K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0011907:"

Transkript

1 : Møns Bank, lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag : Møns Bank Lokalbanken i Nordsjælland Skælskør Bank Lollands Bank Vordingborg Bank Totalbanken ogdiba Bank (advokat Gitte Holtsø) mod Konkurrencerådet(fuldmægtig Ulrik Lindow Sørensen) 1.0 Den underliggende sag og den påklagede afgørelse. Konkurrencerådet har den 28. marts 2007 truffet afgørelse om, at 7 danske lokalbanker (Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Bank i det følgende blot lokalbankerne) i perioden 2004 til 2006 har brudt konkurrenceloven ved at indgå i et kartelsamarbejde. Kartelsamarbejdet har ifølge afgørelsen omfattet ulovlige aftaler om markedsdeling og samordning af pris- og gebyrpolitik. Lokalbankerne har ligeledes ifølge afgørelsen begrænset konkurrencen ved bl.a. at aftale ikke at åbne filialer og konkurrere med hinanden i de byer, hvor hver af de 7 banker har deres hovedsæde. Konkurrencerådet har ved afgørelsen påbudt bankerne at ophæve samarbejdsaftalen. Konkurrencestyrelsen fremsendte ved brev af 16. marts 2007 et endeligt udkast til afgørelse i sagen til lokalbankerne. I brevet anmodede Konkurrencestyrelsen lokalbankerne om at meddele, hvilke oplysninger i udkastet til afgørelse lokalbankerne mener ikke bør offentliggøres, jf. konkurrencelovens 13, stk. 4. Ved brev af 21. marts 2007 anmodede lokalbankerne om, at der ikke skete offentliggørelse af oplysninger om markedsandele, indtægter (udlån, indlån, provision og gebyrer) og den samlede opgjorte omsætning, og at der heller ikke skete offentliggørelse af dokumenter konfiskeret ved

2 Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelse vedrørende forhold, som har fundet sted i en periode omfattet af konkurrencelovens 7, og som dermed er lovlige. Konkurrencestyrelsen meddelte den 23. marts 2007 afslag på lokalbankernes anmodning. Det hedder i den påklagede afgørelse Konkurrencestyrelsens brev af 23. marts 2007 til lokalbankerne ved advokat Gitte Holtsø bl.a.: Lokalbanksamarbejdet - offentliggørelse af oplysninger Ved brev af 21. marts 2007 har De på vegne af bankerne i Lokalbanksamarbejdet angivet, hvilke oplysninger i udkast til afgørelse af 16. marts 2007, der efter Deres mening bør ekstraheres fra Konkurrencestyrelsens Internet-version. De har samtidig vedlagt en kopi af udkast til afgørelse af 16. marts 2007, hvori Deres ekstraheringer fremgår. De har til støtte for Deres ekstraheringer anført, at alle oplysninger om markedsandele, indtægter (udlån, indlån, provision og gebyrer) og den samlede opgjorte omsætning udgør fortrolige oplysninger. De har endvidere til støtte for Deres ekstraheringer anført, at citater fra dokumenter, som Konkurrencestyrelsen har konfiskeret ved kontrolundersøgelserne, og som vedrører forhold, der efter konkurrencelovens 7 er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, ikke har relevans for sagen og derfor skal ekstraheres. VurderingKonkurrencerådets er som udgangspunkt forpligtet til at offentliggøre afgørelser truffet i medfør af konkurrenceloven, jf. konkurrencelovens 13, stk. 2. Ved offentliggørelse af Konkurrencerådets afgørelser kan oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder dog ikke offentliggøres, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår, jf. konkurrencelovens 13, stk. 4. For så vidt angår oplysninger om markedsandele, indtægter (udlån, indlån, provision og gebyrer) og den samlede opgjorte omsætning, er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at disse oplysninger ikke vedrører tekniske forhold eller udgør drifts- eller forretningshemmeligheder, så længe oplysningerne er aggregerede og ikke kan henføres til de enkelte banker i Lokalbanksamarbejdet. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er der endvidere ikke tale om, at offentliggørelse af de nævnte aggregerede oplysninger vil have væsentlig økonomisk betydning for bankerne. De aggregerede oplysninger om markedsandele, indtægter (udlån, indlån, provision og gebyrer) og den samlede opgjorte omsætning er derfor ikke ekstraheret fra Konkurrencestyrelsens Internetversion For så vidt angår regnskabstal og omsætning for de enkelte banker i Lokalbanksamarbejdet, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at sådanne tal udgør drifts- og forretningshemmeligheder, der bør ekstraheres fra Konkurrencestyrelsens Internet-version. Konkurrencestyrelsen har derfor ekstraheret de specifikke tal for de enkelte banker, som ikke allerede er offentligt tilgængelige. Konkurrencestyrelsen har derfor bl.a. ekstraheret oplysningerne i tabel 7 vedrørende Diba Banks kunder samt oplysninger i tabel 14 og 15 vedrørende de enkelte bankers regnskabstal. For så vidt

3 angår tabel 16, er der derimod ikke foretaget ekstraheringer, idet tallene er tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside. For så vidt angår oplysninger i og citater fra dokumenter, som Konkurrencestyrelsen har konfiskeret ved kontrolundersøgelserne, og som vedrører forhold, der efter konkurrencelovens 7 er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6, er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at disse oplysninger ikke vedrører tekniske forhold eller drifts- eller forretningshemmeligheder, der kan berettige en undtagelse fra offentlighedsprincippet i konkurrencelovens 13, stk. 2. Det er endvidere Konkurrencestyrelsens vurdering, at hemmeligholdelse af oplysningerne ikke har væsentlig økonomisk betydning for de 7 banker i Lokalbanksamarbejdet. Konkurrencestyrelsen henviser til, at oplysningerne er historiske og som udgangspunkt vedrører andre og mere generelle oplysninger end drifts og forretningshemmeligheder. Konkurrencestyrelsen finder dog at specifikke beløbs- og procentangivelser fortsat kan udgøre drifts- eller forretningshemmeligheder, og Konkurrencestyrelsen har derfor efter en konkret vurdering ekstraheret disse specifikke oplysninger fra styrelsens Internet-version. Denne afgørelse er påklaget til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens 19, stk. 1, jf. 13, stk. 4. Afgørelsen er ikke påklaget for så vidt angår de ikke-ekstraherede oplysninger om markedsandele og omsætningstal, men kun for så vidt angår gengivelse af dokumenter og oplysninger vedrørende forhold, der er foregået i 2002 og Parternes påstande. 2.1 Lokalbankerne har nedlagt følgende påstande: Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. marts 2007, hvorved styrelsen har afvist at udelade gengivelse af dokumenter, oplysninger og citater fra dokumenter, som er konfiskeret af styrelsen hos Lokalbankerne, og som vedrører forhold, som er omfattet af Konkurrencelovens 7, ophæves. Ved offentliggørelsen af rådets afgørelse skal der ikke ske offentliggørelse af dokumenter og oplysninger, som omhandler forhold, der har fundet sted i en periode, hvor Lokalbankernes samarbejde er omfattet af Konkurrencelovens 7 og dermed ikke kan udgøre en overtrædelse af Konkurrencelovens Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse af Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. marts Sagens behandling i Konkurrenceankenævnet. Sagen er behandlet på skriftligt grundlag. 4.0 Lokalbankernes argumentation. Lokalbankerne har anført, det er korrekt, at det følger af konkurrenceloven, at Konkurrencerådets afgørelser skal offentliggøres, jf. 13, stk. 2. Oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder kan imidlertid ikke

4 offentliggøres, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår. Endvidere kan oplysninger om enkelte kunders forhold i virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, ikke offentliggøres, jf. 13, stk. 4. Konkurrenceankenævnet har tidligere i relation til offentlighed vedrørende en ikkeindgrebserklæring fastslået, at "lovens afgørelsesbegreb i øvrigt ikke kun omfatter afgørelser om overtrædelse af loven", jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 22. oktober 2003 i sag om Realkredit Danmark A/S. Konkurrenceankenævnet anførte imidlertid tillige, at det forhold, "at konkurrencemæssig gennemsigtighed ikke indgår som et formål med konkurrenceloven, kan ikke føre til et andet resultat, men indebærer på den anden side, at hensynet hertil ikke kan tillægges selvstændig betydning ved stillingtagen til spørgsmål om afgørelsesudformning i lyset af offentliggørelsespligten." Dette betyder, at hensynet til gennemsigtighed ikke i sig selv kan begrunde offentliggørelse. Det bør således alene være oplysninger, som er relevante for sagen, som offentliggøres. For meget gennemsigtighed kan også være skadende for konkurrencen i markedet, og derfor bør der ikke i denne henseende praktiseres et princip om "meroffentlighed", som offentliggørelse af oplysninger, som ikke er relevante for sagen, vil indebære. I det foreliggende tilfælde er der intet, som tilsiger, at disse oplysninger offentliggøres. I kendelsen bemærkede ankenævnet videre, at "offentlig indsigt i en virksomheds interne forretningsforhold efter almindelige offentlighedsprincipper snarere må tåles af en virksomhed, hvis de interne forretningsforhold er ulovlige, end hvis de er lovlige, og at der på centrale konkurrenceretsområder navnlig er behov for forståelse og anvendelse af afgørelser om ulovlige forhold." Deraf følger, at sådanne oplysninger om interne forretningsforhold, som styrelsen ønsker at offentliggøre i denne sag, ikke (nødvendigvis) skal tåles, når der er tale om lovlige forhold. Der er således ikke samme behov for forståelse og anvendelse af afgørelser om lovlige forhold. Styrelsen betegner oplysningerne som historiske. Henset til, at der er tale oplysninger for er dette næppe korrekt, men det understreger i det mindste, at styrelsen ikke kan berettige offentliggørelsen af oplysningerne med behovet for forståelse og anvendelse af den konkrete afgørelse. Det er ubestridt, at alle forhold, som har fundet sted i 2002 og 2003 er omfattet af 7. konkurrencelovens 7 indebærer, at forbudet i konkurrencelovens 6 ikke finder anvendelse, dvs. at konkurrenceloven ikke er overtrådt. Der er således tale om forhold, som er fuldt lovlige. Det gøres gældende, at disse dokumenter overordnet indeholder oplysninger om lokalbankernes interne forhold og er af forretningsmæssig fortrolig karakter, og at deres offentliggørelse er af væsentlig økonomisk betydning for lokalbankerne. Det gøres gældende, at oplysningerne vedrører drifts- og forretningshemmeligheder. Alle referater fra møder mellem deltagerne i erfa-samarbejdet eller intern korrespondance er selvsagt som udgangspunkt fortrolige oplysninger om forretningsforhold. Konkurrenceloven og bemærkningerne hertil definerer ikke begrebet drifts- og forretningshemmeligheder i konkurrencelovens 13, stk. 4. Det fremgår imidlertid af ministerens

5 svar på spørgsmål 64 i forbindelse med behandlingen af lovforslag L 172 om konkurrenceloven som fremsat den 20. februar 1997, at "drifts- og forretningshemmeligheder" stort set skønnes at dække over det samme reale indhold, som "fortrolige og hemmelige oplysninger" efter monopolloven. I overensstemmelse hermed omtaler betænkning 1075/1986 "Fra monopollov til konkurrencelov" til tider begrebet "fortrolige og hemmelige oplysninger" i den daværende monopollov som "forretningshemmeligheder", jf. betænkningen side , særligt side 206, sammenholdt med side 230. I denne betænkning er den praksis, der relaterer sig til begrebet "fortrolige og hemmelige oplysninger" i den daværende monopollov, fastlagt til at omfatte såvel interne som eksterne forhold for virksomheden. Som eksempler på virksomhedens eksterne forhold nævnes virksomhedernes pris- og forretningsbetingelser og især virksomhedernes salg, jf. betænkningen side , herunder særligt side 208. Videre angives i denne betænkning som eksempler på forretningshemmeligheder "forretningsforbindelser og samtlige forbindelser mellem disse" (hvis de ikke er offentligt tilgængelige), jf. betænkningen side 233. De omtvistede oplysninger i den foreliggende sag må antages at være omfattet af denne brede definition af arten af oplysninger, der kan være forretningshemmeligheder for en virksomhed. Det er således ikke afgørende, om der er tale om interne eller eksterne forhold. Det er arten af oplysninger, som er afgørende. Ankenævnets bemærkning i Realkredit Danmark-sagen om, hvorvidt virksomheder i højere grad skal tåle offentliggørelse af ulovlige forhold end lovlige forhold, antages i øvrigt at være relateret til spørgsmålet om forbrugermæssig gennemsigtighed kontra konkurrencemæssig gennemsigtighed. Når der er et hensyn til forbrugergennemsigtighed, som var tilfældet i Realkredit Danmark-sagen, måtte virksomheden tåle offentliggørelse af lovlige forhold, som ikke var interne. Det indebærer dog ikke, at der ved eksterne forhold, hvor der intet hensyn er til forbrugermæssig gennemsigtighed, ikke skal skelnes mellem lovlige og ulovlige forhold. Offentliggørelse af bilag 3-12 og kan på ingen måde bidrage til konkurrencefremmende forbrugermæssig gennemsigtighed. En sådan bred fortolkning af begrebet "forretningshemmeligheder" er i øvrigt i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten. Således definerer Kommissionen "forretningshemmeligheder" som " oplysninger om en virksomheds forretningsaktiviteter [der ved videregivelse] kan påføre den pågældende virksomhed alvorlig skade", jf. Kommissionens meddelelse om regler for aktindsigt i Kommissionens sagsakter i forbindelse med sager efter EF-traktatens artikel 81 og 82, EØS-aftalens artikel 53, 54 og 57 og Rådets forordning (EF) nr. 139/2004, offentliggjort i EUR C 325, side 7, punkt 18, og jf. Retten i Første Instans' dom af 18. september 1996 i sag T-353/94 (Postbank), offentliggjort i Saml II, side 921, præmis 87. Denne definition er meget bred, idet alle typer af oplysninger om en virksomheds forretningsaktiviteter i princippet kan betragtes som forretningshemmeligheder, når skaden ved videregivelse er tilstrækkelig stor. Udstrækningen af "offentlig tilgængelighed", dvs. grænsen for, hvornår en oplysning ikke længere kan antages at være en forretningshemmelighed, er ikke defineret i konkurrenceloven eller dens forarbejder. Spørgsmålet er blevet behandlet af Konkurrenceankenævnet i den tidligere nævnte kendelse af 22. oktober 2003 i sagen om Realkredit Danmark A/S. I denne sag fandt ankenævnet som anført, at formidlingshonorarer aftalt mellem realkreditinstitut og ejendomsmæglere ikke var forretningshemmeligheder, da disse honorarer i medfør af lovgivningen på anmodning skulle oplyses overfor sælger og køber i hver enkelt sag om ejendomssalg. Kredsen af personer, der havde adgang til disse oplysninger, var derfor meget bred og udefinerbar, idet den omfattede alle købere og sælgere af fast ejendom. I overensstemmelse hermed havde rådet under sagen udtalt, at " det ikke alene er oplysninger, der er almindelig kendt, der ikke er forretningshemmeligheder. Også

6 oplysninger, der på anden måde er tilgængelige for offentligheden, kan ikke karakteriseres som forretningshemmeligheder". I modsætning hertil er de omtvistede oplysninger i den foreliggende sag kun tilgængelige for en klart defineret og snæver kreds omfattende nogle få lokale banker. Der er derfor hverken forhold i lovforarbejder eller praksis, der taler for, at de omtvistede oplysninger i den foreliggende sag er for tilgængelige for offentligheden til, at de kan betragtes som forretningshemmeligheder. I øvrigt må det antages, at der er en nær sammenhæng mellem vurderingen af, om en offentliggørelse af oplysninger er af væsentlig økonomisk betydning for den virksomhed, som oplysningen angår, og vurderingen af, om en oplysning er offentlig tilgængelig. Hvis det konkluderes, at offentliggørelsen af oplysningerne er af væsentlig økonomisk betydning for lokalbankerne, må det formodes, at betingelsen om, at oplysningen ikke i forvejen må være offentlig tilgængelig, er opfyldt. Kravet om "væsentlig økonomisk betydning" i konkurrencelovens 13, stk. 4, skal fortolkes i overensstemmelse med den tilsvarende bestemmelse i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, jf. bemærkningerne til 13 i lovforslag L 172 om konkurrenceloven som fremsat den 20. februar Det følger af lovforarbejderne til offentlighedsloven, at denne betingelse bl.a. opfyldes, hvis der er nærliggende risiko for, at der påføres en virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning, jf. Folketingstidende 1984/85, tillæg B, spalte 3088 f. Et eksempel på en sag hvor dette kriterium er tillagt vægt findes i Justitsministeriets sag L.A , hvor foreløbige analyseresultater, der ikke entydigt viste, at et parti ost muligvis var sundhedsfarlig, fandtes at kunne undtages aktindsigt, indtil den endelige analyse forelå, da det ville kunne medføre betydelig skade for mejeriet der producerede osten, selvom det senere viste sig, at partiet ikke var sundhedsskadeligt. De omtvistede oplysninger er alene medtaget i afgørelsen for at øge alvoren af denne. Konkurrencestyrelsens sag svinder selvsagt væsentligt ind, når alle forhold til og med 2005 er lovlige som følge af 7, men også selvom det kun er 2002 og 2003, hvor hovedparten af styrelsens dokumentation stammer fra, som udelades, vil sagens omfang og betydning være minimal. Oplysninger i dokumenterne bilag 3-12 og bilag vil helt uberettiget forværre og forlænge de påståede overtrædelsers karakter og varighed og tilmed give anledning til misforståelser, der vil være særdeles skadelig for bankerne, da der er en nærliggende risiko for kundetab. Medierne og offentligheden vil ikke differentiere mellem forhold i 2002 og 2003, som er uden for konkurrencelovens 6 som følge af konkurrencelovens 7, og mellem forhold, som (forudsat mærkbarhed) vil kunne være omfattet af konkurrencelovens 6. Henset hertil gøres det gældende, at der i det mindste er en sådan begrundet tvivl om betydningen af disse dokumenter i forhold til de påståede overtrædelser, at offentliggørelsen af disse oplysninger som minimum bør afvente, at Konkurrenceankenævnet har haft mulighed for at tage stilling til, om der reelt er tale om påbegyndelse af sådanne overtrædelser, som påstået af rådet. Offentliggørelse af dokumentationen hidrørende for 2002 og 2003, som selv styrelsen erkender vedrører lovlige forhold, vil skade lokalbankerne, idet sagens alvor dermed i offentligheden/medierne forværres. Offentligheden er antageligt ikke er i stand til at skelne imellem endsige forstå, at forhold, som har fundet sted i 2002 og 2003, og som refereres indgående to gange

7 i styrelsens udkast til afgørelse, er fuldt lovlige, når afgørelsen overordnet konkluderer, at der er foregået "alvorlige overtrædelse af konkurrenceloven". Det kan ikke forventes, at det fæstnes i offentlighedens bevidsthed, at det meget kort afslutningsvist i afsnit 435 konkluderes, at det kun er adfærd i , der er omfattet af konkurrencelovens 6, og at store dele af sagsfremstillingen og vurderingen således omhandlede fuldt ud lovlige forhold. Ingen vil selvsagt vende tilbage til sagsfremstillingen og vurderingen for at undersøge datoerne på de dokumenter, som er gengivet, for at undersøge, overtrædelsens tidsmæssige udstrækning. Lokalbankerne bestrider selvsagt at have overtrådt reglerne i hele perioden, men erkender at måtte tåle offentliggørelse af interne dokumenter for den periode, som rådet mener, er omfattet af konkurrencelovens 6. Offentliggørelsen af lokalbankernes interne korrespondance om forretningsmæssige forhold, som alene vedrører lokalbankerne, og som ubestridt ikke omhandler adfærd, der udgør en overtrædelse af 6, er ikke saglig, men tilsigter alene at "puste sagen op" til skade for bankerne, som derved i offentligheden med stor sandsynlighed vil fremstå som i en længere periode at have overtrådt konkurrencelovgivningen, hvilket ikke er tilfældet. I det omfang Konkurrenceankenævnet kommer frem til, at de omtvistede oplysninger ikke udgør drifts- og forretningshemmeligheder i konkurrencelovens 13, stk. 4's forstand, vil det være af betydning for vurderingen af, om de omtvistede oplysninger om forretningsforhold skal offentliggøres, om de udover at være af væsentlig økonomisk betydning, er af væsentlig betydning for forståelsen og anvendelsen af afgørelsen, jf. bemærkningerne til 13 i lovforslag L 172 om konkurrenceloven som fremsat den 20. februar Offentlighedslovens 12 undtager drifts- eller forretningsforhold eller lignende fra aktindsigt. Det er angivet i forarbejderne til Konkurrenceloven (FT 1996/1997, tillæg A, side 3672), at "det er i stk. 4, 1. pkt., tilsigtet at skabe overensstemmelse med undtagelserne i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, idet dog»drifts- og forretningshemmeligheder«er en mere snæver formulering. Det skyldes, at det vil gøre formålet med offentliggørelse af afgørelser illusorisk, hvis forretningsforhold som sådan kan undtages fra offentlighed. Det er af væsentlig betydning for forståelsen og anvendelsen af en afgørelse, at det er muligt i et vist omfang at referere faktuelle oplysninger vedrørende drifts- og forretningsforhold." Der gælder ikke et krav om offentliggørelse for enhver pris. Det må i lyset af ovenstående i relation til offentliggørelse af forhold, som angår forretningsforhold, således indgå i vurderingen, om det er af væsentlig betydning for forståelse og anvendelsen af en afgørelse, at referere til forretningsforhold, eftersom undtagelse fra offentliggørelse er begrænset til forretningshemmeligheder i stedet for forretningsforhold begrundet i dette behov. Dertil kommer, at det kun er berettiget "i et vist omfang" at referere til forretningsforhold. Når en adfærd, der vedrører drifts- og forretningsforhold, i sig selv er lovlig som følge af undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens 7, og når oplysninger om denne adfærd ikke er af væsentlig betydning for vurderingen af om konkurrencelovens 6 er overtrådt, bør disse oplysninger derfor ikke offentliggøres. Oplysningerne i disse dokumenter er ikke væsentlige for forståelsen af de overtrædelser, som rådet mener at have konstateret i årene efter 2003.

8 Det er ikke af væsentlig betydning for forståelsen og anvendelsen af afgørelsen, at denne korrespondance fra 2002 og 2003 vedrørende forhold, som ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, offentliggøres. Gengivelse af disse lovlige forhold, tjener alene til i offentligheden at forværre efterfølgende påståede overtrædelsers omfang og varighed. 5.0 Konkurrencerådets argumentation. Konkurrencerådet har anført, at der er pligt til at offentliggøre Konkurrencerådets afgørelser, jf. konkurrenceloven 13, stk. 2, 1. pkt., uanset om afgørelserne vedrører lovlige eller ulovlige forhold. Konkurrencerådet træffer afgørelse om både lovlige og ulovlige forhold. Der er pligt til at offentliggøre afgørelserne, uanset om de falder i den ene eller den anden kategori, jf. konkurrenceloven 13, stk. 2, 1. pkt. Pligten kan kun fraviges, hvis to kumulative betingelser er opfyldt, jf. konkurrenceloven 13, stk. 4, 1. pkt. For det første skal der være tale om oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder. For det andet skal hemmeligholdelse være af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningerne angår. I denne sag er betingelserne ikke opfyldt. Undtagelse af oplysninger fra offentliggørelsespligten forudsætter en nærliggende risiko for skade for den, som oplysningerne angår. Det er ikke i sig selv afgørende, om oplysningerne indgår i en lovlig eller ulovlig sammenhæng. Det afgørende er oplysningernes art og den økonomiske betydning, jf. konkurrenceloven 13, stk. 4, 1. pkt. Og undtagelsesbestemmelsen kan ikke uden videre anvendes til at undtage hele dokumenter. Konkurrencestyrelsen ekstraherer altid fortrolige oplysninger, inden afgørelser offentliggøres. Derfor har Konkurrencestyrelsen også i denne sag ekstraheret de oplysninger vedrørende forhold i 2002 og 2003, der fortsat må anses for følsomme. Herudover er der intet i forholdene fra 2002 og 2003, der kan begrunde nægtelse af offentlig indsigt. Det kan endvidere ikke i sig selv karakteriseres som driftstekniske eller kommercielle hemmeligheder, at lokalbankerne har indgået aftaler, kommunikeret indbyrdes m.v. Oplysningerne om lokalbanksamarbejdets forhold i 2002 og 2003 er derimod relevante og væsentlige for at kunne forstå Konkurrencerådets afgørelse, der skal læses i en sammenhæng. Blandt andet udspringer både den geografiske og den kundemæssige markedsdeling af drøftelser m.v. før og under lokalbanksamarbejdets årsmøde i marts 2003, jf. rådets afgørelse punkt Ligeledes var det i 2003, at Håndværkerbanken (nu Max Bank) blev ekskluderet fra samarbejdet, fordi banken havde krænket aftalen om geografisk markedsdeling, jf. rådets afgørelse punkt Det er af lokalbankerne anført, at dokumenterne vedrørende forhold i 2002 og 2003 overordnet indeholder oplysninger om interne forhold og er af forretningsmæssig fortrolig karakter. Konkurrencestyrelsen afviser lokalbankernes synspunkt om fortrolighed. Betingelserne for at undtage fra pligten til offentliggørelse er som nævnt ikke opfyldt, og lokalbankernes synspunkt om fortrolighed er heller ikke nærmere konkretiseret. Det fremgår endvidere ikke, hvorfor dokumenter vedrørende forhold i 2002 og 2003 overordnet skulle indeholde fortrolige oplysninger, når det

9 samme ikke gør sig gældende for 2004, 2005 og Lokalbankerne har ikke gjort et tilsvarende argument om overordnet fortrolighed gældende, for så vidt angår de tre år, hvor lokalbankerne har overtrådt forbudet i konkurrenceloven 6. Det er af lokalbankerne anført, at offentlig indsigt ikke nødvendigvis skal tåles, når der er tale om lovlige forhold. Lokalbankerne henviser til Konkurrenceankenævnets kendelse af 22. oktober 2003 om Realkredit Danmark A/S. Konkurrencestyrelsen ser dog anderledes på ankenævnets kendelse, hvor genstanden for tvisten var offentliggørelse af Realkredit Danmark A/S formidlingshonorarer. Sagen om Realkredit Danmark A/S adskiller sig fra denne sag på flere afgørende punkter: For det første kan formidlingshonorarer efter omstændighederne være forretningshemmeligheder m.v., og Konkurrenceankenævnet skelner i kendelsens bemærkninger mellem offentliggørelse af ulovlige henholdsvis lovlige interne forretningsforhold. Allerede fordi de omtvistede oplysninger i denne sag ikke er interne forretningsforhold, er kendelsen om Realkredit Danmark A/S irrelevant. For det andet var der under sagen om Realkredit Danmark A/S enighed om, at Realkredit Danmark A/S aftaler ikke medførte konkurrenceretlige problemer, jf. konkurrenceloven 9. I modsætning hertil har lokalbankernes adfærd også været konkurrencebegrænsende i 2002 og 2003, og adfærden er dermed som udgangspunkt omfattet af konkurrenceloven 6. Der er årsagsforbindelse mellem forholdene i 2002 og 2003 på den ene side og forholdene i perioden 2004 til 2006 på den anden side, og Konkurrencerådet har behandlet alle årene som en helhed. Kun som følge af den særlige undtagelsesregel i konkurrenceloven 7, stk. 1, er adfærden i 2002 og konkret for lokalbankernes vedkommende - ikke forbudt. Det er en misvisende indsigelse, når lokalbankerne anfører, at det ikke kan forventes, at det fæstnes i offentlighedens bevidsthed, at det meget kort afslutningsvist i afgørelsens afsnit 435 konkluderes, at det kun er adfærd i , der er omfattet af Konkurrencelovens 6. I Konkurrencerådets afgørelse anføres det allerede klart og tydeligt i resuméet, jf. punkt 8, at [d]e 7 bankers kartelsamarbejde udgør samlet set en alvorlig overtrædelse af konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3. Overtrædelsen vedrører årene 2004, 2005 og Overtrædelsen vedrører ikke årene forud for 2004, da bankernes relevante omsætning i disse år er under tærskelværdien på 1 mia. kr. i konkurrencelovens 7, stk. 1. Det bemærkes, at Konkurrencerådet har truffet afgørelse vedrørende hele perioden 2002 til og med Allerede derfor skal samtlige oplysninger vedrørende denne periode som hovedregel offentliggøres, jf. konkurrencelovens 13, stk. 2, 1. pkt. Herudover har forholdene i 2002 og 2003 selvstændig bevismæssig betydning for rådets vurdering af, at konkurrencelovens 6 er overtrådt i 2004, 2005 og Oplysningerne, der skal offentliggøres i medfør af Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. marts 2007, er derfor væsentlige og relevante for forståelsen af Konkurrencerådets afgørelse. I tillæg til den løbende informationsudveksling indfører lokalbankerne på årsmødet i 2003 således en tilstand i form af geografisk og kundemæssig markedsdeling. På daværende tidpunkt er adfærden som følge af undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens 7, stk. 1, nr. 1, undtaget fra forbudet i konkurrencelovens 6.

10 Imidlertid øges lokalbankernes omsætning, og allerede fra 2004 finder konkurrencelovens 7, stk. 1, ikke længere anvendelse. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er det enkelt og objektivt konstaterbart for virksomheder, når de overskrider omsætningsgrænserne i konkurrencelovens 7, stk. 1. Alligevel opretholder lokalbankerne i 2004 og fremefter både aftalerne om markedsdeling og den samordnede praksis i form af informationsudveksling. Lokalbankerne anmoder heller ikke om fritagelse efter konkurrencelovens 8. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er der derfor kausalitet mellem perioden på den ene side og perioden på den anden side. Konkurrencerådets påbud vedrørende perioden kan ikke isoleres fra forholdene i 2002 og 2003, når rådets afgørelse skal offentliggøres. Det er af lokalbankerne med henvisning til blandt andet Betænkning 1075/1986 gjort gældende, at [a]lle referater fra møder mellem deltagerne i erfa-samarbejdet eller intern korrespondance er selvsagt som udgangspunkt fortrolige oplysninger om forretningsforhold Konkurrencestyrelsen finder, at lokalbankernes opfattelse af drifts- eller forretningshemmeligheder er alt for bred og generel. Hovedreglen i konkurrenceloven er offentliggørelsespligt, jf. konkurrencelovens 13, stk. 2, 1. pkt. Hvorvidt undtagelsen i konkurrencelovens 13, stk. 4, 1. pkt., finder anvendelse må afgøres konkret fra sag til sag. Endvidere undlader lokalbankerne at nævne, at der i Betænkning 1075/1986 skelnes mellem offentliggørelse af undersøgelser, jf. det dagældende gennemsigtighedsprincip, og offentliggørelse af afgørelser. Om offentliggørelse af afgørelser anføres på side 209 i Betænkningen: Når det drejer sig om offentliggørelse af afgørelser er en effektiv anonymisering af den virksomhed, sagen drejer sig om, oftest i praksis umulig. Til gengæld tyder den spredte praksis [note udeladt] på, at man er meget tilbageholdende med at offentliggøre konkrete tal og procentsatser. De udelades simpelthen af den i øvrigt offentliggjorte tekst I overensstemmelse med fast praksis er det nøjagtig den fremgangsmåde, der er citeret ovenfor, som Konkurrencestyrelsen har fulgt i denne sag. Styrelsen har ekstraheret specifikke beløbs- og procentangivelser vedrørende forhold i 2002 og 2003, der fortsat må anses for følsomme. Herudover finder styrelsen, at de i afgørelsen medtagne øvrige oplysninger vedrørende 2002 og 2003 ikke opfylder betingelserne i konkurrencelovens 13, stk. 4, 1. pkt., for at blive fritaget fra offentlig indsigt. Det er af lokalbankerne anført, at offentliggørelse af forhold fra 2002 og 2003 kan være særdeles skadelig for bankerne, da der er en nærliggende risiko for kundetab. Lokalbankerne henviser i den forbindelse blandt andet til, at oplysningerne kan give anledning til misforståelser. Kriteriet væsentlig økonomisk betydning, jf. konkurrencelovens 13, stk. 4, 1. pkt., må efter Konkurrencestyrelsens opfattelse i almindelighed forstås i sammenhæng med virksomheders konkurrenceevne. Det vil sige, at oplysninger kan undtages fra offentliggørelse, hvis det efter en konkret vurdering må antages, at offentliggørelsen kan give konkurrenter, samarbejdspartnere m.v. en indsigt i forhold, de ellers ikke ville få, og som de kan udnytte i den fremtidige konkurrence eller i fremtidige kontraktforhandlinger og lignende. Lokalbankerne har ikke gjort gældende, at offentliggørelse kan give konkurrenter, samarbejdspartnere m.v. en fordel, de ellers ikke ville få. Ud over det rummeligt formulerede en

11 nærliggende risiko for kundetab har lokalbankerne ikke nærmere anført, hvorfor offentliggørelse af eksempelvis mødereferat, dagsorden, diskussionsoplæg m.v., der ikke indeholder detaljerede tekniske, kommercielle eller økonomiske oplysninger, har væsentlig økonomisk betydning for dem. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at lokalbankernes formål med at begære forholdene fra 2002 og 2003 undtaget fra offentliggørelse er at begrænse indsigten i den faktiske adfærd, der har betydning for forståelsen af, hvilken overtrædelse af konkurrencelovens 6 i perioden , der reelt er tale om. Dette formål kan ikke begrunde nægtelse af offentlig indsigt. Konkurrencestyrelsen afviser herudover, at offentliggørelse af oplysninger vedrørende forhold i 2002 og 2003 kan give anledning til misforståelser. Oplysningerne fra 2002 og 2003 medtaget i Konkurrencerådets afgørelse er i vidt omfang citater fra lokalbankernes egen, indbyrdes korrespondance. Konkurrencerådet giver således en objektiv og neutral sagsfremstilling, og sagens faktum fremstår efter Konkurrencestyrelsens opfattelse klart. Det er uden relevans, når lokalbankerne henviser til offentlighedslovens 12 og en sag om aktindsigt i foreløbige analyseresultater vedrørende mulig sundhedsfare ved et parti ost. I sagen om aktinsigt lagde Justitsministeriet vægt på, at der var tale om aktindsigt i foreløbige analyseresultater, jf. referat af sagen på side 229 i John Vogters Kommenteret offentlighedslov (3. udgave). I nærværende sag foreligger der derimod en endelig afgørelse fra Konkurrencerådet, der er truffet på fuldt oplyst grundlag og efter omfattende markedsundersøgelser. 6.0 Konkurrenceankenævnets bemærkninger. Efter konkurrencelovens 13, stk. 2, 1. pkt., skal Konkurrencerådets afgørelser truffet i medfør af konkurrenceloven offentliggøres. Ved offentliggørelse kan oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder ikke offentliggøres, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller den virksomhed, oplysningen angår, jf. 13, stk. 4. Lokalbankernes brev af 21. marts 2007 var vedlagt udkastet til Konkurrencerådets afgørelse med en overstregning af de forhold vedrørende perioden til og med 2003, som efter lokalbankernes opfattelse bør udelades i den offentligt tilgængelige version af afgørelsen. Ankenævnet har sammenholdt denne udgave af Konkurrencerådets afgørelse med den version, som Konkurrencerådet har truffet bestemmelse om offentliggørelse af. Det fremgår heraf, at lokalbankerne ønsker følgende punkter i afgørelsen udeladt i den offentligt tilgængelige version: (med referat af sagens bilag 3-12), 143, (med referat af sagens bilag 27-33), , , 311 delvist (fra linje 5 hvor det ), 314, , , 367 delvist (de to sidste sætninger) og 376. Efter indholdet i disse punkter tiltræder ankenævnet, at der ikke er noget grundlag for at anse de omtvistede oplysninger vedrørende forholdene i 2002 og 2003 for drifts- og forretningshemmeligheder, hvis ikke-offentliggørelse er af væsentlig økonomisk betydning for lokalbankerne. Ankenævnet stadfæster herefter Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. marts 2007 om offentliggørelse af Konkurrencerådets afgørelse af 28. marts 2007.

12 Herefter bestemmes: Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. marts 2007 om offentliggørelse af Konkurrencerådets afgørelse af 28. marts 2007 stadfæstes. Jens Fejø Suzanne Helsteen Børge Dahl Ole Jess Olsen Christian Hjorth-Andersen

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt.

Henvendelsen af 13. januar 2009 blev besvaret med e-mail af 16. januar 2009, hvori Finanstilsynet fastholdt afslaget på aktindsigt. Kendelse af 19. juni 2009 (J.nr. 2009-0018724) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 og offentlighedslovens 14. (Anders Hjulmand, Suzanne Helsteen og Jan Uffe

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt.

KENDELSE. mod. Styrelsen fastholdt derudover sin afgørelse om at undtage resten af dokumentet fra aktindsigt. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. februar 2013 i sag nr. KL-7-2012 HK Privat (Morten Skov) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen HK Privat

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. november 2015 i sag nr. KL-1-2015 Tagpapbranchens Oplysningsråd (advokat Jørgen Lykkegård) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (specialkonsulent Cecilie

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

: Lokalbankerne mod Konkurrencerådet (Delkendelse: Ikke-opsættende virkning)

: Lokalbankerne mod Konkurrencerådet (Delkendelse: Ikke-opsættende virkning) 1 af 9 2007-05-08: Lokalbankerne mod Konkurrencerådet (Delkendelse: Ikke-opsættende virkning) J. nr. 2007-0011942 KS' J. nr..4/0120-8700-0027 Møns Bank Lokalbanken i Nordsjælland Skælskør Bank Lollands

Læs mere

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet)

: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) 1 af 8 2008-03-03: De samvirkende Købmænd (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. marts 2008 i sag 2007-14948: De Samvirkende Købmænd (juridisk konsulent Trine Busk-Jepsen)

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april 2013 12/04244-33 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 AKTINDSIGT I SAG OM EKSPROPRIATION TIL STI I din e-mail af 2. januar 2012 har du klaget over

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde.

KENDELSE. mod. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Forsyningssekretariatets afgørelse af 27. oktober 2010 af de af sekretariatet nævnte grunde. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/6 2013 i sag nr. 2010-0023426 Ringkøbing-Skjern Vand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Ringkøbing-Skjern Vand A/S har ved brev af 26.

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere