Kritiske succesfaktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritiske succesfaktorer"

Transkript

1 Kritiske succesfaktorer i IT outsourcing projekter Marie Viholt Oxfeldt Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng

2 Forord Forordet i min bacheloropgave vil jeg benytte til at takke de personer, der har været med på min rejse og har hjulpet mig igennem dette eksamensprojekt. TAK til min chef og virksomhedsvejleder, Torben Prang, der har holdt mig til ilden gennem hele projektet. De ugentlige sparringsseancer, vi har haft, har givet mig motivation og tro på arbejdet og har været med til at holde mig på det rette spor. TAK til min kære kæreste, Casper, og de i min familie og blandt mine venner, der har måttet lægge ører til de frustrationer, jeg har oplevet undervejs i projektet. Det har været dejligt at kunne dele mine oplevelser med nogen, der har været uden for projektet. TAK til min DTU vejleder, Flemming Stassen, for altid at være klar ved mailen til at svare på mine mange spørgsmål angående de formelle krav til eksamensprojektet. Det har været en stor oplevelse at udføre dette eksamensprojekt, og jeg sætter pris på al den støtte, jeg har fået undervejs. TAK! Marie Viholt Oxfeldt 2

3 Resumé Virksomheder har stigende fokus på omkostninger, og i takt med globaliseringen har virksomheder mulighed for at outsource dele af deres forretning til andre virksomheder. Ved at outsource kan virksomhedens omkostninger reduceres. Outsourcing er blevet en accepteret del af virksomheders strategi. Den første form for outsourcing ses helt tilbage i Romerriget, hvor man outsourcede skatteopkrævningen. Kodak revolutionerede IT outsourcing i 1988, hvor de outsourcede store dele af deres IT infrastruktur. På trods af de fordele, der kan opnås ved outsourcing som reducerede omkostninger og fokus på kernekompetencer, er der også en række risici, man både som outsourcer og insourcer skal være opmærksom på. Denne rapport, som er forfatterens bacheloropgave, har til formål at undersøge, hvilke kritiske succesfaktorer, der er gældende i IT outsourcing projekter i Danmark. Indgangsvinklen til bachelorprojektet er at gennemføre en analyse af et gennemført IT outsourcing projekt og sammenligne undersøgelsens resultater og konklusioner med den nuværende litteraturs tankegang om outsourcing generelt og IT outsourcing i særdeleshed. Det gennemførte IT outsourcing projekt analyseres og evalueres kvalitativt ved udførelse af interviews af udvalgte interessenter. Konklusionen af undersøgelsen er, at de områder, hvor der er mest forbedringspotentiale, er kontrakten og kommunikationen. Det område, hvor der er mest succes, er samarbejdet mellem sourcing parterne. De primære anbefalinger ud fra undersøgelsen er, at der implementeres en kontraktnedbrydning samt kommunikation af kontrakten, og at der sikres en god og åben kommunikation, også omkring udfordringer. Derudover skal sourcing parterne sikre et godt samarbejde og forhold præget af tillid og engagement, som forankres ved involvering fra topledelsen samt sociale relationer på tværs af virksomhederne fra starten af projektet. 3

4 Summary Companies have increased focus on their costs, and concurrently with the globalisation, companies are able to outsource parts of their business to other companies. By outsourcing, companies can reduce their costs. Outsourcing has become an accepted part of a company's strategy. The rst sort of outsourcing is seen as far back as in the Roman Empire where tax collection was outsourced. Kodak made a revolutionary decision in 1988 by outsourcing great parts of their IT infrastructure. Even though there is achievable benets within outsourcing such as reduced costs and focus on the company's own core competencies, there are a number of risks to be aware of. The purpose of this report, which is the author's bachelor thesis, is to examine which critical success factors exist in IT outsourcing projects in Denmark. The approach to the bachelor project is to conduct an analysis of a completed IT outsourcing project. The results and conclusions of the analysis will be compared with the current literature's thinking about outsourcing in general and IT outsourcing in particular. The completed IT outsourcing project will be analysed and evaluated qualitatively by interviews with chosen stakeholders from the project. The conclusion of the analysis is that the areas with most potential for improvement are the contract and the communication. The area with the most success is the cooperation between the sourcing partners. The primary recommendations on the basis of the analysis are that the companies implement a structure for breaking down the contract and communicating it and ensuring open communication, also about challenges in the projects. Besides that the sourcing partners have to ensure a good relation and cooperation characterized by trust and engagement, which is anchored by involvement from top management and social relations across the companies from the beginning of the project. 4

5 Indhold 1 Indledning Præsentation af projektet og projektets organisation Konceptuel model Afgrænsning Mål med opgaven Opgavens tilrettelæggelse, struktur og tidsplan Litteraturgennemgang Indledning til litteraturgennemgang Outsourcing - denition og historisk udvikling Fordele, risici og udfordringer ved outsourcing Resumé og konklusion af litteraturgennemgang Metode Indledning til metode Mål med undersøgelsen Fastlæggelse af undersøgelsen Design af interviews Resumé og konklusion af metode Analyse af resultater Indledning til analyse Kvalitativ dataanalyse Resumé og konklusion af analyse Konklusion, anbefalinger og videre arbejde Konklusion Anbefalinger

6 5.3 Videre arbejde Reeksion 79 7 Referencer 81 8 Appendiks Ordforklaring Milepælsplan Åbningssektion Interviewskema Interviews

7 Figurer 1 Danske Bank Voice projektet Danske Bank Voice projektorganisation Konceptuel model Product og Work breakdown structure Undersøgelsens strategi, design, metode og teknik Indsamling af data - kvalitativt og kvantitativt Interview - spørgsmål til baselineområder skridt i kvalitativ dataanalyse Oversigt over baselineområder med succes og forbedringspotentiale Konceptuel model med resultat Interessentanalyse opad, nedad og udad Kontraktnedbrydning ud fra Contract Work Breakdown Structure Konikttrappen Fra kontraktnedbrydning til kommunikation Eksempel på kommunikation fra kontraktnedbrydning Samarbejde med tillid og engagement Kotters 8 steps forandringsmodel

8 Tabeller 1 Udvalgte interessenter til undersøgelsen

9 1 Indledning IT outsourcing og outsourcing generelt er blevet et populært fænomen. Virksomheder er i dag meget fokuserede på deres omkostninger og vil gerne reducere disse, hvor det er muligt. På grund af globaliseringen, har virksomheder i stigende grad mulighed for at outsource dele af virksomheden, eksempelvis ansvaret for virksomhedens IT infrastruktur. Ved at outsource kan der sættes et øget fokus på virksomhedernes kernekompetencer, omkostningerne kan reduceres, og eektiviteten kan øges. Det er kun nogle af de fordele, der kan opnås ved at outsource (Dhar og Balakrishnan, 2006). Selv om der ved IT outsourcing kan opnås en række fordele for virksomheden, er der også mange risici at forholde sig til, som går ud over almindelige IT projekter (Dhar og Balakrishnan, 2006). Dette kan eksempelvis være skjulte omkostninger i forbindelse med kontrakthåndteringen. Hvis man ikke kommer godt fra start med kontrakten, skal der bruges tid senere i projektet, som ikke var beregnet fra starten. I sidste ende vil det betyde, at virksomheden ikke opnår den omkostningsmæssige reducering, som var ønsket (Barthelemy, 2001). For at indtrufne risici ved IT outsourcing projekter ikke skal overgå de ønskede fordele, er det vigtigt, at der i projektet både fra outsourcers og insourcers side er fokus på de rette områder, de kritiske succesfaktorer (Se ordforklaring i Appendix 8.1, hvor ord skrevet med kursiv i opgaven er forklaret). Dette eksamensprojekt har til formål at undersøge, hvilke kritiske succesfaktorer, der er gældende i IT outsourcing projekter samt, hvordan der holdes fokus på disse for at projektet bliver en succes. 9

10 1.1 Præsentation af projektet og projektets organisation Dette afsnit vil give en kort introduktion til det specikke projekt, forfatteren vil undersøge for at vurdere, hvilke succeskriterier, der er vigtigst i IT Outsourcing projekter. Danske Bank Voice projektet Projektet, der skal undersøges og evalueres, kaldes Danske Bank Voice projektet. Formålet med dette projekt har været, at NetDesign har skullet overtage driften af Danske Banks IP Telefoni, som IBM tidligere har haft driftsansvaret for, og som altså er blevet overyttet fra én leverandør til en anden. Danske Bank Voice projektet har været opdelt i 8 transitionsprojekter samt en række inight projekter. Alle disse projekter har hver været tilknyttet en projektleder fra NetDesign samt en projektleder fra Danske Bank. Samtidig har hele projektet haft en overordnet projektleder fra både Danske Bank og fra NetDesign. Figur 1 viser det overordnede billede af Danske Bank Voice projektet, hvor det illustreres, at projektet består af en række delprojekter. 10

11 Figur 1: Danske Bank Voice projektet. De to projekter, Governance og Communication, der ligger under Project Processes, har haft til formål at denere og implementere processer i projektet. I governance projektet er der blevet deneret og implementeret en governance struktur for projektet i kraft af organisation, møder og rapportering. Kommunikationsprojektet har haft til formål at sikre, at alle interessenter og deltagere i projektet er blevet holdt informeret om projektet og kontraktens indhold. 11

12 De tekniske delprojekter har været organiseret under Technical Products. Access & Security projektet har haft til formål at etablere remote og on-site adgang til IPT systemerne, som betyder, at NetDesign kan servicere Danske Banks lokationer remote og dermed yde en bedre service for Danske Bank. I Operations projektet er ytningen af Voice services fra IBM til NetDesign blevet organiseret. Heriblandt implementering og oprettelse af Service Level Agreements (SLA). Beskrivelse og implementering af ITIL processer samt overtagelse og opdatering af procedurehåndbogen er sket i Crossfunctional projektet. I projektet Technical Service Catalogue er der blevet oprettet et service katalog med overblik over de tekniske services NetDesign kan levere til Danske Bank i henhold til kontrakten. Sidste projekt under de tekniske projekter, Service Request Process, har haft til formål at denere, dokumentere og implementere processer og procedurer for håndtering af service requests og kontraktleveringer. Dette fra det tidspunkt, hvor Danske Bank identicerer et behov for en ny eller ændret service til denne er blevet leveret af NetDesign. HR projektet har bestået i at ytte en række medarbejdere fra IBM til NetDesign og få dem integreret fysisk og socialt i deres nye virksomhed. Derudover har der været en række inight projekter, det vil sige projekter, der har været igangværende hos IBM, og som har relation til kontrakten, som NetDesign har skullet overtage ansvaret for at få gennemført og afsluttet. 12

13 Projektets organisation Interessentanalysen har været et vigtigt værktøj i projektlederens værktøjskasse i projektet. Analysen laves som en af de første i projektet, da den danner grundlag for efterfølgende analyser som kommunikationsplanen og risikoanalysen samt den kan bruges til at skærpe målsætningen (Attrup og Olsson, 2008). På baggrund af interessentanalysen er der opbygget en projektorganisation for NetDesign og Danske Bank, som dette afsnit vil give et overblik over. På gur 2 ses den overordnede projektorganisation. Figur 2: Danske Bank Voice projektorganisation. Figur 2 viser, at hvert af delprojekterne har haft en projektleder fra IBM, en projektleder fra Danske Bank og en projektleder fra NetDesign, der i fællesskab har styret det enkelte projekt med den for det givne projekts projektgruppe. Hvert projekt havde en milepæl, hvor IBM skulle være ude af projektet, og efterfølgende har projektlederen fra Danske Bank og projekt- 13

14 lederen fra NetDesign haft ansvaret for projektet. Overordnet har projektet haft en projektleder fra Danske Bank og fra NetDesign, og disse har haft det overordnede ansvar for projektet. Samtidig har de været bindeled mellem projekterne og den for projektet fælles styregruppe. 1.2 Konceptuel model Figur 3 viser opgavens konceptuelle model, hvor der startes fra toppen med at undersøge outsourcing videre til IT outsourcing. Herudfra uddrages en baseline for succeskriterier ved IT outsourcing projekter, hvor Danske Bank og NetDesign som henholdsvis outsourcer og insourcer giver deres input til, hvad der har været af succeser og forbedringspotentialer i Danske Bank Voice projektet inden for hvert baselineområde. Herefter kan det område med mest succes og det område med mest forbedringspotentiale set fra henholdsvis Danske Banks og NetDesigns side analyseres dybere. Slutteligt kan resultaterne fra analysen af det givne case study sammenlignes med de baselineområder, der er blevet fundet ved litteraturgennemgangen. 14

15 Figur 3: Konceptuel model. 1.3 Afgrænsning Som det fremgår af gur 1, er der i Danske Bank Voice projektet indgået et HR projekt i forbindelse med overytning af medarbejdere fra IBM til NetDesign. Dette delprojekt er af en særlig karakter, og der vil ikke blive analyseret direkte på det, ligesom der heller ikke vil blive analyseret på det tekniske og systemmæssige i projektet. Der fokuseres og evalueres udelukkende på Danske Bank Voice projektet fra et forretningsmæssigt synspunkt. For at analysere og evaluere projektet, vil der blive udvalgt en række interessenter fra Danske Bank og NetDesign til en undersøgelse. Disse interessenter udvælges således at de dækker hele Danske Bank Voice projektet samt den 15

16 baseline, der identiceres i litteraturgennemgangen. Selv om driftsansvaret for Danske Banks IP Telefoni i projektet er blevet yttet fra IBM, vil IBM ikke indgå i eksamensprojektets undersøgelse. I eksamensprojektet og eksamensrapporten fokuseres der udelukkende på outsourcing af IT, altså ikke outsourcing generelt, som kan være outsourcing af alt fra bogholderi og regnskabsmæssig outsourcing til outsourcing af produktion. Der afgrænses yderligere fra oshoring, som er outsourcing på tværs af landegrænser. Undersøgelsens resultater skal altså ikke overføres til oshoring, selv om visse områder kan sammenlignes. 1.4 Mål med opgaven Dette afsnit har til formål at denere forfatterens personlige mål for eksamensprojektet samt målene for NetDesign og Danske Bank. Personlige mål Forfatterens mål med opgaven er at få afsluttet sin bacheloruddannelse på DTU ved at gennemføre eksamensprojektet med et fortrinligt resultat. Det fortrinlige resultat skal eksekveres ved at demonstere brug af den viden, der er opnået under uddannelsen samt i løbet af praktikperioden i første halve år af 2011 i NetDesigns projektledelsesafdeling. Resultatet af eksamensprojektets undersøgelse skal efterfølgende præsenteres for interessenter i NetDesign og Danske Bank ud over at det skal forsvares for forfatteres vejleder på DTU samt en ekstern censor. Læringsmålene for eksamensprojektet, som er udarbejdet i samarbejde med 16

17 forfatterens vejleder på DTU, er følgende: At analysere og denere området for en given problemstilling - i det konkrete tilfælde i IT projektledelse inden for netværk, sikkerhed og unied communications. Med udgangspunkt i et case study at identicere og evaluere de benyttede metoder og på basis heraf udvælge de bedst egnede metoder. At indkredse mangler i de valgte metoder og om nødvendigt anvise bedre egnede metoder. At evaluere det gennemførte case study i forhold til den oprindelige målsætning. At beskrive problemet, dets baggrund, det udførte arbejde, den opnåede løsning og en evaluering heraf i en rapport, herunder at argumentere for trufne beslutninger i en sammenhæng efter akademiske og videnskabelige standarder. Mål for NetDesign og Danske Bank For NetDesign og Danske Bank, som er de involverede virksomheder i Danske Bank Voice projektet, er målet med opgaven at få udført en grundig analyse af projektet med henblik på identicere de områder med succes og de områder med forbedringspotentiale. Resultatet ud fra undersøgelsen vil fremadrettet for NetDesign og Danske Bank kunne bruges til at have fokus på de rette områder i forbindelse med IT insourcing / outsourcing. 1.5 Opgavens tilrettelæggelse, struktur og tidsplan Gennem forfatterens studietid har denne stiftet bekendtskab med adskillige bøger, artikler og opgaver. Forfatteren er blevet meget opmærksom på, hvor 17

18 meget det betyder, at disse er opbygget på en fornuftig måde, således at man som læser kan fastholde overblikket gennem læsningen. Derfor er det vigtigt for forfatteren, at der er en fornuftig struktur i eksamensopgaven, hvor læseren hele tiden er klar over den røde tråd. Dette afsnit forklarer, hvordan opgaven er opbygget. Afsnit 1 er opgavens Indledning. Her præsenteres det afsluttede outsourcing projekt, der skal undersøges og evalueres samt hvilke mål, der er for de involverede parter ved efterfølgende at gennemføre en undersøgelse og analyse af projektet. Samtidig præsenteres opgavens struktur. Afsnit 2 er en Litteraturgennemgang. Her undersøges teorien omkring outsourcing og i særdeleshed IT outsourcing. Denne teori danner grundlag for resten af opgaven, da der som afslutning på afsnittet deneres en baseline for succeskriterier i IT outsourcing projekter. Afsnit 3 beskriver undersøgelsens Metode, hvor det begrundes og retfærdiggøres, hvordan undersøgelsen af Danske Bank Voice projektet skal udføres. Afsnit 4 er opgavens Analyse af resultater. I dette afsnit analyseres de indhentede data. Afsnit 5 er den afsluttende Konklusion, anbefalinger og videre arbejde. Ud fra de analyserede data vil der blive draget en række konklusioner samt prioriterede anbefalinger til NetDesign og Danske Bank. Efterfølgende vil der blive perspektiveret til, hvilket videre arbejde, der kan udføres. 18

19 Afsnit 6 er opgavens Reeksion, og i dette afsnit vil forfatteren evaluere det arbejde, denne har udført i forbindelse med eksamensprojektet. Det gøres her også op, om de personlige mål er opnået. Afsnit 7 indeholder en fuld liste over de Referencer, der er blevet brugt i opgaven sorteret i alfabetisk orden. Afsnit 8 indeholder de Appendiks, der er nødvendige for opgaven. I relation til en akademisk tilgang til opgaveskrivning ndes der to hovedreferencesystemer, det numeriske system og Harvard systemet. Der vil gennem denne opgaven blive refereret efter Harvard systemet (British Standard Institution, 1990). Ud over at gøre eksamensopgaven struktureret og let overskuelig er det også vigtigt for forfatteren at have en struktureret tilgang til og et struktureret overblik over eksamensprojektet. Derfor har forfatteren ud fra ovenstående nedbrydning af eksamensopgaven lavet en milepælsplan (Attrup og Olsson, 2008), som kan ses i Appendix 8.2. Milepælsplanen er blevet lavet i forlængelse af gur 4, som er en kombineret produktnedbrydning (Product Breakdown Structure) og arbejdsnedbrydning (Work Breakdown Structure). 19

20 Figur 4: Product og Work breakdown structure. Det samlede produkt er eksamensopgaven, som er blevet nedbrudt i afsnit 20

21 ovenfor. Disse fremgår af gur 4 som delprodukter. Inden for hvert af disse delprodukter er en række opgaver, der skal løses. Den øverste del af boksene er altså de nedbrudte produkter, og den nederste del af boksene er de tilhørende nedbrudte opgaver. Pilene mellem boksene angiver afhængighederne. Altså skal litteraturgennemgangen laves før metoden, som skal laves før analysen og så fremdeles. Nedbrydningen er inddelt i tre niveauer ud fra, hvilke afsnit, der er afhængige af hinanden. 21

22 2 Litteraturgennemgang 2.1 Indledning til litteraturgennemgang Formålet med dette afsnit er at klarlægge den empiriske tilgang til opgaven. Denitionen af outsourcing og IT outsourcing samt den historiske udvikling på området undersøges. Der uddrages en baseline for kritiske succesfaktorer i forbindelse med outsourcing projekter set både fra outsourcer og insourcers side. 2.2 Outsourcing - denition og historisk udvikling Denition Gennemgang af litteraturen viser, at der er små forskelle på denitionerne af outsourcing og IT outsourcing, hvorfor forfatteren vil udpege de denitioner, der vil danne grundlag for denne opgave. Linder (2004:54) denerer outsourcing som: 'Outsourcing means purchasing ongoing services from an outside company that a company currently provides, or that most organizations normally provide, for themselves'. Forfatteren nder denne denition mere meningsfuld end andre, fordi den er dynamisk og kan ændre betydning alt efter, hvad der outsources i den tid, man er i. Gottschalk og Solli-Sæther (2005:685) denerer IT outsourcing som: 'Information technology (IT) outsourcing is the practice of turning over all or part of an organization's IT functions to an out- 22

23 side vendor' Denne denition er meget overordnet, hvorfor nedenstående denition med ere detaljer ndes mere meningsfuld: 'IT outsourcing is an act of delegating or transferring some or all of the IT related decision making rights, business processes, internal activities, and services to external providers, who develop, manage, and administer these activities in accordance with agreed upon deliverables, performance standards and outputs, as set forth in the contractual agreement' (Dhar, Gangurde and Sridar, 2004, citeret af Dhar og Balakrishnan, 2006:39) Sidstnævnte denition vil altså sammenhængende med Linders (2004) denition af outsourcing fremadrettet i opgaven blive brugt om IT outsourcing, da det kontraktuelle er en vigtig del af outsourcing. Det er jo netop en aftale, der laves med en ekstern leverandør. Historisk udvikling Outsourcing, tidligere kaldet udlicitering, som stammer fra det engelske udtryk contracting out, er ikke noget nyt fænomen. Den første form for outsourcing ses helt tilbage i Romerriget i forbindelse med skatteopkrævning (Kakabadse og Kakabadse, 2002). I og 1800-tallet blev der i England, USA, Australien og Frankrig outsourcet til den private sektor. I England gjaldt det blandt andet vedligeholdelse af gadebelysning og oentlige hovedveje, hvor det i USA og Australien var postlevering og i Frankrig blandt andet vedligehold af jernbanerne (Kakabadse og Kakabadse, 2002). 23

24 Under den industrielle udvikling i 1800-tallet blev blandt andet fremstilling af sejl til USA's Clipper skibe outsourcet til arbejdende i Skotland, som importerede råmaterialer fra Indien (Brown og Wilson, 2005; Hanna og Daim 2007). Den engelske tekstilindustri var så eektiv i 1830'erne, at Indien ikke kunne konkurrere og outsourcede al tekstilfremstilling til England (Brown og Wilson, 2005). Virksomheder blev i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet mere vertikalt integrerede og varetog alle deres aktiviteter selv, hvorfor outsourcing tendensen faldt (Brown and Wilson 2005; Kakabadse og Kakabadse 2002). I USA blev det i løbet af 1970'erne og 1980'erne almindeligt for IT virksomheder at outsource alle typer af regnskabsmæssige funktioner til eksterne leverandører (Brown og Wilson, 2005; Hanna og Daim, 2007). At Kodak i 1988 indgik en 10-årig outsourcing kontrakt og dermed outsourcede en stor del af deres IT infrastruktur, inklusive mange af deres IT medarbejdere, var en meget kontroversiel og samtidig revolutionerende beslutning (Brown og Wilson, 2005; Linder, 2004). Kontroversiel fordi ikke alle med det samme så fornuften i det og fordømte virksomheden for at opgive kontrollen (Linder, 2004). Revolutionerende fordi Kodak hurtigt blev efterfulgt af ere større virksomheder, og sidenhen er det blevet en accepteret og respekteret virksomhedsstrategi at outsource de aktiviteter, der ikke er virksomhedens kernekompetence (Brown og Wilsom, 2005). 24

25 2.3 Fordele, risici og udfordringer ved outsourcing Dhar og Balakrishnan (2006) udførte i 2003 en dybdegående undersøgelse af to store virksomheder med adskillige års erfaring inden for global outsourcing. Formålet med denne undersøgelse var at nde og analysere risici, fordele og udfordringer i globale IT outsourcing projekter. Ud fra en grundig interessentanalyse blev en række nøglepersoner fra hver virksomhed udvalgt til interviews og spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viser, at den primære fordel og grund til, at virksomhederne overvejer outsourcing er for at reducere deres omkostninger. Herefter følger, at virksomheden kan holde et øget fokus på dets kernekompetencer samt, at man får leveret en professionel service. Dog er man som virksomhed nødt til at være opmærksom på, at der er risici for skjulte omkostninger forbundet med outsourcing, og derfor er det nødvendigt, at man hele tiden overvåger og styrer de risici, der opstår. Dette blandt andet ved at have en veldeneret og klar kontrakt samt en Service Level Agreement (SLA). Det er vigtigt at have en aftale omkring bodsbetaling og en udtrædelsesklausul, hvis de aftalte SLA'er ikke bliver mødt, og kontrakten dermed ikke bliver overholdt. Eektiv projektledelse er en af de succeskriterier, der bliver fremhævet af begge virksomheder. Som en del af dette, er det vigtigt, at projektet jævnligt bliver evalueret og ikke kun internt i virksomheden men sammen med leverandøren. I det hele taget er det vigtigt at opbygge og opretholde et godt og sundt forhold til leverandøren gennem kommunikation og samarbejde. Derfor er det af essentiel betydning for outsourcing projektet, at den rette leverandør bliver valgt fra starten, da outsourcer og leverandør er afhængige af at have et godt forhold baseret på gensidig tillid og forpligtelse. Begge virksomheder i undersøgelsen lægger vægt på, at det vigtigste succeskriterium er, at der er en solid opbakning fra topledelsen i virksomheden. 25

26 Hanna og Daim (2007) har ved litteraturgennemgang deneret en række fordele, der gør, at virksomheder vælger at outsource. Disse fordele og mål for den outsourcende virksomhed er at kunne reducere omkostninger, øge værdien for virksomhedens investorer, øge virksomhedens konkurrencedygtighed, øge kundernes loyalitet til virksomheden, øge omsætningen og sidst men ikke mindst øge virksomhedens fokus på dets kernekompetencer. For at undersøge, hvordan man kommer helskindet gennem et outsourcing projekt har Daim og Hanna (2007) gennemført interviews med to projektledere med ansvar for outsourcing projekter fra to store virksomheder med erfaring indenfor outsourcing. De outsourcende virksomheder outsourcer til udlandet, hvorfor der opstår virtuelle teams, der skal samarbejde på tværs af landegrænserne. Dette stiller meget store krav til de ansvarlige projektledere i forhold til kommunikation i projektet. Begge de interviewede parter understreger vigtigheden af fra starten at opbygge et solidt og tillidsfuldt forhold til leverandøren, som gør, at projektet har størst chance for succes og overlevelse. Et initierende møde ansigt til ansigt har stor betydning for dette. Det kan være udfordrende og måske ikke økonomisk muligt, og så er det vigtigt at ty til alternativer som fx videokonference. Gennem projektet er det af stor betydning, at der holdes ugentlige statusmøder med projektgruppen samt månedlige styregruppemøder. Involvering fra topledelsen tidligt i projektet har også stor betydning for projektets succes. Ud over løbende samt den rette brug af kommunikation er det succeskriterium, der bliver fremhævet ud fra undersøgelsen kontrakten. Denne skal indgås med den rette leverandør, og den skal indeholde klart denerede mål og forventninger. Barthelemy (2001) har i en undersøgelse af 50 virksomheder indenfor out- 26

27 sourcing erfaret, at 14 % af de undersøgte projekter ender som askoer, fordi virksomhederne ikke har forstået og været opmærksomme på alle de omkostninger, der følger med et outsourcing projekt. Den første og største skjulte omkostning identiceres i forbindelse med leverandørvalg og indgåelse af kontrakt. Det er vigtigt at bruge den nødvendige tid fra starten på at denere præcis, hvad man som virksomhed vil have ud af at outsource og herefter på at vælge og forhandle med den rette leverandør. Kontrakten er det vigtigste ved outsourcing, og derfor er det essentielt for projektets succes, at der bruges den nødvendige tid på, at kontrakten bliver så veldeneret og gennemarbejdet som muligt. Ved at komme fra start med en ordentlig kontrakt kan man spare tid, ressourcer og i sidste ende penge senere i projektets forløb, hvor der ellers kunne opstå konikter, som ville føre til genforhandling af kontrakten. Ledelse af outsourcing projektet er også af stor vigtighed, og i den forbindelse er det væsentlig, at der er tillid i forholdet til leverandøren. Denne tillid kan opbygges ved, at der fra starten er klarhed over begge virksomheders mål med outsourcing projektet, god kommunikation gennem projektet, samarbejde om problemløsning og jævnlige møder ansigt til ansigt. Skal projektledelsen bruge mange ressourcer på at opretholde tilliden, betyder det i sidste ende ekstra omkostninger, som ikke var beregnet oprindeligt. Barthelemys (2001) undersøgelse viser, at det tager gennemsnitligt 1 år fra leverandøren har overtaget det fulde ansvar fra den outsourcende virksomhed. Denne transitionstid indeholder også en betydelig skjult omkostning. Det kræver interne ressourcer at overvåge leverandøren og stå til rådighed med hjælp lige så lang tid, som transitionen varer, og ingen af de undersøgte virksomheder kunne sætte tal på transitionsomkostningerne. Hvis man på et senere tidspunkt vælger at skifte leverandør eller vælger at få det outsourcede tilbage internt i virksomheden igen, vil der være 27

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT?

Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Mandag: HVAD ER ET PROJEKT? Hvorforhar vi projekter? Resultater! Fokus på en opgave der ikke er mulig i linjeorganisationen Arbejde på tværs af en organisation Afgrænsning af styringsområde Bedre styring

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult

Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Kom godt i gang med projektkarrieren Karsten Lodahl Madsen, Dansk Magisterforening Mikkel Lundstrøm, Unik Consult Program 11.00 Velkomst og præsentation 11.15 Projekternes verden 11.30 Sådan arbejder jeg

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen

Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen www.pwc.dk Bestyrelsesevaluering som vejen til fremtidens bestyrelsesarbejde v/ Ulrikka Brændgaard Nissen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1. Hvorfor gennemføre en bestyrelsesevaluering? 2. Bestyrelsesmindset

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen

De meget vigtige værktøjer interessentanalysen og kommunikationsplanen Projektets Interessenter Belært af dyrt købte erfaringer er det i moderne projektledelse essentielt at have fokus på projektets interessenter. Traditionelt har projektledelse taget udgangspunkt i, hvad

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

KMD Continuous Improvement

KMD Continuous Improvement 6 December 2013 SLIDE 1 KMD Continuous Improvement Coninuous vs. Continual SLIDE 2 SLIDE 2 Coninuous Improvement Løbende forbedring uden pauser Continual Improvement Løbende forbedring med pauser Kilde:

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Udvikling og tendenser i projektledelse

Udvikling og tendenser i projektledelse Udvikling og tendenser i projektledelse VIA University College Danmarks største professionshøjskole 2.100 medarbejdere 17.000 studerende VIA Erhverv VIA Pædagogik og Samfund VIA Sundhed VIA Efter- og Videreuddannelse

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard

Forandringsledelse. Johnny Jensen, Service & Support Forum. Stifter Ole Westergaard Forandringsledelse Johnny Jensen, Service & Support Forum Westergaard Management A/S Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Stifter Ole Westergaard Westergaard Management stiftedes den 1. januar 1998 og er

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed

Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 104 105 KAPITEL 6 Brug TripAdvisor internt, og optimér din virksomhed 106 Involvér hele virksomheden i TripAdvisor-indsatsen Jo mere du inddrager dine medarbejdere og gør projektet omkring TripAdvisor

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører

Projektledelse. midtconsult. rådgivende ingeniører Projektledelse midtconsult rådgivende ingeniører Indholdsfortegnelse Midtconsult samler trådene 3 Projektmodellen 4 De fire faser 6 Fase 1 - Idégenerering og tilbud 8 Fase 2 - Planlægning og specifikation

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i 2014-15, omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul

Læs mere

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter

Agil test tilgang - erfaringer fra projekter Agil test tilgang - erfaringer fra projekter af Michael Roar Borlund November 2011 Image Area Agenda Introduktion Agil test Fremtidsvision Agil test tilgang Agil opbygning i QC Resumé og Spørgsmål 2 Introduktion

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011

PRINCE2 med tusind ord. Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd. AXELOS.com. The Stationery Office 2011 PRINCE2 med tusind ord Andy Murray, PRINCE2 (2009) lead author og direktør for Outperform UK Ltd AXELOS.com White Paper September 2011 Indhold 1 Hvad er PRINCE2? 3 2 Fordele ved PRINCE2 3 3 Principper

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

2B Basware Connectivity Service

2B Basware Connectivity Service Fakturahåndtering 2B Connectivity Service Camilla Holbøll A/S Agenda: Gennemgang af Connectivity Aktiverings Kampagne Forhindringer/udfordringer Fordele og udbytte 2 Hvad er Connectivity? Èn løsning der

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter

leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter leverer forventet udbytte Kun 10% af strategiske projekter Hvem er Crevato Crevato er et professionelt konsulenthus der bistår danske og internationale virksomheder i forbindelse med: Strategi Portefølje

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

DataHub - efter Prince2_2009 principper

DataHub - efter Prince2_2009 principper Til Hvem det måtte interessere 12. november 2009 JDP / JHH DataHub - efter Prince2_2009 principper www.datahub.dk 65410-09_v1_Prince2 notat til DH-hjemmesiden 1/5 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Baggrund...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere