Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13."

Transkript

1 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31. marts Dagsorden og referatet er godkendt. HR følger op på punkter om vaccine og rygepolitikken. PJ/AF 2. Tema: Masterplan (orientering og drøftelse) (45 min.) kl Temaet har til formål dels at give HMU s medlemmer et indblik i de udfordringer hospitalet står overfor, dels at invitere til at HMU kan bidrage med ideer til den videre proces omkring fornyelse af hospitalets masterplan. HMU introduceres kort til baggrunden for den nye masterplan og den foreløbige proces: Masterplanen for Masterplan seminar for afdelingsledelserne marts 2014 Gruppearbejde: HMU får mulighed for at bidrage med ideer til proces og indhold i den nye masterplan. Palle Jørgensen fortæller om baggrunden for den nuværende masterplan. Siden denne plan blev vedtaget, har hospitalet fået bygget Akutbyggeriet og hospitalet haft stor udskiftning i ledelsesgruppen samt i hospitalsledelsen. Region Midt har gennemført en omstillingsplan, som har ændret på patientforløb på tværs i regionen, også på RH Randers. Der er både nye forventninger og nye forudsætninger for hospitalerne, fx giver telemedicin mulighed for nye behandlingsformer. Regionsrådet har vedtaget en ny 1

2 sundhedsplan, og der er indgået nye og mere forpligtende sundhedsaftaler med kommunerne. På det politiske plan er der valgt et nyt regionsråd, som har nye prioriteter. På det konkurrencemæssige plan vil fx det kommende DNU i Skejby også være en konkurrent til rammerne på RH Randers. Det er et vilkår, at hospitalet fremadrettet skal være konkurrencedygtigt og attraktivt. Den kommende masterplan skal understøtte strategierne i strategiplanen. I fremtiden skal hospitalet også være attraktivt for borgere, patienter og medarbejdere. Hospitalet skal fremadrettet have fælles forventninger, som giver gode og rationelle beslutninger om ombygninger både på kort og lang sigt. Ledelsessiden gik i gang med at arbejde med masterplanen i marts. Der er desuden lagt en plan, som oplæg til den kommende proces, fx eventuelt workshops med relevante medarbejdergrupper efter sommerferien. HMU er også tænkt ind som sparringspartner. Det er tanken at sende en ny masterplan til regionen i efteråret, da det giver mulighed for at søge om bevillinger allerede til Oplægget er vedlagt referatet. HMU giver følgende input til indholdet af den kommende masterplan: Patienten og patientens behov i centrum som et gennemgående princip Fornuftigt forløb for patienterne i de fysiske rammer Adskil blå blink forløb fra de patienter, der har behov for længere ophold Hospitalets kerneopgave er de akutte patienter hele hospitalet skal organiseres ud fra denne opgave Faglige kompetencer der er behov for de brede og de specifikke Sæt alle muligheder i spil tænk ud over blind spots eller plejer Hospitalet understøtter optimale patientforløb, fx de patienter, som skal bruge flere ambulatorier => samling af ambulatorier Personalegang i stedet for enkeltmandskontorer det sparer plads, som kan bruges til andre formål Hospitalets ansigt udadtil gør forhallen lys og etablér et cafeområde Udnyt profilen som lillebror (det agile hospital) Intensivér samarbejde med kommuner Tilgængelighed Teknologi, som er automatisk og understøtter tid til kerneopgaven Gør det godt for patienterne og for personalet => godt arbejdsmiljø giver fordele for patienterne og bedre arbejdsgange Helhedsløsninger bygge nyt op Overflytning fra fx AUH kan hospitalet rumme flere patienter? Plads til nye patienter tæt på de centrale funktioner 2

3 Nye elektive funktioner -> konkurrenceparameter Gangbro til/fra p-hus Backstage system til fx affaldshåndtering og hjælpemidler Aflåste cykelskure HMU har haft fokus på at komme med input til indholdet, men i mindre grad processen. Det er en del af det nuværende oplæg til processen, at HMU og relevante personalegrupper vil blive inddraget igen. TP 3. Økonomi og aktivitet (orientering) (25 min.) kl Økonomi Vedlagt fremsendes regnskabsresultatet pr. 30. april Som det fremgår, er status for afdelingerne et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. Det er forventningen at afdelingerne i løbet af 2014 vil få bragt regnskaberne i balance, således at regnskabsåret ender med et nul. På øvrige omkostningssteder er der afsat midler til ikke afdelingsspecifikke opgaver, fællesudgifter samt reserveret midler, der udmøntes efter nærmere aftale mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelsen midlerne på øvrige omkostningssteder forventes udmøntet inden året afslutning. RH Randers har i 2014 et ajourført budget på 1,008 mia. kr. og et forventet regnskab på 1,008 mia. kr. svarende til forventet driftsbalance. Den forventede balance er dog under pres på en række områder, bl.a. som følge af de regionale besparelser (radiologibenchmark, sparekrav som følge af omlægning af apopleksi samt en række åbentstående sager med regionen vedr. finansiering af meraktivitet), der er udmøntet i budget Effekten af disse vil have stor betydning for hospitalets resultat i Yderligere er hospitalets økonomi udfordret af den fortsatte konsolidering af den fælles akutmodtagelse og indflytning til nye lokaler, fysisk opdeling af afdelingen, og udvidelse af patient gruppen med gynækologiske og psykiatriske patienter. Det har været og er fortsat en stor udfordring at få den nye organisation og de nye patientforløb på plads. De eksisterende budgetter er derfor under pres. På det kirurgiske område giver den teknologiske udvikling også fortsat stigende udgifter til utensilier og implantater. De rå regnskabstal i InfoRM viser et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. hvilket dækker over den valgte periodisering af øvrige omkostningssteder Aktivitet Vedlagt fremsendes aktivitetsregnskab (DRG/DAGS) pr. 30. april Det fremgår, at der er et underskud i årets første 4 måneder på 18 mio. kr. Det er imidlertid vigtig at fremhæve en række forhold omkring den nuværende opgørelse: Aktivitetsregnskabet er baseret på hospitalets hidtil gældende interne aktivitetsbudget for år 2014 på mio. kr. Den regionale baseline er 3

4 imidlertid nu blevet reduceret til mio. kr. Et eventuelt overskud eller underskud på Ortopædkirurgisk afdeling vil ikke indgå i den endelige opgørelse, da de pga. projektet ikke formelt indgår i takststyringen i 2014 og er dermed taget ud af den regionale takststyring. I den nuværende opgørelse går en meget stor andel af aktiviteten i fejl, men tilknyttes et estimat af DRG-værdien (posten "Sta. fejlaktivitet esundhed - DRG estimat"). Fejlen formodes at være af teknisk karakter og at blive løst med opdateringen af EPJ til version "RM14". Alt i alt er der dermed stor usikkerhed ved at anvende den aktuelle interne aktivitetsbalance som prognose for årets resultat i forhold til den regionale baseline. Formandskabet indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Bilag Alle driftsafd_økonomistatus April 2014 Perioderesultat Drift 2014 Hospitalsniveau Månedlig DRG&DAGS aktivitetsopfølgning 2014 Det fremgår af de vedlagte opgørelser fra årets første 4 måneder, at der er 6,8 mio. kr. i underskud pt på afdelingsniveau. Hospitalsledelsen forventer imidlertid et samlet overskud ved årets udgang forstået som, at nogle afdelinger formentlig vil generere et underskud, men det vil blive dækket af andre afdelingers overskud. Aktivitet Fra årsskiftet er der trådt et nyt system i kraft i stedet for DRG. Hospitalets IT system er endnu ikke gearet til de nye koder med den nye afregning. Hospitalet vil derfor først i 3. kvartal have et reelt billede af aktivitetsniveauet. Der er til gengæld kommet færre krav fra regionen, da hospitalets baseline er sænket med 45 mio. kr. Det betyder, at kravet til produktivitet i 2014 og 2015 er sænket. Eva Kleberg spørger om sænkningen bliver fordelt på afdelingerne i løbet af året, eller den først bliver fordelt ved årets slutning? Thomas Pazyj svarer, at hospitalsledelsen har fokus på at fordele sænkningen retfærdigt og samtidig give plads til at tænke i muligheder for projekter med kommunerne. Marianne Jensen supplerer med, at idet hospitalet skal leve op til udredningsretten, så den bliver styrende for hvor mange patienter, der skal behandles fremfor at nå et bestemt aktivitetsmål, som bliver fastsat via DRG en. Thomas Pazyj medgiver, at netop gynækologisk/obstetrisk området hele tiden 4

5 har haft udfordringer her. Palle Jørgensen supplerer med, at regionen nu tager udgangspunkt i 2012-tal i stedet for 2009-tal. Det kan derfor være en mulighed generelt at kopiere regionens tilgang, når aktivitetskravet skal justeres. RH Randers vil få tilført aktivitet på Øre-Næse-Hals området fra AUH, da de skal koncentrere sig om kræftbehandling. RH Randers får også 200 ekstra skulderoperationer, samt ekstra aktivitet på øjenområdet og urologi. Der forhandles desuden om overflytning af aktivitet på gynækologiområdet. Der er en positiv udvikling på aktivitetssiden. Der imidlertid økonomiske udfordringer forbundet med at have speciallæger i front, ansættelse af nye læger samt at hospitalet får tilført flere kvadratmeter. Hospitalet skal desuden aflevere en del af budgettet pga. nybyggeri. Til gengæld har regionen dækket underskud i p-huset og ved ny dyr medicin. Spareplaner i regionen I 2015 bliver hele regionen udfordret af stigende udgifter til ny dyr medicin og til praksissektoren. En del af udredningsretten betyder også øget betaling til privathospitaler for at overholde garantierne til patienterne. Regionen har udarbejdet en spareplan, som betyder, at AUH skal spare 43 mio. kr. og HE Midt 16 mio. kr. som en følge af de to hospitalers lave produktivitet. Regionen har desuden nedsat 5 taskforce grupper i et forsøg på at bremse stigningstakten i udgifterne. Tilførsel af DRG-værdi til RH Randers Med de varslede DRG-takster for 2015 ser det ud til at produktionsværdien af den nuværende aktivitet stiger. Hvis det ender sådan, betyder det, at hospitalet har en økonomisk buffer i både 2014 og I 2015 har regionen planer om at ændre den nuværende fordeling af meraktivitetsprojekterne, som tilsammen udgør ca. 100 mio. kr. Der er fokus på, at RH Randers og RH Horsens tilføres mere aktivitet for at understøtte deres funktion som akuthospital. PAUSE Kl HL 4. Status på akutkonceptet (orientering) (5 min.) kl Det er en stor opgave at optimere patientforløbene mellem Akutafdelingen og stamafdelingerne. Der arbejdes løbende på opgaven og blandt andet er lægegruppen omorganiseret, så der fra 1. maj er speciallæger i front på alle afdelinger. Som led i projektet Sikkert Patientflow iværksat af Regioner, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed holdes der daglige kapacitetskonferencer på hospitalet. Målet er at sikre flow i Akutafdelingen og 5

6 sammenhængende behandlingsforløb for alle patienter på hospitalet. Når Akutafdelingen flytter ind i slutningen af august bliver patientgruppen udvidet med gynækologiske og psykiatriske patienter. HL indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Det er en del af hospitalets strategiplan at skabe et velfungerende akuthospital. Marianne Jensen fortæller, at der på kapacitetskonferencer fordeles patienterne mellem afdelingerne. Det er en lærerig proces, som udvikler forståelse for, at man er et samlet stort hospital. Afdelingerne vil fremadrettet forsøge at få udskrevet patienterne allerede om formiddagen. Der arbejdes p.t. på, at lægerne får lagt en handlingsanvisende behandlingsplan, så patienterne kan blive udskrevet om formiddagen af sygeplejerskerne i stedet for om eftermiddagen som i dag. Der er desuden fokus på samarbejde med primærsektor. Lisbeth Reuss-Schmidt fortæller, at de på Ortopædkirurgisk sengeafsnit oplever, at der er en stopklods ift. medicinafstemning. Marianne Jensen vil tage det med til styregruppen. Marianne Jensen fortæller, at det fungerer godt at have speciallæger i front 24/7. Der er akutlæger frem til kl. 23 på hverdage. Indtil nu har bagvagterne ikke fået mere tid til at udskrive patienterne i løbet af weekenden. Det har indtil videre været de ledende overlæger, som har haft opgaven med at finde frem til hvorfor patienterne ikke er blevet udskrevet i løbet af weekenden. En del af konsekvensen af akuthospitalet er, at hospitalet er nødt til at udnytte ambulatoriekapacitet tilstrækkeligt. Der er derfor sat en inventering i gang for at afdække om kontroller kunne være foretaget af en anden læge, eller kunne man have én ekstra patient ind i løbet af et dagsprogram eller starte ambulatoriet kl. 8? Der er arbejdet med elementerne før, men det er blevet ekstra relevant efter speciallægerne er kommet i front. Thomas Pazyj supplerer med, at selvom der er arbejdet på akutkonceptet i nogle år, så er der stadig flaskehalse rundt omkring. Det kan fx være flytning af patienter internt eller ved udskrivning af patienter. Eller der kan være patienter, som ikke skulle have været indlagt. Alt i alt er patientsikkert flow projektet godt for patienterne og godt for personalet. Hospitalet vil fortsætte indsatserne, indtil belægningsprocenten er, 6

7 som den skal være. Marianne Jensen fortæller, at patienterne tit er indlagt pga. tilstødende komplikationer. Det er vigtigt, at sætte fokus på hvorfor den enkelte patient er indlagt både internt på hospitalet og med samarbejdspartnere som AUH. Processen vil fortsætte og hospitalsledelsen forventer, at afdelingssygeplejerskerne på sigt kan overtage opgaven sammen med deres afdelingsledelser. Marianne Jensen afrunder med at fortælle, at hospitalet har behandlet flere patienter i 2014 end i 2013, men der har været færre patienter indlagt. 5. Arbejdsmiljøforbedringer (orientering og drøftelse) (10 min.) kl Indkøb og opdateret budget til forflytningshjælpemidler HMU er tidligere blevet orienteret om, at Senge- og hjælpemiddeludvalget har foretaget en engangsinvestering i de såkaldte bløde forflytningshjælpemidler på ca kr. i efteråret 2013 (HMU nyhedsbrev nr. 19). Siden opdateringen i efteråret 2013 er der bestilt 2 avancerede bade/bækkenstole, som vil kunne lånes via Fysio/ergoterapien. Hospitalsledelsen har nu, på baggrund af udvalgets anbefalinger, fastlagt et budget på forflytningshjælpemidler for perioden svarende til kr. pr. år. Der oprettes samtidigt et særskilt budget til udgifter til lovpligtige serviceeftersyn på kr. Budgettets størrelse vil blive evalueret i 4. kvartal 2015 mhp. at kunne fastlægge niveauet for 2016 og frem. Der skal samtidig fastlægges et minimumsbudget for området, da de plejekrævende patienter fortsat vil blive indlagt, mens de lette patienter efterhånden vil overgå til ambulante forløb. Indsats for tilgængelighed og undervisning i forflytningshjælpemidler Tilbagemeldingen fra forflytningsorganisationens kvartalsmøde den 15. maj er, at det er blevet nemmere at få fat i de bløde hjælpemidler. Det er desuden positivt, at der er kommet flere loftslifte og det fungerer godt, at der er spilerdug tæt på brugsstedet. Forflytningsvejlederne melder tilbage, at det er svært at få tid til at undervise i brug af hjælpemidler. Det fungerer godt, hvis der er ledelsesopbakning og når det er en skal-opgave, og ikke kun noget, som man kan gøre, hvis der er tid til det. Mange forflytningsvejledere oplever desuden, at de har svært ved at få kollegaerne til at bruge hjælpemidler. Endelig efterspørger de lederdeltagelse/repræsentation fra Senge- og 7

8 hjælpemiddeludvalget på kvartalsmøderne i forflytningsorganisationen. Regional opfølgning på benchmarkrapporten Hospitalets benchmarkrapport har desuden betydet, at klinikere fra forskellige hospitaler i regionen har set på effekterne af at systematisk anvende forflytningshjælpemidler i forhold til at opnå kortere liggetider og færre tryksår. Det vedlagte bilag Fokus på patienten skaber et stærk arbejdsmiljø kan læses som supplerende læsning. Fremtidens Intelligente Hospitalsseng Hospitalet har gennem længere tid været involveret i udviklingen af Fremtidens Intelligente Hospitalsseng. Der har været afholdt indledende introduktion for udvalgt personale, med fokus på funktioner og på træning i deres anvendelse. Sengen og den forestående test introduceres lige nu til sygeplejersker på medicinsk sengeafsnit 2. Der testes overordnet på flg. områder: Indvirkning på arbejdsmiljøet, herunder påvirkninger på muskler og skelet, samt på antallet af skader under mobilisering og forflytning Antallet af personer der skal anvendes til forflytning og mobilisering Kvaliteten af opholdet for patienter komfort, skånsom mobilisering, samt større grad af selvhjulpenhed. Tidlig mobilisering og tidlig genoptræning Kvaliteten af sengens konstruktion og funktioner. Sengeleverancen er ca. 3 uger forsinket pga. madrasserne ikke har spillet optimalt sammen med sengens funktioner. Der er leveret en seng indtil nu, men det forventes, at de sidste senge leveres i indeværende uge, (uge 21) hvorefter der kan opstartes nye testforløb på øvrige sengeafsnit: MS4, kirurgisk, gynækologisk, akut og eventuelt ortopædkirurgisk. Endelig vil fysioterapien også teste sengen. Sengetests forløber frem sommerferien, hvorefter sengeprojektet afrapporteres. HR indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Bilag Fokus på patienten skaber et stærk arbejdsmiljø (supplerende læsning) Der bliver testet 3 forskellige typer af Fremtidens Intelligente Hospitalsseng og hospitalet har afsat midler til at indkøbe senge. Hospitalsledelsen er tilfreds med, at investeringerne i forflytningshjælpemidler har betydet lettere adgang, som det var hensigten. Det er til gengæld ærgerligt, hvis nogle medarbejdere ikke får tilstrækkelig instruktion. Det er 8

9 vigtigt at gøre den lokale afdelingsledelse og arbejdsmiljørepræsentanterne opmærksomme på problemstillingen. MHD 6. Orientering om specialtilsyn fra Arbejdstilsynet sygeplejerskernes arbejdsmiljø (5 min.) kl Arbejdstilsynet orienterede os om ved deres tilbagemelding d. 3. oktober 2013, at de i 2014 vil have fokus på det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker. De gennemfører specialtilsyn på 4 områder primo juni måned. Den 3. juni besøger de Kirurgisk ambulatorium og sengeafsnittet i Børneområdet. Den 10. juni besøger de Medicinsk sengeafsnit 2 og 3. De involverede afdelinger har primo maj fået besked om besøget herunder en foreløbig dagsorden. Der er tilbagemelding ved et afsluttende møde d. 27. juni. Det indstilles At HMU tager orienteringen til efterretning. Arbejdstilsynet gennemfører for tiden en kampagne, hvor de har fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø på hospitalerne. Efter specialtilsynene på de udvalgte afdelinger, bliver der fælles tilbagemelding den 27. juni. Arbejdstilsynet ser først og fremmest på sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø, men de kan også vælge at se på forholdene for medarbejdere, som udfører et tilsvarende arbejde, dvs. fx social- og sundhedsassistenter. De kan desuden udstede påbud på andre forhold i løbet af deres besøg. HR vil sende Arbejdstilsynets spørgeguides ud til de relevante afdelinger. MHD 7. Orientering om retningslinjer vedr. etablering af nytteindsatsforløb på Region Midtjyllands arbejdspladser (5 min.) kl Nyttejob er en del af kontanthjælpsreformen, som Folketinget indførte 1. januar Nytte jobs tilbydes forsikrede ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp. Nyttejob er en virksomhedspraktik på op til 13 uger. Den ledige udfører samfundsmæssige opgaver på kommunale, regionale eller statslige arbejdspladser for at modtage en ydelse. Det er intet krav om at Region Midtjylland skal oprette et bestemt antal 9

10 jobs/forløb. RMU har ønsket at beskrive nogle kortfattede retningslinjer for etablering af nytteindsatsforløb på Region Midtjyllands arbejdspladser. Retningslinjerne kan ses på regionens hjemmeside via følgende link: tik/det+sociale+kapitel/nytteindsats HR har et indledende møde med jobcentret i Randers Kommune for at høre om deres overvejelser omkring nyttejobforløb. HR indstiller, At HMU tager orienteringen til efterretning Nyttejob må ikke anvendes til normerede faste stillinger. Der er udarbejdet en vejledning på området. Randers Kommune vil i øvrigt gerne drøfte nyttejob med HR. Der er ikke formelle krav om nyttejob, men der kan være områder, hvor det giver mening. Tillidsrepræsentanterne skal godkende det i de enkelte tilfælde. TP/PD 8. Punkter fra RMU til HMU (orientering) (5 min.) kl RMU godkendte det reviderede udkast til Politik for billed- og lydmedier samt Patienten i pressen, som begge har været i høring i HMU erne. De to politikker skal nu godkendes politisk, hvilket forventes at ske før sommerferien. RMU godkendte også det revidere udkast til en kompetenceudviklingspolitik for Region Midtjylland, efter politikken har været i høring i HMU erne. Der vil blive skrevet særskilt til HMU erne om kompetenceudviklingspolitikken, som også vil blive lagt på hjemmesiden og omtalt i Midtnyt. Regionsrådet vil blive orienteret om vedtagelsen af kompetenceudviklingspolitikken inden sommerferien. RMU drøftede It Sourcingstrategien. Det blev besluttet, at RMU på de kommende møder skal drøfte de overordnede strategiske planer, prioriteringer og økonomiske konsekvenser omkring kvalitetsniveauer samt personalepolitiske forhold i relation til Sourcingstrategien. Endelig drøftede RMU også belægningssituationen på de medicinske og akutte afdelinger. RMU skal drøfte belægningssituationen med forretningsudvalget på deres fælles møde 13. maj 2014, hvor de også drøfter status for regions økonomi 2014 og forudsætninger og foreløbige forventninger til budgetlægningen for Belægningssituationen skal på RMU igen efter sommerferien, og der vil i efteråret blive udarbejdet 10

11 en grundig opfølgning på belægningssituation og dialogforums anbefalinger til RMU, som aftalt i dialogforum vedrørende overbelægning. Formandskabet indstiller, At HMU tager orienteringen til efterretning. Politik for billed- og lydmedier samt Patienten i pressen Det første udkast om billed- og lydmedier er justeret, så det nu bl.a. tager højde for høringssvaret fra RH Randers. Kompetenceudviklingspolitik for Region Midtjylland RH Randers har allerede besluttet at anvende Region Midts kompetencepolitik. Den træder dermed i kraft, da den nu er vedtaget af RMU. Outsourcing RMU har drøftet spørgsmål om outsourcing på rengørings- og vedligeholdelse, samt IT outsourcing. RMU har vedtaget, at outsourcing er i orden, men beslutningerne skal tage højde for de gældende regler for håndtering af personalet. Belægningssituationen på de medicinske og akutte afdelinger Der mangler et retvisende billede af belægningsprocenterne. Det er samme diskussion, som bliver rejst af Kontaktudvalget om harmonika-hospitalet. Det er spørgsmålet om normeringen ift. personalefremmødet. På RH Randers stempler personalet ikke ind og ud og derfor er det ikke muligt at sammenholde personalefremmødet med tal for patienter. Tal for timebelægning vil igen blive opgjort fra juni. Det har ikke været muligt i en periode pga. en ledig stilling i Økonomi. Nina Søndergaard bemærker, at tal siger ikke alt, da det også afhænger af plejetyngden. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærker, at kompetenceniveauet også betyder noget. Der er fx færre kompetencer tilstede, når mange nye skal oplæres. Vikarer er derfor heller ikke en optimal løsning. I Medicinsk afdeling melder de tilbage, at de mangler luft til udvikling, så de kan få ny energi. Thomas Pazyj svarer, at hospitalet fortsat må se på hvilke patienter, der skal være indlagt. Det er en udfordring, at der er en langtidsvariation i antallet af indlagte patienter. Der er fx forholdsvis mange patienter indlagt nu, mens der var forholdsvist få i vinter. PD 9. Punkter fra Kontaktudvalget (drøftelse) (20 min.) kl

12 Evaluering af 1.maj. Vi havde det på dagsordenen sidste år. Hvordan opleves det så i år at overenskomsterne er efterlevet? Konsekvenser for resten af vores aktiviteter og omdømme som hospital ift. kravet om, at der skal være speciallæger i front i Akutafdelingen? "Harmonikahospitalet"? Hvordan påvirker denne indfaldsvinkel plejepersonalet, når "harmonikaen" aldrig kan trækkes sammen for at få luft? Problemet har været stort i forskellige afdelinger, og især i medicinsk område i lang tid. Evaluering af Aftenhospitalet. Har det vist sig at have konsekvenser til nogle områder, som vi umiddelbart ikke tænkte på da det startede? Kontaktudvalget indstiller, At HMU drøfter punkterne. Aftenhospital Der har tidligere været et problem omkring transport af patienter i forbindelse med aftenhospitalet. Der har desuden været en række patienter, som ikke er klar over, at de kan bruge aftenhospitalet. Det er fx borgere i fertilitetsbehandling og borgere, som skal have taget en blodprøve. Borgerne er generelt glade for, at de kan bruge hospitalet om aftenen, så de ikke skal tage fri fra arbejde. Evaluering af 1. maj Der var praksislæger, som åbenbart ikke vidste, at hospitalet havde reduceret åbningstid. Hospitalet havde imidlertid varslet de praktiserende læger. Andreas Jonsson mener, at det måske kan skyldes, at der ikke var forståelse for, at hospitalets afdelinger havde reduceret bemanding 1. maj. Tove Juul melder tilbage, at der var flere patienter, som fik forgæves efter blodprøvetagning 1.maj. Kontaktudvalget har fået tilbagemeldinger om, at der var sygeplejersker, som fik en normal fridag eller arbejdsfri dag på 1. maj i stedet for at kunne holde fri i henhold til overenskomsten. HR vil undersøge, om der er mange, som fik tildelt en fridag 1. maj. Kontaktudvalget mener, at det er en problematik, som drejer sig om sygeplejerskerne på sengeafsnittene. Ambulatorierne lukkede under alle omstændigheder kl. 12. Harmonikahospitalet se drøftelse under punkt 8. Speciallæger i front se drøftelse under punkt 4. TP/PD 10. Nyhedsbrev (drøftelse) (5 min.) kl Det indstilles, at HMU drøfter eventuelle kommentarer til nyhedsbrevet 12

13 HMU tager nyhedsbrevet til efterretning Indhold af nyhedsbrevet Sygefraværsstatistik Arbejdsulykker Survey Afdelingernes status på deres arbejdsmiljømål 2013 og nye mål for 2014 Referat fra møde i arbejdsmiljøorganisationen den 5. maj 2014 Bilag Nyhedsbrev til HMU nr. 22 Arbejdsulykker Der har været forholdsvis mange arbejdsulykker med fravær sammenlignet med den tilsvarende periode i Survey Survey erne skal komme på uanmeldt besøg næste gang. Det bliver spændende at se, om alt fungerer efter standarderne. Thomas Pazyj mener, at både surveyere og Arbejdstilsynets tilsynsførende hjælper hospitalet ved, at de netop får øje på de blinde pletter, som vi ikke selv ser og dermed kan bidrage til øget patientsikkerhed. Marianne Jensen fortæller, at surveyerne vil komme på besøg, men det er ikke besluttet endnu, hvad de vil følge op på ud af den række elementer, som de har fremhævet. Vi vil melde tilbage til dem, at hospitalet har planlagt en beredskabsøvelse. Hospitalsledelsen har løftet op på regionalt plan, at vi vil have sænket ambitionsniveauet på medicingennemgang, da regionens niveau er meget højt. Det eksterne survey viste, at hospitalet fortsat skal arbejde videre med medicingennemgang og dokumentation for TOKS. TP/PD Eventuelt og punkter til næste HMU møde (5 min.) kl Tilbagemelding til HMU på tildelte midler til implementering af strategiplanen (1. september kl ). Næste møde bliver den 1. september, til gengæld skal der svares på budgettet allerede den 2. september. Lars Engelst efterspørger en status på uniformsprojektet på næste HMU møde. HMU godkender, at Personalepolitisk udvalg kommer med et oplæg til næste HMU møde ift. hvordan regionens værdier kan omsættes til RH Randers. 13

14 HMU kunne evt. bringe oplægget videre til afdelingerne til drøftelse, når de alligevel skal have dialogmøder om TULE. TP/PD 11. Evaluering af mødet (5 min.) (Til drøftelse) kl HMU oplevede en vis træthed i første omgang i forhold til at gå i gang med gruppearbejdet under temaet. Det blev alligevel til en god proces og et godt produkt. Der kom mange ideer til konkrete forslag til masterplanen, men ikke så mange ideer til selve processen. HMU ville gerne have haft mere tid til punktet. Thomas Pazyj svarer, at det vil blive en løbende proces at udvikle en ny masterplan, så HMU skal nok blive inddraget på et senere tidspunkt. Fra Ledersiden deltog: Thomas Pazyj, formand Marianne Jensen Eva Kleberg Lisbeth Kidmose Nina Søndergaard (lederrepr. AMO) Palle Jørgensen Andreas Jonsson Afbud fra: Lone Winther Bente Fogh Jette Krÿger Bo Løfgren (reservelæger og AC) Fra medarbejdersiden deltog: Pirkko Dinnesen, næstformand for HMU Lisbeth Reuss-Schmidt (DSR) Lars Engelst (Fysio) Ilse Rasmussen (FOA) Flemming Lykke (FOA) Minna Krogh Andersen (3F) Anna Larsen (DBIO) Helle Andersen (HK kontor) Lise Arbjerg (HK lægesekr.) Ulla Bak (jordemødre) Lotte Hybertz Lauritzen (AMiR) (DSR) Tove Juul Kristensen (AMiR) (DBIO) Observatører: Mette Dehlendorff Referent: Anja Frøkjær Thomas Pazyj, Formand for HMU Pirkko Dinnesen, Næstformand i HM 14

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse)

Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4. 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Referat fra ekstraordinært HMU-møde den 3. juli 2014 om flytning af MS4 Sagsb. HL Indstilling 1. Flytning af MS4 til plan 4 (orientering og drøftelse) Orientering om baggrund for flytningen Thomas Pazyj

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015

Referat fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 fra ordinært HMU-møde tema Arbejdsmiljødrøftelse 14.01.2015 Sagsb. Indstilling TP 1. Overblik over det kommende sortimentsudvalg for uniformer v. Pernille Lundvang og Hanne Rosenlund fra Midtvask (orientering)

Læs mere

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min.

Dagsorden: Referat: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (lederrepræsentant) (1 min.) 2. Godkendelse af dagsorden (1 min. Referat af ekstraordinært HMU-møde Præsentation af plan for afledte besparelser tirsdag den 31. maj 2011, kl. 14.00-15.00 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet

Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl i Mødelokale 4, Patienthotellet Referat af ekstraordinært HMU-møde Høring af budget 2012 Fredag den 26. august, kl. 13-14 i Mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Sagsb. Indstilling PD/TP 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Kl. 11.30-11.35 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med hospitalets omdømme som tema torsdag den 13. juni 2013 Sagsb. Indstilling PD 1. Godkendelse af dagsorden og referat samt punkter til eventuelt (3 min.) kl. 11.30-11.33

Læs mere

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø.

Der er givet 2 påbud, orientering under punkt om det under arbejdsmiljø. Referat fra ordinært HMU-møde med tema Feedback torsdag den 12. 03.2015, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4 Sagsb. Indstilling HL/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat, punkter til eventuelt og kort præsentationsrunde

Læs mere

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling TP/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter

Læs mere

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.)

Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant) (5 min.) Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. Region Midtjyllands forslag til strukturbesparelser Fredag den 21. maj 2010 kl. 8.30-10.00 i mødelokale 4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning

Læs mere

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til

DAGSORDEN. HMU-møde. Mandag 21. marts 2011 kl. 12.00 16.00. Regionshospitalet Holstebro, mødesal 2, 1. sal, indgang U. til Hospitalsenheden Vest HR Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 6090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk DAGSORDEN til HMU-møde Dato 18-03-2011 Bent Nørgaard Tanderup Tel. 45 9912 6053

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til evt. 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne)

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. hospitalets økonomi Torsdag den. 11. februar 2010 kl. 10.30-12.00 i den lille foredragssal Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer Pirkko Dinnesen blev

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal Referat fra ordinært HMU-møde med tema Patienten i fokus onsdag den 2. oktober 2013, kl. 9.00-12.30 i Lille sal Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter til eventuelt (5 min.)

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Udfordringer i 2014 og frem torsdag den 16. januar 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Udfordringer i 2014 og frem torsdag den 16. januar 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Udfordringer i 2014 og frem torsdag den 16. januar 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 9.00-9.05 Punkter til evt. Bilag Referat

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.

Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4. 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min. DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Mandag den 23. april, kl. 12-15 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter) (2 min.) 2. Mødets værdi

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Hospitalets budget for 2015 er på plads

Hospitalets budget for 2015 er på plads Nr. 30 12. september 2014 INDHOLD: Budget 2015 er på plads Tilfredse patienter Støtte til innovationsprojekter Unikt samarbejde mellem kommune og hospital Hospitalets budget for 2015 er på plads Mandag

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers flow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Thomas Pazyj Direktør Susanna Deutch Ledende overlæge Akutafdelingen Marianne Jensen Sygeplejefaglig direktør Bodil Clemensen Oversygeplejerske

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere:

Referat af møde i LMU, den 15. juni Deltagere: Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i LMU, den 15. juni 2010. Deltagere: Mette Norup Frøjk Britta Glintborg

Læs mere

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal

Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl i den lille foredragssal Referat af ekstraordinært HMU-møde vedr. sparekatalog for 2011 Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 9-11 i den lille foredragssal Dagsorden: Sagsb. Indstilling Opfølgning 1. Valg af ordstyrer (ledelsesrepræsentant)

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland

FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland FMK - Ajourføringsgraden i Region Midtjylland Perioden okt. 2014 september 2015 www.regionmidtjylland.dk Indledning Fælles Medicinkort (FMK) er et af de vigtigste nye initiativer ift. patientsikkerheden

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat af ordinært HMU-møde samt temamøde om arbejdsmiljø Onsdag den 7. december, kl. 11.00-17.30 i mødelokale M4, Patienthotellet Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer og mødeleder (medarbejderrepræsentanter)

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den med opfølgning den Hospitalsenheden Vest Rapport Patientsikkerhedsrunde Røntgenafdelingen Regionshospitalet Herning Den 01.10.12 med opfølgning den 20.02.13 Side3 Sammenfatning Denne rapport er udarbejdet som resultat af

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Notat. Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger

Notat. Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Status vedr. belægningen på de medicinske afdelinger

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang

Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Tavlemøde og kapacitetskonference i Horsens sådan kom vi igang Læringsseminar den 13.marts 2014 www.hospitalsenheden-horsens.dk Baggrund for indsatsen I efteråret 2012 vinteren 2013 oplevede Hospitalsenheden

Læs mere

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015

Hospitalsenhed Vest. Sikkert Patientflow Storyboard LS marts 2015 Hospitalsenhed Vest Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Hospitalsledelse Ida Götke, sygeplejefaglig direktør Jens Friis Bak, lægefaglig direktør Akutafdelingen Mette Norup

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Malene Madsen, Nyreforeningen (afbud) Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen REFERAT Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 22. august 2016 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens Region Midtjylland Sundhed 7. juni 2016 /ANBROE Referat til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest

BUA2011 for Hospitalsapoteket Enhed Vest FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Sikre patientforløb - medicinafstemning. 1.2. Implementering af EPJ. I mindst 80 % af alle journaler er der gennemført medicinafstemning ved indlæggelse og udskrivelse.

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU

Spareplan Ortopædkirurgi HEV LMU Spareplan 2015-2019 Ortopædkirurgi HEV LMU - 28.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor skal vi spare Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav i forbindelse med byggerier

Læs mere

Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Styring skal fokusere på mål og resultater (1) Ny styring i et patientperspektiv Per Grønbech, Økonomidirektør, Koncernøkonomi og Henriette Sørensen, projektleder, Koncernøkonomi www.regionmidtjylland.dk Styring skal fokusere på mål og resultater (1)

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

BUA 2010 for Akutafdelingen

BUA 2010 for Akutafdelingen for Akutafdelingen FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet, gennem monitorering af patientforløb og journalaudit Akutafdelingens primære undersøgelse, dvs. plan for det videre

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 23. august 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kliniske kvalitetsindikorer

Læs mere

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Nykøbing F. Sygehus Tirsdag d. 11. august 2015 Solsikken. Deltagere: Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Sygehusdirektør Arne Cyron (formand), vicedirektør Lisbeth Lumby Rasmussen, ledende overlæge Benedicte V. Wilson (afbud), ledende chefjordemoder Karina Jensen (afbud),

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert

Hospitalsenhed Midt. Storyboard LS3 24. 25. marts 2015. Patient Flow. Sikkert Hospitalsenhed Midt Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenhed Midt 2 Hvem er vi? Tove Kristensen, sygeplejerfaglig direktør Heidi Sabro, afdelingssygeplejerske Lotte Mønster Jensen, klinisk

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Sygefravær mandag den , kl i mødelokale M4

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Sygefravær mandag den , kl i mødelokale M4 fra ordinært HMU-møde med tema Sygefravær mandag den 26.10.2015, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden, referater og punkter til eventuelt (10 min.) kl. 11.30-11.40

Læs mere

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord

Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord Referat af møde i Samarbejdsforum Klinik Psykiatri Nord 24.11.2015 Mødested: Kursuslokalet Indgang 8 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Mødeleder: Susanne Jensen Referent : Lis Hvass Markusen Deltagere:

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Drøftelse af regionale nøgletal ved regionen Bilag: Nøgletal : Forklaringsnotat

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Nyhedsbrev til HMU nr. 8

Nyhedsbrev til HMU nr. 8 Nyhedsbrev til HMU nr. 8 Emnerne i dette nyhedsbrev er: APV og TULE Multimediebeskatning Forfinansierede timer fra HR Fysisk Arbejdsmiljø og Organisation, Ledelse og Procesoptimering Tilbagemelding fra

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSOMRÅDET K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 21. februar 2008 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen (formand) Bent Larsen Benedikte Kiær Kirsten

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningskultur - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningstræf Nyborg Strand 2013 Kaia Nielsen, Ergoterapeut, MPH TeamArbejdsliv

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Sikkert Patientflow. Leading improvement.

Sikkert Patientflow. Leading improvement. Sikkert Patientflow Leading improvement www.hospitalsenheden-horsens.dk Der er brug for et forpligtende lederskab på tværs af afdelinger Hospitalsafdelinger kan være prægede af: 1. Komplekse samarbejdsrelationer

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Nordsjællands Hospital. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Nordsjællands Hospital Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hvem er vi? Ina Dyrdal Afd. Sygepl. Bjarne Myrup Overlæge Inger Briand Led. oversygepl. Kasper Larsen Afd. radiograf Camilla

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS september 2015

Kolding Sygehus. Sikkert Patientflow Storyboard LS september 2015 Kolding Sygehus Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Hvem er vi? Vores patienthistorie 63 årig kvinde indlægges til elektiv colon sigmoideumresektion. Postoperativt lidt langstrakt

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 2. december 2010 kl. 13.00-17.30 i Ortopædkirurgisk afdelings konferencelokale, over indgang 1 Dagsorden: Sagsb. Indstilling 1. Valg af ordstyrer (medarbejderrepræsentant)

Læs mere

Notat. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 53. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 101. Regionshuset Viborg

Notat. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 53. potentialerne ved en bedre kapacitetsudnyttelse, side 101. Regionshuset Viborg Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-0 Viborg Tel. +5 71 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk 1. Indledning Dette notat indeholder en status for belægningssituationen

Læs mere

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014

Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Sikkertflow gruppen Køge Sygehus Brainstorm v. Marts 2014, Sikkert Patientflow: Læringsseminar 1 - Den 12. -13. marts, 2014 Flow Sikkert Forberedelse teamet - Køge Sygehus styregruppen: projektgruppen:

Læs mere