Kritiske succesfaktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kritiske succesfaktorer"

Transkript

1 Kritiske succesfaktorer i IT outsourcing projekter Marie Viholt Oxfeldt Kongens Lyngby 2012 IMM-B.Eng

2 Forord Forordet i min bacheloropgave vil jeg benytte til at takke de personer, der har været med på min rejse og har hjulpet mig igennem dette eksamensprojekt. TAK til min chef og virksomhedsvejleder, Torben Prang, der har holdt mig til ilden gennem hele projektet. De ugentlige sparringsseancer, vi har haft, har givet mig motivation og tro på arbejdet og har været med til at holde mig på det rette spor. TAK til min kære kæreste, Casper, og de i min familie og blandt mine venner, der har måttet lægge ører til de frustrationer, jeg har oplevet undervejs i projektet. Det har været dejligt at kunne dele mine oplevelser med nogen, der har været uden for projektet. TAK til min DTU vejleder, Flemming Stassen, for altid at være klar ved mailen til at svare på mine mange spørgsmål angående de formelle krav til eksamensprojektet. Det har været en stor oplevelse at udføre dette eksamensprojekt, og jeg sætter pris på al den støtte, jeg har fået undervejs. TAK! Marie Viholt Oxfeldt 2

3 Resumé Virksomheder har stigende fokus på omkostninger, og i takt med globaliseringen har virksomheder mulighed for at outsource dele af deres forretning til andre virksomheder. Ved at outsource kan virksomhedens omkostninger reduceres. Outsourcing er blevet en accepteret del af virksomheders strategi. Den første form for outsourcing ses helt tilbage i Romerriget, hvor man outsourcede skatteopkrævningen. Kodak revolutionerede IT outsourcing i 1988, hvor de outsourcede store dele af deres IT infrastruktur. På trods af de fordele, der kan opnås ved outsourcing som reducerede omkostninger og fokus på kernekompetencer, er der også en række risici, man både som outsourcer og insourcer skal være opmærksom på. Denne rapport, som er forfatterens bacheloropgave, har til formål at undersøge, hvilke kritiske succesfaktorer, der er gældende i IT outsourcing projekter i Danmark. Indgangsvinklen til bachelorprojektet er at gennemføre en analyse af et gennemført IT outsourcing projekt og sammenligne undersøgelsens resultater og konklusioner med den nuværende litteraturs tankegang om outsourcing generelt og IT outsourcing i særdeleshed. Det gennemførte IT outsourcing projekt analyseres og evalueres kvalitativt ved udførelse af interviews af udvalgte interessenter. Konklusionen af undersøgelsen er, at de områder, hvor der er mest forbedringspotentiale, er kontrakten og kommunikationen. Det område, hvor der er mest succes, er samarbejdet mellem sourcing parterne. De primære anbefalinger ud fra undersøgelsen er, at der implementeres en kontraktnedbrydning samt kommunikation af kontrakten, og at der sikres en god og åben kommunikation, også omkring udfordringer. Derudover skal sourcing parterne sikre et godt samarbejde og forhold præget af tillid og engagement, som forankres ved involvering fra topledelsen samt sociale relationer på tværs af virksomhederne fra starten af projektet. 3

4 Summary Companies have increased focus on their costs, and concurrently with the globalisation, companies are able to outsource parts of their business to other companies. By outsourcing, companies can reduce their costs. Outsourcing has become an accepted part of a company's strategy. The rst sort of outsourcing is seen as far back as in the Roman Empire where tax collection was outsourced. Kodak made a revolutionary decision in 1988 by outsourcing great parts of their IT infrastructure. Even though there is achievable benets within outsourcing such as reduced costs and focus on the company's own core competencies, there are a number of risks to be aware of. The purpose of this report, which is the author's bachelor thesis, is to examine which critical success factors exist in IT outsourcing projects in Denmark. The approach to the bachelor project is to conduct an analysis of a completed IT outsourcing project. The results and conclusions of the analysis will be compared with the current literature's thinking about outsourcing in general and IT outsourcing in particular. The completed IT outsourcing project will be analysed and evaluated qualitatively by interviews with chosen stakeholders from the project. The conclusion of the analysis is that the areas with most potential for improvement are the contract and the communication. The area with the most success is the cooperation between the sourcing partners. The primary recommendations on the basis of the analysis are that the companies implement a structure for breaking down the contract and communicating it and ensuring open communication, also about challenges in the projects. Besides that the sourcing partners have to ensure a good relation and cooperation characterized by trust and engagement, which is anchored by involvement from top management and social relations across the companies from the beginning of the project. 4

5 Indhold 1 Indledning Præsentation af projektet og projektets organisation Konceptuel model Afgrænsning Mål med opgaven Opgavens tilrettelæggelse, struktur og tidsplan Litteraturgennemgang Indledning til litteraturgennemgang Outsourcing - denition og historisk udvikling Fordele, risici og udfordringer ved outsourcing Resumé og konklusion af litteraturgennemgang Metode Indledning til metode Mål med undersøgelsen Fastlæggelse af undersøgelsen Design af interviews Resumé og konklusion af metode Analyse af resultater Indledning til analyse Kvalitativ dataanalyse Resumé og konklusion af analyse Konklusion, anbefalinger og videre arbejde Konklusion Anbefalinger

6 5.3 Videre arbejde Reeksion 79 7 Referencer 81 8 Appendiks Ordforklaring Milepælsplan Åbningssektion Interviewskema Interviews

7 Figurer 1 Danske Bank Voice projektet Danske Bank Voice projektorganisation Konceptuel model Product og Work breakdown structure Undersøgelsens strategi, design, metode og teknik Indsamling af data - kvalitativt og kvantitativt Interview - spørgsmål til baselineområder skridt i kvalitativ dataanalyse Oversigt over baselineområder med succes og forbedringspotentiale Konceptuel model med resultat Interessentanalyse opad, nedad og udad Kontraktnedbrydning ud fra Contract Work Breakdown Structure Konikttrappen Fra kontraktnedbrydning til kommunikation Eksempel på kommunikation fra kontraktnedbrydning Samarbejde med tillid og engagement Kotters 8 steps forandringsmodel

8 Tabeller 1 Udvalgte interessenter til undersøgelsen

9 1 Indledning IT outsourcing og outsourcing generelt er blevet et populært fænomen. Virksomheder er i dag meget fokuserede på deres omkostninger og vil gerne reducere disse, hvor det er muligt. På grund af globaliseringen, har virksomheder i stigende grad mulighed for at outsource dele af virksomheden, eksempelvis ansvaret for virksomhedens IT infrastruktur. Ved at outsource kan der sættes et øget fokus på virksomhedernes kernekompetencer, omkostningerne kan reduceres, og eektiviteten kan øges. Det er kun nogle af de fordele, der kan opnås ved at outsource (Dhar og Balakrishnan, 2006). Selv om der ved IT outsourcing kan opnås en række fordele for virksomheden, er der også mange risici at forholde sig til, som går ud over almindelige IT projekter (Dhar og Balakrishnan, 2006). Dette kan eksempelvis være skjulte omkostninger i forbindelse med kontrakthåndteringen. Hvis man ikke kommer godt fra start med kontrakten, skal der bruges tid senere i projektet, som ikke var beregnet fra starten. I sidste ende vil det betyde, at virksomheden ikke opnår den omkostningsmæssige reducering, som var ønsket (Barthelemy, 2001). For at indtrufne risici ved IT outsourcing projekter ikke skal overgå de ønskede fordele, er det vigtigt, at der i projektet både fra outsourcers og insourcers side er fokus på de rette områder, de kritiske succesfaktorer (Se ordforklaring i Appendix 8.1, hvor ord skrevet med kursiv i opgaven er forklaret). Dette eksamensprojekt har til formål at undersøge, hvilke kritiske succesfaktorer, der er gældende i IT outsourcing projekter samt, hvordan der holdes fokus på disse for at projektet bliver en succes. 9

10 1.1 Præsentation af projektet og projektets organisation Dette afsnit vil give en kort introduktion til det specikke projekt, forfatteren vil undersøge for at vurdere, hvilke succeskriterier, der er vigtigst i IT Outsourcing projekter. Danske Bank Voice projektet Projektet, der skal undersøges og evalueres, kaldes Danske Bank Voice projektet. Formålet med dette projekt har været, at NetDesign har skullet overtage driften af Danske Banks IP Telefoni, som IBM tidligere har haft driftsansvaret for, og som altså er blevet overyttet fra én leverandør til en anden. Danske Bank Voice projektet har været opdelt i 8 transitionsprojekter samt en række inight projekter. Alle disse projekter har hver været tilknyttet en projektleder fra NetDesign samt en projektleder fra Danske Bank. Samtidig har hele projektet haft en overordnet projektleder fra både Danske Bank og fra NetDesign. Figur 1 viser det overordnede billede af Danske Bank Voice projektet, hvor det illustreres, at projektet består af en række delprojekter. 10

11 Figur 1: Danske Bank Voice projektet. De to projekter, Governance og Communication, der ligger under Project Processes, har haft til formål at denere og implementere processer i projektet. I governance projektet er der blevet deneret og implementeret en governance struktur for projektet i kraft af organisation, møder og rapportering. Kommunikationsprojektet har haft til formål at sikre, at alle interessenter og deltagere i projektet er blevet holdt informeret om projektet og kontraktens indhold. 11

12 De tekniske delprojekter har været organiseret under Technical Products. Access & Security projektet har haft til formål at etablere remote og on-site adgang til IPT systemerne, som betyder, at NetDesign kan servicere Danske Banks lokationer remote og dermed yde en bedre service for Danske Bank. I Operations projektet er ytningen af Voice services fra IBM til NetDesign blevet organiseret. Heriblandt implementering og oprettelse af Service Level Agreements (SLA). Beskrivelse og implementering af ITIL processer samt overtagelse og opdatering af procedurehåndbogen er sket i Crossfunctional projektet. I projektet Technical Service Catalogue er der blevet oprettet et service katalog med overblik over de tekniske services NetDesign kan levere til Danske Bank i henhold til kontrakten. Sidste projekt under de tekniske projekter, Service Request Process, har haft til formål at denere, dokumentere og implementere processer og procedurer for håndtering af service requests og kontraktleveringer. Dette fra det tidspunkt, hvor Danske Bank identicerer et behov for en ny eller ændret service til denne er blevet leveret af NetDesign. HR projektet har bestået i at ytte en række medarbejdere fra IBM til NetDesign og få dem integreret fysisk og socialt i deres nye virksomhed. Derudover har der været en række inight projekter, det vil sige projekter, der har været igangværende hos IBM, og som har relation til kontrakten, som NetDesign har skullet overtage ansvaret for at få gennemført og afsluttet. 12

13 Projektets organisation Interessentanalysen har været et vigtigt værktøj i projektlederens værktøjskasse i projektet. Analysen laves som en af de første i projektet, da den danner grundlag for efterfølgende analyser som kommunikationsplanen og risikoanalysen samt den kan bruges til at skærpe målsætningen (Attrup og Olsson, 2008). På baggrund af interessentanalysen er der opbygget en projektorganisation for NetDesign og Danske Bank, som dette afsnit vil give et overblik over. På gur 2 ses den overordnede projektorganisation. Figur 2: Danske Bank Voice projektorganisation. Figur 2 viser, at hvert af delprojekterne har haft en projektleder fra IBM, en projektleder fra Danske Bank og en projektleder fra NetDesign, der i fællesskab har styret det enkelte projekt med den for det givne projekts projektgruppe. Hvert projekt havde en milepæl, hvor IBM skulle være ude af projektet, og efterfølgende har projektlederen fra Danske Bank og projekt- 13

14 lederen fra NetDesign haft ansvaret for projektet. Overordnet har projektet haft en projektleder fra Danske Bank og fra NetDesign, og disse har haft det overordnede ansvar for projektet. Samtidig har de været bindeled mellem projekterne og den for projektet fælles styregruppe. 1.2 Konceptuel model Figur 3 viser opgavens konceptuelle model, hvor der startes fra toppen med at undersøge outsourcing videre til IT outsourcing. Herudfra uddrages en baseline for succeskriterier ved IT outsourcing projekter, hvor Danske Bank og NetDesign som henholdsvis outsourcer og insourcer giver deres input til, hvad der har været af succeser og forbedringspotentialer i Danske Bank Voice projektet inden for hvert baselineområde. Herefter kan det område med mest succes og det område med mest forbedringspotentiale set fra henholdsvis Danske Banks og NetDesigns side analyseres dybere. Slutteligt kan resultaterne fra analysen af det givne case study sammenlignes med de baselineområder, der er blevet fundet ved litteraturgennemgangen. 14

15 Figur 3: Konceptuel model. 1.3 Afgrænsning Som det fremgår af gur 1, er der i Danske Bank Voice projektet indgået et HR projekt i forbindelse med overytning af medarbejdere fra IBM til NetDesign. Dette delprojekt er af en særlig karakter, og der vil ikke blive analyseret direkte på det, ligesom der heller ikke vil blive analyseret på det tekniske og systemmæssige i projektet. Der fokuseres og evalueres udelukkende på Danske Bank Voice projektet fra et forretningsmæssigt synspunkt. For at analysere og evaluere projektet, vil der blive udvalgt en række interessenter fra Danske Bank og NetDesign til en undersøgelse. Disse interessenter udvælges således at de dækker hele Danske Bank Voice projektet samt den 15

16 baseline, der identiceres i litteraturgennemgangen. Selv om driftsansvaret for Danske Banks IP Telefoni i projektet er blevet yttet fra IBM, vil IBM ikke indgå i eksamensprojektets undersøgelse. I eksamensprojektet og eksamensrapporten fokuseres der udelukkende på outsourcing af IT, altså ikke outsourcing generelt, som kan være outsourcing af alt fra bogholderi og regnskabsmæssig outsourcing til outsourcing af produktion. Der afgrænses yderligere fra oshoring, som er outsourcing på tværs af landegrænser. Undersøgelsens resultater skal altså ikke overføres til oshoring, selv om visse områder kan sammenlignes. 1.4 Mål med opgaven Dette afsnit har til formål at denere forfatterens personlige mål for eksamensprojektet samt målene for NetDesign og Danske Bank. Personlige mål Forfatterens mål med opgaven er at få afsluttet sin bacheloruddannelse på DTU ved at gennemføre eksamensprojektet med et fortrinligt resultat. Det fortrinlige resultat skal eksekveres ved at demonstere brug af den viden, der er opnået under uddannelsen samt i løbet af praktikperioden i første halve år af 2011 i NetDesigns projektledelsesafdeling. Resultatet af eksamensprojektets undersøgelse skal efterfølgende præsenteres for interessenter i NetDesign og Danske Bank ud over at det skal forsvares for forfatteres vejleder på DTU samt en ekstern censor. Læringsmålene for eksamensprojektet, som er udarbejdet i samarbejde med 16

17 forfatterens vejleder på DTU, er følgende: At analysere og denere området for en given problemstilling - i det konkrete tilfælde i IT projektledelse inden for netværk, sikkerhed og unied communications. Med udgangspunkt i et case study at identicere og evaluere de benyttede metoder og på basis heraf udvælge de bedst egnede metoder. At indkredse mangler i de valgte metoder og om nødvendigt anvise bedre egnede metoder. At evaluere det gennemførte case study i forhold til den oprindelige målsætning. At beskrive problemet, dets baggrund, det udførte arbejde, den opnåede løsning og en evaluering heraf i en rapport, herunder at argumentere for trufne beslutninger i en sammenhæng efter akademiske og videnskabelige standarder. Mål for NetDesign og Danske Bank For NetDesign og Danske Bank, som er de involverede virksomheder i Danske Bank Voice projektet, er målet med opgaven at få udført en grundig analyse af projektet med henblik på identicere de områder med succes og de områder med forbedringspotentiale. Resultatet ud fra undersøgelsen vil fremadrettet for NetDesign og Danske Bank kunne bruges til at have fokus på de rette områder i forbindelse med IT insourcing / outsourcing. 1.5 Opgavens tilrettelæggelse, struktur og tidsplan Gennem forfatterens studietid har denne stiftet bekendtskab med adskillige bøger, artikler og opgaver. Forfatteren er blevet meget opmærksom på, hvor 17

18 meget det betyder, at disse er opbygget på en fornuftig måde, således at man som læser kan fastholde overblikket gennem læsningen. Derfor er det vigtigt for forfatteren, at der er en fornuftig struktur i eksamensopgaven, hvor læseren hele tiden er klar over den røde tråd. Dette afsnit forklarer, hvordan opgaven er opbygget. Afsnit 1 er opgavens Indledning. Her præsenteres det afsluttede outsourcing projekt, der skal undersøges og evalueres samt hvilke mål, der er for de involverede parter ved efterfølgende at gennemføre en undersøgelse og analyse af projektet. Samtidig præsenteres opgavens struktur. Afsnit 2 er en Litteraturgennemgang. Her undersøges teorien omkring outsourcing og i særdeleshed IT outsourcing. Denne teori danner grundlag for resten af opgaven, da der som afslutning på afsnittet deneres en baseline for succeskriterier i IT outsourcing projekter. Afsnit 3 beskriver undersøgelsens Metode, hvor det begrundes og retfærdiggøres, hvordan undersøgelsen af Danske Bank Voice projektet skal udføres. Afsnit 4 er opgavens Analyse af resultater. I dette afsnit analyseres de indhentede data. Afsnit 5 er den afsluttende Konklusion, anbefalinger og videre arbejde. Ud fra de analyserede data vil der blive draget en række konklusioner samt prioriterede anbefalinger til NetDesign og Danske Bank. Efterfølgende vil der blive perspektiveret til, hvilket videre arbejde, der kan udføres. 18

19 Afsnit 6 er opgavens Reeksion, og i dette afsnit vil forfatteren evaluere det arbejde, denne har udført i forbindelse med eksamensprojektet. Det gøres her også op, om de personlige mål er opnået. Afsnit 7 indeholder en fuld liste over de Referencer, der er blevet brugt i opgaven sorteret i alfabetisk orden. Afsnit 8 indeholder de Appendiks, der er nødvendige for opgaven. I relation til en akademisk tilgang til opgaveskrivning ndes der to hovedreferencesystemer, det numeriske system og Harvard systemet. Der vil gennem denne opgaven blive refereret efter Harvard systemet (British Standard Institution, 1990). Ud over at gøre eksamensopgaven struktureret og let overskuelig er det også vigtigt for forfatteren at have en struktureret tilgang til og et struktureret overblik over eksamensprojektet. Derfor har forfatteren ud fra ovenstående nedbrydning af eksamensopgaven lavet en milepælsplan (Attrup og Olsson, 2008), som kan ses i Appendix 8.2. Milepælsplanen er blevet lavet i forlængelse af gur 4, som er en kombineret produktnedbrydning (Product Breakdown Structure) og arbejdsnedbrydning (Work Breakdown Structure). 19

20 Figur 4: Product og Work breakdown structure. Det samlede produkt er eksamensopgaven, som er blevet nedbrudt i afsnit 20

21 ovenfor. Disse fremgår af gur 4 som delprodukter. Inden for hvert af disse delprodukter er en række opgaver, der skal løses. Den øverste del af boksene er altså de nedbrudte produkter, og den nederste del af boksene er de tilhørende nedbrudte opgaver. Pilene mellem boksene angiver afhængighederne. Altså skal litteraturgennemgangen laves før metoden, som skal laves før analysen og så fremdeles. Nedbrydningen er inddelt i tre niveauer ud fra, hvilke afsnit, der er afhængige af hinanden. 21

22 2 Litteraturgennemgang 2.1 Indledning til litteraturgennemgang Formålet med dette afsnit er at klarlægge den empiriske tilgang til opgaven. Denitionen af outsourcing og IT outsourcing samt den historiske udvikling på området undersøges. Der uddrages en baseline for kritiske succesfaktorer i forbindelse med outsourcing projekter set både fra outsourcer og insourcers side. 2.2 Outsourcing - denition og historisk udvikling Denition Gennemgang af litteraturen viser, at der er små forskelle på denitionerne af outsourcing og IT outsourcing, hvorfor forfatteren vil udpege de denitioner, der vil danne grundlag for denne opgave. Linder (2004:54) denerer outsourcing som: 'Outsourcing means purchasing ongoing services from an outside company that a company currently provides, or that most organizations normally provide, for themselves'. Forfatteren nder denne denition mere meningsfuld end andre, fordi den er dynamisk og kan ændre betydning alt efter, hvad der outsources i den tid, man er i. Gottschalk og Solli-Sæther (2005:685) denerer IT outsourcing som: 'Information technology (IT) outsourcing is the practice of turning over all or part of an organization's IT functions to an out- 22

23 side vendor' Denne denition er meget overordnet, hvorfor nedenstående denition med ere detaljer ndes mere meningsfuld: 'IT outsourcing is an act of delegating or transferring some or all of the IT related decision making rights, business processes, internal activities, and services to external providers, who develop, manage, and administer these activities in accordance with agreed upon deliverables, performance standards and outputs, as set forth in the contractual agreement' (Dhar, Gangurde and Sridar, 2004, citeret af Dhar og Balakrishnan, 2006:39) Sidstnævnte denition vil altså sammenhængende med Linders (2004) denition af outsourcing fremadrettet i opgaven blive brugt om IT outsourcing, da det kontraktuelle er en vigtig del af outsourcing. Det er jo netop en aftale, der laves med en ekstern leverandør. Historisk udvikling Outsourcing, tidligere kaldet udlicitering, som stammer fra det engelske udtryk contracting out, er ikke noget nyt fænomen. Den første form for outsourcing ses helt tilbage i Romerriget i forbindelse med skatteopkrævning (Kakabadse og Kakabadse, 2002). I og 1800-tallet blev der i England, USA, Australien og Frankrig outsourcet til den private sektor. I England gjaldt det blandt andet vedligeholdelse af gadebelysning og oentlige hovedveje, hvor det i USA og Australien var postlevering og i Frankrig blandt andet vedligehold af jernbanerne (Kakabadse og Kakabadse, 2002). 23

24 Under den industrielle udvikling i 1800-tallet blev blandt andet fremstilling af sejl til USA's Clipper skibe outsourcet til arbejdende i Skotland, som importerede råmaterialer fra Indien (Brown og Wilson, 2005; Hanna og Daim 2007). Den engelske tekstilindustri var så eektiv i 1830'erne, at Indien ikke kunne konkurrere og outsourcede al tekstilfremstilling til England (Brown og Wilson, 2005). Virksomheder blev i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet mere vertikalt integrerede og varetog alle deres aktiviteter selv, hvorfor outsourcing tendensen faldt (Brown and Wilson 2005; Kakabadse og Kakabadse 2002). I USA blev det i løbet af 1970'erne og 1980'erne almindeligt for IT virksomheder at outsource alle typer af regnskabsmæssige funktioner til eksterne leverandører (Brown og Wilson, 2005; Hanna og Daim, 2007). At Kodak i 1988 indgik en 10-årig outsourcing kontrakt og dermed outsourcede en stor del af deres IT infrastruktur, inklusive mange af deres IT medarbejdere, var en meget kontroversiel og samtidig revolutionerende beslutning (Brown og Wilson, 2005; Linder, 2004). Kontroversiel fordi ikke alle med det samme så fornuften i det og fordømte virksomheden for at opgive kontrollen (Linder, 2004). Revolutionerende fordi Kodak hurtigt blev efterfulgt af ere større virksomheder, og sidenhen er det blevet en accepteret og respekteret virksomhedsstrategi at outsource de aktiviteter, der ikke er virksomhedens kernekompetence (Brown og Wilsom, 2005). 24

25 2.3 Fordele, risici og udfordringer ved outsourcing Dhar og Balakrishnan (2006) udførte i 2003 en dybdegående undersøgelse af to store virksomheder med adskillige års erfaring inden for global outsourcing. Formålet med denne undersøgelse var at nde og analysere risici, fordele og udfordringer i globale IT outsourcing projekter. Ud fra en grundig interessentanalyse blev en række nøglepersoner fra hver virksomhed udvalgt til interviews og spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen viser, at den primære fordel og grund til, at virksomhederne overvejer outsourcing er for at reducere deres omkostninger. Herefter følger, at virksomheden kan holde et øget fokus på dets kernekompetencer samt, at man får leveret en professionel service. Dog er man som virksomhed nødt til at være opmærksom på, at der er risici for skjulte omkostninger forbundet med outsourcing, og derfor er det nødvendigt, at man hele tiden overvåger og styrer de risici, der opstår. Dette blandt andet ved at have en veldeneret og klar kontrakt samt en Service Level Agreement (SLA). Det er vigtigt at have en aftale omkring bodsbetaling og en udtrædelsesklausul, hvis de aftalte SLA'er ikke bliver mødt, og kontrakten dermed ikke bliver overholdt. Eektiv projektledelse er en af de succeskriterier, der bliver fremhævet af begge virksomheder. Som en del af dette, er det vigtigt, at projektet jævnligt bliver evalueret og ikke kun internt i virksomheden men sammen med leverandøren. I det hele taget er det vigtigt at opbygge og opretholde et godt og sundt forhold til leverandøren gennem kommunikation og samarbejde. Derfor er det af essentiel betydning for outsourcing projektet, at den rette leverandør bliver valgt fra starten, da outsourcer og leverandør er afhængige af at have et godt forhold baseret på gensidig tillid og forpligtelse. Begge virksomheder i undersøgelsen lægger vægt på, at det vigtigste succeskriterium er, at der er en solid opbakning fra topledelsen i virksomheden. 25

26 Hanna og Daim (2007) har ved litteraturgennemgang deneret en række fordele, der gør, at virksomheder vælger at outsource. Disse fordele og mål for den outsourcende virksomhed er at kunne reducere omkostninger, øge værdien for virksomhedens investorer, øge virksomhedens konkurrencedygtighed, øge kundernes loyalitet til virksomheden, øge omsætningen og sidst men ikke mindst øge virksomhedens fokus på dets kernekompetencer. For at undersøge, hvordan man kommer helskindet gennem et outsourcing projekt har Daim og Hanna (2007) gennemført interviews med to projektledere med ansvar for outsourcing projekter fra to store virksomheder med erfaring indenfor outsourcing. De outsourcende virksomheder outsourcer til udlandet, hvorfor der opstår virtuelle teams, der skal samarbejde på tværs af landegrænserne. Dette stiller meget store krav til de ansvarlige projektledere i forhold til kommunikation i projektet. Begge de interviewede parter understreger vigtigheden af fra starten at opbygge et solidt og tillidsfuldt forhold til leverandøren, som gør, at projektet har størst chance for succes og overlevelse. Et initierende møde ansigt til ansigt har stor betydning for dette. Det kan være udfordrende og måske ikke økonomisk muligt, og så er det vigtigt at ty til alternativer som fx videokonference. Gennem projektet er det af stor betydning, at der holdes ugentlige statusmøder med projektgruppen samt månedlige styregruppemøder. Involvering fra topledelsen tidligt i projektet har også stor betydning for projektets succes. Ud over løbende samt den rette brug af kommunikation er det succeskriterium, der bliver fremhævet ud fra undersøgelsen kontrakten. Denne skal indgås med den rette leverandør, og den skal indeholde klart denerede mål og forventninger. Barthelemy (2001) har i en undersøgelse af 50 virksomheder indenfor out- 26

27 sourcing erfaret, at 14 % af de undersøgte projekter ender som askoer, fordi virksomhederne ikke har forstået og været opmærksomme på alle de omkostninger, der følger med et outsourcing projekt. Den første og største skjulte omkostning identiceres i forbindelse med leverandørvalg og indgåelse af kontrakt. Det er vigtigt at bruge den nødvendige tid fra starten på at denere præcis, hvad man som virksomhed vil have ud af at outsource og herefter på at vælge og forhandle med den rette leverandør. Kontrakten er det vigtigste ved outsourcing, og derfor er det essentielt for projektets succes, at der bruges den nødvendige tid på, at kontrakten bliver så veldeneret og gennemarbejdet som muligt. Ved at komme fra start med en ordentlig kontrakt kan man spare tid, ressourcer og i sidste ende penge senere i projektets forløb, hvor der ellers kunne opstå konikter, som ville føre til genforhandling af kontrakten. Ledelse af outsourcing projektet er også af stor vigtighed, og i den forbindelse er det væsentlig, at der er tillid i forholdet til leverandøren. Denne tillid kan opbygges ved, at der fra starten er klarhed over begge virksomheders mål med outsourcing projektet, god kommunikation gennem projektet, samarbejde om problemløsning og jævnlige møder ansigt til ansigt. Skal projektledelsen bruge mange ressourcer på at opretholde tilliden, betyder det i sidste ende ekstra omkostninger, som ikke var beregnet oprindeligt. Barthelemys (2001) undersøgelse viser, at det tager gennemsnitligt 1 år fra leverandøren har overtaget det fulde ansvar fra den outsourcende virksomhed. Denne transitionstid indeholder også en betydelig skjult omkostning. Det kræver interne ressourcer at overvåge leverandøren og stå til rådighed med hjælp lige så lang tid, som transitionen varer, og ingen af de undersøgte virksomheder kunne sætte tal på transitionsomkostningerne. Hvis man på et senere tidspunkt vælger at skifte leverandør eller vælger at få det outsourcede tilbage internt i virksomheden igen, vil der være 27

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT

IACCM ASSOCIATE UDDANNELSEN MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT MODUL 1: INTRODUKTION TIL CONTRACT MANAGEMENT Formålet med modul 1 er at introducere den studerende til uddannelsen, og til contract management best practices og benchmarking med henblik på at definere

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Styregrupper Styregrupper er en af de største barrierer for effektiv program- og projektudførelse, hør hvordan vi har adresseret denne udfordring i både offentligt og privat regi Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018

BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 BACHELORPROJEKT FORÅR 2018 Orienteringsmøde for HA-studerende PROJEKTET Bachelorprojektet er den sidste studieaktivitet på HA-uddannelsen og bygger på den viden samt de færdigheder og kompetencer, den

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse

Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse projektkonference 2012-24. maj Målformulering til kickstart og som første skridt mod god idriftsættelse Marcel Bigum, Slagelse Kommune Program Oplæg 30min - Workshop 45min - Opsummering 15min Hvem er jeg

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

Hvad er formålet med en VTV-rapport?

Hvad er formålet med en VTV-rapport? Hvad er formålet med en VTV-rapport? Inspiration Ny viden på området Fortælling, fx artikel 1. 2. 3. 4. 5. VTV rapport Business case VTV-processen bidrager med: Helhedsvurdering af teknologien De fire

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning

Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Metoder til undersøgelse af læringsmålstyret undervisning Uddannelse for læringsvejledere i Herlev Kommune 20. Marts 2015, kl. 09:00-15:00 Underviser: Leon Dalgas Jensen, Program for Læring og Didaktik,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Agenda. Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål

Agenda. Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål Agenda Kort om Professionshøjskolen Metropol Metropols sourcingovervejelser Mulige scenarier fordele og ulemper Afrunding og spørgsmål METROPOLS UDVIKLING Kilde: Metropols årsrapport 2008 og 2015 ORGANISATION

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

Værktøj 1 Projektbeskrivelse

Værktøj 1 Projektbeskrivelse Værktøj 1 Projektbeskrivelse En projektbeskrivelse er oftest knyttet til bibliotekets mission og vision. Projektbeskrivelsen er et dynamisk dokument, som tjener flere formål, alt efter hvilken af projektets

Læs mere

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed

ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed ITEK og Dansk Industris vejledning om betalingskortsikkerhed Udgivet af: ITEK og Dansk Industri Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-674-1 0.11.07 2 Beskyttelse af betalingskortoplysninger Summary

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Din organisation og dine mennesker skal være med!

Din organisation og dine mennesker skal være med! Din organisation og dine mennesker skal være med! ITIL V3 kompetenceplanlægning Johnny Jensen Service & Support Forum Service & Support Forum ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus

Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus Nyt medlemssystem? Hør eksperterne! Groupcare Foreningernes hus GROUPCARE FORENINGERNES HUS ER: It-partner for danske foreninger og medlemsorganisationer med vores produkter medlemssystemet Membercare

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87

Øvelse 6. Modeller 81 6.1 Oprettelse af og arbejde med modeller 82 6.2 Videre øvelser 87 6.3 Øvelser i eget projekt 87 Indhold Indledning 7 Øvelse 1. Introduktion til NVivo 11 1.1 NVivos skærmbillede og funktioner 12 1.2 Sources 13 1.3 Nodes 15 1.4 Classifications 17 1.5 Queries 18 1.6 Models 19 1.7 Videre øvelser 19 Øvelse

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring.

Case til opgaven: Evaluering som belutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Case til opgaven: Evaluering som beslutningsmodel for forandring. Palle Ragn 1/6 Introduktion til casen Casen beskriver et forløb for implementering af et system for en af Stibo s kunder. Efter casen har

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3. hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Faser i metodeudvikling v. 0,5

Faser i metodeudvikling v. 0,5 Faser i metodeudvikling v. 0,5 Af Knud Ramian Der er faser i metodeudvikling. Sommetider kan det svare sig at tænke stort for at kunne tænke småt. Det betyder i metodeudvikling, at man starter med at tænke

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten.

Formula 1. Hvis du vil udfordre dine elever, kan du bede dem slå gloserne fra, når de læser teksten. Formula 1 Niveau 5. klasse Varighed 10-12 lektioner Om forløbet Formula 1 handler om motorsport og har fokus på ordforråd, der handler om biler og racerløb. Eleverne skal også både lytte og læse til tekster

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Designanvendelse i detalje & optimering

Designanvendelse i detalje & optimering Designanvendelse i detalje & optimering Stephan Astrup Nielsen 2000 Stifter SANDesign 2001 Afgang fra Arkitektskolen Aarhus 2002 Tilknyttes Arkitektskolen Aarhus Institut for Design 2004 Tilknyttes Designhögskolan

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011

Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Service & Support Service Desk konference 16-17/11 2011 Indlæg Viking Viking IT Inspiration eller religion Forandringsledelse Incident i små bidder Resultater 10 bud VIKING Life-Saving Equipment Privatejet

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD

Konference om Cloud Computing 18. maj 2011. Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD Konference om Cloud Computing 18. maj 2011 Proof of Concept for transition til Cloud Lars Ravndrup Thomsen, Solutions Architect, KMD POC, hvad er det? En søgning på internettet viser, at de fleste sites

Læs mere