Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby"

Transkript

1 Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1

2 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger antallet af elever, der har det faglige grundlag og den valgkompetence, når de forlader grundskolen, der skal til for at kunne træffe et kompetent uddannelsesvalg. Samtidig styrker vi indsatsen over for de unge, som for nuværende ikke er i en tilfredsstillende aktivitet. I det forgangne år gjorde vi i samarbejde med skolerne, uddannelsesparathedsvurderingen til en proces, der starter i 7. klasse og har flere indikationer på, at det giver positive resultater. En af udfordringerne er at have relevante tilbud til de elever, der på et eller flere områder har problemer i forhold til uddannelsesparathed. Vi håber i det kommende år i samarbejde med ungdomsskolen at søsætte to pilotprojekter, som kan være tilbud til de elever, der har brug for at blive styrket på de sociale og personlige kompetencer. Det ene tilbud vil være rettet mod elever på 7. klassetrin og det andet mod elever på 8. klassetrin. Vi vil i det kommende år også foretage en evaluering af arbejdet med uddannelsesparathedsvurderingen. For at sikre, at eleverne har den valgkompetence, der skal til for at foretage et kompetent uddannelsesvalg efter grundskolen, vil vi fortsat arbejde på at sikre, at de alle har en indsigt i det uddannelsessystem og det jobmarked, som de skal være en del af. En del af den viden skal eleverne hente gennem undervisningen i uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering og vi håber der, at de temaforslag, som UU har udarbejdet, vil styrke denne undervisning. Desuden ændres introduktionskurserne på 8. klassetrin, så det ikke længere er den enkelte elev, der bestemmer, hvilke uddannelser de vil besøge, men hele klasse, der tager på besøg på forskellige uddannelsessteder i selskab med deres lærer. Brobygningstilbuddene på 9. klassetrin kan bruges til individuelle afklaringskurser. UU kan ved at deltage i Region Hovedstadens projekt Fremtidens valg og vejledning i grundskolen få mulighed for at afprøve gruppevejledning som en del af vejledningstilbuddet i tre udvalgte 8. klasser. Gruppevejledningen skal være med til at sikre, at også de elever, der ikke er i 20% gruppen, får mulighed for refleksion og dialog omkring deres uddannelsestanker. UU har valgt at ændre sin organisationsplan således, at vi fremadrettet har tre team: et ungeteam, et skoleteam og et specialteam. Vi forventer med dette tiltag at sikre specialviden og styrke muligheden for at lave opsøgende vejledning, kampagner og andre tilbud rettet mod bestemte grupper af unge. Den nye organisationsplan forventes også at forenkle og styrke samarbejdet med vores netværk. UU har i de sidste år tilbudt unge årige, der ikke er uddannelsesparate, kurset Handlig til Forvandling. UU ønsker, efter evaluering af kurset, at foretage et forsøg med at styrke og udvide dette tilbud. Vi ønsker at gennemføre et kursus på 5 uger af minimum 18 timer, hvori Handling til Forvandling integreres. 2

3 UU vil i det kommende år have fire vejledere på vejlederuddannelsen og vil fortsætte det interne coaching-kursus. Vejlederne har i evalueringen givet udtryk for, at coaching-kurset har styrket deres samtaler med de unge og deres familier og vi håber, at vejlederne i det kommende år vil opnå en kompetence, så de kan gennemføre coaching-forløb. Fokuspunkt SKOLE Mål 1: Udvikling af et gruppevejledningsforløb, der styrker 8. klasse elevers valgkompetence og evne til at træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Vi deltager i Region Hovedstadens 3-årige projekt Fremtidens valg og vejledning i grundskolen. Vi har en model for fremtidige forløb Det planlagte forløb er gennemført og evalueret på tre skoler. Model til videreudvikling findes Sammenfatning af forløbenes evalueringer (via spørgeskemaer til elever før og efter forløbet) Modelforløb er beskrevet ja/nej? Forløbet er en del af klassernes UEA-undervisning og planlægges i samarbejde med klassens lærere. Samarbejdet med lærerne udmønter sig i et produkt, som anvendes af udskolingslærerne. Forløbet kommer på skolernes årsplan. Kan muligvis først evalueres ved optælling i skoleåret Eleverne i 8. klasser fra tre udvalgte skoler deltager i et gruppevejledningsforløb. Der skabes et rum for elevernes refleksion og afklaring Eleverne deltager aktivt og fremsætter tanker og idéer. Spørgeskema til eleverne efter forløbet 3

4 Mål 2: At sikre kontinuitet og progression i det fortsatte arbejde med de potentielt ikke-uddannelsesparate i klasse med henblik på at gøre dem uddannelsesparate Med afsæt i erfaringerne fra sidste år, arbejdes der videre med Uddannelsesparathedsproceduren i klasse på alle skoler. Alle relevante samarbejdspartnere er med på, hvad arbejdet med UPV handler om, de kender proceduren og følger den. Vejledere og lærere drager nytte af erfaringer fra sidste år. Arbejdet med UPV-skemaet bliver en naturlig del af samarbejdet mellem skole og vejleder og en selvfølgelig del af årsplanen. Der er ensartethed i UPV-arbejdet på alle skoler. Spørgeskema til vejlederne (majjuni). Der følges op på de aftaler, der ligger på de enkelte fokuselever. De iværksatte tiltag bliver evalueret positivt og betyder en udvikling for eleven. Der bliver noteret færre indsatsområder hos den enkelte fokuselev. Elever ophører med at være fokuselever, inden de forlader 9. klasse. Optælling (maj-juni). UPV-skemaet udvikles løbende i processen. Ændringer i skemaet betyder øget fokus på en anerkendende helhedsvurdering, der kan handles på. Et evt. nyt/revideret skema opleves som et godt redskab af vejlederne. Er skemaet revideret ja/nej? Spørgeskema til vejlederne (majjuni). 4

5 Fokuspunkt UNGE Mål: UUs nye struktur betyder styrket fokus og indsats på unge-området, som afspejles i tal og statistikker Delmål 1: Det digitale vejledningssystem Uv-vej bruges også som værktøj for strategisk planlægning af indsatsen overfor unge, der har forladt grundskolen. Vi arbejder systematisk på at reducere virkningerne af udefrakommende fejlkilder i Uvvej. Vi har et validt overblik over målgruppen og dens forskellige undergrupperinger. Vi har tillid til, at de oplysninger, der står i systemet er i overensstemmelse med virkeligheden. Sammenfatning af resultat af kvartalsvise udsøgninger på forskellige typer af fejlkilder i Uv-vej. Gennem udsøgninger på forskellige parametre vil vi vælge 1-2 indsatsområder/fokusgrupper, som vi arbejder mere intensivt med i en periode. Overblikket giver mulighed for meget specifik målrettet indsats overfor fokusgrupper. Fastholde fokus og vejledningsindsats til der er positive forandringer i fokusgruppen. Målgruppen og forskellige undergrupper kan beskrives. De indsatser, der er gjort i forhold til forskellige fokusgrupper, kan beskrives. Indsatsen har rykket unge i fokusgruppen nærmere uddannelse. Data om målgruppen og forskellige undergrupperinger er umiddelbart tilgængelige (liste) Beskrivelser af indsatser foreligger (ja/nej). Registrering og optælling af konkrete nye planer/uddannelsesrettede aktiviteter (maj-juni). 5

6 Delmål 2: Opnå kontakt med unge, der ellers er svære at nå, og motivere dem for vejledning. Etablere samarbejde med flere institutioner om fastlagt vejledertræffetid (klubber, ungdomsskoler mm.) Etablere samarbejde med andre kommunale afdelinger med opsøgende funktion. Andre professionelle er med til at udbrede kendskabet til UUs vejledningstilbud. Vi får værdifulde oplysninger om unges status hurtigt. Det uformelle møde med de unge fører til vejledningsforløb, der fører til uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter. Vejledningen bliver tænkt ind i og bidrager til arbejdet med de udsatte unge. Vi kommer i kontakt med unge og får nye oplysninger til Uvvej. De unge, vi møder, går ind i vejledningsforløb/-aktiviteter og udformer konkrete planer om uddannelse. Samarbejdspartnerne hjælper med at formidle kontakt til UU, og vejledningsaktiviteter indgår i arbejdet med den unge. Registrering og optælling via logbog. Registrering og optælling af konkrete nye planer om uddannelse/uddannelsesrettede aktiviteter via logbog. Samarbejde etableret ja/nej. Vi har opnået kontakt med unge ad denne vej (optælling) Best-practice-historier kan fortælles. Unge, som ikke reagerer på henvendelser, opsøges på deres bopæl. To vejledere tager sammen af sted en gang i kvartalet. De unge, vi opsøger, tager imod tilbuddet om vejledning, hvis de ikke er i en tilfredsstillende uddannelses- eller beskæftigelsesmæssig situation. Kontakten med de unge fører til vejledningsforløb. Logbog registrering og optælling 6

7 Delmål 3: Udvikle lokalt forankrede forløb for årige, som samler dem hurtigt op ved frafald og bringer dem videre til uddannelse eller uddannelsesrettede aktiviteter. Vi vil idéudvikle og afprøve forløb, hvori indgår: Handling til Vi har erfaringer fra ét forløb. Forløbet er så godt, at de unge får Der er planlagt og afprøvet ét forløb, som: Ét forløb gennemført Ja/nej. Opsamling på mundtlig Forvandling*, kompetenceafklaring, vejledning, besøg på virksomheder og uddannelsessteder, gæstelærer samt udarbejdelse af uddannelsesplaner. Forløbet har et omfang af minimum 18/u i 4-5 uger. et godt afsæt til og motivation for uddannelse, og vi får mulighed for at optimere de unges udbytte af Fra Handling til Forvandling evalueres positivt af deltagerne har formået at fastholde de unge aktivt inddrager erfaringer fra øvelser fra HTF evaluering med alle deltagere. Fokusgruppe-interview af fire deltagere. Fremmødestatistik via mødeprotokol. * Se UUs årsrapport og UU har et godt afsæt for eventuelle fremtidige forløb, og vi har gjort os erfaringer med at optimere og vurdere et realistisk ressourceforbrug. Vi har en skitse til fremtidige lignende forløb. Der er grundlag for at vurdere muligheden for fremtidige lignende forløb ud fra et ressourcemæssigt synspunkt. Skitse foreligger ja/nej. Vurdering af omkostninger i forhold til det samlede vejledningsopgave i unge-teamet er foretaget ja/nej. Konklusionen vil fremgå af perspektiveringen i årsrapporten. 7

8 Fokuspunkt SPECIAL 2-årig-målsætning: Vi vil udvikle et partnerskab mellem UU Tårnby og et antal firmaer og etablere afklarings- og praktikforløb for EGUog STU-elever Delmål: Der er skabt en formaliseret kontakt til firmaer, der vil indgå samarbejde med UU omkring de unge i målgruppen (Evalueres maj 2014) Vi vil kontakte lokale virksomheder og invitere til samarbejde og udvikling af konceptet Partnerskab gennem afholdelsen af en række møder. Virksomhederne deltager i udviklingen af konceptet og er indstillet på at udbyde praktikforløb. Forud for møderne vil virksomhederne få tilsendt materiale, udarbejdet af UU, som beskriver projektet. De virksomheder, der har været positivt stemt ved den allerførste kontakt, bliver ved med at være interesserede efter at have læst materialet. Der bliver afholdt møder med virksomheder, og der tegner sig et koncept. Der etableres samarbejdsaftaler med virksomhederne. Er der gennemført møder? (optælling maj 2014) Er der udarbejdet samarbejdsaftaler? (optælling maj 2014) Foreløbig formulering til målsætningen : Arbejdet med at udvikle og vedligeholde kontakten med virksomhederne fortsætter, evt. nye kontakter skabes og konkrete afklarings- og praktikforløb etableres. Netværket bevares og udvides. Der er direkte og hurtig adgang til at sætte praktikforløb i gang inden for et varieret udvalg af brancher. Der er løbende kontakt med virksomhederne. Special-vejlederne har en oversigt over en bank af virksomheder, de kan trække på. Registrering og optælling (maj 2015) Er der underskrevet praktikaftaler? (optælling maj 2015) Er der oprettet kompetenceafklarende forløb? (optælling maj 2015) 8

9 Fokuspunkt UU Mål 1: Vejlederne opnår fuld kompetence til at gennemføre coachende samtale-forløb Vi vil færdiggøre coaching-kurset samt den videre træning. Vi sætter en fælles ramme for samtale-forløbene. Vejlederne føler sig kompetente og trygge i forhold til at anvende coachende samtale-forløb som værktøj i vejledningen. Vejlederne tager initiativ til at aftale og gennemføre coachende samtale-forløb. Der findes en klar ramme for Registrering og optælling Findes ramme ja/nej? forløbene. Vejlederne gennemfører coachende samtaler, indledningsvis superviseret Vejlederne oplever at have et tilbud, der virker, så de unge oplever sig styrket i forhold til egne handlemuligheder, styrker og afklarethed. De unges tilbagemeldinger om samtalerne er positive i forhold til de opstillede succeskriterier. Opsamling og konklusion ved hjælp af vejlederes notater om samtalerne. Fælles erfaringsudveksling minimum 2 gange i løbet af året Vejlederne inspirerer hinanden i brugen af de coachende samtaleforløb. Vejlederne drager nytte af og inddrager kollegers erfaringer og idéer. Fokusgruppe-interview med tre vejledere, én fra hvert team. 9

10 Mål 2: UUs nye struktur betyder styrket vejledning for alle unge Delmål: Der er sammenhængskraft i UU og kontinuitet i vejledningen. De tre teams organiserer sig og fordeler arbejdsopgaver. Planer for arbejdet fremlægges på fællesmødet, hvormed teamarbejdet kvalificeres gennem konstruktiv feedback. En mere omfattende opfølgning på implementeringen af den nye struktur finder sted i november. Teamarbejdet fungerer, så alle medarbejdere føler sig positivt forankret både i eget team og i det nye UU. Alle medarbejdere føler sig ansvarlige for UUs samlede virksomhed. Teamarbejdet tager afsæt i UUs fælles værdier og kompetencer. Vejlederne kender fordelingen af opgaver i hele UU og kan trække på og sparre med hinanden. Team-tilbagemeldinger på fællesmødet udløser nysgerrige spørgsmål og debat. Vi justerer vores møde-struktur, så den passer til den nye organisering af UU. UU-Nyt bruges til tilbagemelding fra teams. Mødestrukturen sikrer fælles udvikling og udvikling i alle teams. Vi har et højt fælles informationsniveau. Møderne opleves som vedkommende af alle. Vejlederne oplever at have overblik over aktiviteter i huset. Dokumenter, der beskriver de enkelte teams arbejde, foreligger (plan/årshjul/prioritering) Ja/nej Spørgeskema til vejlederne (maj/juni). Fælles drøftelse forberedt i de tre teams (april/maj). Spørgeskema til vejlederne (maj/juni). Vi fastholder tidligere praksis med en månedlig fælles temadag/kursus/kompetenceudvikli ngsdag. Der udarbejdes en plan over procedure for overlevering af unge mellem teams. Vi har fælles viden og begreber, som danner fælles afsæt, fundament og referenceramme for de tre teams. Vigtig information om unge og vejledningen af dem følger den unge. Der er en god og meningsfuld rutine. Der kan nævnes eksempler på, at viden er brugt i teams eller fælles. Der føres videre dialog om emnerne. Der er udarbejdet en plan og procedure for overlevering som følges. Den modtagende vejleder oplever at få nyttig information. Fælles drøftelse forberedt i de tre teams (april/maj). Plan og procedure følges ja/nej. Spørgeskema til vejlederne (maj/juni). 10

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014

Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 Slutrapport: Unge på tværs, 2013-2014 1. INTRODUKTION... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL MED UNGE PÅ TVÆRS... 2 3. TVÆRGÅENDE KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 3 4. UNGE PÅ TVÆRS: ORGANISERING, PROCES OG GENNEMFØRTE

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014

1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 1. Opnåede resultater i 2012 og målsætning for 2013-2014 Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling de eksisterende måltal

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere