Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer"

Transkript

1 Projekt nyspecialisering og inklusion Eksisterende fagligheder i nye samarbejdsrelationer Ingen faglært håndværker vil mene, at han kan bygge et parcelhus effektivt alene, hjemme på eget værksted. Det er nødvendigt at mødes på byggepladsen med andre håndværkere om den fælles opgave fagligheder skal kobles og samarbejde om kerneopgaven er afgørende for resultatet Baggrunden for projektet Inklusion og deltagelse i det almindelige hverdags-, uddannelses-, kultur- og fritidsliv er et mål for alle børn og unge. De indsatser, som børn og de unge med særlige behov modtager, skal derfor sikre, at disse børn og unge skal have samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet, på arbejdsmarkedet, i fritidsaktiviteter mv. er tilsvarende et mål for alle voksne. At leve et selvstændigt liv i eget hjem og deltage i samfundet er både en rettighed og vejen til et godt liv. Der findes ikke en vedtaget national definition af, hvad inklusion er. Ifølge Fremmedordbogen og Nudansk Ordbog betyder inklusion at medregne noget. At være inkluderet kan dermed forstås som det at være medregnet som en del af fællesskabet i samfundet. På undervisningsområdet har man med udgangspunktet i Salamanca-erklæringen fra 1994 arbejdet i en længere årrække med begrebet. På baggrund af dette har vi valgt at definere begrebet inklusion således: Inklusion: Samfundet er inkluderende, når alle børn, unge og voksne uanset funktionsevne kan bidrage aktivt til, har udbytte af og udvikler positive selvbilleder på baggrund af fællesskabets aktiviteter. På trods af den indsats som kommunerne allerede nu investerer i at få inklusion og støtte til et aktivt liv til at lykkes, er det en vanskelig og omfattende opgave. Mange børn, unge og voksne oplever fortsat, at de kun i begrænset omfang inkluderes i fællesskabets aktiviteter. Arbejdsgange, relationer og strukturer i opgaveløsningens systemer er præget af stiafhængighed og delvist isolerede fagdiscipliner. Det er Fremfærd Ekspertgruppens vurdering, at der generelt er behov for innovation og udvikling af de kendte snitflader og strukturer, for at sikre grundlaget for en bedre, mere borgernær og tværprofessionel opgaveløsning. 1

2 De forskellige faggrupper har i deres grundfaglighed kompetencerne til at løfte opgaven. Når inklusionsopgaven på trods af det ikke altid lykkes lige optimalt, hænger det blandt andet sammen med, at de forskellige fagligheder rundt om personen, som det drejer sig om, ikke arbejder tilstrækkeligt sammen og bruger hinandens ekspertise i forhold til at kunne skabe en inkluderende og habiliterende/rehabiliterende indsats. Begrebet nyspecialisering er udviklet til at betegne den form for samarbejde, som er nødvendig og relevant, når sociale tilbud, undervisning, pædagogik, støtte, mv. i højere og højere grad ydes udenfor en bestemt matrikel eller fysisk ramme, og i højere grad ydes i andre almene fællesskaber, fx folkeskolen eller på en ordinær arbejdsplads. Dermed kan det faglige personale, som yder støtten ikke længere kun arbejde ud fra deres grundfaglighed, men får mulighed for og er nød til i højere grad at udvikle kompetencer i at samarbejde og dele viden og erfaringer med mange andre fagligheder. På baggrund af dette har vi valgt at definere begrebet nyspecialisering således: Nyspecialisering: Når fagprofessionelle udnytter deres særlige kompetencer og specialiserede viden i nye sammenhænge og samarbejder - på tværs af traditionelle strukturer og faggrænser. Med det formål, at sikre innovativ og forbedret støtte til børn, unge og voksne med nedsat funktionsevne eller andre særlige behov. Projektets formål Formålet med projekt nyspecialisering og inklusion er at skabe ny viden om og støtte udvikling af en praksis, hvor de forskellige faggrupper, dels fastholder og udvikler deres grundfaglighed og viden, dels styrker deres samarbejde, kobler og udnytter hinandens kompetencer i samarbejde med og til gavn for børn, unge og voksne. Projektet skal initiere, understøtte og afprøve nye samarbejdsrelationer Projektets værdi for borgerne og samfundet er at bidrage til, at børn, unge og voksne med særlige behov i højere grad får mulighed for at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet. Projektet skal bidrage til og understøtter et øget tværfagligt samarbejde såvel internt i et arbejdsfællesskab som eksternt på tværs af virksomheder/forvaltninger/sektorer. Det sker ved, at specifik faglig viden finder vej ind i praksis, hvor den er nødvendig, hvilket projektet vil søge nye bud på gennem et antal udvalgte lokale projekter i kommunerne. Projektets målgruppe Idet det vil blive vægtet, i hvor høj grad de samlede Fremfærd-projekter, inddrager alle målgrupper og fagprofessionelle, der falder indenfor Fremfærd Særlige behov, vil nærværende projekt rette sig mod tre hovedmålgrupper af børn, unge og voksne: Børn med særlige behov, som bor hjemme og deres forældre Børn og unge anbragt udenfor hjemmet Voksne med særlige behov for støtte i egen bolig eller botilbud Projektet retter sig også mod ledere og medarbejdere som arbejder med støtte til ovenstående målgrupper både når støtten gives i specialiserede faglige tilbud og i almene tilbud som for eksempel skoler, dagtilbud, klubber, osv. Det drejer sig bl.a. om følgene medarbejdere: service-, omsorgs- og pædagogmedhjælpere, andre ufaglærte, socialpædagoger, lærere, pædagoger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kost og ernæringsprofessionelle og sygeplejersker. Projektets (del)mål, resultater og succeskriterier 2

3 Projektets overordnede mindset er, at projektindsatserne og formidlingen af den genererede og indsamlede viden i så høj grad som muligt skal kunne bruges af de relevante medarbejdergrupper og ledere, når projektperioden er slut. Projektet skal inspirere til fremfærd og nye udviklingsmuligheder for praksis og de børn, unge og voksne, som praksis er rettet mod. Målet med projektet er: at flere børn, unge og voksne får mere kvalificeret hjælp i det nære miljø og i arenaer, som bidrager til deres inklusion, deltagelse, habilitering og rehabilitering. Projektets delmål er: At projektkommunerne udvikler viden om hvordan viden og kompetencer i specialiserede faglige miljøer målrettet personer med særlige behov kan bidrage til og spille sammen med øvrige indsatser. At projektkommunerne udvikler og afprøver modeller for samarbejde mellem medarbejdere og ledere i dels specialiserede tilbud til målgrupper med særlige behov og dels almene tilbud, fx daginstitutioner, skoler, jobcenter, osv. Projektets succeskriterier er: 1. At borgeren sættes i centrum for indsatsen i kommuneprojekterne, og at borgeren derfor oplever øget inddragelse. 2. At forældre til børnene og de unge, samt de voksne, som indsatserne vedrører i projektkommunerne selv oplever, at de har fået bedre muligheder for at blive inkluderet og deltage aktivt i samfundslivet. 3. At ledere og medarbejdere, som arbejder med at støtte børn, unge og voksne med særlige behov i projektkommunerne oplever at have etableret ny koblingskompetence, hvor nøgleordene er samarbejde, faglig systematik, specialisering og refleksion. Projektets fremgangsmåde Projektet vil overordnet set bestå af fem faser: Opstarts- og udvælgelsesfasen Aktivitetsfasen Vidensindsamlingsfasen Formidlingsfasen Evaluering og afrapporteringsfasen Første fase opslag og udvælgelsen: Der oprettes en projektpulje og udarbejdes et opslag, hvor kommuner opfordret eller af egen drift kan ansøge om midler til lokale udviklingsprojekter, hvor de eksperimenterer med andre måder at organisere arbejdet omkring borgeren på. Det kan både være ansøgere, der ønsker økonomisk støtte til at udvikle nye måder at gribe arbejdet an på, eller ansøgere, der ønsker økonomisk støtte til yderligere kvalificering, dokumentation og/eller formidling af resultater i igangværende samarbejdsprojekter. Det er målet at etablere en række projektaftaler indenfor nedenstående fire målsætninger, dog mindst én indenfor hver kategori: 1. At flere børn i dagtilbud og i indskolinger bliver inkluderet og herunder får bedre muligheder for at bliver så dygtige, de kan, og indgå i trygge og stimulerende sociale relationer til andre børn. 2. At flere anbragte børn får en tryg, stabil og succesfyldt skolegang og at flere får mulighed for at opnå 3

4 en ungdomsuddannelse. 3. At fremme at flere mennesker med handicap, med udviklingshæmning og/eller psykiske sygdomme får mulighed for at opnå beskæftigelse så tæt på det ordinære arbejdsmarked som muligt. 4. At fremme, at mennesker med handicap får flere ikke-betalte sociale relationer og får glæde af og mulighed for at bidrage til frivillige indsatser og tilbud i borgerens lokalmiljø. Kravene til projektansøgerne vil blandt andet være, at der udarbejdes en beskrivelse af: Hvilken forskel skal det gøre for borgeren ift. den af ovenstående kategori(er) der ansøges i forhold til Hvordan borgerne og evt. deres familier (med deres ønsker, holdninger og ressourcer) konkret bliver inddraget Hvilke fagligheder og faggrupper, der deltager i opgaveløsningen/projektet Hvilke kompetencer, som medarbejderne har og anvender Projektledelsen har ansvar for følgende: Udarbejde skabelon/spørgeskema for dokumentation af projektaktiviteternes effekter, herunder hvordan aftaleparterne i forhold til hvert projekt skal foretage før og efter målinger af borgernes inddragelse, oplevelse af inklusion og medarbejdernes oplevelse af at have fået nye koblingskompetencer, jf. projektets succeskriterier. Udarbejde skabelon for kommunernes evaluering af projekterne. Skabelonen skal udarbejdes med udgangspunkt i projektets overordnede formål og succeskriterier. Der skal som udgangspunkt indgå to kommune-koblings-projekter mellem frontløberkommuner på udvalgte områder, som allerede har opnået resultater med at udvikle mere inkluderende praksisser og mere støtte til et selvstændigt liv, og andre kommuner, der endnu ikke er nået så langt, men er motiveret for at forsøge sig med nye måder at løse opgaven på eller blot forbedre deres indsatser med et eller flere tiltag. Anden fase aktivitetsfasen: De lokale aktiviteter iværksættes og gennemføres indenfor den givne tidshorisont. Ansvaret for gennemførslen af aktivitetsfasen er lokal (kommunal) i forhold til de konkrete projektaktiviteter. Jf. ovenfor skal kommunerne før og efter projektaktiviteterne vurdere indsatsens effekt overfor børnene/de unge og deres familier samt overfor de voksne med handicap, og vurdere børnenes, de unges, familierne og de voksne borgeres oplevelse af støtten, herunder om de oplever flere muligheder for aktiv deltagelse og inklusion. Endvidere skal kommunerne vurdere succesen af samarbejdet både blandt ledere og medarbejdergrupper i de faglige specialiserede miljøer, som er målrettet borgere med særlige behov og blandt ledere og medarbejdergrupper i de almene og lokalt forankrede indsatser. Tredje fase vidensindsamling Det er væsentligt, at der samles systematisk op på erfaringer og resultater, som er gjort i projekterne i aktivitetsfasen, så erfaringerne fra de deltagende kommuner kan komme andre kommuner til gavn. Det vil herunder være relevant at indsamle erfaringer og viden om, hvordan kommunerne strukturelt har organiseret sig og hvilken ledelsesmæssig forankring og dialog, der har været for at opnå en bredere faglig inddragelse til glæde for projektets målgruppe. Erfaringer og resultater skal bl.a. indsamles på følgende måde: Projektledelsen skal udarbejde skabelon for kogebogsopskrift. Formålet med skabelonen er at fremme, at andre kommuner kan lære af og gentage de erfaringer og resultater, som er opnået i hvert kommuneprojekt. Projektkommunerne skal udfylde kogebogsopskrift for hver gennemført projektaktivitet, jf. ovenstående. 4

5 Projektledelsen og evt. partskonsulenter skal som minimum besøge hvert projekt mindst en gang i projektperioden for at indhente og indsamle viden om hvert projekt. Formålet med dette er at skabe fælles viden i projektledelsen og yde sparring til projekterne. Projektledelsen skal derudover løbende have fokus på, hvordan viden fra projekterne kan systematiseres og indsamles med henblik på videreformidling og erfaringsudveksling. Fjerde fase formidling Det er vigtigt, at der tænkes i forskellige kanaler og medier for formidling, så resultater og erfaringer kan komme andre kommuner til gode. Formidlingens målgrupper er beslutningstagere, arbejdspladser og praktikere i kommunerne. Det overordnede mål med formidlingen er størst mulig videndeling og erfaringsoverførsel. Herunder er det væsentligt at formidle til andre kommuner, hvad de skal gøre, hvis de også vil i gang med at koble faglighederne på nye måder. Erfaringer og resultater fra projekterne skal bl.a. formidles på følgende måder: Projektkommunerne og projektledelsen skal løbende og særligt ved projektperiodens afslutning formidle viden om og nyheder om fremdrift i projektaktiviteterne på Fremfærds hjemmeside. Udfyldte kogebogsopskrifter, jf. vidensindsamlingsfasen skal formidles på hjemmesiden. Projektledelsen skal arrangere en konference i tredje eller fjerde kvartal af 2016, hvor erfaringer fra projekterne formidles til andre kommuner. Femte fase evaluering og afrapportering Projektledelsen har ansvar for at udarbejde en samlet evaluering og afrapportering til styregruppen/ekspertområdet. Herunder skal der evalueres og afrapporteres på hvordan projektet er forløbet, om projektet er gået efterplanen eller der har været behov for tilpasninger undervejs, om projektet har levet op til succeskriterierne/delmål osv. Projektets organisering Ekspertområdet er projektejere/styregruppe. De har kompetencen til at ændre projektets kurs, økonomi og konstituering. Projektledelsen varetages af KL og Socialpædagogerne i fællesskab. Følgende personer udgør projektledelsen pr. 11. december 2014: Rigmor Lond fra KL s center for Social og Sundhed Mette Grostøl fra Socialpædagogernes Landsforbund Projektledelsens ansvar er at fastholde fremdrift i projektet og varetage sekretariatsbistand. Det er herunder projektledelsens ansvar og kompetence at udvælge, hvilke kommuner og lokale initiativer, som skal deltage i projektet. Der nedsættes eventuelt en kommunal følgegruppe, med repræsentanter fra de deltagende kommuner. Repræsentanterne kan f.eks. være medarbejdere og ledere fra de deltagende kommuner. Formålet vil i givet fald være at sikre overordnet kommunikation, ejerskab og sammenhæng i den samlede projektkonstruktion og dennes aktivitetsportefølje. Projektets varighed (tidsplan) Første fase Opstart og udvælgelsen 1/ / Opstart af projektet Udarbejdelse af materialer til ansøgningsproces og udvælgelse ( fremmede ydelser ) Udbud af en pulje, som kan søges af kommunerne (både enkeltkommuner og/eller flere arbejdspladser/kommuner sammen) 5

6 Udarbejdelse af skabelon for dokumentation af effekter for projekterne April og maj 2015 udvælges de konkrete samarbejdsprojekter. Anden fase Aktivitetsfasen 1/ / Opstartsseminar for aftaleparterne/projektkommunerne i tredje kvartal af Projekterne kører og følges af projektledelsen gennem løbende vidensindsamling og besøg på arbejdspladserne gennem Udarbejdelse af evalueringsskabelon. Udarbejdelse af skabelon for kogebogsopskrift. Midtvejsseminar for aftaleparterne/projektkommunerne i første kvartal af 2016 med henblik på formidling. Tredje fase Vidensindsamling 1/ / Vidensindsamling på samtlige projekter gennemføres af aftaleparterne Aftaleparterne udfylder skabelon for kogebogsopskrift. Fjerde fase formidling af projekterfaringer 1/ / Der afholdes formidlingskonference i fjerde kvartal af 2016 med henblik på videndeling udadtil. Udarbejdelse af materiale om resultater og erfaringer fra projekterne ( fremmede ydelser ) Plan for formidling på KL s sociale temamøde i maj 2017 udarbejdes. Formidling af resultater og erfaringer på KL s Sociale Temamøde i maj Femte fase Evaluering og afrapportering 1/ / Afslutningsseminar med deltagende aftaleparter med henblik på forankring i tredje kvartal af Evaluering og afrapportering af projektet gennemføres til ekspertområdet Det samlede projekt forventes afsluttet 1/

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV

RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV RESONANS NÅR RELATIONER FÅR LIV Erfaringer med at opnå bedre psykisk arbejdsmiljø ved at sætte resonans på dagsordenen i socialpsykiatrien Socialt Udviklingscenter SUS Bodil Pugholm Andersen Birgitte Bækgaard

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

"Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer

Flere veje og bedre metoder Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt stillede med misbrugsproblemer Evalueringsrapport Juni 2006 Finn Kenneth Hansen CASA "Flere veje og bedre metoder" Indsatser for socialt dårligt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere