Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej Løsning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk"

Transkript

1 Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej Løsning Udarbejdet af Grupperådet Vedtaget på generalforsamling d. 24. februar 2011 Version 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning side 3 2 KFUM-Spejderne i Danmark side 4 3 De grønne pigespejdere side 5 4 Organisationen for Øster Snede Spejderne side 6 5 Forretningsorden for De grønne pigespejdere side 9 6 Funktionsbeskrivelser side 10 Grupperådet Side

3 1: Indledning Formålet med disse lokalt udarbejdede vedtægter for Øster Snede Spejderne er: At konkretisere vores tilhørsforhold til både KFUM Spejderne og De grønne pigespejdere At præcisere vores forenings-/tegningsmæssige og juridiske forpligtelser i forhold til vores medlemmer, de to landsdækkende organisationer samt vores relationer til lokalområdet At sikre et fundament for spejderfællesskabet for vores medlemmer/spejdere og ledere på folkekirkens grundlag Opfyldelse af Folkeoplysningslovens (august 2000) krav om egne vedtægter. Øster Snede Spejderne udfører det lokale spejderarbejde ud fra Øster Snede Spejderhus, Lindvedvej 41, 8723 Løsning i Hedensted Kommune. Øster Snede Spejderne arbejder som lokal spejderforening med og under vedtægterne og regelsættene for hhv. De grønne pigespejdere og KFUM Spejderne i Danmark. Grupperådet vil, som øverste instans for Øster Snede Spejderne, til hver en tid følge de af korpsene givne retningslinjer. Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Grupperådet følger de enkelte enheders arbejde, engagerer forældrene og det omgivne samfund samt sikrer gruppens økonomi. Disse opgaver er yderligere specificeret i afsnit 6 (Funktionsbeskrivelser). Grupperådet har ved siden af disse vedtægter udarbejdet en forretningsorden for De grønne pigespejdere, se afsnit 5. I de efterfølgende afsnit står det nærmere beskrevet, hvordan Øster Snede Spejderne vil udføre sit spejderarbejde internt og eksternt. Hvorfor spejder? Hvad får du? Spejderarbejdet handler om at være med i et fællesskab, der skaber og udvikler barnet mens det endnu er nysgerrigt og har lyst til at lære. Spejderarbejde i Øster Snede bygger på disse elementer: Samfundet Kirken Klar dig selv Naturen Iagttagelse Orientering Pionering Lejrliv Fællesskab Børnene og de unge fordres gennem samværet med andre og de traditionsbundne spejderaktiviteter til at se sig selv i forhold til det omgivne samfund og verden samt lære om naturen på en måde, der er helt unik. Det kirkelige fundament understøtter barnets opfattelse af sig selv og andre som unikke, skabte og væsentlige. Barnet oplever gennem andagter og forkyndelse at læring og liv hænger sammen, og at kristendommen har noget at bidrage med ind i den almindelige hverdag. Når man er spejder er man en del af et fællesskab. Barnet og den unge får oplevelser og erfaringer i at samarbejde, høre andres mening og finde sin egen. Barnet erhverver viden om det samfund, det er en del af, og lærer gennem leg og aktivitet, at yde sin del til fællesskabet. Desuden lærer barnet, at alle er lige vigtige uanset evnen til at producere. Gennem samvær med andre børn, lærer barnet at anerkende sig selv og andre og at klare sig selv eller bede om hjælp, så det erfarer, at sammen kan vi rigtig meget. Barnet lærer om naturen og får praktiske færdigheder indenfor naturkendskab, pionering og lejrliv, som det vil kunne drage nytte af resten af livet. Sociale kompetencer og selvværd opbygges ved gennem længere tid fx på lejre, at være en forpligtende del af et arbejdsfællesskab, hvor hver enkelt er vigtig for at klare de daglige fornødenheder herunder tilberedning af mad og gennemførelse af planlagt fælles aktivitet. Grupperådet Side

4 2: KFUM-Spejderne i Danmark Generelt om KFUM Spejderne KFUM-Spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Danmark er inddelt i distrikter, hvor det enkelte distrikt servicerer grupperne. Distriktsstabene, med chef og assistenter, bør have tæt kontakt til grupperne for at have den fornødne indsigt i deres virke og kan medvirke til løsning af konkrete udfordringer, kvalitetssikre spejderarbejdet, øge medlemstallet og uddannelse. Alle ledere, uanset bande/patrulje/trop, og gruppelederen refererer til og står til ansvar over for grupperådet. Spejderloven: En spejder Lytter til Guds ord Er hjælpsom Respekterer andre Værner naturen Er til at stole på Tager medansvar Finder sin egen mening. Spejderløftet: Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde Spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre. Spejdervalgsproget: Vær beredt. Grupperådet Side

5 3: De grønne pigespejdere Organisationsstruktur Formandskab Danmark Region Lillebælt Region Kattegat Region Skagerak Løsning Øster Snede Spejderne Hedensted De grønne pigespejdere Grønsmutter 2. 4 klasse Spejdere klasse Seniorspejdere Generelt om De grønne pigespejdere: Korpsets formål er at drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og det internationale spejderløfte og at forkynde evangeliet for spejderne i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske bekendelse. Korpset er inddelt i 10 regioner, der består af grupper med tilknytning til fx by eller sogn. Hver gruppe består af nogle flokke, troppe/patruljer afhængig af gruppens størrelse og medlemmernes aldersgrupper. Hver region ledes af en regionsledelse med 1 regionschef og min. 2 regionsassistenter, som alle vælges fra regionens grupper for en 3 årig periode. Regionsledelsen er bla. ansvarlig for afholdelse af regionskonference, udvalg, råd og projektgrupper; og denne organisering foretages i samråd med regionens grupper i forhold til gruppernes aktuelle behov. Regionsledelsens ansvar er at sikre, at arbejdet i grupperne sker i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt sikre den overordnede udvikling, herunder udbyde aktiviteter, synliggøre spejderarbejdet i regionen, modtage og formidle informationer til og fra regionen, uddannelse og inspiration til medlemmer og ledere etc. Spejderloven: Som spejder lover jeg at gøre mit bedste for at ære Gud ved at leve efter hans vilje. Derfor skal en spejder: Tale sandhed Stifte fred Dele med andre Være en god kammerat Værne om naturen Vise hensyn og hjælpe andre Leve i hjem og samfund med kærlighed og omtanke. Grønsmutternes motto Vi vil stå sammen. Vi vil gøre vort bedste. Det internationale motto Vær beredt. Grupperådet Side

6 4: Organisation for Øster Snede Spejderne Organisationsstruktur, februar 2011 Øster Snede Spejderne Grupperåd Gruppeledelse Gruppeleder Gruppeleder Ulve Spejdere Smutter Spejdere Juniorspejdere Seniorspejdere Seniorspejdere Organisering af arbejdet: Øster Snede Spejderne har ét fælles grupperåd. Gruppeledelsen består af gruppelederne, grupperådsformanden og kassereren, og disses ansvarsområder er oplistet i funktionsbeskrivelser placeret som tillæg til vedtægterne. Gruppeledelsen udarbejder et oplæg til én årsplan for Øster Snede Spejderne. Årsplanen skal indeholde aktiviteter, arrangementer, grupperåds- og ledermøder samt relevante uddannelsestilbud for spejdere og ledere. Dette skal sikre at spejderarbejdet sker i overensstemmelse med arbejdsmaterialer og temaer, som korpsene tilrettelægger. Årsplanen for det kommende år skal godkendes i grupperådet på dets møde i 4. kvartal. Gruppeledelsen er ligeledes ansvarlig for opbevaring af gruppens dokumenter og papirer. Vi har et tæt samarbejde mellem KFUM Spejderne og De grønne pigespejdere, hvor vi har ét fælles grupperåd, deling af faciliteter og udstyr. Alligevel ser vi det naturligt at have en opdeling mellem drenge og piger. Vi har valgt, at KFUM Spejderne i Øster Snede ikke optager piger. Valg til grupperåd og konstituering: Generalforsamling (ordinært gruppemøde) afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Mødet indkaldes og offentliggøres med minimum 14 dage før, på foreningens hjemmeside og i spejdernes program for de stemmeberettigede, dvs. 1. Alle gruppens medlemmer, der er fyldt 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere) 2. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere). 3. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der ikke er omfattet af pkt. 1 og 2. Ad 1: For medlemmer over 15 år, som ikke er ledere, vælges 1-2 repræsentanter for 1 år ad gangen af de medlemmer af gruppen over 15, som ikke er ledere. Ad 2: 2-5 repræsentationer for forældre og andre interesserede vælges af gruppens ledere, forældrene til medlemmer under 15 år (KFUM Spejderne) og 16 år (De grønne pigespejdere) samt af medlemmer over hhv. 15 og 16 år. Repræsentanterne valgperiode er 2 år, og hvert år er halvdelen på valg. Dagsorden for generalforsamling: 1) Valg af dirigent/ordstyrer 2) Beretning af grupperådsformand 3) Fremlæggelse af regnskab og godkendelse ved kasserer 4) Forhandling om gruppens arbejde 5) Valg af forældrerepræsentanter og repræsentanter for de over 15 årige Grupperådet Side

7 6) Valg af revisorer 7) Gruppeleder og assistenter 8) Eventuelt Senest 1 måned efter generalforsamlingen (ordinært gruppemøde) konstituerer grupperådet sig med formand, kasserer og sekretær. Formand og kasserer vælges mellem de medlemmer, der ikke er ledere; og formanden bør vælges blandt forældrerepræsentanterne. Fratræder et valgt medlem mellem gruppemøderne, vælger grupperådet en anden person til den pågældende post for perioden frem til næste generalforsamling. Grupperådsmøder: Hvert kvartal afholdes grupperådsmøder. Ethvert medlem af grupperådet kan indkalde til ekstraordinært grupperådsmøde. Ekstraordinært gruppemøde kan med min. 14 dages varsel indkaldes, når grupperådet ønsker det, eller når mindst 10 % af grupperådets stemmeberettigede forlanger det, med angivelse af, hvilke emner der ønskes behandlet. Gruppeledelsen har ansvaret for at udarbejde en dagsorden, der udsendes i god tid til rådets medlemmer. Dagsordenen for mødet er centreret om information, udvikling og administration. Rådets sekretær udarbejder et referat og mailer dette til alle i rådet. På det efterfølgende grupperådsmøde godkendes referatet og tilføjes i protokollen i nummerorden. Gruppe-, spejder- og ungledere: KFUM Spejderne vælger i lige år gruppeleder for 2 år ad gangen, inden udgangen af februar måned, af de tilstedeværende ledere i gruppen. For at være valgbar som gruppeleder skal man have modtaget korpsets lederbrev inden valget, alternativt på selve dagen. De grønne pigespejdere vælger deres gruppeleder hvert 3. år på det første grupperådsmøde efter et delegeretmøde. Det er gruppeledelsens ansvar at hverve nye ledere og sikre udvikling af lederne. Det gælder for lederne, at de skal være medlem af den danske folkekirke, et anerkendt, kristent trossamfund, eller et kristent trossamfund, hvis spejderkorps er associeret til KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere. Lederen skal være villig til at udføre en kristen ledergerning. Øster Snede Spejderne lægger vægt på, at en leder har lyst og evne til at arbejde med de traditionelle spejderaktiviteter. Vi støtter samtidig op om korpsenes initiativer om udvikling af ledere, der kan sammenfattes således: Vi vil sikre, at de unge medlemmer tager ansvar og føler ejerskab for korpsenes udvikling Vi vil fastholde de unge spejdere, så de også oplever tiden i trop og som seniorspejdere Vi vil sikre, at vi har kvalitetsbevidste ledere Gruppeledelsen udpeger og indstiller ledere og eventuelt assistenter til grupperådets godkendelse. Ledere hos KFUM Spejderne skal have modtaget korpsets lederbrev og udnævnelsen foretages af den pågældende distriktschef. For De grønne pigespejdere udnævnes lederen af gruppelederen efter godkendelsen i grupperådet. Gruppelederen er ansvarlig for at sikre en god introduktion af den nye leder i spejderarbejdet og lederrollen. Dette sikres ved at anvende korpsenes ledelsesværktøjer. For hver ny leder afholdes inden 6 måneder en gensidig evaluering af ledergerningen, hvor hovedpunkterne i samtalen kort mundtligt fremlægges på det efterfølgende grupperådsmøde. Forudsætninger for at være spejderleder: Ansvarlighed og demokratisk livsholdning Respekt og opbakning til et kristent livssyn Relevante kompetencer: Lyst, vilje og mod Medleven og medvirken i aktiviteter Organisatorisk sans og lyst til samarbejde Grupperådet Side

8 Evnen til at sige til og fra Opbakning ved forkyndelse og undervisning Overholdelse af fælles aftaler og loyalitet overfor beslutninger En gruppeleder skal være fyldt 21 år. En ulveflokleder bør være fyldt 20 år, en flokassistent 18 år og en juniortropleder bør være fyldt 20 år, en juniortropassistent 18 år. Spejderledere ved De grønne pigespejdere skal være fyldt 18 år, og en patruljeleder bør være fyldt 14 år. Ledere og spejdere over 15 år giver ved sit tilsagn om hvervet samtidig adgang til, at korpset indhenter oplysninger i Det centrale Kriminalregister i forhold til de gældende regler for arbejdet med børn og unge. Økonomi: Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes gennem kontingent, tjente penge, gaver og tilskud. Gruppens regnskab føres af den valgte kasserer, og revideres af de valgte revisorer. Regnskabet følger kalenderåret. Kassereren sørger for rettidig fremsendelse til hhv. distriktschefen og regionsledelsen. Til revision af regnskab vælger grupperådet 2 revisorer, der ikke må være medlemmer af grupperådet. Revisorerne og grupperådet kan når som helst forlange kassebeholdningen forevist. En sund økonomi forudsætter en planlagt økonomi, hvor de fornødne midler er til stede. Dette sker gennem planlægning af spejderarbejdet på kort og lidt længere sigt. Hvert år skal grupperådet søge anerkendelse/overenskomst hos de respektive korps. Dette opnås gennem en medlemsopgørelse påtegnet af grupperådsformand, gruppeleder og kasserer. Underskriftsforhold og bankkonti: Gruppen forpligtes økonomisk og juridisk af grupperådets formand, kasserer og gruppeledere i fællesskab (gruppeledelsen). Det betyder, at alle bindende dokumenter skal underskrives af disse personer. Kassereren, der varetager de daglige forretninger for rådet, får fuld bemyndigelse til at indsætte/hæve efter behov på gruppens konto. Ved oprettelse af konto, banklån og større køb skal navnene på de tegningsberettigede fremgå af forhandlingsprotokollen og/eller forretningsordenen. Bankkonti skal iht. Skattekontrolloven registreres ved grupperådsformandens eller kassererens personnummer. Kontoen skal have en speciel kodemærkning og stå i gruppens navn, så rentetilskrivning tilfalder gruppen og ikke den pågældende person. Gruppens evt. CVR-nummer og NemKonto opbevares hos kasserer og grupperådsformand. Forsikring: Korpsene har tegnet ansvarsforsikring og lovpligtig arbejdsskadeforsikring for alle ledere. Derudover har KFUM-Spejderne tegnet en ulykkesforsikring for lederne ved TRYG. Øster Snede Spejderne har selv tegnet en ulykkesforsikring for de ledere, der ikke er omfattet af KFUM Spejdernes ulykkesforsikring. I tilfælde af skade skal anmeldelsesblanket rekvireres på korpskontoret og anmeldes omgående. I tilfælde af sygdom/ulykke kan enhver blive kørt fra et hvilket som helst spejderarrangement til nærmeste hospital eller hjemmet. Korpsene har tegnet abonnement hos Falck. Som udgangspunkt gælder det, hvor en spejder forvolder skade, er det barnets forældres private ansvarsforsikring, der dækker. Børnene skal selv være dækket af egen ulykkesforsikring ved deltagelse i al spejderaktivitet. Udelukkelse og afskedigelse: Gruppelederen kan kun udelukke en spejder, når grupperådet har hørt og godkendt begrundelsen for udelukkelsen. For De grønne pigespejdere kan spejdere over 15 år udelukkes, hvis de ikke arbejder efter korpsets formål eller arbejdsgrundlag. En leder kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed herom mellem grupperådet og distriktschefen/hovedbestyrelsen. Afskedigelsen foretages af gruppeledelsen. Afskedigelse af en gruppeleder skal foretages af grupperådet i samråd med distriktschefen/hovedbestyrelsen. Grupperådet Side

9 Uniform: Alle medlemmer skal, hvis de har en uniform, bære denne ved spejdermøder og -arrangementer. Påklædningen skal følge bestemmelserne beskrevet på korpsenes hjemmesider. Øster Snede Spejderne formidler også brugte spejderskjorter og anden udrustning til nye spejdere samt stiller en skjorte/tørklæde til rådighed for alle ledere. Kontingent og støttemedlemmer: Grupperådet fastsætter det årlige kontingent, og sikrer at dette betales rettidigt. Kontingentets størrelse skal minimum svare til det minimumskontingent, der danner grundlag for korpsets tilskud af tipsmidler. Øster Snede Spejderne betaler korpsafgiften for de medlemmer, som er bortrejst eller lignende og som er registreret som passive. Gruppen kan have støttemedlemmer, der betaler bidrag til arbejdet i gruppen. Er der specielle forhold, der begrunder det, kan grupperådet eventuelt frigive det pågældende barns kontingent og bevilge kontingentfrihed i en periode. Hvis dette forhold strækker sig over et kalenderår kan medlemmet ikke tælles med over for tipstilskud. Restancer over ½ år forelægges af kassereren for grupperådet på dets førstkommende møde. Det gælder for ledere, at man i særlige tilfælde - fx ved bortrejse eller lign. i op til 3 mdr. kan registreres som passivt medlem. Efter de 3 måneder skal der træffes beslutning om, hvorvidt lederen genindtræder som leder eller ophører sit virke. Ønsker en leder ikke længere at være bundet af sin ledergerning, træder han/hun samtidig ud af grupperådet, men kan fortsætte som støttemedlem. Eksterne samarbejdsforhold Øster Snede Kirke og Menighedsråd: 1. kvartalsvis deltagelse i gudstjenester med fanevagt 2. leje af arealet 3. lokale præsts deltagelse i årlig spejderfest/afslutning andagt 4. koordinere opstartsweekend i august gudstjeneste 5. fastelavnsgudstjeneste på Øster Snede Skole 6. nytårsparade ca. hvert 3. år Spejderhus selvejende institution: 1. repræsentant fra spejderborgens bestyrelse deltager i grupperådets møder uden stemmeret 2. koordinering af anvendelse af bygninger og areal 3. vedligeholdelse af bygninger og areal 4. lån af lokaler til spejdermøder og udrustning 5. rengøring af hovedbygning Lokalområdets kirkelige børnearbejde og foreninger: 1. uddeling af programmer og opstartsweekend i august 2. koordinering af aktiviteter ved fastelavnsgudstjeneste 3. høstgudstjeneste fælles indmarch 4. arrangere sammenkomster på tværs for at hverve nye spejdere og vise spejderne vej til de kirkelige foreninger Hedensted Kommune: 1. avisindsamling 2. rengøring af arealer omkring flaskecontainere 3. award-fest for ledere i lokalforeninger 4. lokale-, lejr- og medlemstilskud 5. Kultur og Fritidsudvalg valg af medlemmer Samarbejde med nabogrupper: 1. nytårsparade med Løsning, Hedensted og Ølsted 2. natløb i oktober måned 3. æbleskiveløb med Løsning 4. musik-marathon i Lovring Distrikt (KFUM Spejderne) Grupperådet Side

10 5: Forretningsorden De grønne pigespejdere Ifølge De grønne pigespejderes Vejledning for grupperåd skal grupperådet udarbejde en forretningsorden, som vedlægges vedtægterne. Hjemsted for gruppen se side 3 Grupperådets sammensætning samt forhold vedrørende valg til og konstituering, se side 6 Tidspunkt for afholdelse af valg til grupperådet, se side 6 Bestemmelser vedr. afholdelse af grupperådsmøder, se side 7 Regnskabs- og formueforhold samt økonomisk ansvarlighed, se side 8 Praksis for forhandlingsprotokol og dagsorden, se side 6 og 7 6: Funktionsbeskrivelser Der udarbejdes særskilte dokumenter. Grupperådet Side

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen

Overenskomst 2015. Mellem. Hovedbestyrelsen Overenskomst 2015 Mellem Hovedbestyrelsen og Gruppebestyrelsen for... gruppe i Region... der påtager sig ansvaret for gruppens ledelse over for De grønne pigespejdere, erklærer at være bekendt med følgende

Læs mere

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop

Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup, Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd. 1. Navn og hjemsted. Stk.1. Gruppens navn er

Læs mere

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom.

Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2. opbevarer indmeldelsen under forsvarlige. bestemmelser herom. Lovforslag om direkte medlemskab af KFUM-Spejderne Side 1 af 2 7 Medlemmer Ændringsforslag 2. Medlemskab af korpset kan ske gennem en gruppe, et distrikt eller, Den Grønne Gruppe eller direkte af korpset.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig 1 Navn og hjemsted Korpsets navn er Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.v. (DSS). Korpset blev stiftet den 10. august 1919. Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre

Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre Forretningsorden for Hawerthi 1. Rødovre 1 Grundlag 1. Det Danske Spejderkorps love udgør det formelle grundlag for gruppens arbejde, formål og værdier. 2 Gruppen 1. Gruppen består af følgende afdelinger:

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne ydningen t daglige ørelse af og handspejderen ave et edt i for-. Landsmøde Debat Dette debatoplæg er det første i en række af tre.,, Vi tror, vi mener, vi lærer... November 2003 Debatoplæggene er tænkt

Læs mere

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus

VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus VEDTÆGTER for Indre Missions kristne fællesskab i Dejbjerg Missionshus 1 Navn og Hjemsted 1.1 Indre Missions kristne Fællesskab i Dejbjerg Missionshus benævnes herefter Det kristne Fællesskab i Dejbjerg

Læs mere

Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Love for KFUM-Spejderne i Danmark Love for KFUM-Spejderne i Danmark Side 1 Indhold I. KORPSETS NAVN OG FORMÅL... 4 1. Navn... 4 2. Forhold til verdensspejderbevægelsen... 4 3. Formål... 4 4. Arbejdsform... 4 5. Lov, løfte og valgsprog...

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Vedtægter for Spejderne Stiftelse De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for Alternativet København

Vedtægter for Alternativet København Vedtægter for Alternativet København 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Alternativet København, herefter omtalt som lokalforeningen. Stk. 2 Lokalforeningen har hjemme i Københavns kommune, herefter

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger

Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) Vedtæger Vedtægter for Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk (PLF Nuuk) 1 / 26 1. Navn Foreningens navn er Plejefamiliernes Lokalforening Nuuk. Foreningen er hjemhørende i Nuuk kommune, Grønland. 2. Formål og opgaver

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Hovedstadens Svømmeklub, København

Vedtægter for foreningen. Hovedstadens Svømmeklub, København Vedtægter for foreningen Hovedstadens Svømmeklub, København 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold Foreningens navn er Hovedstadens Svømmeklub. Foreningen er dannet den 1. juli 2012 ved en fusion mellem Svømmeklubben

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK

Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK Vedtægter for Ringkøbing og Omegns Rideklub - ROK 2015 1 Klubbens navn er Ringkøbing og Omegns Rideklub, forkortet ROK. Klubbens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune. Klubben er stiftet 1965 og fusioneret

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde

S T R A T E G I 2016 Delegeretmøde S T R A T E G I 2016 2018 Delege retmød e 2016 INDHOLD Indledning Side 3 Pigespejderidentitet og pigespejderværdier Side 4 Vejen mod Strategi 20162018 Side 6 Strategi 2016-2018 Side 8 Pigespejdere flytter

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er STRANDGAARDENS GRUNDEJERFORENING, og dens hjemsted er Veddinge Bakker, 4550 Asnæs. Holbæk er foreningens hjemting,

Læs mere

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission

VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission VEDTÆGTER for Øster Snede Indre Mission 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Øster Snede Indre Mission, kaldet Øster Snede IM. 1.2 Foreningens hjemsted er Hedensted kommune. 2 Grundlag og formål

Læs mere

B 52/ Aalborg Fodbold Club

B 52/ Aalborg Fodbold Club B 52/ Aalborg Fodbold Club VEDTÆGTER: 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter Tankefuld Rideklub

Vedtægter Tankefuld Rideklub Vedtægter Tankefuld Rideklub 1. Navn: Tankefuld Rideklub Fork: TFR Klubbens hjemsted: Svendborg Kommune. 2. Klubbens formål er: - At skabe et miljø med fællesskab, frivillighed og passion for heste - At

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter Hedeland Golfklub

Vedtægter Hedeland Golfklub Vedtægter Hedeland Golfklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Klubben er stiftet den 27. maj 1980. 2. Formål Det er klubbens

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere