Bilag 1 - Business case samling af ejendomsdrift i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 - Business case samling af ejendomsdrift i Københavns Kommune"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 - Business case samling af ejendomsdrift i Københavns Kommune Indhold: 1 Resume Ressourceforbrug på ejendomsdrift Ressourceforbrug i Københavns Kommune Overhead - varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift Effektiviseringspotentiale Indfasning af det samlede effektiviseringspotentiale Standardisering og harmonisering Fælles udbud og bedre opgavebestilling Geografisk optimering /samarbejde på tværs Standardisering af lokalaftaler Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader Øget produktivitet ved best practice Digital opgaveunderstøttelse Målrettet brug af kompetencer Implementeringsomkostninger Implementeringsorganisation Etablering af varig organisation Ekstraordinær kompetenceudvikling IT-understøttelse af implementering og ny organisation Budgetmæssige ændringer Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Morten Hellsten Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, København V Mobil EAN nummer

2 1 Resume Business casen er udarbejdet med udgangspunkt i den fælleskommunale business case- model. Metoden for beregningerne/estimeringerne af de enkelte elementer beskrives i de respektive afsnit. Business casen er udarbejdet med udgangspunkt i de samme principper, der blev benyttet i forbindelse med beslutningen om samling af de administrative opgaver i forbindelse med administrationsplansprojektet (SAO). Etableringsomkostninger i business casen finansieres med midler fra den fælles investeringspulje. Tabel 1 - Samlet business case År (t.kr 2015 P/L) Realiserede gevinster Finansiering af driftsunderskud Tilbagebetaling af driftsunderskud Varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift Økonomiske gevinster total OMKOSTNINGER Implementeringsorganisation Etablering af varig organisation Ekstraordinær kompetenceudvikling IT-understøttelse af implementering og organisation Omkostninger total Årlig indtjening total Tilbagebetalingstid i hele år 6 Samlet investering Årlig effektivisering ved fuld effekt i 2019 (netto) Business casen bygger på et ressourceforbrug på 814,6 mio.kr inklusiv overhead pr år. Ressourceforbruget er på i alt 1037,4 mio.kr inklusiv Grundbudget til ejendomsvedligehold, der dog ikke indregens i business casen. Der leveres en samlet effektivisering på i alt 26,3 mio. kr. (netto) ved fuld indfasning i 2019 svarende til 5 pct. af det samlede ressourceforbrug. En specificeret version af business casen er vedlagt som bilag 1a. Af den samlede effektivisering indgår 90 pct. i forvaltningers forvaltningsspecifikke effektiviseringer, mens 10 pct. går til direkte optimering af ejendomsdriften, herunder vedligeholdelsesefterslæb på ejendomsområdet. De resterende 90 pct. fordeles forholdsmæssigt i forhold til forvaltningernes nuværende ressourceforbrug. Fordelingen af effektivisering over tid fremgår af tabel 2. Side 2 af 19

3 Tabel 2 - Fordeling af effektivisering Fordeling (t.kr) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr serviceudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr efterspørgselsstyret indsats Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalget Københavns Ejendomme Optimering af ejendomsdrift Total effektivisering Ved at samle ejendomsdriftsopgaver vurderes der at være en række synergieffekter, som vil medføre at midler i Grundbudget til vedligehold kan udnyttes mere effektivt. Idet der er et stort vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygninger, er det dog ikke ønskeligt at reducere det samlede Grundbudget, derfor er ressourceopgørelsen opgjort inklusiv Grundbudgettet til ejendomsvedligehold, men det fratrækkes når der regnes effektiviseringer i business casen. De generelle effektiviseringer indhentes på både de direkte omkostninger og på årsværk. I afsnit 3 beskrives effektiviseringspotentialet mere udførligt. Tabel 3 viser hvordan effektiviseringerne fordeler sig mellem direkte og årsværksomkostninger. Tabel 3 Opdeling af effektiviseringer Opdeling af effektiviseringer Procentdel der er direkte omkostninger (pct.) 49 Procentdel der er ÅV omkostninger (pct.) 51 De forventede effektiviseringer på medarbejderomkostningerne svarer til samlet set årsværk. Ejendomsdriftsområdet er kendetegnet ved en høj medarbejderomsætning på 27,5 pct., hvilket årligt betyder, at omkring 340 medarbejdere skifter job. Dertil kommer, at 9 pct. er mellem år, mens yderligere 35 pct. er mellem år. På den baggrund vurderes det, at effektiviseringerne på medarbejderomkostningerne primært kan håndteres via naturlig afgang. Side 3 af 19

4 2 Ressourceforbrug på ejendomsdrift Ressourceopgørelsen er opgjort i tæt dialog med forvaltningerne. Opgørelsen er lavet i forhold til nedenstående opgaver og områder, som er beskrevet yderligere i implementeringsplanen. Tabel 4 - opgaver og områder, der indgår i fase 1 Opgaver placeret i KEjd Tekniske installationer Udvendigt vedligehold Miljø (affaldshåndtering) Fase 1 (B2015) Terræn ved og omkring kommunens bygninger Kantine Sikring Rengøring Indvendigt vedligehold Institutioner der geografisk ligger udenfor Københavnsområdet Selvejende institutioner i kommunale bygninger Opgaverne og områderne i fase 2 og 3 (jf. implementeringsplanen bilag 2) er ikke inkluderet i ressourceopgørelsen. Opgaver i hhv. fase 2 og 3 kan efter aftale mellem forvaltninger/institutioner og ejendomsdriftsenhed løses. Processen og retningslinjerne fastsættes i implementeringsprocessen. 2.1 Ressourceforbrug i Københavns Kommune I det følgende gennemgås det samlede årlig ressourceforbrug til ejendomsdrift i Københavns Kommune, som danner grundlag for etableringen af en fælles ejendomsdriftsenhed. For at give et samlet billede af ressourceforrbuget på området indgår omkostningerne til Grundbudget til ejendomsvedligehold i nedenstående opgørelse. Figur 1 Ressourceforbrug pr opgave Miljø Tekniske installationer Kantiner Sikring Terræn: Indvendig vedligehold Udvendig vedligehold Rengøring: Side 4 af 19

5 Figur 1 viser fordelingen af ressourcer på de forskellige opgavetyper, som er inkluderet i ressourceopgørelsen. Tabel 5 viser forbruget fordelt pr forvaltning. Tabellen viser, at der er forskellige måder at bruge sine ressourcer på i forvaltningerne. Fx bruger SOF 58 pct. af de samlede udgifter på finansiering af årsværk mens BIF bruger 86 pct. af sine ressourcer på direkte omkostninger. Dette kan forklares med forskellige opgaveporteføljer, men også med hvordan de pågældende forvaltninger har prioriteret ressourceforbruget. Tabel 5 ressourceforbrug i forvaltningerne Forvaltning Direkte Årsværk Total udgifter udgifter (t.kr) (t.kr) (t.kr) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme Total Direkte udgifter Opgørelsen er baseret på indmeldinger fra forvaltningerne. De direkte udgifter dækker over to typer udgifter: Udgifter til leverandører på opgaveniveau, enten som køb fra eksterne leverandører eller tilkøb hos andre forvaltninger, som varetager opgaveløsningen. Begge typer betragtes udgiftsmæssigt som en direkte udgift. Udgifter til materiel, fx indkøb af maskiner til rengøring og rengøringsartikler. Årsværk udgifter En væsentlig del af opgavevaretagelsen på området for ejendomsdrift sker gennem egen opgaveudførsel med egne medarbejdere, fx rengøring, terræn og mindre indvendigt arbejde. Dertil kommer, at ejendomsdriften også kræver koordinering, ledelse og kontrol. Disse opgaver varetages også af internt personale. Opgørelsen af årsværk bygger på tilbagemeldinger fra forvaltningerne. Side 5 af 19

6 De medarbejdere, der i dag varetager de ejendomsfaglige opgaver i forvaltningerne, følger med opgaverne over til den fælles ejendomsdriftsenhed. Medarbejderne vil som ofte skulle varetage de samme opgaver i den nye organisation, som de gør i dag. Derfor følger den faktiske lønsum med de omfattede medarbejdere. I de tilfælde, hvor der overflyttes tomme årsværk tager budgetomplaceringen lønmæssigt udgangspunkt i nedenstående gennemsnitslønninger, der er inklusiv overhead. Tabel 6 - lønniveau ved tomme ÅV (t.kr 2015 P/L) Ejendomsfaglige medarbejdere Støttefunktion Medarbejder Leder Løn 391,9 515,8 652,2 Overhead 30,9 129,4 129,4 Total 422,8 645,2 781,6 2.2 Overhead - varige omkostninger til ledelse, støttefunktioner og drift Overhead opgøres i to kategorier centrale og decentrale medarbejdere, som skal overføres i forbindelse med ressourceopgørelsen. Tabel 7 - fordelingen af årsværk pr forvaltning Forvaltning Centrale Decentrale ÅV ÅV Total ÅV Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme Total De centrale medarbejdere opgøres med et overhead svarende til niveauet i den fælleskommunale business case ( kr. i 2015 P/L). De decentrale ejendomsfaglige medarbejdere udgør 94 pct. af alle årsværk og udgør således den klart største gruppe. Medarbejderne kan godt være centralt organiseret, som fx i KEjd og BUF, men det er deres opgavefunktion, der er definerende for, hvor de placeres. Decen- Side 6 af 19

7 trale medarbejdere er således udførende personale, som ikke har faste centrale pladser. Overhead på decentrale medarbejdere (som udelukkende omfatter ejendomsfaglige medarbejdere) er fastsat til 45 t.kr/åv/år svarende til nedenstående poster. Tabel 8 overhead på ejendomsfaglige medarbejdere Ejendomsfaglige medarbejdere Total (t.kr) Administrative funktioner 16,4 Omkostning til KS 6,7 Kontorhold, arbejdstøj og kommunikation 4,3 IT, telefon, tablet 1,5 Omkostninger til nye stillinger 2,4 Ledelse 9,3 Uddannelse 4,4 I alt 45 Af 45 t.kr/åv indregnes de 14,1 t. kr /ÅV i business casen som varige omkostninger, svarende til 14,4 mio. kr/ år, som derved modregnes i det årlige effektiviseringspotentiale (brutto). Det betyder, at der overføres 30,9 t.kr/åv fra forvaltningerne, svarende til niveauet overført i forbindelse med SAO. Tabel 9 - overhead omkostninger pr forvaltning Forvaltning Antal ÅV Omkostning (t.kr) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen 0 - Total Side 7 af 19

8 3 Effektiviseringspotentiale På Økonomikredsmødet den 11. april blev effektiviseringspotentialet og forudsætninger herfor godkendt. Effektiviseringspotentialet er beregnet på baggrund det faktiske ressourceforbrug på de ejendomsfaglige opgaver. Københavns Ejendomme har været i dialog med mere end 30 organisationer, herunder 9 kommuner og 10 øvrige offentlige organisationer, som har gennemgået en optimering og samling af ejendomsdriftsopgaver. Erfaringerne herfra viser entydigt et væsentligt potentiale ved en samling af ejendomsdriften Projektet har samlet op på forvaltningernes erfaringer med effektiviseringer på ejendomsdriftsområdet, og erfaringerne herfra er medtaget i den samlede vurdering Konsulentfirmaet EY har vurderet potentialet i Københavns Kommune. De vurderer, at der er et samlet effektiviseringspotentiale på 5-12 pct. ved at centralisere de ejendomsfaglige opgaver og optimere den interne opgavevaretagelse Københavns Ejendomme har i samarbejde med flere forvaltninger deltaget i et nordisk benchmarkingprogram på administrationsejendomme. Resultaterne viste et potentiale på disse typer af ejendomme, selvom der allerede arbejdes strategisk med ejendomsdriftsoptimering i de berørte ejendomme Erfaringerne fra etableringen af KS er taget i betragtning i vurderingen af det samlede effektiviseringspotentiale Business casen indeholder et effektiviseringspotentiale på op til 5 pct. af det samlede ressourceforbrug svarende til 26,3 mio. kr. i varige effektiviseringer ved fuld indfasning i 2019(netto). Dette er en konservativ vurdering, der afspejler kommunens komplekse struktur og størrelse. Effektiviseringen indhentes gennem en række håndtag. Nedenstående skema illustrerer, hvor mange procent af det samlede potentiale de enkelte håndtag udgør ved fuld indfasning. Side 8 af 19

9 Tabel 10 håndtag til effektivisering Håndtag til effektivisering Andel af samlet potentiale Standardisering og harmonisering 11 % Fælles udbud og bedre opgavebestilling 20 % Geografisk optimering 30 % Standardisering af lokalaftaler 5 % Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader 5 % Øget produktivitet ved best practice 18 % Digital opgaveunderstøttelse 7 % Målrettet brug af kompetencer 4 % 3.1 Indfasning af det samlede effektiviseringspotentiale Potentialet indfases med en profil, der er i overensstemmelse med implementeringsplanen. De enkelte håndtag til effektivisering implementeres i forskellige tempi, da forudsætningerne for at opnå effektiviseringer ved de enkelte håndtag er forskellige. Under hvert enkelt håndtag beskrives indfasningsprofilen for det pågældende håndtag. Effektiviseringspotentialer forventes at være fuldt indfaset i Tabel 11 Profil for indfasning af potentiale Profil for indfasning i % Standardisering og harmonisering Fælles udbud og bedre opgavebestilling Geografisk optimering/ samarbejde på tværs Standardisering af lokalaftaler Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader Øget produktivitet ved best practice Digital opgaveunderstøttelse Målrettet brug af kompetencer Total af samlet potentiale Standardisering og harmonisering Med standardisering skabes mere ensartethed i leveringen af den enkelte service. Ved at standardisere opgaveudførslen sikres et bedre grundlag for optimering, da opgaverne defineres klart. Flere medarbejdere vil være i stand til at udføre arbejdsopgaver hvor, der er klart definerede standarder for hvilke opgaver, der skal udføres. Side 9 af 19

10 Ved at harmonisere serviceniveauet skabes sammenlignelighed på tværs i organisationen, og de forskellige serviceniveauer, der eksistere i dag, kan justeres til et fælles niveau for ensartede opgaver. Endelig vil en samling af ansvaret for det ejendomsfaglige område, hvor serviceniveauer harmoniseres og opgaveudførslen standardiseres, muliggøre en strategisk prioritering af ressourcerne til området. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 11 % t.kr Standardisering og harmonisering Profilen for dette håndtag er stejl. Det skyldes, at der allerede i implementeringsorganisationen arbejdes målrettet med at udarbejde standarder for opgaveniveauet, hvorved der vil ligge meget klar allerede ved starten af driften. Der er dog taget højde for en indkøringsperiode. Særligt på rengøringsområdet, hvor der allerede foreligger klare standarder, vil der være mulighed for hurtigt at harmonisere niveauet i kommunen, så der sikres ensartet service til medarbejdere og borgere. 3.3 Fælles udbud og bedre opgavebestilling Ved gennemførelse af fælles udbud opnås udover effektiviseringer en bedre styring samt en mere let tilgængelig opgaveløsning. Samtidig sikres, at der stilles konsekvente krav til miljø og sociale hensyn, dvs. bl.a. brugen af lærlinge, praktikpladser, energioptimering og sikring af løn- og arbejdsvilkår. Herudover vil den geografiske optimering medføre, at serviceopgaver kan samles i klumper. Der arbejdes for tiden på flere udbud på tværs af forvaltninger, fx et udbud af rengøring på Amager. Endvidere arbejdes der på en ØU-indstilling om at gennemføre fælles udbud på håndværkerydelser, dækkende eksempelvis brugen af eksterne vvs-firmaer, tømrere, elektrikere mv. På nuværende tidspunkt forventes udbuddet at omhandle håndværkerydelser på under 3 mio. kr., hvor omsætningen i KK pt. vurderes at være på 313 mio. kr. Derudover arbejdes der på at gennemføre et fælles udbud af ramme/indkøbsaftaler vedr. indkøb af byggemateriel i byggemarkeder. Der bliver årligt indkøbt for ca. 54 mio. kr. i hele kommunen, og der forventes at kunne opnås en besparelse herved. Der vurderes samlet set at være et stort effektiviseringspotentiale ved at gennemføre fælles udbud. Side 10 af 19

11 Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 20 % t.kr Fælles udbud og bedre opgavebestilling Der er begrænset viden om, hvilke aftaler der konkret er indgået på lokalt niveau samt længden på de indgåede aftaler. Derfor er der sat en lang indfasningsprofil på dette håndtag. 3.4 Geografisk optimering /samarbejde på tværs En fælles ejendomsdriftsenhed muliggør, at opgaveudførsel kan tilrettelægges mere hensigtsmæssigt efter geografi på tværs af forvaltninger, og kan specialiseres i fagområder. Det kan ske på tværs og i større teams (end i dag, hvor mange opgaver løses af en person, der forventes at kunne løse alle typer af opgaver). Det skaber et overblik, som gør det muligt at kunne etablere nye og forbedrede procedurer og arbejdsgange. I den daglige opgaveløsning vil opgaverne endvidere kunne løses første gang af med de rette kompetencer. Eksempelvis bliver græsset på en given skole slået af egen gårdmand, mens biblioteket på den anden side af vejen hyrer en gartner. Hvis græsset slås af gårdmanden begge steder, kan ressourcerne fordeles bedre, og opgaveudførslen kan om nødvendigt specialiseres. Der vil i implementeringen blive lagt vægt på, at arbejdet på tværs af forvaltninger skærpes fra start. Effektiviseringspotentialet ligger i høj grad i, hvordan man får samlet funktionerne i teams, der let og fleksibelt kan varetage ejendomsdriften på tværs af udvalgte institutioner. Etableringen af en teamstruktur vil samtidig gøre det muligt at dække ind for hinanden ved sygdom og ferie uden brug af vikarer mv. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 30 % t.kr Geografisk optimering /samarbejde på tværs Dette håndtag er kilden til det væsentligste potentiale for effektivisering. Det er samtidig også et håndtag, der kræver en stor kulturændring for både det udførende personale og for modtagerne af ejendomsdriftsydelserne. De første effekter hentes primært på bedre arbejdstilrettelæggelse. Den resterende optimering sker, som resultat af ændret kultur og kontinuerligt fokus på intelligent samarbejde i geografiske områder. Effekten af håndtaget er betinget af, at det første håndtag standardisering og harmonisering er på plads, da det optimerede geografiske samarbejde lettes betragtelig, når service er harmoniseret på tværs af forvaltningerne. Side 11 af 19

12 3.5 Standardisering af lokalaftaler Medarbejderne på ejendomsdriftsområdet er i dag underlagt flere forskellige overenskomster og underliggende lokalaftaler både internt og mellem forvaltningerne. Der vurderes at være et væsentligt produktivitets- og effektiviseringspotentiale ved at finde et mere ensartet niveau. Det kortlægges i øjeblikket, hvordan de enkelte lokalaftaler passer ind i den fremtidige arbejdstilrettelæggelse på ejendomsdriftsområdet. Dette både i forhold til ens regler for de medarbejdere, der udfører den samme opgave, men også i forhold til en mere simpel administration samt ledernes mulighed for en smidig og rentabel arbejdstilrettelæggelse. Dette arbejde fortsætter som en opgave for implementeringsorganisationen Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 5 % t.kr Standardisering af lokalaftaler Kortlægningen af lokalaftaler forventes færdig, når ejendomsdriftsenheden går i drift. Det er dog usikkert, hvor hurtigt aftalerne reelt kan ændres. Derfor er der en konservativ vurdering af, hvor hurtigt håndtaget til effektivisering kan indfases. 3.6 Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader Der vurderes, at være synergier ved at eliminere uhensigtsmæssige snitflader. Dette medfører en bedre planlægning og udnyttelse af ressourcer. Eksempelvis kan den samme tekniker fremover servicere både udsugningen til køkkenet og ventilationsanlægget. Kvalitetsgevinsten her er, at en institution kun skal have besøg af teknisk personale én gang, da der sker en koordineret opgaveløsning. Endvidere kan omkostninger til etablering og opstart af byggepladser mindskes (ved mindre byggesager skønnes udgifterne til byggeplads at udgøre 0-1 pct. af byggesummen og ved store sager 4-5 pct.). Tilsvarende giver en samlet planlægning af vedligeholdelsesmidlerne større effektivitet ved at flere opgaver kan bestilles og udføres samtidigt. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 5 % t.kr Synergier ved minimering af uhensigtsmæssige opgavesnitflader Dette er et komplekst håndtag til effektivisering, derfor planlægges en lang indfasning af dette potentiale. Etableringen af en fælles ejen- Side 12 af 19

13 domsdriftsenhed kræver tilvænning fra institutionerne, hvorved indfasningen forlænges yderligere. 3.7 Øget produktivitet ved best practice Ressourceopgørelsen og beskrivelsen af opgaveløsningen i de enkelte forvaltninger på ejendomsdriftsområder viser potentialer ved at følge best practice. Det vil være naturligt at se på erfaringer og best practice og ved at låne gode ideer, vil der kunne opnås yderligere fordele ved samling af ressourcer. I flere forvaltninger er der i perioden taget initiativ til tiltag, der har resulteret i betydelige besparelser. Hvis alle forvaltninger lever op til den gennemsnitlige besparelse på ca. 5,2 pct. i perioden, vil der kunne frigøres yderligere ca. 15 mio. kr. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 18 % t.kr Øget produktivitet ved best practice Der må forventes at være mindre effekt første år, før erfaringer fra de forskellige distrikters tidligere løsningsmodeller kan effektueres på omsættes i kommunen. 3.8 Digital opgaveunderstøttelse Ved at tilpasse og ændre arbejdsgange med henblik på en digital understøttelse af arbejdsgange i form af mobil betjening til dokumentation, bestillinger, betaling mv., vil der være et effektiviseringspotentiale. Dette potentiale kan udnyttes til at få løst flere opgaver eller spare ressourcer. Effektiviseringen kommer dog ikke automatisk med digitaliseringen, men afhænger af hvordan bedre data udnyttes i planlægning af opgaveløsning og indkøb. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 7 % t.kr Digital opgaveunderstøttelse Den digitale opgaveunderstøttelse er et supplement til de øvrige håndtag. Der er dog et potentiale forbundet med effektivisering via bedre digital planlægning. Erfaringer fra digitaliseringsprojekter viser, at der går et stykke tid før, effekten af nye systemer reelt manifesterer sig som effektiviseringer. Det skyldes, at der er en indkøringsfase. Der er derfor taget højde for, at der skal ske løbende tilpasning af systemet, Side 13 af 19

14 og at ejendomsporteføljen ikke er fuldt digitaliseret ved opstarten på driften af den fælles ejendomsdriftsenhed. 3.9 Målrettet brug af kompetencer Et væsentligt element i at opnå gevinsterne er, at medarbejdernes ressourcer og kompetencer udnyttes til fulde. Dels ved at udnytte den ejendomsfaglighed, der findes i den nye organisation, dels ved en fokuseret indsats på den store viden fællesskabet har, så kompetencer og opgaver matches. Dette initiativ understøtter effektiviseringerne under standardisering, geografisk optimering, synergi og digitalisering. Potentialet udnyttes derfor ikke selvstændigt, men vil bidrage til at øge effektiviseringerne. Profil for indfasning Andel af fuldt indfaset potentiale: 4 % t.kr Målrettet brug af kompetencer Det udførende personale forventes at blive opkvalificeret ved gensidig oplæring og øget fokus på uddannelse. Dertil kommer, at eksisterende specialkompetencer skal udnyttes bedre. Det tager dog tid at opkvalificere, og samtidig er det ikke sikkert, at alle kompetencer er entydigt afdækket ved starten af driften. Derfor er indfasningen begrænset de første 2 år, hvorefter det forventes at målrettet brug af kompetencer accelereres, hvilket også burde smitte positivt af på øvrige håndtag til effektivisering. Side 14 af 19

15 4 Implementeringsomkostninger Implementeringsomkostningerne er udarbejdet og tilpasset med udgangspunkt i følgende: Omkostningsniveauet er valideret i samarbejde med EY, som har været med til at vurdere behovet ud fra en best practice logik. Københavns Ejendomme har været i dialog med KS for at drage erfaringer fra etableringen af KS, og særligt nylige erfaringer fra Samlingen af Administrative Opgaver (SAO). Der kan dog ikke drages en direkte parallel mellem SAO og en fælles ejendomsdrift, da områderne er forholdsvis forskelligartede. Dog kan der drages gode og dårlige erfaringer fra processen. I forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune vurderes der at være implementeringsomkostninger indenfor følgende kategorier Tabel 12 - implementeringsomkostninger Implementeringsomkostninger (t.kr) Implementeringsorganisation Etablering af varig organisation Ekstraordinær kompetenceudvikling IT-understøttelse af implementering og ny organisation Implementeringsomkostninger i alt Implementeringsorganisation Der skal etableres en midlertidig implementeringsorganisation, som kan drive samling og implementering af ejendomsdriftsfunktionerne. Omkostningskategorier: Servicebeskrivelse/modning Overflytning og MED Kommunikation og brugertilfredshed Kontraktstyring Pilotprojekt Intern styring (organisering/it/økonomi) Huslejeudgift Udgiftskategorierne følger de faser, som er beskrevet i implementeringsstrategien. De enkelte kategorier er underopdelt i udgifter til ledere og medarbejdere samt udgifter til ekstern bistand og materialer. Ledere og medarbejdere Implementeringsorganisationen skal bestå af et antal ledere og medarbejdere til at gennemføre selve organisationsforandringen. Disse lede- Side 15 af 19

16 re tænkes efterfølgende at blive en del af de kommende ledere for den permanente driftsorganisation. Dertil kommer behovet for projektmedarbejdere til etablering af den nye organisation og koordineringen heraf. På samme måde som lederne vil en andel af disse projektmedarbejdere efterfølgende kunne indgå i den kommende driftsorganisation. Som beskrevet i implementeringsstrategien er der lagt op til, at en række medarbejdere kan indstationeres fra forvaltningerne. Omkostninger hertil er indarbejdet i medarbejderomkostningerne. Ekstern bistand og materialer Der er behov for ekstern bistand til bl.a. til udarbejdelse og procesunderstøttelse af serviceudvalg, gennemførsel af brugerundersøgelser samt en lang række kommunikationsaktiviteter. Samlingen af en fælles ejendomsdriftsenhed påvirker mange i kommunen, derfor kræves der en massiv kommunikationsindsats, som også vil være forbundet med udgifter til indkøb af materialer og bistand til kommunikationsprocessen. 4.2 Etablering af varig organisation Samlingen af den fælles ejendomsenhed medfører en række udgifter til administrative ændringer samt udgifter til fysiske faciliteter. Disse udgifter fordeles i forhold til de organisatoriske niveauer, som foreslås til den kommende organisation. Det forudsættes, at alle nuværende faciliteter forsat vil være til rådighed for de udførende medarbejdere, da det er afgørende for, at opgaveudførselen kan ske så lokalt forankret som muligt. Omkostningskategorier Etablering af distriktsniveau og teamniveau Etablering af servicecenter Etablering af central organisation Der vil endvidere være en række omkostninger til følgende emner: Koncern Service Koncern Service vil skulle bruge ressourcer på etablering af telefoni (mobil og/eller fastnet), oprettelse af ID mv. Derudover kommer der udgifter til administrativ flytning af medarbejdere. Der er indarbejdet en enhedspris på kr. som indgår i business casen. Flyttekoordinering Der vil være udgifter forbundet med flyttekoordinering. 4.3 Ekstraordinær kompetenceudvikling En ny fælles ejendomsdriftsenhed kommer til at indebære nye måder at organisere arbejdet på og en øget professionalisering ved, at flere Side 16 af 19

17 medarbejdere med samme faglighed samles på tværs. For at understøtte professionaliseringen skal der afsættes midler til at efteruddanne både ledere og medarbejdere. Omkostningskategorier: Uddannelse Undervisning/ekstern konsulentbistand Uddannelse Følgende medarbejdere vurderes at være omfattet af den ekstraordinære kompetenceudvikling: Ejendomsfaglige medarbejdere Ledere på distriktsniveau Teamledere Støttefunktionsmedarbejdere Det vurderes, at distrikts- og tilsynsførende ledere vil skulle gennemføre en uddannelse indenfor ejendomsdrift, der kan klæde dem på til at kunne agere i en professionel ejendomsdriftsorganisation. Kurser indenfor dette område udbydes fx af Teknologisk Institut. Øvrige medarbejdere vurderes at skulle gennemgå lignede efteruddannelsesforløb, eksempelvis i AMU-regi, hvor der vil kunne opnås refusion (gratis vikar) i forbindelse med efteruddannelsen. Undervisning/ekstern konsulentbistand Dækker udgifter til tilrettelæggelse undervisning. 4.4 IT-understøttelse af implementering og ny organisation Mange ejendomsdriftsopgaver løses i dag med begrænset brug af IT, men samlingen af ejendomsdrift giver muligheder for øget tværgående koordinering og indsamling af ejendomsfaglige data, som kan understøtte øget kvalitet og effektivitet i opgaveudførselen. Moderne mobil teknologi giver udførende personale mulighed for at være itunderstøttet i en grad, der ikke tidligere har været mulig. For at få det optimale ud af samlingen af ejendomsdrift i Københavns Kommune er der derfor behov for at optimere IT understøttelsen af denne faggruppe. Omkostningskategorier Softwareunderstøttelse Hardware: Distriktsniveau og Teamniveau Hardware: Servicecenter/Helpdesk Hardware: Central organisation Side 17 af 19

18 Softwareunderstøttelse I budget 2014 blev der tildelt midler i ejendomspakken til data og itunderstøttelse af KEjd s nuværende opgaveportefølje. Disse løsninger gøres skalerbare, i det omfang det er muligt, i forhold til en øget opgaveportefølje ved samling af ejendomsdrift. Der vil dog være særligt behov for yderligere softwareunderstøttelse af en række arbejdsprocesser, fx modtagelse og registrering af opgaver samt opgavebestilling og opgavekoordinering. Der vil ligeledes være udgifter forbundet med udarbejdelsen af en afdækning af de nuværende muligheder og det fremtidige behov. Der skal bruges tid og kræfter på gennemførsel af udbud/tilbud for anskaffelse af nye systemer (software) understøttet af ekstern ekspertise. Efterfølgende vil der være udgifter forbundet med anskaffelse af ny hard- og software, herunder permanente udgifter til softwarelicenser. På permanent basis vil der desuden være udgifter forbundet med en række IT-administratorer. De permanente udgifter er p.t. ikke estimeret. De samlede softwareudgifter anslås på baggrund af en overordnet vurdering af omkostningen estimeret med ekstern bistand og en vurdering af omkostningerne til den videre udbudsproces. Der er løbende dialog med KS vedr. kvalificering af behovet for IT-understøttelse. Hardware: Distriktsniveau og Teamniveau Den øgede koordinering af opgaveudførelsen medfører et øget behov for at kunne kontakte og koordinere medarbejdergruppen. Derfor opregnes en række udgifter til mobile løsninger samt etablering af arbejdsstationer på distriktsniveau. Disse omkostninger indregnes som en initialinvestering. Efterfølgende håndteres løbende udgifter hertil i overhead. Hardware: Servicecenter/Helpdesk Der skal oprettes et centralt servicecenter, hvilket indebærer udgifter til arbejdsstationer. Derudover vil der være behov for investeringer i telefonsystemer samt etablering af de nødvendige kø-systemer og telefonlinjer. Hardware: Centralt niveau Der vil være en forøgelse af centrale medarbejdere, som skal have arbejdsstationer og mobile løsninger. Disse omkostninger indregnes som en initialinvestering. Efterfølgende håndteres løbende udgifter hertil i overhead. Side 18 af 19

19 5 Budgetmæssige ændringer Etableringen en af den fælles ejendomsdriftsenhed betyder, at følgende udgifter overflyttes fra forvaltningerne til den samlede ejendomsdriftsenhed. Der flyttes følgende samlede opgjorte ressourceforbrug: Tabel 13 Budgetændring pr udvalg Bevillingsmæssige ændringer (t.kr) Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. serviceudgifter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vedr. efterspørgselsstyret indsats Børne- og Ungdomsudvalget Sundheds- og omsorgsudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget (ekskl. KEjd) Økonomiudvalget, KEjd Side 19 af 19

Bilag 1 - Business case for etablering af fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune

Bilag 1 - Business case for etablering af fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune NOTAT 22-05-2014 Bilag 1 - Business case for etablering af fælles ejendomsdriftsenhed i Københavns Kommune Indhold: 1 Resume... 2 2 Ressourceforbrug på ejendomsdrift... 4 2.1 Proces frem mod politisk behandling...

Læs mere

Baggrund og forudsætninger

Baggrund og forudsætninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 4 - Risikoanalyse af implementeringsprojektet vedrørende fælles ejendomsdrift i Københavns Kommune Baggrund og forudsætninger I

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering

BILAG 4. Tidligere præsenterede modeller for organisering BILAG 4 Tidligere præsenterede modeller for organisering Strukturudvalget blev d. 5. oktober samt d. 12. oktober 2012 forelagt foreløbige forslag til modeller for ny organisering. Disse modeller er samlet

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.

De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).

Generelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug). KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version

Læs mere

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning

1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste

Indstilling. Udbud af pleje af grønne områder/vintertjeneste Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 22. december 2016 1. Resume I forlængelse af beslutning i budgetforlig 2017-2020 indstilles det, at der gennemføres

Læs mere

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015

SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring 1. Etablering af samlet kontrakt- og licensstyring i Koncernservice En samling af ansvaret for kontrakt- og licensstyring for kommunens it-systemer

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning)

Vurderingskriterier. Myndighedsopgaver og forebyggelse (Beredskabsplanlægning) Økonomi Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn giver ifølge Deloitte færre brandsyn og et potentiale 0,77 mio. (ca. et årsværk + følgeomkostninger). Effektiviseringen kræver en delvis

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Bilag X. Den decentrale organisering

Bilag X. Den decentrale organisering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Strukturudvalget 02-11-2012 Sagsnr. 2012-162993 Bilag X. Den decentrale organisering Indholdet i nærværende notat svarer til indholdet

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005.

Notat. Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Til: Magistraten. Den 7. oktober 2005. Notat Til: Magistraten Den 7. oktober 2005 Vurdering af udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Århus Kommune IT- og Organisationsafdelinge Borgmesterens Afdeling Resume

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 23-03-2015 Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk Sagsnr. 2015-0066868 Dokumentnr. 2015-0066868-1

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger

Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 2b Dato 16. juni 2011 Initialer Økonomiske konsekvenser af organisationstilpasninger 1.0 Indledning Den 9. juni 2011 forelagde rektor bestyrelsen et forslag til en ny organisation. Den nye organisation

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere