UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING"

Transkript

1 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 27. november 2012 Klokken: Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Deltagere: Marianne Stendell Ellen Thrane kom kl Nina Berrig Anne Ehrenreich kom kl Lars Gaardhøj Afbud: Flemming Pless

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Oplæg om UDDX det erhvervsrettede uddannelses- 3 laboratorium 2. Afrapportering af to uddannelsesprojekter 5 3. Den interne uddannelsespolitik status og analyser 9 4. Region Hovedstadens Innovationspolitik nyt, nyttigt, nyttiggjort 5. Mødeplan for udvalget Meddelelser Eventuelt 20 2

3 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 1 OPLÆG OM UDDX DET ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSES- LABORATORIUM SAGSFREMSTILLING Regionsrådet har den 13. september 2011 bevilget 12,5 mio. kr. til projektet UddX Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium, som har et samlet budget på knap 50 mio. kr. Projektchef Dorrit Sørensen vil på mødet præsentere projektets baseline-studie og drøfte perspektiverne ved det foreløbige arbejde i projektet. Kort om projektet Formålet med projektet er at nytænke og udvikle erhvervsrettede uddannelser, så uddannelserne bliver drivere for vækst og beskæftigelse. Konkret arbejder projektet med at opstille og gennemføre eksperimenter, der skal udvikle uddannelserne mere innovativt og fleksibelt. Eksempelvis udvikles innovationsprocesser i undervisningen, der giver elever og studerende værktøjer til at arbejde innovativt i deres uddannelse og fremtidige job. Den eksperimenterende organisation understøttes af nye mødeformer mellem ledere og undervisere. Herudover gennemføres accelererede uddannelsesforløb, der kan få flere uddannet hurtigere, og fleksibiliteten øges ved, at der kan gennemføres skift mellem uddannelser uden forlænget studietid. Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) står i spidsen for UddX, der er et samarbejde mellem bl.a. Metropol, Københavns Erhvervsakademi (KEA), CPH West, Københavns Tekniske Skole (KTS), Ingeniørhøjskolen (IHK), SOSU C, Center for Uddannelsesforskning (CEFU), Tænketanken DEA, Håndværksrådet, Rigshospitalet, Gentofte Hospital og Hvidovre Hospital. KONKLUSION Projektchef Dorrit Sørensen præsenterede det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium UddX. I projektets første år er der skabt rammer på de 14 deltagende skoler for at kunne igangsætte eksperimenterende undervisning inden for de erhvervsrettede uddannelser. Der er særligt fokus på at finde ud af, hvad der skal til 3

4 for at sikre mere motiverende undervisning, samtidig med at uddannelsessystemet i højere grad bidrager til vækst. Dorrit Sørensen understregede, at det har taget tid at geare institutionerne til at kunne gennemføre eksperimenter inden for projektets fem programmer: 1. Kompetencer i verdensklasse 2. Samspil mellem uddannelse og erhverv 3. Den eksperimenterende organisation 4. Efterspørgselsdrevet uddannelse 5. Nye karriereveje. Eksempelvis kan der igangsættes eksperimenter under program 1, hvor man kan designe uddannelser baglæns, dvs. gentænke uddannelserne med det formål at give eleverne de kompetencer som erhvervslivet efterspørger. Udvalget fandt det positivt, at der arbejdes målrettet med at kvalificere undervisningen. Endvidere fandt udvalget projektet meget ambitiøst og abstrakt - og så frem til på et senere tidspunkt at høre mere om konkrete resultater af de gennemførte eksperimenter. Flemming Pless og Anne Ehrenreich deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Baselinestudie udarbejdet af Damvad for Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium UddX Sagsnr:

5 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 2 AFRAPPORTERING AF TO UDDANNELSESPROJEKTER SAGSFREMSTILLING Udvalget vil løbende modtage uddybende afrapporteringer af uddannelsesprojekter. Derfor forelægges afrapportering fra projekterne Mere og bedre erhvervsgrunduddannelse i region hovedstaden og Fælles viden bedre forløb! til drøftelse i udvalget. Projekt Mere og bedre erhvervsgrunduddannelse i region hovedstaden Forretningsudvalget bevilgede den 20. oktober 2009 et udviklingstilskud på 1,2 mio. kr. over en 3-årig periode til projektet Mere og bedre erhvervsgrunduddannelse i region hovedstaden. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) er et individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud, der henvender sig til unge, som ikke er klar til anden ungdomsuddannelse, eller som ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Uddannelsen for den enkelte unge sammensættes i samspil mellem den ansvarlige kommune og relevante produktionsskoler, erhvervsskoler, private og offentlige virksomheder. Baggrunden for projektet var, at erhvervsskolerne oplever, at en stigende elevgruppe mangler de nødvendige faglige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. Formålet var at udvikle et kvalificeret alternativ for disse unge i regi af EGU, så flere unge får de nødvendige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Projektaktiviteter Projektet er gennemført af regionens to største erhvervsskoler Københavns Teknisk Skole (KTS) og Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Projektet har etableret særlige undervisningsmiljøer og iværksat lærerkompetenceudvikling på de to erhvervsskoler med henblik på, at de kunne modtage langt flere EGU-elever end hidtil. De centrale aktiviteter i projektet har været: Analyse af EGU-målgruppens behov for særlige forløb og uddannelsestilbud Udvikling af et 6-ugers afklarende og bredt introducerende brobygningsforløb 5

6 Udvikling og afprøvning af følgende fire EGU-profiler og tilhørende undervisningsmateriale for: a) Bygningshåndværker-linjen (KTS) b) Ejendomsservice-tekniker (KTS) c) Transport og logistik d) Servicemedarbejder specielt på kontorområdet Kompetenceudvikling af lærere på seks kursusdage Seminarer og informationsmøder om tilbuddene for EGU-vejledere i hovedstadsregionen. Projektets effekt I projektets løbetid fra 2009 til 2011 har der været en tydelig vækst i antallet af EGU-elever i hovedstadsregionen. Væksten er imidlertid langt overvejende sket inden for det pædagogiske område, mens aktiviteten inden for de tekniske og merkantile områder er blevet reduceret i kommunerne. Det har betydet, at antallet af EGU-elever på de tekniske erhvervsskoler - KTS og TEC - i samme periode er faldet fra omkring 42 til 22. Manglen på praktikpladser har betydet, at kommunerne har haft vanskeligt ved at oprette EGU-praktikpladser inden for de fire EGU-profiler, som er blevet udviklet og udbudt i regi af projektet. Forankring af projektet Projektets styregruppe vurderer, at behovet for et kvalificeret EGU-tilbud på regionens erhvervsskoler fortsat er til stede, men at tilbuddet ikke vil finde øget anvendelse før praktikpladsmanglen forbedres, eller før kommunerne opretter flere EGU-praktikpladser. De to skoler vil fremadrettet inddrage tilbuddet om EGUforløb i dialog med kommunerne og profilere tilbuddet i samarbejde med job- og UU-centre. I et videre perspektiv kan projektets resultater formentligt bringes i anvendelse i forbindelse med den kommende fleksuddannelse. Projekt Fælles viden bedre forløb! Forretningsudvalget bevilgede den 10. marts ,1 mio. kr. over en 3-årig periode til projektet Fælles viden bedre forløb! effektivisering og udvikling af vejledernetværk mellem erhvervs- og produktionsskolerne i hovedstadsregionen. Projektet tager udgangspunkt i de såkaldte kombinationsforløb, hvor elever på produktionsskoler får mulighed for at komme ud og prøve kræfter med hverdagen på en erhvervsuddannelse. Formålet var at udvikle og afprøve et systematisk og effektivt vejledningsnetværk på tværs af hovedstadsregionens erhvervs- og produktionsskoler. Den styrkede vejledning skulle motivere flere produktionsskoleelever til at gennemføre kombinationsforløb og derigennem kvalificere deres valg af videre uddannelse. Projektaktiviteter Projektet er gennemført i samarbejde mellem ti produktionsskoler og syv erhvervsskoler. Projektets hovedaktiviteter har været: 6

7 Etablering af forpligtende samarbejde mellem produktions- og erhvervsskoler om vejledningsindsatsen gennem fælles samarbejdsaftale, tværinstitutionelle arbejdsgrupper og forpligtende netværk mellem vejledere og lærere fra de to skolesystemer Udvikling af regional vejledermanual med beskrivelse af god praksis i det tværinstitutionelle samarbejde mellem vejlederne fra de to skolesystemer Udvikling og gennemførelse af 12 forskellige kombinationsforløb på de syv erhvervsskoler Kontinuerlig udvikling og gennemførelse af både individuelt og kollektivt udbudte kombinationsforløb med deltagelse af foreløbig mere end produktionsskoleelever i løbet af projektperioden. Projektets effekt Målet var, at i 2010 skulle 20 % af de produktionsskoleelever, som deltog i et kombinationsforløb, efterfølgende starte på videre uddannelse. Og at denne overgangsfrekvens skulle stige til 25 % i Der har i projektperioden været en tydelig vækst i antallet af elever, som efter produktionsskolen starter i uddannelse fra 43 % i 2009 til 51 % i I både 2010 og 2011 fortsatte over 20 % af produktionsskoleeleverne direkte inden for den erhvervsuddannelse, som kombinationsforløbene introducerede dem til. Forankring af projektet De erhvervs- og produktionsskoler som deltog i projektet har besluttet fortsat at udvikle og fastholde udbuddet af både individuelle og kollektivt udbudte kombinationsforløb via årlige status- og planlægningsmøder. Der har efter projektets ophør været gennemført kombinationsforløb for 210 produktionsskoleelever, og der er foreløbig aftalt yderligere 170 kombinationsforløb i 2012 i det tværinstitutionelle regionale samarbejde. Administrationens vurdering Nedgangen inden for den tekniske og merkantile EGU-aktivitet i kommunerne har betydet, at det ikke er lykkedes for udviklingsprojektet Mere og bedre erhvervsgrunduddannelse at få flere unge til at påbegynde en erhvervsuddannelse. Administrationen vurderer, at det kvalificerede EGU-tilbud på sigt vil kunne få flere i uddannelse, såfremt kommunerne vælger at prioritere tilbuddet. Administrationen vurderer, at der er udviklet et varigt regionalt vejledningssamarbejde mellem produktionsskoler og erhvervsskoler i projektet Fælles viden bedre forløb!. Det har skabt et solidt fundament for at videreføre projektets succes med at få flere produktionsskoleelever til at starte direkte på en erhvervsuddannelse. 7

8 Udvalget bedes overveje mulige kommunikationstiltag i forlængelse af projekterne. KONKLUSION Udvalget bemærkede, at den nye regionale videnstjeneste er en oplagt platform for videndeling af regionale projekter, således at projekterne får en større udbredelse i regionen. Udvalget tog herefter sagen til efterretning. Flemming Pless og Anne Ehrenreich deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Slutrapport for Mere og bedre erhvervsgrunduddannelse i region hovedstaden, Slutrapport for Fælles viden bedre forløb!, 2012 Sagsnr: &

9 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 3 DEN INTERNE UDDANNELSESPOLITIK STATUS OG ANALYSER SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges udvalget med henblik på en orientering om handlingsplan for den interne uddannelsespolitik og igangværende analyser. Generel status Handlingsplan for den interne uddannelsespolitik er under implementering. Den 9. november 2012 blev der afholdt en konference for ca. 200 uddannelsesansvarlige medarbejdere på hospitalerne og de tværgående virksomheder, og repræsentanter fra kommuner, uddannelsesinstitutioner og andre regioner deltog også. Formålet med konferencen var at skabe en kobling mellem det daglige arbejde med uddannelse på hospitalerne og handlingsplanen, visionen og de politiske mål. De konkrete indsatser i Handlingsplan er sat i gang for de flestes vedkommende. En mere udførlig status kan gives i løbet af 2013, når implementeringen er længere. Status på implementeringen af indsatsen under målet om udvikling og vækst Under målet om udvikling og vækst har handlingsplanen fokus på det strategiske indsatsområde om uddannelse og beskæftigelsesmuligheder for unge. Her er der to konkrete indsatser: Der gennemføres en analyse af hospitalernes/de tværgående virksomheders muligheder for at indgå kombinationspraktikaftaler med henblik på at skabe flere praktikpladser i hovedstadsområdet Der udarbejdes anbefalinger til et koncept, hvor hospitalerne/de tværgående virksomheder kan tilbyde unge muligheder for jobtræning med henblik på uddannelse. De to analyser har sammenhæng til det regionale udviklingsprojekt Jobs med uddannelsesperspektiv og til den generelle indsats for at skabe flere praktikpladser i regi af den regionale praktikpladsenhed. Status for udarbejdelsen af de to analyser De to analyser gennemføres af HR- og Uddannelse. Her er der viden og kompetence i forhold til hospitalernes vilkår og rammer for at kunne agere på området for beskæftigelsesfremme. Der er udarbejdet synopsis for arbejdet, dvs. der fore- 9

10 ligger en tidsplan og beskrivelse af, hvordan analyserne skal gennemføres. Resultaterne fra analyserne forventes at foreligge senest i starten af marts Umiddelbart er der tale om kvalitative analyser, hvor relevante nøglepersoner interviewes, dels for at indhente viden fra praksis, dels for at sikre inddragelse af de aktører, som efterfølgende skal tage imod de unge. Det er et særskilt formål med analyserne at sikre, at relevante aktører gennem dialog er positivt indstillet over for opgaven, og derfor indgår bl.a. ledelse og nøglepersoner fra hospitalerne og de tværgående virksomheder, erhvervsskoler, kommuner, faglige organisationer i analysen. Analyse om kombinationspraktikaftaler Her kortlægges rammer og vilkår for etablering af kombinationspraktikpladser i et offentligt-privat samarbejde med Region Hovedstaden som aktør. Det er en præmis, at praktikpladserne skabes under en uændret økonomisk ramme for hospitalerne/de tværgående virksomheder. Der tages udgangspunkt i de eksisterende elevpladser indenfor kontoruddannelse, ernæringsassistent, serviceassistent, gastronom og hospitalsteknikassistent. Det afdækkes, om det korrekte antal elever uddannes i forhold til det fremtidige behov. Er dette ikke tilfældet, kan en del af løsningen være kombinationspraktikaftaler. Desuden undersøges det, om det tillige kunne være en måde at skabe flere praktikpladser på inden for andre fagområder. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre koordinering mellem HRU, den regionale praktikpladsenhed, erhvervsskolernes praktikpladsansvarlige og kontakten til de private virksomheder. Der gives desuden en anbefaling til den fremtidige forankring af indsatsen (den administrative del). Analyse om jobtræning på et hospital Her kortlægges de formelle regler, rammer og vilkår for at tage imod unge i jobtræning (unge i matchgruppe 2). Det beskrives, hvilke kompetencer mentor skal have, og det afdækkes, hvilke funktioner der synes oplagte at give de unge mulighed for at snuse til. Der er ikke tale om uddannelsesstillinger, men i stedet om at skabe en ramme for, at hospitalerne og de tværgående virksomheder kan tage imod de unge og introducere dem til en mulig vej for dem. Det kan eventuelt føre til uddannelsesstillinger. Der udarbejdes desuden et koncept for et pilotprojekt, hvor udvalgte kommuner og hospitaler kan afprøve muligheden for jobtræning på et hospital. KONKLUSION Udvalget kvitterede positivt for, at der er tydelig sammenhæng mellem de to konkrete analyser om kombinationspraktikaftaler og jobtræning til implementering af 10

11 den interne uddannelsespolitik og initiativer igangsat på det regionale udviklingsområde. Orienteringen blev dernæst taget til efterretning. Flemming Pless og Anne Ehrenreich deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr:

12 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 4 REGION HOVEDSTADENS INNOVATIONSPOLITIK 2020 NYT, NYTTIGT, NYTTIGGJORT SAGSFREMSTILLING Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning (FUF) skal i henhold til kommissoriet i løbet af 2012 udarbejde et forslag til en innovationspolitik for Region Hovedstaden. Regionsrådet udsendte på baggrund af udvalgets anbefaling et forslag til Innovationspolitik 2020 i høring i perioden den 26. september 24. oktober På baggrund af høringen har administrationen udarbejdet et revideret forslag til Innovationspolitik 2020, hvor der er markeret konkrete forslag til ændringer på baggrund af de indkomne høringssvar. Efter udvalgets behandling af forslaget sendes det endelige forslag med udvalgets kommentarer videre til endelig politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet på møderne den 4. og 11. december Høringssvar Forslaget til Innovationspolitik 2020 med tilhørende handlingsplan har været sendt i høring i hos i alt 105 parter, jf. bilag 1. Der er indkommet i alt 38 høringssvar fra følgende parter: Hospitaler, virksomheder og stabe - Antal høringssvar: 13 Herlev Hospital, Glostrup Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Bornholms Hospital, Region Hovedstadens Psykiatri, Rigshospitalet, Hvidovre og Amager Hospitaler, Gentofte Hospital, Region Hovedstadens Apotek, Koncernstabene, Den Sociale Virksomhed, IT Medico og Telefoni, Hillerød, Helsinge og Frederikssund Hospital. RegH-MED - Antal høringssvar: 1 Kommuner - Antal høringssvar: 9 KKR, Københavns Kommune, Ballerup Kommune, Høje Taastrup Kommune, Gentofte Kommune, Halsnæs Kommune, Allerød Kommune, Glostrup Kommune og Hørsholm Kommune. Ministerier og styrelser - Antal høringssvar: 2 Styrelsen for Forskning og Innovation, Uddannelsesministeriet. Organisationer - Antal høringssvar: 7 Dansk Erhverv, Lif, Lægeforeningen Hovedstaden, FOA, Dansk Industri, Ingeniørforeningen, Medicoindustrien, 12

13 Universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner - Antal høringssvar: 4 Københavns Universitet, DTU, CBS, Professionshøjskolen Metropol. Interessentgrupper fra inddragelsesprocessen (f.eks. sundhedspersonale, patient-ambassadører, repræsentanter fra erhvervsorganisationer, sundhedschefer fra kommuner mv.) - Antal høringssvar: 2 Overordnet afspejler høringssvarene en meget positiv og bred opbakning til Region Hovedstadens forslag til innovationspolitik og handlingsplan. Samtidig udtrykker hovedparten af høringsparterne et stort ønske om at være med til at implementere innovationspolitikken. I den forbindelse finder mange af høringsparterne det meget positivt, at politikken indeholder en konkret handlingsplan for, hvordan Region Hovedstaden vil arbejde med implementering af politikken. De samlede høringssvar kan rekvireres hos administrationen. Høringens konsekvenser for Innovationspolitik 2020 Udover den generelle opbakning til innovationspolitikken har langt de fleste af høringsparterne bidraget med en række konstruktive og relevante kommentarer, som administrationen har samlet i vedlagte skema, jf. bilag 2. Administrationen har med inddragelse af den administrative styregruppe med deltagelse fra hospitaler, virksomheder og stabe vurderet kommentarerne og udarbejdet forslag til ændringer i forslaget. Generelt er der ikke fremkommet forslag om ændringer i essensen af politikken. Ændringsforslagene fokuseres på imødekommelse af relevante ønsker og forslag fra høringsparterne, som kan håndteres via præciseringer og tilføjelser. Skemaet angiver administrationens vurdering af kommentarerne og forslag til konkrete ændringer i forslaget til Innovationspolitik For overskuelighedens skyld er der i skemaet lavet en farvekode for håndtering af de tre hovedgrupper af kommentarer, hvor der foreslås: 1) konkrete ændringer i forslaget, 2) inddragelse i implementeringen via handlingsplaner, samt 3) ingen konsekvenser. I vedlagte udkast til Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020, jf. bilag 3, er administrationens konkrete tekstforslag til ændringer skrevet ind og fremhævet tydeligt med henvisning til nummerering af kommentarerne i skemaet. Straks-plan 2013 og efterfølgende handlingsplaner Implementering af Innovationspolitik 2020 igangsættes umiddelbart efter vedtagelse med afsæt i de konkrete initiativer, som allerede er besluttet i Budget 2012 og Det drejer bl.a. sig om: Der gennemføres frem til primo 2013 et forprojekt om etablering af en idéportal, hvor innovative idéer og projekter kan formidles til VIF med henblik på rådgivning samt synliggørelse på tværs af organisationen. På baggrund af forprojektet tages stilling til etablering af idéportalen 13

14 I 2013 udvikles og implementeres en uddannelse til innovationsagent samt et innovationsmodul på regionens projektlederuddannelse rettet mod medarbejderne på hospitaler samt i virksomheder og stabe I 2013 og 2014 udbydes hold 2 og 3 af toplederforløbet i innovation i samspil med DTU og Stanford Universitet Med afsæt i Budget 2013 udvikles initiativer, som fra starten af 2013 kan bidrage til at fremme konkrete offentlige-private innovationsprojekter, herunder inden for regionens satsningsområder på bl.a. telemedicin, jordrensning, medicoteknologi, mv. Udvikling og implementering af de konkrete initiativer samt evt. yderligere initiativer i 2013 vil ske i tæt dialog med ledere og medarbejdere på regionens hospitaler samt i virksomheder og stabe. Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning vil blive holdt løbende orienteret. Indsatsen i forhold til fremme af offentlig-privat innovation vil ske med inddragelse af Miljø- og grøn vækstudvalget, som i henhold til kommissoriet har ansvaret for indsatsen på dette område. Parallelt med indsatsen i 2013 vil der blive udarbejdet et forslag til den første 2- årige handlingsplan for implementeringsindsatsen i 2014 og Udarbejdelse af igangsættes primo 2013, så handlingsplanen med forslag til konkrete initiativer kan indgå i budgetprocessen for Udarbejdelsen skal ses i tæt sammenhæng med implementering af regionens øvrige politikker og planer og vil ske i tæt dialog med ledere og medarbejdere på hospitaler, virksomheder og i stabe samt eksterne samarbejdspartnere. Kommunikation Kommunikationsplan for lancering og kommunikation af innovationspolitikken udarbejdes af VIF og Koncern Kommunikation. Allerede inden vedtagelsen vil forslaget til Innovationspolitik 2020 blive præsenteret på Region Hovedstadens medarbejdertopmøde den 29. november 2012, ligesom regionens satsning på innovation er temaet på FU/UD seminar den 30. november Herefter vil den endelige politik løbende blive præsenteret på relevante interne og eksterne møder, seminarer og konferencer. Der planlægges en webbaseret offentliggørelse knyttet til vedtagelse af Innovationspolitikken. I den forbindelse produceres en film på 3-5 minutter, som præsenterer innovationspolitikken understøttet af konkrete cases samt interviews med bl.a. regionsrådsformanden, personale, patient(er) og evt. eksterne samarbejdspartnere. Filmen publiceres på intranettet. Parallelt hermed udsendes innovationspolitikken bredt i elektronisk form til alle relevante samarbejdspartnere og øvrige interessenter. Som led i lancering og opstart på implementering primo 2013 udarbejdes og udsendes en innovationsfolder til ledere og medarbejdere, som giver et nemt 14

15 overblik over politikken samt information om muligheder for rådgivning og støtte i Videncenter for Innovation og Forskning. KONKLUSION Udvalget havde en række ønsker til mindre sproglige og grafiske justeringer til forslaget for Innovationspolitik 2020 og tiltrådte derudover administrationens forslag til ændringer. På den baggrund besluttede udvalget at anbefale forslaget til endelig politisk behandling i forretningsudvalget og regionsrådet hhv. den 4. og 11. december Der vedlægges en rettelsesark med udvalgets ønsker til ændringer, som indarbejdes i den endelige version efter den politiske behandling i forretningsudvalget. Flemming Pless deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Liste over alle høringsparter Bilag 2: Skema over høringssvar, et overblik med farvekoder for konsekvenser. Bilag 3: Forslag til Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 med markerede ændringsforslag Sagsnr:

16 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 5 MØDEPLAN FOR UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING 2013 SAGSFREMSTILLING Administrationen har udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for udvalget i januar marts april maj september oktober december Udvalgsmøder i regionen afholdes i udgangspunktet om tirsdagen fra kl eller De enkelte udvalg kan dog såfremt der er enighed herom holde møder på andre tidspunkter. Ved ændringer skal der tages højde for personsammenfald ifht. øvrige udvalg samt fora, hvor medlemmerne repræsenterer Region Hovedstaden. Udvalget skal på mødet drøfte mødeplanen. Samlet forslag til mødeplan for udvalgene er vedlagt. KONKLUSION Udvalget vedtog følgende mødeplan for 2013: 22. januar kl april kl april kl (i Øresundshuset, Nørregade 7B) 4. juni kl september kl oktober kl (i Øresundshuset, Nørregade 7B) 3. december kl

17 Flemming Pless deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: Bilag 1 Mødeplan for udvalgene 2013 Sagsnr:

18 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 6 MEDDELELSER 6.a Orientering om trykning af den regionale uddannelsesstrategi Den 25. september blev den regionale udviklingsplan 2012 godkendt af regionsrådet. Uddannelsestemaet i den regionale udviklingsplan udgør den regionale uddannelsesstrategi, som vil være regionens strategiske afsæt for at iværksætte nye initiativer på uddannelsesområdet frem mod For at sikre opmærksomhed omkring den regionale uddannelsesstrategi og regionens mål og visioner på uddannelsesområdet, er der blevet trykt en særskilt regional uddannelsestrategi. Det vil give bedre mulighed for at synliggøre regionens arbejde på uddannelsesområdet over for interessenter og samarbejdsparter og vil være afsæt for at gå i dialog med regionale uddannelsesaktører. Bilagsfortegnelse: 1. Den regionale uddannelsesstrategi (omdeles på mødet) Sagsnr: b Oversigt over antal praktikpladssøgende i hovedstadsregionens kommuner Formanden for udvalget for fremtidens uddannelse og forskning har udbedt sig en oversigt over praktikpladsmanglen i den enkelte kommune i regionen. Administrationen har udarbejdet et dataudtræk fra UNI-C over antallet af praktikpladssøgende elever i hovedstadsregionens kommuner til orientering. For at være registreret som praktikpladssøgende, skal eleverne have afsluttet grundforløbet og have et opdateret søgeønske og/eller være i skolepraktik. Det betyder, at den reelle praktikpladsmangel kan være endnu større, da elever på uddannelser med adgangsbegrænsning, ikke er registreret i opgørelsen. Det offentlige - herunder kommunerne i hovedstadsregionen - kan selv bidrage til at imødegå praktikpladsmanglen. Den regionale praktikpladsenhed vil derfor primo 2013 udvikle og implementere en strategi for at skaffe flere praktikpladser i den offentlige sektor. Den regionale praktikpladsenhed har i første omgang haft fokus på den private sektor. Herefter vil man i 2013 også inddrage den offentlige sektor. 18

19 Bilagsfortegnelse: 1. Antal praktikpladssøgende elever i hovedstadsregionens kommuner, august 2012 Sagsnr: c Uddeling af Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning Strategiske projekter 2012 Den 31. august 2012 var der ansøgningsfrist til Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning, hvor der i 2012 blev udbudt i alt 25 mio. kr. Regionen modtog i alt 167 ansøgninger med et ansøgt beløb på 240 mio. kr. Som led i implementering af forskningspolitikken var opslaget delt i to: 1) 20 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, og 2) 5 mio. kr. til særlige strategiske satsninger inden for to temaer udpeget af bedømmelsesudvalget med afsæt i forskningspolitikken, inden for henholdsvis sundhedstjenesteforskning og velfærdsforskning. På indstilling fra det faglige bedømmelsesudvalg tildelte koncerndirektionen den 8. oktober støtte til i alt 28 forskningsprojekter. Uddelingen offentliggøres den 30. november 2012 med bevillingsbreve til modtagerne, omtale på Regionens hjemmeside og intranet samt udgivelse af pjece til uddeling på bl.a. hospitaler, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Bedømmelsesudvalget bestod af: Koncerndirektør Kim Høgh, Region Hovedstaden (formand) Forskningsleder Bente Appel Esbensen, Glostrup Hospital Professor Henning Langberg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU Professor Merete Nordentoft, Psykiatrien Professor Inge Marie Svane, Herlev Hospital Læge Jakob Burcharth, Region Hovedstadens Unge Forskere Professor Jens Lundgren, Rigshospitalet Professor Rasmus Larsen, DTU Adjungeret professor Susanne Rewentlow, Praksissektorens Forskningsråd Bilagsfortegnelse: 1. Sagsnr: Ingen bemærkninger. Flemming Pless deltog ikke i sagens behandling. 19

20 Den 27. november 2012 UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING SAG NR. 7 EVENTUELT MØDETS START: Kl MØDET SLUT: Kl NÆSTE MØDE: Den 22. januar 2013 kl

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 27. november 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst

Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Sundhedsforskning på hospitalerne - en forudsætning for kvalitet og vækst Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråds forskningskonference 16. november 2011 Store auditorium, Herlev Hospital Koncerndirektør

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 26-11-2013 16:00. Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen DAGSORDEN Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager MØDETIDSPUNKT 26-11-2013 16:00 MØDESTED Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K. - Mødelokale 5 v/kantinen MEDLEMMER Anne

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt: 26-11-2013 kl. 16.00-16.40 Mødested: Øresundshuset, Nørregade 7B, 1165 København K., Mødelokale 5 Deltagere: Marianne

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Tirsdag den 10. januar 2012 Klokken: 15:00 17:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 1 Mødet slut kl.

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 22. januar 2013 Klokken: 19.00 21.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H6 Møde nr. 1 Deltagere: Marianne

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

INTERN UDDANNELSESPOLITIK

INTERN UDDANNELSESPOLITIK Region Hovedstaden INTERN UDDANNELSESPOLITIK RELATEREDE POLITIKKER, STRATEGIER OG PLANER HOVEDSTADSREGIONEN SKAL VÆRE AMBITIØS Regionens mange politikker, strategier og planer forudsætter uddannelse og

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

Manual / Organisationsdiagrammer

Manual / Organisationsdiagrammer Manual / Organisationsdiagrammer Farvekoder RG: 0, 37, 85 Niveau 1 ( Koncern, direktion, koncernstabe) RG: 128, 146, 170 Niveau 2 (enheder) RG border 1 px: 0,37,85 Niveau 3 (understillede tværgående enheder,

Læs mere

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.

EKSPERIMENTANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea. ANSVARLIGE Ditte Frisk Hansen, Formidlingsansvarlig, Forskning & Innovation, KEA Københavns Erhvervsakademi, difh@kea.dk Camilla Wittenkamp, Udviklingskonsulent, Forskning & Innovation, KEA Københavns

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love

DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love Undervisningsministeriet Simon Kjølby Larsen Vester Voldgade 123 1552 København V efu-vej@uvm.dk DA s høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING KONKLUSIONER REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan

UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan UDKAST Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2014-15 1 Forord v. Mogens Kragh Andersen, formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 2 Syddansk Uddannelsesaftale Hvad er Syddansk Uddannelsesaftale?

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE OG FORSKNING Tirsdag den 7. februar 2012 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Marianne

Læs mere

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse

Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Marts 2013 Den regionale praktikpladsenhed Projektbeskrivelse Den regionale praktikpladsenhed Carl Jacobsens vej 25 2500 Valby www.regionh.dk/taenelev Potentiale for flere praktikpladser i hovedstadsregionen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser

Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser REFERAT Møde i: Arbejdsgruppen vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Dato: 10. september 2015 Kl.: 9:00-12:00 Sted: Deltagere: Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre lokale

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 28. september 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 7 Medlemmer: Marianne Stendell

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen

Afbud: Iver Enevoldsen Bjarne Sandager Thomas Bisgaard Thomsen Lars H. Olsen Dagsorden for Videnudvalget Mødedato 5. februar 2014 Mødetid Kl. 16.00-18.00 Mødested Ved Fjorden 6, 6950 (Rådhuset) Mødelokale 1 Fraværende Bemærkninger R E F E R A T Deltagere: Bent Brodersen Tine Korsholm

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014.

Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. Indsatsområder og handlingsplaner for erhvervsuddannelserne, 2013 2014. CPH WEST har besluttet en længerevarende satsning som Ny Nordisk Skole. Der er defineret 3 konkrete mål for CPH WEST: 1. De faglige

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET

UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDDANNELSES - OG FORSKNINGSUDVALGET Onsdag den 8. juni 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl. 18.35 Medlemmer:

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI

REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI REGION SYDDANMARKS UDDANNELSES- STRATEGI 2012-15 uddannelser i verdensklasse VERDENS Side 2 Uddannelsesstrategi 14% af de 18-19-årige har utilstrækkelige læse- og/ eller matematikkundskaber. Der er således

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Tirsdag den 25. marts 2008. Kl. 16.00 19.00. Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS - OG Tirsdag den 25. marts 2008 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den

Uddannelsesteam i Regional Udvikling. Oplæg til RUF den Uddannelsesteam i Regional Udvikling Oplæg til RUF den 9.11.09 1 Fokuspunkter i dag Hvad er regionens rolle og vision på uddannelsesområdet? 2 Hvad er udfordringerne? Hvad gøre vi i fællesskab? Fokus på

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.:

Uddannelsesområdet. Dato: 20. november Brevid: Ledelsessekretariatet Alléen Sorø. Tlf.: Afrapportering fra Tværgående udvalg for forskning, innovation og uddannelses arbejde i 2012-2013 Region Sjælland har inden for de seneste år haft stort fokus på udvalgets fagområder. Der er blandt andet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 23. oktober 2012 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Afbud: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø følger Uddannelsesudvalg

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C.

Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Social- og Sundhedsskolen Fyn Referat fra 3. møde i bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 14. august 2007 kl. 9-14, FOA, Vesterbro 120, 5000 Odense C. Til stede: Direktør Erik Knudsen,

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt 01-10-2013, kl. 08.00-10.00 Mødested Mødelokale Rosenborg, Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K

KONKLUSIONER. Mødetidspunkt 01-10-2013, kl. 08.00-10.00 Mødested Mødelokale Rosenborg, Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K KONKLUSIONER Udvalget for fremtidens uddannelse og forskning - mødesager Mødetidspunkt 01-10-2013, kl. 08.00-10.00 Mødested Mødelokale Rosenborg, Øresundshuset, Nørregade 7B 3. sal, 1165 København K Deltagere:

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer

Anbefaling 1. Samarbejde med erhvervslivet. Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Anbefaling 1 Samarbejde med erhvervslivet Fokus på unge med skæve/alternative kompetencer Iværksætter uddannelse i Helsingør (som skal være landsdækkede) Eventuddannelse + stillinger i kommunen, der skal

Læs mere

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående.

28. september Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har ved brev af 28. juni 2016 anmodet REU om indstilling om ovenstående. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K (Sendt pr. e-mail til stukeko@stukuvm.dk ) Rådet for de Grundlæggende

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet

Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010. Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet REGION HOVEDSTADEN Uddannelses- og forskningsudvalgets møde den 3. marts 2010 Sag nr. 2 Emne: Status over igangværende og kommende initiativer på uddannelsesområdet Bilag 3 Koncern Regional Udvikling

Læs mere

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet

Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for social- og sundhedsområdet Tid 18. marts 2015 kl. 12.30 14.00 Sted Aalborg Kommune, ældre- og sundhed, Storemosevej 17-21, Mødelokale 5 (kælderen

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere