DF September Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DF20387-1 September 2014. Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring"

Transkript

1 DF September 2014 Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring

2 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September Personoplysninger m.v Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse, cpr-/cvr-nummer og dine forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Danske Forsikring Borupvang Ballerup Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, kan du blot skrive til samme adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold bliver registreret centralt i Danske Forsikring. Provision Vi kan oplyse, at nogle af Danske Forsikrings medarbejdere får provision eller bonus, når de sælger en forsikring. NemKonto Danske Forsikring benytter NemKonto-systemet til at udbetale penge til dig, hvis vi har registreret cpr-/cvr-/se-nummer. Topdanmark, Danske Bank og Danica Pension Topdanmark Forsikring A/S og Danske Bank Koncernen, herunder Danica Pension, har indgået en samarbejdsaftale, som gør det muligt for Danske Bank og Danica Pension at formidle forsikringer til Topdanmark. Forsikringer formidlet gennem Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, og forsikringer formidlet gennem Danica Pension, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby bliver placeret i Danske Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup, CVR-nr Indeksregulering Forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er anført i forsikringsaftalen og vilkårene bliver indeksreguleret hvert år pr. hovedforfald, medmindre der efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. Prisen bliver indeksreguleret pr. hovedforfald. Indeksregulering sker efter summarisk lønindeks for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Danske Forsikring anvende et andet indeks fra Danmarks Statistik.

3 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September Indholdsfortegnelse Side 1. SIKREDE DÆKNINGSOMFANG køb, FUSION OG SPALTNING opløsning OG KONKURS FORSIKRINGSTIDEN AFLØBSDÆKNING UNDTAGELSER GEOGRAFISK OMRÅDE DÆKNINGSSUMMER SELVRISIKO SERIESKADER ANMELDELSE AF FORANDRINGER ANMELDELSE AF SKADE ANDRE FORSIKRINGER MOD SAMME RISIKO FORSIKRINGENS BETALING FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN, OPHØR ELLER FORLÆNGELSE opsigelse AF FORSIKRINGEN VED ANMELDELSE AF ERSTATNINGSKRAV lovvalg VOLDGIFT PERSONOPLYSNINGER MV....9

4 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September SIKREDE 1.1 Sikrede er forsikringstagerens tidligere, nuværende og kommende medlemmer af bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan samt tidligere, nuværende og kommende medarbejdere, der kan ifalde et personligt ledelsesansvar eller er medansvarlige i en erstatningssag rejst mod bestyrelsen eller direktionen. 1.2 Sikrede er tillige tidligere, nuværende og kommende medlemmer af bestyrelse, direktion eller tilsvarende ledelsesorgan samt tidligere, nuværende og kommende medarbejdere, der kan ifalde et personligt ledelsesansvar i forsikringstagerens datterselskaber, forudsat at datterselskabet ikke er en finansiel virksomhed og/eller er etableret i USA Ved datterselskab forstås i nærværende vilkår et selskab, hvori forsikringstageren faktisk udøver den bestemmende indflydelse over selskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger Ved finansiel virksomhed forstås i nærværende vilkår pengeinstitutter, realkreditinstitutter og lignende, forsikrings- og genforsikringsselskaber af enhver art, forsikringsmæglere, kapitalfonde samt investeringsvirksomheder og lignende, der er omfattet af den finansielle lovgivning og er undergivet Finanstilsynet eller tilsvarende myndighed, i et af de lande, hvorfra virksomheden driver virksomhed. 1.3 Sikrede er tillige en person indsat af sikrede som bestyrelsesmedlem eller direktør i et selskab (der ikke er et datterselskab), forening, fond eller lignende, forudsat disse ikke er finansielle virksomheder og/eller etableret i USA. 1.4 Forsikringstageren samt eventuelle medsikrede nævnt i policen. 2. DÆKNINGSOMFANG 2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for formuetab - under udførelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem eller direktør hos forsikringstageren eller dennes datterselskaber samt i selskaber mv. som defineret i punkt under udførelse af ledende funktioner hos forsikringstageren eller dennes datterselskaber uden at være bestyrelsesmedlem eller direktør. - som medansvarlig i en erstatningssag rejst mod bestyrelsen eller direktionen. 2.2 Erstatningsansvar omfattet af punkt 2.1, dækkes inden for forsikringens dækningssum og vilkår, selv om erstatningskravet, som følge af sikredes efterfølgende konkurs, umyndiggørelse eller død, rejses mod sikredes ægtefælle, bo eller arvinger. 2.3 Sikredes ansvar for krænkelse af arbejdstageres rettigheder Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for tab og/eller tort, der skyldes krænkelse af rettigheder, som efter lov eller aftale har til formål at beskytte nuværende, kommende og tidligere arbejdstagere mod vilkårlig behandling, diskrimination eller chikane på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national, social eller etnisk oprindelse, køn eller graviditet Forsikringen dækker kun i det omfang og med det beløb, som svarer til forskellen mellem erstatningsbeløbet og den erstatning, som selskabet er forpligtet til at udrede i medfør af lovgivningen, kollektiv overenskomst, individuel kontrakt eller anden aftale. Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmålet dækkes som angivet i punkt Formuetab eller tort, som omfattes af arbejdsskadeforsikring, erhvervsansvarsforsikring, anden privat eller offentlig forsikrings- eller sikringsordning, eller kollektiv eller individuel aftale til dækning af tab i forbindelse med arbejdsløshed, fratrædelse, pensionering, frivillig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, sygdom eller invaliditet er ikke dækket af forsikringen.

5 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September Ansvar for eller omkostninger ved gennemførelse af foranstaltninger vedrørende arbejdspladsens indretning, herunder handicapvenlige foranstaltninger er forsikringen uvedkommende. 3. KØB, FUSION OG SPALTNING 3.1 Ved køb, fusion eller spaltning gælder følgende: Hvis forsikringstageren fusioneres, spaltes eller overtages af en anden juridisk enhed, begrænses forsikringens dækningsomfang således, at der alene er dækning for formuetab, der er forårsaget af handlinger eller undladelser udvist af sikrede før datoen for beslutningen om overtagelse, fusion eller spaltning Hvis et selskab ophører med at være et datterselskab eller associeret selskab begrænses forsikringens dækningsomfang på samme måde som i pkt , således at begrænsningen kun gælder for formuetab som vedrører det pågældende datterselskab eller associerede selskab Hvis forsikringstageren eller dennes datterselskaber overtager en anden juridisk enhed, der ikke er et datterselskab, begrænses forsikringens dækningsomfang på samme måde som i pkt Køb, fusion, spaltning og overtagelse skal anmeldes til Danske Forsikring, jf. pkt OPLØSNING OG KONKURS 4.1 Hvis forsikringstageren ophører ved likvidation, tvangsopløsning eller konkurs, ophører forsikringen med virkning fra datoen, hvor likvidations- eller opløsningsbeslutningen er truffet eller konkursbegæringen er indgivet. 4.2 Hvis et datterselskab eller et associeret selskab ophører ved likvidation, tvangsopløsning eller konkurs, begrænses forsikringens dækningsomfang, som angivet i med virkning fra datoen, hvor likvidations- eller opløsningsbeslutningen er truffet eller konkursbegæringen er indgivet. 4.3 Likvidation, tvangsopløsning og konkurs skal anmeldes til Danske Forsikring, jf. pkt. 12, senest 5 hverdage efter tidspunktet for likvidations- eller opløsningsbeslutningen er truffet eller konkursbegæringen er indgivet. 5. FORSIKRINGSTIDEN 5.1 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst imod de sikrede i forsikringstiden. 5.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a. Det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af et formuetab med krav om erstatning, b. Det tidspunkt, hvor sikrede ved eller bør vide, 1. at der er indtrådt et formuetab, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, eller 2. at krav om erstatning må forventes at blive rejst. 5.3 Erstatningskrav, som er rejst imod sikrede i forsikringstiden, men anmeldt til Danske Forsikring mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 5.4 Selvom et erstatningskrav er rejst i forsikringstiden i henhold til punkt 5.2.b og anmeldt til Danske Forsikring senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes kravet kun, hvis sikrede senest 5 år efter forsikringens ophør foretager endnu en anmeldelse, som er baseret på en skriftlig henvendelse til sikrede med krav om erstatning.

6 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September Forsikringen dækker ikke: Erstatningskrav, som helt eller delvis udspringer af ansvarspådragende adfærd, som var kendt af sikrede eller en af de sikrede ved policens ikrafttræden, med mindre sikrede godtgør, at ingen person inden for den sikrede personkreds, havde eller burde have haft kendskab til eller formodning om, at der kunne rejses et erstatningskrav. 6. AFLØBSDÆKNING 6.1 I tilfælde af forsikringens ophør gælder en afløbsdækning, således at forsikringstiden, jf. pkt. 5, forlænges med en periode på 6 måneder efter forsikringens ophør. Dette gælder uanset grunden til forsikringens ophør. 6.2 De sikrede har udover afløbsdækningen, jf. pkt. 6.1, ret til at købe en forlænget afløbsperiode. Hvis de sikrede ønsker at benytte denne ret, skal de sikrede give besked til Danske Forsikring senest ved udløb af afløbsdækningen, jf. pkt Præmien beregnes således: a. For en 6 måneders dækning: 40 % af den seneste årspræmie b. For en 18 måneders dækning: 60 % af den seneste årspræmie c. For en 30 måneders dækning: 75 % af den seneste årspræmie 6.3 Uanset afløbsdækningen nævnt i pkt. 6.1 og 6.2, dækker forsikringen dog alene sikredes erstatningsansvar for handlinger eller undladelser, der er foretaget inden forsikringens ophør. 6.4 Der udstedes en særskilt police for afløbsdækningen og betalingsfristen fremgår af opkrævningen. 7. UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke: 7.1 Formuetab forvoldt ved forsætlig adfærd, herunder formuetab forvoldt ved bevidst tilsidesættelse af de pligter, som i henhold til lovgivningen, selskabets vedtægter og forretningsorden og eventuelt aktie- eller anpartsoverenskomst påhviler bestyrelsen og direktionen. 7.2 Formuetab forvoldt ved overtrædelse af straffeloven eller ved svig. Det samme gælder for overtrædelse af straffebestemmelser i særlovgivningen, når forseelsen kan straffes med hæfte eller fængsel. 7.3 Tab eller uretmæssig gevinst ved spekulation eller insiderhandel i selskabets eller et associeret selskabs værdipapirer, herunder køb eller salg af værdipapirer i selskabet eller et associeret selskab, når købet eller salget er omfattet af Sec 16(b) i The Securities Act af 1934 (USA) med senere ændringer eller af anden lignende bestemmelse gennemført ved lov i en stat i USA. 7.4 Tab forvoldt ved administration af pensions- eller opsparingsordning oprettet af selskabet eller et associeret selskab til gunst for selskabets direktører og øvrige ansatte, herunder enhver ordning omfattet af bestemmelserne i the Employee Retirement Income Security Act af 1974 (USA) med senere ændringer. 7.5 Formuetab, som skyldes at sikrede har påtaget sig et ansvar, som er mere vidtrækkende end det ansvar, som kan pålægges sikrede i henhold til de almindelige erstatningsregler. 7.6 Tab eller udgifter, som direkte eller indirekte følger af garantitilsagn, herunder kaution eller lignende. 7.7 Krav, der direkte eller indirekte vedrører offentlige skatter og afgifter. 7.8 Bod eller bøder af enhver art, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder punitive damages og exemplary damages. 7.9 Skade på person eller ting eller formuetab, som er en følge af en person- eller tingskade. Dog

7 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September dækkes tab, som er en følge af skade omfattet af punkt 2.3 (krænkelse af arbejdstageres rettigheder), men kun hvis selskabet er ansvarlig herfor Skade forvoldt af produkter eller ydelser efter de er bragt i omsætning eller præsteret (produktansvar) Skade forvoldt ved forurening Sikredes erstatningsansvar for tab, som direkte eller indirekte skyldes skade tilføjet personer eller ting, som følge af påvirkning af asbest Skade forvoldt ved benyttelse af luft- og søfartøj eller motordrevet køretøj Tab forvoldt ved rådgivning og bistand (professionelt ansvar) Tab, som kan henføres til injurier og bagvaskelse Tab forvoldt ved undladelse af at tegne eller opretholde tilstrækkelige og nødvendige forsikringsmæssige dækninger Krav rejst af eller på vegne af en eller flere sikrede mod andre sikrede eller disses boer Krav rejst af selskabet eller et associeret selskab, hvad enten kravet rejses i selskabets navn eller rejses af en aktionær på selskabets vegne, medmindre kravet hviler på en generalforsamlingsbeslutning og beslutningen er eller kunne have været vedtaget uden deltagelse, herunder ved fuldmagt af aktionærer, som også er sikrede som bestyrelsesmedlem eller direktør Krav rejst af eller på vegne af en aktionær/anpartshaver, der via sin aktiebesiddelse/anpart har udøvet en bestemmende indflydelse i virksomheden. 8. GEOGRAFISK OMRÅDE 8.1 Forsikringen dækker i det policen anførte dækningsområde, jf. dog pkt. 1.2 og pkt DÆKNINGSSUMMER 9.1 Policens dækningssummer er den højeste grænse for Danske Forsikrings forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 5 er rejst i forsikringstiden. 9.2 Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med Danske Forsikrings godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen, dækkes i øvrigt kun i det omfang dækningssummerne ikke overskrides derved. 9.3 For omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb er Danske Forsikring kun pligtig at betale den del, som svarer til det erstatningsbeløb, som Danske Forsikring skal betale. 10. SELVRISIKO 10.1 Af ethvert formuetab betaler sikrede selv det selvrisikobeløb, som er anført i policen. Danske Forsikring lægger ikke selvrisikoen ud. Dette gælder dog ikke for skader omfattet af pkt Selvrisikoen fratrækkes ved betaling af erstatning inkl. renter og omkostninger til skadelidte og/eller omkostninger, der er foranlediget af sikredes forsvar mod dækningsberettigede krav Hvis erstatningskravet er mindre end selvrisikoen, er procesrenter og omkostninger heller ikke dækket.

8 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September SERIESKADER 11.1 Erstatningskrav, som efter punkt 5.1 er rejst mod sikrede i anledning af tab forårsaget af samme ansvarspådragende forhold betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav) Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. punkt 5.2. Er første krav rejst forud for policens ikrafttræden eller efter policens ophør dækkes ingen del af serieskaden Hvis serieskadekravet skyldes et ansvarspådragende forhold, som er udvist før forsikringens ikrafttræden, er det en betingelse for dækning af samtlige krav i serien, uanset hvornår disse krav er rejst, at sikrede jf. punkt godtgør, at ingen person inden for den sikrede personkreds, før forsikringens tegning, har haft eller burde have haft kendskab til eller formodning om, at erstatningskrav ville kunne rejses. 12. ANMELDELSE AF FORANDRINGER 12.1 Enhver ændring af de oplysninger, der blev afgivet ved forsikringens tegning, herunder ændringer som følge af køb, fusion og spaltning, jf. punkt 3, eller ændringer forbundet med oprettelse eller køb af datterselskaber, som er inkorporeret i USA eller Canada, skal uden ophold anmeldes til Danske Forsikring, som herefter tager stilling til om, og på hvilke vilkår, forsikringen kan fortsætte Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Danske Forsikring i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang i hvilket Danske Forsikring mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis ændringen havde været Danske Forsikring bekendt. 13. ANMELDELSE AF SKADE 13.1 Hvis erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, jf. punkt 5, skal det uden ophold anmeldes skriftligt til Danske Forsikring 13.2 Indledning af forhandlinger om anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med Danske Forsikrings samtykke. Bestemmelse om sagens behandling og betaling af beløb til dækning af sikredes eller selskabets omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål træffes af Danske Forsikring Sikrede er forpligtet til at medvirke til sagens oplysning, herunder at fremskaffe internt regnskabsmateriale, dokumenter, korrespondance og lignende I det omfang Danske Forsikring har udbetalt erstatning, indtræder Danske Forsikring i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 14. ANDRE FORSIKRINGER MOD SAMME RISIKO 14.1 I det omfang der er tegnet speciel forsikring for en risiko, der også er omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne risiko Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme risiko, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder samme forbehold for denne forsikring. 15. FORSIKRINGENS BETALING 15.1 Prisen bliver fastsat af Danske Forsikring. Sammen med beløbet opkræver vi stempelafgift og andre afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning Forsikringstageren betaler alle udgifter i forbindelse med opkrævningen Påkrav om betaling bliver sendt til den oplyste betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Danske Forsikring have besked hurtigst muligt.

9 Danske Forsikring A/S Vilkår for bestyrelsesansvarsforsikring DF September Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Danske Forsikring et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mistes retten til erstatning. For hvert rykkerbrev Danske Forsikring sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Danske Forsikring. Vi har i øvrigt ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 16. FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN, OPHØR ELLER FORLÆNGELSE 16.1 Forsikringen træder i kraft på den dato, der er anført i policen Forsikringen, der er tegnet for 1 år ad gangen, med mindre andet er aftalt, kan opsiges til ophør ved udløbet af et forsikringsår. Opsigelsen skal være skriftlig, og opsigelsesvarslet er 1 måned Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år ad gangen. 17. OPSIGELSE AF FORSIKRINGEN VED ANMELDELSE AF ERSTATNINGSKRAV 17.1 Fra den dag Danske Forsikring har modtaget en skriftlig anmeldelse om, at erstatningskrav er rejst, jf. punkt 5.2.a og 5.2.b og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan forsikringstageren eller Danske Forsikring opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 18. LOVVALG 18.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret. 19. VOLDGIFT 19.1 Enhver tvist mellem Danske Forsikring på den ene side og forsikringstager og/eller sikrede på den anden side vedrørende forsikringsaftalens fortolkning eller opfyldelse afgøres ved voldgift Voldgiftsretten består af tre medlemmer. Danske Forsikring udpeger det ene medlem, mens sikrede udpeger det andet medlem. Såfremt sagen omfatter flere sikrede, udpeger disse i fællesskab kun ét medlem af voldgiftsretten. Det tredje medlem af voldgiftsretten er formanden, som udpeges af præsidenten for Højesteret Voldgiftsretten har sæde i København og afgør sagen efter dansk ret Voldgiftsrettens kendelser er endelige og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer bestemmelse om sagens behandling, sagens omkostninger og fordelingen af disse. 20. PERSONOPLYSNINGER MV. Forsikringstageren har mulighed for at se, hvilke personoplysninger, Danske Forsikring har om den enkelte. Det vil typisk være oplysninger om navn, CPR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Forsikringstagere, der ønsker at se oplysningerne, kan skrive til: Danske Forsikring Forsikring A/S Borupvang Ballerup Desuden kan forsikringstagen fravælge markedsføringsmateriale fremover ved at skrive til samme adresse. Oplysninger om Danske Forsikrings forsikringstagere gemmes centralt i Danske Forsikring.

10 Danske Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12.

dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12. dqn POLICE Udskrevet den: 30,1 2.98 G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen 38 279L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: 663 183 985 1 Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere