Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014. 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl. 13.00-13."

Transkript

1 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Masterplan den 27. maj 2014 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) kl Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde den 31. marts Dagsorden og referatet er godkendt. HR følger op på punkter om vaccine og rygepolitikken. PJ/AF 2. Tema: Masterplan (orientering og drøftelse) (45 min.) kl Temaet har til formål dels at give HMU s medlemmer et indblik i de udfordringer hospitalet står overfor, dels at invitere til at HMU kan bidrage med ideer til den videre proces omkring fornyelse af hospitalets masterplan. HMU introduceres kort til baggrunden for den nye masterplan og den foreløbige proces: Masterplanen for Masterplan seminar for afdelingsledelserne marts 2014 Gruppearbejde: HMU får mulighed for at bidrage med ideer til proces og indhold i den nye masterplan. Palle Jørgensen fortæller om baggrunden for den nuværende masterplan. Siden denne plan blev vedtaget, har hospitalet fået bygget Akutbyggeriet og hospitalet haft stor udskiftning i ledelsesgruppen samt i hospitalsledelsen. Region Midt har gennemført en omstillingsplan, som har ændret på patientforløb på tværs i regionen, også på RH Randers. Der er både nye forventninger og nye forudsætninger for hospitalerne, fx giver telemedicin mulighed for nye behandlingsformer. Regionsrådet har vedtaget en ny 1

2 sundhedsplan, og der er indgået nye og mere forpligtende sundhedsaftaler med kommunerne. På det politiske plan er der valgt et nyt regionsråd, som har nye prioriteter. På det konkurrencemæssige plan vil fx det kommende DNU i Skejby også være en konkurrent til rammerne på RH Randers. Det er et vilkår, at hospitalet fremadrettet skal være konkurrencedygtigt og attraktivt. Den kommende masterplan skal understøtte strategierne i strategiplanen. I fremtiden skal hospitalet også være attraktivt for borgere, patienter og medarbejdere. Hospitalet skal fremadrettet have fælles forventninger, som giver gode og rationelle beslutninger om ombygninger både på kort og lang sigt. Ledelsessiden gik i gang med at arbejde med masterplanen i marts. Der er desuden lagt en plan, som oplæg til den kommende proces, fx eventuelt workshops med relevante medarbejdergrupper efter sommerferien. HMU er også tænkt ind som sparringspartner. Det er tanken at sende en ny masterplan til regionen i efteråret, da det giver mulighed for at søge om bevillinger allerede til Oplægget er vedlagt referatet. HMU giver følgende input til indholdet af den kommende masterplan: Patienten og patientens behov i centrum som et gennemgående princip Fornuftigt forløb for patienterne i de fysiske rammer Adskil blå blink forløb fra de patienter, der har behov for længere ophold Hospitalets kerneopgave er de akutte patienter hele hospitalet skal organiseres ud fra denne opgave Faglige kompetencer der er behov for de brede og de specifikke Sæt alle muligheder i spil tænk ud over blind spots eller plejer Hospitalet understøtter optimale patientforløb, fx de patienter, som skal bruge flere ambulatorier => samling af ambulatorier Personalegang i stedet for enkeltmandskontorer det sparer plads, som kan bruges til andre formål Hospitalets ansigt udadtil gør forhallen lys og etablér et cafeområde Udnyt profilen som lillebror (det agile hospital) Intensivér samarbejde med kommuner Tilgængelighed Teknologi, som er automatisk og understøtter tid til kerneopgaven Gør det godt for patienterne og for personalet => godt arbejdsmiljø giver fordele for patienterne og bedre arbejdsgange Helhedsløsninger bygge nyt op Overflytning fra fx AUH kan hospitalet rumme flere patienter? Plads til nye patienter tæt på de centrale funktioner 2

3 Nye elektive funktioner -> konkurrenceparameter Gangbro til/fra p-hus Backstage system til fx affaldshåndtering og hjælpemidler Aflåste cykelskure HMU har haft fokus på at komme med input til indholdet, men i mindre grad processen. Det er en del af det nuværende oplæg til processen, at HMU og relevante personalegrupper vil blive inddraget igen. TP 3. Økonomi og aktivitet (orientering) (25 min.) kl Økonomi Vedlagt fremsendes regnskabsresultatet pr. 30. april Som det fremgår, er status for afdelingerne et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. Det er forventningen at afdelingerne i løbet af 2014 vil få bragt regnskaberne i balance, således at regnskabsåret ender med et nul. På øvrige omkostningssteder er der afsat midler til ikke afdelingsspecifikke opgaver, fællesudgifter samt reserveret midler, der udmøntes efter nærmere aftale mellem hospitalsledelsen og afdelingsledelsen midlerne på øvrige omkostningssteder forventes udmøntet inden året afslutning. RH Randers har i 2014 et ajourført budget på 1,008 mia. kr. og et forventet regnskab på 1,008 mia. kr. svarende til forventet driftsbalance. Den forventede balance er dog under pres på en række områder, bl.a. som følge af de regionale besparelser (radiologibenchmark, sparekrav som følge af omlægning af apopleksi samt en række åbentstående sager med regionen vedr. finansiering af meraktivitet), der er udmøntet i budget Effekten af disse vil have stor betydning for hospitalets resultat i Yderligere er hospitalets økonomi udfordret af den fortsatte konsolidering af den fælles akutmodtagelse og indflytning til nye lokaler, fysisk opdeling af afdelingen, og udvidelse af patient gruppen med gynækologiske og psykiatriske patienter. Det har været og er fortsat en stor udfordring at få den nye organisation og de nye patientforløb på plads. De eksisterende budgetter er derfor under pres. På det kirurgiske område giver den teknologiske udvikling også fortsat stigende udgifter til utensilier og implantater. De rå regnskabstal i InfoRM viser et samlet merforbrug på 8,3 mio. kr. hvilket dækker over den valgte periodisering af øvrige omkostningssteder Aktivitet Vedlagt fremsendes aktivitetsregnskab (DRG/DAGS) pr. 30. april Det fremgår, at der er et underskud i årets første 4 måneder på 18 mio. kr. Det er imidlertid vigtig at fremhæve en række forhold omkring den nuværende opgørelse: Aktivitetsregnskabet er baseret på hospitalets hidtil gældende interne aktivitetsbudget for år 2014 på mio. kr. Den regionale baseline er 3

4 imidlertid nu blevet reduceret til mio. kr. Et eventuelt overskud eller underskud på Ortopædkirurgisk afdeling vil ikke indgå i den endelige opgørelse, da de pga. projektet ikke formelt indgår i takststyringen i 2014 og er dermed taget ud af den regionale takststyring. I den nuværende opgørelse går en meget stor andel af aktiviteten i fejl, men tilknyttes et estimat af DRG-værdien (posten "Sta. fejlaktivitet esundhed - DRG estimat"). Fejlen formodes at være af teknisk karakter og at blive løst med opdateringen af EPJ til version "RM14". Alt i alt er der dermed stor usikkerhed ved at anvende den aktuelle interne aktivitetsbalance som prognose for årets resultat i forhold til den regionale baseline. Formandskabet indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Bilag Alle driftsafd_økonomistatus April 2014 Perioderesultat Drift 2014 Hospitalsniveau Månedlig DRG&DAGS aktivitetsopfølgning 2014 Det fremgår af de vedlagte opgørelser fra årets første 4 måneder, at der er 6,8 mio. kr. i underskud pt på afdelingsniveau. Hospitalsledelsen forventer imidlertid et samlet overskud ved årets udgang forstået som, at nogle afdelinger formentlig vil generere et underskud, men det vil blive dækket af andre afdelingers overskud. Aktivitet Fra årsskiftet er der trådt et nyt system i kraft i stedet for DRG. Hospitalets IT system er endnu ikke gearet til de nye koder med den nye afregning. Hospitalet vil derfor først i 3. kvartal have et reelt billede af aktivitetsniveauet. Der er til gengæld kommet færre krav fra regionen, da hospitalets baseline er sænket med 45 mio. kr. Det betyder, at kravet til produktivitet i 2014 og 2015 er sænket. Eva Kleberg spørger om sænkningen bliver fordelt på afdelingerne i løbet af året, eller den først bliver fordelt ved årets slutning? Thomas Pazyj svarer, at hospitalsledelsen har fokus på at fordele sænkningen retfærdigt og samtidig give plads til at tænke i muligheder for projekter med kommunerne. Marianne Jensen supplerer med, at idet hospitalet skal leve op til udredningsretten, så den bliver styrende for hvor mange patienter, der skal behandles fremfor at nå et bestemt aktivitetsmål, som bliver fastsat via DRG en. Thomas Pazyj medgiver, at netop gynækologisk/obstetrisk området hele tiden 4

5 har haft udfordringer her. Palle Jørgensen supplerer med, at regionen nu tager udgangspunkt i 2012-tal i stedet for 2009-tal. Det kan derfor være en mulighed generelt at kopiere regionens tilgang, når aktivitetskravet skal justeres. RH Randers vil få tilført aktivitet på Øre-Næse-Hals området fra AUH, da de skal koncentrere sig om kræftbehandling. RH Randers får også 200 ekstra skulderoperationer, samt ekstra aktivitet på øjenområdet og urologi. Der forhandles desuden om overflytning af aktivitet på gynækologiområdet. Der er en positiv udvikling på aktivitetssiden. Der imidlertid økonomiske udfordringer forbundet med at have speciallæger i front, ansættelse af nye læger samt at hospitalet får tilført flere kvadratmeter. Hospitalet skal desuden aflevere en del af budgettet pga. nybyggeri. Til gengæld har regionen dækket underskud i p-huset og ved ny dyr medicin. Spareplaner i regionen I 2015 bliver hele regionen udfordret af stigende udgifter til ny dyr medicin og til praksissektoren. En del af udredningsretten betyder også øget betaling til privathospitaler for at overholde garantierne til patienterne. Regionen har udarbejdet en spareplan, som betyder, at AUH skal spare 43 mio. kr. og HE Midt 16 mio. kr. som en følge af de to hospitalers lave produktivitet. Regionen har desuden nedsat 5 taskforce grupper i et forsøg på at bremse stigningstakten i udgifterne. Tilførsel af DRG-værdi til RH Randers Med de varslede DRG-takster for 2015 ser det ud til at produktionsværdien af den nuværende aktivitet stiger. Hvis det ender sådan, betyder det, at hospitalet har en økonomisk buffer i både 2014 og I 2015 har regionen planer om at ændre den nuværende fordeling af meraktivitetsprojekterne, som tilsammen udgør ca. 100 mio. kr. Der er fokus på, at RH Randers og RH Horsens tilføres mere aktivitet for at understøtte deres funktion som akuthospital. PAUSE Kl HL 4. Status på akutkonceptet (orientering) (5 min.) kl Det er en stor opgave at optimere patientforløbene mellem Akutafdelingen og stamafdelingerne. Der arbejdes løbende på opgaven og blandt andet er lægegruppen omorganiseret, så der fra 1. maj er speciallæger i front på alle afdelinger. Som led i projektet Sikkert Patientflow iværksat af Regioner, Danske Regioner, TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed holdes der daglige kapacitetskonferencer på hospitalet. Målet er at sikre flow i Akutafdelingen og 5

6 sammenhængende behandlingsforløb for alle patienter på hospitalet. Når Akutafdelingen flytter ind i slutningen af august bliver patientgruppen udvidet med gynækologiske og psykiatriske patienter. HL indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Det er en del af hospitalets strategiplan at skabe et velfungerende akuthospital. Marianne Jensen fortæller, at der på kapacitetskonferencer fordeles patienterne mellem afdelingerne. Det er en lærerig proces, som udvikler forståelse for, at man er et samlet stort hospital. Afdelingerne vil fremadrettet forsøge at få udskrevet patienterne allerede om formiddagen. Der arbejdes p.t. på, at lægerne får lagt en handlingsanvisende behandlingsplan, så patienterne kan blive udskrevet om formiddagen af sygeplejerskerne i stedet for om eftermiddagen som i dag. Der er desuden fokus på samarbejde med primærsektor. Lisbeth Reuss-Schmidt fortæller, at de på Ortopædkirurgisk sengeafsnit oplever, at der er en stopklods ift. medicinafstemning. Marianne Jensen vil tage det med til styregruppen. Marianne Jensen fortæller, at det fungerer godt at have speciallæger i front 24/7. Der er akutlæger frem til kl. 23 på hverdage. Indtil nu har bagvagterne ikke fået mere tid til at udskrive patienterne i løbet af weekenden. Det har indtil videre været de ledende overlæger, som har haft opgaven med at finde frem til hvorfor patienterne ikke er blevet udskrevet i løbet af weekenden. En del af konsekvensen af akuthospitalet er, at hospitalet er nødt til at udnytte ambulatoriekapacitet tilstrækkeligt. Der er derfor sat en inventering i gang for at afdække om kontroller kunne være foretaget af en anden læge, eller kunne man have én ekstra patient ind i løbet af et dagsprogram eller starte ambulatoriet kl. 8? Der er arbejdet med elementerne før, men det er blevet ekstra relevant efter speciallægerne er kommet i front. Thomas Pazyj supplerer med, at selvom der er arbejdet på akutkonceptet i nogle år, så er der stadig flaskehalse rundt omkring. Det kan fx være flytning af patienter internt eller ved udskrivning af patienter. Eller der kan være patienter, som ikke skulle have været indlagt. Alt i alt er patientsikkert flow projektet godt for patienterne og godt for personalet. Hospitalet vil fortsætte indsatserne, indtil belægningsprocenten er, 6

7 som den skal være. Marianne Jensen fortæller, at patienterne tit er indlagt pga. tilstødende komplikationer. Det er vigtigt, at sætte fokus på hvorfor den enkelte patient er indlagt både internt på hospitalet og med samarbejdspartnere som AUH. Processen vil fortsætte og hospitalsledelsen forventer, at afdelingssygeplejerskerne på sigt kan overtage opgaven sammen med deres afdelingsledelser. Marianne Jensen afrunder med at fortælle, at hospitalet har behandlet flere patienter i 2014 end i 2013, men der har været færre patienter indlagt. 5. Arbejdsmiljøforbedringer (orientering og drøftelse) (10 min.) kl Indkøb og opdateret budget til forflytningshjælpemidler HMU er tidligere blevet orienteret om, at Senge- og hjælpemiddeludvalget har foretaget en engangsinvestering i de såkaldte bløde forflytningshjælpemidler på ca kr. i efteråret 2013 (HMU nyhedsbrev nr. 19). Siden opdateringen i efteråret 2013 er der bestilt 2 avancerede bade/bækkenstole, som vil kunne lånes via Fysio/ergoterapien. Hospitalsledelsen har nu, på baggrund af udvalgets anbefalinger, fastlagt et budget på forflytningshjælpemidler for perioden svarende til kr. pr. år. Der oprettes samtidigt et særskilt budget til udgifter til lovpligtige serviceeftersyn på kr. Budgettets størrelse vil blive evalueret i 4. kvartal 2015 mhp. at kunne fastlægge niveauet for 2016 og frem. Der skal samtidig fastlægges et minimumsbudget for området, da de plejekrævende patienter fortsat vil blive indlagt, mens de lette patienter efterhånden vil overgå til ambulante forløb. Indsats for tilgængelighed og undervisning i forflytningshjælpemidler Tilbagemeldingen fra forflytningsorganisationens kvartalsmøde den 15. maj er, at det er blevet nemmere at få fat i de bløde hjælpemidler. Det er desuden positivt, at der er kommet flere loftslifte og det fungerer godt, at der er spilerdug tæt på brugsstedet. Forflytningsvejlederne melder tilbage, at det er svært at få tid til at undervise i brug af hjælpemidler. Det fungerer godt, hvis der er ledelsesopbakning og når det er en skal-opgave, og ikke kun noget, som man kan gøre, hvis der er tid til det. Mange forflytningsvejledere oplever desuden, at de har svært ved at få kollegaerne til at bruge hjælpemidler. Endelig efterspørger de lederdeltagelse/repræsentation fra Senge- og 7

8 hjælpemiddeludvalget på kvartalsmøderne i forflytningsorganisationen. Regional opfølgning på benchmarkrapporten Hospitalets benchmarkrapport har desuden betydet, at klinikere fra forskellige hospitaler i regionen har set på effekterne af at systematisk anvende forflytningshjælpemidler i forhold til at opnå kortere liggetider og færre tryksår. Det vedlagte bilag Fokus på patienten skaber et stærk arbejdsmiljø kan læses som supplerende læsning. Fremtidens Intelligente Hospitalsseng Hospitalet har gennem længere tid været involveret i udviklingen af Fremtidens Intelligente Hospitalsseng. Der har været afholdt indledende introduktion for udvalgt personale, med fokus på funktioner og på træning i deres anvendelse. Sengen og den forestående test introduceres lige nu til sygeplejersker på medicinsk sengeafsnit 2. Der testes overordnet på flg. områder: Indvirkning på arbejdsmiljøet, herunder påvirkninger på muskler og skelet, samt på antallet af skader under mobilisering og forflytning Antallet af personer der skal anvendes til forflytning og mobilisering Kvaliteten af opholdet for patienter komfort, skånsom mobilisering, samt større grad af selvhjulpenhed. Tidlig mobilisering og tidlig genoptræning Kvaliteten af sengens konstruktion og funktioner. Sengeleverancen er ca. 3 uger forsinket pga. madrasserne ikke har spillet optimalt sammen med sengens funktioner. Der er leveret en seng indtil nu, men det forventes, at de sidste senge leveres i indeværende uge, (uge 21) hvorefter der kan opstartes nye testforløb på øvrige sengeafsnit: MS4, kirurgisk, gynækologisk, akut og eventuelt ortopædkirurgisk. Endelig vil fysioterapien også teste sengen. Sengetests forløber frem sommerferien, hvorefter sengeprojektet afrapporteres. HR indstiller, at HMU tager orienteringen til efterretning. Bilag Fokus på patienten skaber et stærk arbejdsmiljø (supplerende læsning) Der bliver testet 3 forskellige typer af Fremtidens Intelligente Hospitalsseng og hospitalet har afsat midler til at indkøbe senge. Hospitalsledelsen er tilfreds med, at investeringerne i forflytningshjælpemidler har betydet lettere adgang, som det var hensigten. Det er til gengæld ærgerligt, hvis nogle medarbejdere ikke får tilstrækkelig instruktion. Det er 8

9 vigtigt at gøre den lokale afdelingsledelse og arbejdsmiljørepræsentanterne opmærksomme på problemstillingen. MHD 6. Orientering om specialtilsyn fra Arbejdstilsynet sygeplejerskernes arbejdsmiljø (5 min.) kl Arbejdstilsynet orienterede os om ved deres tilbagemelding d. 3. oktober 2013, at de i 2014 vil have fokus på det psykiske arbejdsmiljø for sygeplejersker. De gennemfører specialtilsyn på 4 områder primo juni måned. Den 3. juni besøger de Kirurgisk ambulatorium og sengeafsnittet i Børneområdet. Den 10. juni besøger de Medicinsk sengeafsnit 2 og 3. De involverede afdelinger har primo maj fået besked om besøget herunder en foreløbig dagsorden. Der er tilbagemelding ved et afsluttende møde d. 27. juni. Det indstilles At HMU tager orienteringen til efterretning. Arbejdstilsynet gennemfører for tiden en kampagne, hvor de har fokus på sygeplejerskernes arbejdsmiljø på hospitalerne. Efter specialtilsynene på de udvalgte afdelinger, bliver der fælles tilbagemelding den 27. juni. Arbejdstilsynet ser først og fremmest på sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø, men de kan også vælge at se på forholdene for medarbejdere, som udfører et tilsvarende arbejde, dvs. fx social- og sundhedsassistenter. De kan desuden udstede påbud på andre forhold i løbet af deres besøg. HR vil sende Arbejdstilsynets spørgeguides ud til de relevante afdelinger. MHD 7. Orientering om retningslinjer vedr. etablering af nytteindsatsforløb på Region Midtjyllands arbejdspladser (5 min.) kl Nyttejob er en del af kontanthjælpsreformen, som Folketinget indførte 1. januar Nytte jobs tilbydes forsikrede ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp. Nyttejob er en virksomhedspraktik på op til 13 uger. Den ledige udfører samfundsmæssige opgaver på kommunale, regionale eller statslige arbejdspladser for at modtage en ydelse. Det er intet krav om at Region Midtjylland skal oprette et bestemt antal 9

10 jobs/forløb. RMU har ønsket at beskrive nogle kortfattede retningslinjer for etablering af nytteindsatsforløb på Region Midtjyllands arbejdspladser. Retningslinjerne kan ses på regionens hjemmeside via følgende link: tik/det+sociale+kapitel/nytteindsats HR har et indledende møde med jobcentret i Randers Kommune for at høre om deres overvejelser omkring nyttejobforløb. HR indstiller, At HMU tager orienteringen til efterretning Nyttejob må ikke anvendes til normerede faste stillinger. Der er udarbejdet en vejledning på området. Randers Kommune vil i øvrigt gerne drøfte nyttejob med HR. Der er ikke formelle krav om nyttejob, men der kan være områder, hvor det giver mening. Tillidsrepræsentanterne skal godkende det i de enkelte tilfælde. TP/PD 8. Punkter fra RMU til HMU (orientering) (5 min.) kl RMU godkendte det reviderede udkast til Politik for billed- og lydmedier samt Patienten i pressen, som begge har været i høring i HMU erne. De to politikker skal nu godkendes politisk, hvilket forventes at ske før sommerferien. RMU godkendte også det revidere udkast til en kompetenceudviklingspolitik for Region Midtjylland, efter politikken har været i høring i HMU erne. Der vil blive skrevet særskilt til HMU erne om kompetenceudviklingspolitikken, som også vil blive lagt på hjemmesiden og omtalt i Midtnyt. Regionsrådet vil blive orienteret om vedtagelsen af kompetenceudviklingspolitikken inden sommerferien. RMU drøftede It Sourcingstrategien. Det blev besluttet, at RMU på de kommende møder skal drøfte de overordnede strategiske planer, prioriteringer og økonomiske konsekvenser omkring kvalitetsniveauer samt personalepolitiske forhold i relation til Sourcingstrategien. Endelig drøftede RMU også belægningssituationen på de medicinske og akutte afdelinger. RMU skal drøfte belægningssituationen med forretningsudvalget på deres fælles møde 13. maj 2014, hvor de også drøfter status for regions økonomi 2014 og forudsætninger og foreløbige forventninger til budgetlægningen for Belægningssituationen skal på RMU igen efter sommerferien, og der vil i efteråret blive udarbejdet 10

11 en grundig opfølgning på belægningssituation og dialogforums anbefalinger til RMU, som aftalt i dialogforum vedrørende overbelægning. Formandskabet indstiller, At HMU tager orienteringen til efterretning. Politik for billed- og lydmedier samt Patienten i pressen Det første udkast om billed- og lydmedier er justeret, så det nu bl.a. tager højde for høringssvaret fra RH Randers. Kompetenceudviklingspolitik for Region Midtjylland RH Randers har allerede besluttet at anvende Region Midts kompetencepolitik. Den træder dermed i kraft, da den nu er vedtaget af RMU. Outsourcing RMU har drøftet spørgsmål om outsourcing på rengørings- og vedligeholdelse, samt IT outsourcing. RMU har vedtaget, at outsourcing er i orden, men beslutningerne skal tage højde for de gældende regler for håndtering af personalet. Belægningssituationen på de medicinske og akutte afdelinger Der mangler et retvisende billede af belægningsprocenterne. Det er samme diskussion, som bliver rejst af Kontaktudvalget om harmonika-hospitalet. Det er spørgsmålet om normeringen ift. personalefremmødet. På RH Randers stempler personalet ikke ind og ud og derfor er det ikke muligt at sammenholde personalefremmødet med tal for patienter. Tal for timebelægning vil igen blive opgjort fra juni. Det har ikke været muligt i en periode pga. en ledig stilling i Økonomi. Nina Søndergaard bemærker, at tal siger ikke alt, da det også afhænger af plejetyngden. Lisbeth Reuss-Schmidt bemærker, at kompetenceniveauet også betyder noget. Der er fx færre kompetencer tilstede, når mange nye skal oplæres. Vikarer er derfor heller ikke en optimal løsning. I Medicinsk afdeling melder de tilbage, at de mangler luft til udvikling, så de kan få ny energi. Thomas Pazyj svarer, at hospitalet fortsat må se på hvilke patienter, der skal være indlagt. Det er en udfordring, at der er en langtidsvariation i antallet af indlagte patienter. Der er fx forholdsvis mange patienter indlagt nu, mens der var forholdsvist få i vinter. PD 9. Punkter fra Kontaktudvalget (drøftelse) (20 min.) kl

12 Evaluering af 1.maj. Vi havde det på dagsordenen sidste år. Hvordan opleves det så i år at overenskomsterne er efterlevet? Konsekvenser for resten af vores aktiviteter og omdømme som hospital ift. kravet om, at der skal være speciallæger i front i Akutafdelingen? "Harmonikahospitalet"? Hvordan påvirker denne indfaldsvinkel plejepersonalet, når "harmonikaen" aldrig kan trækkes sammen for at få luft? Problemet har været stort i forskellige afdelinger, og især i medicinsk område i lang tid. Evaluering af Aftenhospitalet. Har det vist sig at have konsekvenser til nogle områder, som vi umiddelbart ikke tænkte på da det startede? Kontaktudvalget indstiller, At HMU drøfter punkterne. Aftenhospital Der har tidligere været et problem omkring transport af patienter i forbindelse med aftenhospitalet. Der har desuden været en række patienter, som ikke er klar over, at de kan bruge aftenhospitalet. Det er fx borgere i fertilitetsbehandling og borgere, som skal have taget en blodprøve. Borgerne er generelt glade for, at de kan bruge hospitalet om aftenen, så de ikke skal tage fri fra arbejde. Evaluering af 1. maj Der var praksislæger, som åbenbart ikke vidste, at hospitalet havde reduceret åbningstid. Hospitalet havde imidlertid varslet de praktiserende læger. Andreas Jonsson mener, at det måske kan skyldes, at der ikke var forståelse for, at hospitalets afdelinger havde reduceret bemanding 1. maj. Tove Juul melder tilbage, at der var flere patienter, som fik forgæves efter blodprøvetagning 1.maj. Kontaktudvalget har fået tilbagemeldinger om, at der var sygeplejersker, som fik en normal fridag eller arbejdsfri dag på 1. maj i stedet for at kunne holde fri i henhold til overenskomsten. HR vil undersøge, om der er mange, som fik tildelt en fridag 1. maj. Kontaktudvalget mener, at det er en problematik, som drejer sig om sygeplejerskerne på sengeafsnittene. Ambulatorierne lukkede under alle omstændigheder kl. 12. Harmonikahospitalet se drøftelse under punkt 8. Speciallæger i front se drøftelse under punkt 4. TP/PD 10. Nyhedsbrev (drøftelse) (5 min.) kl Det indstilles, at HMU drøfter eventuelle kommentarer til nyhedsbrevet 12

13 HMU tager nyhedsbrevet til efterretning Indhold af nyhedsbrevet Sygefraværsstatistik Arbejdsulykker Survey Afdelingernes status på deres arbejdsmiljømål 2013 og nye mål for 2014 Referat fra møde i arbejdsmiljøorganisationen den 5. maj 2014 Bilag Nyhedsbrev til HMU nr. 22 Arbejdsulykker Der har været forholdsvis mange arbejdsulykker med fravær sammenlignet med den tilsvarende periode i Survey Survey erne skal komme på uanmeldt besøg næste gang. Det bliver spændende at se, om alt fungerer efter standarderne. Thomas Pazyj mener, at både surveyere og Arbejdstilsynets tilsynsførende hjælper hospitalet ved, at de netop får øje på de blinde pletter, som vi ikke selv ser og dermed kan bidrage til øget patientsikkerhed. Marianne Jensen fortæller, at surveyerne vil komme på besøg, men det er ikke besluttet endnu, hvad de vil følge op på ud af den række elementer, som de har fremhævet. Vi vil melde tilbage til dem, at hospitalet har planlagt en beredskabsøvelse. Hospitalsledelsen har løftet op på regionalt plan, at vi vil have sænket ambitionsniveauet på medicingennemgang, da regionens niveau er meget højt. Det eksterne survey viste, at hospitalet fortsat skal arbejde videre med medicingennemgang og dokumentation for TOKS. TP/PD Eventuelt og punkter til næste HMU møde (5 min.) kl Tilbagemelding til HMU på tildelte midler til implementering af strategiplanen (1. september kl ). Næste møde bliver den 1. september, til gengæld skal der svares på budgettet allerede den 2. september. Lars Engelst efterspørger en status på uniformsprojektet på næste HMU møde. HMU godkender, at Personalepolitisk udvalg kommer med et oplæg til næste HMU møde ift. hvordan regionens værdier kan omsættes til RH Randers. 13

14 HMU kunne evt. bringe oplægget videre til afdelingerne til drøftelse, når de alligevel skal have dialogmøder om TULE. TP/PD 11. Evaluering af mødet (5 min.) (Til drøftelse) kl HMU oplevede en vis træthed i første omgang i forhold til at gå i gang med gruppearbejdet under temaet. Det blev alligevel til en god proces og et godt produkt. Der kom mange ideer til konkrete forslag til masterplanen, men ikke så mange ideer til selve processen. HMU ville gerne have haft mere tid til punktet. Thomas Pazyj svarer, at det vil blive en løbende proces at udvikle en ny masterplan, så HMU skal nok blive inddraget på et senere tidspunkt. Fra Ledersiden deltog: Thomas Pazyj, formand Marianne Jensen Eva Kleberg Lisbeth Kidmose Nina Søndergaard (lederrepr. AMO) Palle Jørgensen Andreas Jonsson Afbud fra: Lone Winther Bente Fogh Jette Krÿger Bo Løfgren (reservelæger og AC) Fra medarbejdersiden deltog: Pirkko Dinnesen, næstformand for HMU Lisbeth Reuss-Schmidt (DSR) Lars Engelst (Fysio) Ilse Rasmussen (FOA) Flemming Lykke (FOA) Minna Krogh Andersen (3F) Anna Larsen (DBIO) Helle Andersen (HK kontor) Lise Arbjerg (HK lægesekr.) Ulla Bak (jordemødre) Lotte Hybertz Lauritzen (AMiR) (DSR) Tove Juul Kristensen (AMiR) (DBIO) Observatører: Mette Dehlendorff Referent: Anja Frøkjær Thomas Pazyj, Formand for HMU Pirkko Dinnesen, Næstformand i HM 14

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014

Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Referat fra ordinært HMU-møde med tema Akuthospital den 31. marts 2014 Sagsb. Indstilling PD/TP 1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min.) Kl. 11.30-11.35 Punkter til evt. Bilag Referat fra HMU-møde

Læs mere

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat til ordinært HMU-møde med tema innovation torsdag den 22. august 2013, kl. 11.30-15.00 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling TP/PD 1. Godkendelse af dagsorden, referat og punkter

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013

Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Referat fra ordinært HMU-møde med tema om akutbyggeri mandag den 18. februar 2013 Sagsb. Indstilling 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til evt. 2. Mødets værdi (valgt af ledelsesrepræsentanterne)

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet

Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Referat fra ordinært HMU-møde med særligt fokus på arbejdsmiljø Torsdag den 6. december 2012, kl. 11.00-16.35 i mødelokale M4, Patienthotellet Sagsb. Indstilling HMU bød ledende bioanalytiker Jette Krüger

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14

Side 1 af 5. Referat. Dato: 22.09.14 Referat Møde/emne: LMU Dato: 22.09.14 Mødeleder: Til stede: Fraværende Referent: Elsebeth Borg Esmarch Niels Hald, Elsebeth Borg Esmarch, Karsten Margon, Annette Nordstrøm Jakobsen, Ane Davidsen, Bente

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister

SIKKER PSYKIATRI. Resultater med medicinpakken. Vordingborg. v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister SIKKER PSYKIATRI Resultater med medicinpakken Vordingborg v. Psykiatridirektør Michael Werchmeister Medicinpakken - Organisering Projekt Sikker Psykiatri i Region Sjælland, er forankret på et voksenpsykiatrisk

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Økonomisk styringsgrundlag

Økonomisk styringsgrundlag Område: Administrationen Afdeling: Økonomi Journal nr.: 12/20026 Dato: 27. februar 2013 Udarbejdet af: Julia Egebæk E-mail: Julia.Egebaek@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30552904 Økonomisk styringsgrundlag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Referat fra LMU-møde

Referat fra LMU-møde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 30. juni 2011 1-13-6-11 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra LMU-møde Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 22. juni 2011 Søren Nymarksvej 3, Højbjerg

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 11. december 2014 kl. 10:00-13:00 (mødet slutter med frokost) Mødested: Odder Parkhotel Mødelokalet er reserveret fra kl.9:00

Læs mere

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen

Det store HVORFOR? Sikkert Patientflow som en del af PSS og kvalitetsdagsordenen Det store HVORFOR? Akuthospitalsdagsorden ny organisering, øget patientindtag af akutte, flere multisyge, pressede økonomier, øget patient og pårørende involvering. Behov for nye kompetencer og ny organisering

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk.

Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet. Fraværende/Afbud : Afbud meldes til sekretariatet på sekr@arkitektforbundet.dk. REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 2 2014 REFERAT Den 17. juni 2014 Tidspunkt : 17. juni Kl. 11-16.30. Sted : Peter Bangs Vej 30 Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet Fraværende/Afbud : Afbud meldes

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15

Referat. Referat fra møde i HovedMED d. 27. august 2015. Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Referat Sted: Hørsholm Rådhus, D1 Dato: 27. august 2015 kl. 13-15 Deltagere: Hugo Pedersen, Kommunaldirektør, Formand Mette Herbert, Direktør Pernille Halberg Salamon, Direktør Klaus Poulsen, Arbejdsleder

Læs mere

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset.

Dagsorden. Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. ALLERØD KOMMUNE Hovedudvalget Dagsorden Hovedudvalget holder møde den, 6. februar 2013 kl. 8.30-11 i mødelokale F på Rådhuset. Afbud: Anne Steffensen, Brigitta Pranov, Christine Christensen, Jytte Bartels,

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 3 3. Status på LF... 5 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2

Bestyrelsesmøde. 7. september 2010 kl 16-20 på RUC. Dagsorden og bilag, 4. september 2010. Dagsorden 2 Bestyrelsesmøde 7. september 2010 kl 16-20 på RUC Dagsorden og bilag, 4. september 2010 Indhold Dagsorden 2 Referat af bestyrelsesmøde d. 10. august 2010 3 Bilag 1: Budget for efterårets kampagne 6 Dagsorden

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Referat fra mødet i HovedUdvalget

Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødedato: 13. april 2015 kl. 9.30-12.15 Mødested: Møderum 2 Referat fra mødet i HovedUdvalget Mødelokalet er reserveret fra kl. 8.15 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo

2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland. ikkert atientflo 2. Læringsseminar - 22. og 23. september 2014 Køge Sygehus, Region Sjælland ikkert atientflo Styregruppe : Maj-Britt Skovdal & Jane Lerke Susanne L Friis Jens Tingleff Poul Mossin Søren M Madsen Jesper

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest

NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Uge 24-2009 NYHEDSBREV Fra Hospitalsledelsen Vest Husk - fri sommerbuffet 17. juni Sundhedsministeren på besøg Status på økonomi og budget Trepartsmidler til kompetenceudvikling i Vest Tredelt ledelse

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg

Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Protokol af bestyrelsesmøde 6. maj 2015 kl. 16.30-21.30 på Døjsøvej 1, Skanderborg Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 Deltagere: Henrik Müller (formand og mødeleder) Martin

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere