Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej Løsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk"

Transkript

1 Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej Løsning Udarbejdet af Grupperådet Vedtaget på generalforsamling d. 24. februar 2011 Version 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning side 3 2 KFUM-Spejderne i Danmark side 4 3 De grønne pigespejdere side 5 4 Organisationen for Øster Snede Spejderne side 6 5 Forretningsorden for De grønne pigespejdere side 9 6 Funktionsbeskrivelser side 10 Grupperådet Side

3 1: Indledning Formålet med disse lokalt udarbejdede vedtægter for Øster Snede Spejderne er: At konkretisere vores tilhørsforhold til både KFUM Spejderne og De grønne pigespejdere At præcisere vores forenings-/tegningsmæssige og juridiske forpligtelser i forhold til vores medlemmer, de to landsdækkende organisationer samt vores relationer til lokalområdet At sikre et fundament for spejderfællesskabet for vores medlemmer/spejdere og ledere på folkekirkens grundlag Opfyldelse af Folkeoplysningslovens (august 2000) krav om egne vedtægter. Øster Snede Spejderne udfører det lokale spejderarbejde ud fra Øster Snede Spejderhus, Lindvedvej 41, 8723 Løsning i Hedensted Kommune. Øster Snede Spejderne arbejder som lokal spejderforening med og under vedtægterne og regelsættene for hhv. De grønne pigespejdere og KFUM Spejderne i Danmark. Grupperådet vil, som øverste instans for Øster Snede Spejderne, til hver en tid følge de af korpsene givne retningslinjer. Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Grupperådet følger de enkelte enheders arbejde, engagerer forældrene og det omgivne samfund samt sikrer gruppens økonomi. Disse opgaver er yderligere specificeret i afsnit 6 (Funktionsbeskrivelser). Grupperådet har ved siden af disse vedtægter udarbejdet en forretningsorden for De grønne pigespejdere, se afsnit 5. I de efterfølgende afsnit står det nærmere beskrevet, hvordan Øster Snede Spejderne vil udføre sit spejderarbejde internt og eksternt. Hvorfor spejder? Hvad får du? Spejderarbejdet handler om at være med i et fællesskab, der skaber og udvikler barnet mens det endnu er nysgerrigt og har lyst til at lære. Spejderarbejde i Øster Snede bygger på disse elementer: Samfundet Kirken Klar dig selv Naturen Iagttagelse Orientering Pionering Lejrliv Fællesskab Børnene og de unge fordres gennem samværet med andre og de traditionsbundne spejderaktiviteter til at se sig selv i forhold til det omgivne samfund og verden samt lære om naturen på en måde, der er helt unik. Det kirkelige fundament understøtter barnets opfattelse af sig selv og andre som unikke, skabte og væsentlige. Barnet oplever gennem andagter og forkyndelse at læring og liv hænger sammen, og at kristendommen har noget at bidrage med ind i den almindelige hverdag. Når man er spejder er man en del af et fællesskab. Barnet og den unge får oplevelser og erfaringer i at samarbejde, høre andres mening og finde sin egen. Barnet erhverver viden om det samfund, det er en del af, og lærer gennem leg og aktivitet, at yde sin del til fællesskabet. Desuden lærer barnet, at alle er lige vigtige uanset evnen til at producere. Gennem samvær med andre børn, lærer barnet at anerkende sig selv og andre og at klare sig selv eller bede om hjælp, så det erfarer, at sammen kan vi rigtig meget. Barnet lærer om naturen og får praktiske færdigheder indenfor naturkendskab, pionering og lejrliv, som det vil kunne drage nytte af resten af livet. Sociale kompetencer og selvværd opbygges ved gennem længere tid fx på lejre, at være en forpligtende del af et arbejdsfællesskab, hvor hver enkelt er vigtig for at klare de daglige fornødenheder herunder tilberedning af mad og gennemførelse af planlagt fælles aktivitet. Grupperådet Side

4 2: KFUM-Spejderne i Danmark Generelt om KFUM Spejderne KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Danmark er inddelt i distrikter, hvor det enkelte distrikt servicerer grupperne. Distriktsstabene, med chef og assistenter, bør have tæt kontakt til grupperne for at have den fornødne indsigt i deres virke og kan medvirke til løsning af konkrete udfordringer, kvalitetssikre spejderarbejdet, øge medlemstallet og uddannelse. Alle ledere, uanset bande/patrulje/trop, og gruppelederen refererer til og står til ansvar over for grupperådet. Spejderloven: En spejder Lytter til Guds ord Er hjælpsom Respekterer andre Værner naturen Er til at stole på Tager medansvar Finder sin egen mening. Spejderløftet: Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre. Spejdervalgsproget: Vær beredt. Grupperådet Side

5 3: De grønne pigespejdere Organisationsstruktur Formandskab Danmark Region Lillebælt Region Kattegat Region Skagerak Løsning Øster Snede Spejderne Hedensted De grønne pigespejdere Grønsmutter 2. 4 klasse Spejdere klasse Seniorspejdere Generelt om De grønne pigespejdere: Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejderne i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse. Korpset er inddelt i 10 regioner, der består af grupper med tilknytning til fx by eller sogn. Hver gruppe består af nogle flokke, troppe/patruljer afhængig af gruppens størrelse og medlemmernes aldersgrupper. Hver region ledes af en regionsledelse med 1 regionschef og min. 2 regionsassistenter, som alle vælges fra regionens grupper for en 3 årig periode. Regionsledelsen er bla. ansvarlig for afholdelse af regionskonference, udvalg, råd og projektgrupper; og denne organisering foretages i samråd med regionens grupper i forhold til gruppernes aktuelle behov. Regionsledelsens ansvar er at sikre, at arbejdet i grupperne sker i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt sikre den overordnede udvikling, herunder udbyde aktiviteter, synliggøre spejderarbejdet i regionen, modtage og formidle informationer til og fra regionen, uddannelse og inspiration til medlemmer og ledere etc. Spejderloven: Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud ved at leve efter hans vilje. Derfor skal en spejder: Tale sandhed Stifte fred Dele med andre Være en god kammerat Værne om naturen Vise hensyn og hjælpe andre Leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke. Grønsmutternes motto Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste. Det internationale motto Vær beredt. Grupperådet Side

6 4: Organisation for Øster Snede Spejderne Organisationsstruktur, februar 2011 Øster Snede Spejderne Grupperåd Gruppeledelse Gruppeleder Gruppeleder Ulve Spejdere Smutter Spejdere Juniorspejdere Seniorspejdere Seniorspejdere Organisering af arbejdet: Øster Snede Spejderne har ét fælles grupperåd. Gruppeledelsen består af gruppelederne, grupperådsformanden og kassereren, og disses ansvarsområder er oplistet i funktionsbeskrivelser placeret som tillæg til vedtægterne. Gruppeledelsen udarbejder et oplæg til én årsplan for Øster Snede Spejderne. Årsplanen skal indeholde aktiviteter, arrangementer, grupperåds- og ledermøder samt relevante uddannelsestilbud for spejdere og ledere. Dette skal sikre at spejderarbejdet sker i overensstemmelse med arbejdsmaterialer og temaer, som korpsene tilrettelægger. Årsplanen for det kommende år skal godkendes i grupperådet på dets møde i 4. kvartal. Gruppeledelsen er ligeledes ansvarlig for opbevaring af gruppens dokumenter og papirer. Vi har et tæt samarbejde mellem KFUM Spejderne og De grønne pigespejdere, hvor vi har ét fælles grupperåd, deling af faciliteter og udstyr. Alligevel ser vi det naturligt at have en opdeling mellem drenge og piger. Vi har valgt, at KFUM Spejderne i Øster Snede ikke optager piger. Valg til grupperåd og konstituering: Generalforsamling (ordinært gruppemøde) afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Mødet indkaldes og offentliggøres med minimum 14 dage før, på foreningens hjemmeside og i spejdernes program for de stemmeberettigede, dvs. 1. Alle gruppens medlemmer, der er fyldt 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere) 2. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere). 3. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der ikke er omfattet af pkt. 1 og 2. Ad 1: For medlemmer over 15 år, som ikke er ledere, vælges 1-2 repræsentanter for 1 år ad gangen af de medlemmer af gruppen over 15, som ikke er ledere. Ad 2: 2-5 repræsentationer for forældre og andre interesserede vælges af gruppens ledere, forældrene til medlemmer under 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere) samt af medlemmer over hhv. 15 og 16 år. Repræsentanterne valgperiode er 2 år, og hvert år er halvdelen på valg. Dagsorden for generalforsamling: 1) Valg af dirigent/ordstyrer 2) Beretning af grupperådsformand 3) Fremlæggelse af regnskab og godkendelse ved kasserer 4) Forhandling om gruppens arbejde 5) Valg af forældrerepræsentanter og repræsentanter for de over 15 årige Grupperådet Side

7 6) Valg af revisorer 7) Gruppeleder og assistenter 8) Eventuelt Senest 1 måned efter generalforsamlingen (ordinært gruppemøde) konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer vælges mellem de medlemmer, der ikke er ledere; og formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne. Fratræder et valgt medlem mellem gruppemøderne, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste generalforsamling. Grupperådsmøder: Hvert kvartal afholdes grupperådsmøder. Ethvert medlem af grupperådet kan indkalde til ekstraordinært grupperådsmøde. Ekstraordinært gruppemøde kan med min. 14 dages varsel indkaldes, når grupperådet ønsker det, eller når mindst 10 % af grupperådets stemmeberettigede forlanger det, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Gruppeledelsen har ansvaret for at udarbejde en dagsorden, der udsendes i god tid til rådets medlemmer. Dagsordenen for mødet er centreret om information, udvikling og administration. Rådets sekretær udarbejder et referat og mailer dette til alle i rådet. På det efterfølgende grupperådsmøde godkendes referatet og tilføjes i protokollen i nummerorden. Gruppe-, spejder- og ungledere: KFUM Spejderne vælger i lige år gruppeleder for 2 år ad gangen, inden udgangen af februar måned, af de tilstedeværende ledere i gruppen. For at være valgbar som gruppeleder skal man have modtaget korpsets lederbrev inden valget, alternativt på selve dagen. De grønne pigespejdere vælger deres gruppeleder hvert 3. år på det første grupperådsmøde efter et delegeretmøde. Det er gruppeledelsens ansvar at hverve nye ledere og sikre udvikling af lederne. Det gælder for lederne, at de skal være medlem af den danske folkekirke, et anerkendt, kristent trossamfund, eller et kristent trossamfund, hvis spejderkorps er associeret til KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere. Lederen skal være villig til at udføre en kristen ledergerning. Øster Snede Spejderne lægger vægt på, at en leder har lyst og evne til at arbejde med de traditionelle spejderaktiviteter. Vi støtter samtidig op om korpsenes initiativer om udvikling af ledere, der kan sammenfattes således: Vi vil sikre, at de unge medlemmer tager ansvar og føler ejerskab for korpsenes udvikling Vi vil fastholde de unge spejdere, så de også oplever tiden i trop og som seniorspejdere Vi vil sikre, at vi har kvalitetsbevidste ledere Gruppeledelsen udpeger og indstiller ledere og eventuelt assistenter til grupperådets godkendelse. Ledere hos KFUM Spejderne skal have modtaget korpsets lederbrev og udnævnelsen foretages af den pågældende distriktschef. For De grønne pigespejdere udnævnes lederen af gruppelederen efter godkendelsen i grupperådet. Gruppelederen er ansvarlig for at sikre en god introduktion af den nye leder i spejderarbejdet og lederrollen. Dette sikres ved at anvende korpsenes ledelsesværktøjer. For hver ny leder afholdes inden 6 måneder en gensidig evaluering af ledergerningen, hvor hovedpunkterne i samtalen kort mundtligt fremlægges på det efterfølgende grupperådsmøde. Forudsætninger for at være spejderleder: Ansvarlighed og demokratisk livsholdning Respekt og opbakning til et kristent livssyn Relevante kompetencer: Lyst, vilje og mod Medleven og medvirken i aktiviteter Organisatorisk sans og lyst til samarbejde Grupperådet Side

8 Evnen til at sige til og fra Opbakning ved forkyndelse og undervisning Overholdelse af fælles aftaler og loyalitet overfor beslutninger En gruppeleder skal være fyldt 21 år. En ulveflokleder bør være fyldt 20 år, en flokassistent 18 år og en juniortropleder bør være fyldt 20 år, en juniortropassistent 18 år. Spejderledere ved De grønne pigespejdere skal være fyldt 18 år, og en patruljeleder bør være fyldt 14 år. Ledere og spejdere over 15 år giver ved sit tilsagn om hvervet samtidig adgang til, at korpset indhenter oplysninger i Det centrale Kriminalregister i forhold til de gældende regler for arbejdet med børn og unge. Økonomi: Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes gennem kontingent, tjente penge, gaver og tilskud. Gruppens regnskab føres af den valgte kasserer, og revideres af de valgte revisorer. Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren sørger for rettidig fremsendelse til hhv. distriktschefen og regionsledelsen. Til revision af regnskab vælger grupperådet 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af grupperådet. Revisorerne og grupperådet kan når som helst forlange kassebeholdningen forevist. En sund økonomi forudsætter en planlagt økonomi, hvor de fornødne midler er til stede. Dette sker gennem planlægning af spejderarbejdet på kort og lidt længere sigt. Hvert år skal grupperådet søge anerkendelse/overenskomst hos de respektive korps. Dette opnås gennem en medlemsopgørelse påtegnet af grupperådsformand, gruppeleder og kasserer. Underskriftsforhold og bankkonti: Gruppen forpligtes økonomisk og juridisk af grupperådets formand, kasserer og gruppeledere i fællesskab (gruppeledelsen). Det betyder, at alle bindende dokumenter skal underskrives af disse personer. Kassereren, der varetager de daglige forretninger for rådet, får fuld bemyndigelse til at indsætte/hæve efter behov på gruppens konto. Ved oprettelse af konto, banklån og større køb skal navnene på de tegningsberettigede fremgå af forhandlingsprotokollen og/eller forretningsordenen. Bankkonti skal iht. Skattekontrolloven registreres ved grupperådsformandens eller kassererens personnummer. Kontoen skal have en speciel kodemærkning og stå i gruppens navn, så rentetilskrivning tilfalder gruppen og ikke den pågældende person. Gruppens evt. CVR-nummer og NemKonto opbevares hos kasserer og grupperådsformand. Forsikring: Korpsene har tegnet ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle ledere. Derudover har KFUM-Spejderne tegnet en ulykkesforsikring for lederne ved TRYG. Øster Snede Spejderne har selv tegnet en ulykkesforsikring for de ledere, der ikke er omfattet af KFUM Spejdernes ulykkesforsikring. I tilfælde af skade skal anmeldelsesblanket rekvireres på korpskontoret og anmeldes omgående. I tilfælde af sygdom/ulykke kan enhver blive kørt fra et hvilket som helst spejderarrangement til nærmeste hospital eller hjemmet. Korpsene har tegnet abonnement hos Falck. Som udgangspunkt gælder det, hvor en spejder forvolder skade, er det barnets forældres private ansvarsforsikring, der dækker. Børnene skal selv være dækket af egen ulykkesforsikring ved deltagelse i al spejderaktivitet. Udelukkelse og afskedigelse: Gruppelederen kan kun udelukke en spejder, når grupperådet har hørt og godkendt begrundelsen for udelukkelsen. For De grønne pigespejdere kan spejdere over 15 år udelukkes, hvis de ikke arbejder efter korpsets formål eller arbejdsgrundlag. En leder kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom mellem grupperådet og distriktschefen/hovedbestyrelsen. Afskedigelsen foretages af gruppeledelsen. Afskedigelse af en gruppeleder skal foretages af grupperådet i samråd med distriktschefen/hovedbestyrelsen. Grupperådet Side

9 Uniform: Alle medlemmer skal, hvis de har en uniform, bære denne ved spejdermøder og -arrangementer. Påklædningen skal følge bestemmelserne beskrevet på korpsenes hjemmesider. Øster Snede Spejderne formidler også brugte spejderskjorter og anden udrustning til nye spejdere samt stiller en skjorte/tørklæde til rådighed for alle ledere. Kontingent og støttemedlemmer: Grupperådet fastsætter det årlige kontingent, og sikrer at dette betales rettidigt. Kontingentets størrelse skal minimum svare til det minimumskontingent, der danner grundlag for korpsets tilskud af tipsmidler. Øster Snede Spejderne betaler korpsafgiften for de medlemmer, som er bortrejst eller lignende og som er registreret som passive. Gruppen kan have støttemedlemmer, der betaler bidrag til arbejdet i gruppen. Er der specielle forhold, der begrunder det, kan grupperådet eventuelt frigive det pågældende barns kontingent og bevilge kontingentfrihed i en periode. Hvis dette forhold strækker sig over et kalenderår kan medlemmet ikke tælles med over for tipstilskud. Restancer over ½ år forelægges af kassereren for grupperådet på dets førstkommende møde. Det gælder for ledere, at man i særlige tilfælde - fx ved bortrejse eller lign. i op til 3 mdr. kan registreres som passivt medlem. Efter de 3 måneder skal der træffes beslutning om, hvorvidt lederen genindtræder som leder eller ophører sit virke. Ønsker en leder ikke længere at være bundet af sin ledergerning, træder han/hun samtidig ud af grupperådet, men kan fortsætte som støttemedlem. Eksterne samarbejdsforhold Øster Snede Kirke og Menighedsråd: 1. kvartalsvis deltagelse i gudstjenester med fanevagt 2. leje af arealet 3. lokale præsts deltagelse i årlig spejderfest/afslutning andagt 4. koordinere opstartsweekend i august gudstjeneste 5. fastelavnsgudstjeneste på Øster Snede Skole 6. nytårsparade ca. hvert 3. år Spejderhus selvejende institution: 1. repræsentant fra spejderborgens bestyrelse deltager i grupperådets møder uden stemmeret 2. koordinering af anvendelse af bygninger og areal 3. vedligeholdelse af bygninger og areal 4. lån af lokaler til spejdermøder og udrustning 5. rengøring af hovedbygning Lokalområdets kirkelige børnearbejde og foreninger: 1. uddeling af programmer og opstartsweekend i august 2. koordinering af aktiviteter ved fastelavnsgudstjeneste 3. høstgudstjeneste fælles indmarch 4. arrangere sammenkomster på tværs for at hverve nye spejdere og vise spejderne vej til de kirkelige foreninger Hedensted Kommune: 1. avisindsamling 2. rengøring af arealer omkring flaskecontainere 3. award-fest for ledere i lokalforeninger 4. lokale-, lejr- og medlemstilskud 5. Kultur og Fritidsudvalg valg af medlemmer Samarbejde med nabogrupper: 1. nytårsparade med Løsning, Hedensted og Ølsted 2. natløb i oktober måned 3. æbleskiveløb med Løsning 4. musik-marathon i Lovring Distrikt (KFUM Spejderne) Grupperådet Side

10 5: Forretningsorden De grønne pigespejdere Ifølge De grønne pigespejderes Vejledning for grupperåd skal grupperådet udarbejde en forretningsorden, som vedlægges vedtægterne. Hjemsted for gruppen se side 3 Grupperådets sammensætning samt forhold vedrørende valg til og konstituering, se side 6 Tidspunkt for afholdelse af valg til grupperådet, se side 6 Bestemmelser vedr. afholdelse af grupperådsmøder, se side 7 Regnskabs- og formueforhold samt økonomisk ansvarlighed, se side 8 Praksis for forhandlingsprotokol og dagsorden, se side 6 og 7 6: Funktionsbeskrivelser Der udarbejdes særskilte dokumenter. Grupperådet Side

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand

Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand FDFs Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på FDFs landsmøde 14.-16. november 2014 på Hotel Nyborg Strand 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner

Lovhæfte 2009-2010. Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Lovhæfte 2009-2010 Med beslutningsforslag og udviklingsplaner Januar 2010 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2

Dette hæfte findes også på: dds.dk/korpset/ide-og-politik/love-og-vejledninger. Side 2 Lovhæfte 2011-2013 Januar 2012 Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Tlf.: 32 64 00 50 Fax. 32 64 00 75 E-mail: dds@dds.dk Hjemmeside: dds.dk Redaktion: Jakob A. Nielsen Layout: Jakob

Læs mere

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06)

Revision af FDFs grundlov og forbundsvedtægter HB bilag - Januar 2012 (version 2012.01.06) 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets formål er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter

Foreningsvedtægter. Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Foreningsvedtægter Vejledning til brug ved udarbejdelse eller revision af idrætsforeningens vedtægter Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund Tekst: Willy Rasmussen, Søren Gøtzsche, Jan Darfelt og Asbjørn Nordam

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark

Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Bestemmelser for KFUM-Spejderne i Danmark Lederbrev Bestemmelse for KFUM-Spejderne i Danmark nr. 1: For det i "Love for KFUM-Spejderne i Danmark" 12, stk. 1 omtalte lederbrev har Hovedbestyrelsen fastsat

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere