MedleM som selvstændig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MedleM som selvstændig"

Transkript

1 Medlem som selvstændig

2 I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder, efter at du har læst pjecen, så anbefaler vi, at du kontakter os. Du kan også læse mere om regler for selvstændige på vores hjemmeside hka.dk

3 Indhold Selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand 4 Betingelser for at blive medlem af en a-kasse som selvstændig 4 Betingelser for at få ret til dagpenge og efterløn efter ophør med selvstændig hovedbeskæftigelse 5 Dagpengenes / efterlønnens størrelse 6 Dokumentation 7 Ret til dagpenge og efterløn samtidig med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 8 Midlertidigt afskåret fra drift af selvstændig virksomhed i forbindelse med dagpenge 8 Andre pjecer du måske kan få glæde af 10

4 Selvstændige erhvervsdrivende i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand Selvstændig virksomhed drives ved beskæftigelse for egen eller ægtefællens regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte. Du er selvstændig hvis du opfylder 1 af følgende : Du har ansatte. Du overfører beløb til beskatning som medarbejdende ægtefælle. Du foretager varelagernedskrivninger. foretager skattemæssigt fradrag eller afskriver driftsmidler. Du er omfattet af en kollektiv overenskomst som arbejdsgiver, eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Du er selvstændig hvis du opfylder 2 af følgende: Din virksomhed er momsregistreret, eller ydelser faktureres med tillæg af moms. På din selvangivelse angives over-/underskud af selvstændig virksomhed. Du benytter dig af skattereglerne for selvstændig erhvervsdrivende. Du deltager i et interessentskab. Hvis du ikke opfylder nogen af betingelserne, så foretager a-kassen en vurdering af, om du er selvstændig eller atypisk lønmodtager. Er du eller din ægtefælle sammen med nærmeste familie medejer af det selskab, hvor du arbejder? Så er du selvstændig, hvis du opfylder 1 af følgende : I ejer samlet 50 % af selskabskapitalen eller har mindst 50 % af stemmeværdien. I ejer samlet mellem 10 % og 49 % af selskabskapitalen eller stemmeværdien, og du eller din ægtefælle er medlem af bestyrelsen eller direktionen. Du har en bestemmende andel af selskabet. Fordelingen må højst være på 10 personer. Arbejder du i din ægtefælles virksomhed? Så er du selvstændig hvis du opfylder 1 af følgende: Der er mindre end 20 fuldtidsansatte ud over ejerkredsen og ejerkredsens ægtefæller Du er ansat på atypiske løn- og ansættelsesforhold. Reglerne gælder også for registrerede partnere. Betingelser for at blive medlem af en a-kasse som selvstændig For at blive medlem af HK s a-kasse som selvstændig skal du : have bopæl og ophold her i landet dog gælder der særlige regler for personer, der udøver selvstændig virksomhed på Færøerne eller i Grønland og for personer, der har bopæl i et andet EØS-land. være over 18 år og indmeldt 2 år før, du når folkepensionsalderen. drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse her i landet, inden for HK s faglige område, alene eller sammen med andre (med forbehold for ovennævnte særlige regler). Det er en betingelse, at du selv arbejder i virksomheden. Optagelse i a-kassen kan først ske, når virksomheden er kommet i gang. 04

5 Er beskæftigelsen i virksomheden uden for HK s faglige område, skal du huske, at blive overflyttet til en anden a-kasse for selvstændige, når du er startet med virksomheden. Hvis du allerede er medlem af HK s a-kasse som lønmodtager, skal du huske, at din status ændres fra lønmodtager til selvstændig erhvervsdrivende. Betingelser for at få ret til dagpenge og efterløn efter ophør med selvstændig hovedbeskæftigelse Dagpenge Dagpenge kan kun udbetales til et medlem, som er ledig, tilmeldt jobcentret og til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt normalt omfang, hvilket vil sige 37 timer om ugen for fuldtidsforsikrede. For at anses for at være ledig, efter drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal alt personligt arbejde i virksomheden være ophørt mere end midlertidigt. Det personlige arbejde vil kunne anses for ophørt, når du har solgt eller lukket virksomheden. Dine virksomhedsregistreringer i offentlige registre skal være afmeldt, og eventuelle lokaler og inventar skal være solgt, hjemmesider skal være lukket, annoncering og abonnementer skal være stoppet. Ved bortforpagtning af virksomheden skal forpagtningsaftalen være uopsigelig, for begge parter, i minimum 5 år. Er du medarbejdende ægtefælle (uden at være medejer af virksomheden), kan du udtræde af virksomheden. Du og din ægtefælle underskriver en Tro og love erklæring. I skal skrive under på, at du ikke længere arbejder i virksomheden. (Kan kun benyttes 1 gang inden for 2 år). NB! Udtræden gælder tidligst dagen efter, den underskrevne Tro og love erklæring er modtaget i a-kassen. Karensperiode Selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at ophøre med deres virksomhed, må ikke få dagpenge de første 3 uger efter den sidste dag som selvstændig, og det endelige ophør er dokumenteret. Perioden kaldes karensperioden. Hvis din virksomhed går konkurs, bliver solgt på tvangsauktion eller går i betalingsstandsning, er karensperioden 1 uge. Efterløn Når du ønsker at gå på efterløn, skal du opfylde nogle betingelser. Du skal blandt andet have betalt efterlønsbidrag og været medlem af a-kassen længe nok. Du skal også have ret til dagpenge. Hvis du driver din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, så kan du først gå på efterløn, når dit personlige arbejde i virksomheden er ophørt mere end midlertidigt. Se det tidligere afsnit om ret til dagpenge. 05

6 Der er dog mulighed for at fortsætte virksomheden eller starte en ny virksomhed op, mens du får efterløn. Hvis du i forbindelse med, du søger om efterløn ændrer virksomheden, så du : kan nedsætte din arbejdstid i virksomheden, så du arbejder 18½ time pr. uge. kan nedsætte din arbejdstid, så du højst skal have efterløn for 962 timer om året. kan drive virksomheden i højst 400 timer om året, og at omsætningen minus vareforbruget højst må udgøre et beløb, som du kan se på vores hjemmeside, vil du kunne få efterløn samtidig med, at du driver din virksomhed. Du skal være opmærksom på, at du 1 gang om året skal sende dokumentation på, at du kan overholde ovenstående betingelser. Dokumentationen består af et skema, som skal underskrives af en registreret- eller statsautoriseret revisor. At drive virksomheden i væsentligt omfang betyder, at dit arbejde i virksomheden kan sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer pr. uge. Dagpengenes / efterlønnens størrelse Hvis du har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 hele regnskabsår, så skal din sats normalt beregnes ud fra virksomhedens skattepligtige indkomst. Et helt regnskabsår er et regnskabsår, hvor du har drevet virksomhed som hovedbeskæftigelse i 12 hele måneder. Vær opmærksom på, at et virksomhedens første regnskabsår godt kan være helt selvom det ikke er på 12 måneder. Men et regnskabsår er aldrig helt, hvis du f.eks. ophører som selvstændig i løbet af regnskabsåret. Ved beregningen vælger du selv de to bedste regnskabsår af de 5 seneste afsluttede regnskabsår, forudsat at du har været selvstændig som hovedbeskæftigelse i hele perioden. Du skal have tilladelsen fra os senest den dag, du går på efterløn eller ved opstart senest den dag, du starter virksomheden. Derfor er det en god idé at kontakte os i god tid før, du vil på efterløn, dog højst 6 måneder før. Som udgangspunkt får du 90 % af virksomhedens skattepligtige indkomst i dagpenge, men dog ikke mere end højeste dagpengesats / efterlønssats. Se satserne på vores hjemmeside. Hvis vi ikke kan give dig en tilladelse til at videreføre din selvstændige virksomhed, så skal du ophøre helt med din virksomhed, når du går på efterløn. Krav om arbejde Et andet krav for ret til dagpenge og efterløn er, at du kan opfylde et krav om arbejde. Kravet er, at du har arbejdet i mindst timer inden for 3 år. Som selvstændig erhvervsdrivende skal du dokumentere, at du har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang. 06

7 Dokumentation Når du er selvstændig kan og må vi ikke tage udgangspunkt i lønsedler eller ansættelseskontrakter. Det er dig, som har ansvaret for at skaffe oplysninger og dokumentation, som a-kassen skal bruge ved din ansøgning om optagelse eller din ansøgning om dagpenge eller efterløn. Det betyder også, at du selv skal betale, hvis den dokumentation, som a-kassen skal bruge, koster penge. Den dokumentation som a-kassen skal bruge afhænger af hvilken type virksomhed, du driver eller har drevet, og hvilken situation du er i. Hvis virksomheden lukkes, sælges, eller overdrages, skal vi som hovedregel have dokumentation for at : varelager er afviklet/solgt. driftsmidler er afviklet/solgt. inventar er afviklet/solgt. lokaler er afviklet/solgt/opsagt. offentlige registre er afmeldt. Hvis det er hele virksomheden, der er solgt eller overdraget, skal vi bruge en kontrakt, som er underskrevet af køber og sælger. Hvis hele eller dele af virksomheden er bortforpagtet, skal vi bruge en underskrevet bortforpagtningskontrakt. Kontrakten skal senest være underskrevet den dag, du søger om dagpenge eller efterløn. 07

8 Ret til dagpenge og efterløn samtidig med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Kendetegnet for en selvstændig bibeskæftigelse er en virksomhed, som man driver ved siden af et hovedbeskæftigelse. Da a-kassesystemet ikke må give støtte til virksomheder, der er ved at etablere sig, må virksomheden ikke have til formål, at man senere vil drive den som hovedbeskæftigelse. Dagpenge For at få ret til dagpenge samtidig med, at du driver din virksomhed som bibeskæftigelse, skal dine arbejdsfunktioner til en hver tid kunne flyttes til uden for normal arbejdstid. Kravet er, at virksomheden er så lille, at det ikke er muligt at bruge mere end 400 timer om året på at drive virksomheden, og at omsætningen fratrukket vareforbruget højst er et beløb, som du kan finde på vores hjemmeside. Du skal være opmærksom på, at du én gang om året skal sende dokumentation på, at du kan overholde ovenstående betingelser. Dokumentationen består af et skema, som skal underskrives af en registreret- eller statsautoriseret revisor. Du skal have tilladelsen senest den dag, du går på efterløn eller ved opstart senest den dag, du starter virksomheden. Du skal kunne møde til samtaler, du er blevet indkaldt til af a-kassen og jobcentret samtidig med, at du driver virksomheden. Du skal skrive alle dine arbejdstimer på dagpengekortene, og de vil blive modregnet time for time. Din ret til dagpenge vil i langt de fleste tilfælde blive begrænset til maksimalt 78 uger. Da det er a-kassen, som skal vurdere, om du kan opfylde betingelserne for ret til dagpenge samtidig med, at du driver din bibeskæftigelse, og om din ret til dagpenge skal begrænses, kan vi anbefale, at du altid tager kontakt til os, før du starter, eller før du søger om dagpenge. Derfor er det en god idé at kontakte os i god tid før, du vil på efterløn, dog højst 6 måneder før. Hvis vi ikke kan give dig en tilladelse til at videreføre din selvstændige virksomhed, så skal du ophøre helt med din virksomhed, når du går på efterløn. Midlertidigt afskåret fra drift af selvstændig virksomhed i forbindelse med dagpenge Hvis man uden skyld bliver forhindret i at drive sin virksomhed, kan man midlertidigt modtage dagpenge. Det er et krav, at man ikke kan modtage økonomisk kompensation for den periode, hvor man ikke kan drive virksomheden. Efterløn Der kan gives tilladelse til drift af mindre selvstændige virksomheder, som man enten starter op, mens man modtager efterløn eller tidligere har drevet som bibeskæftigelse, mens man er på efterløn. 08

9 Eksempler : Hvis man som fisker oplever, at havnen fryser til pga. af en ekstrem kold vinter, og det er en havn, som normalt ikke fryser til. Butikken brænder, og man ikke har en erhvervsforsikring. Butikken bliver lukket inde pga. vejarbejde, og der ikke er adgang til butikken. Det er ikke alle lande, som optager selvstændige erhvervsdrivende i deres forsikringssystem. Hvis du overvejer at starte selvstændig virksomhed i et andet EØS-land, skal vi derfor anbefale dig, at du først kontakter landets forsikringssystem for at høre, om de optager selvstændige erhvervsdrivende. Hvis de ikke gør det, har du mulighed for at forblive medlem af HK s a-kasse. Det kræver, at der ikke udbetales erstatning til butikken. Situationer hvor det er en erhvervsrisiko, er ikke omfattet af disse regler, f.eks. oversvømmede marker, indtægts nedgang mv. Man kan maksimalt modtage midlertidige dagpenge i 13 uger, og man vil få 82 % af den maksimale dagpengesats. Selvstændig virksomhed i et andet EØS-land Fra den 1. maj 2010 kan forsikrings- og beskæftigelsesperioder overføres mellem EØS-landene. Det er dig selv, der skal sørge for, at du er forsikret korrekt. På pensionsstyrelsens hjemmeside finder du en blanket E101/PDU1, som du skal udfylde ved arbejde i et andet EØS- Land/EFTA-land. Oplysningspligt Du har som medlem af en a-kasse altid pligt til at oplyse om ethvert forhold, der kan have betydning for din ret til medlemskab, dagpenge eller efterløn. 09

10 Andre pjecer du måske kan få glæde af På HKA s hjemmeside kan du finde mange forskellige pjecer. Følgende pjecer kan måske have din interesse. Selvstændig bibeskæftigelse Pjecen giver en beskrivelse af de regler, der giver mulighed for at være selvstændig og samtidig modtage dagpenge. Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Dette er en pjece for dig, som er tolk - læs den og få information om dagpenge og efterløn. EØS-reglerne og medlemskab 010

11 Hvis du er medlem af HK forbundet og arbejder som freelancer, kan du blive medlem af HK s freelance gruppe. HK s freelance gruppe, giver dig en god mulighed for at netværke med næsten andre freelancere. Under mødeaktiviteterne kan du rigtig spinde dit netværk. Du får nye opgaver og møder andre spændende freelancere, der kan supplere dine kompetencer, og styrke din freelancer tilværelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på freelancer.dk og få det direkte i din indbakke. HK Freelance tilbyder medlemmerne konsulentbistand og rådgivning om : hvordan du kommer i gang som freelancere. fastsættelse af prisen for dit arbejde. hvordan du laver skriftlige aftaler. pensionsordninger for freelancer. juridisk bistand til inkasso. SKAT. Du er altid velkommen til kontakte din lokale HK-afdeling eller skriv til os på 011

12 HKA.DK HK s a-kasse Weidekampsgade 8 Postboks 106 DK 0900 København C Telefon Lagernummer Oktober 2014 / 02

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Business online Solution

Business online Solution Business online Solution Sikkerhedsnet som Selvstændig? Før du bliver selvstændig Forbered dig, når du starter ny virksomhed. Jo større er chancen for, at virksomheden klarer sig godt. Kom godt igang Søg

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Værd at vide. - om efterløn

Værd at vide. - om efterløn Værd at vide - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Det er kun hovedreglerne, vi kan få med her. Du kan læse mere om de områder, vi ikke behandler her i brochuren,

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere