Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring"

Transkript

1 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Bygningers opdeling 5 Ejendommens opdeling og opmåling 6 Vurderingsskemaet Bilag A Bilag B 1 Bilag B 2 Bilag C Bilag D Eksempel på planskitse Eksempel på vurderingsskema (tomt skema) Eksempel på vurderingsskema (udfyldt skema) Vejledende priser for genstande der skal vurderes særskilt Eksempel på PBG-skema 1

2 1 Forord Vejledningen "Bygningsvurdering" giver vejledning om vurdering af almindelige erhvervsbygninger i forbindelse med en bygningsbrandforsikring. Vejledningen anvendes primært i indtegningen af virksomheder. Historik F&P's system til bygningsvurdering blev til i 1987 på basis af 60 priseksempler på forskellige bygningsdele. I 1994 blev "Vejledning Bygningsvurdering" udsendt som opfølgning og afløsning af en række mindre vejledninger, der tilsammen beskrev forsikringserhvervets fælles vurderingssystem. Målet var at sikre, at vurderinger af erhvervsbygninger til bygningsbrandforsikring blev foretaget efter fælles og simple kalkulationsregler. Vejledning 241 er hvert år blevet suppleret med opdaterede prisark. I denne version har vejledningen gennemgået en revision, hvor den forenklede vurderingsmetode ikke længere er medtaget. Vejledningen forefindes i elektronisk form og kan hentes på F&P's hjemmeside: under punktet "Bygning". Juni Indledning Forsikringsselskabernes vurdering af en bygning i forbindelse med bygningsbrandforsikring sker bl.a. af følgende grunde: Genopførelsesprisen anvendes ofte i forbindelse med præmieberegningen. Derfor kaldes den vurderede pris ofte PræmieBeregningsGrundlaget (PBG). Selskaberne kan, ved forsikring af bygninger til fuld og nyværdi, få en viden om det størst mulige tab. Denne viden bruges bl.a. i forbindelse med genforsikring. Denne vejledning skal sikre, at vurderinger af almindelige erhvervsbygninger til bygningsbrandforsikring foretages efter fælles og rimeligt simple kalkulationsregler. Fordelen ved simple kalkulationsregler er, at en vurdering efter enkle principper giver hurtige resultater, men usikkerheden i vurderingsresultaterne øges. Et eksempel på de enkle principper i vurderingsmetoden er vejledende gennemsnitspriser opdelt på prisgrupperne "billig", "mellem" og "dyr". F&P ajourfører de vejledende priser på skemaer og pristabeller til medlemmerne, herunder Vurderingsskema med vejledende priser. Skema med vejledende priser for genstande, der skal vurderes særskilt. Prisbog med 60 eksempler. Selskaberne vejleder selv vurderingsmænd, mæglere og andre samarbejdspartnere om eventuelle selskabsspecifikke krav til en vurdering. 2

3 3 Definitioner Håndværkerudgifter Ved håndværkerudgifter forstås gennemsnitlige entreprenørtilbudspriser for ydelser på det pågældende sted og til det for vurderingen gældende prisniveau. Alle priser skal være excl. moms. Vedrørende indhold og mængdegrundlag henvises til de relevante afsnit i det følgende. Nyværdi Den almindelige formulering i betingelser for brandforsikrede bygninger er: "De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye". Nyværdiprisen fremgår af følgende uddrag af de almindelige formuleringer i betingelserne om skadeopgørelse: "Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet". Hosstående formuleringer i forsikringsbetingelserne betyder, at der ved nyværdi forstås de byggeomkostninger, der vil medgå til genopførelsen af bygningen med samme byggemåde, af samme størrelse, på samme sted og til det for vurderingen gældende prisniveau. Og at der ikke må medregnes omkostninger til ikke gængse materialer og byggemetoder. Priserne i vurderingen skal indeksreguleres til gældende pris. Nyværdien vurderes pr. bygning ud fra håndværkerudgifterne for de bygningsdele, som forefindes på vurderingsdagen. Forøgede byggeomkostninger nødvendiggjort for at opfylde bygningsmyndighedernes krav ved genopførelse (lovliggørelsesudgifter) skal altså ikke medtages i nyværdiberegningen. Til håndværkerudgifterne skal tillægges særlige byggepladsudgifter samt ingeniør- og arkitektomkostninger. Normalt regnes med, at disse omkostninger er 15% af håndværkerudgifterne, men tillægget kan være større eller mindre afhængig af byggeriets art og placering. PBG-skema Resultatet af vurderingsmandens arbejde er PræmieBeregningsGrundlagsskema (PBG) udfyldt med alle oplysninger til brug for præmieberegning af brandforsikringspræmien, der efterfølgende beregnes af selskabets policeafdeling. I bilag D er vist et eksempel på et PBG-skema for den virksomhed, der er vist på oversigten og planskitsen i bilag A. Prisregulering De 60 priseksempler ajourføres hvert 5. år af F&P på baggrund af V&S Prisdata med priser pr. 1. januar. Priser for genstande der skal vurderes særskilt (se bilag C) indeksreguleres hvert år af F&P med "Byggeomkostningsindeks, boliger i alt". 4 Bygningers opdeling Grundlaget for F&P's vurderingsmetode er en opdeling af bygninger i 6 dele, hvoraf de 5 er terrændæk, yder- og indervægge, etagedæk samt tagværker (se side 4), og den sidste er bygningstilbehør (se side 5). Alle bygningskomponenter, der er nævnt i de følgende afsnit, skal medregnes i den vurderede pris. Desuden skal priserne for bygningsværker og -indretninger samt 3

4 anlæg udenfor egentlige bygninger (se side 6) medregnes i den samlede PBG for en ejendom. Nogle genstande vurderes og specificeres særskilt (er markeret med kursiv i teksten); men de fleste genstande vurderes som en del af en gennemsnitlig kvadratmeterpris. Hvis genstande, der normalt vurderes som en del af en gennemsnitlig kvadratmeterpris, har et usædvanligt omfang, medfører det, at de må vurderes særskilt. For ualmindelige bygninger gælder, at de vejledende gennemsnitlige kvadratmeterpriser ikke kan bruges. Ualmindelige bygninger vil være dyrere eller billigere end de dyreste henholdsvis billigste eksempler, der ligger til grund for beregningen af de gennemsnitlige kvadratmeterpriser. Vægge, dæk og tagværker Terrændæk Ved terrændæk forstås gulve på jord og krybekælderkonstruktioner, excl. udgravning. Terrændæk omfatter hele konstruktionen fra og med oversidebelægning til og med underside. Dette gælder også den samlede krybekælderkonstruktion. Herudover indregnes: støbekanaler i gulv udvendige og indvendige kældertrapper, ramper, stiger, åbninger, rækværker og lyskasser (mindre) fundamenter integreret i bygningen alle kompletterende dele. Vurderes særskilt: ingeniørgang/-kanal smøregrav. Ydervægge Ved ydervægge forstås alle lodrette flader, der begrænser bygninger mod det fri eller mod jord eller mod nabobygning med lavere bygningshøjde. Ydervægge omfatter hele konstruktionen inklusive begge overfladebehandlinger. Herudover indregnes: bærende søjler, som står i eller ved ydervægge. Fundamenter for disse søjler bjælker liggende i eller ved ydervæg vinduer, døre og porte med alt tilbehør skorstene, som står i eller ved ydervægge alle kompletterende dele, som sålbænke, afdækninger mv. vægfundamenter indtil 1 meters dybde under terrændæk/kældergulv tilfyldning af udgravning om kældervægge/fundamenter. Vurderes særskilt: baldakin, markise og anden form for solafskærmning vægmaleri og udvendig udsmykning på bygning med den håndværksmæssige værdi. Indervægge Ved indervægge forstås alle faste vægge inde i bygningen. Indervægge omfatter hele konstruktionen inklusiv begge overfladebehandlinger. Herudover indregnes: bærende søjler, som står i eller ved indervæggen bjælker, som ligger i eller ved indervæggen skorstene, som står i eller ved indervægge døre, glaspartier, porte, foldevægge og skydevægge alle kompletterende dele, som lister, indfatninger mv. vægfundamenter indtil 1 meters dybde under terrændæk/kældergulv. 4

5 Vurderes særskilt: vægmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Etagedæk Ved etagedæk forstås vandrette adskillelser mellem udnyttelige etager. Et etagedæk "hører til" den etage, hvor det danner gulv og forudsætter, at der er udnytteligt etageareal nedenunder. Dæk over krybekælder er altså ikke et etagedæk. Etagedæk omfatter hele konstruktionen fra og med oversidebelægning til og med undersidebeklædning. Herudover indregnes: balkoner og altaner udvendige og indvendige trapper, reposer, stiger, trin og trapper over terræn riste, gangbroer og lemme nedhængte lofter bjælker, som ikke er medtaget under yder- og indervægge alle kompletterende dele til ovennævnte. Vurderes særskilt: loftmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Tagværker Ved tagværker forstås alle overdækkede vandrette, skrå eller buede flader, der begrænser bygningen mod det fri herunder dæk på fritliggende kældre. Tagværker omfatter hele konstruktionen fra og med belægning på yderside, tagets selvbærende konstruktion og beklædning på underside. Til tagværker kan også henregnes kørebanetag og andre overdækninger til bygninger uden ydervægge. Herudover indregnes: loftkonstruktioner med uudnyttelige tagrum udhæng, tagrender og inddækninger afslutninger kviste, ovenlys, vinduer og lemme nedhængte lofter, hvor de hænger i tagkonstruktionen. Vurderes særskilt: tagoverbygning (elevatorhus, spir m.m.) loftmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Bygningstilbehør Ved bygningstilbehør forstås kun tilbehør, som tjener bygningens drift i henhold til F&P's Fordelingsvejledning (kan hentes på under bygning), og som tilhører forsikringstageren. VVS-anlæg VVS-anlæg omfatter varmecentral, som overvejende benyttes til bygningens rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand, dvs. de til ovennævnte formål benyttede kedler, beholdere etc. inkl. brændselstilførsel og -opbevaring faste installationer til rumopvarmning anlæg for spildevand fra bygningens sanitære udstyr inkl. håndvaske, wc-skåle, gulvafløb o. lign., anlæg for overfladevand, tagrender og nedløb pumper af ikke erhvervsmæssig karakter anlæg for varmt og koldt brugsvand, som benyttes til bygningens køkkener, toiletter, baderum o. lign. inkl. armaturer, pumper, isolering mv. fast installerede slangeskabe til brandslukning 5

6 anlæg for bygningens forsyning med gas til husholdning og trykluft til dør- og vinduesåbning. afluftningsrør for normal bygningsindretning, f.eks. udluftning af toiletter, køkkener og badeværelser mv. ventilation/aircondition (ikke erhvervsmæssig), som betjener toiletter, køkkener, baderum, kantiner, beboelse, kontor og lignende rum med generel anvendelse inkl. de hertil hørende befugtnings- og filteranlæg og luftkonditioneringsanlæg mv. Vurderes særskilt: varmepumpeanlæg overvejende til rumopvarmning og brugsvand sprinkleranlæg/-centraler og andre brandslukningsanlæg, der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf. Bygningers el- og svagstrømsudstyr Bygningers el- og svagstrømsudstyr omfatter: stikledninger og hovedtavler/fordelingstavler kraftinstallation frem til styretavle, herunder faste installationer, fastmonterede strømskinnesystemer, kabelbakker og andre føringsveje frem til men excl. styretavle, motorværn eller lignende installationer for indvendig belysning inkl. faste armaturer faste installationer (inkl. el-radiatorer) til rumopvarmning udvendig belysning på bygning antenne, ikke erhvervsmæssig nød- og panikbelysning nødstrømsanlæg, der kun betjener anlæg og genstande nævnt i afsnit om bygningstilbehør (side 5) og afsnit om bygningsværker og - indretninger samt anlæg udenfor egentlige bygninger (side 6). Vurderes særskilt: transformer, der er en del af kraftinstallation fritstående antennemast (ikke erhvervsmæssig) brandalarmeringsanlæg til bygning tyverisikringsanlæg til bygning. Mekanisk udstyr Vurderes særskilt: elevator til person og gods rullende trappe permanent facadevedligeholdelsesudstyr hydraulisk/elektrisk læsserampe portsluse. Fast inventar Fast inventar omfatter: faste skabe, borde, bænke, diske, køleskabe og komfurer, som er fast installeret i mindre køkkener, omklædningsrum o. lign., og som ikke benyttes erhvervsmæssigt. Bygningsværker og indretninger samt anlæg udenfor egentlige bygninger I dette afsnit er listet de genstande, som ikke er nævnt under bygningstilbehør (se side 5 i vejledningen) eller som er udenfor egentlige bygninger; og som er dækket på bygningsbrandforsikringen og er nævnt i F&P's Fordelingsvejledningen under bygningsforsikring (klik her). 6

7 Bemærk, at genstandene skal vurderes særskilt. Genstande i bygninger vurderes dog kun særskilt såfremt de udgør en væsentlig del af bygningens værdi. Genstande, der dækkes på bygningsbrandforsikringen uden at være nævnt i policen eller litreret beholdere af beton eller murværk bygget sammen med en bygning boksanlæg og -dør, hvis boksen er en del af bygningen kølerum/-tunnel som del af bygning rampe, fritstående eller integreret i bygning svømmebassin, indendørs befæstet areal, herunder gårdbelægning, veje og stier hegn og fritstående mure inkl. porte flagstang udvendig belysning, fritstående stikledninger til skel (se bilag C). Udendørsanlæg, der dækkes på bygningsbrandforsikringen, hvis de er nævnt i policen eller litreret fritstående beholder af beton/murværk; men ikke installationer biogasanlæg overvejende til rumopvarmning og brugsvand telthal på fundament broforbindelse mellem bygninger brovægt (betongrube og vejebod); men ikke broplade, skriver og andre installationer bådebro grube af beton eller murværk kajanlæg, bedding og tørdok sekundær bygning (skur, lysthus, halvtag, drivhus) skorsten, fritstående svømmebassin, udendørs tunnel, gårdkælder og lignende vandværk til forsyning af egen ejendom. Hvis pilotering eller vindmølle er meddækket på bygningsbrandforsikringen ved policepåtegning skal pilotering eller vindmølle også vurderes særskilt. (se bilag C). 5 Ejendommens opdeling og opmåling Til F&P's vurderingsmetode skal anvendes en planskitse, hvorpå en ejendoms opdeling i bygninger skal fremgå. På planskitsen skal omridset af etage 1 (stueetagen) for alle bygninger/bygningskomplekser vises. Større fritstående genstande som skorstene, siloer, telthaller og kørebanetag skal med på planskitsen og nummereres/litreres selvstændigt. Bygningskompleksers opdeling Bygningskomplekser opdeles i bygninger med forskellige byggesæt, dvs. hvor tag- og ydervægskonstruktionen, den bærende konstruktion og/eller bygningshøjden er væsentligt forskellige. Afgrænsningen efter byggesæt skal sigte mod en tilstrækkelig entydig identifikation og prissætning af bygningen. Som hovedregel skal en underopdeling indebære en relevant forbedring af sikkerheden i prissætningen. I et bygningskompleks skal de vægge, som udgør bygningsadskillelsen medregnes som ydervægge i den højeste af de adskilte bygninger. 7

8 Bygningers nummerering/litrering For at opnå en systematisk bestemmelse af medregnet omkreds nummereres/litreres efter faldende bygningshøjde. Herved opnås, at omfanget af medregnet omkreds fremgår af nummereringen som den del af omkredsen, som enten vender mod det frie eller mod bygninger med højere nummer (el. bogstav længere fremme i alfabetet). Anvendes nummerering efter andre principper kan ovennævnte systematik indføres ved at udvide nummereringen med et løbenummer efter faldende bygningshøjde. Eksempel på planskitse I bilag A er vist et eksempel på et oversigtsbillede af en virksomhed samt en planskitse af virksomheden med nummerering af bygningerne. 6 Vurderingsskemaet I bilag B 2 er vist et eksempel på et udfyldt skema for bygningerne fra eksemplet i bilag A. Til højre på skemaet er fire kolonner, og til hver bygning bruges én kolonne. Øverst skrives bygningens nummer/litra fra planskitsen. På skemaets venstre side er med ord beskrevet hvilke oplysninger vurderingsmanden skal anføre for hver bygning. I det følgende uddybes beskrivelsen af disse oplysninger. K-faktoren K-faktoren bruges til at korrigere prisniveauet, hvis vurderingsmanden skønner, at de priser, som han aktuelt vurderer, ikke passer på det område, som den vurderede ejendom ligger i. Som eksempler kan nævnes Københavnsområdet i forhold til resten af landet, land kontra by, sammenbygningsgrad m.m. K-faktoren fastsættes af vurderingsmanden. Det generelle prisniveau i prisbogen er Sjælland uden for hovedstadsområdet svarende til en prisfaktor på 1,00. Bygningsmål F&P's vurderingsmetode kræver for hver nummereret/litreret bygning på planskitsen kendskab til: etagelængden, benævnt l etagebredden, benævnt b etagehøjden, benævnt h gavltrekantens højde, benævnt h'' enten bruttoetagearealet, benævnt A, eller antal etager, benævnt n medregnet omkreds, benævnt o indervægstætheden, benævnt I, der er mål for indervæggenes længde i forhold til den fulde omkreds, som er to gange summen af etagelængde og bredde. Etageopmåling (længde, bredde og højde) For at indskrænke opmålingsarbejdet til et minimum foretages der kun opmåling af normaletagen. Normaletagen bør fremgå af planskitsen, som viser 1. etage (stueetagen). Ved rektangulært omrids opmåles længde og bredde direkte på den udvendige omkreds. Ved andre omrids skønnes en middellængde og en middelbredde, hvis produkt skal svare til det faktiske areal. 8

9 Som etagehøjde skal benyttes normaletagens bruttohøjde. Bruttohøjden måles fra etagens gulvoverside til den overliggende etages gulvoverside. Normalt vil det være tilstrækkeligt at benytte bruttoetagehøjden i den hyppigst forekommende etage. Ved uens etagehøjder får man en bedre bestemmelse af etagehøjden ved at dividere husets facadehøjde fra overside fundamenter til overside facademur med antallet af etager. Bruttoetagearealet/antal etager Bruttoarealet skal omfatte evt. kælder og den del af tagetagen, der er indrettet (mindst gulv, vægge og loft). Alternativt til bruttoetagearealet kan anføres etageantallet. Kun heltallige (1, 2, 3 osv.) etageantal bør anføres i stedet for bruttoetagearealet. Hvis f.eks. kun en del af en tagetage er indrettet og etageantallet derfor anføres med et decimaltal skal det ske med så mange decimaler, at bruttoetagearealet bliver tilstrækkeligt nøjagtigt. Om der kan vælges mellem bruttoetageareal og antal etager kan afhænge af vurderingsmandens tekniske hjælpemidler. Medregnet omkreds For fritstående bygninger er medregnet omkreds altid lig med den fulde omkreds, der er to gange summen af etagelængde og -bredde. For den laveste af de to sammenbyggede bygninger, skal længden af den sammenbyggede ydervæg fratrækkes den fulde omkreds for at få medregnet omkreds. I bygninger hvor en del af ydervæggen mangler fratrækkes det manglende i medregnet omkreds. Indervægstæthed Indervægstætheden er forholdet mellem indervægslængden og fuld omkreds på normaletagen. Det er tilstrækkeligt at angive skønnet med én decimal. Til hjælp på skemaet er vist tre skitser med indervægstæthed. Prisvurdering Prissætning af lodrette og vandrette bygningsdele For hver bygning skal prisniveau vurderes og fastsættes for hver af de bygningsdele, der er beskrevet i afsnit 4: terrændæk, benævnt G ydervæg, benævnt Y indervæg, benævnt V etagedæk, benævnt D tagværker, benævnt T bygningstilbehør, benævnt B. Et væsentligt element i F&P's metode er, at vurderingsmanden skønsmæssigt og med støtte i vejledende beskrivelser og priseksempler på skemaet skal vurdere en kvadratmeterpris for ovennævnte bygningsdele. De vejledende priser på skemaet er 60 velvalgte eksempler som grundlag. Priserne for de 60 9

10 eksempler bliver ajourført hvert 5. år af F&P på baggrund af V&S-Prisdata med priser pr. 1. januar. De 60 eksempler fordeler sig således: Terrændæk : 9 eksempler Ydervægge: 9 eksempler Indervægge: 9 eksempler Etagedæk: 9 eksempler Tagværker: 9 eksempler Bygningstilbehør: 15 eksempler. For hver af bygningsdelene terrændæk, ydervægge etc., grupperes priserne i de tre billigste, de tre mellemste og de tre dyreste eksempler. Bygningstilbehøret grupperes dog i fem prisgrupper. Gennemsnitspriserne for hver gruppe på de tre eksempler beregnes og anvendes som de vejledende priser på skemaet. De vejledende tekster på skemaet er meget kortfattede. Teksten, der er knyttet til en pris, skal sammenfatte tre forskellige eksempler på den samme bygningsdel. For eksemplerne gælder i øvrigt ofte, at det dyreste af de tre eksempler i en gruppe både mht. pris og opbygning ligger tæt på det billigste af de tre eksempler i næste gruppe. Endvidere er der f.eks. for ydervægge et meget stort spring i prisen fra det billigste til det dyreste eksempel. Prisernes gyldighed Det er et krav til en vurdering, at prisniveauet for bygningsdelene og specielt for bygningstilbehøret vælges uden for mange og ensidige fejl. Kun ved at undgå mange ensidige fejl i den samme vurdering bliver resultatet anvendeligt. Såfremt ingen af de tre valgmuligheder på skemaet vurderes som brugbare, eller hvis man ønsker en mere nøjagtig vurdering, kan prisen kalkuleres individuelt, f.eks. med udgangspunkt i en prisbog fra V&S. Omregning til kvadratmeterpriser Bygningstilbehøret vurderes pr. kvadratmeter bruttoetageareal. Vægge vurderes pr. kvadratmeter lodret flade. Terrændæk og etagedæk vurderes pr. kvadratmeter vandret flade. Tagværkets samlede pris vurderes pr. kvadratmeter af det bebyggede areal. De genstande, der vurderes og specificeres særskilt, skal ikke tages med når ovenstående seks bygningsdeles pris vurderes. Tillægsprocenten P Procenttillægget, benævnt P, skal dække særlige byggepladsudgifter samt ingeniør- og arkitektomkostninger. Normalt regnes med, at disse omkostninger er lig med 15 % af håndværkerudgifterne, men de kan være væsentlig højere eller væsentlig lavere afhængig af byggeriets art og placering. 10

11 Formler De vurderede kvadratmeterpriser omregnes til etagearealets kvadratmeterpris med nedenstående formler. Omregning af priser til pris pr. etagemeter: Grundlaget for formlerne er en opsplitning af håndværkerudgiften pr. kvadratmeter etageareal. Bogstavkoderne refererer til de tilsvarende bogstavkoder på skemaet. Terrændækkets bidrag: Ydervæggenes bidrag: Indervæggenes bidrag: Etagedækkenes bidrag: 1 G n f Y, hvor f er forholdet mellem medregnet ydervægsareal og etageareal. f i V, hvor i er indervæggenes andel af medregnet omkreds, og f i er forholdet mellem indervægsareal og etageareal. D 1 D n Tagværkernes bidrag: 1 T n Bygningstilbehørets bidrag: B. Kalkulation: Følgende trin bruges til beregning af den vurderede nyværdi: A 1a) Etageantal: n = l b 1b) Bruttoetageareal: A = n l b 1 2) Etagehøjde med tillæg for 1 m fundament: h = h + n n h O 3) Ydervægsfaktor: f = A ( 1+ b) 2 4) Indervægsfaktor: i = I O G + T D P 5) m 2 -pris = ( f Y + f i V + B + D + ) (1 + ) K n 100 6) PBG = A m 2 -pris Tillæg for gavltrekanter: Hvis gavltrekanter udgør en betydelig del af ydervægsarealet skal det indgå i kalkulationen. Med et tillæg til etagehøjden h kan gavltrekanter med højden h tillægges ydervægsarealet. 11

12 1 1 h b I 2) ovenfor erstattes h = h + med: h = h + + n n n 2 (1 + b) Sportshaller og korte brede bygninger med høj gavl er eksempler på bygninger, hvor gavlene udgør en betydelig del af ydervæggenes areal. 12

13 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 13

14 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 14

15 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 15

16 Bilag B 1 EKSEMPEL PÅ VURDERINGSSKEMA 16

17 Bilag B 2 EKSEMPEL PÅ VURDERINGSSKEMA 17

18 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT Opdateret med byggeomkostningsindeks, boliger i alt pr. 1 kvt Bygningsgenstande Baldakin pr m 2 Beholder/silo, beton/mur, del af bygning pr. m 3 udv. rumf. Boksanlæg og -dør, større anlæg pr. m 3 udv. rumf. Brandalarmeringsanlæg, til bygning 130 pr m 2 Brandslukningsanlæg med CO pr. m 3 Brandslukningsanlæg med Energen Brandslukningsanlæg med N pr. m 3 Elevator, til person - 3 stop og maskinrum - ekstra stop Elevator, til gods /1.450 x2.400 mm) - 3 stop - ekstra stop Elevatorhus på tag Facadevedligeholdelsesudstyr, permanent Fryserum/-tunnel, merpris til eksisterende bygning Ingeniørgang, -kanal Kølerum/-tunnel, merpris til eksisterende bygning Loftsdekoration - stukkatur Loftsdekoration - roset Loftsmaleri pr. stop pr. stop pr. stop pr. stop pr. stop pr. m 3 fryserum pr. m 3 udv. rumf. 730 pr. m 3 fryserum 630 pr. løbende m pr. stk. værdi af håndværk Læsserampe, beton pr. m 2 Læsseklap på rampe, hydraulisk/elektrisk pr. stk. Markise pr. m 2 Portsluse Rullende trappe Smøregrav pr. stk pr. løbende m pr. løbende m Solafskærmning pr. m 2 Solfangeranlæg Spir Sprinkleranlæg (incl. central), lav risikofaktor 190 pr m 2 Sprinkleranlæg (incl. central), normal risikofaktor 270 pr m 2 Sprinkleranlæg (incl. central), høj risikofaktor 330 pr m 2 Svømmebassin, indendørs, alt inkl pr. m 3 Transformer (del af kraftinstallation) 290 pr. kva Tyverialarmeringsanlæg til bygning, alt inkl. 100 pr m 2 Udsmykning på bygning Varmepunpeanlæg Vægmaleri og -dekoration De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger værdi af håndværk værdi af håndværk 18

19 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT - fortsat Genstande, der dækkes på bygningsbrandforsikringen, hvis de er nævnt i policen eller litreret Bassin pr. m 3 udv. rumf. Beholder/silo, beton/mur, fritstående pr. m 3 udv. rumf. Biogasanlæg Broforbindelse mellem bygninger Brovægt, grube og vejebod (ikke broplade m.m.) pr. stk. Bådebro Grube af beton eller murværk pr. m 3 udv. rumf. Gårdkælder pr. m 2 Kajanlæg pr. løbende m Bedding og tørdok Skorsten, fritstående af murværk/beton - 10 m pr. stk. Skorsten, fritstående af murværk/beton - 50 m pr. stk. Skorsten, fritstående af stål - 10 m pr. stk. Skorsten, fritstående af stål - 50 m pr. stk. Skur, halvtag og carport - ingen ydervægge - få ydervægge - alle ydervægge Svømmebassin, udendørs 830 pr m 2 bebyg.ar pr m 2 bebyg.ar pr m 2 bebyg.ar pr. m 3 udv. rumf. Telthal, på fundament 830 pr. m 2 Tunnel mellem bygninger pr. m 2 Vandværk, til forsyning af egen ejendom Pilotering 630 pr. m 2 De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger 19

20 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT - fortsat Udendørsanlæg, der dækkes på bygningsbrandforsikringen uden at de er nævnt i policen eller litreret Antennemast, fritstående (ikke erhvervsmæssig) pr. løbende m Belysning, fritstående pr. lygte Flagstang inkl. opsætning 730 pr. løbende m Hegn af træ pr. løbende m Hegn af tråd 630 pr. løbende m Mure, fritstående pr. løbende m Port i trådhegn pr. stk. Stikledninger til skel - vand 50 mm Ø 250 pr. løbende m Stikledninger til skel - gas 40 mm Ø 250 pr. løbende m Stikledninger til skel - fjernvarme 48,3/125 mm Ø pr. løbende m Stikledninger til skel - kloak af beton 250 mm Ø 420 pr. løbende m Stikledninger til skel - kloak af PVC 250 mm Ø 880 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - parcelhus 290 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - mindre industri 940 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - stor industri Vej, sti, plads- og gårdbelægning 630 pr. m 2 De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger 20

21 Bilag D EKSEMPEL PÅ PBG-SKEMA PBG-skema, præmieberegningsgrundlag for bygningsbrandforsikring Policenummer Vurderingsdato Initialer Indeks: Byggeomkost OK ningsindeks, boliger i alt pr. 15. feb. 2006: 107,6 Virksomhedens navn A/S Pris Ejendomsbetegnelse Matr. Nr. 6x, Ejerlav, Kommune Ejendommens adresse Vurderingsvej 1, 9999 Nyby Bygninger, sekundære bygninger m.v. Bygn.nr./ Bygnings- eller genstandsbeskrivelse Enhed Antal Nyværdi Litra Kr./enhed kr. 10 Kontorbygning m Udvendig vindeltrappe stk Elevator, person antal stop 11 Plastfabrik m Plastfabrik m Sprinkleranlæg, høj risiko m Plastlager m Rampe stk Sprinkleranlæg, høj risiko m Trykkeri m Halvtag, ingen m ydervægge 20 Skorsten, fritstående af stk murværk/beton - 10 m 30 Lager, plastaffald m Bygninger, sekundære bygninger m.v. i alt Udendørsanlæg Genstandsbeskrivelse Enhed Antal Nyværdi Kr./enhed 1000 kr. Hegn af træ lb.m Pladsbelægning m Stikledning, vand lb.m Stikledning, kloak af PVC lb.m Stikledning, el, mindre industri lb.m Udendørs anlæg i alt Samlet PBG i alt

22 22

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG

(1.) BYGNINGSBASIS (1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (4.) OVERFLADER (5.) VVS-ANLÆG (6.) EL- OG MEKANISKE ANLÆG (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (11) Fri (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling. Fundamentssokler,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg

Forberedelse til salg / udlejning. v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning v/ Stefan Overby, LE34 Aalborg Forberedelse til salg / udlejning Lejemålsberegning Beregning af BBR-arealer Ejerlejlighedsarealer Deklarationer og vedtægter Lejemålsberegning

Læs mere

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning.

(B.1.1.2, stk. 3, nr. 1) Vedrørende zoneinddelingen henvises til lov om planlægning. B.1.1 Beregningsregler B.1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. B.1.1.2 Beregning af grundens areal Stk. 1. Grundens

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent

Bilag 1. B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler. B Beregning af bebyggelsesprocent B. 1.1 Beregningsregler Beregningsregler Bilag 1 B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal. (B. 1.1.1, stk. 1)

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Spiloppen Mosevangen 2 5683 Haarby Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Spiloppen Opvarmning: Fjernvarme Anvendelse: Børnehave Kontaktperson:

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 2 og bilag 1 Byggeret og beregningsregler Bebyggelse, v/sommerhuse i et sommerhusområde Sommerhuse. Garager, carporte, udhuse, drivhuse mv. Småbygninger på

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Vejledning. Fordelingsvejledning. landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring Landbrug (tidligere Vejledning 313)

Vejledning. Fordelingsvejledning. landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Bygningsforsikring Landbrug (tidligere Vejledning 313) Produceret august 2004 Fordelingsvejledning landbrug Tillæg til Principper for skadeopgørelse. Landbrug (tidligere Vejledning 313) Vejledning Forsikring & Pension Fordelingsvejledningen er et tillæg til

Læs mere

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk

5D-Codes med Typecodes til 2D - og 3D - tegninger, 4D - Tid og 5D - Calculation og BIM 5D-Codes.dk fra projectanalyse.dk 5D-Codesdk fra projectanalysedk Page 1 of 20 00 00_Anlægsarbejde og Vandbygning, Ubenævnte måleenhed er i [mm] 0 00 Arbejdsplads for både byggeri og anlægsarbejde samt Vinter foranstaltninger 01 Nedrivning

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

Naturlig contra mekanisk ventilation

Naturlig contra mekanisk ventilation Naturlig contra mekanisk ventilation Energibehov og ventilation Tirsdag 28. oktober 2008 i Aalborg IDA - Energitjenesten - AAU Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere

B. 1.1 Beregningsregler

B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1 Beregningsregler B. 1.1.1 Beregning af bebyggelsesprocent MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe Stk. 1. Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundens

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den kommunale Boligforsyning Torvegade 74 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Gl. Vardevej Gl. Vardevej 57-71 6700

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse

Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Esbjerg Kommune Sundhed & Omsorg - Den Kommunale Boligforsyning Torvegade 74 700 Esbjerg Tlf.: 7 1 1 1 Esbjerg Kommune Tilstandsvurdering med kvalitetsbedømmelse Ewaldsalle Ewaldsalle 13-19, 25-31 700

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg

Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG. Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Akutcenter Viborg Regionshospitalet Viborg ANLÆGSBUDGET TIL PROJEKTFORSLAG Dokumentnummer: RHV_C_XX_03_ØKO-anlægsbudget Projekt: Akutcenter Viborg, Regionshospitalet Viborg Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer

Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Energirenovering af terrændæk og kældervægge udfordringer og barrierer Membran-Erfa møde om Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner - fugtspærrer, radonforebyggelse og geotekstiler Orientering om BR10

Læs mere

Bygningseftersyn Logbog

Bygningseftersyn Logbog Assens Kommune Side: 1 Bygningseftersyn Logbog Barløse Legestue Barløsevej 47 5610 Assens Assens Kommune Side: 2 BYGNINGS EFTERSYN - Logbog Ejendom: Barløse Legestue Opvarmning: Oliefyr Anvendelse: Ungdomsskole

Læs mere

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder)

Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Korsør Sygehus Møllebjergvej 11, 4225 Korsør (Matr.nr. 92x Korsør Markjorder) Bygningsarealer (på bygningsniveau med angivelse af Trappe- og /adgangsarealer) Opmålt september 2015 Rapport Udarbejdet: 22.09.2015

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. 11. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Tilbudsliste ETAGEBOLIGER BORGERGADE BYGGESAG: ARBEJDE: EMNE: Boligbyggeri Borgergade Fagentrepriser Undertegnede tilbyder herved, at udføre nedennævnte arbejder og leverancer i fagentreprise, alt i henhold til udbudsmaterialet, for nedennævnte

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26.

Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat. Dato 26. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst

Læs mere

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret

Nye energikrav. Murværksdag 7. november 2006. Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Nye energikrav Murværksdag 7. november 2006 Ingeniør, sektionsleder Keld Egholm Murværkscentret Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i tillæggene til Bygningsreglement 1995. Ikrafttræden

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18

INDHOLDSFORTEGNELSE. Introduktion Side 2-18 INDHOLDSFORTEGNELSE NYBYGGERI, BRUTTO MOLIO PRISDATA Introduktion Side 2-18 Faneblad Bygningsbasis (1.) Primære bygningsdele (2.) Komplettering (3.) Overflader (4.) VVS-anlæg (5.) El- og mekaniske anlæg

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udv. varmepumpe. -1276 kwh Elvarme -2410 kr. 20000 kr. -8.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udv. varmepumpe. -1276 kwh Elvarme -2410 kr. 20000 kr. -8.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovåsen 019 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-007564 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere