UKLASSIFICERET FAGPLAN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UKLASSIFICERET FAGPLAN"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Almindelig hjælp til politiet, LPU 1, 1033 Lovpligtig uddannelse, modul 1, 1000 Udgivelse Marts FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at kursisten som enkeltmand eller i hold kan løse opgaver til støtte for Politiet i rammen af almindelig hjælp. Viden Kursisten har grundlæggende viden om afspærring og adgangskontrol af et område, herunder håndtering af konflikter. Desuden har kursisten forståelse for anvendelse af magtbarometer, værdien af egen personlige fremtræden, krops- og talesprog Kursisten har grundlæggende viden om humanitær eftersøgning efter personer og/eller afsøgning, håndtering og registrering af effekter, samt viden om varsling og evakuering af personer Kursisten har viden om egen rolle som kompetent og værdig repræsentant for Politiet og Hjemmeværnet, herunder grundlæggende viden om anvendelse af reglerne for civil anholdelse, nødret, nødværge og Signalementslære. Kursisten har grundlæggende viden om samfundets beredskab, politiets opgaver og organisation og koordinerede ledelse ved indsatsområdets opbygning Færdigheder Kursisten kan udføre afspærring og adgangskontrol, og/eller tilsyn af et område. Desuden kan kursisten beherske magtbarometer, begrunde værdien af egen personlige fremtræden, krops- og talesprog Kursisten kan deltage i humanitær eftersøgning af personer, afsøgning efter effekter samt deltage i varsling og evakuering af personer Kursisten kan anvende reglerne ved civil anholdelse, nødret og nødværge, desuden udføre Signalementslære Kompetencer Den nyuddannede kursist udfører, under kommando, opgaver i forbindelse med almindelig hjælp til Politiet Den nyuddannede kursist accepterer og er bevidst omkring værdien af egen personlige fremtræden, krops- og talesprog 3. INDHOLD Uddannelsen indeholder følgende emner: Politiets organisation og opgaver Politiets koordinerede ledelse og afspærringsformer Indsatsområdets opbygning Regler for civil anholdelse, nødret, nødværge og magtanvendelse Signalementslære Håndtering og registrering af effekter

2 UKLASSIFICERET Fredsmæssig humanitær eftersøgning og afsøgning Konflikthåndtering Krops- og talesprog Afspærring og adgangskontrol Varsling og evakuering 4. RAMMER Undervisningen gennemføres som tilstedeundervisning og der inddrages skiftende pædagogiske principper og metoder, der understøtter den enkelte kursists behov og refleksion: Teoretiske oplæg og undervisningssamtale Praktiske øvelser Evt. støtte til kursister med særlige behov 5. TID 20 undervisningstimer 6. FORMIDLER Faget formidler ingen Q faget er en del af LPU 1 7. EVALUERING/EKSAMEN/PRØVER Der gennemføres kontrol jf. de enkelte lektionsoversigter 8. LÆRER/INSTRUKTØRFORUDSÆTNINGER Uddannelsen tilrettelægges og gennemføres af Hjemmeværnsskolen Undervisningen gennemføres af polititjenestemænd 9. BEMÆRKNINGER ELLER LIGNENDE Det præciseres, at fagets pensum kun kan anvendes i forbindelse med indsættelser initieret af og under ledelse af Politiet

3 Side 3 Lek nr. Tid Navn Mål Indhold Gennemførelse og evaluering Henvisninger og hjælpemidler 1. Politiets opgaver og organisation. Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til politiets opgaver og organisation. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten kan beskrive politiets hovedopgaver samt politiets organisation og placering i samfundet. Politiets organisation og opgaver samt placering i samfundet. Undervisningen gennemføres i auditorium, som holdundervisning. Mundtlig kontrol Polititeori. Politiloven. Rigspolitichefens. kundgørelser.

4 Side 4 2 Politiets koordiner-ende ledelse og afspærringsformer. Ved lektionens afslutning skal kursisten have kendskab til politiets opgaver i f.m. indsættelse ved større arrangementer, ulykker og katastrofer. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten har kendskab til normalt forekommende afspærringsformer for politiet både i og udenfor afspærrings- og indsatsområder. Retsplejeloven Politiloven Retningslinier for Indsatsledelse Varsling og evakuering Politiets samarbejds-partnere Afspærringsformer Afspærring i.f.m. større ulykker og katastrofer. Adgangskontrol Trafikanvisning. Mundtlig kontrol. Polititeori. Politiloven. Rigspolitichefens kundgørelser. Retsplejeloven. Retningslinier for indsatsledelse. Færdselsloven

5 Side min Indsatsområdets opbygning. Ved lektionens afslutning skal soldaten: Have kendskab til opbygningen af samfundets beredskab. Have kendskab til redningstjenestens fem stadier. Have kendskab til opbygningen af et indsatsområde, mulige aktører og arbejds- /ansvarsfordelingen på et indsatsområde. Have kendskab til evakuering af tilskadekomne. Have kendskab til egne mulige opgaver på et indsatsområde. Resultatet er tilfredsstillende, såfremt, soldaten: Med egne ord kan forklare opbygningen af et indsatsområde. Kan redegøre for egne mulige opgaver på et indsatsområde. Opbygning af samfundets beredskab. Opbygning af et indsatsområde. Mulige aktører i et indsatsområde. Ansvarsfordeling i et indsatsområde. Arbejdsfordeling i et indsatsområde. Evakuering af tilskadekomne. HJV mulighed for at yde støtte i forbindelse med opbygning af / tjeneste på et indsatsområde. Forhold over for pressen. Undervisningsmetode: Undervisningssamtale. IN bør tage udgangspunkt i HJV tidligere indsættelser i forbindelse med større ulykker. Mundtlig kontrol Lektionen gennemføres i klasselokale med IT adgang henset til filmfremvisning. Henvisninger: Indsatstaktiske retningslinier og samarbejdsprincipper (BRS). Retningslinier for indsatsledelse min Regler for civil anholdelse, nødret, nødværge og magtanvendelse. Ved lektionens afslutning skal kursisten kunne forstå og anvende regler for civil anholdelse, nødret, nødværge og magtanvendelse. Resultatet er tilfredsstillende, når kursisten kan redegøre for relevante regler for civil anholdelse, nødret, nødværge og magtanvendelse. Definition på en anholdelse. Regler for civil anholdelse og magtanvendelse. Nødret og nødværge. Politiloven. Retsplejeloven.. Mundtlig kontrol. Polititeori. Rigspolitichefens. kundgørelser. Retsplejeloven. Politiloven. Retsplejeloven. Straffelovens 13, 14 og 755..

6 Side min Signalements lære Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne modtage, udfærdige og afgive et signalement. Resultatet er tilfredsstillende, når soldaten kan modtage, udfærdige og afgive et signalement på en person ved brug af huskeordene: Oppefra og ned, udefra og ind Og på et køretøj ved brug af huskeordet: FAKTORS - Opbygningen af et signalement - Huskeord for signalement for personer - Huskeord for signalement for køretøjer Der øves: - Modtagelse, udfærdigelse og afgivelse af signalement for personer og køretøjer. Samtalemetode ved gennemgang. Opgavemetode under øvefasen. Handleprøve Polititeori 6 Håndtering og registrering af effekter Ved lektionens afslutning skal soldaten være orienteret om politiets håndtering af effekter (spor/beviser/værdier) som er eller kommer i politiets varetægt, herunder: - Indsamling - Mærkning - Sortering - Optælling - Pakning Der gennemgås politiets håndtering af effekter (spor/beviser/værdier ), herunder: - Indsamling - Mærkning - Sortering - Optælling - Pakning Samtalemetode ved gennemgang. Polititeori

7 Side min Humanitær eftersøgning og afsøgning, teori. Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til principperne for humanitær eftersøgning/afsøgning. Resultatet er tilfredsstillende, når soldaten med egne ord kan beskrive formålet med humanitær eftersøgning/afsøgning og kan give eksempler på fremgangsmåder og procedurer. - Formål med eftersøgning - Formål med afsøgning - Kædeformation - Sektoropdeling - Kommandoer - Forhold ved fund af person - Forhold ved fund af effekter - Afmærkning - Brug af hjælpemidler Samtalemetode Mundtlig kontrol Polititeori

8 Side min Humanitær eftersøgning og afsøgning, praktik Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne deltage i humanitær eftersøgning/afsøgning under ledelse af politiet. Resultatet er tilfredsstillende, når soldaten i dagslys kan indgå i en kædeformation på alle pladser og kan løse de hermed forbundne opgaver i h.t. gældende standardprocedurer. - Kædeformation - Sektoropdeling - Kommandoer - Forhold ved fund af person - Forhold ved fund af effekter - Afmærkning - Brug af hjælpemidler Eksercermetode. Indøvelse startes på en flad græsmark og i overskueligt terræn, herefter i vanskeligere og sluttende i lukket terræn.. Rundstokke Afmærkningsstrimmel Momenter Div. genstande Polititeori Handleprøve 9 Konflikthåndtering Ved lektionens afslutning skal soldaten have en grundlæggende viden inden for menneskekendskab og adfærd, samt kendskab til konflikters baggrund og håndtering af konflikter. Lektionen omfatter følgende: - Personlighedspsykologi og adfærd - Baggrund for konflikter - Håndtering af konfliktfyldte situationer - Autoritet og magt - Samtalemetode ved gennemgang. Mundtlig kontrol.

9 Side 9 10 Kommunikation, Krop- og talesprog Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til krops- og talesprogets betydning i f.m. løsning af opgaver for politiet, hvor der udøves autoritet. Lektionen omfatter følgende: - Kommunikationsprocessen - Kommunikation og konflikt - Ikke voldelig kommunikation - Kropssproget (positivt og negativt) - Talesproget (optrappende/nedtrappende) - Aktiv lytning Samtalemetode ved gennemgang. Mundtlig kontrol. Ledelse og Uddannelse

10 Side Afspærringsformer, praktik Ved lektionens afslutning skal soldaten kunne bistå politiet i f.m. afspærring og adgangskontrol ved større arrangementer, ulykker og katastrofer. Resultatet er tilfredsstillende, når soldaten efter politiets anvisninger kan bistå politiet ved forskellige afspærringsformer og forstå egne opgaver i f.m. disse. Der øves etablering af afspærring og udførelse af afspærring og adgangskontrol i f.m.: - Indsatsområde - Gerningssted - Cykelløb Handlebaner med momenter Turnus a ca. 90 min Handleprøve En FØ/HJ ved hver station. Orange veste (HJV) Afspærringsstrimmel Momentliste 12 Varsling og evakuering Ved lektionens afslutning skal soldaten have kendskab til politiets og HJV opgaver if.m. varsling og evakuering af personer, herunder foretage patruljering i tildelt sektor, samt gennemføre vejlodsning. Resultatet er tilfredsstillende, når soldaten har kendskab til politiets og HJV opgaver i f.m. varsling og evakuering. - Varsling - Evakuering, herunder syge/handicappede og husdyr - Ekstern assistance - Regler for at skaffe sig adgang - Aflevering af forholdsregler - Vejlodsning Opgavemetode med cases Mundtlig kontrol Politiloven Retningslinjer for indsatsledelse Evakueringssedler Cases

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 6005 DeMars DIR D 02342097 DEC 2009 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 6005 Bevogtning fred. B. Kort navn BEVFCOBJ FAGPLAN C. Formål Uddannelsen skal sætte enheden i stand til

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Informationsgrundkursus - 1080. JAN 2015 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal udvikle den enkelte deltagers forudsætninger bedst muligt for selvstændigt og ansvarligt at kunne deltage

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 3400 DeMars DIR D 02805227 FEB/2014 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Ledelse Maritimt Officerskursus B. Kort navn LED MOK FAGPLAN C. Formål Faget skal udvikle den enkelte kursists

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Alment Befalingsmandskursus, 2000 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Ved/efter fagets afslutning skal deltageren (eleven, kursisten eller tilsvarende): Viden I rammen af bevogtningsgruppen

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan HJV I TF NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Hjemmeværnet en komponent i totalforsvaret. B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om hjemmeværnets

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 2083 DeMars DIR D 02469839

Hjemmeværnsskolen UKLASSIFICERET U-DIR 2083 DeMars DIR D 02469839 Udstillingsbefalingsmand Fagplan Gennemførelse af faget: Bemanding af udstillingsstand - 1 - Fagplan Titel lang: Udstillingsbefalingsmand bemanding af udstilling Titel kort: UDSTBM bem udst Formål: Faget

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbets anden del PA Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. august 2015 Indhold Generelt om skolen... 2 2.0 grundforløbets anden del...

Læs mere

Politiskolen. Studieordning for. Grunduddannelse i Politivirksomhed

Politiskolen. Studieordning for. Grunduddannelse i Politivirksomhed Politiskolen Studieordning for Grunduddannelse i Politivirksomhed 2013 INDHOLD 1 Indledning... 5 1.1 Ikrafttræden og retsgrundlag... 5 1.2 Optagelse... 5 1.3... 5 1.4 Kompetenceprofil... 6 1.5 Varighed

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Erhvervsuddannelse for Voksne (EUV): Buschauffør i kollektiv trafik Trin 1: Buschauffør UCplus A/S August 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT FOR UDDANNELSESCENTRET... 4 1.1

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for LAN manager 2 HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Lanmanager-2 (LANMAN-2). M100 (hæren). Ingen

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

Indstilling om. Revision af Kriminalforsorgens Konflikthåndteringsmidler m.v. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Indstilling om. Revision af Kriminalforsorgens Konflikthåndteringsmidler m.v. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Indstilling om Revision af Kriminalforsorgens Konflikthåndteringsmidler m.v. Kriminalforsorgens Uddannelsescenter Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse... 3 1. 1 Arbejdsgruppens

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere