ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 26. august Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Dorthe Dalsgaard, Erik Mortensen, Jan D. Andersen, Jens Peder Hedevang, Johnny Kent Knudsen, Niels Ole D. Nielsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen, Ruth Kristensen, Preben Andersen, Arne Spicer Lindgren, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen, Frits Laursen, Jesper Elbæk, Peter Hahn, Peter M. Vestergaard, Poul Holmgaard, Bent Dyrberg, Frede Frandsen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne BEHANDLING AF ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGT VEDRØRENDE VEDERLAG REVIDERET INDKØBSPOLITIK TILLÆGSBEVILLING TIL ANLÆGSPROJEKT - BALLING - PULSEN I SALLING LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRÅDE VED KATKJÆRVEJ OG TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN FOR SKIVE KOMMUNE FUR HAVN - LOKALPLAN NR HAVNEUDVIDELSE ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER ETAPE - ANLÆGSBEVILLING ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER ETAPE - ANLÆGSBEVILLING SKIVE LUFTHAVN - DRIFTSAFTALE - OG DRIFTSTILSKUD OMRÅDEFORNYELSE I HALD - PROGRAMUDARBEJDELSE - BEVILLINGSSAG BREUM - RENOVERING OG BYFORSKØNNELSE AF HOVEDGADEN - BEVILLINGSSAG OMRÅDEFORNYELSE - RØNBJERG LIMFJORDEN - INDSATSPROGRAM FOR SKIVE KOMMUNE TIL VANDOMRÅDEPLANEN FOR VANDOPLAND 1.2 LIMFJORDEN BREUM - TRAFIKSANERING AF AAKJÆRVEJ OG KLOSTERVEJ DRIFTSBUDGET VEDR. SOCIALTILSYN MIDT FRA STYRINGSAFTALE 2015 PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALE OMRÅDE UDSKIFTNING AF VENTILATIONSANLÆG PÅ TANDKLINIKKEN I HØJSLEV ANLÆG - RESEN DAYCARE - RENOVERING MAGESKIFTE MELLEM P-PLADSER VED TURISTKONTORET OG P-PLADSER I BROGÅRDEN SALG AF ET VEJAREAL VED HANCOCK KØB AF GRUND - FDF HAGENSBORG - FURVEJ 48, Ø. LYBY, 7800 SKIVE SKIVEVEJ 45, SELDE - UDBUD AF GRUND BOMIVAS BOLIGER I RAMSING ÆNDRING AF PLANGRUNDLAG - RAMMEOMRÅDE 1.1.O KØB AF FOLMENTOFTVEJ 1, 7800 SKIVE Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. 2. BEHANDLING AF ÆNDRING AF STYRELSESVEDTÆGT VEDRØRENDE VE- DERLAG Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Lone Knudsen FORVENTET SAGSGANG Byrådet INDSTILLING ÅBENT Det indstilles at bestemmelserne i styrelsesvedtægten om vederlag til formanden for landsbyudvalget og til formanden for byudviklingsudvalget udgår SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede i mødet den 24. juni 2014 at lade en indstilling fra økonomiudvalget om, at vederlaget til formanden for landsbyudvalget og til formanden for byudviklingsudvalget udgå af styrelsesvedtægten, overgå til 2. behandling. Byrådet tiltrådte samtidigt en indstilling fra økonomiudvalget om, at der fortsat ydes vederlag til formanden for landsbyudvalget med 10 % af borgmesterens vederlag og vederlag til formanden for byudviklingsudvalget på 5 % af borgmesterens vederlag. Fraværende var Bolette Dahl Pedersen ( i stedet deltog Evan Holst), Johnny Kent Knudsen, Poul Holmgaard (i stedet deltog Keld Fausing) og Ruth Kristensen. Baggrunden for sagen er, at styrelsesvedtægten for Skive Byråd i lighed med styrelsesvedtægter for en del andre byråd indeholder bestemmelser om vederlag til formænd for særlige udvalg, såkaldte 17, stk4 udvalg. Statsforvaltningen har meddelt, at det er dens opfattelse, at der ikke i styrelsesvedtægter må optages bestemmelser vedrørende vederlag til sådanne formænd. Statsforvaltningen har forud herfor indhentet en udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der meddeler, at det ikke er i strid med lovgivningen, at der er optaget sådanne bestemmelser i en styrelsesvedtægt. Statsforvaltningen anmoder kommunen om at få oplyst, hvorvidt kommunen vil ændre styrelsesvedtægten. Ændringsforslaget har ingen praktisk betydning, da byrådet i mødet den 24. juni 2014 har besluttet, at der fortsat skal ydes de samme vederlag til de to formænd. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om kommunernes styrelse. Ændringer i styrelsesvedtægten skal vedtages af byrådet ved to behandlinger. ØKONOMI SIDE 2

4 2. REVIDERET INDKØBSPOLITIK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Laila G. Jensen ÅBENT ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Stabene indstiller: At Den reviderede indkøbspolitik godkendes SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. april 2014 at indkøbspolitikken skal revideres, for at give institutioner en ny mulighed ifm indkøb Muligheden åbner op for, at Kommunens institutioner kan købe ind på Kommunens indkøbsaftaler og får samtidig mulighed for at købe ind hos anden leverandør end Kommunens via delydelses-reglen. Umiddelbart efter at beslutningen blev vedtaget, blev der igangsat en række tiltag for at informere og få implementeret den nye ændring i kommunens institutioner, således at delydelsesreglen benyttes i alle udbud. Det fremgik af beslutningen Når indstillingen er blevet behandlet vil Indkøbspolitikken blive tilpasset beslutningen, hvorefter den fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Den vedlagte indkøbspolitik er blevet opdateret og konsekvensrettet ift. ovenstående beslutning (konsekvensrettelser er fremhævet med rødt) og vil efter en evt. godkendelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Samtidig vil der ske en udmelding om den reviderede indkøbspolitik internt i kommunens institutioner og afdelinger. Det er den 13. august 2014 aftalt med Jysk FællesIndkøb, at delydelsesreglen indskrives i fremtidige udbudsmaterialer. På tilsvarende vis som i Skive Kommune, så vil Jysk Fælles- Indkøb efter udgangen af 2015 foretage en evaluering af den periode hvor delydelsesreglen har været indskrevet. I foråret 2016 vil der blive gennemført en evaluering af forsøgsperioden med den nye mulighed. Evalueringen vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget i sommeren JURA (herunder lovgrundlag) Tilbudsloven, EU s udbudsregler ØKONOMI - BILAG SIDE 3

5 Indkøbspolitik august 2014.pdf SIDE 4

6 3. TILLÆGSBEVILLING TIL ANLÆGSPROJEKT - BALLING - PULSEN I SALLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Stabene indstiller, At der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet med en udgift på 2,0 mio. kr. til Pulsen i Salling på konto At der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet til en indtægt på 1,0 mio. kr. i henhold til Lov om kommunal udligning, 17. At nettoudgiften på 1,0 mio. kr. finansieres af resten af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til formålet. SAGSFREMSTILLING Pulsen i Balling har henvendt sig til Skive Kommune med henblik på udbetaling af tilskud på 2,0 mio. kr. fra Skive Kommune. Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. marts 2013 et yderligere tilskud til Pulsen i Balling på 2,0 mio. kr. Lokale- og Anlægsfonden havde efter licitationen vurderet, at mulighederne for fundraising til projektet ikke er helt udtømte og har i den forbindelse bl.a. bedt om, at Skive Kommune er medvirkende til at fremskaffe yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Det er vigtigt for lokale- og anlægsfonden, at bevare projektet på det nuværende niveau med de nuværende kvaliteter, og således at projektet ikke forringes gennem besparelser i sidste øjeblik. Tilsvarende er bestyrelsen for Pulsen anmodet om at finde yderligere finansiering hvilket er lykkes med 2,0 mio. kr. fra Spar Vest Fonden og lokal indsamling kr. Økonomiudvalget besluttede således, at Skive Kommune bekræfter, at der fremskaffes yderligere 2 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at midlerne, 1,0 mio. kr., fra Lov om kommunal udligning overføres til projektet og at såfremt der ikke opnås finansiering via Stats-Lag-midlerne, søges en tillægsbevilling finansieret af refunderede momsmidler fra anlægstilskuddet, som søges tilført kassen ved forventet regnskab. Sagen fremsendes til Byrådet til orientering. Der er således ikke givet bevilling til formålet. Økonomiudvalgets beslutning blev taget til efterretning på det efterfølgende byrådsmøde. Skive Byråd har i mødet d. 17. april 2012 givet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til de støtteberettigede dele af projektet med om- og udbygning af Balling Hallen med multifunktionelle idrætslokaler. I forbindelse med Pulsens anmodning om udbetaling af tilskuddet må det konstateres, at den forventede finansiering på 1 mio. kr. via Stats-Lag-midlerne ikke kan indfries. Finan- SIDE 5

7 sieringen må derfor i stedet være momsmidlerne. Jvf økonomiudvalgets beslutning anføres at finansiering med momsmidler må søges som en tillægsbevilling. I forhold til kommunens bevilling på 6,5 mio. kr. er der udbetalt 6,5 mio. kr. til projektet, men som følge af kommunens momsrefusion på 1,0 mio. kr. er der kun afholdt udgifter i kommunens regnskab på 5,5 mio. kr. Der henstår således et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. Med hensyn til finansiering af 1 mio. kr. via Lov om kommunal udligning, 17 midler, foreligger der et tilsagn fra januar 2012 på 1,0 mio. kr. 17 tilskuddet er betinget af, at der er ydet kommunalt tilskud til projektet og der er ydet EU tilskud for hvilke der foreligger et godkendt regnskab. 17 midlerne kan således først udbetales til Skive Kommune når Pulsen har udarbejdet regnskab for EU midlerne, der er godkendt i NaturErhvervsstyrelsen. Skive Kommune vil dog ansøge om a conto udbetaling. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 6

8 4. LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRÅDE VED KATKJÆRVEJ OG TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN FOR SKIVE KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Christensen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 12. AUGUST 2014 Fraværende: Bente Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 261 og kommuneplantillæg nr. 4 endeligt, idet De 2 indlæg tages til efterretning Der foretages mindre redaktionelle ændringer af planforslagenes redegørelsestekst. SAGSFREMSTILLING Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for at der kan opføres et biomassefyret fjernvarmeværk, inden for virksomhedsklasse 1-3. Der fastsættes bestemmelser for placering og omfang af bebyggelse med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende områder med miljøfølsom anvendelse, primært kolonihaveområdet vest for lokalplanens område. Da flere bestemmelser i forslaget til lokalplan afviger fra kommuneplanens rammer for omhandlende område, bl.a. en bestemmelse om facadeorienteret erhverv, samt bebyggelse i op til kun 2 etager, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 4. Inden indsigelsesfristens udløb, er modtaget 2 indlæg med bemærkninger og ændringsforslag. Indlæg 1 EnergiMidt oplyser, i brev af , at man har el anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Denne oplysning er videresendt til ejeren, Skive Fjernvarme. Indlæg 2 Naturstyrelsen har telefonisk tilkendegivet at lokalplanens redegørelse er mangelfuld idet der ikke er redegjort nærmere i forhold til bilag IV arter(kort omtalt på side 17, 3.afsnit). Teknisk Forvaltning har herefter udarbejdet en supplerende redegørelse i forhold til Bilag IV-arter. Redegørelsen er gengivet, i brev af 23. juli 2014, fra Naturstyrelsen, som herefter ikke har yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget. SIDE 7

9 Naturstyrelsen oplyser dog nu, at der i kommuneplantillæg nr. 4 skal indarbejdes en redegørelse med en begrundet vurdering af forslagets forhold til Natura 2000 området, Karup Å(omtalt i lokalplanen, side 17). Naturstyrelsen finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens 29 mod planforslagene, forudsat at der ved den endelige vedtagelse medtages de anførte ændringer i form af supplerende redegørelser. Teknisk forvaltning har derfor, efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, udarbejdet vedlagte redegørelse af , om kommuneplantillæggets forhold til Natura 2000 område, Karup Å. Redegørelsen vil blive indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 4. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Holstebrovej Kommentarer til lokalplanforslag nr KP-tillæg nr. 4 og Lokalplan nr Naturstyrelsens bemærkninger SV: Skive - Natura Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr Aftale med naturstyrelsen SIDE 8

10 5. FUR HAVN - LOKALPLAN NR HAVNEUDVIDELSE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Kim Hald ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 12. AUGUST 2014 Fraværende: Bente Østergaard Indstilles til godkendelse, herunder at der afholdes offentligt borgermøde ca. 6 uger efter offentliggørelsen ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Det oplystes, at Ø-udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 265 fremlægges i henhold til planlovens bestemmelser, og at der afholdes et offentlig borgermøde herom. Indstillingerne fra Ø-udvalget og Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller forslag til Lokalplan nr. 265 til byrådets vedtagelse, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser SAGSFREMSTILLING Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe et plangrundlag for en vestlig udvidelse af Fur havn ved opfyldning og anlæg af nye dækmoler m.v. Udvidelsen omfatter ca. nye 50 bådepladser. Hertil skal lokalplanen sikre, at udvidelsen placeres og udformes, så det passer naturligt ind i forlængelse af det eksisterende maritime miljø ved Fur Havn. Plangrundlaget for projektet ønskes udarbejdet og politisk behandlet inden udgangen af 2014, grundet udnyttelsen af diverse anlægsbevillinger og puljemidler. Lokalplanforslaget dækker et areal på ca m 2, hvoraf m 2 er landareal og det resterende er vandareal. Begge ligger inden for kommuneplanens rammeområde 5. C3 Fur By, der giver mulighed for lokalplanlægning til havneformål. Projektet medfører en række ændringer af den bestående lystbåde- og fiskerihavn bl.a. lukning af den eksisterende indsejling, samt fjernelse af den sydligste del af den nuværende vestmole, til fordel for en ny indsejling, der således skal betjene begge bassiner. Lokalplanområdet friholdes for bebyggelse, veje og parkering, men planlægges alene for tekniske havneanlæg og enkelte rekreative faciliteter. Vejadgang vil fortsat være fra Stenøre. Der er i forbindelse med projektet blevet gennemført screening af lokalplanens eventuelle miljømæssige konsekvenser og VVM-screening. Konklusionen af miljøscreeningen viser, at projektet ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der ikke vil blive lavet en miljøvurdering. VVM-screeningen for projektet konkluderer, at projektets omfang, karakteristika og placering ikke kan begrunde, at projektet skal belyses yderlige i en VVM-redegørelse. SIDE 9

11 Digitale BILAG Forslag til Lokalplan nr. 265: Lokalplan nr. 68: 13 Lokalplan nr. 52: JURA (herunder lovgrundlag) Planloven ØKONOMI SIDE 10

12 6. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER ETAPE - ANLÆGSBE- VILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Pedersen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 12. AUGUST 2014 Fraværende: Bente Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet frigives i 2014 på kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med kr. i 2015 og fremefter. Der overføres kr. til afledt drift til bygninger og kr. til puljen for EBF under politikområdet bygninger, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen. SAGSFREMSTILLING EBF 2014, 1. etape Ti ern, kr. På H.C. Ørstedsvej, hvor Ti ern hører hjemme, kan der med fordel installeres Zonestyringsanlæg, idet deres brugstid varierer så meget, at der i mange timer hver uge kan lukkes ned for en del zoner, og derved spare en del energi. Investeringen vil andrage ,- kr. og vil medføre en årlig besparelse på varme og el på kr. fordelt med i sparet varme og kr. i sparet el. Zonestyringsanlægget har en levetid på min. 20 år, og der afsættes kr. i årlig afledt drift til reinvestering og vedligehold. Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år efter afledt drift. Breum Læreværelse, kr. SIDE 11

13 Ventilationsanlægget til Læreværelset på Breum Skole er udtjent og uden varmegenvinding, og derfor fremsættes forslag om etablering af nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Investering på kr. til nedtagning og opsætning af nyt ventilationsanlæg, til ny styring og indregulering af det nye anlæg. Investeringen vil spare kr. i årlig varme og kr. i årlig el, i alt kr. Ventilationsanlægget har en levetid på ca. 25 år, og der afsættes kr. i årlig afledt drift til reinvestering og vedligehold. Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år efter afledt drift. Jebjerg Skole, kr. Lofter på Jebjerg Skole kan med fordel efterisoleres på fløj B-C-D, fra 150 til 350 mm. Der kan udskiftes i alt 1529 m2. Det er en investering på kr. med årlig besparelse på kr. på varmen. Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 10,4 år. Der kan ligeledes udskiftes udtjente vinduer, vinduer med 1-lag glas til 2 lag glas, i alt 48 stk. til samlet udgift på kr. Investeringen vil medføre årlig besparelse på kr. Det giver en samlet årlig besparelsen på varmekontoen på kr. Merisoleringen vil have en levetid på mere end 30 år, og udskiftningen af vinduer vil have en levetid på min. 20 år. Samlet vil investeringen på kr. på Jebjerg Skole have simpel tilbagebetalingstid på 11,5 år efter afledt drift. Idavang, kr. På dagcenter Idavang på HC. Ørstedsvej, er der installeret træpillefyr. Der kan med fordel opsættes et solvarmeanlæg, så pillefyret ikke skal pjat-starte om sommeren, når varmen kan komme fra solvarmeanlægget. Der regnes med genanvendelse af 3 stk. solfangerpaneler, der er nedtaget tidligere på anden institution, ligeledes genanvendes 4000 liters solvarmebeholder, der blev nedtaget ved renoveringen af Egeris Idrætscenter. Genmontage af solvarmeanlægget, tilslutning af solvarmeanlægget til institutionens anlæg andrager kr. og vil medføre en årlig besparelse på kr., hvoraf kr. afsættes afledt drift, og vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11,7 år. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der bevilges kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger. Der er afsat budget på anlægspuljen til EBF på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 7,421 mio. kr. Dvs. i alt 9,921 mio. kr. Heraf forventes investeret 3 mio. kr. i Projekterne forventes udført i 2014, og reduktionen at kunne have virkning fra SIDE 12

14 Reduktionerne fremgår af bilaget og fordeler sig således: 3.01: kr./år. Børne- og Familieudvalget 5.59: kr./år. Social- og Ældreudvalget BILAG Bilag EBF 2014.xls SIDE 13

15 7. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER ETAPE - ANLÆGSBE- VILLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Pedersen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 12. AUGUST 2014 Fraværende: Bente Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2014 på kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger. At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med kr. i 2015 og fremefter. De overføres dels med kr. til puljen for EBF under politikområdet bygninger, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen, dels med kr. til afledt drift til politikområdet Bygninger. SAGSFREMSTILLING EBF 2014, 2. etape Spejderhuset Brårupvej , kr. Spejderhuset på Brårupvej har ikke tilstrækkelig isolering på loftet, og der kan med fordel efterisoleres på loftet og i skunke. Endvidere er der ikke isolering i væggen, og der indblæses isolering med stor besparelse til følge. Efterisolering på lofter og skunke har med en investering på kr. en tilbagebetalingstid på ca. 13 år hvorimod efterisolering af hulmur med en investering på kr. har en tilbagebetalingstid på ca. 4 år, og samlet set en simpel tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Årlig besparelse vil være kr. Forventet levetid på isolering vil minimum være 30 år. Balling Skole, kr. På Balling skole kan der ligeledes efterisoleres på loft over gymnastiksalen fra 125 mm til 300 mm. Ved investering på kr. vil der være en årlig besparelse på kr. SIDE 14

16 Efterisolering af loft over omklædning fra 100 mm til 300 mm, her en investering på kr. og årlig besparelse på kr. Efterisolering af Høj væg i skolens kantine fra 100 mm til 200 mm. En investering på kr. med en årlig besparelse på kr. Og endelig kan der investeres i strålevarmepaneler og varmestyring til erstatning af alm. loftvarme, der virker utilstrækkeligt og giver meget tab op over tag. Investering på kr. giver årlig besparelse på kr., hvoraf der afsættes kr. til afledt drift. Brårup Skole, kr. Der kan efterisoleres i de gl. gymnastiksale på Brårup Skole, hvor investering på kr. vil give årlig besparelse på kr. og simpel tilbagebetalingstid på under 5 år. Den forventede levetid på efterisoleringen vil være > 30 år. Skive Rideklub, kr. Den gamle rideklub og de gamle bygninger, hvor der i dag er elvarme i saddelhuset, kan der med fordel investeres i luft-luftvarmepumpe, således at forbrug af elvarme kan reduceres kraftigt. Med investering på kr. til varmepumpe og styring af eks. elvarme, kan der årligt spares kr. og give simpel tilbagebetalingstid på ca. 6 år. Den forventede levetid for luft-luftvarmepumpen er ca. 20 år. I stuehuset hvor staldpigerne bor kan der investeres i container med træpillefyr, radiatorer og rørføring til erstatning af elvarme til kr. Årlig besparelse på , hvoraf der afsættes kr. til afledt drift. Efter afledt drift vil der samlet for de to projekter være en simpel tilbagebetalingstid på ca. 10 år. Forventet levetid på pillefyr forventes min. at være 25 år. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Sagen medfører, at der bevilges kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger. Der er afsat budget på anlægspuljen til EBF på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 7,421 mio. kr. Dvs. i alt 9,921 mio. kr. Der forventes investeret 3 mio. kr. i Projekterne forventes udført i 2014, og reduktionen at kunne have virkning fra Reduktionerne fremgår af bilag og fordeler sig således: 0.35: kr./år Kultur- og Fritidsudvalget 3.01: kr./år Børne- og Familieudvalget BILAG Bilag EBF-forslag etape II.xlsx SIDE 15

17 8. SKIVE LUFTHAVN - DRIFTSAFTALE - OG DRIFTSTILSKUD Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Flemming Schwartz ÅBENT TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2014 DEN 12. AUGUST 2014 Fraværende: Bente Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 19. AUGUST 2014 Fraværende: Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet. Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller: at der indgås driftsaftale mellem Skive kommune og Skive Motorflyveklub om drift af Skive lufthavn i perioden , at der meddeles minus-tillægsbevilling til konto på kr , som tilføres likvide aktiver. at det årlige driftstilskud forhøjes med kr til kr SAGSFREMSTILLING Udvalget besluttede i møde den at fremsende et forslag til indgåelse af driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub og tillægsbevillingsansøgning til behandling i økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede i møde den at tilbagesende forslaget til fornyet behandling i teknik og miljøudvalget. Baggrunden herfor var, at det ønskedes belyst, hvorfor der indgås driftsaftale med Skive Motorflyveklub i stedet for som hidtil med Skive Flyveklub, som repræsenterer mange aktører på Skive Lufthavn samt, at spørgsmålet om indgåelse af driftsaftale bliver sendt i høring ved relevante klubber/interessenter i Skive Lufthavn. Drift af lufthavnen indtil I perioden var der indgået en driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Flyveklub. Skive Flyveklub er en paraplyorganisation for klubberne på Skive Lufthavn og har Skive Motorflyveklub, Skive Svæveflyveklub, Faldskærmsklubben West- Jump og Støtteforeningen for Skive Lufthavn som medlemmer. Det var således den i Skive Flyveklub valgte bestyrelse, som har haft ansvaret for og varetaget driften, herunder regnskabsførelse for driften af lufthavnen. I praksis har det i alt væsentlighed været medlemmer fra Skive Motorflyveklub, der har udført de daglige driftsopgaver. SIDE 16

18 Ny driftsaftale fra Spørgsmålet om indgåelse af driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub har været sendt i høring ved interessenterne i Skive Lufthavn jvf vedlagte høringsbrev af I brevet af har Skive Kommune tilkendegivet, at der ønskes indgået en driftsaftale mellem Skive kommune og Skive Motorflyveklub. Skive Kommune har i brevet tilkendegivet, at de nuværende klubber og andre interessenter fortsat kan udøve deres aktiviteter i lufthavnen som hidtil. I høringsbrevet af var der vedlagt udkast til driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub. Udkastet til driftsaftale var vedlagt til orientering. Det har ikke fra forvaltningens side været tænkt, at det var indholdet i driftsaftalen, som var i høring. Det er Skive Kommunes ønske om at indgå en aftale med Skive Motorflyveklub, der har været sendt i høring, og som klubber/interessenter har kunnet forholde sig til. Der er indkommet 8 høringssvar fra Bent Esman Pedersen/Blue Air Faldskærmsklubben West-Jump Skive Svæveflyveklub Støtteforeningen for Skive lufthavn Skive Motorflyveklub Twilight Skive Aps/K&T Company Aps Peter Adser-Larsen Leif Johannsen 6 af høringssvarene er indkommet fra klubber/interessenter, som har en direkte interesse i lufthavnen, idet disse udøver deres aktiviteter i lufthavnen og er lejere/ejere af arealer i lufthavnen. Herudover er der 2 henvendelser, som må opfattes som rent private/personlige henvendelser. Disse er medlemmer af en klub, som er interessent i lufthavnen, men deres henvendelse repræsenterer ikke klubben, ligesom de heller ikke udøver noget erhverv i lufthavnen. 4 af høringssvarene fra klubber/interessenter er en tilkendegivelse om og accept af, at driftsaftale indgås med Skive Motorflyveklub. 2 af høringssvarene fra klubber/interessenter støtter ikke, at driftsaftale alene indgås mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub. I de 2 høringssvar gives der udtryk for, at aftalen bør indgås mellem Skive Kommune og en bredere kreds af klubber/interessenter. Teknisk forvaltning bemærker, at det i alt væsentlighed er medlemmer fra Skive Motorflyveklub, som i praksis udfører arbejdet med at drive lufthavnen, hvilket i øvrigt sker frivilligt og ulønnet. Der kan derfor rejses spørgsmål ved hensigtsmæssigheden i at inddrage andre interessenter i aftalen. I de 2 høringssvar gives der udtryk for, at klubberne vil få vanskeligere ved at udøve deres aktiviteter i lufthavnen, og at Skive Motorflyveklub i alle forhold vil kunne forvalte efter forgodtbefindende, såfremt aftale indgås alene med Skive Motorflyveklub. Dette mener forvaltningen er en misforståelse. Der er at tale om, at Skive Motorflyveklub skal drive lufthavnen på vegne af Skive kommune. Skive kommune vil som ejer altid have kompetence til at træffe en endelig beslutning om, hvordan forholdene skal være. I givet fald Skive kommune indgår en driftsaftale, vil det ske i et samarbejde med driftspartneren og i sådanne tilfælde træffer Skive kommune ingen beslutning, uden at der er sket i en drøftelse med samarbejdspartneren dette vil altid være vilkårene for, at et samarbejde kan fungere. Det er forvaltningens opfattelse, at interessenterne på lufthavnen vil være i samme situation, som hvis Skive Kommune selv varetager driften af Skive Lufthavn. SIDE 17

19 Med baggrund i, at det er medlemmer fra Skive Motorflyveklub, der i alt væsentlighed udfører de daglige driftsopgaver i lufthavnen samt er i besiddelse af kompetencen til lufthavnsdrift, anbefaler Teknisk forvaltning, at der indgås driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub. Det bemærkes i denne sammenhæng, at Økonomiudvalget i møde den traf beslutning om, at Teknisk forvaltning bemyndiges til at forhandle med Skive Motorflyveklub om en aftale vedrørende drift af Skive Lufthavn med virkning fra 1. januar 2014 : Driftsaftale: Der er udarbejdet vedlagte forslag til driftsaftale. Indholdet i den nye aftale er som udgangspunkt uændret i forhold til den hidtidige driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Flyveklub, som har været gældende i perioden dog er der indarbejdet følgende ændringer: I den tidligere aftale var det Skive Kommune, som stillede flyvepladschef til rådighed. I den nye aftale er det Skive Motorflyveklub, der udpeger flyvepladschef, Skive Motorflyveklub udpeger en driftsgruppe, som i samarbejde med Skive kommune skal varetage den daglige drift i lufthavnen, Skive Kommune udpeger en kontaktperson, som skal varetage Skive kommunes samarbejde med driftsgruppen, Der åbnes mulighed for, at tillade ikke lufthavnsrelaterede arrangementer i Skive lufthavn i det omfang, de er forenelige med de sikkerhedsmæssige bestemmelser fra Trafikstyrelsen og Flyvepladshåndbog for Skive Lufthavn, Driftsbudget/driftstilskud: Repræsentanter for Skive Motorflyveklub har overfor Teknisk Forvaltning givet udtryk for, at det er økonomisk uholdbart at drive lufthavnen for tilskuddet fra Skive kommune på kr årligt. Det er oplyst, at de daglige drifts- og tilsynsopgaver i al væsentlighed varetages ved frivillig arbejdskraft, og at det indenfor budgettet ikke er muligt at holde de frivillige økonomisk skadesløse. Repræsentanterne har også givet udtryk for, at bogholderi- og regnskabsopgaverne bør varetages og revideres af et autoriseret firma, hvilket der ikke er mulighed for indenfor budgettet. Skive Motorflyveklub har opstillet et nyt og ændret budget for drift af lufthavnen. Budgettet er vedlagt som bilag. Teknisk Forvaltnings forslag til budget 2014 i vedlagte bilag er drøftet med repræsentanter for Skive Motorflyveklub, som har tilkendegivet, at niveauet for driftstilskuddet er rimelig. Dette budget medfører, at det årlige driftstilskud fra Skive kommune forhøjes fra kr til kr i alt en forhøjelse af driftstilskuddet på kr Politisk stillingtagen Fremtidig driftsaftale og forhøjelse af driftstilskud fra Skive kommune forelægges til politisk drøftelse og beslutning. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Skive Kommunes budget til lufthavnen er i 2014 på kr Budgettet anvendes dels til afholdelse af Skive Kommunes udgifter til gebyrer til Trafikstyrelsen, forsikringer for drift af lufthavnen, miljøafgift m.v. og dels driftstilskud i henhold til driftsaftalen. Forhøjelsen af budgettet til Skive Motor Flyveklub på kr kan holdes inden for kommunens budget til lufthavnen, idet budgettet med virkning fra blev forhøjet med kr (fra kr til kr årligt) med baggrund i økonomiudvalgs- SIDE 18

20 beslutning af Budgetforhøjelsen blev givet med baggrund i nødvendige meromkostninger i forbindelse med placering af lægehelikopter i lufthavnen. Da der imidlertid ikke er behov for bevillingen til lægehelikopter på kr foreslås det, at der af dette beløb anvendes kr til øget driftstilskud og at de restende kr tilgår likvide aktiver. Der søges en minus-tillægsbevilling hertil. BILAG Brev til brugere/interessenter på Skive Lufthavn - høring om indgåelse af driftsaftale for perioden Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Bent Esmann Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra faldskærmsklubben West Jump.pdf Høringssvar om indgåelse af driftrsaftale - fra Skive Motorflyveklub Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Twilight Skive Aps/K&T Comp Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Peter Adser-Larsens.docx Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Skive Svæveflyverklub Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Støttegoreningen for Skive Lufthavn Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Leif Johannsen Driftsaftale - mellem Skive Motorflyveklub og Skive kommune Driftsbudget - for drift af Skive Lufthavn (udarbejdet april 2014) SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev

Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev DAGSORDEN LANDSBYUDVALGET Mødedato: 1. september 2010 Mødested: Æ kassehus, Kassehusvej 3, Glyngøre, 7870 Roslev Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Alex Lind, Arne Bisgård, Bente Østergaard,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 5. maj 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. maj 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930

Beredskabskatalog i alt 2.930 2.930 2.930 2.930 09.07.2012 - Beredskabskatalog Nr. 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 1 Visionspuljen 1.925 1.925 1.925 1.925 2 Kommunalbestyrelsen: møder, rejser, repr., udd. 100 100 100 100 3 Politisk organisation: fælles

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015

Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Referat 34. møde i Grønt Forum den 23. april 2015 Deltagere: Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand) Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen Sorø Kodriverlaug,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere