: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1997-07-07: Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer"

Transkript

1 : Privat korttidsopsparing i pengeinstitutter og obligationer Udgivet af KonkurrenceRådet 1997 Indhold Indledning Pengeinstitutternes højrentekonti Obligationer Omkostninger ved individuel opsparing i obligationer Investeringsforeninger Obligationernes kursfølsomhed og sammenligning med højrentekonti Udgivet af Konkurrencerådet Nørregade København K Tlf Fax E-post WWW Rådets sekretariat er en styrelse under Erhvervsministeriet Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Indledning Private kan i forbindelse med særlige begivenheder (fx fester eller rejser) eller større anskaffelser have brug for engangsbeløb, der går ud over de løbende forbrugsudgifter. Hvis der ikke skal optages lån, må der være foretaget en opsparing. Også i andre situationer kan der for private være anledning til overvejelser over, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan foretage en opsparing. Dette gælder fx ved engangsindtægter i forbindelse med salg af bolig, arv og lign., eller hvis der er et "overskud" efter anvendelse af indkomsten til det løbende forbrug. Der er imidlertid flere måder at opspare på, og de enkelte opsparingsformer er forskellige med hensyn til bl.a. rente, risici og omkostninger. Det kan derfor være vanskeligt for den enkelte forbruger at vurdere, hvilken opsparingsform, der vil være den mest hensigtsmæssige. Konkurrencerådet har på denne baggrund lavet en undersøgelse, der belyser eksempler på følgende opsparingsformer: Højrentekonti i pengeinstitutter, statsobligationer og realkreditobligationer. Desuden omtales investeringsforeninger, der placerer foreningens midler i danske obligationer. Opsparingsformerne er alle karakteriseret ved, at forbrugerne kan frigøre opsparingsbeløbet, når de har brug for det, og at der ikke er risiko for at miste beløbet. Undersøgelsen viser, at der blandt de medtagne opsparingsformer er forskelle, hvad angår rente, kursrisici og omkostninger. Betydningen for nettoafkastet afhænger bl.a. af størrelsen af op sparingsbeløbet og længden af opsparingsperioden. I en række tabeleksempler belyses udviklingen i opsparingen for forskellige beløb ( kr., kr., kr. og kr.) over opsparingsperioder på fra 1 år til 5 år. Beregningerne er foretaget ud fra rentestrukturen i februar Undersøgelsen, der er nærmere omtalt i Konkurrencerådets redegørelse: "Mellemfristet opsparing" (1997), er sammenfattet i denne pjece, hvor de vigtigste resultater og konklusioner er fremdraget. 1/5

2 Formålet med redegørelsen er at skabe større gennemsigtighed på området og derved skærpe konkurrencen. Pengeinstitutternes højrentekonti Mange pengeinstitutter har en højrentekonto, hvor man kan få højere renter end på en almindelig lønkonto. I mange tilfælde er det en betingelse for en højrentekonto på anfordring, at opspareren samtidig har aktier i pengeinstituttet. Der er i modsætning til opsparing i obligationer og investeringsforeninger ingen omkostninger forbundet med en højrentekonto i et pengeinstitut, men renten er generelt lavere end obligationsrenten. Der er tendens til højere rente, des større opsparingsbeløbet er. Der er betydelig variation i renten fra de forskellige pengeinstitutter. Af indberetninger til Konkurrencerådet fra 19 pengeinstitutter fremgår, at renten primo februar 1997 varierer mellem 0,13% og 3,5%, og de typiske rentesatser for beløb op til kr. er fra 1% til 1,5%. For større beløb er de typiske rentesatser 2% til 3%. Renten er normalt variabel, og der er således en renterisiko, men ingen kursrisiko. Undersøgelsen konkluderer, at det selv for små beløb og korte opsparingsperioder vil værefordelagtigt at overføre penge fra en almindelig lønkonto til en form for opsparing, hvis forbrugeren har mulighed og behov for opsparing. Ved et opsparingsbeløb på kr. vil der over 5 år kunne opnås over kr. mere efter skat ved opsparing på højrentekonto med en rente på 3% p.a. Ved opsparing i obligationer vil der kunne opnås endnu mere. Med de givne renteforudsætninger og samme beløb vil der med uændret renteniveau efter 5 år kunne frigøres op til kr. mere ved opsparing i obligationer og endnu mere, hvis der sker kursstigninger som følge af fald i det generelle renteniveau. Det fremgår af undersøgelsen, at pengeinstitutternes højrentekonti er en opsparingsform, der navnlig kan have interesse ved små beløb, der kun skal opspares i en kort periode. Dette skyldes først og fremmest, at der er omkostninger forbundet med opsparing i obligationer og investeringsforeninger, og at disse omkostninger vejer relativt tungt ved små opsparingsbeløb. Ved lidt større beløb og længere opsparingsperioder vil der i de fleste tilfælde kunne opnås større nettoafkast ved opsparing i obligationer, jf. nedenfor. Obligationer Ved opsparing i obligationer (herunder obligationsafdelinger i investeringsforeninger) er navnlig to forhold af betydning, dels de nævnte omkostninger, og dels at der er enkursrisiko ved obligationer. Kursrisikoen indebærer en risiko for kurstab ved stigning i det generelle renteniveau, men samtidig også en chance for kursgevinst ved fald i det generelle renteniveau i opsparingsperioden. Der er imidlertid forskelle på risikoen mellem forskellige typer obligationer. Lange obligationer (lang restløbetid) er relativt kursfølsomme, men har samtidig denhøjeste effektive rente, (godt 7% primo februar 1997). Korte obligationer (kort restløbetid) er mindre kursfølsomme og har en mindre effektiv rente (ca. 4% primo februar 1997). Der er også andre forskelle mellem obligationer, der har sammenhæng med, hvilke lån obligationerne ligger til grund for. Disse forhold er nærmere omtalt i Konkurrencerådets redegørelse, men refereres ikke i denne pjece. Omkostninger ved individuel opsparing i obligationer 2/5

3 Af særlig betydning er imidlertid, at obligationernes renteafkast skal reduceres med de omkostninger, der er forbundet med opsparing i obligationer. Opsparing i obligationer indebærer et køb af obligationer, og frigivelse af opsparingen forudsætter enten et salg af obligationer, eller at obligationerne indfries. Køb og salg af obligationer kan ske gennem pengeinstitutter. Desuden formidler trerealkreditinstitutter handel med egne obligationer, mens Hypotekbanken formidler handel med statsobligationer. Handel med obligationer medfører omkostninger dels i form af kurtage og dels ved eventuel kursskæring. Sidstnævnte indebærer, at forbrugerens afregningskurs er dårligere end børskursen. En obligationsbeholdning skal desuden indskrives i depot. Også i denne forbindelse kan der være udgifter for forbrugeren. Undersøgelsen viser, at handelsomkostningerne ved formidling gennem pengeinstitutterne er højere end gennem både realkreditinstitutterne og Hypotekbanken. Desuden fremgår det, at pengeinstitutternes beregning af kurtage og kursskæring ved handel med obligationer er temmelig ensartede. For de i undersøgelsen medtagne opsparingsbeløb beregnede de 19 pengeinstitutter, der indberetter til Konkurrencerådet, alle en kurtage på 0,15% af købsværdien. Alle pengeinstitutter har en minimumskurtage, der varierer mellem 150 kr. og 200 kr. De fleste pengeinstitutter beregner derudover en kursskæring på 0,2 procentpoint. Enkelte institutter beregner ikke kursskæring. De tre realkreditinstitutter anvender samme kurtageprocent som pengeinstitutterne, og minimumskurtagen varierede mellem 130 kr. og 160 kr. To realkreditinstitutter anvender derudover en kursskæring på 0,10 procentpoint, mens det tredje anvender 0,25 procentpoint ved køb og ingen kursskæring ved salg. Hypotekbanken anvender ligesom de fleste pengeinstitutter en kursskæring på 0,20 procentpoint, men i modsætning til både pengeinstitutter og realkreditinstitutter anvender Hypotekbanken et fast kurtagebeløb på 50 kr., uanset handelens størrelse. Forskellene i handelsomkostninger skal sammenholdes med, dels at realkreditinstitutterne kun formidler handel med egne obligationer og Hypotekbanken kun med statsobligationer, dels med at pengeinstitutterne tilbyder individuel rådgivning, mens realkreditinstitutter og Hypotekbanken kun giver standardiseret information. Indskrivning af obligationer i depot i pengeinstitutterne medfører en række gebyrer for opspareren. Der er dels løbende gebyrer og dels gebyrer ved ændringer i obligationsbeholdning og meddelelse om rentetilskrivning. Der er nogen variation i gebyrberegningen, men de løbende depotgebyrer er i størrelsesordenen 70 kr. årligt. Ved indskrivning af obligationer i realkreditinstitutter og Hypotekbanken er der ingen depotgebyrer. Disse forskelle indebærer, at en forbruger, der selv kan vælge obligationstype, altid vil kunne opnå større nettoafkast for samme obligationer ved at benytte realkreditinstitutter(ved opsparing i realkreditobligationer) eller Hypotekbanken (ved opsparing i statsobligationer) i stedet for pengeinstitutter. Investeringsforeninger Undersøgelsen belyser endvidere kort opsparing i investeringsforeninger, der adskiller sig fra individuel opsparing ved, at foreningen disponerer opsparingen for forbrugeren, som derved slipper for risikoovervejelser og besvær ved valg af obligationer samt placering af renter og eventuelle udtræk. Der kan opnås en række stordriftsfordele herved, men det er ikke muligt at sige noget generelt om, hvorvidt der kan opnås et højere nettoafkast ved opsparing i investeringsforening end ved individuel opsparing i de samme værdipapirer. Investeringsforeninger er ligesom pengeinstitutter, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter reguleret ved særlovgivning og tilsyn, der indebærer en videregående beskyttelse af indskydernes midler. Investeringsforeninger adskiller sig herved fra investeringsselskaber. Køb og salg af andele i en investeringsforening sker gennem pengeinstitutter. Pengeinstitutter tager typisk en kurtage på 0,75% af 3/5

4 en kursværdi op til kr., dog maksimalt 500 kr., men der er forskelle mellem pengeinstitutterne i henseende til, i hvilke situationer de tager minimumskurtage. Der beregnes normalt ikke kursskæring, og der er kun depotgebyrer for opspareren ved køb og salg af andelene. Ved salg af investeringsforeningsandele skal opsparer desuden betale en aktieafgift til Staten på 0,5% af kursværdien. Obligationernes kursfølsomhed og sammenligning med højrentekonti Ved sammenligning af opsparing i obligationer og opsparing på pengeinstitutternes højrentekonti må der sondres mellem obligationer med forskellig kursfølsomhed.begrebet "varighed" er et udtryk for kursfølsomhed, og en obligations varighed kan forstås som den procentvise ændring i en obligations kurs ved en ændring i det generelle renteniveau på 1 procentpoint. Overordnet gælder, at kursfølsomheden ved obligationer er størst (høj varighed), jo længere restløbetid, lavere kuponrente og jo mindre løbende afdrag, der er knyttet til obligationen. De enkelte obligationers varighed samt effektiv rente før og efter skat offentliggøres løbende i kurslisten fra Københavns Fondsbørs. I undersøgelsen er der foretaget beregninger både under forudsætning af uændret generelt renteniveau og ved stigning henholdsvis fald i renteniveau på 1 procentpoint. Der er foretaget beregninger for en kort statsobligation, en lang statsobligation og en lang realkreditobligation. Som nævnt er en kort obligation relativt kursstabil, og opsparing i korte obligationer er derfor en mulighed for den forbruger, der ikke ønsker at være udsat for kursrisici. Undersøgelsen viser, at der i de fleste tilfælde kan opnås et større nettoafkast ved opsparing i korte statsobligationer gennem Hypotekbanken end ved opsparing på højrentekonto i pengeinstitutter. Forskellen er størst ved opsparing af lidt større beløb over lidt længere opsparingsperioder. For små beløb opsparet i kortere perioder er forskellen ikke stor, og højrentekonti kan give større nettoafkast, specielt ved stigning i det generelle renteniveau. Undersøgelsen viser endvidere, at pengeinstitutternes beregning af handelsomkostninger og depotgebyrer bevirker, at der i de fleste tilfælde kan opnås større nettoafkast ved pengeinstitutternes egne højrentekonti end ved opsparing i korte obligationer formidlet gennem pengeinstitutterne. En lang obligation vil være relativt mere kursfølsom. Ved opsparing i lange obligationer er der således en vis kursrisiko. Til gengæld vil denne opsparingsform i de fleste tilfælde give et større nettoafkast end både korte obligationer og højrentekonti. Undersøgelsen viser, at det større nettoafkast opnås både ved fald i det generelle renteniveau og uændret generelt renteniveau, bortset fra meget små opsparingsbeløb, som ønskes realiseret inden for 1-2 år. Risikoen ved opsparing i lange obligationer er stigning i det generelle renteniveau, der fører til kurstab. Beregningerne viser, at en stigning i det generelle renteniveau på 1 procentpoint bevirker, at den opsparede værdi i lange obligationer vil være mindre end andre opsparingsformer for opsparingsperioder under 4-5 år. Også for lange obligationer gælder som tidligere nævnt, at det højeste nettoafkast for samme obligation opnås ved formidling gennem Hypotekbanken eller et realkreditinstitut. Ved sammenligning mellem de belyste opsparingsformer må der endvidere tages stilling til betydningen af, hvordan afkastet kan akkumuleres (rentes rente-effekten). Ved individuel opsparing i obligationer skal opspareren foretage selvstændige dispositioner med renteafkastet og ved realkreditobligationer også ved eventuelle udtrækninger. De relativt store transaktionsomkostninger for små beløb betyder, at det i praksis normalt ikke vil være økonomisk rationelt at foretage umiddelbar genplacering af renteafkastet m.m. i obligationer. Ved opsparing i en investeringsforening disponerer foreningen automatisk det løbende renteafkast og eventuelle udtrækninger. Der er endvidere mulighed for at opnå positivt nettoafkast af det årlige udbytte ved at reinvestere udbyttet i foreningen. 4/5

5 Ved opsparing på højrentekonto i pengeinstitut vil renteafkastet automatisk akkumulere. 6. Talmæssig belysning af vilkårene for mellemfristet opsparing "Mellemfristet opsparing" pengeinstitutter er pålagt en indberetningsordning i henhold til konkurrencelovens 7 for produkter på privatkundeområdet. I det følgende beskrivespengeinstitutternes indberettede vilkår pr. 3. februar 1997 for opsparingskonti på anfordring samt for handel med og indskrivning af danske obligationer og investeringsforeningsandele. Desuden beskrives Hypotekbankens og realkreditinstitutternes vilkår for handel med og indskrivning af obligationer. Opsparingskonti i pengeinstitutterne 36. Pengeinstitutterne anvender følgende beregningsmetoder for tilskrivning af renter på opsparingskonti i pengeinstitutter: På nogle konti opnås forskellig rente på forskellige dele af indestående. På andre konti er renten også bestemt af størrelsen på indestående, men gælder for hele indestående. Endelig findes konti, hvor renten opnås uanset størrelsen af indeståendet. Primo februar 1997 varierede renten før skat i de indberetningspligtige banker på et indestående på kr. mellem 0,13% og 3,5%. Tilsvarende var rentespændet på et indestående på kr., kr. og kr. henholdsvis 0,13% - 3,5%, 0,8% -3,5% og 1,0% - 3,5%. De relativt høje rentesatser for mindre beløb kr. og kr. - forudsatte i de fleste tilfælde, at opspareren var aktionær i pengeinstituttet. For større beløb kr. og kr. - var der flere muligheder for opspareren for at få en relativ høj rente uden at have aktionærstatus. 37. Til sammenligning kan nævnes, at primo februar 1997 var den effektive rente før skat på typiske obligationstyper følgende: Korte statsobligationer (4% med udløb år 2000) 4,2%, lange statsobligationer (7% med udløb 2024) 7,4% og lange realkreditobligationer (6% med udløb år 2029) 7,8%(10). (10) Det skal bemærkes, at forskellen mellem den korte og lange rente var usædvanlig stor ("stejl rentekurve") i februar Selv om det kan forekomme i perioder, at den korte rente er højst, vil det normale være, at den lange rente er højere end den korte rente, dog med noget mindre forskel end i februar 1997 ("fladere rentekurve"). 5/5

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974

Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Redegørelse fra arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer december 1974 Betænkning nr. 732 København 1975 ISBN 87 503 1699 0 Fi 00,1-82-bet. 3 Indholdsfortegnelse Indledning. 11 Side Kapitel

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1

Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Jesper Jespersen Roskilde Universitet e-mail: jesperj@ruc.dk 11. april 2011 Hul i statskassen Arbejdsmarkedspension, efterløn og anden pensionsopsparing principper og et par eksempler. 1 Sammenfatning

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere