FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIDE I FORBINDELSE MED AFLEVERING AF BACHELOR OPGAVEN"

Transkript

1 FORSIDEIFORBINDELSEMED AFLEVERINGAF BACHELOR OPGAVEN Nedenståendeoplysningerskalfremgåafopgavensforside. Skemaetkanevt.indkopieresogskaludfyldesindenaflevering! Navn: TinaRaetzel Studienr.: A Stamhold: Fag: Fagligvejleder: Pædagogiskvejleder: Antalsiderialt,inkl. forsiden Titelpåbacheloropgaven (kommertilatståpåeksamensbevis) Minopgavemåsenere benyttestilundervisnings og/ellerudviklingsformål Acceptvedminunderskrift Biologi SteffenElmose CarstenFonsmark 31 Motivationognatur

2 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. INDLEDNING 3 PROBLEMFORMULERING 4 METODE 5 OPGAVENSMETODE: 5 VIDENSKABELIGMETODE: 5 UNDERVISNINGSIAGTTAGELSEOGSUPERVISION: 5 LOGBOG 6 SPØRGESKEMA 6 BEGREBSAFKLARING 7 DENVILDENATUR 7 MOTIVATION 7 MESTRINGSFORVENTNING 7 UDESKOLE 8 TEORI 8 LÆRERENSROLLE 8 ELEVTYPER 9 MOTIVATION 11 BEHAVIORISTISKKONTRAHUMANISTISK 12 UDESKOLEDIDAKTIK 13 UDESKOLEPRINCIPPETOGINDLÆRINGSEVNE 18 EMPIRI 19 ANALYSE 24 HANDLINGSPLANFORFORØGELSEAFMOTIVATIONENHOSELEVERNE 24 HANDLINGSPLANFORFORØGELSEAFMESTRINGSFORVENTNINGERNEHOSELEVERNE 28 KONKLUSION 29 LITTERATURLISTE 30 BØGER 30 INTERNET 30 ARTIKLER 30 ANDET 31 Side 2 af 31

3 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Indledning I2003visteenundersøgelseat¼afeleverneibiologiundervisningensletikkekomud,og langtflerekunkommegetlidtudinaturenognærmiljøet.derforhardetgivetstorpladstil forbedring,ogjegvilidenneopgavekommeindpå,hvorforjegmenerdetatgørebrugaf naturenivoresundervisningkunnegavne,samthvilkegrundederkunneliggetilgrundfor, hvorfordetpraktiseressålidtatladeelevernesansenaturen,fremforatlæseomden.vier siden2003dogkommetmeremed,ognaturenersåsmåtbegyndtivoreskøkkeneratvende indpas,fxsesdetigennemdenmegetkendterestaurantnomaikøbenhavn,somarbejderud fraatbrugedeurtermankanfindeinordensvildenatur.endvidereerdetatarbejde udendørsbegyndtatvendeindpas,menvierstadiglangtbagudpådettepunktimineøjne. Dajegselvmenerjeglærermereafatoplevemedalleminesanser,fremforbareatlæsemig fremtilvidenibøgerellersedetpåfilm,viljegundersøgeomdererteorierogundersøgelser derkanbakkeminegenfølelseop. Biologihandlerjoomdetnaturvidenskabelige,ognetopderformenerjegdeteretoplagtsted atstarte,evt.medsmåudstikkeretiletevt.tværfagligtforløbmedfagsomfxsløjd,matematik, historie,geografiogikkemindsthjemkundskabforbareatnævnenogle. Jegselvbliverstadigmereogmereoverrasketover,hvormegetafnaturensvidunderligheder vikanspiseogbrugepåandremåder,viskalbarelæresopihvordanendejligturudidetfri, kangavneosogvoresernæring.viharutroligmangesundeurterligeudenforvoresdørsom kanberigevoresliv,væremedtilatopretholdevoressundhedogenddaerheltgratisatgøre brugaf,hvilketviidisseøkonomisketiderjoogsåvilhavegodtaf. Derudoverserjegmedtristhedgangpågang,atelevernesmotivationforskolenbliver mindre,detteerjegsikkerpåskyldesmangeting,oglangtfraaltsammennogetvibarekan ændrepå.mendetderinteresseremiger,hvordanvikanlaveenundervisning,hvorvisom lærer,ermedtilatøgeelevernesmotivation,ogderigennemøgeglædenvedatlære.idette tilfældelærehvordanvikanbenytteosafvoresalleredeskabtenatur. Side 3 af 31

4 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Jegfinderogsåemnetrelevantiforholdtilatderifolkeskoleloven 1stårfølgende: Folkeskolenskalisamarbejdemedforældrenegiveelevernekundskaberogfærdigheder,der: forberederdemtilvidereuddannelseoggiverdemlysttilatlæremere,gørdemfortroligemed danskkulturoghistorie,giverdemforståelseforandrelandeogkulturer,bidragertilderes forståelseformennesketssamspilmednaturenogfremmerdenenkelteelevsalsidigeudvikling Herviljegfremhæveatmanskalhaveøjefordenenkeltesudvikling,manskalbidragetil deresforståelseafdetsamspilderermellemosognaturen,viskalgivedemlysttilatlære mere,oggøredemfortroligemeddendanskehistorie.netopdettemenerjegvilværemuligt gennemenundervisningsformdererprægetafudeskoleprincippet. Nårmansåsamtidigved,atstadigflereelverbliversendttilpsykologhjælp,bliversygeog manmedicinerefleremedberoligendemedicinm.m.kanjegikkeladeværemedatoverveje ommankunnenogetforatændredettebilledeafvirkeligheden.selvfølgeligerdermange grundetilhvorforvirkelighedensersådanud,menmanoverserrigtigofteatprøveatgøre nogetveddetsocialeogsundhedsmæssigeperspektiv,dadetteendnuikkeerenmådevi behandlerpåidanmark.jegvilmeddenneopgaveundersøgeommansomlærerkanvære medtilatgøreenforskelpådetteområde,ogsamtidigundersøgemulighedenfor,hvordan dettekanspilleenrolleforelevernesindlæringsevne. Iminpraktikpå4.årgangvalgtejegderforatarbejdemedettværfagligtforløbmellem hjemkundskabogbiologi,hvoremnetstodpåspiseligeplanter,hvorjegvillehavesærligt fokuspåhvordanjegkunneskabeenmotiverendeundervisning,derkunneskabeeleverder selvstændigtvistelysttilatlære.determedudgangspunktidetteforløb,jegharvalgtat skriveminbachelor,dogmeddetprimæreøjepådenbiologiskedelafforløbet. Problemformulering Medudgangspunktifagetbiologi,viljegundersøge,hvordanjegigennemdenvildenaturkan øgeelevernesmotivationoglysttilatlære. Side 4 af 31

5 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Metode Opgavensmetode: Minopgaveerbyggetopsåledes,atjegstartermedenbegrebsafklaring,hvordusomlæser kansehvilkenforståelsederliggerbagdebegreberderercentraleiopgaven.hereftervilder kommeetteoretiskkapitel,hvorjegstartermedattagefatideforskelligelærerogelevroller dererogkanvære,dadeterenvigtigathaveovervejethvilkenrollemanselvharsom underviser,oghvilkeeleverdetermanskaludogundervise.efterdetteviljegkommeindpå nogetteoriommotivationogudeskole.hvorefterjegvilafsluttemitteoretiskeafsnitmedet blikpå,hvordanudeskolekanværemedtilatpåvirkeelevernesindlæringsevne. Teoriafsnittetafløsessåafetempiriafsnit,hvorjegikortetrækvilbeskriveminpraktikpå4. årsomudspilledesigien7.klassepåtornhøjskoleniaalborg. Herefterviljegsåkobleteoriogempirisammenienanalyse,fortilsidstafkommemeden konklusionafminproblemformuleringpåbaggrundafteoriogerfaringer. Videnskabeligmetode: Nårjegskallavemineundersøgelseromdetteemne,viljegbenyttemigafobservationerog andreempiriskedatafrapraktikken.jegvillæsepådiverseteoretikeresholdningerderkan koblestilemnet,samtundersøgeomderernoglevidenskabeligerapporterindenfor området.jegvilfraetfagfagligtsynspunktkommeindpåproblemformuleringsrelevans.fra denpædagogiskesideviljegbl.a.kommeindpåforskelligesynafdenneformfor undervisningogteorienbagdet. Jeghariminpraktikbenyttetmigaffireforskelligeundersøgelsesmetoderpå,hvordanmin teorifungereivirkeligheden.minempiribestårprimærtafblødedate,dvs.sprogligeudtryk altsåkvalitativedata.herundersesenkortbeskrivelseafdefireundersøgelsesmetoderjeg hargjortbrugaf Undervisningsiagttagelseogsupervision: Jegharbenyttetmigafdenneformunderheleforløbetsomenintegreretdelafmin undervisning.jegharløbendeiagttaget,ogherefterjusteretminundervisningpåbaggrundaf Side 5 af 31

6 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. mineiagttagelserogminfagligeogdidaktiskebaggrundsviden.jegharbådesetpå undervisningensindhold,ogdearbejdsmetoderjegharvalgtatbruge. Jegharvalgtdenneformforundersøgelsesdesignogevalueringsværktøj,dadengivermig grundlagforheletidenatjusteremitindholdafundervisningensamtarbejdsformer,såde passertildenelevsammensætningjegståroverfor.jegmenerdenneformgiverenfleksibilitet somerbrugbar,nårmanikkepåforhåndharkendskabtileleverne.derforfølerjegdenne formforevalueringgivermulighedforatundervisningenkanblivesåkvalitetsrigsommuligt, vedjegharsåstormulighedforathandlepådetjegiagttager. Jegkiggerherpåelevernesreaktioner,bådedegunstigeogdeugunstige,hvorefterjegmed øjeforbådedenenkelte,menogsåklassensomhelhed,justererminundervisningindtil næstegang. Supervisionblevbrugtidetomfangsatminpraktiklærerogsåiagttogdetplanlagte undervisningsforløb,hvoreftervisenerehavdeopfølgendesamtaleromvoresrefleksioner. Herkanmanoftekommetilatlæggeensegenforståelseaftingenenedoveretevt.problem fremforatinddrageelevenogdennesbaggrundfor,atagereellersvaresomdennegjorde.på dennemådebliverdethelemegetpræetafensforudindtagelser. Logbog Jeghariløbetafhelemitpraktikforløbløbendeskrevetminemål,tanker,refleksionerog diversenoternedienlogbog.jegharvalgtdetteforatfåalleminetankerogovervejelser med,manglemmertitdesmåtingsomsagtenskanværebetydelige,nårmankiggerpådet storebillede. Herharmankunsineegnetankerogovervejelseromengivensag,ogsombekendterder altidfleresiderafsammesag.såulempenhereratmenkunsertingenefraenvinkelog opfattelseheraf. Spørgeskema Jegvalgteatafsluttemitpraktikforløbmedetspørgeskematileleverneomderesoplevelseaf detfagligeudbytte,deresmotivationførogefterforløbet,voreslærer elevforholdm.m.dette erenhurtigogletmådeatindsamledatapå.spørgeskemaetvarudformetsåledesatdeskulle Side 6 af 31

7 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. svareudfraenskalaframegetutilfreds,tilmegettilfredspånogleudsagn.jegvalgteatlæse spørgsmåleneopforeleverneogpræciserehvadjegmentemedhvertenkeltpunkt,såjeg sikredemigatallehavdeforståetspørgsmålene.jegvalgteogsådetskullegøresanonymtfor eleverneikkefølte,atdeskullesvarenogetforattilfredsstillemig. Dennemetodehardogogsåsinenegativesidermedsig,daeleverneikkekankommemed noglemerenuanceredesvar,ogimodsætningtiletsamtalemedeleverne,kommereleverne kunindpådetingjegharvalgtatspørgeom. Begrebsafklaring Denvildenatur Idenneopgaveerbegrebetdenvildenaturforståetsåledes,atdeterdendelafvoresnatur derervoksetfremafsigselv,detmågodtværeplejetogdyrket,menikkeplantet/såetafos mennesker. Motivation Motivationeriopgavenforståetsomdendrivkraftderliggerbageleverneogderesudførelse afengivenaktivitet.deterentilstandviharindeiosselvsomstyrevoresadfærd.deteraltså drivkraftenbagdevalgviforetageros,dentiddettagerosatkommeigangmedengiven aktivitet,detniveauafengagementvigårindiopgavenmed,deterdetderfårostilat fuldføreelleropgiveenopgave,ogidetheletagetdetankerogfølelserviharmedosomkring denaktivitetviskalellererigangmed.derviliopgavenkommesindpåindreogydre motivation,hererdertaleommotivationskilder,altsåindreogydrepåvirkningerpåens motivation. Mestringsforventning Skalherforståssomdengradafforventningelevenhartilsinegenevnetilatorganisereog udføredeopgaverderernødvendigeforatnådetmåldereropstillet.menogsådengradaf forventningvisomlærerharoverforvoreselever. Side 7 af 31

8 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Udeskole UdeskoleeretbegrebsomherdækkeroverenundervisningsformdererudsprungetiNorge, herbrugermannaturensompædagogiskerum.deteraltsåenmådeatflyttenogetaf undervisningenudinaturenpå. Teori Lærerensrolle KristianAbelsendelerdeforskelligelærerrolleropi4typerafudeskoleundervisere: Udflytterlæreren:Hvilketerdenlærertypemedethøjtfagligtambitionsniveau,der ikkelaveromisinundervisningomhansåunderviserindeellerude. Børnehavetanten:Deterlærertypenmedetmegetlavtfagligtambitionsniveausom bareertilfredshvisbørneneholdersigigangogerglade Spejderlæreren:Detertypenderselverbidtafarbejdetinaturenogunderviserefter mesterlærerprincippet,altsåviserelevernedenrigtigemådetingeneskalgørespå udenatgivepladstildenenkelteelevsegenlæreproces. Ideallæreren:deterlærertypenderarbejderudfrateorienomerfaringspædagogik, hererelevenogdenneserfaringer,oplevelserogegenlæringicentrum. Lærerensrollebliveratgiveelevernepladstilfordybelse,ogselvkommefremtilderes erkendelser.kunpådenmådekommerelevenicentrumogfårsineegnelæreprocesser.når mankombinererdetoundervisningsrum(detindendørs ogudendørslæringsrum),skaber manenstormulighedforatfåenpositivudviklingifagligheden,bådehosdestærkeogsvage elever,hvilketistørregradgørdetmuligtatleveoptilfolkeskolensformål.detstiller ligeledeskravtilatlærerenergodtilatgribefatidepludseligopståedesituationer,fxhvis elevernefinderetdødtdyr,afføringfradyr,fodspor.danaturenikkeerforudsigeligkander nemligletopståuventedesituationer,sommansomlærerbørtagefatiogunderviseudfra. Ogsålærerenstøjvalgharenstorbetydning,detgamleordsprog klæderskaberfolk har utroligmegetsandhedmedsig.jantrojaborgpåpegeratdeterutroligvigtigt,atvisomlærer sætteretgodteksempelbådemedhensyntilatmødetiltiden,værevelforberedteogikke mindsthvordanviklæderos.hanudtaleratelevernelæggermærketilhvordanvigårklædt, Side 8 af 31

9 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. ogatdetteharbetydningforderespositiveellernegativebilledeafossomundervisere.men viskalhverkengåklædtsomvoreselevergørellerkommeihabit,menviskalhavetænkt overhvadviharpå,oghvilkesignalerdettesender,detharogsåstorbetydningforvoresegen selvrespekt,ogdenneernogetviudstråler.somlærersnakkermanmedeleverneomhvilke signalerdesendervedatgårundtmedlavtaljedebukser,g strengogbluserderviserbar mave.menmangelærerglemmerattænkeoverhvilkesignalerderestøjvalgsendertil eleverne. Elevtyper Derermangeteoretikerederharopdelteleverneiforskelligeelevtyper,menidenneopgave viljegkunkoncentreremigomdetoopdelingerhenholdsvishannemøllerandersenhar beskrevetogdenopdelingmankanfindeiartiklenwoolfolk. JegvilstartemedatlaveenbeskrivelseafHanneMøllerAndersensopdeling: Elevtyper Motivationsgrundlag Arbejdsindsats Mål Udbytte Devidebegærlige Udviser interesseog undren Mestringaf opgaven/emnet ogfåmere viden. Deambitiøse Er præstationsivrige ogudviseret drive Gennemkoblingtil hverdagog virkelighed Sammenhæng mellemtingene Interesseemner Enormtplushvis deerklogerepå emneendlæreren Ambitionerog præstationer Positivfeedback Udfordringer Koblingentil Høj arbejdsindsat sbådei skolenog hjemme Positivt indstilletpå gruppearbejd e Tænkerover bådedet færdige produktog dennes proces Tænkerover mulige forbedringer Harden største arbejdsindsa tshjemme Usikrepå Atløseopgaven såkorrektsom muligt Udbyttetbære prægaf indsatsog interesse Udbyttetbære prægaf elevensevne ogindsats Side 9 af 31

10 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. videreuddannelse gruppearbej Derationelle gårindfor planlægningog effektivtarbejde Minimalisterne minimalindsats De pæne vil gøreandreglade Tydelige forventninger Effektivitet Ejerskabi opgaven Overskuelige fagligekrav Muligvisinteresse emner Andres forventninger Detsocialemiljø de Harden største arbejdsindsa tsiskolen Arbejder fuldstændig efterdekrav dererstilleti opgaven Ergodetil arbejdsdelin g Harenlav arbejdsindsa tsbådei skolenog hjemme Harden størst arbejdsindsa tshjemmeda deiskolener mest fokuserede påatvære sociale Atløseopgaven korrekttilet rimeligtniveau Atløseopgaven korrektmen kunsådelige kommer igennemdet Atløseopgaven såkorrektsom muligt IartiklenfraWoolfolkbliverelevtypernedeltopiblottrekategorier: Mestringsorienteredeelever: Hvisudbyttet erlavtskyldes detteydre påvirkninger Lavtudbytte pågrundaf denlave indsats Udbyttetbære prægaf elevensevne ogindsats Disseeleverfrygterikkenederlag,ogserdetaltidmuligtatderesevnerkan blivestørre.desættersigmålderertilpasvanskeligeogudfordrende,ogderes tilgangtilopgaveratundersøge,øveellerpåandenmådefindedeoplysninger desøger.disseeleverharfokuspåatlæreogforståopgaventilsitfulde. Eleverderundgårnederlag: Disseeleverharstorfrygtfornederlag,ogserderesevnersomnogetderikke kanændrespå.sættersigmålderentenerforsværeellerforlette.disseelever harfokuspåatværedenbedste,vindeogatværeandreoverlegen. Eleverderaccepterenederlag: Side 10 af 31

11 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Disseeleverforventeratfåetnederlag,ogserligesomeleverderundgår nederlagderesevnesomnogetmanikkekanændre.dissetypereleverhar oftestingenmål.delæreoftestoffetudenaf,oggårofteindtilnyeopgavermed enmegethjælpeløsattitudeogharletvedatgiveop. Beggeopdelingerharmestringsorienteredeelevermed,ognetopdetteernogetviforsøger opnåethosvoreselever.menforatvoreseleverblivermestringsorienteredekræverdet,at voresforventningertilderesmestringsevneogsåmatcherdetviønskerfradem.hvisviikke forventernogetfravoreselever,erdetoftestogsådetudfaldvienderudmed. Motivation Motivationhandleromhvorforvigørsomvigør,derharsålængemankansetilbagevære spekulereti,hvorvidtmotivationerenfaktordererbevidst,ubevidstellerenblandingheraf. CharlesDarwinhavdedenteoriatmennesketsmotivationopstodpåbaggrundafvores instinkterligesomhosdyrene.hanmeneraltsåatmotivationskildenermedfødteog artsbestemt,dogudtalerhanogså,atdissekanpåvirkesgennemindlæring.williamjamesgav Darwinretiatbådedyrogmenneskererdrevetafmotivationskilderdererinstinktivt,men hanpointere,athosmenneskeneerdissemotivationskilderbaremegetmerevarierende,og viharlangtflereenddyrenehar.denneteoritogsigmundfreudafstandfra,ogmenteikke mankunneklassificeremotivationsometinstinkt,mennærmeresomendriftmenneskethar, hvilketifølgefreuderenmedfødtpsykologiskimpulsmedenfysiologiskenergikilde,dog udennogenformforgenetisksammenhæng.freudmente,atallemotivationskilderudsprang afdrifterfraseksualitetenog/elleraggression.deflesteteoretikerearbejderbenyttersigdog afbegrebetbehovogikkedrift,dadettebådekanværemedfødtogtillært.abrahammaslow erenafdemsombrugerbegrebetbehov,ogharudarbejdetenbehovspyramidedermedsine 7kategorierharforskelligestyrkerafmotivationbagsig,hanmenervoresstørste motivationskilderliggerder,hvordepåvirkervoresbehovforatfåstilletvoresfysiologiske behov,hernæstvoresbehovfortryghed,efterfulgtaffællesskabogkærlighed,anerkendelse ogrespekt,nysgerrighedogmening,ogpåtoppenfindervisåbehovetforathaveharmoniog ordensamtselvrealiseringisitliv. Menentingalledisseteoretikerehartilfælleser,atdeglemmeratmangodtkanhavebehov fornogetmanikkeønsker,fxkanmanhavebehovforbestemtevitaminer,ogvikanogså Side 11 af 31

12 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. ønskeogenmassetingsomviikkeharbehovfor,detteernogetafdetpaulbjerretagerfati, forhamharmotivationskilderligesåmegetmedbevidsteforholdatgøresomubevidste,davi ogsåkanfindemotivationskildergennemvoresønsker,trang,længselm.m. Dereraltsåligesåmangetolkningerafmotivationsomdererteoretikere.Menidenneopgave viljegarbejdeudfra,atmankandeleensmotivationskilderopienindreogenydre motivation,forskellenharjegherunderbeskrevet: Indre: Denindrebeskrivessomdetviharennaturligtendenstilatopsøgeogløse,dereraltsåikke etbehovforhverkenbelønningellerstrafforathavelystentilatudføreetgiventstykke arbejde,hererselveopgavenbelønningnokisigselv. Ydre: Denydremotivationeridesituationerhvormanfårmotivationentilatudføreengiven opgave,igennemdenbelønningmanfårvedathaveudførtopgaven,altsåmanfårnogetandet udafdetendselveudførelsenafselveopgaven,fxengodkarakter,undgårenstraf,ellerforat tilfredsstillenogenmanikkevilskuffe,deteraltsåikkeselveopgavenderherfangereleven, menkundethan/hunefterfølgendevindervedathaveudførtden. Derkansamtidigtilengivensituationsagtensværebådeydreogindrepåvirkningeraf motivation,someksempelkanmansepånårelevernespilleretspil,eleverneharvalgtspillet fordidesynsdetenkeltespilersjovtogsamtidigkandeogsåværemotiveredeafatvinde,det sammegælderengivensportsgren,fxridning:manermotiverettilatridefordimanharen lysttilatride,mensamtidigkanmanogsåhaveenydremotivationiformafmangernevil vindeenkonkurrencemedhesten. Behavioristiskkontrahumanistisk Tomegetforskelligesynsvinklerpåmotivationerbehavioristernesoghumanisternes.Et behavioristisksynvilpåvirkeelevenudfradeydremotivationskilder,ogermegetbevidste omforstærkernebelønningogstraf,dettesesfxigennemteoretikerenivanpavlovoghans forsøgmedhunde.behavioristerneerfokuseretpåstimuliogrespons,menerikke interesseretihvadderforgårindeihovedetmellemdissetopunkter. Side 12 af 31

13 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Humanisterneherimodermegetstyretafdeindremotivationskilder.Deharfokuspåatman fårdækketsinebehov,ensselvværd,selvbestemmelseogselvrealisering.afteoretikerekan derfxnævnesabrahammaslowoghansbehovspyramide.humanisternegåraltsåprimært opidetderforgårindenien,ogatvifårdækketelevernesbehov. Udeskoledidaktik Derermangeteoretikerederharudtaltsigomderessynpåudeskoleprincippet,enafdisse erudviklingspsykologenpiageterkommetfremtilatbørnikkekanerkende,ogforstå naturenvedblotatfåvidenomdenpåenpassivmåde,deskalaktivtbrugesanserne,og derigennemgøresigdereserfaringermednaturen.ogsåcélestinfreinetharudtalt,atelever ikkefårtilegnetsigkundskaberogfærdighedervedpassivtatenundervisningenderbygger pådeskallytteellerfådemonstreretdenvidendeskaltilegnesig. Ifaghæfte47deromhandlerelevernesalsidigeudvikling,liggesderstorvægtpåatdemange måderdereratlærepå,enlysttilatlærefraelevernessideogatmanskallæreisamspilmed andre.deliggervægtpå,ateleverneharforskelligeforudsætninger,ogderforbørmansørge foratundervisningeneralsidigiarbejdsgange,såmanappellerertilsåmangeafeleverne sommuligt. INorgeharmanforsøgtdettepådennorskeskole Lutvannskole,nogleafdemådermanhar prøvetatimødekommedettearbejderpå,harbanetvejenforudeskoleprincippet,herses nogleafdemetodersomskolenbenytter: Dialogiskundervisning(lærer/elevogisærelev/elev) Lege(primærtfysiskbetonede)herunderogsådrama Fortællingsdidaktik Gruppearbejde Praktiskearbejdeogopgaver Side 13 af 31

14 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Nogleafdeudtalelserdererkommetfraforældrenebagprojektetomkringdenne undervisningsformer,atderesbørnkommergladerehjemfraskole,deharenstørrelysttilat tageiskole,ogtilatlavelektier. INorgehareffektenværetsågod,atmanidagarbejdermedudeskolerpånæstenalleskoleri Norge.DeundersøgelserderharværetiNorge,harvistatudeskoleprincippeterengodmåde atudvikleeleverneindividuelt,ogsamtidigarbejdemedetfagligtindhold. Derbliverhertaltomelevernesforskelligheder,altsåbyggerdenneforståelsepå,ateleverne møderiskolemedenmasseforskelligekompetencerogforudsætninger,sommanbådekan inddrageogbyggeviderepå.determegetligenradikalkonstruktivistisktankegang,der byggerpåatlæringbloterenlangproces,viharalleenellerandenformforfor forståelsefor engivensagistørreellermindregrad. IDanmarkharflereskolerforsøgtsigmedatdenneundervisningsform,bl.a.Rødkildeskolei VanløsehargjortNorgedeteftermedatlavedetdekalderenØkobase,deteretbestemtsted, idettetilfældeihareskoven.herhardetobålpladserogenovernatningsplads,samtetrum tilderesudstyr.herfårelevernederessanserpirret,hvorefterdesåkantagetilbagetil klasseværelsetogtegne,tale,skrive,regne,spille,synge,byggeosv.udfradetdeharoplevet. Ideenomenøkobaseharudvikletsig,ogstadigflereskoleriDanmarkbenyttersigafdette. Nogleafdemålsætningerdererfællesfordisseøkobaserer: atværemedtilatudvikleelevernessocialeogpersonligekompetencer atskabeenstørreforståelsefordetsamspilderermellemmenneskerognaturen atgørelærernefortroligemedundervisningenidetudendørslæreringsrum EnandenskoleiDanmarkerGrønhøjskolenderi2010/11lavedeDanmarksstørste udeskoleprojekt,hvoralleeleverfastfikundervisningendagomugenudenfor.deres konklusionpåforløbetermegetblandet,jegvilherfremhævenogleafdetingdeerkommet fremtil. Mankomfremtilatlærernehavdemestfokuspådesvageelever,atnoglefagvarmere egnedetiludeskoleendandre(herundernaturfagsometafdemderisærervelegnettil dette),detkrævedemegetarbejdeatlavesinegenundervisning.eleverneharfremhævetat delærtemere,mendetpointeresogså,atdetteselvfølgeligersværtatmålepå.derbliver Side 14 af 31

15 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. ogsåudtaltatlærernefårenandenlærerrolle,debliversødere,fårenlyserestemme,udviser meretillidtileleverne,ermereaktive,ogsåersamspilletmellemlærer elevmindreprægetaf diskussioner,elevernefortællerendvidere,atlærerneerlettereattalemedidetudendørs undervisningsrum. Lærernehargjortsigerfaringermed,atdeterlettestatstarteindenforhvordagensmålog programforklares,ligeledesbørmanogsåafslutteindenformedfællesopsamling.nogleafde udfordringerlærernekommerudmedervejrforhold,fagligheden,ogatskabeenfastramme. Elevernesvurderinggårframegetpositiviindskolingentilneutraliudskolingen,deneraltså dalendeefterhåndensomelevernebliverældre.lærernesvurderingerligesomelevernei udskolingenaltsåneutral. PåGrønhøjskolenvarderkonkluderetatdetvarbestemtefagderegnedesigbedsttil udeskoleundervisningen,dettevarfxnaturfagene.peterbjergjørgensenfratokkeskole menerligeledesatdererarbejdsmetoderdersærligtegnersiggodttiludeskoleteorien.han menerisæratfølgendearbejdsmetodererbrugbare: Enopgaveorienteretundervisning,fxhvordeskalløseproblemetomhvormanskalovernatte udeinaturen,hervedbliverdetelevernesopgaveatbyggeetstedtilovernatning,hvordeskal igennemplanlægningen,samarbejdeogfagligekundskabersåsomatmåle,udregningosv. AndreeksemplerkunneværeatskullebyggeenbroforlettereatkunnekommefraAtilB, skrivetilskovfogedenomlovtilatfældeettræ,undersøgedenomliggendenaturforspiselige planterogsvampeosv.detskalværekonkreteogrelevanteundervisningssituationersomfor eleverneerhåndgribeligeoggivermening.hervedskabermanenlysttilatløsede problemstillingermanstiller. Udeskolehandleromlangtmereendhvorundervisningenfindersted,derliggerlangtflere didaktiskevalgbagdenneundervisningsformiformafrelationertilmål,metoder,rammer, elevernesforudsætningerm.m.oghvordandissebliverpåvirket.herspillerdeudendørs rammerdenvæsentligsterollesomgivereleverneetmereautentiskbillede,dadetlæringen drejersigomfaktiskertilstedersomandetendordogbilleder.dogskaldettesesisamspil med,atmanbrugerdetindendørsklasserumtilyderligerelæsning,skrivningoginformations indsamling,somhjælperdeudendørsoplevelser,eksperimenterogundersøgelsereleverne hararbejdetmed. Side 15 af 31

16 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. IFællesMålstårder: Undervisningenskalanvendevarierendearbejdsformerogividt omfangbyggepåelevernesegneiagttagelserogundersøgelser,bl.a.vedlaboratorium og feltarbejde. Deteraltsåvigtigtateleverneselvstændigtbeskriverogundersøger problemstillinger,somdeselverkommetfremtilafegeninteresse.detteerogsåmedtilat fremmelæreresdidaktiskevalgudeskolesomundervisningsformen. Vedatelevernearbejderpraktiskmedstoffetogrentfysiskbrugerderessansertilatføle,se, lugte,lytteogsmagepånaturen,læredestoffetpåenheltandenmåde,endhvisdelæredet igennemsekundæreerfaringersåsombøger.dogerdetstadigvigtigtateleverneviasamtale ogrefleksionfårgjortdennelæringeksplicit,såindtrykkenekansættesigfastogbrugesi andresammenhængsenere. PeterBjernJørgensendelerdekvaliteterelevernetilegnersig,oggørbrugafveddenneform forundervisningopifirekategorier: 1) Sansendeogudforskendekvaliteter Dissekommermereispiliudeskolerendellers,dadetgiverlagtflereindtrykat samlespiseligedeleindfranaturenbådeiformafurter,fiskogsvampe,tænde båletoglavemad.etdirektespilfrajordtilbord.altdettekankrydresopmed historie,fortællingeromhvordanmanforfåhundredeårtilbagelevedeafdefisk manfangede,ogdeurterskovenkunneberigeosmed.herkanmanogsåpirre elevernesforskertrangved,fxatspørgehvaddendødefugldeharfundetmon dødeaf?hvadhardenspist?osv. 2) Fysiskeogmotoriskekvaliteter Nårmanarbejderinaturenskalderbådehoppes,balanceresogklatres,idethele tagetarbejdermanpåetmegetujævntterræn. 3) Manuelleogproduktivekvaliteter Hertalermanomdetmerehåndværksmæssigearbejdeelevernearbejdermed nårdekreativtskabergenstande,madellerbygningervedatsnitte,koge,støbe m.m.deterdetvikalderfortavsviden,detererfaringervoreskrophargjortos. 4) Socialeogsprogligekvaliteter Side 16 af 31

17 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Vedateleverneopleverhinandeniandreudfoldelsersomikkeermuligeidet ordinæreklasselokale,skabermanstyrkerogbåndimellemeleverne,derellers ikkevillefåetsammenhold.undervisningsformenliggerogsåoptildiskussioner derkræverargumenteringer,samarbejdeogideudvikling. Derkanværemangepraktiskeovervejelsersomkanspændebenforatpraktisereudeskole princippet,nogleafdisseharvialleredehørtfrakonklusionenafudeskoleprojektetpå Grønhøjskolen.Detkanudoverdissefxværeantalletaflektioner,kontraafstandentil naturarealer.økonomiskkandetværepengetiltransporten.enløsningtildettekunnefx væreatbenyttedengratisydelsesomskov ognaturstyrelsenhar,hvordeudleverergratis småtræertilklasserderbenytter BørnogTræer dereretbogmaterialetilnatur teknik,her kanmanvælgeatplantedissepåskolensområdeforathavedeminærheden,ellerskanman ogfåstilletetområdetilrådighedfrastyrelsen,hvormankanplantedempå. Menudoverdepraktiskeovervejelserderkanværetilgrundforatmanikkeforbrugtdenne formforundervisning,erogsåovervejelserommannuogsåkannåaltdetfagligeigennempå dennemåde.deterjoattrædelidtudenforsinsædvanligetryggezonesommankenderså godt,oghvormanalleredeføler,atdetersværtatnåheledetfagligespektrummanskal igennem. NogleudtaleratmansvigtereleverneiforholdtilPISA,ogdetestviskalgøreeleverneklartil. KeldNørgaarderenaffortalernefordisseskriftligemultiplechoicetestderertilbiologi eksamenidag,hanskriveratelevenfårbedømtderesvidenomogindsigtidecentrale kundskaberogfærdighedsområderdererifællesmålforbiologi,dogskriverhanogsåatdet selvfølgeligikkeermuligtatbedømmedeenkelteslutmålderhandleromelevernes vurderingog/ellerpraktiskudførelse.hanskriverogsåisinartikel,atmangelærereharytret atdereseleversresultatererufortjenthøje,tildettesvarerhan,atdettekanværefordideter sværtatbedømmefagligevidenudfra,hvordandennehardeltagetiundervisningen,ogat eleverneitestenhartidtilatræsonneresigfremtildetkorrektesvarvedhjælpafopgavens indledning,desvarmulighederderer,spørgsmåletsudformningsammenmeddenvidende harfraundervisningen. Side 17 af 31

18 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Hanmenerdogikkedettebørhaveindflydelsedenmådemantilrettelæggerundervisningen, enundervisningdererprægetaføvelseifagligparatvidenvilværeatmistolkeideenbag eksamensformen.dadetikkebidragertilelevernesbredefagligeforståelse,hvordekan anvendedettillærtestofiandresammenhænge,ogsåvilmanikkekunneopfyldedekravder stillesifællesmål. Udeskoleprincippetogindlæringsevne Eleverderundervisesudenforbevægersigoverdobbeltsåmegetsomellers,altsåkan udeskolesomundervisningsformbidragetilelevernesbevægelse.idettekapitelviljeg kommeindpåundersøgelserderviserdengavnligeeffektdetteharpåvoreseleverogderes indlæring. HansHenrikKnoopudtaleratelevernebedrekankoncentreresig,huske,læreogharen størreudholdenhed,hvisdeerigodfysiskogpsykiskform.medpsykiskformmenes,atdeer gladeoghardetgodtialalmindelighed.hanudtrykkerogsåatderidengradernogetbagdet gamleordsprog Ensundsjælietsundtlegeme. FredeBräunerskriverogsåatmotionharenpositiveffektpåvoreskroppe,determedtilat udrense,oggøratvifølerosmegetmeretilpasmedosselv.hanskriverligeledesatmotioner medtilatbalancerevoresblodsukker,ogetlavtblodsukkerkanværeskyldiatmanbliver sløvelleraggressiv,enddavoldeligetendenserkanværepågrundafforlavtblodsukker. IenundersøgelsefraUSAharmansetpådesammenhængedervarmellemdetatværefysisk aktiv,ogforskelligeindlæringsområder.mankiggedepåetbredtalderstrinfradeheltsmåpå 4år,ogheltoptildeungepå18år.Deområderderblevkiggetpåvarbl.a.følgende: Verbaleevner Matematiskeevner Hukommelse Opfattelsesevnen Ogderesintelligens Side 18 af 31

19 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Undersøgelsensresultatvar,atalleområderpånærhukommelsenvarforbedret,dogviser andreundersøgelseratfysiskaktivitetogsåharenpositiveffektpåhukommelsen,ogdette varisærliggradtydeligtforaldersgrupperne4 7årog11 13år.Manmenerheltbestemtder erenvæsentligsammenhængmellemfysiskaktivitetogindlæringsevneniallealdersgrupper. Dererogsåundersøgelserderviseratvedatmotioneremere,bliverelevernebedretildet socialeaspektilivet.defåretøgetselvværd,ogderespopularitetblandtdeandreelever bliverhøjere.sammeundersøgelsebakkerogsådettidligereopmed,atfysiskaktivitet gavnerindlæringsevnen,samtateleverneogsåhavdeletterevedatoverholdereglerog rammerdervaropsat,nårdevarfysiskaktive. Empiri Jegvilstartemedatfortællelidtomklassenssammensætningafeleverogklassemiljøet. Klassenerenmegetlilleklassemedkun10eleverpåklasselisten,ogoftevarderkun6 7 eleverderdeltog,hvilketeretganskenormaltproblemforbådeklassenogskolengenerelt,at eleverneikkemøderop.deterikkeenspecialklasse,mendetvarmegettydeligt,atdetikke varennormaltfungerendeklassealligevel.elevernevarmegetforskelligebådemed baggrund,interesserogfagligkunnen.klassemiljøeterprægetafatdeikkeharnoget sammenhold,ellernogetatværefællesom,andetendatmobbeandreoglignende. Jegvilkortbeskrivenogleepisoder,ogkorterebeskrivelserafenkelteelever/situationer,som vilværemedtilatforklaredigsomlæser,hvordanklassenvarsammensat: 1) Enafpigerneiklassen,somminpraktiklærerfortaltemigvardensvagestefagligt, fortaltemigathunderhjemmestodforatlavemad,ogfåhendesmindrebrødreputtet, daforældrenekomsenthjemhverdag.hunvarmegetstilleogsadoftestforsigselv, ubemærketogarbejde.fagligtvarhunikkestærk,ogskullehaveforklaretalttil mindstedetalje,omdetvarproblemermedforståelsenbagdetdanskesprog,elleren generelfagligsvaghederjegikkeklarover.dettetyderpåatskolenvarhendesfrirum iogmedhunaltidmødteop,ogaldriggjordenogetforattrodsenogendetmindste, mensamtidigfyldtedethjemligeansvarheletidenmegetihendeslivogtanker. HendevillejegkategorisereefterHanneMøllerAndersenstypersomenafde pæne. Side 19 af 31

20 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. 2) Deropstodenepisodehvortoafdrengenekomopogslås.Davihavdeskiltdemad, truededeneneafdemdenanden,derblevsagtfølgende: Jegskærerhalsenoverpå dig,hvorefterhankiggedepåjens(minpraktiklærer)ogmigogsagde Iserhamikke imorgen,forderliggerhanpåbundenaflimfjorden. 3) Entredjedrengfraklassensomkundukkerpå60 70%aftiden,hanervirkeligdygtig tilatlæsedeandreelever,ogvedligepræcishvilkeknapperhanskaltrykkepå,forat deandre,entenbrydersammenoggræder,ellerflipperudsåderopstårslåskamp. Hanerutrolighøjtråbende,ogerbådeprovokerendeoverforlærerogelever.Enaf dagenehvorhanikkedukkedeop,skullevipåtur,ogpåvejenhjemmedbussenkørte viforbietfærdselsuheldhvorhanstodved,senereblevjegbekendtmedathanhavde stjåletsinfarbil,ogvarkørtgalt.hanerydermereindblandetiensagomenstjålet scootersammenmedenafklassensandredrenge. Dennedrengvillejegkategoriseresomenminimalist. Nårjegkiggerpåeleverneudfrahvilkeelevtyperklassenersammensataf,havdejeg3elever dervillegåunderderationelle,nårmansattedissetilenopgavesomdefølteejerskabover for,knoklededepåiskoletimerne,ogefterentydeligarbejdsfordeling. Såvarderenjegvillekategorisereunderde pæne somjegtidligereidetteafsnithar beskrevet. Desidste6eleverudvisteingen,ellermegetlillearbejdsindsats,ogkomigennemopgaverne derblevstilletmedsålidtudbyttesomdekunneslippeafstedmed,ellervalgteheltikkeat løseopgaverne.altsåvilledissekommeunderkategorienminimalister. Dereraltsåingenafelevernederudvisteenarbejdsindsatsdervillekategoriseredemsomde videbegærligeellerdeambitiøse.ingenafeleverneudvistenogenformforfrygtfornederlag, ellersattesigmålforsigselv,såskullemankategoriseredemudfrawoolfolkstyper,villealle eleverneliggeunderkategorien:eleverderaccepterenederlag. Mensjegvarpåskolenblevderindgivettounderretningeromseksuelmisbrugpåeleverne, hvoretafdemmedsikkerhedsketeihjemmet.jegoplevedeenganghvorpolitietkomog Side 20 af 31

21 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. villehavenavnpånogleeleverdehavdefraetovervågningskamera.tregangoplevedejegat elevernetruedehinandenpålivet.ogutalligegangedukkedeeleverneikkeop,forlod undervisningenellerkomforsent.detteberetterformodentligomelevermedmanglende sammenholdiklassen,støttehjemmefraogmotivationforatdeltageiundervisningen. Udoverdettevardeenormtbagudfagligt,hvilketblevrigtigtydeligtdaviskullearbejdei køkkenet,hvorviskullelavemadudafdeplantervihavdefundet.elevernekendteikke forskelpåenteskeogspiseske,vidsteikkehvadetdecilitermålvar,ellerhvormangedlder gikpåenl.demestbasaletingvidstedeintetom,oghvergangmenprøvedeatsætte faglighedenlidtop,faldtdefuldstændigfra,ogmangeafdemrejstesigopoggik. Påbaggrundafdettevalgtejegatsættefokuspåmotivationfremforfaglighed,jegvilleskabe etlæringsrum,hvorelevernehavdelysttilatlære.dettetaltejegselvfølgeligmedmin praktiklærerom,hvilkethansynsvarenrigtiggodide. Iløbetafde6ugervalgtejegfleregangeattageundervisningenudenfor,jegfokuserepåat skabeetsammenholdblandteleverne,samtidigmedjegvilleskabeettillidsbåndmellem eleverneogmig,ogikkemindstforatfremmeelevernesforståelseafnaturen,vedatopleve denmedallederessanserogderigennemskabeenstørremotivationforfaget.jegvalgterent fagligt,ikkeatfastlæggenogetmerespecifiktendemnetspiseligeplanter,hereftervalgtejeg atgribedetingdehverisærfandtinteressant,ogbyggeviderepådette.jeggavdemfrie tøjler,sådeindividueltfiketfrirumtilatfindedetdehavdelysttilatarbejdevideremed. Emnetspiseligeplantervalgtejegforatelevernelærteomenfunktionelmådeatbrugevores naturpå,hvordesamtidigogsåkunnebrugesmagssansen,sammenmeddeandresanserde gjordebrugafunderindsamlingogbearbejdningen. Iførsteugevarminpåklædningmegetafslappetmedjoggingtøj,urethårderbarevarsatopi enknoldogfladeudslidteogbeskidtesko.jegsendteeleverneudogfindeplanter,menfik ikkesatrammerfor,hvormangedeskullekommetilbagemed,ellerhvadtiddeskullevære tilbage,eleverneforsvandtindpåbiblioteketfremforatgåudogfindeplanter,deprøvedeat løbevækoggemmesig.dervarmegeturoogstøjiklasserummet,elevernekravledepå Side 21 af 31

22 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. bordeneoghangigardinerne,varoppeogslå,mobbedehinandenogudvisteingenrespekt forhverkenhinandenellermig. Iandenugevarminpåklædningetparstrammecowboybukser,højhæledeskoogenikke nedringettop.enafelevernelagdestraksmærketilmitandettøjvalgogkommenterededet vedatsige DeternoglerigtigfedeskoTina.MinpraktiklærerDorthepointeredeatjeghave appellerettilklassenspopulærepigeigennemminpåklædning,ogatdetikkevarsmartat pleacemineelevergennemmittøjvalg.jegstartedeandenugemedattageundervisningen udenforogsamleplanterind,herhavdeelevernepåforhåndvalgtenplanteudafdet kompendiumjeghavdelavetsomdevillearbejdemed.denneugevarprægetafmeget mindreuroiklasserummet,størrearbejdsmoral,menstadigmedudsvingtiluroligadfærd. Desidsteparugeskulleelevernegruppevisudarbejdeenkampagne,hvordeskullevælgeen målgruppesomdeskulleoverbeviseomgrundlagetforatbegyndeatbenyttemereafvores naturligespisekammer.detteprojektfangedespecieltpigerne,ogdefikstraksoverblikketog komigangmedetkonstruktivtarbejde,hvordrengenebrugedeførstetolektionerpåatvære forvirrede,ogbaresiddevedcomputerenudennogenideom,hvordeskullestarteogslutte. Afslutningenforløbsåledesatdevardeltitregrupper: 1) Drengenedervillefremlæggeomspiseligeplanterfor6.klassemedsmagsprøverpå mælkebøttepandekager 2) Trepigerdervalgteatfremlæggeforheleindskolingenomspiseligeplantermed smagsprøverpåbrændenældesuppemedmælkebøttebrødtil 3) Enpigedervalgteatfremlæggeemnetomspiseligeplanterforlærernepå lærerværelset,medsmagsprøverpåhavtornsfromage. Deflesteudvistestorejerskabiopgaven,ogfortalteatdetvarvigtigtdethelegikgodt,nårnu deskulleståforanandreelever/lærer. Side 22 af 31

23 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Side 23 af 31 Figur1 Jegharsomtidligereskrevetbrugtetspørgeskemasomevalueringsværktøj,ogiFigur1kan detses,atelevernesindstillingtilemnet Spiseligeplanter varfraneutral,tilmeget utilfredsstillende,samtidigviserdetogså,atdaforløbetvarafsluttetvardenneindstilling ændrettilkunatværetilfredsogmegettilfreds. Mankanogsålæseudafdiagrammet,ateleverneselvmenerdeharfåetetfagligtudbytteud afundervisningen. Enafeleverneharogsåibundenafspørgeskemaetnoteret,athan/hunharforsøgtsigmedde spiseligeplanterderhjemmeisitegetkøkkenefterforløbet,ogfortællerathan/hunhar eksperimenteretmedatkommebrændenælderomkringlakseniovnen,ogatdetsmagte rigtiggodt. Udoverspørgeskemaetharjegogsåfåetenskriftligtilbagemeldingpåetparspørgsmåljeg harstilletminpraktiklærer.harudtaler,athanoplevedeelevernesomgodtmotiverede 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Praktiklærerensevnetilatskabeet tillidsforholdtildigsomelev Praktiklærerensevnetilatmotivere digtilarbejdetmedemnetspiselige planter Dinmulighedforatbliveinddrageti planlægningenafunderemner Praktiklærerenslydhørhedoverfor dinesynspunkter Arbejdsmetodenmedmegetåbne opgaverogfrierammer Dinholdningtilemnetspiselige planterdaduførstblevintroduceret tildet Dinholdningtilemnetspiselige planterdaforløbetvarafsluttet Dinholdningtilditfagligeudbytte (hardulærtnogetdukantagemed digvidere?) Megetutilfreds Utilfreds Neutral Tilfreds Megettilfreds

24 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. gennemheleforløbet,dogvardelidtforvirredeidenførsteuge.hanfortællerogså,athan oplevededetsomatelevernesynesdetvarspænendeatarbejdepåennymådemedmegetfri rammeriundervisningen.hanfortællerogså,atmedudgangspunktihanskendskabtil eleverneogderesarbejdsmoral,syntesatjegformåedeatskabeetlæringsrum,hvoreleverne arbejdedeseriøstmeddeaktiviteterogopgaverdegikigangmed.mht.detfagligeudbytte bleveleverneskendskabtildennærliggendenaturforøgetbetydeligt,menatderikkekom detstorekendskabtilbiologiskefagbegreber,menatjegtilgengældfikskabtenstor motivationforfagetbiologi,somellerseretfagderikkegavmeningforeleverne. Analyse Handlingsplanforforøgelseafmotivationenhoseleverne Jegdelerherhandlingsplanenopidefiregrundlæggendebetingelser.Opbyggelseaf selvsikkerhedogforventninger.tydeliggørelseaf,hvorfordetharrelevansforeleverne,og hvordanvikanholdeeleverneskoncentration,herundervælgerjegnoglerelevantestederud, somjegkoblerminpraktikpå. Grundlæggendebetingelser: Nårvitaleromgrundlæggendebetingelser,handlerdetomatstræbeefter,atdefølgende udsagnbliveropfyldt.førstogfremmesterdetvigtigtatskabeetpositivtogvelorganiseret miljømankanundervisei,hernæsterdetvigtigtatvisomlærersættervoreselevericentrum ogerenstøttefordem.deterogsåvigtigtatmanafbalanceredeudfordringermanstillersine elever,dissemåhverkenhaveensværhedsgraddererforletellersværfordenenkelteelev, ogsidstmenikkemindstskalvisørgefor,atundervisningengivermeningforvoreselever, kunhervedkanelevenfinderejerskabogvigtighedtilopgaven. Degrundlæggendebetingelserharjegforsøgtopnåetved,atjegharfokuseredepådet elevernefandtspænendeafunderemner,oglodeleverneværemedtilatbesluttehvilke retter,ogdervedhvilkeplanterviskullearbejdemed.ogsågjordejegdet,atnåreleven stilledeundrendespørgsmål,såbyggedejegviderepåderestankegange.jeggjordeogsådet atjegvalgteatarbejdemeddendelafnaturensomdekunnespise,såfagetbiologifikstørre meningfordem,atdetvarnogetdekunnebruge,fremforenvidendebareskulletillæresig. Side 24 af 31

25 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Indenjegmødteelevernehavdejegforberedtenmassefagligtmedplantebestemmelse, levesteder,biotoperoglærtenmassefagligebegreberdererkoblettilfagetbiologiatkende. Mendetjeghavdeplanlagtvaraltforsværeudfordringerforelevernesomudvisteantipati overforalleformerforfaglighed,såjegvalgteatslækkepåfagligheden,oghavemotivationog denenkelteelevicentrum,forsåatfangeelevernederhvordenuengangvar. Jegforsøgteogsåatskabeenhyggeligstemningvedatsamleeleverneienrundkredsnårjeg samledeop,ogspurgtetileleverneenkeltvisomdetdehavdearbejdetmed,såallekompå banenogfortaltedeandreomdereserfaringer,dettekunneladesiggøredadetvarsålilleen klasse,oggavenfølelseafstørresammenhold.dettesammenholdtmeddeturedekompå, gavdemetanderledesbilledeafderesklassekammeraterenddenormaltfikindei klasselokalet,ogdettevarmedtilatskabeenmerepositivstemningtilhinanden,ogtilmig somunderviser. Opbygningafselvsikkerhedogforventninger: Opbygningafselvsikkerhedhoseleverneogderesegneforventningertildereskunnen, handleromvigtighedeniatelevernetrorpådemselv,ogatdekandetmanbederdemom. Fortrordeikkeselvpåatdekan,såersandsynlighedenforatdetlykkesfordemogså minimal.derforbørmansomlærerstræbeefterateleverneharenstormestringsforvetning somtidligereskrevet.dettekangøresvedbl.a.atarbejdeudfra,atmanfangerelevernehvor deer.detervigtigtatmanikkesætterforstorekravtildem,somkunkangivedemet nederlag,mensamtidigskalkravenehellerikkeværeforsmå,fornårviikkehartroenpådem smitterdetaf,ogsåenderdetmeddeikketrorpåsigselv.detervigtigtatviogsåsørgerfor atdemålvisætterfordemertydelige,sådeikkeeritvivlomhvaddetegentligerdeskal stræbeefter,ogsåskaldeselvfølgeligværemuligeatopnå.deterogsåutroligvigtigtatvigør detklartforvoreselever,atfagligkunnenernogetmankanforbedre.barefordideførikke harføltsigstærkeietfag,såbehøverdetikkeatbetyde,atdealdrigerdet,ellerkanblivedet. Hernæstbørmanviseelevernenoglegodeeksemplerpåproblemløsning,ogsidstmenikke mindst,børmanundgåkonkurrencesituationerblandtelevernespræstationer,manskal hellerefremhævedefremgangeelevenhargjortsigfratidligerelignendeopgaver,og derigennemforsøgeatskabeenselvsikkerhedhoseleven. Side 25 af 31

26 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. Jegforsøgteisærdesidsteugerafminpraktik,hvorjeghavdeenideomhvorelevernelå fagligt,hvadderfangededem,oghvaddervarvigtigtfordem,atskabeetundervisningsmiljø, hvorjegstilledekravdermatchedeelevernehverisær,ogtogfatierfaringerfratidligere ugersomdepositivthavdegjortsig,foratvisedematdehavdeenfremgangideresforståelse forenmådeatbrugenaturenpå,ogforatvisedemhvordevarblevetfagligtstærkereendde varvedstartenafforløbet. Deropstodafogtilproblemer,fxdadetrepigerskullefremlæggeforindskolingen,havdede valgtatlavebrændenældesuppesomsmagsprøve,dennelavededeugenforindenogfrøsden ned,mendadesåhavdevalgtatfremlæggei2.lektion,måttedegøresigdenerfaring,atman ikkekunnenåattøsåmegetsuppeoppåsåkorttid.foratgiveeleverneetgodteksempelpå hvordandekunneløsedet,villejegvejlededemtilatspørgedemdefremlagdefor,omdetvar iordendekomnedideresklassersenerepådagenmedsmagsprøverne.mendajegkomhen tilpigerne,spurgtejegførstomdeselvhavdegjortsignogentankerom,hvordandekunne løsederesproblem,ogdevarfaktiskselvkommetfremtilsammetanke.jeghavdetidligerei forløbetfleregangegiveteksemplerpåmådermankanløseopståedeproblemerpåengodog konstruktivmåde,ogdettemåjegsåkonkludereatelevernehavdetagettilsig. TydeliggørHVORFOR: Dererutroligvigtigtatmanforsøgerattydeliggøreforeleverne,hvorfordeskalarbejdemed engivenopgave,haveundervisningidetfagdehar,skaltalepænttilhinandenm.m. Hvisikkeelevernekansenogengrundtildeskalgøredette,hardeingen,ellerutroligringe motivationtilatgøredet,ogdetresultereoftei,atdeentenvælgeikkeatgøredet,elleratde gørdethalvhjertet.nogleafdemådervikanskabemeningmeddetingvibedereleverneom, ervedatviknytteraktiviteternetildeenkelteeleversegnebehovoginteresser,vikan forsøgeatvækkeelvernesnysgerrighed,gøreopgavernesjove læringgennemleg,sørgefor atvekslemellematarbejdemednogetdekender,ognogetdeikkekendertil,samtvisedem desammenhængedervedengivenaktivitetogdenneskoblingtilhverdagslivetog/elleren videregåendeuddannelse. Jegforsøgenetoppådettevedatvælgeemnetspiseligeplanter,vedatinddrageelevernei hvadviskullefindeforplanteroghvilkeretterderskullearbejdesmed.jegforsøgtebl.a. Side 26 af 31

27 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. gennemsjovemyteromdeforskelligeplanter,ogvedatvisedemplanterdekendte,menikke vidstemankunnespise,atvækkederesnysgerrighed. Koncentration: Deterligeledesvigtigtatforsøgesomlærerathjælpeelevernetilatholdederes koncentration,enmådevikangøredettepåer,atsørgeforderermangesceneskift,altsåat eleverneikkeskalsiddei2lektioneroglavedetsamme.nårmankanmærkeuroenervedat findevejtiloverfladen,børmansomlærerforsøgeatlaveennyaktivitetevt.barei2 5min., hvorefterelevernekanfindetilbagetildetdelavedefør.deterogsåvigtigtatviinddrager elevernesådeikkebaresidderpassivtoglytter/serpådetviviserellerfortællerdem,på dennemådeholdervidemigang,ogderigennemerderstørresandsynlighedfor,atderes koncentrationkanholdes.deterogsåvigtigtatvigiverpladstil,atelevernekanfærdiggøre detproduktdeergåetigangmed,dadetatsedetendeligeproduktfærdigtermotiverende, oggiverdemstorselvtilfredshed.herudovererdetogsåvigtigtatholdefokusvækfra karakterer,detindgydertilkonkurrenceblandteleverne,ogsomvitidligerevarindepå,er detteutroligdemotiverendeformangeogkanværemedtil,atmanikkefølermanergodnok. Fårmandennefølelseforofte,trormanpådet,ogsåvilensresultaterogsåtageform derefter.deterligeledesvigtigtatvisomlærerforsøgeratreducererisikoenforateleverne kanfejleideaktivitetervisætterdemtil,afsammeårsagsommedkaraktergivningen. Meta kognitionerogsåenyderstgodtingatarbejdemedsammenmedeleverne,sådebliver klarover,hvordandelærernårdeselvmenerdelærerbedst.dettevilhjælpedemtilen størreforståelseaf,hvordandeskalgåtilenopgaveforatfådetstørstmuligeudbytteudaf opgaven.ogsidstmenikkemindst,skalvisomunderviseregåforudogværeetgodt eksempelpåalleområder,viskaludvisemotivationfordetvivilhaveelevernetilatarbejde med,viskaligennemvoreskropsprog,tøjvalg,talesprogm.m.væredenlærerderstemmer overensmeddeforventningervistillertilvoreselever. Ipraktikkenforsøgtejegatvekslemegetmellemdetatværeudeogfindeplanter,og undersøgehvorplanterneslevestedervar,undersøgelseribøgerogpånettet,dialogomdet fundne,madlavningenogherudovergjordejegdet,atjegsagdetileleverne,athvisdeføltede havdebehovforligeatfåenlillepause,skulledekommeogspørge,hvorefterjegsåsendte dementurrundtomskolen,dettebenyttedejegmigogsåafhvisjegkunnemærkeuroenblev Side 27 af 31

28 Bacheloreksamenibiologi2011/2012Af:TinaRaetzel A Vejledere:SteffenElmoseogCarstenFonsmark. forstoritimerne,sågik/løbviosligeenturpå2 5minforatkobleaf,ogkomtilbagetil arbejdetmednyenergi.jegminimeredeminegentaletid,ogarbejdedekunpåmåderhvor elevernevarinddragetpådeneneellerandenmåde,fxistedetforatjegstodogforklarede omhvilkeplantermankunnefinde,lodjegelevernegørederesegneobservationer,og spurgtesåindtildetdehavdefundet.spurgtejegomnogetdeikkekunnesvarepå,badjeg demprøveatundersøgedetfremforatfortælledemsvaret. Nårjegsamledeeleverneislutningenaftimenoghavdeenåbendialogmeddem,spurgtejeg megetindtil,hvordandevarkommetfremtilderesresultater,ogpåhvilkenmådedehavde arbejdetpå,foratfådemtilatreflektereovermådendehavdetilegnetsigvidenpå,hvorefter visammenlignededetmedtidligeregangedehavdebenyttetsigafandremetoder. Jeggjordemegetudafatværeetgodteksempelforeleverne,oglavedeogsåetforsøgmedmit valgaftøjogsoignering,foratsedennespåvirkningpåeleverne,somteorientidligerei opgavensåfintsiger Klæderskaberfolk,ognetopdettefikjegformodentligatføle.Den førsteugeiminpraktikkomjegimegetafslappettøjudenathavegjortdetmindsteudafmig selv,denneugevarprægetafkaosogmangelpårespektogtillid.dettekanderværemange grundetil,menenafdissekunneværemitvalgaftøj.fordajegugenefterhavdetagetpænt tøjpåoghavdegjortnogetudafhvordanjegtogmigud,vendtehelesituationensig.nuvar stemningeniklassenpositiv,tillidsfuldogprægetafenheldelmererespekt.ogdaeleverne kommenteredemittøj,vælgerjegatkonkludere,atdettemedretstorsikkerhedharhaften ellerandengradafpåvirkningpå,hvordandesåmigsomlærer. Mendetvarikkekuntøjetjegtænkteover,detogsåmådenjeghenvendtemigtilelevernepå bådemedmitkropsprogogmitordvalg. Handlingsplanforforøgelseafmestringsforventningernehoseleverne MankanifølgeWoolfolkstyrkeelevernesmestringsforventingervedatsættemålopderer gørdetlettereatvurderefremskridt.såkanmangøredetvedatlæredemspecifikke læringsstrategierderkanhjælpedenenkelteelevmedatholdesinkoncentration,ogsåbør manroseogbelønneforelevernespræstationfremforderesengagementiengivensituation, dadettegiverdemenfølelseaf,athaveøgetdereskompetencer. Side 28 af 31

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100%

Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Svar Antal Procent 20% 40% 60% 80% 100% Årsevaluering Vandel Efterskole 2013-2014 (elever) Oversigt Svarpersoner=112 Udgivet: 6.6.2014 Køn? 1. Dreng 44 39,29% 2. Pige 68 60,71% Marker dit boområde 1. Forfatter 13 11,61% 2. Maler 10 8,93% 3.

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

- 1 - Stort udbytte. Rimeligt udbytte. Lille udbytte. Mangelfuldt udbytte 0% 25% 50% 75% 100% Stort udbytte. Rimeligt udbytte.

- 1 - Stort udbytte. Rimeligt udbytte. Lille udbytte. Mangelfuldt udbytte 0% 25% 50% 75% 100% Stort udbytte. Rimeligt udbytte. Hvordan vurderer du dit udbytte af det samlede modul i forhold til læringsudbyttet (jf modulbeskrivelsen) - Har viden om og kan redegøre for analyser og analyseprincipper, du har udført Stort udbytte 8

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bio09 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bioa

Bio09 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bioa Survey Bio09 modul 2: Grundlæggende humanbiologi og bioa Forfatter: KMO Publiceret: 19-01-2010 14:26:22 Beskrivelse: N/A Forventet: 45 Påbegyndt: 36 Færdiggjort: 29 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Skovbakkeskolen, Odder

Skovbakkeskolen, Odder Dagens program: Skovbakkeskolen, Odder 17.00 Velkomst 17.10-18.00:Oplæg om v/ Bente Sloth 18.00-18.15: Pause med frugt 18.15-18.30: Introduktion til arbejde i mindre grupper 18.30-19.45: Gruppearbejde

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Survey. Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring. Forfatter: KMO. Publiceret: :36:05. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort:

Survey. Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring. Forfatter: KMO. Publiceret: :36:05. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort: Survey Bio09 modul 4: Bioanalytisk kvalitetsssikring Forfatter: KMO Publiceret: 01-07-2010 08:36:05 Forventet: 45 Påbegyndt: 22 Færdiggjort: 17 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvor godt levede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Page 1 of 11 Brøndby Gymnasium 2011/12 Bruger: KN Forside Hovedmenu Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Excel Oversigt Excel Alle Svar Excel Matrix

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge

Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge Dokumentation og evaluering af Gratis PSykologhjælp til unge 1. Leverandøren udfylder oplysninger om den unge efter endt forløb 2. Leverandøren udleverer et spørgeskema til den unge Oplysninger om den

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Motivation og mestring

Motivation og mestring Det ved vi om Motivation og mestring Af Terje Manger Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Anna Garde 1 Indhold Forord af Ole Hansen og Thomas Nordahl..............................................

Læs mere

Tema Samarbejde: Den gode gruppe

Tema Samarbejde: Den gode gruppe Tema Samarbejde: Den gode gruppe Mål Målet med undervisningsforløbet er, at eleverne skal blive bevidste om gruppevalg, dvs. at de skal træffe valg om, hvem de vil være i gruppe med ud fra saglige og faglige

Læs mere

Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Obligatorisk Selvvalgt Opgave Obligatorisk Selvvalgt Opgave Skoleåret 2013-2014 TCR TiendeklasseCenter Roskilde 22.11.2013 Obligatorisk selvvalgt opgave Værd at vide om OSO Denne pjece indeholder råd og vejledning til udførelse af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Svendborg Gymnasium & HF

Svendborg Gymnasium & HF Svendborg Gymnasium & HF HF Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Svendborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF,

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært?

1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 3. Er der noget der er særligt svært? Vurdering af eleven 2 Korte møder 1. Hvilke erfaringer har I med vurderinger? 2. Hvilke erfaringer har I med praktikerklæringer? 3. Er der noget der er særligt svært? 3 Grundlaget for vurdering af kompetenceniveau

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Mental Performance. IHS den 19-1-15. Sønderjysk Elitesport A/S. Sønderjysk elitesport står sammen - elitesport og erhvervsliv styrker Sønderjylland

Mental Performance. IHS den 19-1-15. Sønderjysk Elitesport A/S. Sønderjysk elitesport står sammen - elitesport og erhvervsliv styrker Sønderjylland Mental Performance IHS den 19-1-15 Mental styrke Mental styrke = samlet drivkraft af motivation og viljestyrke Motivation Ydre (hvad vi bliver påvirket af udefra) Indre (instinkter og impulser (passion)

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 13 Prøveform og prøvebestemmelse Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering, plagierings program Ephorus. Afleveres

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE FOR DEN PERSONLIGE OG PRAKTISKE HJÆLP

BRUGERUNDERSØGELSE FOR DEN PERSONLIGE OG PRAKTISKE HJÆLP BRUGERUNDERSØGELSE FOR DEN PERSONLIGE OG PRAKTISKE HJÆLP HOVEDRAPPORT 2015 TilfredshedsundersøgelseRoskildeKommune 2015 9Fordenpersonligeplejeogpraktiskehjælp INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKLUSION2 12Emnerispørgeskema4

Læs mere

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort:

Survey. Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis. Forfatter: KMO. Publiceret: :28:20. Beskrivelse: N/A. Forventet: Påbegyndt: Færdiggjort: Survey Bio09 modul 1: Bioanalytikerpraksis Forfatter: KMO Publiceret: 06-11-2009 14:28:20 Beskrivelse: N/A Forventet: 47 Påbegyndt: 34 Færdiggjort: 32 1 TEKST / BILLEDE CONTENT N/A N/A N/A N/A 2 Hvor godt

Læs mere

På hvilket klassetrin går dit barn?

På hvilket klassetrin går dit barn? På hvilket klassetrin går dit barn? Antal svar 1.-3. kl. 81 4.-6. kl. 64 7.-9. kl. 46 Antal besvarelser i alt 191 På tre sedler er der sat 2 eller 3 krydser. Disse sedler er talt med under 1.-3. kl. skolehjem

Læs mere

Svendborg Gymnasium og HF

Svendborg Gymnasium og HF Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 20 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium & HF, STX Der har deltaget i alt 90 elever ud af 973 mulige. Det giver en

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag

Vi stiller krav til elever og kursister. Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag Fælles pædagogisk og didaktisk grundlag EUC Sjælland har udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Her viser vi hvad skolen forstår ved god undervisning, og hvordan vi understøtter læring

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune

EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT. 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune EVALUERING EFTERSKOLEN 2015/16 KLASSERAPPORT 10 Broby Fri- og Efterskole, Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013

Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Page 1 of 6 Forældretilfredshedsundersøgelse 2013 Skrevet af BU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole Meget tilfreds 61 svar 19% Tilfreds 196 svar 62% Hverken utilfreds eller tilfreds 34 svar

Læs mere

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE

INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE INFORMATION OM UDDANNELSESPARATHEDSVURDERINGEN I 8. KLASSE Uddannelsesparathedsvurdering? Alle elever i 8. klasse vil blive vurderet ud fra tre parametre: Personlige Sociale Faglige forudsætninger Det

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er :

Spørgeskema. Medarbejdere. Baggrundsoplysninger. 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : Spørgeskema Medarbejdere Baggrundsoplysninger 1. Dit arbejdssted (institution/afdeling/distrikt) er : 2. Hvor lang er din anciennitet i dit nuværende job? 1 år eller derunder Fra 2-7 år Fra 8-14 år 15

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste

V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste Forklaring til opbygning af spørgeramme til SKP-elever: Koderne V, S og B V = spørgsmål til de skolepraktikelever der kun har været i en eller flere virksomheder, i seneste praktikperiode S = spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Roskilde Tekniske Skole Svarprocent: 84% (392 besvarelser ud af 466 mulige) Elevtrivsel Roskilde Tekniske Skole Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste

Læs mere

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen

Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Professionsprojekt 3. årgang Demokrati i skolen Underviser: Annette Jäpelt Fag: Natur og teknik Afleveret den 27/2 2012 af Heidi Storm, studienr 21109146 0 Indhold Demokrati i folkeskolen... 2 Problemformulering...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune

TRIVSELSUNDERSØGELSE /18 SKOLERAPPORT. Stenløse Privatskole, klassetrin Egedal Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 2017/18 SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2012 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Temperatur på unges motivation Oplæg på CeFu-konference 29.01.2014. Noemi Katznelson, Camilla Hutters & Tilde Mette Juul

Temperatur på unges motivation Oplæg på CeFu-konference 29.01.2014. Noemi Katznelson, Camilla Hutters & Tilde Mette Juul Temperatur på unges motivation Oplæg på CeFu-konference 29.01.2014 Noemi Katznelson, Camilla Hutters & Tilde Mette Juul Et udpluk fra Unges motivation og læring Selvom meget går godt i uddannelsessystemet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Termin Titel 4 Titel 5 Titel Fag og 6 niveau Titel 7 Titel 8

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere