Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER"

Transkript

1 Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen i national struktur INTOPS: Behov for min. 6 årligt. Informationsteknologi administrator (IT-ADM) kursus af 6 ugers varighed, fordelt på 7 moduler. Taktisk Lanmanger-II kursus (TAKLAN-II) ved Flyvevåbnets Førings- og Operationsstøtteskole (FFOS) af 35 dages varighed. Brugeruddannelse ved IT-tekniksektionen/Hærens Operative Kommando af 2-5 dages varighed mhp. omskoling til aktuelt udstyr og procedurer. Hovedopgaver for funktionen Opbrydning af hovedopgaver i delopgaver Erfaring inden udsendelse i INTOPS: Tjeneste som IT-mand i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse eller Stående Reaktionsstyrke. HOVEDOPGAVER Udfører vedligeholdelse og reparationsopgaver. Deltager som medlem af en gruppe, i dennes taktiske indsættelse og løsning af opgaver under ledelse af en fører. DELOPGAVER Manuelle IT-MD opgaver Anvender sin faglige viden og færdigheder under sin indsættelse i og herunder i samarbejde med LANMAN-1 ansvarlig for løsning af pålagte IT-administrative opgaver, herunder: o Gennemfører efter direktiv/vejledning af LANMAN-1 diagnosticering, drift og nødvendig reparation på IT-materiel og IT-systemer, der er indenfor pågældendes fagområde. 1/6

2 o Håndterer og behandler software og hardware efter gældende bestemmelser. o Gennemfører beholdnings regnskab. o Gennemfører kontrol af IT-materiel. Er aktiv, opsøgende og forudseende inden for eget ansvarsområde. Melder straks om forhold der vedrører den pålagte opgaveløsning. Kampuddannelsen Anvender sin faglige viden og færdigheder under gruppens taktiske indsættelse og er ansvarlig for løsning af pålagte opgaver, således: o Deltager i teknisk og taktisk indøvelse forud for en indsættelse. o Løser vagt-, sikrings- og nærforsvars-opgaver. o Koordinerer med sideordnede enkeltpersoner. o Iværksætter, gennemfører og kontrollerer egen klargøring til kamp. o Deltager i gruppens nærsikring og nærforsvar. o Melder om forbrug af ammunition og drivmidler m.v. o Overholder sikkerhedsmæssige procedurer og bestemmelser. o Rapporterer til foresatte efter afslutning af taktiske opgaver. Er ansvarlig for egen funktion og melder om forhold, der kan få betydning for gruppen. Er aktiv, opsøgende og forudseende inden for egen funktion. Bidrager med forslag til opgaveløsning indenfor egen funktion. Melder straks om forhold der vedrører den pålagte opgaveløsning. KOMPETENCER Faglige kompetencer GENERELLE KOMPETENCER: Soldatens spidskompetence ligger indenfor krigerrollen - altså kunne anvende militære magtmidler som del af en enhed. Herudover besidder soldaten kompetencer inden for områderne konfliktforebyggelse, stabilisering og genopbygning i (potentielle) konfliktområder. Soldaten kan: Efterleve ordrer og løse pålagte opgaver hurtigt og nøjagtigt. Demonstrere forståelse for sin rolle i Forsvaret. Anvende dansk og engelsk som funktionelle arbejdssprog. Kunne læse, skrive, tale og forstå engelsk (SLP 3/3/3). Dette fordi server og netværksudstyr kun "taler" engelsk. Ligeledes nødvendigt, såfremt man skal hjælpe eller modtage hjælp fra andre nationer. 2/6

3 Være bekendt med, kende placeringen af og formålet med diverse for området relevante bekendtgørelser og vejledninger (eks. Forsvarskommandobestemmelser, Forsvarets Koncernfælles informatiktjeneste vejledninger, IT-INFO). SPECIFIKKE KOMPETENCER: Informatik: Basal viden omkring en Pc s opbygning. Kunne samle en Pc fra bunden (alt leveret i løsdele) og herefter gøre den funktionsduelig. Anvende simple DOS kommandoer. Med vejledning kunne installere og konfigurere de af forsvaret anvendte operativsystemer, samt kunne anvende disse på administrator niveau. Med vejledning kunne installere og konfigurere de af forsvaret anvendte stabsstøtte programmer, herunder Office og DeMars. Have kendskab/forståelse for netværk og netværks topologier. Med vejledning/støtte kunne drive et Windows NT og/eller et Windows 2003 netværk med op til 300 brugere. Herunder drift og vedligeholdelse af fil, print og mailserverer. Med vejledning kunne gennemføre en effektiv fejlfinding og fejlretning på netværket (FIIN og Internet forbindelser). Efter direktiv kunne udbygge et netværk indenfor gældende regler. Herunder trækning af PDS og fiberkabel, samt montering af stik på både PDS og fiberkabel. Have kendskab til begreber og systemer som Exchange-, ISA-, SQL-server, firewall, IP/TCP, forbindelser via satellitsystemer (VSAT, Bentley Walker, Iridium, Thuraya og BGAN). Administrative kvalifikationer: Kunne anvende de administrative programmer i et netværk, til oprettelse af brugere, printere m.v. Efter vejledning kunne anvende de i netværket installerede programmer til overvågning/fejlfinding. Have kendskab til de normalt forekommende rutiner som LANMAN (backup, bruger konti, m.v.). Kunne anvende den til enhver tid gældende værktøj til administrativ registrering af (CMDB Configuration Management DataBase) Pc er, IT-udstyr og andre hertil relaterede hardware komponenter (for tiden ITMATREG). Kende forsvarets politik for anvendelse af diverse ikke-autoriserede programmer på FIIN. 3/6

4 Personlige kompetencer Kamp, uddannelse og udvikling Kunne anvende de taktiske procedurer og færdigheder, der anvises m.h.p. at kunne virke i en organisatorisk gruppe/sektion, idet der fokuseres på indsættelse i en international operation samt på virket i relation til kamp. Kunne anvende de taktiske kampeksercitser og fremgangsmåder på gruppe-/sektions-niveau, idet der fokuseres på indsættelse af gruppe/sektion i kamp jf. de taktiske reglementer. Kunne vise soldatermæssige og enkeltmands-færdigheder, der gør, at soldaten kan virke i rammen af makkerpar, hold, gruppe eller sektion. Have opbygget den fysiske modstandskraft, der er nødvendig for et effektivt virke i gruppen og funktionen. Herunder til enhver tid kunne honorere de funktionsrelaterede fysiske prøve. Have forståelse for og kunne give eksempler på gruppens indsættelse i internationale operationer samt virket i relation til kamp. Have kendskab til og med egne ord kunne beskrive delingens indsættelse i internationale operationer samt virket i relation til kamp. Kunne forstå en 5. punkts befalingen som videreformidlingsredskab, hvor dette er muligt. Kunne betjene og anvende gruppens materiel og køretøjer. Kunne anvende HRN REGL SIKKAV samt lokale sikkerhedsbestemmelser for skydebanens brug. Have gennemgået og bestået skydeuddannelsen på gevær (GV/95) serien. Have gennemgået førstehjælpsuddannelsen med tilfredsstillende resultat og kunne anvende Individual First Aid Kit. Fælleskompetencer: Professionalisme: Af egen drift opbygge og vedligeholde den nødvendige fysiske udholdenhed til at kunne løse forekommende opgaver samt holdningsmæssigt at værdsætte den faglige dygtighed til umiddelbart at kunne løse de pålagte opgaver. Tager medansvar for egen læring med henblik på at udbygge og fastholde faglig viden og faglige færdigheder. Bidrager til opnåelse af enhedens uddannelsesmål gennem samarbejde med kolleger og undervisere, herunder assistere, hjælpe og støtte øvrige gruppemedlemmer. Kommunikation: Mundtligt kunne videregive den nødvendige information klart og tydeligt i den daglige opga- 4/6

5 veløsning. Aktivt søge at forstå meningen i andres budskaber, hvor der gives plads til meningsforskelle og udveksling. Samarbejde: Kunne udvise hensyn, respekt og omsorg for ligestillede såvel som foresatte. Kende egen og andres rolle i arbejdsprocessen og om nødvendig støtte andres indsats. Initiativ: Udvise evne til samarbejde i en løsning af fælles opgaver, hvor der medvirkes til at sikre fremdrift i projekter og opgaver. Komme med konstruktive forslag til forbedringer og udvise parathed til at udføre dem. Løse pålagte opgaver hurtigt og effektivt i henhold til hensigten med den pålagte opgave, herunder udvise forudseenhed i forhold til forberedelse til pålagte såvel som forventelige opgaver. Håndtering af pres: Under pres kunne bevare sin handlekraft. Om nødvendigt afhjælpe pressede situationer ved at sige fra og bede om hjælp. Fleksibilitet: Fokusere på egne og enhedens opgaver, m.h.p. at målrette aktiviteterne under uddannelse og indsættelse. Herudover skabe den nødvendige fremdrift, så pålagte opgaver løses på rette tid og sted, samt evne hurtigt at tilpasse fremgangsmåder og rutiner til nye opgaver med ændrede krav og vilkår. Motivation: Have fokus på at medvirke til et arbejdsmiljø, hvor der generelt er accept af opgaverne og arbejdsprocessen. Kunne motivere andre m.h.p at bevare fokus på opgaveløsning og bidrage til et positivt fællesskab. Helhedsforståelse (Demokratisk samfundsforståelse): Have kendskab til forsvarets rolle i forhold til det nationale og internationale samfund, herun- 5/6

6 der virket som dansk soldat i internationale miljøer og fremmede kulturer og de faktorer, der har indflydelse på indsættelser og operationer i INTOPS. Have forståelse af, at de handlinger, soldaten som enkeltperson udfører, kan få politiske konsekvenser og af egen drift påtage sig det hermed forbundne ansvar. Have forståelse for, at et retssamfunds anvendelse af militære magtmidler er fast forankret i overholdelsen af Danmarks love og tiltrådte internationale aftaler vedrørende Krigens Folkeret og menneskerettighederne. 6/6

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR

RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN VEDRØRENDE JUSTERING AF FORSVARETS PERSONEL- OG UDDANNELSESSTRUKTUR DEL II INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagssamling...ii KAPITEL 8 INDLEDNING...1 Grundlag... 1 Udviklingen siden arbejdsgrupperapport

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab

Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab Forsvarskommandoens Virksomhedsregnskab 2000 Udgivet af Forsvarskommandoen maj 2001 Design Eleven Danes Produktion: Nordjyllands Bogtrykkeri A/S Oplag: 2500 Forsvarets Virksomhedsregnskab 2000 1 2 Indhold

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI

FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI 3. november 2014 FORSVARSAKADEMIETS STRATEGI SAPIENTIA ET PROVIDENTIA - VIDEN og FREMSYN Hvorfor nu det formålet Det overordnede formål med denne strategi er at skabe en fælles udviklingsramme for Forsvarsakademiet,

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere