Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00, www.forsikringogpension.dk Forlaget Forsikring"

Transkript

1 Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , Forlaget Forsikring Juli 2007 revideret januar 2009 Bygningsvurdering Indholdsfortegnelse (klikbar) 1 Forord 2 Indledning 3 Definitioner 4 Bygningers opdeling 5 Ejendommens opdeling og opmåling 6 Vurderingsskemaet Bilag A Bilag B 1 Bilag B 2 Bilag C Bilag D Eksempel på planskitse Eksempel på vurderingsskema (tomt skema) Eksempel på vurderingsskema (udfyldt skema) Vejledende priser for genstande der skal vurderes særskilt Eksempel på PBG-skema 1

2 1 Forord Vejledningen "Bygningsvurdering" giver vejledning om vurdering af almindelige erhvervsbygninger i forbindelse med en bygningsbrandforsikring. Vejledningen anvendes primært i indtegningen af virksomheder. Historik F&P's system til bygningsvurdering blev til i 1987 på basis af 60 priseksempler på forskellige bygningsdele. I 1994 blev "Vejledning Bygningsvurdering" udsendt som opfølgning og afløsning af en række mindre vejledninger, der tilsammen beskrev forsikringserhvervets fælles vurderingssystem. Målet var at sikre, at vurderinger af erhvervsbygninger til bygningsbrandforsikring blev foretaget efter fælles og simple kalkulationsregler. Vejledning 241 er hvert år blevet suppleret med opdaterede prisark. I denne version har vejledningen gennemgået en revision, hvor den forenklede vurderingsmetode ikke længere er medtaget. Vejledningen forefindes i elektronisk form og kan hentes på F&P's hjemmeside: under punktet "Bygning". Juni Indledning Forsikringsselskabernes vurdering af en bygning i forbindelse med bygningsbrandforsikring sker bl.a. af følgende grunde: Genopførelsesprisen anvendes ofte i forbindelse med præmieberegningen. Derfor kaldes den vurderede pris ofte PræmieBeregningsGrundlaget (PBG). Selskaberne kan, ved forsikring af bygninger til fuld og nyværdi, få en viden om det størst mulige tab. Denne viden bruges bl.a. i forbindelse med genforsikring. Denne vejledning skal sikre, at vurderinger af almindelige erhvervsbygninger til bygningsbrandforsikring foretages efter fælles og rimeligt simple kalkulationsregler. Fordelen ved simple kalkulationsregler er, at en vurdering efter enkle principper giver hurtige resultater, men usikkerheden i vurderingsresultaterne øges. Et eksempel på de enkle principper i vurderingsmetoden er vejledende gennemsnitspriser opdelt på prisgrupperne "billig", "mellem" og "dyr". F&P ajourfører de vejledende priser på skemaer og pristabeller til medlemmerne, herunder Vurderingsskema med vejledende priser. Skema med vejledende priser for genstande, der skal vurderes særskilt. Prisbog med 60 eksempler. Selskaberne vejleder selv vurderingsmænd, mæglere og andre samarbejdspartnere om eventuelle selskabsspecifikke krav til en vurdering. 2

3 3 Definitioner Håndværkerudgifter Ved håndværkerudgifter forstås gennemsnitlige entreprenørtilbudspriser for ydelser på det pågældende sted og til det for vurderingen gældende prisniveau. Alle priser skal være excl. moms. Vedrørende indhold og mængdegrundlag henvises til de relevante afsnit i det følgende. Nyværdi Den almindelige formulering i betingelser for brandforsikrede bygninger er: "De forsikrede bygninger er dækket for deres fulde værdi som nye". Nyværdiprisen fremgår af følgende uddrag af de almindelige formuleringer i betingelserne om skadeopgørelse: "Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted. Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet". Hosstående formuleringer i forsikringsbetingelserne betyder, at der ved nyværdi forstås de byggeomkostninger, der vil medgå til genopførelsen af bygningen med samme byggemåde, af samme størrelse, på samme sted og til det for vurderingen gældende prisniveau. Og at der ikke må medregnes omkostninger til ikke gængse materialer og byggemetoder. Priserne i vurderingen skal indeksreguleres til gældende pris. Nyværdien vurderes pr. bygning ud fra håndværkerudgifterne for de bygningsdele, som forefindes på vurderingsdagen. Forøgede byggeomkostninger nødvendiggjort for at opfylde bygningsmyndighedernes krav ved genopførelse (lovliggørelsesudgifter) skal altså ikke medtages i nyværdiberegningen. Til håndværkerudgifterne skal tillægges særlige byggepladsudgifter samt ingeniør- og arkitektomkostninger. Normalt regnes med, at disse omkostninger er 15% af håndværkerudgifterne, men tillægget kan være større eller mindre afhængig af byggeriets art og placering. PBG-skema Resultatet af vurderingsmandens arbejde er PræmieBeregningsGrundlagsskema (PBG) udfyldt med alle oplysninger til brug for præmieberegning af brandforsikringspræmien, der efterfølgende beregnes af selskabets policeafdeling. I bilag D er vist et eksempel på et PBG-skema for den virksomhed, der er vist på oversigten og planskitsen i bilag A. Prisregulering De 60 priseksempler ajourføres hvert 5. år af F&P på baggrund af V&S Prisdata med priser pr. 1. januar. Priser for genstande der skal vurderes særskilt (se bilag C) indeksreguleres hvert år af F&P med "Byggeomkostningsindeks, boliger i alt". 4 Bygningers opdeling Grundlaget for F&P's vurderingsmetode er en opdeling af bygninger i 6 dele, hvoraf de 5 er terrændæk, yder- og indervægge, etagedæk samt tagværker (se side 4), og den sidste er bygningstilbehør (se side 5). Alle bygningskomponenter, der er nævnt i de følgende afsnit, skal medregnes i den vurderede pris. Desuden skal priserne for bygningsværker og -indretninger samt 3

4 anlæg udenfor egentlige bygninger (se side 6) medregnes i den samlede PBG for en ejendom. Nogle genstande vurderes og specificeres særskilt (er markeret med kursiv i teksten); men de fleste genstande vurderes som en del af en gennemsnitlig kvadratmeterpris. Hvis genstande, der normalt vurderes som en del af en gennemsnitlig kvadratmeterpris, har et usædvanligt omfang, medfører det, at de må vurderes særskilt. For ualmindelige bygninger gælder, at de vejledende gennemsnitlige kvadratmeterpriser ikke kan bruges. Ualmindelige bygninger vil være dyrere eller billigere end de dyreste henholdsvis billigste eksempler, der ligger til grund for beregningen af de gennemsnitlige kvadratmeterpriser. Vægge, dæk og tagværker Terrændæk Ved terrændæk forstås gulve på jord og krybekælderkonstruktioner, excl. udgravning. Terrændæk omfatter hele konstruktionen fra og med oversidebelægning til og med underside. Dette gælder også den samlede krybekælderkonstruktion. Herudover indregnes: støbekanaler i gulv udvendige og indvendige kældertrapper, ramper, stiger, åbninger, rækværker og lyskasser (mindre) fundamenter integreret i bygningen alle kompletterende dele. Vurderes særskilt: ingeniørgang/-kanal smøregrav. Ydervægge Ved ydervægge forstås alle lodrette flader, der begrænser bygninger mod det fri eller mod jord eller mod nabobygning med lavere bygningshøjde. Ydervægge omfatter hele konstruktionen inklusive begge overfladebehandlinger. Herudover indregnes: bærende søjler, som står i eller ved ydervægge. Fundamenter for disse søjler bjælker liggende i eller ved ydervæg vinduer, døre og porte med alt tilbehør skorstene, som står i eller ved ydervægge alle kompletterende dele, som sålbænke, afdækninger mv. vægfundamenter indtil 1 meters dybde under terrændæk/kældergulv tilfyldning af udgravning om kældervægge/fundamenter. Vurderes særskilt: baldakin, markise og anden form for solafskærmning vægmaleri og udvendig udsmykning på bygning med den håndværksmæssige værdi. Indervægge Ved indervægge forstås alle faste vægge inde i bygningen. Indervægge omfatter hele konstruktionen inklusiv begge overfladebehandlinger. Herudover indregnes: bærende søjler, som står i eller ved indervæggen bjælker, som ligger i eller ved indervæggen skorstene, som står i eller ved indervægge døre, glaspartier, porte, foldevægge og skydevægge alle kompletterende dele, som lister, indfatninger mv. vægfundamenter indtil 1 meters dybde under terrændæk/kældergulv. 4

5 Vurderes særskilt: vægmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Etagedæk Ved etagedæk forstås vandrette adskillelser mellem udnyttelige etager. Et etagedæk "hører til" den etage, hvor det danner gulv og forudsætter, at der er udnytteligt etageareal nedenunder. Dæk over krybekælder er altså ikke et etagedæk. Etagedæk omfatter hele konstruktionen fra og med oversidebelægning til og med undersidebeklædning. Herudover indregnes: balkoner og altaner udvendige og indvendige trapper, reposer, stiger, trin og trapper over terræn riste, gangbroer og lemme nedhængte lofter bjælker, som ikke er medtaget under yder- og indervægge alle kompletterende dele til ovennævnte. Vurderes særskilt: loftmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Tagværker Ved tagværker forstås alle overdækkede vandrette, skrå eller buede flader, der begrænser bygningen mod det fri herunder dæk på fritliggende kældre. Tagværker omfatter hele konstruktionen fra og med belægning på yderside, tagets selvbærende konstruktion og beklædning på underside. Til tagværker kan også henregnes kørebanetag og andre overdækninger til bygninger uden ydervægge. Herudover indregnes: loftkonstruktioner med uudnyttelige tagrum udhæng, tagrender og inddækninger afslutninger kviste, ovenlys, vinduer og lemme nedhængte lofter, hvor de hænger i tagkonstruktionen. Vurderes særskilt: tagoverbygning (elevatorhus, spir m.m.) loftmaleri og dekorationer med den håndværksmæssige værdi. Bygningstilbehør Ved bygningstilbehør forstås kun tilbehør, som tjener bygningens drift i henhold til F&P's Fordelingsvejledning (kan hentes på under bygning), og som tilhører forsikringstageren. VVS-anlæg VVS-anlæg omfatter varmecentral, som overvejende benyttes til bygningens rumopvarmning og forsyning med varmt brugsvand, dvs. de til ovennævnte formål benyttede kedler, beholdere etc. inkl. brændselstilførsel og -opbevaring faste installationer til rumopvarmning anlæg for spildevand fra bygningens sanitære udstyr inkl. håndvaske, wc-skåle, gulvafløb o. lign., anlæg for overfladevand, tagrender og nedløb pumper af ikke erhvervsmæssig karakter anlæg for varmt og koldt brugsvand, som benyttes til bygningens køkkener, toiletter, baderum o. lign. inkl. armaturer, pumper, isolering mv. fast installerede slangeskabe til brandslukning 5

6 anlæg for bygningens forsyning med gas til husholdning og trykluft til dør- og vinduesåbning. afluftningsrør for normal bygningsindretning, f.eks. udluftning af toiletter, køkkener og badeværelser mv. ventilation/aircondition (ikke erhvervsmæssig), som betjener toiletter, køkkener, baderum, kantiner, beboelse, kontor og lignende rum med generel anvendelse inkl. de hertil hørende befugtnings- og filteranlæg og luftkonditioneringsanlæg mv. Vurderes særskilt: varmepumpeanlæg overvejende til rumopvarmning og brugsvand sprinkleranlæg/-centraler og andre brandslukningsanlæg, der omfatter hele bygningen eller afsnit heraf. Bygningers el- og svagstrømsudstyr Bygningers el- og svagstrømsudstyr omfatter: stikledninger og hovedtavler/fordelingstavler kraftinstallation frem til styretavle, herunder faste installationer, fastmonterede strømskinnesystemer, kabelbakker og andre føringsveje frem til men excl. styretavle, motorværn eller lignende installationer for indvendig belysning inkl. faste armaturer faste installationer (inkl. el-radiatorer) til rumopvarmning udvendig belysning på bygning antenne, ikke erhvervsmæssig nød- og panikbelysning nødstrømsanlæg, der kun betjener anlæg og genstande nævnt i afsnit om bygningstilbehør (side 5) og afsnit om bygningsværker og - indretninger samt anlæg udenfor egentlige bygninger (side 6). Vurderes særskilt: transformer, der er en del af kraftinstallation fritstående antennemast (ikke erhvervsmæssig) brandalarmeringsanlæg til bygning tyverisikringsanlæg til bygning. Mekanisk udstyr Vurderes særskilt: elevator til person og gods rullende trappe permanent facadevedligeholdelsesudstyr hydraulisk/elektrisk læsserampe portsluse. Fast inventar Fast inventar omfatter: faste skabe, borde, bænke, diske, køleskabe og komfurer, som er fast installeret i mindre køkkener, omklædningsrum o. lign., og som ikke benyttes erhvervsmæssigt. Bygningsværker og indretninger samt anlæg udenfor egentlige bygninger I dette afsnit er listet de genstande, som ikke er nævnt under bygningstilbehør (se side 5 i vejledningen) eller som er udenfor egentlige bygninger; og som er dækket på bygningsbrandforsikringen og er nævnt i F&P's Fordelingsvejledningen under bygningsforsikring (klik her). 6

7 Bemærk, at genstandene skal vurderes særskilt. Genstande i bygninger vurderes dog kun særskilt såfremt de udgør en væsentlig del af bygningens værdi. Genstande, der dækkes på bygningsbrandforsikringen uden at være nævnt i policen eller litreret beholdere af beton eller murværk bygget sammen med en bygning boksanlæg og -dør, hvis boksen er en del af bygningen kølerum/-tunnel som del af bygning rampe, fritstående eller integreret i bygning svømmebassin, indendørs befæstet areal, herunder gårdbelægning, veje og stier hegn og fritstående mure inkl. porte flagstang udvendig belysning, fritstående stikledninger til skel (se bilag C). Udendørsanlæg, der dækkes på bygningsbrandforsikringen, hvis de er nævnt i policen eller litreret fritstående beholder af beton/murværk; men ikke installationer biogasanlæg overvejende til rumopvarmning og brugsvand telthal på fundament broforbindelse mellem bygninger brovægt (betongrube og vejebod); men ikke broplade, skriver og andre installationer bådebro grube af beton eller murværk kajanlæg, bedding og tørdok sekundær bygning (skur, lysthus, halvtag, drivhus) skorsten, fritstående svømmebassin, udendørs tunnel, gårdkælder og lignende vandværk til forsyning af egen ejendom. Hvis pilotering eller vindmølle er meddækket på bygningsbrandforsikringen ved policepåtegning skal pilotering eller vindmølle også vurderes særskilt. (se bilag C). 5 Ejendommens opdeling og opmåling Til F&P's vurderingsmetode skal anvendes en planskitse, hvorpå en ejendoms opdeling i bygninger skal fremgå. På planskitsen skal omridset af etage 1 (stueetagen) for alle bygninger/bygningskomplekser vises. Større fritstående genstande som skorstene, siloer, telthaller og kørebanetag skal med på planskitsen og nummereres/litreres selvstændigt. Bygningskompleksers opdeling Bygningskomplekser opdeles i bygninger med forskellige byggesæt, dvs. hvor tag- og ydervægskonstruktionen, den bærende konstruktion og/eller bygningshøjden er væsentligt forskellige. Afgrænsningen efter byggesæt skal sigte mod en tilstrækkelig entydig identifikation og prissætning af bygningen. Som hovedregel skal en underopdeling indebære en relevant forbedring af sikkerheden i prissætningen. I et bygningskompleks skal de vægge, som udgør bygningsadskillelsen medregnes som ydervægge i den højeste af de adskilte bygninger. 7

8 Bygningers nummerering/litrering For at opnå en systematisk bestemmelse af medregnet omkreds nummereres/litreres efter faldende bygningshøjde. Herved opnås, at omfanget af medregnet omkreds fremgår af nummereringen som den del af omkredsen, som enten vender mod det frie eller mod bygninger med højere nummer (el. bogstav længere fremme i alfabetet). Anvendes nummerering efter andre principper kan ovennævnte systematik indføres ved at udvide nummereringen med et løbenummer efter faldende bygningshøjde. Eksempel på planskitse I bilag A er vist et eksempel på et oversigtsbillede af en virksomhed samt en planskitse af virksomheden med nummerering af bygningerne. 6 Vurderingsskemaet I bilag B 2 er vist et eksempel på et udfyldt skema for bygningerne fra eksemplet i bilag A. Til højre på skemaet er fire kolonner, og til hver bygning bruges én kolonne. Øverst skrives bygningens nummer/litra fra planskitsen. På skemaets venstre side er med ord beskrevet hvilke oplysninger vurderingsmanden skal anføre for hver bygning. I det følgende uddybes beskrivelsen af disse oplysninger. K-faktoren K-faktoren bruges til at korrigere prisniveauet, hvis vurderingsmanden skønner, at de priser, som han aktuelt vurderer, ikke passer på det område, som den vurderede ejendom ligger i. Som eksempler kan nævnes Københavnsområdet i forhold til resten af landet, land kontra by, sammenbygningsgrad m.m. K-faktoren fastsættes af vurderingsmanden. Det generelle prisniveau i prisbogen er Sjælland uden for hovedstadsområdet svarende til en prisfaktor på 1,00. Bygningsmål F&P's vurderingsmetode kræver for hver nummereret/litreret bygning på planskitsen kendskab til: etagelængden, benævnt l etagebredden, benævnt b etagehøjden, benævnt h gavltrekantens højde, benævnt h'' enten bruttoetagearealet, benævnt A, eller antal etager, benævnt n medregnet omkreds, benævnt o indervægstætheden, benævnt I, der er mål for indervæggenes længde i forhold til den fulde omkreds, som er to gange summen af etagelængde og bredde. Etageopmåling (længde, bredde og højde) For at indskrænke opmålingsarbejdet til et minimum foretages der kun opmåling af normaletagen. Normaletagen bør fremgå af planskitsen, som viser 1. etage (stueetagen). Ved rektangulært omrids opmåles længde og bredde direkte på den udvendige omkreds. Ved andre omrids skønnes en middellængde og en middelbredde, hvis produkt skal svare til det faktiske areal. 8

9 Som etagehøjde skal benyttes normaletagens bruttohøjde. Bruttohøjden måles fra etagens gulvoverside til den overliggende etages gulvoverside. Normalt vil det være tilstrækkeligt at benytte bruttoetagehøjden i den hyppigst forekommende etage. Ved uens etagehøjder får man en bedre bestemmelse af etagehøjden ved at dividere husets facadehøjde fra overside fundamenter til overside facademur med antallet af etager. Bruttoetagearealet/antal etager Bruttoarealet skal omfatte evt. kælder og den del af tagetagen, der er indrettet (mindst gulv, vægge og loft). Alternativt til bruttoetagearealet kan anføres etageantallet. Kun heltallige (1, 2, 3 osv.) etageantal bør anføres i stedet for bruttoetagearealet. Hvis f.eks. kun en del af en tagetage er indrettet og etageantallet derfor anføres med et decimaltal skal det ske med så mange decimaler, at bruttoetagearealet bliver tilstrækkeligt nøjagtigt. Om der kan vælges mellem bruttoetageareal og antal etager kan afhænge af vurderingsmandens tekniske hjælpemidler. Medregnet omkreds For fritstående bygninger er medregnet omkreds altid lig med den fulde omkreds, der er to gange summen af etagelængde og -bredde. For den laveste af de to sammenbyggede bygninger, skal længden af den sammenbyggede ydervæg fratrækkes den fulde omkreds for at få medregnet omkreds. I bygninger hvor en del af ydervæggen mangler fratrækkes det manglende i medregnet omkreds. Indervægstæthed Indervægstætheden er forholdet mellem indervægslængden og fuld omkreds på normaletagen. Det er tilstrækkeligt at angive skønnet med én decimal. Til hjælp på skemaet er vist tre skitser med indervægstæthed. Prisvurdering Prissætning af lodrette og vandrette bygningsdele For hver bygning skal prisniveau vurderes og fastsættes for hver af de bygningsdele, der er beskrevet i afsnit 4: terrændæk, benævnt G ydervæg, benævnt Y indervæg, benævnt V etagedæk, benævnt D tagværker, benævnt T bygningstilbehør, benævnt B. Et væsentligt element i F&P's metode er, at vurderingsmanden skønsmæssigt og med støtte i vejledende beskrivelser og priseksempler på skemaet skal vurdere en kvadratmeterpris for ovennævnte bygningsdele. De vejledende priser på skemaet er 60 velvalgte eksempler som grundlag. Priserne for de 60 9

10 eksempler bliver ajourført hvert 5. år af F&P på baggrund af V&S-Prisdata med priser pr. 1. januar. De 60 eksempler fordeler sig således: Terrændæk : 9 eksempler Ydervægge: 9 eksempler Indervægge: 9 eksempler Etagedæk: 9 eksempler Tagværker: 9 eksempler Bygningstilbehør: 15 eksempler. For hver af bygningsdelene terrændæk, ydervægge etc., grupperes priserne i de tre billigste, de tre mellemste og de tre dyreste eksempler. Bygningstilbehøret grupperes dog i fem prisgrupper. Gennemsnitspriserne for hver gruppe på de tre eksempler beregnes og anvendes som de vejledende priser på skemaet. De vejledende tekster på skemaet er meget kortfattede. Teksten, der er knyttet til en pris, skal sammenfatte tre forskellige eksempler på den samme bygningsdel. For eksemplerne gælder i øvrigt ofte, at det dyreste af de tre eksempler i en gruppe både mht. pris og opbygning ligger tæt på det billigste af de tre eksempler i næste gruppe. Endvidere er der f.eks. for ydervægge et meget stort spring i prisen fra det billigste til det dyreste eksempel. Prisernes gyldighed Det er et krav til en vurdering, at prisniveauet for bygningsdelene og specielt for bygningstilbehøret vælges uden for mange og ensidige fejl. Kun ved at undgå mange ensidige fejl i den samme vurdering bliver resultatet anvendeligt. Såfremt ingen af de tre valgmuligheder på skemaet vurderes som brugbare, eller hvis man ønsker en mere nøjagtig vurdering, kan prisen kalkuleres individuelt, f.eks. med udgangspunkt i en prisbog fra V&S. Omregning til kvadratmeterpriser Bygningstilbehøret vurderes pr. kvadratmeter bruttoetageareal. Vægge vurderes pr. kvadratmeter lodret flade. Terrændæk og etagedæk vurderes pr. kvadratmeter vandret flade. Tagværkets samlede pris vurderes pr. kvadratmeter af det bebyggede areal. De genstande, der vurderes og specificeres særskilt, skal ikke tages med når ovenstående seks bygningsdeles pris vurderes. Tillægsprocenten P Procenttillægget, benævnt P, skal dække særlige byggepladsudgifter samt ingeniør- og arkitektomkostninger. Normalt regnes med, at disse omkostninger er lig med 15 % af håndværkerudgifterne, men de kan være væsentlig højere eller væsentlig lavere afhængig af byggeriets art og placering. 10

11 Formler De vurderede kvadratmeterpriser omregnes til etagearealets kvadratmeterpris med nedenstående formler. Omregning af priser til pris pr. etagemeter: Grundlaget for formlerne er en opsplitning af håndværkerudgiften pr. kvadratmeter etageareal. Bogstavkoderne refererer til de tilsvarende bogstavkoder på skemaet. Terrændækkets bidrag: Ydervæggenes bidrag: Indervæggenes bidrag: Etagedækkenes bidrag: 1 G n f Y, hvor f er forholdet mellem medregnet ydervægsareal og etageareal. f i V, hvor i er indervæggenes andel af medregnet omkreds, og f i er forholdet mellem indervægsareal og etageareal. D 1 D n Tagværkernes bidrag: 1 T n Bygningstilbehørets bidrag: B. Kalkulation: Følgende trin bruges til beregning af den vurderede nyværdi: A 1a) Etageantal: n = l b 1b) Bruttoetageareal: A = n l b 1 2) Etagehøjde med tillæg for 1 m fundament: h = h + n n h O 3) Ydervægsfaktor: f = A ( 1+ b) 2 4) Indervægsfaktor: i = I O G + T D P 5) m 2 -pris = ( f Y + f i V + B + D + ) (1 + ) K n 100 6) PBG = A m 2 -pris Tillæg for gavltrekanter: Hvis gavltrekanter udgør en betydelig del af ydervægsarealet skal det indgå i kalkulationen. Med et tillæg til etagehøjden h kan gavltrekanter med højden h tillægges ydervægsarealet. 11

12 1 1 h b I 2) ovenfor erstattes h = h + med: h = h + + n n n 2 (1 + b) Sportshaller og korte brede bygninger med høj gavl er eksempler på bygninger, hvor gavlene udgør en betydelig del af ydervæggenes areal. 12

13 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 13

14 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 14

15 Bilag A EKSEMPEL PÅ PLANSKITSE 15

16 Bilag B 1 EKSEMPEL PÅ VURDERINGSSKEMA 16

17 Bilag B 2 EKSEMPEL PÅ VURDERINGSSKEMA 17

18 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT Opdateret med byggeomkostningsindeks, boliger i alt pr. 1 kvt Bygningsgenstande Baldakin pr m 2 Beholder/silo, beton/mur, del af bygning pr. m 3 udv. rumf. Boksanlæg og -dør, større anlæg pr. m 3 udv. rumf. Brandalarmeringsanlæg, til bygning 130 pr m 2 Brandslukningsanlæg med CO pr. m 3 Brandslukningsanlæg med Energen Brandslukningsanlæg med N pr. m 3 Elevator, til person - 3 stop og maskinrum - ekstra stop Elevator, til gods /1.450 x2.400 mm) - 3 stop - ekstra stop Elevatorhus på tag Facadevedligeholdelsesudstyr, permanent Fryserum/-tunnel, merpris til eksisterende bygning Ingeniørgang, -kanal Kølerum/-tunnel, merpris til eksisterende bygning Loftsdekoration - stukkatur Loftsdekoration - roset Loftsmaleri pr. stop pr. stop pr. stop pr. stop pr. stop pr. m 3 fryserum pr. m 3 udv. rumf. 730 pr. m 3 fryserum 630 pr. løbende m pr. stk. værdi af håndværk Læsserampe, beton pr. m 2 Læsseklap på rampe, hydraulisk/elektrisk pr. stk. Markise pr. m 2 Portsluse Rullende trappe Smøregrav pr. stk pr. løbende m pr. løbende m Solafskærmning pr. m 2 Solfangeranlæg Spir Sprinkleranlæg (incl. central), lav risikofaktor 190 pr m 2 Sprinkleranlæg (incl. central), normal risikofaktor 270 pr m 2 Sprinkleranlæg (incl. central), høj risikofaktor 330 pr m 2 Svømmebassin, indendørs, alt inkl pr. m 3 Transformer (del af kraftinstallation) 290 pr. kva Tyverialarmeringsanlæg til bygning, alt inkl. 100 pr m 2 Udsmykning på bygning Varmepunpeanlæg Vægmaleri og -dekoration De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger værdi af håndværk værdi af håndværk 18

19 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT - fortsat Genstande, der dækkes på bygningsbrandforsikringen, hvis de er nævnt i policen eller litreret Bassin pr. m 3 udv. rumf. Beholder/silo, beton/mur, fritstående pr. m 3 udv. rumf. Biogasanlæg Broforbindelse mellem bygninger Brovægt, grube og vejebod (ikke broplade m.m.) pr. stk. Bådebro Grube af beton eller murværk pr. m 3 udv. rumf. Gårdkælder pr. m 2 Kajanlæg pr. løbende m Bedding og tørdok Skorsten, fritstående af murværk/beton - 10 m pr. stk. Skorsten, fritstående af murværk/beton - 50 m pr. stk. Skorsten, fritstående af stål - 10 m pr. stk. Skorsten, fritstående af stål - 50 m pr. stk. Skur, halvtag og carport - ingen ydervægge - få ydervægge - alle ydervægge Svømmebassin, udendørs 830 pr m 2 bebyg.ar pr m 2 bebyg.ar pr m 2 bebyg.ar pr. m 3 udv. rumf. Telthal, på fundament 830 pr. m 2 Tunnel mellem bygninger pr. m 2 Vandværk, til forsyning af egen ejendom Pilotering 630 pr. m 2 De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger 19

20 Bilag C VEJLEDENDE PRISER FOR GENSTANDE DER SKAL VURDERES SÆRSKILT - fortsat Udendørsanlæg, der dækkes på bygningsbrandforsikringen uden at de er nævnt i policen eller litreret Antennemast, fritstående (ikke erhvervsmæssig) pr. løbende m Belysning, fritstående pr. lygte Flagstang inkl. opsætning 730 pr. løbende m Hegn af træ pr. løbende m Hegn af tråd 630 pr. løbende m Mure, fritstående pr. løbende m Port i trådhegn pr. stk. Stikledninger til skel - vand 50 mm Ø 250 pr. løbende m Stikledninger til skel - gas 40 mm Ø 250 pr. løbende m Stikledninger til skel - fjernvarme 48,3/125 mm Ø pr. løbende m Stikledninger til skel - kloak af beton 250 mm Ø 420 pr. løbende m Stikledninger til skel - kloak af PVC 250 mm Ø 880 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - parcelhus 290 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - mindre industri 940 pr. løbende m Stikledninger til skel - el - stor industri Vej, sti, plads- og gårdbelægning 630 pr. m 2 De vejledende priser er uden tillæg for ingeniør- og arkitektomkostninger 20

21 Bilag D EKSEMPEL PÅ PBG-SKEMA PBG-skema, præmieberegningsgrundlag for bygningsbrandforsikring Policenummer Vurderingsdato Initialer Indeks: Byggeomkost OK ningsindeks, boliger i alt pr. 15. feb. 2006: 107,6 Virksomhedens navn A/S Pris Ejendomsbetegnelse Matr. Nr. 6x, Ejerlav, Kommune Ejendommens adresse Vurderingsvej 1, 9999 Nyby Bygninger, sekundære bygninger m.v. Bygn.nr./ Bygnings- eller genstandsbeskrivelse Enhed Antal Nyværdi Litra Kr./enhed kr. 10 Kontorbygning m Udvendig vindeltrappe stk Elevator, person antal stop 11 Plastfabrik m Plastfabrik m Sprinkleranlæg, høj risiko m Plastlager m Rampe stk Sprinkleranlæg, høj risiko m Trykkeri m Halvtag, ingen m ydervægge 20 Skorsten, fritstående af stk murværk/beton - 10 m 30 Lager, plastaffald m Bygninger, sekundære bygninger m.v. i alt Udendørsanlæg Genstandsbeskrivelse Enhed Antal Nyværdi Kr./enhed 1000 kr. Hegn af træ lb.m Pladsbelægning m Stikledning, vand lb.m Stikledning, kloak af PVC lb.m Stikledning, el, mindre industri lb.m Udendørs anlæg i alt Samlet PBG i alt

22 22

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger

Vejledninger Bestemmelser og anvisninger Vejledninger Bestemmelser og anvisninger BR10: 1.6 stk. 1 nr. 2-3 Uden byggetilladelse eller anmeldelse Uden byggetilladelse eller anmeldelse (Visse betingelser) Garager (ej integrerede), carporte, udhuse,

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER FRIVILLIG ORDNING BYGGESKADEFONDEN Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefonden.dk byggeskadeforsikring af renoveringer frivillig

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Side 1 af 18 Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende:

Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE. Undertegnede tilbyder vedrørende: Bygherre: Namminersorlutik Oqartussat v/ INI Byggeteknik A/S, postboks 1086, 3900 Nuuk TILBUDSLISTE HOVEDENTREPRISE Undertegnede tilbyder vedrørende: HOVEDENTREPRISE vedr. entrepriser 1, 2, 3, 4, 5, 6

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Indtegningsskema home og Topdanmark

Indtegningsskema home og Topdanmark Adresse HE-nr.: Pkt. Spørgsmål til særlige risici Ja Nej 0.1 Er sælger bygmester eller en investeringsvirksomhed/kreditforening, der har overtaget huset fra bygmester og hvor der reelt aldrig har fundet

Læs mere

Byggeteknisk tilstandsrapport

Byggeteknisk tilstandsrapport For ejendommen Klintegården Lundebjergvej 80, 3600 Frederikssund Frederikssund Kommune Dato: 19. maj 2014 Indhold: Vigtige oplysninger om huseftersynet Data for ejendommen Resumé af huseftersynet Registrering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk

Danmarks måske billigste typehuse. www.khshuse.dk Danmarks måske billigste typehuse KHS HUSE har bygget parcelhuse i mere end 35 år Siden 1970 har KHS HUSE stået bag mere en 1.000 byggerier, så vore huse er så at sige kvalitetstestet og godkendt af selveste

Læs mere

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan.

E/F Rosagården 1-5. Rosagården, 4000 Roskilde. Drift- og vedligeholdelsesplan. E/F Rosagården 1-5 Rosagården, 4000 Roskilde Drift- og vedligeholdelsesplan. Oktober 2008 Damgaard Rådgivende Ingeniører A/S Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Fa: 46 32 04 77 Side 1/8 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Øbyvej 12 6990 Ulfborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022. Energimærkningsnummer 310005802

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

04. Tilbudsliste: 27.08.2013

04. Tilbudsliste: 27.08.2013 04. 27.08.2013 1. Murerentreprisen Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse på stedet

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i %

Rekvireret. Forbrugt. Budget. Afvigelse i kr. Afvigelse i % Side: 1 Filter Udskrift Finansenheder Konti Nulsaldi I Tusinder SideSkift efter Finansenhed Udskriv Totaler Adm.periode Regnskab pr. NoteType Realiseret Rekvireret Forbrugt Budget Afvigelse i kr. Afvigelse

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde

Ansøgning om byggetilladelse/ Anmeldelse af byggearbejde Modtaget dato Kommunens navn og adresse Kommune Rådhus Allé 5 Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer gn.nr. Side/dørnr. Ejerlejlighedsnr. Vejkode Husnr. ggesagsnummer B Etage Ansøgning om byggetilladelse/

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S.

Energikonsulentens kommentarer Tegninger, byggetilladelse og energiberegning (xml-fil) udleveret af HusCompagniet A/S. SIDE 1 AF 6 Adresse: Grøftestykkerne 10 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033697-001 Energikonsulent: Rasmus Ussing Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 18 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-073952 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber:

Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Sælgers oplysninger om ejendommen. Til sælger: Til køber: MN)STERE FOR Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli 2007. Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring

Vejledning. Fordelingsvejledning. Juli 2007. Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring Juli 2007 Fordelingsvejledning Vejledning Vejledning vedr. fordeling af bygningstilbehør m.v. mellem bygningsforsikring og løsøreforsikring Forsikring & Pension Indholdsfortegnelse Formål 2 Anvendelse

Læs mere

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin:

FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER. SKAT har desuden sammenfattet de forhold, man skal være opmærksom på i følgende 4 trin: FRADRAG FOR HÅNDVÆRKERUDGIFTER Som opfølgning på vor tidligere orientering om fradrag for håndværkerudgifter (servicefradraget) er nedenfor anført den seneste oversigt fra SKAT over de udgifter, der er

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-262502 Energimærkning nr.: 200000943 Gyldigt 5 år fra: 27-04-2007 Energikonsulent: Carl Ove Hansen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingerslevsgade 108 Postnr./by: 1705 København V BBR-nr.: 101-262502 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af:

9. Haslev Svømmehal Registranten af en akut vedligeholdelsesopgave, henvender sig til den afdeling der er markeret med kryds Bestilles og betales af: U:\Center for Ejendomme\Kommunale Bygninger\Bygningsvedligehold\Fordelingsnøgle-akut vedligehold\[fordelingsnøgle til fordeling af akutte udgifter ved bygningsdrift Udgave 4,0.ls]9 Svømmehal Dato: 22.08.2013

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hulemosevej 5 4800 Nykøbing F Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2013 Til den 11. marts 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

7. Flerårigt opretningsbudget

7. Flerårigt opretningsbudget 1 Betonreparation og mont. af alu-plade 101 Omfugning 350 Rep. mur ved etagedæk 270 Yderligere undersøgelser ved etagedæk 25 (24)2 Trapper, udvendig Ny trapperist 2 Montere gangbro og loftlem 25 Reparation

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere