UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser"

Transkript

1 UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse efter slettelse samt om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Nogle af disse er uddybet med nærmere retningslinjer. Til Kapitel 1 Vedrørende optagelse Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse. Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet. Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år. Optagelse sker valgfrit som fuldtids- eller deltidsforsikret. Personer, der optages, medens de driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i ægtefællens virksomhed, kan dog ikke optages som deltidsforsikrede. Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelse om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse. Man må kun være medlem af én a-kasse. Vedrørende overflytning Reglerne om overflytning mellem a-kasser findes i lovens 42, som fastsætter nogle generelle betingelser for ret og pligt til overflytning. Et medlem, der tager arbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse eller udtræde af kassen, jf. lovens 42, stk. 1. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse. Et medlem har ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende kasse er opfyldt, jf. lovens 42, stk. 2. Et medlem, som ikke har erhvervsarbejde, kan overflyttes til en anden a-kasse med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en udbetalingsperiode, jf. lovens 42, stk. 3. Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a- kasse. Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres. Ret til optagelse og overflytning Til 1 Reglerne om optagelse i en a-kasse findes i 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), som fastsætter nogle generelle betingelser for ret til optagelse. Derudover er der i lovens 44, fastsat regler om det særlige seniormedlemskab for folkepensionister. Optagelse forudsætter som udgangspunkt, at man har bopæl og ophold i Danmark. Der er dog i bekendtgørelsens 1 fastsat særlige regler for optagelse af nogle persongrupper, der ikke har bopæl og ophold i Danmark på optagelsestidspunktet. Ligeledes kan folkepensionister, som allerede er medlem af en a-kasse, overgå til seniormedlemskab, uden at disse krav er opfyldt ved overflytningen. Optagelse kan ske fra det fyldte 18. år, og indtil personen er 2 år under folkepensionsalderen ifølge reglerne i lov om social pension. Dog kan en person, der har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, optages, selv om pågældende ikke er fyldt 18 år, og folkepensionister kan optages som seniormedlem/overgå til seniormedlemskab. Optagelse sker valgfrit som fuldtids- eller deltidsforsikret. Personer, der optages, mens de driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse eller deltager i ægtefællens virksomhed, kan dog ikke optages som deltidsforsikrede. Efter optagelsen er medlemmet omfattet af reglerne i bekendtgørelsens kapitel 5 om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring. Optagelse skal ske i en a-kasse, hvis faglige område personen har tilknytning til eller i en tværfaglig a-kasse.

2 Man må kun være medlem af én a-kasse. Bopæl og ophold Til 1, stk. 1 Kravet om bopæl indebærer, at personen skal have adresse i Danmark. Adressen i Danmark skal være den egentlige bopæl set i forhold til eventuelle andre, midlertidige opholdssteder i udlandet. Adressen skal også anses for at være det nuværende og sædvanlige opholdssted. Hvor der alene foreligger en postboksadresse eller anden form for adresse uden faktisk bopæl samtidig med, at personen har bopæl i et andet land, er kravet ikke opfyldt. Omvendt vil det forhold, at man ikke har bopæl i et andet land, tale for bopæl i Danmark. Kravet om ophold indebærer, at personen skal befinde sig i Danmark. Uanset dette krav vil personen dog kunne blive optaget, hvis pågældende på optagelsestidspunktet af særlige grunde, som fx ferie, forretningsrejse eller sygdom, midlertidigt og kortvarigt opholder sig i udlandet. Optagelsestidspunktet Til 2 Med skriftlig ansøgning menes fx en elektronisk blanket, brev, mv. Et medlem, som ønsker at blive nyoptaget efter gennemførelse af en uddannelse, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 1, kan ansøge herom, inden uddannelsen er gennemført. Det er et krav, at ansøgningen er modtaget i a-kassen inden 2 uger efter uddannelsens afslutning. Optagelsen kan dog tidligst få virkning fra dagen efter uddannelsens gennemførelse får virkning fra den 1. i den måned, hvor uddannelsen anses for afsluttet. Dokumentation Ved modtagelsen af en ansøgning, herunder en elektronisk ansøgning, skal a-kassen sikre sig, at datoen for modtagelsen kan dokumenteres, og at den har de nødvendige oplysninger til brug for optagelsen. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringensikker elektronisk og telefonisk kommunikation mv. i arbejdsløshedsforsikringen. Der skal foreligge samtykke til optagelse fra forældre eller værge, hvis ansøgeren er under 18 år. Til 3 En person kan altid søge optagelse i en tværfaglig a-kasse, der optager lønmodtagere. Hvis en person har tilknytning til flere fagligt afgrænsede a-kassers faglige områder, kan ansøgeren tillige vælge mellem disse. Nyuddannede kan optages i den eller de fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område dækker pågældendes uddannelse. Selvstændige erhvervsdrivende kan optages i en tværfaglig a-kasse, der optager selvstændige erhvervsdrivende, eller i en a- kasse, der er fagligt afgrænset for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der har tilknytning til det faglige område for lønmodtagere. Til 4 En person, der allerede er medlem af en a-kasse, har ret til at blive overflyttet til enhver anden a-kasse, hvis faglige område personen ifølge kassens vedtægt har tilknytning til, jf. vejledningen til 3. Til 5 Når en a-kasse bliver opmærksom på, at en ansøgning om overflytning skyldes, at den pågældende har gennemført en uddannelse efter reglerne i lovens 54, skal a-kassen vejlede om forskellen mellem at blive nyoptaget som dimittend eller at blive overflyttet med sine hidtidige rettigheder. Til 5, stk. 1, nr. 1 Et medlem, der bliver nyoptaget efter denne regel, opnår de dimittendrettigheder, der følger af lovgivningen, herunder ret til dagpenge efter en karensperiode på 1 måned efter uddannelsens afslutning. Hvis pågældende i perioden fra uddannelsens afslutning til karensperiodens udløb uafbrudt har været medlem af en a-kasse i ét år, opnås dagpengeret fra dette tidspunkt. Nyoptagelsen kan ske i enhver tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, samt i fagligt afgrænsede a-kasser, hvis faglige område omfatter uddannelsen, herunder evt. også medlemmets hidtidige a-kasse. De nærmere regler om kravene til uddannelsen mv. er fastsat i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagerebeskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeret.

3 Til 5, stk. 1, nr. 2 Overflytning efter denne bestemmelse indebærer, at medlemmets rettigheder og pligter er de samme, som hvis medlemmet vælger at forblive medlem af sin a-kasse med de hidtil optjente rettigheder. Medlemmet kan herefter ikke opnå dimittendrettigheder på baggrund af uddannelsen. Seniormedlemskab Til 6 For folkepensionister, der ikke allerede er medlemmer af en a-kasse, gælder de samme regler om optagelse, som for andre, der søger om optagelse, dvs. at der stilles krav om, at personen har bopæl og ophold i Danmark, at tidligste optagelsestidspunkt er ansøgningstidspunktet, og at optagelse kan ske i en tværfaglig a-kasse eller en a-kasse, som man har faglig tilknytning til, jf. lovens 41, stk.1, nr. 1 og 3, og stk. 3 samt 1-3 i bekendtgørelsen. Folkepensionister, som allerede er medlemmer af en a-kasse, kan overgå til seniormedlemskab, hvis de har tilkendegivet overfor a-kassen, at de ønsker seniormedlemskab. A-kassen skal i god tid forud for folkepensionsalderen vejlede et medlem om muligheden for at overgå til seniormedlemskab, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Der stilles ikke formkrav til medlemmets tilkendegivelse om ønske om seniormedlemskab. Tilkendegivelsen kan således ske skriftligt eller mundtligt overfor a-kassen. Bekendtgørelsens 4 om ret til at blive overflyttet til en anden a-kasse, når betingelserne herfor er opfyldt, reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 om pligt til overflytning og kapitel 3 om bl.a. krav til ansøgningen om overflytning, overflytningstidspunkt og udvekling af oplysninger ved overflytning finder også anvendelse for et seniormedlem, dog har et seniormedlem, som bliver overflyttet, ikke rettigheder som skal bevares, da der ikke er ret til ydelser efter loven. Til Kapitel 2 Pligt til overflytning til en anden a-kasse Til 76 Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for sin a-kasses faglige område, skal som udgangspunkt lade sig overflytte til en anden a-kasse, hvis faglige område dækker det pågældende arbejde, eller udtræde af a-kassen. Det betyder fx, at et medlem af en faglig afgrænset a-kasse, som får ordinær ny beskæftigelse, og som herefter ikke har nogen tilknytning til den hidtidige a-kasses faglige område, skal lade sig overflytte til en anden a-kasse. Hvis medlemmet nægter at lade sig overflytte, skal a-kassen træffe afgørelse om, at medlemmet skal udtræde af kassen. Hvis et medlem uanset det nye arbejde fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i den hidtidige a-kasse, har medlemmet ikke pligt til at lade sig overflytte. Det kan fx skyldes, at pågældende fortsat også har arbejde inden for kassens faglige område eller på et tidspunkt har gennemført en uddannelse, som kan danne grundlag for at blive optaget i eller overflyttet til kassen, jf. bekendtgørelsens 5. Et medlem af en tværfaglig a-kasse for lønmodtagere, som får nyt lønarbejde, er aldrig tvunget til at lade sig overflytte eller udtræde af a-kassen. Til Kapitel 3 Øvrige regler om overflytning mellem a-kasser Efter lovens 42 har et medlem under visse betingelser ret til overflytning til en anden a-kasse. Et medlem har således ret til at blive overflyttet til en a-kasse, hvis betingelserne for optagelse i den pågældende kasse er opfyldt. Ved overflytning bevarer et medlem de rettigheder i form af anciennitet mv., som er opnået som medlem af den hidtidige a- kasse. Hvis betingelserne for overflytning ikke har været opfyldt, skal overflytningen annulleres. Tidspunktet for overflytning mv. Til 87, stk. 1 og 2 En overflytning får tidligst virkning fra den 1 i måneden efter, det tidspunkt, hvor at a-kassen har modtaget en skriftlig ansøgning fra medlemmet. I stk. 3 er der dog fastsat særlige regler for medlemmer uden erhvervsarbejde og medlemmer, der overflyttes (nyoptages) på grund af en gennemført uddannelse efter lovens 54.

4 Ansøgningen skal sendes til den a-kasse, medlemmet ønsker at blive overflyttet til. Er a-kassen i tvivl om medlemmets ret til at blive overflyttet, skal a-kassen ved medlemmets hjælp søge at få tvivlen afklaret hurtigst muligt. A-kassen kan indhente oplysninger hos et medlem, hvis oplysninger om arbejdsfunktioner mv. er af betydning for vurderingen af, om arbejdet ligger inden for a-kassens faglige område. Bortkommer ansøgningen i forbindelse med, at den bliver sendt mellem a-kasserne, kan en bekræftet kopi lægges til grund for at sikre, at proceduren ikke forsinkes. Til 7, stk. 3 og 4 Varslet i stk. 3 løber fra modtagelse af ansøgningen, uanset om det er den nye eller den hidtidige a-kasse, der modtager ansøgningen. Bestemmelsen i stk. 4 åbner mulighed for, at overflytning kan ske fra et tidspunkt, end den 1. i en måned.der ikke har sammenhæng med modtagelsen af ansøgningen. Fx således, at overflytningen får virkning fra udgangen af en måned. Til 87, stk. 5 Overflytningsdagen er skæringsdag for indbetaling af medlemsbidrag til henholdsvis den hidtidige og den nye a-kasse. Hvis et medlem er eller kommer i restance med medlemsbidraget til den hidtidige a-kasse, skal denne uanset overflytningen iværksætte en rykker- og sletteprocedure. Der henvises til reglerne i bekendtgørelse om betaling af medlemsog efterlønsbidrag til en a-kasse. Medlemmet skal derfor slettes, hvis det skyldige beløb fortsat ikke betales. Slettelse finder sted med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket medlemmet har betalt skyldigt medlemsbidrag. Tidspunktet for slettelsen vil derfor ligge før overflytningen. Som følge af slettelsen falder overflytningen bort. Den nye a-kasse skal derfor straks have besked. Til 98, stk. 1 Ved overflytning bevarer et medlem sine hidtidige rettigheder i form af anciennitet mv. Hvis et medlem derimod melder sig ud eller bliver slettet, fx på grund af manglende betaling af medlemsbidrag, kan medlemmet først modtage dagpenge igen, når bl.a. kravet om et års medlemskab er opfyldt på ny. Til 8, stk. 2 Når et medlem ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af en konflikt, kan medlemmet som overflyttet medlem først få ret til dagpenge under ledighed i en anden a-kasse, når medlemmet efter overflytningen har haft arbejde i mindst 5 uger med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 10 timer pr. uge. Til 109 Et medlem har pligt til at oplyse a-kassen om sin tilknytning til den nye kasses faglige område, hvis a-kassen anmoder om dette, og det er nødvendigt til brug for sagen. Den hidtidige a-kasse skal træffe afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, hvis medlemmet ikke vil medvirke til en overflytning, som følge af 76. En afgørelse skal være skriftlig og indeholde klagevejledning, jf. vejledning om almindelige krav til arbejdsløshedskassernes sagsbehandling og afgørelser. Afgørelse om, at et medlem skal udtræde af a-kassen, har alvorlige konsekvenser for medlemmet. En afgørelse skal derfor ikke træffes, før medlemmet udtrykkeligt er blevet vejledt om konsekvenserne af ikke at ville medvirke og har fået en frist til at bringe forholdet i orden, jf. bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v. Medlemmet skal betale medlemsbidrag til a-kassen i den periode, hvor klagen behandles. Til 110, stk. 1 Den nye a-kasse skal sikre sig, at overflytningsbetingelserne er til stede, herunder fx at medlemmet har den fornødne tilknytning til kassens faglige område. Både den nye og den hidtidige a-kasse har pligt til at medvirke ved overflytningen. A-kassens sagsbehandling bør som udgangspunkt være baseret på medlemmets tro og love erklæringer. Der er således ikke et generelt krav om dokumentation for medlemmets tilknytning til a-kassens faglige område, men kassen kan ved tvivl herom forlange fornøden dokumentation. A-kassen skal give medlemmet meddelelse om, at overflytning er sket og indberette overflytningen til Registeret for Arbejdsmarkedsstatistik (RAM).

5 Til 110, stk. 2 Den nye a-kasse har sammen med medlemmet 2 uger til at få afklaret tvivl om, hvorvidt medlemmet måtte være berettiget til at blive optaget i a-kassen. Den hidtidige a-kasse har også 2 uger til at udfylde blanketten med de oplysninger, a-kassen allerede er i besiddelse af. Til 110, stk. 3 Har et medlem sendt en overflytningsblanket til sin nuværende a-kasse i stedet for sin kommende a-kasse, skal den nuværende a-kasse udfylde blanketten og sende den udfyldte blanket til den kommende a-kasse inden 2 uger. Bliver den nuværende a-kasse på anden måde opmærksom på, at medlemmet skal overflyttes til en anden a-kasse, fx ved modtagelsen af et medlems udfyldte dagpengekort, skal a-kassen hurtigst muligt udlevere en overflytningsblanket til medlemmet. Til 121 Mener en af de to a-kasser, at betingelserne for overflytning ikke er opfyldt, skal den nye a-kasse træffe skriftlig afgørelse herom og give medlemmet og den hidtidige a-kasse klagevejledning. Til Kapitel 4 Genoptagelse efter slettelse som medlem på grund af svig eller gæld Personkreds Til 14 Når et medlem søger om genoptagelse, skal a-kassen undersøge, hvordan det tidligere medlemskab er ophørt. Er et medlem blevet slettet på grund af svig efter lovens 87, stk. 1, kan medlemmet søge om genoptagelse efter i bekendtgørelsen. Dette gælder medlemmer, der er blevet slettet på grund af gentagen svig, eller hvis et medlem er slettet, fordi medlemmet ikke rettidigt har betalt sin gæld til a-kassen inden for en frist, som a-kassen har fastsat, jf. lovens 86, stk. 9. Hvis medlemmet senest er slettet på grund af kontingentrestance, er medlemmet ikke omfattet af reglerne i denne bekendtgørelse. Hvis medlemmet genoptages, bør a-kassen dog oplyse medlemmet om, at lovens 86, stk. 9, kan anvendes, hvis medlemmet ikke indgår og overholder et skriftligt, frivilligt forlig. Generelle betingelser for genoptagelse Til 15 Krav til det frivillige forlig Hvis et skriftligt, frivilligt forlig, som medlemmet har indgået med a-kassen, skal danne grundlag for genoptagelse, er det en betingelse, at forliget omfatter alle ydelser, som medlemmet uberettiget har modtaget, med tillæg af renter og omkostninger, der er opstået i forbindelse med a-kassens inddrivelse af gælden m.v. Ved genoptagelse skal forliget dog alene vedrøre krav, der skyldes medlemmets svigagtige forhold, uanset om der samtidig er truffet afgørelse om, at medlemmet også har begået et uagtsomt forhold over for a-kassen. En gæld, der skyldes medlemmets uagtsomme forhold, kan dog få betydning, hvis medlemmet ikke afvikler gælden som aftalt med a-kassen. Hvis medlemmet ikke inden den frist, der er fastsat af a-kassen, har tilbagebetalt de ydelser, der er modtaget med urette, kan a-kassen slette medlemmet som medlem af a-kassen. Der henvises til lovens 86, stk. 1og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden En afdragsordning mellem medlemmet og restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) om afvikling af gælden kan ikke træde i stedet for et skriftligt, frivilligt forlig, jf. 15, stk. 2. Kun et skriftligt, frivilligt forlig kan anvendes som grundlag for tvangsfuldbyrdelse ved fogedens foranstaltning uden forudgående dom, jf. retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 4. A-kassen skal derfor uanset aftalen med RIM indgå et skriftligt, frivilligt forlig med medlemmet. Af forliget skal fremgå, at afdragene betales til inddrivelsesenheden. Desuden skal følgende være anført i forliget med fremhævet skrift:»uanset at forliget overholdes, kan RIM foretage modregning i skyldnerens eventuelle tilgodehavender hos det offentlige.«der henvises i øvrigt til bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld.

6 Skattemæssige forhold Når a-kassen rejser et krav om tilbagebetaling over for et medlem, kan kravet ofte få betydning for medlemmets skattemæssige forhold. Hvis kravet vedrører indeværende skatteår, og a-kassen derfor selv kan regulere skatteindberetningen om medlemmets indtægt, skal a-kassen modregne skat, således at medlemmets gæld udgør et nettobeløb. Hvis kravet vedrører tidligere skatteår, modtages eventuel overskydende skat som en udbetaling fra SKAT. Det bemærkes, at selvom medlemmets skattemæssige forhold kan reguleres, er det gælden på genoptagelsestidspunktet opgjort som enten et brutto- eller nettobeløb, der lægges til grund for vurderingen af, om medlemmet kan genoptages. En forventet indbetaling af overskydende skat, kan derfor alene forkorte afviklingsperioden. Den overskydende skat kan ikke indgå som et afdrag i henhold til forliget. Tidspunktet for genoptagelse Til 17 Et skriftligt, frivilligt forlig, der er indgået forud for ansøgningen om genoptagelse, skal, for at kunne danne grundlag for genoptagelsen, være overholdt på det tidspunkt, hvor der gives tilladelse til genoptagelse. Misligholdelse af forlig Til 18 Forliget er misligholdt, hvis et medlem ikke afdrager sin gæld til a-kassen efter vilkårene i det skriftlige, frivillige forlig. Hele gælden er herefter forfalden til betaling, medmindre medlemmet indgår og overholder en anden aftale med a-kassen om betaling. A-kassen kan indgå en aftale om kortvarig henstand eller midlertidig nedsættelse af afdragene. Der henvises til bekendtgørelse om arbejdsløshedskassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld. Hvis et medlem ikke afdrager sin gæld efter vilkårene i det frivillige forlig, og hvis medlemmet ikke indgår en anden aftale om afvikling af gælden med a-kassen, skal a-kassen træffe afgørelse om slettelse af medlemmet. A-kassen skal inden afgørelse træffes skriftligt rykke medlemmet for betalingen og gøre medlemmet opmærksom på, at misligholdelse af forliget kan medføre, at medlemmet slettes. Til kapitel 5 Overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring Overflytning til deltidsforsikring Til 19 Det er en betingelse for overflytning til deltidsforsikring i en a-kasse, at a-kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede. Et medlem, der overgår til delpension, skal dog altid overflyttes til deltidsforsikring, uanset om kassen ifølge sine vedtægter ikke optager deltidsforsikrede. Overflytning til fuldtidsforsikring Til 20 Ved afgørelsen af, hvilke aktiviteter der kan betragtes som lønarbejde, og i hvilket omfang disse kan medregnes, henvises til reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved overflytning til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Der henvises i øvrigt til reglerne i bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland. Til 21

7 A-kassen skal automatisk overflytte et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstatere at arbejdskravet i 20, nr. 1 eller 2, er opfyldt. A-kassen skal hver måned foretage opslag i indkomstregisteret for at undersøge, om kravet er opfyldt. Det er op til a-kassen, hvornår på måneden opslaget i indkomstregisteret foretages. Til 22 Et deltidsforsikret medlem, som har lønarbejde, skal efter anmodning overflyttes til fuldtidsforsikring, når medlemmets arbejdstid øges, og medlemmet som følge af den øgede arbejdstid efterfølgende opfylder kravet til arbejdets omfang i 20. Til 23. Et deltidsforsikret medlem, som mere end midlertidigt overgår til at drive selvstændig virksomhed i væsentligt omfang, skal lade sig overflytte til fuldtidsforsikring. Til 24. Overflytningen efter 22 og 23 kan tidligst få virkning fra det tidspunkt, hvor a-kassen har modtaget medlemmets skriftlige anmodning om overflytning, eller fra det tidspunkt hvor kassen har konstateret, at medlemmet er overgået til at drive selvstændig virksomhed i væsentlig omfang. Overflytning kan ikke finde sted efterfølgende, hvis medlemmet ikke på ansøgnings- eller konstateringstidspunktet opfylder kravet til arbejdets omfang. Til 25 Denne vejledning ophæver vejledning nr. 34 af 29. marts 2012 om optagelse i og overflytning mellem a-kasser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den Kirsten Brix Pedersen /xxx

Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse

Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kassermedlemskab af en a-kasse Indledning I bekendtgørelse nr. 992 xx af xx-måned-xxxx29. juni 2016 er der fastsat regler om medlemskab af en a-kasseoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse

Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse BEK nr 1180 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 8. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 703 af 27/05/2015 Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027133 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 1. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1175 af 26/09/2018 Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere ændringer

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018832 af 7. juli

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige. Betingelser du skal opfylde for at blive medlem af ATP som selvstændig Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1183 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af fleksydelsesbidrag og Udbetaling Danmarks vejledning I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 1587 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 12. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019

KEN nr af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 KEN nr 10300 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100490-07 Senere ændringer

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 1684 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/13697 Senere

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge

A dp 235 Oplysninger om ret til arbejdsløshedsdagpenge Elins kommune Modtager afdeling EC kommune Modtagervej 5 9800 Hjørring Kontaktperson Navn Elin Bang Christensen Telefon 96206666 E-mail ec@dafolo.dk Dato 08.01.2019 Sagsidentifikation - 02.00.10-A00-1-13

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland

Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland BEK nr 490 af 30/05/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 12-79-0014

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1176 af 26/09/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/17210 Senere

Læs mere

Orientering om udskudt pension

Orientering om udskudt pension Orientering om udskudt pension Udskudt pension betyder, at du udskyder udbetalingen af din folkepension til et senere tidspunkt, fordi du fortsat arbejder. I denne periode bliver din pension forhøjet med

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser BEK nr 728 af 12/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10201

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

a-kasse2001 Dimittend

a-kasse2001 Dimittend a-kasse2001 Dimittend Når du bliver medlem er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 574 784 af 2721. maj juni 20172010,

Læs mere

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser

Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser BEK nr 988 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/03740 Senere

Læs mere

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED INDHOLD Hvordan defineres selvstændig virksomhed 3 Hvordan bliver du medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Ophør med selvstændig virksomhed 4 Såden optjener du ret til dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Om at være kombinationsforsikret

Om at være kombinationsforsikret Om at være kombinationsforsikret Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om at blive kombinationsforsikret, og om de rettigheder og pligter dette indebærer. Betingelser for at blive

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020

Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Ansøgning om feriedagpenge Ferieåret 1. maj 2019 til 30. april 2020 Husk at læse vejledningen på side 6 og 7, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at din a-kasse har pligt til at vejlede dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

Kapitel 1 Definitioner 1. Ved feriebetaling forstås feriegodtgørelse, herunder sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg. Bekendtgørelse om ferie I medfør af 23, stk. 3, 24, stk. 3, 26, stk. 7, 27, stk. 3, 31, stk. 4 og 5, 32, stk. 5, 37, stk. 7 og 8, 38, stk. 3, og 46, stk. 2, i lov om ferie, jf. lov nr. 60 af 30. januar

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Ansøgning om feriedagpenge

Ansøgning om feriedagpenge Ansøgning om feriedagpenge Husk at læse vejledningen på side 3 og 4, før du udfylder blanketten, og vær opmærksom på, at a-kassen har pligt til at vejlede dig. Ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør?

Postnr. By Telefonnr. Adresse Postnr. By. Årsag til arbejdsophør? Husk at læse vejledningen på siderne 2 og 3, før du udfylder blanketten Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2) Ansøgerens oplysninger EØS 1 01-2015 Navn CPR-nummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Undtagelse for opfølgning på sager som følge af samkøring af oplysninger om løntimer mv.) Indarbejdes i lovforslaget om suppl.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland I bekendtgørelse nr. xx af xx. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser

Vejledning til bekendtgørelse om standardvedtægt for anerkendte a-kasser VEJ nr 10201 af 19/08/2015 Udskriftsdato: 19. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 2015-0003278 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere