Vilkår for Ansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Ansvarsforsikring"

Transkript

1 Vilkår for Ansvarsforsikring Juni 2011

2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, CPR-/CVR-nummer og jeres forsikringer. Hvis I ønsker at se disse oplysninger, kan I blot skrive til: Topdanmark Borupvang Ballerup Hvis I ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan I blot skrive til samme adresse. Vi skal informere jer om, at oplysninger om jeres kundeforhold bliver registreret centralt i Topdanmark. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Topdanmarks medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til jer, hvis vi har registreret jeres CPR-/CVR-nummer. Ordforklaring Ordforklaringen er en del af vilkårene. Ord og begreber markeret med en * er forklaret i Nogle forsikringer kan have yderligere ordforklaring. 2

3 Indholdsfortegnelse De sikrede Erhvervsansvar Hvad er dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: Produktansvar Hvad er dækket? Forsikringen dækker ikke ansvar for: Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting, herunder bygninger:...7 Fælles for Erhvervsansvar og Produktansvar Afværgelse af skade Aftaler om ansvar og erstatning Geografisk dækningsområde Afgrænsning overfor særlige ansvarsforsikringer Forsæt, grov uagtsomhed mv Forsikringstid Dækningssummer og selvrisiko Serieskader Anmeldelse af forandringer (risikoændring) Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko Regulering Behandling og bearbejdning (erhvervsansvar) Generelt Udvidet ansvar for beboelsesejendom Hvad er dækket? Professionelt ansvar Hvad er dækket? Bestyrelsesansvar for andelsbolig- /ejerlejlighedsforening Hvem er sikret? Hvad er dækket? Forsikringstiden Undtagelser Geografisk område Dækningssummer Selvrisiko Serieskader Anmeldelse af forandringer Anmeldelse af skade Andre forsikringer mod samme risiko Bestyrelses- og forretningsføreransvar for almene boligorganisationer Bestyrelsesansvarsforsikring Hvem er sikret? Hvad er dækket? Hvad er ikke dækket? Forretningsføreransvarsforsikring Hvad omfatter forsikringen? Side

4 24522 Hvem er sikret og hvad er dækket? Hvad er ikke dækket? Fælles vilkår for bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring Særlige betingelser for dækning Undtagelser Dækningssummer Selvrisiko Forsikringstiden* Anmeldelse af erstatningskrav Fastsættelse og regulering af prisen Ordforklaring i alfabetisk orden Motoransvar (forhandler og værksted) Hvem er sikret? Hvad er dækket? Hvad er ikke dækket? Regresbestemmelser Dækningssummer Hvad er omfattet? Hvad er ikke omfattet? Motoransvar (uindregistrerede arbejdsmaskiner) Hvad er dækket? Hvad er ikke dækket? Hvem er sikret? Hvilke betingelser gælder for dækning? Dækningssummer Regresbestemmelser Retshjælp (erhverv) Indledning Hvem er sikret? Hvilke tvister er dækket? Hvilke tvister er ikke dækket? Hvilke omkostninger er dækket? Hvilke omkostninger er ikke dækket? Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift Forsikringsperioden Valg af advokat Særlige regler for småsager Anmeldelse til Topdanmark Generelle vilkår Retshjælp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening) Indledning Hvem er sikret? Hvilke tvister er dækket? Hvilke tvister er ikke dækket? Hvilke omkostninger er dækket? Hvilke omkostninger er ikke dækket? Erstatning og selvrisiko Fordeling af omkostninger Merværdiafgift Forsikringsperioden Valg af advokat Anmeldelse til Topdanmark Generelle vilkår Ordforklaring i alfabetisk orden

5 For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 (lovbekendtgørelse nr. 999 af ) med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige vilkår. Dækning efter de almindelige vilkår ydes i øvrigt i overensstemmelse med de af SKAFOR (F & P) og Dansk Industri i fællesskab udarbejdede kommentarer hertil. Andre vilkår kan aftales, herunder udvidelse af dækningen i forhold til de anførte undtagelsesbestemmelser De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer Erhvervsansvar Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er dækket? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i forsikringsaftalen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting: som tilhører forsikringstageren som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre. - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som nævnt i og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 5

6 20230 Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i forsikringsaftalen særskilt angivne dækningssum. Forsikringen dækker på samme betingelser ansvar for forurening, hvis den forsikrede virksomhed er omfattet af den i Lov om erstatning for miljøskader og eventuel afløsende lovgivning indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende punkt angivne begrænsninger Det er en betingelse, at såvel skadeårsag som skadevirkning er sket på ét og samme tidspunkt og ikke over et tidsrum. Skade som følge af f. eks. slid, tæring eller lignende er derfor ikke dækket Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages. 6

7 20300 Produktansvar Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er dækket? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i forsikringsaftalen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser, som er angivet i forsikringsaftalen Forsikringen dækker ikke ansvar for: skade på eller tab vedrørende selve produktet eller ydelsen skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til fremkaldelse af fare herfor skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes til off-shore - installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan installation eller til fremkaldelse af fare herfor skade på eller tab vedrørende ting tilhørende forsikringstageren skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har i sin varetægt mv. som anført i skade på eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, hvis skaden sker under hvervets udførelse som anført i skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder mv. som anført i skade på eller tab vedrørende ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Forsikringen dækker heller ikke følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade: Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser, Driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. dog 20530, Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting, herunder bygninger: som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. 7

8 20341 Dækning ydes i de i nævnte tilfælde, hvad enten der foreligger en skade som angivet i eller et formuetab som angivet i 20330, 1. punktum, under de i øvrigt i nævnte betingelser, men kun med den herfor i forsikringsaftalen særskilt angivne dækningssum Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på eller tab vedrørende ting som nævnt i og , sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt. 8

9 Fælles for Erhvervsansvar og Produktansvar Afværgelse af skade Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil indtræde, dækker forsikringen med den i forsikringsaftalen herfor særskilt angivne dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af omfattet skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af foranstaltninger som nævnt i , selv om de foretages med henblik på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare som anført i 20420, eller som en følge af, at et defekt produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes Aftaler om ansvar og erstatning Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og leveringsbetingelser, og har Topdanmark godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i det omfang Topdanmarks regresret herved begrænses, medmindre fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og Topdanmark har godkendt fraskrivelsen fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende Har forsikringstageren i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af , og har Topdanmark godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af dækket person- eller tingskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen, er ansvarlig herfor Geografisk dækningsområde Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i forsikringsaftalen angivne geografiske område Skade omfattet af 20300, som er sket uden for det i forsikringsaftalen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller ydelser - er bragt uden for det i forsikringsaftalen angivne geografiske område enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed, eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab hertil. 9

10 20630 Anden skade end sådan, som omfattes af 20300, sket uden for det i forsikringsaftalen angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser Afgrænsning overfor særlige ansvarsforsikringer Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af motorkøretøjsforsikringen, når køretøjet er i brug som arbejdsredskab Skade forvoldt ved sikrede benyttelse af søfartøj eller luftfartøj Skade forvoldt af sikredes hund Skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen Nuklear skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader) Forsæt, grov uagtsomhed mv Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af (erhvervsansvar) på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab omfattet af (produktansvar), såfremt skaden eller tabet kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af virksomheden forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan med forsæt skaden eller tabet skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse, uanset formen for en sådan oplysning Forsikringen dækker ikke sikredes erstatningsansvar for formuetab og/eller skade tilføjet personer eller ting, som skyldes påvirkning af asbest Forsikringen dækker ikke ansvar for nogen form for forurening forvoldt i USA og Canada, når der er tale om et erhvervsansvar Forsikringstid Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning, 10

11 det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, eller at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til Topdanmark mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til Topdanmark senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i , og anmelder dette til Topdanmark senest 5 år efter forsikringens ophør Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i forsikringsaftalen herom angivne dato Dækningssummer og selvrisiko Forsikringsaftalens dækningssummer er den højeste grænse for Topdanmarks forpligtelse for erstatningskrav, som efter er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsår Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Topdanmarks godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt ved skade sket uden for Norden: kun i det omfang dækningssummerne ikke derved overskrides ved skade sket i Norden: fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, Topdanmark skal betale Forsikringen dækker ikke omkostninger og renter vedrørende krav, der ikke overstiger selvrisikoen Den i forsikringsaftalen fastsatte selvrisiko beregnes af erstatning, inkl. renter og omkostninger til skadelidte fareafværgelsesudgifter, jf omkostninger, der er foranlediget af den sikredes forsvar mod krav fra tredjemands side Serieskader Erstatningskrav, som efter er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav) Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf Er første krav i serien rejst forud for denne forsikringsaftales ikrafttræden eller efter denne forsikringsaftales ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne forsikring I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i forsikringsaftalen herom angivne dato (jf ), dækker forsikringen ikke disse skader eller tab. 11

12 21200 Anmeldelse af forandringer (risikoændring) Såfremt der sker ændringer i den i forsikringsaftalen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til Topdanmark, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Topdanmark i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte pris ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Topdanmark hæfter dog ikke for skade eller tab omfattet af 20300, hvis skaden eller tabet er forvoldt af andre produkter eller ydelser end de i forsikringsaftalen angivne, jf , 2. pkt., eller hvis skaden eller tabet er indtrådt uden for det i forsikringsaftalen angivne dækningsområde, jf Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal det uden ophold anmeldes til Topdanmark Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Topdanmarks samtykke, og Topdanmark træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling I det omfang, Topdanmark har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Andre forsikringer mod samme risiko I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der også er omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold Regulering Forsikringen er oprettet med regulering, og den anførte pris betragtes som et forskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag Reguleringen foretages hvert år pr. hovedforfaldsdag, og forsikringstageren er pligtig at indsende reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden en nærmere fastsat frist Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er Topdanmark berettiget til at fastsætte prisen efter skøn På forlangende af Topdanmark er forsikringstageren pligtig at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved reguleringen. 12

13 22000 Behandling og bearbejdning (erhvervsansvar) Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Generelt Uanset dækningsundtagelsen i vilkårenes dækker forsikringen ansvar for skade på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, når skaden sker under hvervets udførelse og som følge af dette Endvidere gælder dækningsundtagelsen i vilkårenes ikke for så vidt angår ting, som sikrede har i sin varetægt til bearbejdning eller behandling. 13

14 22500 Udvidet ansvar for beboelsesejendom Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er dækket? Beboerarbejde Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade forvoldt af beboere/lejere under udførelse af arbejde for sikrede Bestyrelse Forsikringen er udvidet til at dække ansvar for skade forvoldt af bestyrelsesmedlemmer under udførelse af arbejde for sikrede. Forsikringen omfatter dog ikke ansvar, som kan henføres til hvervet som bestyrelsesmedlem Vasketøj Forsikringen er udvidet til at dække sikredes ansvar for skade forvoldt på beboeres/ lejeres vasketøj forårsaget af dokumenteret teknisk svigt i vaske-, tørre- eller strygemaskiner. Dækningen udgør maksimalt kr. pr. skadebegivenhed. Selvrisiko 500 kr. Beløbene bliver ikke indeksreguleret Udlån Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar i forbindelse med udlån af håndværktøj og redskaber til afdelingens beboere Ansvar lånt materiel Uanset vilkårenes dækker forsikringen skade på lånte/lejede maskiner og værktøj som boligselskabet/-foreningen midlertidigt har i sin varetægt, mens egne maskiner og værktøj er til reparation, service el.lign. Forsikringen dækker tillige ansvar for skade forvoldt under brugen af det lånte/lejede udstyr. Der er en selvrisiko på kr. pr. skade. Beløbet bliver ikke indeksreguleret Antennemaster Forsikringen omfatter ansvar for skade forvoldt af fritstående antennemaster Legepladser Forsikringen omfatter legepladser på boligselskabets/-foreningens område. Det er en betingelse for dækning, at legepladsudstyret altid mindst opfylder kravene i den gældende lovgivning Jordarbejde Uanset og i de almindelige forsikringsvilkår dækker forsikringen ansvar for skade forårsaget ved sikredes nedgravning af stolper til hegn eller postkasser, gravning af render til el-installationer og lign. 14

15 22519 Motoransvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner Uanset vilkårenes er forsikringen udvidet til at dække ansvar for skade forvoldt i Danmark ved sikredes benyttelse af uindregistrerede, selvkørende arbejdsmaskiner under 20 hk (14,7 kw), når de lovligt bruges som trafikmidler. Udvidelsen dækker ikke: - skade på forsikringstagerens eller brugerens ting - skade på førerens person og ting - skade på ting, der befordres med eller er tilkoblet arbejdsmaskinen - skade forvoldt af arbejdsmaskinen i brug som arbejdsredskab - arbejdsmaskiner, for hvilke der er forsikringspligt. Sikret er, ud over forsikringstageren og personer, som er i forsikringstagerens tjeneste, dem, der med forsikringstagerens billigelse benytter arbejdsmaskinen, lader den benytte eller er fører af den, herunder virksomheder, der har fået arbejdsmaskinen overladt til reparation, service el.lign., men kun for kørsel i forsikringstagerens interesse. Det er en betingelse, at arbejdsmaskinen tilhører forsikringstageren og udelukkende bliver anvendt i driften af den forsikrede ejendom. Uanset de i forsikringsaftalen anførte dækningssummer, og uden at disse bliver forbrugt, gælder summerne, der er fastsat i færdselsloven på skadetidspunktet. Dækningen er subsidiær i forhold til enhver motoransvarsforsikring, der omfatter arbejdsmaskinen Krav afvist i tidligere selskab Forsikringen er udvidet til at omfatte erstatningskrav rejst mod sikrede, der er afvist i tidligere selskab med den begrundelse, at 2-års fristen i bestemmelsen om forsikringstid i SKAFOR (F & P) vilkårene fra 1987 er overskredet. Sikrede skal kunne dokumentere denne afvisning. Forsikringen dækker dog ikke førnævnte krav, hvis nærværende forsikring har været i kraft i mere end 5 år. 15

16 23000 Professionelt ansvar Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvad er dækket? Uanset vilkårenes og dækker forsikringen erstatningsansvar for formuetab*, som forsikringstageren pådrager sig som følge af fejl eller forsømmelse i forbindelse med udførelsen af den i forsikringsaftalen anførte virksomhed. 16

17 For denne forsikring gælder også Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer og vilkårene for denne forsikring går sidstnævnte vilkår forud Bestyrelsesansvar for andelsbolig- / ejerlejlighedsforening Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen Hvem er sikret? Sikrede er tidligere, nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter samt ledelsen i den andelsboligforening/ejerlejlighedsforening, der har oprettet forsikringen Hvad er dækket? Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab forvoldt under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem eller som medlem af ledelsen i andelsboligforeningen/ ejerlejlighedsforeningen Erstatningsansvar for formuetab tilføjet andelsboligforeningen/ejerlejlighedsforeningen bliver kun dækket, hvis kravet hviler på en generalforsamlingsbeslutning og beslutningen er eller kunne have været vedtaget uden deltagelse af medlemmer, som også er sikrede Forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst imod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav bliver anset for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et formuetab med krav om erstatning Det tidspunkt, hvor sikrede får sin første viden om et formuetab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser Erstatningskrav, som er rejst i forsikringstiden og anmeldt til Topdanmark mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, bliver ikke dækket Selvom et erstatningskrav er rejst i forsikringstiden i henhold til og anmeldt til Topdanmark senest 3 måneder efter forsikringens ophør, bliver kravet kun dækket, hvis sikrede senest 5 år efter forsikringens ophør foretager endnu en anmeldelse, som er baseret på en skriftlig henvendelse til sikrede med krav om erstatning Forsikringen dækker ikke: Erstatningskrav, som er rejst før forsikringens ikrafttræden Erstatningskrav som helt eller delvis udspringer af ansvarspådragende adfærd, som var kendt af sikrede eller en af de sikrede ved forsikringsaftalens ikrafttræden, medmindre sikrede godtgør, at ingen person inden for den sikrede personkreds, havde eller burde have haft kendskab til eller formodning om, at der kunne blive rejst et erstatningskrav Undtagelser Visse former for tilregnelse samt svig Forsikringen dækker ikke: Formuetab forvoldt ved forsætlig adfærd eller grov uagtsomhed eller ved svig. 17

18 24042 Særlige ansvarsgrundlag Forsikringen dækker ikke: Formuetab, som skyldes at sikrede har påtaget sig et ansvar, som er mere vidtrækkende end det ansvar, som kan blive pålagt sikrede i henhold til de almindelige erstatningsregler Tab eller udgifter som direkte eller indirekte følger af garantitilsagn, herunder kaution eller lignende Krav, der direkte eller indirekte vedrører offentlige skatter og afgifter Bod eller bøder af enhver art, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private Person- og tingskade, andre forsikringer Forsikringen dækker ikke: Skade på person eller ting, herunder dyr, eller formuetab som er en følge af en person- eller tingskade Tab forvoldt ved rådgivning og bistand (professionelt ansvar) Tab, som kan henføres til injurier, ærekrænkelser eller bagvaskelse Tab forvoldt ved undladelse af at oprette eller opretholde tilstrækkelige og nødvendige forsikringsmæssige dækninger Tab forvoldt ved beregninger af teknisk karakter, fx konstruktionsberegninger og lignende Tab opstået i forbindelse med anbringelse af foreningens midler eller optagelse af lån, herunder omprioritering Indbyrdes forvoldte formuetab Forsikringen dækker ikke: Krav rejst af eller på vegne af de sikrede. Det forhold, at en eller flere sikrede bliver afskåret fra dækning på grund af ovenstående undtagelser, indebærer ikke, at alle øvrige sikrede også bliver afskåret fra dækning Geografisk område Forsikringen dækker erstatningskrav, som bliver rejst i Danmark og bliver afgjort efter dansk ret Dækningssummer Forsikringsaftalens dækningssummer er den højeste grænse for Topdanmarks forpligtelse for erstatningskrav, som efter er rejst i forsikringstiden Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål bliver dækket, hvis de er afholdt med Topdanmarks godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen, bliver dækket fuldt ud selv om dækningssummerne bliver overskredet derved, se dog For omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb har Topdanmark kun pligt til at betale den del, som svarer til det erstatningsbeløb, som Topdanmark skal betale Selvrisiko Af ethvert formuetab betaler sikrede selv det selvrisikobeløb, som er anført i forsikringsaftalen Selvrisikoen bliver fratrukket ved betaling af erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte og/eller omkostninger, der er foranlediget af sikredes forsvar mod dækningsberettigede krav. 18

19 24073 Hvis erstatningskravet er mindre end selvrisikoen, er også procesrenter og omkostninger Topdanmark uvedkommende Serieskader Erstatningskrav, som efter er rejst mod sikrede i anledning af tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, bliver betragtet som én forsikringsbegivenhed (serieskadekravet) Serieskadekravet bliver anset for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien bliver rejst, se Er første krav rejst forud for forsikringsaftalens ikrafttræden eller efter forsikringsaftalens ophør, bliver ingen del af serieskaden dækket Anmeldelse af forandringer Enhver ændring af de forhold, som er anført eller omtalt i forsikringsaftalen, skal anmeldes til Topdanmark, som herefter tager stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Hvis ændringer ikke bliver anmeldt, hæfter Topdanmark i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket Topdanmark mod den aftalte pris ville have fortsat forsikringen, hvis ændringen havde været Topdanmark bekendt Anmeldelse af skade Hvis erstatningskrav bliver fremsat eller formodes at ville blive fremsat, se 24030, skal det uden ophold anmeldes skriftligt til Topdanmark Indledning af forhandlinger om, anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Topdanmarks samtykke. Bestemmelse om sagens behandling og betaling af beløb til dækning af sikredes omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål bliver truffet af Topdanmark Sikrede er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning, herunder at fremskaffe internt regnskabsmateriale, dokumenter, korrespondance og lignende I det omfang Topdanmark har udredet en erstatningsydelse, indtræder Topdanmark i sikredes eventuelle krav mod tredjemand Andre forsikringer mod samme risiko Ud over Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer gælder, at i det omfang der er oprettet speciel forsikring for en risiko, der også er omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne risiko. 19

20 24500 Bestyrelses- og forretningsføreransvar for almene boligorganisationer Gælder, hvis dækningen er oprettet ifølge forsikringsaftalen. Vilkårene er opdelt i vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring (se ), vilkår for forretningsføreransvarsforsikring (se ) og fælles vilkår for bestyrelses- og forretningsføreransvarsforsikring (se ). Ordforklaring til *-markerede ord findes i For denne forsikring gælder også Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer og vilkårene for denne forsikring går sidstnævnte vilkår forud Bestyrelsesansvarsforsikring Hvem er sikret? Sikret er: Medlemmer af boligorganisationens* (forsikringstagers*) hovedbestyrelse* og afdelingsbestyrelser* Personer, som boligorganisationen* har indsat som bestyrelsesmedlem* i en virksomhed, hvori boligorganisationen har foretaget indskud Hvad er dækket? Forsikringen dækker sikredes personlige erstatningsansvar for formuetab tilføjet bolig organisationen*, dens afdelinger* eller tredjemand under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem*, se dog Erstatningsansvar for formuetab forvoldt af personer, der er nævnt i og tilføjet selve boligorganisationen* eller dens afdelinger* bliver dækket på den betingelse, at erstatningskravet er rejst i samråd med den tilsynsførende kommune. Topdanmark kan ved anmeldelse af skade kræve dokumentation herfor, se Erstatningsansvar for formuetab forvoldt af personer, der er nævnt i , bliver dækket i det omfang formuetabet ikke bliver dækket af boligorganisationen* eller anden forsikring Hvad er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke: Erstatningsansvar for formuetab, som er omfattet af undtagelserne i Erstatningskrav for formuetab, som er rejst før forsikringens ikrafttræden eller efter dens ophør, se Forretningsføreransvarsforsikring Hvad omfatter forsikringen? Forretningsføreransvarsforsikringen består af: En professionel ansvarsforsikring En personlig forsikring for forretningsføreren* Hvem er sikret og hvad er dækket? Den professionelle ansvarsforsikring Sikret er boligorganisationen* i egenskab af juridisk enhed og arbejdsgiver for forretningsføreren* og andre personer, som er ansat til varetagelse af den daglige administration*, se dog

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Vilkår for. Udlejningsbiler

Vilkår for. Udlejningsbiler Vilkår for Udlejningsbiler 5583-10 Oktober 2009 Indhold Fælles vilkår Et par ord til indledning 5 1. Hvem er omfattet? 6 2. Hvor dækker forsikringen? 6 3. Øvelseskørsel, motorløb mv. 6 4. Forsikringens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere