Bilag B1. Det Danske Spejderkorps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag B1. Det Danske Spejderkorps"

Transkript

1 Bilag B1. Det Danske Spejderkorps I det følgende bilag en supplerende introduktion til spejderbevægelsen og i Det Danske spejderkorps. B1.1 Spejderbevægelsen Spejderbevægelsen, er startet af Robert Baden-Powell, der fra erfaringer med uddannelse af yngre o fficerer i det engelske militær, udviklede en interesse for ungdomsopdragelse basseret på holdninger, som ansvar, natur, oplevelser m.v. Dette kendes idag som spejderprincipperne og spejdermetoden. Siden starten med lejren på Brownsea Island i 1907, har det udviklet sig til en international og verdensomspændende bevægelse med mere end 25 millioner piger og drenge, samlet i hhv. WA G G G S (The World Association og Girl Guides and Girl Scouts ) og WOSM (The World Organization of the Scout Movement ). Nationalt er der ofte flere spejderkorps, der afspejler det omgivende samfund, mht. k u l t u r, politik og religion. I Danmark findes der KFUM-spejderne, KFUK-spejderne og Danske Baptisters Spejderkorps (DBS) som forkyndende korps, og Det Danske Spejderkorps (DDS) og Grønlandske Spejderkorps som ikke forkyndende. Frivilligt Drenge og Pigeforbund (FDF) er ikke med i spejderbevægelsen, men nævnes alligevel, fordi deres arbejde udadtil minder om spejderarbejde. DDS, KFUM og FDF har hver ca medlemmer. B1.2 Korpset Det Danske Spejderkorps (DDS eller blot korpset) er oprettet i 1909 og er sammenlagt med Det Danske Pigespejderkorps i Ved denne sammenlægning blev strukturen ændret til den der i hovedtræk eksistere idag. For at sikre lige repræsentatione mellem kønnene i udvalgene, måtte alle udvalg maksimalt bestå af 2/3 af det ene køn ( 2/3 dels reglen ) samt dobbeltrepræsentation på en række p o s t e r. For at sikre en jævn udskiftning måtte en leder kun bestride samme post i 6 år. Korpsets mindste enhed er den lokale spejdergruppe af hvilke der er 528 fordelt ud over landet. Grupperne er lokalt samlet i en division af hvilke er er 43. Korpsets øverste myndighed er korprådet der består af repræsentanter fra divisionerne. Det samles hvert andet år for at vælge spejderchefer, korpsledelse, og tage stilling til korpsets fremtidige planer. Ofte omtales korpsets struktur som bestående af en decentral del og en central del, hvor divisionerne er skillelinien. Se udfolds fig. B2.2 i bilag B2. B1.3 Den decentrale struktur - Gruppen Grupperne er selvstændige enheder, der anerkender korpsets formål og arbejdsgrundlag, og betaler korpskontingent i forhold til medlemsantallet. Gruppen er ellers økonomisk selvstændig, dog således at ved nedlæggelse tilfalder værdierne korpset. Selvom grupperne har metodefrihed, og at der er mange måder at leve op til korpsets formål og arbejdsgrundlag, er der nogle kraftige fællestræk. S Christian Kirkegaard 95

2 Gruppen er aldersdelt i de fem grene Mikrospejdere, 6-8 år. Minispejdere, 8-10 år. Juniorspejdere, år. Spejderne, år. Senior spejdere, år. Gruppestørrelser og kønssammensætning varierer meget men en typisk gruppe er en blandet pige- og drengegruppe med mini-, junior- og spejderafdelinger med ca i hver, 5-10 seniorer og ca. 15 ledere. Alle grene har en afdelingsledelse bestående af en voksen afdelingsleder og nogle voksne assistenter. De enkelte grene har normalt underopdelt børnene i mindre grupper kaldet patruljer, hvoromkring arbejdet centreres. De enkelte afdelinger er selv ansvarlige for at planlægge og afvikle aktiviteter. Gruppens pædagoiske og ledelsesmæssige linie, samt den praktiske drift foretages af gruppeledelsen, der består af de alle ledere og assistenter, samt af dem valgte gruppeleder. Gruppelederen er den ene af de tre tegningsberettigede og har opgaver og ansvar analogt til en direktør. Gruppen har en forældredomineret bestyrelse kaldet gruppestyrelsen, der varetager de fysiske forhold omkring gruppen, som økonomi, PR, lokaleadministration mv. Gruppestyrelsens civile del vælges årligt af grupperådet (gruppens generalforsamling) bestående af forældre og medlemmer over 15 år. B1.4 Overgangen til den centrale struktur - Divisionerne Til at inspirere og vejlede de enkelte grupper, varetage formidling mellem grupper og korps, samt planlægge, koordinere og gennemføre initiativer og fælles aktiviter i lokalområdet findes der 43 divis i o n e r. Divisionen består af grupperne, og dens ledelse består af to divisionschefer (DC er) og en række divisionsassistenter (DA er). Divisionsassistenterne repræsenterer hver deres gren, samt områder som ledertræning, PR, søarbejde mv. Divisionsledelsen, samt de to divisionchefer vælges af gruppernes afdelingsledere. Divisonen har også en styrelse, der bl.a har det økonomiske ansvar. Denne vælges årligt af divisionsrådet bestående af en leder-, en forældre- og en ungdomsrepræsentant fra de respektive grupper. Se udfolds fig B2.1. i bilag B2. Tidligere var divisionerne samlet i 12 distrikter, med lignende opbygning, som divisionerne. Disse blev nedlagt i 1991 og erstattet af 6 områder. Disse områder er af mere formel end praktisk betydning, idet de ingen styrelse og ledelse har. De benyttes mest af seniorgrenen til at koordinere aktiviteter for D A er for seniorerne (DASEN er), klanledere og seniorer. B1.5 Den centrale struktur Den centrale struktur eller landsorganisationen består af to dele, hvor den ene forsigtigt kan karakteriseres som den lovgivende, mens den anden som den udøvende. 9 6 Christian Kirkegaard

3 Den lovgivende består af et repræsentantskab - korpsrådet. Dette er korpsets øverste organ. Det består af følgende repræsentanter fra hver af de 43 divisioner: Divisionsstyrelsesformand, divisionkasser e r, to divisionschefer, en forældrerepræsentant, en lederrepræsentant og en ungdomsrepræsentant. Korpsrådet samles hvert andet år, for at debatere og vedtage planer, budgetter, lovændringer mv. Herudover vælges en korpsledelse (KOL) bestående af to spejderchefer, samt fire kvinder og fire mænd. I et forsøg på at effektivisere korpsledelsen er der så sent som november 1999 vedtaget at slanke den fra ialt 16 personer til nuværende 10. Korpsledelsen konstituerer sig selv. Korpsledelsen har følgende opgaver at varetage i den kommende to-års periode: ledelse, såvel personalepolitisk som økonomisk, interne og eksterne relationer, nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til at udføre de af korpsrådet vedtagne planer. Af de arbejdsgrupper, der skal bistå KOL er programudvalget nok den vigtigste, idet det er her programarbejdet planlægges og udføres. Denne seminaropgave omhandler netop programudvalget, hvorfor dette behandles specielt i næste afsnit. Herudover er der et korpskontor på Holmen i København, hvor korpsets 25 eneste lønnede medarbejdere er ansat. Korpskontoret varetager al administration under ledelse af en generalsekretær. Personalet er opdelt i fire grupper: P rogramledelsen, der yder støtte og koordinering til programudvalget, herunder udvikling og drift af ledertræningen, arbejdsstof og tiltag som Ansvar Følgende udvalg sorterer under denne ledelse: Programudvalget (Arbejdsgrupper for ledertræningen, spejdercentrene, søspejderne, Seniorgrenen, spejdergrenen, juniorgrenen, minigrenen og mikrogrenen), PU-valgregler, Ansvar 2000, Ung i styrelsen, Fjeld, Handicap, JOTA, N a t u r- og miljøpolitik, Spejderhjælpen, Tænkedag, Søarbejdsgruppen, Orkesterarbejde) Serviceledelsen udgiver medlemsblade, som Broen, Spejd, Korpsinfo. Herudover tager de sig af trykkeri, kontakt til pressen, internet, støtte til PR-udvalget. Under seviceledelsen er der også ansat tre decentrale konsulenter, der bistår grupper i vanskeligheder. Følgende udvalg sortere under denne ledelse: SMUK, PR Service, Profil, Lovarbejdsgruppen, Spejderidé udvalg, Broen Redaktion, Spejds Redaktion, Webredaktionen, Decentrale konsulenter, Anvend.af korpsets logo/navn, Annoncering i DDS, Øvrige decentrale opgaver, Informationspolitik for DDS. Ekstern ledelse yder støtte til internt-, nationalt- og internationalt udvalg. Underledelsen sorterer følgende udvalg: National politik, International politik, Det Internationale møde, Ghana udvalget, U-puljen, DUF, Pigespejdernes Fællesråd (PFD), Pigespejdernes Verdensforbund, Friluftsrådet, Fællesrådet for Danmarks, Drengespejdere (FDD), Forretningsorden for Fællesrådet for, Danmarks Drengespejdere, Drengespejdernes Ve r- densforbund, (WOSM), Danske Spejderes Fællesråd, Meulengraht arven, Collerup Jørgensens Mindelegat, Samrådet, Korinth efterskole, Ulandspolitik, Pindstrup Centret. Ø k o n o m i l e d e l s e n v a r e t a g e r, regnskab, medlemsregistrering, forsikringer og kontakt til det offentlige og tipsmidlerne via Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Under økonomiledelsen sorter følgende udvalg: Regnskabsprincipper, Vejledning for udvalg, Ejendomsudvalget, Koordinationsgruppen, Museumsudvalget, Lotteriudvalget, Kursusskibet "RAN", Holmens kontaktudvalg, A k t i v i t e t s g r u p p e n. Christian Kirkegaard 97

4 Økonomisk har korpset ( grupper og divisioner ikke medtaget) en omsætning på ca 32 mill. kr (1998). Indtægterne kommer fra kontingenter, tipstilskud og udlejning af hytter. Udgifterne går væsenligst til drift af korpskontor, samt udvalg. Her forvalter programudvalget inklusiv ledertræningen ca. 6 mill kr. årligt. B1.6 Pro g r a m u d v a l g e t. Programudvalget er det eneste lovfæstede udvalg, dvs. det er det eneste udvalg som korspledelsen ikke har ledelsesmæssig kompetence til at ændre på sammensætningen af. Dog er udvalget formelt nedsat af korpsledelsen og er dog også overfor korpsledelsen ansvarlig for indholdet i og gennemførelse af korpsets program, herunder arbejdsstof, ledertræning og voksenudvikling. Programudvalget består af en mandlig og kvindelig formand udpeget af korpsledelsen, samt to valgt fra de respektive landsforsamlinger for divisionsassisteter, samt fra søspejderene, ledertræningen og s p e j d e r c e n t r e n e. Hertil kommer at korpsledelsen har valgt at lade sig repræsentere med to personer. Til programudvalget er der knyttet en stabsfunktion uden stemmeret bestående af to sekretærer og to konsulenter. Ialt 24 personer. Se udfolds fig.b2.2 i bilag B1. Landsforsamlingerne (DA-forsamlingerne), der vælger hovedparten af programudvalget, består af divisionsassistenterne fra de enkelte grene. Disse samles to gange årligt på DA-møder for at få information, erfaringsudveksle og debatere tiltag. Foruden at DA-forsamlingerne vælger repræsentanter til programudvalget, vælger de også typisk blant DA erne 4-8 personer til en støttegruppe for deres repræsentanter i programudvalget, også kaldet en grengruppe. De der vælges til programudvalget er formænd for støttegrupperne. Arbejdsgrupperne for søspejderne og spejdercentrene er valgt på lignende måder. Ledertræningen har tillige en egen struktur med flere store arbejdsgrupper. Strukturen, der omfatter programudvalget, grengrupperne, DA-forsamlingerne og i sidste ende de enkelte divisionsassistenter og ledere, kan karakteriseres som den udøvende del af den centrale strukt u r, i modsætning til den lovgivende, som beskrevet indledningsvis i afsnit B1.5. B1.7 Korpsets idegrundlag formål og metoder. D D S s grundlag kaldes spejderideen, og betår af de internationale spejderprincipper, idegrundlaget, formålet, spejdermetoderne og spejderlov, -lov og -løfte. DDS' idégrundlag Det Danske Spejderkorps er en frivillig, ikke-partipolitisk opdragende bevægelse af børn og unge vejledt af voksne. Korpset er åbent for alle uden hensyn til oprindelse, race eller tro. Korpset arbejder i overensstemmelse med et formål, nogle principper og en metode. DDS' formål 9 8 Christian Kirkegaard

5 Korpsets formål fremgår af grundlovens 3 og 4: DDS har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. I vores arbejde bestræber vi os på at udvikle de grundlæggende sider af mennesket. Vi arbejder derfor med de fysiske, intellektuelle, sociale, åndelige, følelsesmæssige og kreative sider af mennesket. Vi ser disse sider som en helhed. Spejderprincipperne: Tre principper danner grundlag for vores arbejde: Den enkelte: spejderen har ansvaret for sin egen udvikling Omverdenen: spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for naturen og det samfund, vi er en del af Det åndelige: spejderen bestræber sig på at finde en tro, et åndeligt princip, der er større end mennes k e t Disse tre principper genfinder vi i spejderlov, spejderløfte og motto: Spejderloven: Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for at finde sin egen tro og have respekt for andres at værne om naturen at være en god kammerat at være hensynsfuld og hjælpe andre at være til at stole på at høre andres meninger og danne sine egne at tage medansvar i familie og samfund Spejderløftet: Jeg lover at holde spejderloven Motto: Vær beredt S p e j d e r m e t o d e n : Spejdermetoden er en samlet pædagogik som beskriver de aktiviteter, som spejderne arbejder med, den arbejdsform, som spejderne bruger og den måde, spejderarbejdet bliver ledet på. Spejdermetoden består af otte elementer: O p l e v e l s e r Learning by doing P a t r u l j e l i v Christian Kirkegaard 99

6 F r i l u f t s l i v V æ r d i e r Medbestemmelse og ansvarlighed Aktiviteter og færdigheder S a m f u n d s l i v B1.8 Korpsets hovedindsatsområder. Hovedindsatsområder; er områder hvor vi alle, grupper, divisioner og korps, skal gøre stor indsats i de kommende år. Dette arbejde skal udføres i grupper og divisioner. Hovedindsatsområder er områder fra spejderidéen, som vi ønsker at styrke. For at støtte dette arbejde har vi oså vedtaget nogle servicemål. Hovedindsatsområde 1: Fokus på Patruljeliv og kammeratskab år Patruljeliv er vores vigtigste arbejdsmetode, det er derfor nødvendigt, at den passer til vores børn og unge. Når patruljen fungerer, oplever vores spejdere et godt kammeratskab, der giver et godt fundament for udvikling af ansvarlige spejdere. Modsat giver et dårligt fungerende patruljeliv ringe vilkår for det gode kammeratskab med det resultat, at flere spejdere vælger at stoppe i bevægelsen. De næste to år vil vi derfor sætte fokus på Patruljeliv og Kammeratskab med det mål at få det til at fungere optimalt over hele linjen. Hovedindsatsområde 2: Fokus på Lederne i DDS år I DDS skal vi gøre os klart, hvilke slags ledere, der i fremtiden skal afspejle spejderidéen. Vi skal være gearet til forandring og vi skal kunne tilpasse os de unges ændrede holdning til ansvarlighed, engagement og demokrati. For at tiltrække de ledere vi ønsker, er det vigtigt at sende klare signaler, og vi skal blive bedre til kommunikere, hvad vi forventer af vores ledere. I dag består ledermassen af mange løsere ledere/hjælpere/ gamle seniorer og få kerneledere, derfor klager mange grupper og divisioner over ledermangel. Hvis vi ønsker at tiltrække de stærke kerneledere, skal vi signalere, at i DDS venter der et stort, betydningsfuldt og udfordrende lederarbejde. Derfor vil vi bruge yderligere to år med stærk fokus på lederne. Hovedindsatsområde 3: Fokus på Samfundsliv og et DDS for alle år Medlemmerne i DDS er hovedsageligt velfungerende børn og unge. Vi siger, vi har plads til alle, men praksis viser noget andet. Vi mangler medlemmer, der i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i vores samfund. Mange børn og unge, der er bogligt svage, handicappede, socialt svage, sent udviklede eller på andre måder svagt fungerende kunne have stor glæde og fordel af vores tilbud om personlig udvikling og godt kammeratskab. Det gælder også en anden stærkt underrepræsenteret gruppe: indvandrere og deres efterkommere. Andre kulturbegreber og traditioner end de alment danske gør det ofte vanskeligt for vores nye danskere at etablere en positiv kontakt til det nye land og dets indbyggere. DDS kan og skal løfte en væsentlig opgave på dette område, så korpset er åbent for alle uanset oprindelse, race og tro. Derfor vil vi sætte fokus på samfundsliv og et DDS for alle Christian Kirkegaard

7 B1.9 A n s v a r College for L e a d e r s h i p. Ansvar College for Leadership - er et samarbejde om ledelsesudvikling. Ansvar 2000 sætter fokus på værdier og ansvar i det daglige ledelsesarbejde. Ansvar 2000 lægger vægt på 6 grundværdier: engagement og ægthed, respekt og tillid samt frirum og erkendelse. Målsætningen er at gennemføre udviklingsforløb, der med værdier som drivkraft skaber relevante forandringer gennem handling. Ansvar 2000 skaber en indsigt og forståelse hos lederne, som ingen af parterne kan skabe hver for sig. Til dags dato har Danfoss, Den Danske Bank, Det Danske Spejderkorps, Post Danmark, Rambøll og Rigspolitiet samarbejdet i Ansvar Historien bag A n s v a r 2000 I starten af 90'erne tog Det Danske Spejderkorps kontakt til en række virksomheder for at opnå økonomisk støtte til en større kampagne for at tiltrække flere frivillige ledere. 5-6 virksomheder meldte sig som interesserede samarbejdspartnere til et projekt om ledelse og uddannelse af ledere. Særligt tre forhold havde vakt virksomhedernes interesse for at samarbejde med DDS: 1) Hvordan lykkes det spejderne at få en lang række voksne mennesker til at gøre en ulønnet, frivillig indsats, hvor det er identifikationen med spejderideen (værdierne i spejderarbejdet), der er den bærende motivationsfaktor. 2) Hvordan kan en organisation med en relativ løs struktur formidle et værdigrundlag, så alle i virksomheden kender og arbejder efter værdierne. 3) Hvordan kan spejdernes erfaringer med at opdrage til ansvarlig-hed overføres til en virksomhed, der i høj grad har et behov for medarbejdere og ledere, der er i stand til at handle selvstændigt og tage ansvar. For DDS var samarbejdet oplagt. DDS ønskede at blive klogere på, hvorfor deres metoder egentlig v i r k e r, og der var en interesse for at lære af virksomhedernes evne til at analysere og omsætte ideer og visioner til handling. DDS så herudover en interesse i, at spejderledere og lederuddannelsen kunne blive kendt og anerkendt af virksomhederne. Alle parter kunne på den måde se en fordel i et samarbejde, og i 1994 startede et pilotprojekt med deltagelse af DDS, Danfoss, Den Danske Bank og Rambøll. Samarbejdet har gradvis udviklet sig til at omfatte kursusaktiviteter, konsulentbistand, konceptudvikling, instruktørudvikling mv. Efter 2 års samarbejde havde projektaktiviteterne et sådant omfang, at man valgte at danne en selvstændig forening - Ansvar hvor parterne er ligeværdige medl e m m e r. A n s v a r 2000 idag. I dag samarbejder Rambøll, Rigspolitiet, Den Danske Bank, Det Danske Spejderkorps og Post Danmark i Ansvar De fem parter er hver for sig meget forskellige som henholdsvis en selvstændig kommunikations- og servicevirksomhed, en finansiel servicevirksomhed, en teknisk rådgivningsvirksomhed, en ide-bestemt børne- og ungdomsorganisation og en offentlig service-og myndighedsorg a- n i s a t i o n. Christian Kirkegaard 1 0 1

8 For alle gælder det dog, at aktiviteterne er forankret i et værdi-grundlag, enten i form af en mission, en virksomhedsfilosofi eller som et idégrundlag. Et fælles træk i disse er ønsket om at udvise ansvar over for samfundet og have respekt for det enkelte menneske. For alle 5 organisationer gælder, at den vigtigste formidling af, hvad organisationen står for (værdierne), sker i mødet mellem medarbejdere, frontlinjeledere, spejderlederne, kunder, brugere og/eller børn. Fig. B1.1 Det Danske Spejderkorps s logo Christian Kirkegaard

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar

Bestyrelseskursus April Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelseskursus April 2016 { Bestyrelsens opgaver og ansvar DDS formål Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Spejderidéen - idégrundlag for Det Danske Spejderkorps

Spejderidéen - idégrundlag for Det Danske Spejderkorps Spejderidéen - idégrundlag for Det Danske Spejderkorps INDHOLD 3 Forord 5 Formål 6 Spejderprincipperne 8 Spejdermetoden 12 Spejderidéen kort fortalt Kolofon Spejderidéen Baseret på hæftet Spejderidéen

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004

Vedtægter for Danske Baptisters Spejderkorps, vedtaget april 2004 1. Navn Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps. 2. Formål Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Træningsprincipperne

Træningsprincipperne Træningsprincipperne for uddannelsen i Det Danske Spejderkorps Introduktion Denne udsendelse af DDS træningsprincipper har til hensigt at genudvikle en viden eller genfortælle historien om arbejdsgrundlaget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps

VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. Danske Baptisters Spejderkorps VEDTÆGTER FOR DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS Danske Baptisters Spejderkorps f~ïi.~\ Danske Baptisters Spejderkorps 1. Navn og hjemsted 1. Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps i daglig tale Baptistspejderne.

Læs mere

Organisatorisk og ledelsesmæssig analyse af programudvalget i Det Danske Spejderkorps

Organisatorisk og ledelsesmæssig analyse af programudvalget i Det Danske Spejderkorps Seminar I : Organisatorisk og ledelsesmæssig analyse af programudvalget i Det Danske Spejderkorps Side 1 Indholdsfortegnelse: Forord 2 Kapitel 1. Det Danske Spejderkorps 3 1.1 Spejderbevægelsen 3 1.2 Korpset

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10

Periode 1 // lørdag fra 13.35-14.10 Debat Spot på fremtiden - Debatter Teaser Teknikrummet: Sådan får du ret Lær at give debatten mere kant og få dine holdninger klart igennem. Kort debat (1 periode) Hvordan skaber vi en åben Vær med i en

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden.

Patruljeliv. En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. Patruljeliv En metode, der udvikles gennem hele spejdertiden. INDHOLD 3 intro 4 Mikro 6 Mini 8 Junior 12 Trop 16 Senior 18 Learning by doing 19 Du er rollemodel 20 Ansvar og medbestemmelse der udvikler

Læs mere

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT

I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT VALG I ÅR SKAL VI VÆLGE EN HELT NY KORPSLEDELSE, HVIS FORSLAGET OM NYE VEDTÆGTER BLIVER GODKENDT MEN HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT SIDDE I KORPSLEDELSEN? HVILKE POSTER ER DER? OG HVEM SKAL VÆLGES? HVEM

Læs mere

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre.

Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Side 1 af 8 Retningslinjer for anerkendelse af Arrangementer og Spejdercentre. Lovgrundlag Korpsrådsmødet Kraftværk 09 vedtog, at det er muligt for arrangementer og spejdercentre at blive anerkendt af

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1

II DIVISIONEN. Lovhæfte LOVHÆFTE 1 II DIVISIONEN Lovhæfte 2016-2018 LOVHÆFTE 1 Indhold Side 3 Grundlov ( 1-9) Side 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) Side 5 I Overordnede principper ( 1-8) Side 7 II Gruppen ( 9-22) Side 12 III Divisionen

Læs mere

Forventninger til divisionsledelserne

Forventninger til divisionsledelserne Forventninger til divisionsledelserne Divisionsledelsernes formål Divisionsledelser i Det Danske Spejderkorps har til formål at understøtte gruppernes daglige arbejde, udvikling og vækst. Divisionsledelsernes

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012

Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Divisionsledelsesstævne t 27.-29. januar 2012 Korpsrådsmøde 2012 Sang: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste

Læs mere

Spot på fremtiden - Debatter

Spot på fremtiden - Debatter Debat Teknikrummet: Sådan får du ret Hvordan skaber vi en åben Skal DDS mene noget om den store verden? Values of Scouting Det attraktive frivllige miljø Giver de nuværende divisionsgrænser mening eller

Læs mere

Den Fælles Organisation

Den Fælles Organisation Den Fælles Organisation Det Danske Spejderkorps Introduktion Den fælles organisation er betegnelsen for det samlede felt af frivillige og ansatte, der arbejder med drifts- og udviklingsdelen for hele Det

Læs mere

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi

Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop. Oplæg til proces for Spejdernes Strategi Baggrundsmateriale til Spejdernes strategi-workshop Oplæg til proces for Spejdernes Strategi 2017-2020 På Spejdernes årsmøde marts 2017 påbegyndte Spejderne planlægningen af Spejdernes strategiplan for

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL DIVISIONSRÅDSMØDE (OPDATERET MARTS 2016) Side 1 / 7 Dirigentvejledning til Divisionsrådsmøde Opdateret marts 2016 Generelt om afstemning Divisionsrådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Divisionsrådet er divisionens øverste

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

L i t t e r a t u r l i s t e

L i t t e r a t u r l i s t e L i t t e r a t u r l i s t e Abildgaard og Schøler, 2000 Anker & Nielsen, 1995 Ansvar og V æ r d i e r, 1997 Arsenault, 1998 Nicolaj Abildgaard & Simon Schøler : -Unge har også meninger. Idrætsforeninger

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ Troldhøj tilhører Det Danske Spejderkorps, Dybbøl Division, og omfatter matrikel Nørreskov Egen 17 og Nørreskov Egen 24. Troldhøj har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 Formål Troldhøj

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter.

SPEJDERNES ORDBOG. Besnøring Knob bundet med besnøringsreb/sisal. Holder rafter sammen. Skal typisk kunne bære vægten af et byggeprojekt med rafter. SPEJDERNES ORDBOG Adventurespejd Udfordrende løb for tropsspejdere findes over hele landet, året rundt. Afbud Man skal melde afbud, når man ikke kan deltage på møder, ture og arrangementer. Besnøring Knob

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Handlingsplan for Antvorskov Division

Handlingsplan for Antvorskov Division Det gør vi allerede Handlingsplan for Antvorskov Division 1. Divisionsledelserne sikrer, at grupperne udarbejder og gennemfører planer til medlemsvækst Divisionsledelsen bør regelmæssigt mødes med gruppelederne,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Ta temperaturen Ta og sæt mål Ved I hvad der foregår i jeres gruppe? Er det længe siden jeres gruppe har fået et gruppetjek? D E T D A N S K E S P E J D E R K

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen

Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013. Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen Referat af ordinært divisionsrådsmøde mandag d. 15. April 2013 Ole Andersen bød på divisionsledelsens vegne divisionsrådet med gæster velkommen 1. Valg af dirigent og referent: John Søgaard blev foreslået

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven

Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven S K O V F O L K E T - D E B L Å I H A D E R S L E V Grupperådsmøde Søndag den 24. februar 2013 kl. 13 15 i Spejderskoven DET DANSKE SPEJDERKORPS Grupperådsmøde Vi vil gerne invitere spejdere, forældre

Læs mere

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig

KORPSRÅDSMØDE Dansk Spejderkorps Sydslesvig Dansk Spejderkorps Sydslesvig KORPSRÅDSMØDE 2016 Kære spejder! Vi indkalder hermed til vores årlige korpsrådsmøde d. 20. november 2016, fra kl. 11.45 på Tydal Gård i Infocenteret. Selve mødet starter kl.

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013

Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Lov- og beslutningsforslag Korpsrådsmøde 2013 Titel Klarhed og ordentlighed _x_ Lovforslag Beslutningsforslag Forslag 1. Generelt om lige muligheder 1. Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Læs mere

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer

Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps. Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård. Foto Korpsets fotografer Denne folder er udgivet af Danske Baptisters Spejderkorps Ansvarshavende redaktør Stine Suhr Skovgård Foto Korpsets fotografer Layout Stine Suhr Skovgård Maria Skovgård Møller Tryk Glumsø Bogtryk Danske

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

Stenlændernes Spejdermuseum 2013

Stenlændernes Spejdermuseum 2013 Stenlændernes Spejdermuseum 2013 v. 2.0/25.09.2013 Stenlændernes Spejdermuseum Kære alle. Så er tiden atter kommet til hyggeligt og udbytterigt samvær spejdermuseerne imellem. Det er tiden til at gøre

Læs mere

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden

Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Visioner uden handling er dagdrømmeri Handling uden visioner er tidsfordriv Men visioner og handling kan forandre verden Anders Møller Oktober 2007 Alle vil udvikling - ingen vil forandring! Søren Kierkegaard

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Projektledelseskursus - Påsken 2006

Projektledelseskursus - Påsken 2006 Projektoplæg Projektledelseskursus - Påsken 2006 PLan på andre måder Nye medlemstal viser, at der nu er under 26.000 medlemmer i Det Danske Spejderkorps (DDS). Efter deres sidste møde har korpsledelsen

Læs mere

Spejder og politik. Leder 2, Silkeborg 2010. KFUM-Spejderne i Danmark

Spejder og politik. Leder 2, Silkeborg 2010. KFUM-Spejderne i Danmark Spejder og politik Leder 2, Silkeborg 2010 Introduktion Mål At gøre jer i stand til at kunne redegøre for KFUM- Spejdernesopbygning og arbejdsmetode og at I ved hvad det vil sige at KFUM-Spejderne er et

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2011 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 27. februar 2011 i Ravnsøhytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent.

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e

Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e Christian Kirkegaard Strategisk ledelse af f r i v i l l i g e En analyse af Det Danske Spejderkorps, med henblik på strategiske forslag til styrkelse af ledelserne i de lokale spejdergrupper. Hovedopgave

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten.

Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gnisten Dette er et elektronisk eksemplar af Gnisten. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederintro.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederintro. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederintro Dette er et elektronisk eksemplar af Lederintro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe Lavet af: Per Larsen 2001 Kære Grupperådsmedlem! Hermed velkommen til arbejdet i grupperådet, et arbejde som forhåbentligt både du og Egebjerg gruppe får glæde

Læs mere

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt.

HVAD BESKRIVELSE HVEM BLEV VALGT / BESLUTNING. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig varslet og indkaldt. Velkommen Divisionschefen byder velkommen Dirigent Referent Lovligt varslet Divisionschefen foreslår en dirigent. Dirigent foreslår en referent. Dirigenten konstaterer, om divisionsrådsmødet er lovlig

Læs mere

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012

Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Referat Korpsledelsens møde 26. juni 2012 Deltagere Morten Kerrn-Jespersen, Marianne Karstensen, Søren Eriksen, Rasmus Jensen, Karen Vejby, Katja Salomon Johansen, Erik Aabjerg Friis, Christine Fribert

Læs mere

Kapitel 7. Ledelsens præfere n c e r

Kapitel 7. Ledelsens præfere n c e r Kapitel 7. Ledelsens præfere n c e r Der er to ledelser, der er af interesse, idet de i hver sin ende af organisationen har altafgørende indflydelse på den retningen udviklingen skal tage. Den ene er korpsledelsen,

Læs mere

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS

Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS Birkegruppen Til stede: Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS,

Læs mere

KFUM-Spejderne kort fortalt

KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderarbejdet er både for piger og drenge. Målgruppen er alle børn og unge, der: Kan motiveres til en livsstil i overensstemmelse med korpets formål. Ønsker at deltage

Læs mere

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.

Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus. Pkt. 1 Velkomst. Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter

Læs mere

Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje

Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje Regnskabsbilag Tallene viser, hvordan vi rykker verden med vilje Her finder du udvalgte regnskabstal, som viser, hvilke opgaver og projekter, KFUM-Spejderne har arbejdet med i 2014 og 2015. Projekterne

Læs mere

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012

Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Klog på livet FDFs handlingsplan 2011-2012 Overordnet målsætning med handlingsplanen Klog på livet I FDF tror vi på, at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Derfor giver vi børn og unge

Læs mere

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby

Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Referat Korpsledelsens møde 5. 7. oktober 2012 Deltagere Deltog i hele mødet: Søren Eriksen, Marianne Karstensen, Jørgen Svenstrup, Rasmus Jensen og Karen Vejby Deltog i dele af mødet: Ulrik Grønbjerg

Læs mere

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Referat fra Korpsrådsmøde i Det Danske Spejderkorps 2012 10.-11. november 2012 på Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødet blev indledt lørdag den 10. november kl. 10.00. Spejdercheferne

Læs mere

Mange spejderhilsner og med ønsket om en god debat. Jan Christensen, Spejderchef og Rasmus Hylleberg, korpsrådsformand. Strukturforslag Side 1 af 5

Mange spejderhilsner og med ønsket om en god debat. Jan Christensen, Spejderchef og Rasmus Hylleberg, korpsrådsformand. Strukturforslag Side 1 af 5 Siden førerstævnet i Jerup vedtog målsætninger for de næste tre års spejderarbejde har korpsrådet diskuteret, om vi i dag organiserer os på den bedste måde i forhold til at nå vores målsætninger. Svaret

Læs mere

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET

ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET Det dansk tunesiske spejdersamarbejde ET FLERKULTURELT OG INTERRELIGIØST UNGDOMSPROJEKT, DER SER FREMAD KFUM-SPEJDERNE I DANMARK ARAB-UDVALGET ET LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDSPROJEKT I august 2008 indledte KFUM-Spejderne

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

6. 1 M e d l e m s g r u n d l a g e t

6. 1 M e d l e m s g r u n d l a g e t Kapitel 6. R e s s o u rc e r n e I dette kapitel analyseres ressourcerne i organisationen, både centralt og decentralt. Startende med en uddybning af medlemsgrundlaget for derefter at se på børnene og

Læs mere

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps

Referat. Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Referat Grupperådsmøde 2013 Erik den Røde Det Danske Spejderkorps Grupperådsmødet blev afholdt den 18. februar 2013 i Egehytten. a) Valg af dirigent og referent Joe Schubert blev valgt som dirigent. Jannie

Læs mere

GEUS PERSONALEPOLITIK

GEUS PERSONALEPOLITIK OKTOBER 2012 GEUS PERSONALEPOLITIK G E U S FORORD Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en personalepolitik. GEUS overordnede vision: Geologi for et samfund i forandring

Læs mere

DET DANSKE SPEJDERKORPS GRUPPE-BESTYRELSEN

DET DANSKE SPEJDERKORPS GRUPPE-BESTYRELSEN DET DANSKE SPEJDERKORPS DIVISION Galten - Hadsten - Hammel - Hinnerup - Hørning Odder - Ry - Sejs - Silkeborg - Skanderborg - Østbirk GRUPPERÅD (generalforsamling) GRUPPE-BESTYRELSEN ASSISTENTER GRENLEDER

Læs mere

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

.. AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET.. TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT 1 REPRÆSENTATIONER I BESTYRELSER M.V. Y s Men er repræsenteret i en række bestyrelser og beklæder mange tillidsposter. Det kan være på såvel regionalt, som distrikts og klubplan. Denne fortegnelse søger

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere