EU-UDBUD 2013/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2013/S 195-336732"

Transkript

1 EU-UDBUD 2013/S Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Definitioner Kommunikation Kontrakt Opgavens omfang Daglige bankforretninger Betalings- og informationssystemer Implementering Undtaget fra udbuddet er Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Statistiske og økonomiske oplysninger Behandling af tilbud Meddelelse om resultatet Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Koncerner Skive Kommunes forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Underleverandører Tildelingskriterium Serviceattest Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Daglige bankforretninger Kontosystem og forrentning Dispositions- og trækningsret Rentevilkår Valideringsregler (valør mv.) Gebyrer Kontante indbetalinger og udbetalinger NemKonto On-line banking Kontoudtog Udbetalingsformer Checks Kontanter Betalings- og kreditkort i øvrigt Andre ind- og udbetalinger Årlig engagementsopgørelse

3 Kontaktperson Implementering og overdragelse Servicering og rådgivning Mødevirksomhed Borgerkonto Sikker Rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Renter og administrationsvederlag Offentlige påbud Etisk og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Statistik Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Kompensation og erstatningsansvar Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Opsigelse fra Skive Kommunes side Overdragelse til nyt pengeinstitut ved kontraktudløb Underskrift Bilag: Bilag 1 Tilbudsskema Bilag 2 Tro og loveerklæring Bilag 3 Vejledende tidsplan Bilag 4 Statistiske og økonomiske oplysninger 3

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af diverse finansielle tjenesteydelser som defineret senere i nærværende materiale til: Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive. som er ordregivende myndighed. Skive Kommune har et samlet indbyggertal på ca pr. 1. januar Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsmateriale inkl. alle bilag som angivet i indholdsfortegnelsen. Tilbudsgiver opfordres til at sikre sig, at alle bilag er modtaget/downloadet. Bekendtgørelsen er sendt til offentliggørelse i EU-tidende den , og er offentliggjort med følgende referencenummer: 2013/S Definitioner Kontrakt er det juridiske dokument, som regulerer retsforholdet mellem Skive Kommune og Leverandøren, for så vidt angår Pengeinstitutaftalen. Leverandøren er den tilbudsgiver, der vinder udbuddet, og derfor efterfølgende får tildelt Kontrakt med Skive Kommune. Tilbudsgiver er den juridiske person, der afgiver tilbud i forbindelse med nærværende udbud. Udbyder er Skive Kommune, der forestår nærværende udbud. 1.3 Kommunikation Skive Kommune, Økonomisk Sekretariat, er tovholder og kontaktinstans i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af økonomisk konsulent Kristian Eeg Smidt. Kontaktinformation fremgår af afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet. Vær dog opmærksom på, at tilbud jf. afsnit 2.6 skal afleveres/sendes til Skive Kommune på den angivne adresse. 1.4 Kontrakt Kontrakt vil blive indgået med ét pengeinstitut for den samlede udbudte opgave i form af en obligatorisk kontrakt. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner i Skive Kommune, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Der henvises dog til forbehold i afsnit Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter. Kontrakten, jf. Kapitel 4 Rammekontrakt, er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten regulerer alle forhold i kontraktperioden. 1.5 Opgavens omfang Nærmere oplysninger om opgaven fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse samt tilhørende bilag. 4

5 Udbuddet omfatter overordnet beskrevet følgende opgaver: Daglige bankforretninger: Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v. Rådgivning om daglige transaktioner m.v. Betalingstransaktioner, der er omfattet af udbuddet, afspejles i Skive Kommunes budget for 2013 som balancerer med en bruttoomsætning på 3,8 mia. kr. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Skive Kommune. Skive Kommune forventer, at der etableres en samlet kreditfacilitet på 275 mio. kr Betalings- og informationssystemer. Kommunen anvender i dag Prisme Økonomisystem. Prisme Økonomisystem er baseret på ERP systemet Dynamics. Prisme bruges til udbetalinger til leverandører og borgere. Desuden anvendes en række systemer fra KMD til udbetaling af ydelser til medarbejdere og borgere. Udbetalinger fra KMD systemet gennemføres i dag som PBS udbetalingsoverførsler. Udbetalinger fra Prisme Økonomisystem sker via filoverførsel fra Prisme til kommunens daglige bankforbindelse Implementering. Tilbudsgiver forestår selv alle opgaver, som er nødvendige for, at Skive Kommune kan gennemføre samtlige daglige bankforretninger fra start af aftaleperiode. Det er således en del af den samlede ydelse, at alle opgaver vedrørende implementering udføres af Tilbudsgiver. Skive Kommune stiller nødvendige oplysninger til rådighed for Tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger ved implementeringen er Skive Kommune uvedkommende Undtaget fra udbuddet er: Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. Tidsindskud, formue- og lånepleje samt rådgivning herom Skive Kommune forbeholder sig endvidere ret til at placere overskudslikviditet og indgå PM-aftaler med andre pengeinstitutter eller investeringsforeninger, samt muligheden for at optage eksempelvis midlertidige kreditter i lokale pengeinstitutter Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kontrakten er gældende i perioden , med mulighed for option på 1 år. I forbindelse med udnyttelse af optionen så sker det på uændret vilkår. Aftalen skal være implementeret i Skive Kommune ved kontraktstart Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel Statistiske og økonomiske oplysninger Nærmere oplysninger om de likviditetsmæssige forhold for Skive Kommune fremgår af udbudsmaterialets bilag 4. 5

6 1.7 Behandling af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt og anonymt af Skive Kommune, dog jfr. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Inden udbuddets start orienterer Økonomisk Sekretariat Skive Kommunes Økonomiudvalg om udbudsprocessen. Efter udbuddets afslutning, herunder valg af leverandør orienteres Økonomiudvalget på ny. 1.8 Meddelelse om resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Den vindende tilbudsgiver vil modtage en foreløbig acceptskrivelse, mens de øvrige Tilbudsgivere vil modtage en afslagsskrivelse. Tildeling af kontrakt er ikke afsluttet, før rammekontrakten er underskrevet af begge parter. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og Lov nr. 492 af 12. maj 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om håndhævelse af udbudsreglerne. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 originalt underskrevet eksemplar. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk i 1 eksemplar på CD/DVD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. På nær Bilag 1 tilbudsskemaet idet det er det elektroniske fremsendte materiale som er gældende. Ved tilbudsafgivelsen bør alle relevante forhold i udbudsmaterialet besvares, da disse kan være afgørende for, hvorvidt Tilbudsgivers tilbud er konditionsmæssigt samt for Skive Kommunes mulighed for at vurdere på det modtagne tilbud. Det er alene Tilbudsgivers ansvar, at alle forhold er besvaret. Skive Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente supplerende oplysninger. Bilag 1 Tilbudsskema skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Det skal i denne forbindelse særligt bemærkes, at tilbud baseret på anden honorar- og rentemodel end den i Tilbudslisten (Bilag 1) angivne af hensyn til det grundlæggende EU-retlige ligebehandlingsprincip ikke kan tages i betragtning. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter, tilsigtet Skive Kommune i forbindelse med tilbudsafgivelsen, være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Såfremt Skive Kommune anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk, tysk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Skive Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. 6

7 Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes elektronisk til senest den 28. oktober 2013, kl Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Skive Kommune har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Skive Kommune kan vælge at besvare spørgsmål løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort løbende på kommunens hjemmeside: Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud, Bank og Må kun åbnes af Økonomisk Sekretariat Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Skive Kommune i hænde senest den 14. november 2013, kl på følgende adresse: Skive Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Att.: Kristian Eeg Smidt. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af tilknyttede rammekontrakt (Kapitel 4). Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Skive Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Skive Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgiver/tilbudsgivere. Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. 7

8 2.12 Koncerner Det skal klart fremgå af tilbuddet hvorvidt det er afgivet af det enkelte pengeinstitut (det enkelte selskab i koncernen) eller om tilbuddet af givet på vegne af koncernen Skive Kommunes forbehold Den anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder. Samtlige bankkonti, som Skive Kommune har brug for til den daglige drift, vil være omfattet af aftalen. Skive Kommune kan oprette konti i andre pengeinstitutter i relation til de opgaver/områder, der ikke er omfattet af udbuddet jf. pkt Skive Kommune forbeholder sig endvidere ret til i et begrænset omfang at oprette konti ved andre pengeinstitutter, hvor geografiske hensyn til institutioner m.fl. nødvendiggør dette. Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse. Såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, eller dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse / dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildeling af kontrakten med den konsekvens, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres/erklæres uden virkning, er Skive Kommune berettiget til, med 3 måneders varsel, at opsige kontrakten for fremtiden. Skive Kommune godtgør ikke tabt dækningsbidrag i den resterende kontraktperiode. Kontrakthaver vil blive holdt orienteret herom. Skive Kommunes ret til at opsige kontrakten gælder, selvom afgørelsen / dommen ankes. Skive Kommune kan ikke garantere omsætningens størrelse, da omsætningen i aftaleperioden kan ændres afhængig af eventuelle politiske beslutninger Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jfr. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold kan undgås. VIGTIGT! - Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Skive Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Skive Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Skive Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Skive Kommune er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet som udgangspunkt ikke tages i betragtning. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet tydeligt angive virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Personlige forhold 8

9 Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i LBK nr. 937 af 16. september 2004 med tre senere ændringer, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 2 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Ret til at udøve det pågældende hverv Tilbudsgiver skal, jf. Lov om finansiel virksomhed, være godkendt af Finanstilsynet til at drive pengeinstitut i Danmark. Dokumentation herfor skal vedlægges og kan evt. være i form af print fra Finanstilsynets hjemmeside. Økonomisk og finansiel kapacitet Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over kr. (som er grænsen for, at tilbud kan tages i betragtning), jfr. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Fortrykt formular findes som Bilag 2 Tro- og loveerklæring. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen som minimum kunne dokumentere en Long term rating på Ba1 hos Moody s eller en tilsvarende rating fra et andet internationalt anerkendt rating bureau. Dokumentation skal medsendes. Dokumentation for, at tilbudsgiver (dansk tilbudsgiver) overholder kravene i Finanstilsynets Tilsynsdiamant for pengeinstitutter pr Teknisk og faglig formåen Om muligt referenceliste over de kommuner og regioner, der har indgået hovedbankaftale om daglige bankforretninger med tilbudsgiver inden for de sidste tre år herunder angivelse af kontaktpersoner med kontaktoplysninger. Såfremt indhentede referencer sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed i forhold til at løfte opgaven, forbeholder Skive Kommune sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Hvis dette ikke er muligt så skal der angives en begrundelse herfor Underleverandører Tilbudsgiver har ikke ret til at anvende underleverandører uden forudgående skriftligt samtykke fra Skive Kommune, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke, skal det imidlertid understreges, at Tilbudsgiver er ansvarlig for sine underleverandører og hæfter fuld ud for underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Hvis nogle af de tilbudte tjenesteydelser baserer sig på underleverandører, skal dette fremgå af tilbudsmaterialet. Det skal præciseres at hovedleverandøren har det fulde ansvar for tjenesteydelsens endelig tilstand, og garanterer for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for nærværende udbud er Laveste pris. Det vil sige, at rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris. Laveste pris er den økonomiske nettokonsekvens af de tilbudte rentesatser og beregnes med udgangspunkt i den likviditetsmæssige udvikling fra 1/ til den 30/ Tilbud skal afgives ved udfyldelse af tilbudsskemaet i uændret form (bilag 1). 9

10 Det bemærkes, at Skive Kommune ikke accepterer andre omkostninger end de i bilag 1 tilbudte, herunder gebyrer, differentierede valideringsregler mv. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet Serviceattest Vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. 3. Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse 3.1 Daglige bankforretninger Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de ydelser tilbudsgiveren skal levere og eventuelle krav forbundet med varetagelse af de daglige bankforretninger. Alle forhold vedrørende Skive Kommunens daglige bankforretninger skal være indeholdt i de tilbudte rentesatser jf. tilbudsbudsskemaet Kontosystem og forrentning Der ønskes én hovedkonto med netting-aftale og rentenetting efter koncernrenteprincippet. Skive Kommunes netto-træk på kommunens kreditfacilitet vil erfaringsmæssigt følge det historiske cash-flow, som fremgår af bilag 4. Det skal være muligt for Skive Kommune at oprette og slette konti efter behov. Oprettelse og sletning af konti kan kun ske i henhold til Skive Kommunes regler for tegningsberettigede. Aftalen skal tillige omfatte det antal institutioner i Skive Kommune, der råder over en forskudskasse hvortil der er knyttet bankkonto med hævekort pt. i alt ca. 5 konti Dispositions- og trækningsret Skive Kommune skal have fuld dispositionsret på de konti, der er omfattet af aftalen. Der skal etableres en samlet trækningsret på 275 mio. kr. på kommunens konti. Forskellen mellem ind- og udbetalingstidspunkt omkring månedsskiftet nødvendiggør en kassekredit på 275 mio. kr. Kassekredittrækket varer mellem 1 og 4 dage afhængigt af, om månedsskiftet strækker sig over en weekend eller ej. Skive Kommune forudsætter, at udnyttelsen af det bevilgede maksimum opgøres netto i forhold til kommunens samlede indestående / gæld Rentevilkår Renteberegningen skal ske på grundlag af Skive Kommunes samlede nettoposition for de berørte konti. Rentetilskrivning skal finde sted kvartalsvis, og renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for samtlige konti, henhørende under koncernkontoen. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage (365/366). Rentetilskrivning for alle konti, med undtagelse af legatkonti, skøde- 10

11 konti og porteføljeplejekonti, skal foretages på kommunens koncernkonto (samle-konto) pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Samtlige bankkonti, som Skive Kommune har brug for til den daglige drift, skal være omfattet af aftalen. Der skal i aftaleperioden være mulighed for både at forøge og reducere antallet af daglige konti efter behov. Under Skive Kommunes cvr.nr er pt. registreret i alt 43 konti. Alle konti knyttet til aftalen skal kunne indgå i et rentenetting-system, og renteberegning skal ske på grundlag af den daglige nettosaldo for samtlige konti. Rentesatsen, som tilbudsgiver tilbyder, skal angives som et tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente. Såvel tillæg/fradrag for indestående samt for træk på kredit skal angives. Skulle Nationalbankes indskudsbevisrente stå i misforhold til renten på det korte pengemarked, eller hvis Nationalbanken lader indskudsbevisrenten udgå som renteinstrument, er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. Vilkår for beregning og tilskrivning af renter kan ikke ændres af kontrakthaver uden forudgående aftale med Skive Kommune Valideringsregler (valør mv.) Valideringsforholdene skal vedrøre alle ind- og udbetalinger til/fra Skive Kommune, undtaget herfra er manuelle fejlrettelser samt indbetalinger ved kassen (herunder checktransaktioner). For indbetalinger ved kassen gælder, at valørdato kan være den efterfølgende bankdag. Skive Kommune forudsætter at valideringen svarer til indbetaling/udbetalingsdagen. Dvs. at bogførte-saldi er lig med rente-saldi. Enhver flytning mellem Skive Kommunes egne konti (koncernoverførsler) skal ske med samme dags valør Gebyrer Af hensyn til ligebehandlingen af tilbudsgiverne kan der ikke opkræves nogen former for gebyrer, kurtage eller provision m.v. i forbindelse med denne aftale. Herunder heller ikke gebyrer for betalinger i udenlandsk valuta. Tilbudsgivers samlede honorar for varetagelse af den udbudte opgave dækkes således alene af rentetillæg jf. tilbudsskemaet i bilag 1. Omkostninger forbundet med kontante indbetalinger og udbetalinger skal afholdes af tilbudsgiver og må således ikke medføre gebyr eller anden omkostning. Gebyr for brug af BS skal til enhver tid være Nets gældende prisliste. Øvrige indbetalinger til kommunens konti skal være gebyrfrit for kommunen Kontante indbetalinger og udbetalinger Forvaltninger og institutioner mv. i Skive Kommune anvender op til flere gange om ugen muligheden for at hæve og indsætte kontanter/checks direkte i det nuværende pengeinstitut i Skive. Da Skive Kommune er opmærksom på ressourceforbruget både i forhold til omkostninger og tid i forbindelse med hævning og indsættelse af kontanter mm er det derfor et krav, at et fremtidigt pengeinstitut er placeret max 15 km væk fra Skive centrum, baseret på Kraks ruteplan, ved kontrakts start. Kan kravet ikke efterleves, kan der alternativt tilbydes en for kommunen brugbar løsning. Bankens bogføringstekst skal angive, hvem der har foretaget indbetalingen, eventuel i form af navn, reference nummer el. lign. Der accepteres ikke gebyr for kontante indbetalinger/udbetalinger og evt. benyttelse af døgnboks. Tilbudsgiver er forpligtet til at ovenstående krav er opfyldt fra kontraktens påbegyndelse. 11

12 3.1.7 NemKonto Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne honorere lovgivningen vedr. NemKonto. Jf. NemKontoordningen skal alle borgere have en konto i en bank til rådighed. Skive Kommunes pengeinstitut skal være behjælpelig med andre løsningsmuligheder for de borgere, som andre banker ikke tager imod On-line banking Tilbuddet skal indeholde adgang til et On-line banking system. Det er et krav, at en betaling kun skal kunne gennemføres med 2 uafhængige fuldmagtsindehavere. Overførsel af beløb mellem konti indenfor koncernen skal dog kunne foretages af kun en fuldmagtsindehaver. Det er et krav, at tilbudsgivers Online Banking system er kompatibelt med Skive Kommunes eksisterende IT-platform, der p.t. består af: Windows 7 med Internet Explorer 9. Forbindelsen til Internettet går via en Firewall, som administreres af Skive Kommunes IT-afdeling. Ingen brugere i kommunens it-miljø har udvidede rettigheder. Som kontorpakke anvendelse Microsoft Office Det forventes, at on-line løsningen til enhver tid er kompatibelt med seneste eller næstseneste version af ovennævnte produkter. Der skal være fri mulighed for at kunne tilslutte alle de brugere, som Skive Kommune mener at have behov for ca brugere med adgang til Netbank. Der skal være mulighed for differentieret adgang (f.eks. at én bruger kun kan se én bestemt konto og at brugere kun har læseadgang ). På samtlige konti, skal Skive Kommune have mulighed for, at kunne trække kontoudtog (posteringer eller daglige saldi) i forskellige intervaller, når det ønskes. Ved udsøgning af posteringer skal det som minimum være muligt at søge mindst 12 måneder tilbage, og det skal være muligt at søge på såvel beløb som beløbsintervaller. Der skal endvidere være mulighed for at: Flytte penge mellem egne/andre konti Udføre betalinger til leverandører og andre Overføre betalinger til udlandet Betale indbetalingskort Få oplysninger om aktuelle obligations- og valutakurser Give mulighed for administration af borgeres midler / fuldmagt til 3. mands konti Give mulighed for at kontooprettelser samt tildeling af kontofuldmagter m.v. i størst muligt omfang kan ske elektronisk Der skal være mulighed for at søge og slette enkeltbetalinger i bankfilen ved udbetalinger, der foretages via bogføringscentral Skive Kommune skal have fuld dispositionsret på samtlige konti tilhørende Skive Kommune. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet tilbyde vederlagsfrit at undervise/oplære op til 5 medarbejdere i On-line banking systemet Kontoudtog Tilbudsgiver skal kunne levere årsopgørelser, oversigter m.m. i papirform og/eller elektronisk i forbindelse med årsregnskab. 12

13 Udbetalingsformer Udbetalinger foretages via: KMDs udbetalingssystem (KMD udbetaling), der via udbetalingsfiler, genererer betalinger til pengeinstituttets bogføringscentral. Skive Kommune foretager i mindre omfang udbetalinger via pengeinstitutternes online system. Derudover anvendes i meget begrænset omfang checks i forbindelse med betalinger Checks Skive Kommune anvender i ganske få tilfælde gavechecks normalt mindre end 10 stk. årligt. Bestilling, udstedelse og levering skal være uden omkostninger for Skive Kommune. Skive Kommune har pt. et behov for at udstede normalt mindre end 10 stk. checks til udlandet om året. Udstedelse af check til udlandet skal ske gebyr- og omkostningsfrit. Skive Kommune kræver, at tilbudsgiver kan spærre bortkomne checks, og at tilbudsgiver kan skaffe kopi af indløste checks. Indløsning og spærring af checks skal ske uden beregning Kontanter Indbetaling/hævning af kontanter skal ske omkostningsfrit for Skive Kommune. Skive Kommune adviserer banken 3 dage før afhentning af kontanter, hvis beløbet overstiger kr Betalings- og kreditkort (og hævekort) i øvrigt Skive Kommune oplever et stigende behov for Betalings- og kreditkort. Skive Kommune har pt. ca. 14 stk. Skive Kommune anvender endvidere pt. ca. 5 hævekort. Hævekortene anvendes typisk af Skive Kommunes skoler, institutioner m.v. i forbindelse med administration af forskudskasser. Til hævekortene er alene knyttet rettighed til at hæve kontante beløb kortene er uden indbygget kreditmulighed. Det skal være uden omkostninger for Skive Kommune at oprette og anvende Betalings- og kreditkort, hævekort (uden indbygget kredit) samt virtuelle betalingskort (eller lignende) til brug ved handel på internettet Andre ind- og udbetalinger Øvrige indbetalinger Skive Kommune benytter FI kort med forskellige kortarter som indbetalingsmedier. Betalinger til og fra udlandet Tilbuddet skal indeholde følgende services uden ekstra gebyrer/omkostninger for Skive Kommune: Muligheder for indbetaling/veksling til og fra kontant udenlandsk valuta til bankens til enhver tid gældende valutakurser. Muligheder for effektuering af betalinger i udenlandsk valuta til leverandører (begrænset omfang i forhold til det samlede antal udenlandske betalinger) Indbetalinger, hvor indbetaler ikke umiddelbart kan identificeres Leverandøren skal være behjælpelig med at fremfinde oplysninger om indbetaler uden ekstra omkostninger for Skive Kommune Årlig engagementsopgørelse 13

14 I overensstemmelse med de mellem Finansrådet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udarbejdede retningslinjer af 15. februar 1996 skal der, uden beregning, kunne rekvireres engagementsopgørelser til brug for Skive Kommunes revision Kontaktperson Tilbudsgiveren bedes i tilbuddet angive en kontaktperson, som skal være tilbudsgiverens faglige kontaktperson Implementering og overdragelse Tilbudsgiver skal på alle måder bidrage aktivt til, at aftalen skal være implementeret i Skive Kommune ved kontraktstart, således at kommunen ikke oplever nævneværdige drifts- og overgangsproblemer. De nye konti skal være klar til brug ved kontrakt start. I forbindelse med et eventuelt skift af pengeinstitut ved udløb af kontrakt skal tilbudsgiver stille den fornødne ekspertise til rådighed, således at skiftet bliver omkostningsfrit for Skive Kommune Servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorfra Skive Kommune bliver serviceret. Samtidig bedes den generelle daglige servicering beskrevet, herunder åbnings- og telefontider. Skive Kommune skal have én eller flere faste medarbejdere stillet til rådighed i relation til afvikling af de daglige bankforretninger. Tilbudsgivers repræsentation(er)/filial(er) i lokalområdet, som er åben for borgerbetjening, bedes oplyst. Tilbudsgiver skal indenfor udbudsområdet rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, betalingsservice, Nationalbankoverførsler mv. samt andre områder, der måtte være af interesse for Skive Kommune. Pengeinstituttet skal til enhver tid at kunne honorere ny lovgivning Mødevirksomhed Tilbudsgiver forpligter sig til at foranledige 1/2 årlige møder afviklet i Skive. Mødefrekvensen kan kun ændres med Udbyders accept. Omkostninger for tilbudsgiver i forbindelse med afviklingen af disse 1/2 årlige møder er Skive Kommune uvedkommende Borgerkonto Tilbudsgiver forpligter sig til at oprette en bankkonto til samtlige de borgere, som får udbetalt ydelser fra Skive Kommune, som endnu ikke har en bankkonto. For borgere, som er under tvungen administration efter Førtidspensionslovens 35 eller Lov om social pension 36, skal der kunne oprettes en lukket konto/budgetkonto til borgeren. Den lukkede konto/budgetkonto administreres af Skive Kommune Sikker . Tilbudsgiver skal kunne håndtere sikker . 14

15 4. Rammekontrakt Rammekontrakt vedr. daglige bankforretninger og forvaltning af bundne deponerede midler 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive. og [Vindende tilbudsgiver] [Adresse] [Postnr. og by] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jfr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og Lov nr. 492 af 12. maj 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om håndhævelse af udbudsreglerne. Kontrakten beskriver Skive Kommunes og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende rammekontrakt mellem Kontrakthaver og Skive Kommune B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt som følge heraf - evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt C. Afklarende spørgsmål/svar af [dato] D. Udbudsmateriale med bilag fra Skive Kommune af (dato) E. Kontrakthavers tilbud af (dato) Kontrakthavers almindelige standardbetingelser og vilkår finder kun anvendelse i de tilfælde betingelserne ikke strider mod betingelserne i kontraktgrundlaget. 3 Rammekontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at varetage opgaverne som defineret i Skive Kommunes udbudsmateriale. Leverancens omfang bestemmes udelukkende af de betalingsstrømme, som løbende indgår til eller udgår fra Skive Kommune samt de deponerede bundne obligationsporteføljer som Skive Kommune ønsker forvaltet. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med , med mulighed for option på 1 år. I forbindelse med udnyttelse af optionen så sker det på uændret vilkår.kontrakten på daglige bankforretninger er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser, jf. dog stk.1-4. Stk. 1 Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel, hvis der i aftaleperioden ændres i EU-lovgivning, dansk lovgivning eller andet regelgrundlag, herunder men ikke udelukkende kapitalvægtningsregler og valørregler, i vilkår eller praksis på det finansielle marked, den 15

16 økonomiske udvikling herunder væsentlig stigning i funding-omkostninger m.m., der ligger til grund for bankens virksomhed eller Skive Kommunes grundlag. Der skal af tilbudsgiver fremlægges saglig dokumentation herfor. Stk. 2 Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel, hvis Skive Kommunes betalingsmønster på ind- og udgående betalinger ændres, så det får væsentlig negativ betydning for bankens indtjening på aftalen. Stk. 3. Skive Kommune er berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel, såfremt Klagenævnet For Udbud måtte erklære kontrakten for uden virkning, jf. 20. Stk. 4. Ved væsentlig misligholdelse er Skive Kommune berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Ligeledes er tilbudsgiver berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel såfremt Skive Kommune væsentligt misligholder aftalen. 5 Renter og administrationsvederlag Renter og administrationsvederlag for porteføljeforvaltning afregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Skive Kommunes udbudsmateriale og de i kontrakthavers tilbud af [dato] angivne satser. Det årlige administrationsvederlag er fast i hele kontraktperioden. 6 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 16 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 7 Etisk og socialt ansvar Kontrakthaver indestår generelt for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Arbejdsgiverklausul i offentlige kontrakter (ILO-konvention 94) Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt Skive Kommune bliver bekendt med, at Kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er Skive Kommune uvedkommende. 16

17 Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 8 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kommunikation skal ske på dansk. Skive Kommune skal holdes ajour med nye ydelser, herunder skriftlig information rettet mod fagpersonale m.fl. Materiale skal være bredt dækkende og af god/saglig karakter. Økonomisk Sekretariat, Skive Kommune, skal informeres, hvis Kontraktshaver ikke længere opfylder minimumskravene i udbudsmaterialet vedrørende ratings, egenkapital eller solvens. Parterne kan afgive oplysninger i elektronisk form indenfor gældende lovgivning. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Skive Kommune. 9 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik o.l., f.eks. dokumentation for foretaget renteberegning under aftalen. Statistik skal fremsendes elektronisk med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. 10 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 11 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter (herunder sideprodukter) /ydelser. 12 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt hindres grundet force majeure, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure foreligger f.eks. ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder, Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Skive Kommune kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 13 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. 17

18 Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Skive Kommune dette samt underrette Skive Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jfr. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Manglende overholdelse af nedenstående betragtes som væsentlig misligholdelse: De til enhver tid gældende krav til Finanstilsynets Tilsynsdiamant for pengeinstitutter og/eller solvens sat i forhold til solvensbehovet bliver negativ Den valgte leverandør skal fra tildelingen af kontrakten og frem til aftale- og optionsperioden ud til stadighed opretholde en Long term rating på Ba1 hos Moody s eller en tilsvarende rating fra et andet internationalt anerkendt rating bureau. Den valgte leverandør skal øjeblikkeligt meddele Skive Kommune, såfremt leverandøren sættes på en observationsliste med risiko for en efterfølgende lavere rating. Ligeledes skal leverandøren øjeblikkeligt meddele Skive Kommune, såfremt der sker direkte fald i rating uden forudgående at være sat på observationsliste. Som dokumentation herfor skal kontrakthaver hver den 30.6 og i hele kontraktperioden oplyse og dokumentere overholdelsen. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jfr. 7) Overtrædelse af offentlige påbud (jfr. 6) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jfr. 17) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jfr. 18) 14 Misligholdelsesbeføjelser Skive Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Skive Kommune til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 15 Kompensation og erstatningsansvar Det er et ufravigeligt krav, at Skive Kommunes daglige bankforretninger fungerer i hele kontraktperioden. Såfremt opgaven ikke leveres funktionsdygtigt i hele perioden, skal eventuelle omkostninger/tab Skive Kommune har i forbindelse hermed kompenseres af kontrakthaver. 16 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 18

19 Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, er begge parter berettiget til at indbringe tvisten for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Retten i Skive. 17 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til Forvaltningslovens eller Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Kontrakthaver, dennes ansatte, underleverandører samt eventuelle rådgivere er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 18 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med Skive Kommune. Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 19 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Skive Kommune og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. 20 Opsigelse fra Skive Kommunes side Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildelingen af kontrakten annulleres eller nærværende kontrakt skal bringes til ophør, er Skive Kommune berettiget til med 3 måneders skriftlig varsel at opsige kontrakten for fremtiden, uden at kontrakthaver herved er berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning eller kompensation. Skive Kommunes ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. 21 Overdragelse til nyt pengeinstitut ved kontraktudløb Kontrakthaver er ved kontraktudløb forpligtet til at bidrage positivt og konstruktivt til en overdragelse af den samlede opgave til eventuelt nyt pengeinstitut valgt af Skive Kommune efter udbud. 22 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Skive Kommune: Kontrakthaver: Underskrift 19

20 Bilag 1 - Tilbudsskema Daglige bankforretninger Alle hvide felter i nedenstående skema skal udfyldes med pengeinstituttets tilbudte rentesats og beregnede beløb, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Rentesatsen skal for såvel indlån som udlån angives som et tillæg/fradrag i procentpoint p.a. i de angivne intervaller til Nationalbankens Indskudsbevisrente. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage i året (365/366). Udgangspunktet for renteberegningen skal være Nationalbankens Indskudsbevisrente pr. den 30. oktober 2013 kl. 12:00. Beregningsmodel: Forventet likviditet i intervaller udgangspunktet er den daglige saldo i hovedbanken i perioden 1/ / Interval Gennemsnitligt indestående i Antal dage Rentesats Beløb -225 til 200 mio. kr kr til 175 mio. kr kr til 150 mio. kr kr til -125 mio. kr kr til -100 mio. kr kr til -75 mio. kr kr til -50 mio. kr kr til -25 mio. kr kr til 0 mio. kr kr til 25 mio. kr kr til 50 mio. kr kr til 75 mio. kr kr til 100 mio. kr kr til 125 mio. kr kr. 5 TOTAL 20

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere