EU-UDBUD 2013/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD 2013/S 195-336732"

Transkript

1 EU-UDBUD 2013/S Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Definitioner Kommunikation Kontrakt Opgavens omfang Daglige bankforretninger Betalings- og informationssystemer Implementering Undtaget fra udbuddet er Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Statistiske og økonomiske oplysninger Behandling af tilbud Meddelelse om resultatet Udbudsbetingelser Udbudsform Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Koncerner Skive Kommunes forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Underleverandører Tildelingskriterium Serviceattest Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Daglige bankforretninger Kontosystem og forrentning Dispositions- og trækningsret Rentevilkår Valideringsregler (valør mv.) Gebyrer Kontante indbetalinger og udbetalinger NemKonto On-line banking Kontoudtog Udbetalingsformer Checks Kontanter Betalings- og kreditkort i øvrigt Andre ind- og udbetalinger Årlig engagementsopgørelse

3 Kontaktperson Implementering og overdragelse Servicering og rådgivning Mødevirksomhed Borgerkonto Sikker Rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Rammekontraktens omfang Kontraktperiode Renter og administrationsvederlag Offentlige påbud Etisk og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Statistik Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Kompensation og erstatningsansvar Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Opsigelse fra Skive Kommunes side Overdragelse til nyt pengeinstitut ved kontraktudløb Underskrift Bilag: Bilag 1 Tilbudsskema Bilag 2 Tro og loveerklæring Bilag 3 Vejledende tidsplan Bilag 4 Statistiske og økonomiske oplysninger 3

4 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af diverse finansielle tjenesteydelser som defineret senere i nærværende materiale til: Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive. som er ordregivende myndighed. Skive Kommune har et samlet indbyggertal på ca pr. 1. januar Yderligere information om kommunens organisering kan ses på kommunens hjemmeside Det samlede udbudsmateriale består af nærværende udbudsmateriale inkl. alle bilag som angivet i indholdsfortegnelsen. Tilbudsgiver opfordres til at sikre sig, at alle bilag er modtaget/downloadet. Bekendtgørelsen er sendt til offentliggørelse i EU-tidende den , og er offentliggjort med følgende referencenummer: 2013/S Definitioner Kontrakt er det juridiske dokument, som regulerer retsforholdet mellem Skive Kommune og Leverandøren, for så vidt angår Pengeinstitutaftalen. Leverandøren er den tilbudsgiver, der vinder udbuddet, og derfor efterfølgende får tildelt Kontrakt med Skive Kommune. Tilbudsgiver er den juridiske person, der afgiver tilbud i forbindelse med nærværende udbud. Udbyder er Skive Kommune, der forestår nærværende udbud. 1.3 Kommunikation Skive Kommune, Økonomisk Sekretariat, er tovholder og kontaktinstans i forbindelse med gennemførelse af udbuddet. Indtil kontraktskrivning varetages al kommunikation vedrørende udbuddet af økonomisk konsulent Kristian Eeg Smidt. Kontaktinformation fremgår af afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet. Vær dog opmærksom på, at tilbud jf. afsnit 2.6 skal afleveres/sendes til Skive Kommune på den angivne adresse. 1.4 Kontrakt Kontrakt vil blive indgået med ét pengeinstitut for den samlede udbudte opgave i form af en obligatorisk kontrakt. Udbuddet er gældende for alle forvaltninger, afdelinger og institutioner i Skive Kommune, herunder også selvejende institutioner, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomst. Der henvises dog til forbehold i afsnit Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter. Kontrakten, jf. Kapitel 4 Rammekontrakt, er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten regulerer alle forhold i kontraktperioden. 1.5 Opgavens omfang Nærmere oplysninger om opgaven fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3 Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse samt tilhørende bilag. 4

5 Udbuddet omfatter overordnet beskrevet følgende opgaver: Daglige bankforretninger: Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system Øvrige forretninger såsom brug af check, valutaveksling, døgnboksindbetalinger m.v. Rådgivning om daglige transaktioner m.v. Betalingstransaktioner, der er omfattet af udbuddet, afspejles i Skive Kommunes budget for 2013 som balancerer med en bruttoomsætning på 3,8 mia. kr. Der er alene tale om et estimat, som ikke er bindende for Skive Kommune. Skive Kommune forventer, at der etableres en samlet kreditfacilitet på 275 mio. kr Betalings- og informationssystemer. Kommunen anvender i dag Prisme Økonomisystem. Prisme Økonomisystem er baseret på ERP systemet Dynamics. Prisme bruges til udbetalinger til leverandører og borgere. Desuden anvendes en række systemer fra KMD til udbetaling af ydelser til medarbejdere og borgere. Udbetalinger fra KMD systemet gennemføres i dag som PBS udbetalingsoverførsler. Udbetalinger fra Prisme Økonomisystem sker via filoverførsel fra Prisme til kommunens daglige bankforbindelse Implementering. Tilbudsgiver forestår selv alle opgaver, som er nødvendige for, at Skive Kommune kan gennemføre samtlige daglige bankforretninger fra start af aftaleperiode. Det er således en del af den samlede ydelse, at alle opgaver vedrørende implementering udføres af Tilbudsgiver. Skive Kommune stiller nødvendige oplysninger til rådighed for Tilbudsgiver. Tilbudsgivers omkostninger ved implementeringen er Skive Kommune uvedkommende Undtaget fra udbuddet er: Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. Tidsindskud, formue- og lånepleje samt rådgivning herom Skive Kommune forbeholder sig endvidere ret til at placere overskudslikviditet og indgå PM-aftaler med andre pengeinstitutter eller investeringsforeninger, samt muligheden for at optage eksempelvis midlertidige kreditter i lokale pengeinstitutter Kontraktperiode Kontraktstart og kontraktophør Kontrakten er gældende i perioden , med mulighed for option på 1 år. I forbindelse med udnyttelse af optionen så sker det på uændret vilkår. Aftalen skal være implementeret i Skive Kommune ved kontraktstart Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse for de af udbuddet omfattede ydelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel Statistiske og økonomiske oplysninger Nærmere oplysninger om de likviditetsmæssige forhold for Skive Kommune fremgår af udbudsmaterialets bilag 4. 5

6 1.7 Behandling af tilbud. Ethvert tilbud vil blive behandlet fortroligt og anonymt af Skive Kommune, dog jfr. Reglerne om aktindsigt i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Inden udbuddets start orienterer Økonomisk Sekretariat Skive Kommunes Økonomiudvalg om udbudsprocessen. Efter udbuddets afslutning, herunder valg af leverandør orienteres Økonomiudvalget på ny. 1.8 Meddelelse om resultatet Alle tilbudsgivere vil samtidigt og skriftligt pr. mail blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Den vindende tilbudsgiver vil modtage en foreløbig acceptskrivelse, mens de øvrige Tilbudsgivere vil modtage en afslagsskrivelse. Tildeling af kontrakt er ikke afsluttet, før rammekontrakten er underskrevet af begge parter. 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og Lov nr. 492 af 12. maj 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om håndhævelse af udbudsreglerne. 2.2 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 originalt underskrevet eksemplar. Endvidere skal det samlede tilbud, inkl. alle bilag, vedlægges elektronisk i 1 eksemplar på CD/DVD-rom eller USB-nøgle, kompatibelt med Microsoft Office pakken eller PDF. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det skriftlige tilbud. På nær Bilag 1 tilbudsskemaet idet det er det elektroniske fremsendte materiale som er gældende. Ved tilbudsafgivelsen bør alle relevante forhold i udbudsmaterialet besvares, da disse kan være afgørende for, hvorvidt Tilbudsgivers tilbud er konditionsmæssigt samt for Skive Kommunes mulighed for at vurdere på det modtagne tilbud. Det er alene Tilbudsgivers ansvar, at alle forhold er besvaret. Skive Kommune er berettiget, men ikke forpligtet, til at indhente supplerende oplysninger. Bilag 1 Tilbudsskema skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. Det skal i denne forbindelse særligt bemærkes, at tilbud baseret på anden honorar- og rentemodel end den i Tilbudslisten (Bilag 1) angivne af hensyn til det grundlæggende EU-retlige ligebehandlingsprincip ikke kan tages i betragtning. 2.3 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Dog kan bilagsmateriale af generel karakter, tilsigtet Skive Kommune i forbindelse med tilbudsafgivelsen, være på svensk, norsk, tysk eller engelsk. Såfremt Skive Kommune anmoder om det, skal Tilbudsgiver sørge for oversættelse af bilagsmateriale fra svensk, norsk, tysk eller engelsk til dansk. Oversættelsen skal i givet fald ske for Tilbudsgivers regning. 2.4 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Skive Kommunes ejendom og vil ikke blive returneret. 6

7 Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes elektronisk til senest den 28. oktober 2013, kl Spørgsmål, fremsendt inden ovenstående tidsfrist, vil blive besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter tidsfristens udløb, vil blive besvaret, såfremt Skive Kommune har mulighed for at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Skive Kommune kan vælge at besvare spørgsmål løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort løbende på kommunens hjemmeside: Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. 2.6 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud EU udbud, Bank og Må kun åbnes af Økonomisk Sekretariat Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet skal være Skive Kommune i hænde senest den 14. november 2013, kl på følgende adresse: Skive Kommune Økonomisk Sekretariat Rådhuspladsen 2, 7800 Skive. Att.: Kristian Eeg Smidt. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning. 2.7 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. 2.8 Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede ydelser indgås på grundlag af tilknyttede rammekontrakt (Kapitel 4). Rammekontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem parterne i forbindelse med opfyldelse af kontrakten Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Såfremt flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til Skive Kommune. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken Tilbudsgiver Skive Kommune kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for den/de øvrige tilbudsgiver/tilbudsgivere. Ved sammenslutninger af Tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.15 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet. 7

8 2.12 Koncerner Det skal klart fremgå af tilbuddet hvorvidt det er afgivet af det enkelte pengeinstitut (det enkelte selskab i koncernen) eller om tilbuddet af givet på vegne af koncernen Skive Kommunes forbehold Den anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperioder. Samtlige bankkonti, som Skive Kommune har brug for til den daglige drift, vil være omfattet af aftalen. Skive Kommune kan oprette konti i andre pengeinstitutter i relation til de opgaver/områder, der ikke er omfattet af udbuddet jf. pkt Skive Kommune forbeholder sig endvidere ret til i et begrænset omfang at oprette konti ved andre pengeinstitutter, hvor geografiske hensyn til institutioner m.fl. nødvendiggør dette. Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse. Såfremt en administrativ myndighed, herunder, men ikke begrænset til, Klagenævnet for Udbud, eller dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse / dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildeling af kontrakten med den konsekvens, at beslutning om tildeling af kontrakten annulleres/erklæres uden virkning, er Skive Kommune berettiget til, med 3 måneders varsel, at opsige kontrakten for fremtiden. Skive Kommune godtgør ikke tabt dækningsbidrag i den resterende kontraktperiode. Kontrakthaver vil blive holdt orienteret herom. Skive Kommunes ret til at opsige kontrakten gælder, selvom afgørelsen / dommen ankes. Skive Kommune kan ikke garantere omsætningens størrelse, da omsætningen i aftaleperioden kan ændres afhængig af eventuelle politiske beslutninger Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jfr. udbudsmaterialets afsnit 2.5 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold kan undgås. VIGTIGT! - Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet vil medføre, at Skive Kommune har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har Skive Kommune ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Såfremt et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har Skive Kommune pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at Skive Kommune er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet som udgangspunkt ikke tages i betragtning. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i tilbudsmaterialet tydeligt angive virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og kontaktperson (herunder og telefonnummer). Personlige forhold 8

9 Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er udelukket fra at afgive tilbud i henhold til artikel 45 i LBK nr. 937 af 16. september 2004 med tre senere ændringer, som implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Dokumentationen skal være gældende på ansøgningstidspunktet. Fortrykt formular findes som bilag 2 og skal anvendes ved tilbudsafgivelsen. Ret til at udøve det pågældende hverv Tilbudsgiver skal, jf. Lov om finansiel virksomhed, være godkendt af Finanstilsynet til at drive pengeinstitut i Danmark. Dokumentation herfor skal vedlægges og kan evt. være i form af print fra Finanstilsynets hjemmeside. Økonomisk og finansiel kapacitet Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring om at Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over kr. (som er grænsen for, at tilbud kan tages i betragtning), jfr. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj Fortrykt formular findes som Bilag 2 Tro- og loveerklæring. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen som minimum kunne dokumentere en Long term rating på Ba1 hos Moody s eller en tilsvarende rating fra et andet internationalt anerkendt rating bureau. Dokumentation skal medsendes. Dokumentation for, at tilbudsgiver (dansk tilbudsgiver) overholder kravene i Finanstilsynets Tilsynsdiamant for pengeinstitutter pr Teknisk og faglig formåen Om muligt referenceliste over de kommuner og regioner, der har indgået hovedbankaftale om daglige bankforretninger med tilbudsgiver inden for de sidste tre år herunder angivelse af kontaktpersoner med kontaktoplysninger. Såfremt indhentede referencer sår tvivl om Tilbudsgivers egnethed i forhold til at løfte opgaven, forbeholder Skive Kommune sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Hvis dette ikke er muligt så skal der angives en begrundelse herfor Underleverandører Tilbudsgiver har ikke ret til at anvende underleverandører uden forudgående skriftligt samtykke fra Skive Kommune, bortset fra eventuelle underleverandører angivet i tilbuddet. Meddeles sådant samtykke, skal det imidlertid understreges, at Tilbudsgiver er ansvarlig for sine underleverandører og hæfter fuld ud for underleverandørernes erstatningspådragende adfærd eller mangelfulde opfyldelse af kontrakten. Hvis nogle af de tilbudte tjenesteydelser baserer sig på underleverandører, skal dette fremgå af tilbudsmaterialet. Det skal præciseres at hovedleverandøren har det fulde ansvar for tjenesteydelsens endelig tilstand, og garanterer for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Tilbudsgiver selv havde udført leverancen Tildelingskriterium Tildelingskriteriet for nærværende udbud er Laveste pris. Det vil sige, at rammekontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris. Laveste pris er den økonomiske nettokonsekvens af de tilbudte rentesatser og beregnes med udgangspunkt i den likviditetsmæssige udvikling fra 1/ til den 30/ Tilbud skal afgives ved udfyldelse af tilbudsskemaet i uændret form (bilag 1). 9

10 Det bemærkes, at Skive Kommune ikke accepterer andre omkostninger end de i bilag 1 tilbudte, herunder gebyrer, differentierede valideringsregler mv. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet Serviceattest Vindende tilbudsgiver skal inden kontraktunderskrivelse fremsende en kopi af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor det fremgår at tilbudsgiver ikke er udelukket fra at byde i henhold til artikel 45 stk. 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Serviceattesten må max være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. Tilbudsgiver må påregne op til 2 ugers ekspeditionstid forbindelse med rekvirering af serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Tilbudsgivere fra andre medlemsstater kan aflevere en tilsvarende attest. Hvis den pågældende medlemsstat ikke udsteder en sådan attest, kan tilbudsgive aflevere dokumentation i henhold til artikel 45 i udbudsdirektivet. 3. Kravspecifikation og ydelsesbeskrivelse 3.1 Daglige bankforretninger Følgende afsnit indeholder en beskrivelse af de ydelser tilbudsgiveren skal levere og eventuelle krav forbundet med varetagelse af de daglige bankforretninger. Alle forhold vedrørende Skive Kommunens daglige bankforretninger skal være indeholdt i de tilbudte rentesatser jf. tilbudsbudsskemaet Kontosystem og forrentning Der ønskes én hovedkonto med netting-aftale og rentenetting efter koncernrenteprincippet. Skive Kommunes netto-træk på kommunens kreditfacilitet vil erfaringsmæssigt følge det historiske cash-flow, som fremgår af bilag 4. Det skal være muligt for Skive Kommune at oprette og slette konti efter behov. Oprettelse og sletning af konti kan kun ske i henhold til Skive Kommunes regler for tegningsberettigede. Aftalen skal tillige omfatte det antal institutioner i Skive Kommune, der råder over en forskudskasse hvortil der er knyttet bankkonto med hævekort pt. i alt ca. 5 konti Dispositions- og trækningsret Skive Kommune skal have fuld dispositionsret på de konti, der er omfattet af aftalen. Der skal etableres en samlet trækningsret på 275 mio. kr. på kommunens konti. Forskellen mellem ind- og udbetalingstidspunkt omkring månedsskiftet nødvendiggør en kassekredit på 275 mio. kr. Kassekredittrækket varer mellem 1 og 4 dage afhængigt af, om månedsskiftet strækker sig over en weekend eller ej. Skive Kommune forudsætter, at udnyttelsen af det bevilgede maksimum opgøres netto i forhold til kommunens samlede indestående / gæld Rentevilkår Renteberegningen skal ske på grundlag af Skive Kommunes samlede nettoposition for de berørte konti. Rentetilskrivning skal finde sted kvartalsvis, og renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for samtlige konti, henhørende under koncernkontoen. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage (365/366). Rentetilskrivning for alle konti, med undtagelse af legatkonti, skøde- 10

11 konti og porteføljeplejekonti, skal foretages på kommunens koncernkonto (samle-konto) pr. 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Samtlige bankkonti, som Skive Kommune har brug for til den daglige drift, skal være omfattet af aftalen. Der skal i aftaleperioden være mulighed for både at forøge og reducere antallet af daglige konti efter behov. Under Skive Kommunes cvr.nr er pt. registreret i alt 43 konti. Alle konti knyttet til aftalen skal kunne indgå i et rentenetting-system, og renteberegning skal ske på grundlag af den daglige nettosaldo for samtlige konti. Rentesatsen, som tilbudsgiver tilbyder, skal angives som et tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente. Såvel tillæg/fradrag for indestående samt for træk på kredit skal angives. Skulle Nationalbankes indskudsbevisrente stå i misforhold til renten på det korte pengemarked, eller hvis Nationalbanken lader indskudsbevisrenten udgå som renteinstrument, er parterne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. Vilkår for beregning og tilskrivning af renter kan ikke ændres af kontrakthaver uden forudgående aftale med Skive Kommune Valideringsregler (valør mv.) Valideringsforholdene skal vedrøre alle ind- og udbetalinger til/fra Skive Kommune, undtaget herfra er manuelle fejlrettelser samt indbetalinger ved kassen (herunder checktransaktioner). For indbetalinger ved kassen gælder, at valørdato kan være den efterfølgende bankdag. Skive Kommune forudsætter at valideringen svarer til indbetaling/udbetalingsdagen. Dvs. at bogførte-saldi er lig med rente-saldi. Enhver flytning mellem Skive Kommunes egne konti (koncernoverførsler) skal ske med samme dags valør Gebyrer Af hensyn til ligebehandlingen af tilbudsgiverne kan der ikke opkræves nogen former for gebyrer, kurtage eller provision m.v. i forbindelse med denne aftale. Herunder heller ikke gebyrer for betalinger i udenlandsk valuta. Tilbudsgivers samlede honorar for varetagelse af den udbudte opgave dækkes således alene af rentetillæg jf. tilbudsskemaet i bilag 1. Omkostninger forbundet med kontante indbetalinger og udbetalinger skal afholdes af tilbudsgiver og må således ikke medføre gebyr eller anden omkostning. Gebyr for brug af BS skal til enhver tid være Nets gældende prisliste. Øvrige indbetalinger til kommunens konti skal være gebyrfrit for kommunen Kontante indbetalinger og udbetalinger Forvaltninger og institutioner mv. i Skive Kommune anvender op til flere gange om ugen muligheden for at hæve og indsætte kontanter/checks direkte i det nuværende pengeinstitut i Skive. Da Skive Kommune er opmærksom på ressourceforbruget både i forhold til omkostninger og tid i forbindelse med hævning og indsættelse af kontanter mm er det derfor et krav, at et fremtidigt pengeinstitut er placeret max 15 km væk fra Skive centrum, baseret på Kraks ruteplan, ved kontrakts start. Kan kravet ikke efterleves, kan der alternativt tilbydes en for kommunen brugbar løsning. Bankens bogføringstekst skal angive, hvem der har foretaget indbetalingen, eventuel i form af navn, reference nummer el. lign. Der accepteres ikke gebyr for kontante indbetalinger/udbetalinger og evt. benyttelse af døgnboks. Tilbudsgiver er forpligtet til at ovenstående krav er opfyldt fra kontraktens påbegyndelse. 11

12 3.1.7 NemKonto Tilbudsgiver skal til enhver tid kunne honorere lovgivningen vedr. NemKonto. Jf. NemKontoordningen skal alle borgere have en konto i en bank til rådighed. Skive Kommunes pengeinstitut skal være behjælpelig med andre løsningsmuligheder for de borgere, som andre banker ikke tager imod On-line banking Tilbuddet skal indeholde adgang til et On-line banking system. Det er et krav, at en betaling kun skal kunne gennemføres med 2 uafhængige fuldmagtsindehavere. Overførsel af beløb mellem konti indenfor koncernen skal dog kunne foretages af kun en fuldmagtsindehaver. Det er et krav, at tilbudsgivers Online Banking system er kompatibelt med Skive Kommunes eksisterende IT-platform, der p.t. består af: Windows 7 med Internet Explorer 9. Forbindelsen til Internettet går via en Firewall, som administreres af Skive Kommunes IT-afdeling. Ingen brugere i kommunens it-miljø har udvidede rettigheder. Som kontorpakke anvendelse Microsoft Office Det forventes, at on-line løsningen til enhver tid er kompatibelt med seneste eller næstseneste version af ovennævnte produkter. Der skal være fri mulighed for at kunne tilslutte alle de brugere, som Skive Kommune mener at have behov for ca brugere med adgang til Netbank. Der skal være mulighed for differentieret adgang (f.eks. at én bruger kun kan se én bestemt konto og at brugere kun har læseadgang ). På samtlige konti, skal Skive Kommune have mulighed for, at kunne trække kontoudtog (posteringer eller daglige saldi) i forskellige intervaller, når det ønskes. Ved udsøgning af posteringer skal det som minimum være muligt at søge mindst 12 måneder tilbage, og det skal være muligt at søge på såvel beløb som beløbsintervaller. Der skal endvidere være mulighed for at: Flytte penge mellem egne/andre konti Udføre betalinger til leverandører og andre Overføre betalinger til udlandet Betale indbetalingskort Få oplysninger om aktuelle obligations- og valutakurser Give mulighed for administration af borgeres midler / fuldmagt til 3. mands konti Give mulighed for at kontooprettelser samt tildeling af kontofuldmagter m.v. i størst muligt omfang kan ske elektronisk Der skal være mulighed for at søge og slette enkeltbetalinger i bankfilen ved udbetalinger, der foretages via bogføringscentral Skive Kommune skal have fuld dispositionsret på samtlige konti tilhørende Skive Kommune. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet tilbyde vederlagsfrit at undervise/oplære op til 5 medarbejdere i On-line banking systemet Kontoudtog Tilbudsgiver skal kunne levere årsopgørelser, oversigter m.m. i papirform og/eller elektronisk i forbindelse med årsregnskab. 12

13 Udbetalingsformer Udbetalinger foretages via: KMDs udbetalingssystem (KMD udbetaling), der via udbetalingsfiler, genererer betalinger til pengeinstituttets bogføringscentral. Skive Kommune foretager i mindre omfang udbetalinger via pengeinstitutternes online system. Derudover anvendes i meget begrænset omfang checks i forbindelse med betalinger Checks Skive Kommune anvender i ganske få tilfælde gavechecks normalt mindre end 10 stk. årligt. Bestilling, udstedelse og levering skal være uden omkostninger for Skive Kommune. Skive Kommune har pt. et behov for at udstede normalt mindre end 10 stk. checks til udlandet om året. Udstedelse af check til udlandet skal ske gebyr- og omkostningsfrit. Skive Kommune kræver, at tilbudsgiver kan spærre bortkomne checks, og at tilbudsgiver kan skaffe kopi af indløste checks. Indløsning og spærring af checks skal ske uden beregning Kontanter Indbetaling/hævning af kontanter skal ske omkostningsfrit for Skive Kommune. Skive Kommune adviserer banken 3 dage før afhentning af kontanter, hvis beløbet overstiger kr Betalings- og kreditkort (og hævekort) i øvrigt Skive Kommune oplever et stigende behov for Betalings- og kreditkort. Skive Kommune har pt. ca. 14 stk. Skive Kommune anvender endvidere pt. ca. 5 hævekort. Hævekortene anvendes typisk af Skive Kommunes skoler, institutioner m.v. i forbindelse med administration af forskudskasser. Til hævekortene er alene knyttet rettighed til at hæve kontante beløb kortene er uden indbygget kreditmulighed. Det skal være uden omkostninger for Skive Kommune at oprette og anvende Betalings- og kreditkort, hævekort (uden indbygget kredit) samt virtuelle betalingskort (eller lignende) til brug ved handel på internettet Andre ind- og udbetalinger Øvrige indbetalinger Skive Kommune benytter FI kort med forskellige kortarter som indbetalingsmedier. Betalinger til og fra udlandet Tilbuddet skal indeholde følgende services uden ekstra gebyrer/omkostninger for Skive Kommune: Muligheder for indbetaling/veksling til og fra kontant udenlandsk valuta til bankens til enhver tid gældende valutakurser. Muligheder for effektuering af betalinger i udenlandsk valuta til leverandører (begrænset omfang i forhold til det samlede antal udenlandske betalinger) Indbetalinger, hvor indbetaler ikke umiddelbart kan identificeres Leverandøren skal være behjælpelig med at fremfinde oplysninger om indbetaler uden ekstra omkostninger for Skive Kommune Årlig engagementsopgørelse 13

14 I overensstemmelse med de mellem Finansrådet og Foreningen af Statsautoriserede Revisorer udarbejdede retningslinjer af 15. februar 1996 skal der, uden beregning, kunne rekvireres engagementsopgørelser til brug for Skive Kommunes revision Kontaktperson Tilbudsgiveren bedes i tilbuddet angive en kontaktperson, som skal være tilbudsgiverens faglige kontaktperson Implementering og overdragelse Tilbudsgiver skal på alle måder bidrage aktivt til, at aftalen skal være implementeret i Skive Kommune ved kontraktstart, således at kommunen ikke oplever nævneværdige drifts- og overgangsproblemer. De nye konti skal være klar til brug ved kontrakt start. I forbindelse med et eventuelt skift af pengeinstitut ved udløb af kontrakt skal tilbudsgiver stille den fornødne ekspertise til rådighed, således at skiftet bliver omkostningsfrit for Skive Kommune Servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorfra Skive Kommune bliver serviceret. Samtidig bedes den generelle daglige servicering beskrevet, herunder åbnings- og telefontider. Skive Kommune skal have én eller flere faste medarbejdere stillet til rådighed i relation til afvikling af de daglige bankforretninger. Tilbudsgivers repræsentation(er)/filial(er) i lokalområdet, som er åben for borgerbetjening, bedes oplyst. Tilbudsgiver skal indenfor udbudsområdet rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, betalingsservice, Nationalbankoverførsler mv. samt andre områder, der måtte være af interesse for Skive Kommune. Pengeinstituttet skal til enhver tid at kunne honorere ny lovgivning Mødevirksomhed Tilbudsgiver forpligter sig til at foranledige 1/2 årlige møder afviklet i Skive. Mødefrekvensen kan kun ændres med Udbyders accept. Omkostninger for tilbudsgiver i forbindelse med afviklingen af disse 1/2 årlige møder er Skive Kommune uvedkommende Borgerkonto Tilbudsgiver forpligter sig til at oprette en bankkonto til samtlige de borgere, som får udbetalt ydelser fra Skive Kommune, som endnu ikke har en bankkonto. For borgere, som er under tvungen administration efter Førtidspensionslovens 35 eller Lov om social pension 36, skal der kunne oprettes en lukket konto/budgetkonto til borgeren. Den lukkede konto/budgetkonto administreres af Skive Kommune Sikker . Tilbudsgiver skal kunne håndtere sikker . 14

15 4. Rammekontrakt Rammekontrakt vedr. daglige bankforretninger og forvaltning af bundne deponerede midler 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Skive Kommune Torvegade 10, 7800 Skive. og [Vindende tilbudsgiver] [Adresse] [Postnr. og by] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). 2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jfr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og Lov nr. 492 af 12. maj 2010 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om håndhævelse af udbudsreglerne. Kontrakten beskriver Skive Kommunes og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende rammekontrakt mellem Kontrakthaver og Skive Kommune B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt som følge heraf - evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt C. Afklarende spørgsmål/svar af [dato] D. Udbudsmateriale med bilag fra Skive Kommune af (dato) E. Kontrakthavers tilbud af (dato) Kontrakthavers almindelige standardbetingelser og vilkår finder kun anvendelse i de tilfælde betingelserne ikke strider mod betingelserne i kontraktgrundlaget. 3 Rammekontraktens omfang Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at varetage opgaverne som defineret i Skive Kommunes udbudsmateriale. Leverancens omfang bestemmes udelukkende af de betalingsstrømme, som løbende indgår til eller udgår fra Skive Kommune samt de deponerede bundne obligationsporteføljer som Skive Kommune ønsker forvaltet. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med , med mulighed for option på 1 år. I forbindelse med udnyttelse af optionen så sker det på uændret vilkår.kontrakten på daglige bankforretninger er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser, jf. dog stk.1-4. Stk. 1 Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel, hvis der i aftaleperioden ændres i EU-lovgivning, dansk lovgivning eller andet regelgrundlag, herunder men ikke udelukkende kapitalvægtningsregler og valørregler, i vilkår eller praksis på det finansielle marked, den 15

16 økonomiske udvikling herunder væsentlig stigning i funding-omkostninger m.m., der ligger til grund for bankens virksomhed eller Skive Kommunes grundlag. Der skal af tilbudsgiver fremlægges saglig dokumentation herfor. Stk. 2 Kontrakten kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel, hvis Skive Kommunes betalingsmønster på ind- og udgående betalinger ændres, så det får væsentlig negativ betydning for bankens indtjening på aftalen. Stk. 3. Skive Kommune er berettiget til at opsige kontrakten med 3 måneders skriftligt varsel, såfremt Klagenævnet For Udbud måtte erklære kontrakten for uden virkning, jf. 20. Stk. 4. Ved væsentlig misligholdelse er Skive Kommune berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel. Ligeledes er tilbudsgiver berettiget til at ophæve kontrakten uden varsel såfremt Skive Kommune væsentligt misligholder aftalen. 5 Renter og administrationsvederlag Renter og administrationsvederlag for porteføljeforvaltning afregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i Skive Kommunes udbudsmateriale og de i kontrakthavers tilbud af [dato] angivne satser. Det årlige administrationsvederlag er fast i hele kontraktperioden. 6 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 16 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 7 Etisk og socialt ansvar Kontrakthaver indestår generelt for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILOkonventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Arbejdsgiverklausul i offentlige kontrakter (ILO-konvention 94) Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt Skive Kommune bliver bekendt med, at Kontrakthaver eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er Kontrakthaver forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Kontrakthavers eventuelle omkostninger forbundet hermed er Skive Kommune uvedkommende. 16

17 Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 8 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Kommunikation skal ske på dansk. Skive Kommune skal holdes ajour med nye ydelser, herunder skriftlig information rettet mod fagpersonale m.fl. Materiale skal være bredt dækkende og af god/saglig karakter. Økonomisk Sekretariat, Skive Kommune, skal informeres, hvis Kontraktshaver ikke længere opfylder minimumskravene i udbudsmaterialet vedrørende ratings, egenkapital eller solvens. Parterne kan afgive oplysninger i elektronisk form indenfor gældende lovgivning. På hver af partnernes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Skive Kommune. 9 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik o.l., f.eks. dokumentation for foretaget renteberegning under aftalen. Statistik skal fremsendes elektronisk med henblik på bearbejdning i gængse elektroniske systemer. 10 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 11 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter (herunder sideprodukter) /ydelser. 12 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt hindres grundet force majeure, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure foreligger f.eks. ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra Kontrakthavers side for at kunne genoptage leveringen. Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder, Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Skive Kommune kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. 13 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af Kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. 17

18 Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Skive Kommune dette samt underrette Skive Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jfr. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Manglende overholdelse af nedenstående betragtes som væsentlig misligholdelse: De til enhver tid gældende krav til Finanstilsynets Tilsynsdiamant for pengeinstitutter og/eller solvens sat i forhold til solvensbehovet bliver negativ Den valgte leverandør skal fra tildelingen af kontrakten og frem til aftale- og optionsperioden ud til stadighed opretholde en Long term rating på Ba1 hos Moody s eller en tilsvarende rating fra et andet internationalt anerkendt rating bureau. Den valgte leverandør skal øjeblikkeligt meddele Skive Kommune, såfremt leverandøren sættes på en observationsliste med risiko for en efterfølgende lavere rating. Ligeledes skal leverandøren øjeblikkeligt meddele Skive Kommune, såfremt der sker direkte fald i rating uden forudgående at være sat på observationsliste. Som dokumentation herfor skal kontrakthaver hver den 30.6 og i hele kontraktperioden oplyse og dokumentere overholdelsen. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jfr. 7) Overtrædelse af offentlige påbud (jfr. 6) Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jfr. 17) Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jfr. 18) 14 Misligholdelsesbeføjelser Skive Kommune kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Skive Kommune til at ophæve kontrakten uden varsel. I øvrigt er Kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. Det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden. 15 Kompensation og erstatningsansvar Det er et ufravigeligt krav, at Skive Kommunes daglige bankforretninger fungerer i hele kontraktperioden. Såfremt opgaven ikke leveres funktionsdygtigt i hele perioden, skal eventuelle omkostninger/tab Skive Kommune har i forbindelse hermed kompenseres af kontrakthaver. 16 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. 18

19 Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, er begge parter berettiget til at indbringe tvisten for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er Retten i Skive. 17 Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til Forvaltningslovens eller Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Kontrakthaver, dennes ansatte, underleverandører samt eventuelle rådgivere er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. 18 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontrakthavers rettigheder og forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan hverken helt eller delvist overdrages til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med Skive Kommune. Kontrakthaver kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som Kontrakthaver har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 19 Kontraktændringer Nærværende kontrakt, herunder bilag til kontrakten, kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Skive Kommune og Kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter. 20 Opsigelse fra Skive Kommunes side Såfremt en administrativ myndighed, herunder men ikke begrænset til Klagenævnet for Udbud, eller en dansk eller europæisk retsinstans træffer afgørelse/dom om, at udbudsreglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med tildelingen af kontrakten med den konsekvens, at beslutningen om tildelingen af kontrakten annulleres eller nærværende kontrakt skal bringes til ophør, er Skive Kommune berettiget til med 3 måneders skriftlig varsel at opsige kontrakten for fremtiden, uden at kontrakthaver herved er berettiget til nogen form for godtgørelse, erstatning eller kompensation. Skive Kommunes ret til at opsige kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. 21 Overdragelse til nyt pengeinstitut ved kontraktudløb Kontrakthaver er ved kontraktudløb forpligtet til at bidrage positivt og konstruktivt til en overdragelse af den samlede opgave til eventuelt nyt pengeinstitut valgt af Skive Kommune efter udbud. 22 Underskrift Nærværende kontrakt underskrives i to eksemplarer, hvoraf hver part modtager et eksemplar. Dato: Skive Kommune: Kontrakthaver: Underskrift 19

20 Bilag 1 - Tilbudsskema Daglige bankforretninger Alle hvide felter i nedenstående skema skal udfyldes med pengeinstituttets tilbudte rentesats og beregnede beløb, for at tilbuddet kan tages i betragtning. Rentesatsen skal for såvel indlån som udlån angives som et tillæg/fradrag i procentpoint p.a. i de angivne intervaller til Nationalbankens Indskudsbevisrente. Ved renteberegning anvendes faktisk antal dage i året (365/366). Udgangspunktet for renteberegningen skal være Nationalbankens Indskudsbevisrente pr. den 30. oktober 2013 kl. 12:00. Beregningsmodel: Forventet likviditet i intervaller udgangspunktet er den daglige saldo i hovedbanken i perioden 1/ / Interval Gennemsnitligt indestående i Antal dage Rentesats Beløb -225 til 200 mio. kr kr til 175 mio. kr kr til 150 mio. kr kr til -125 mio. kr kr til -100 mio. kr kr til -75 mio. kr kr til -50 mio. kr kr til -25 mio. kr kr til 0 mio. kr kr til 25 mio. kr kr til 50 mio. kr kr til 75 mio. kr kr til 100 mio. kr kr til 125 mio. kr kr. 5 TOTAL 20

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 GENEREL BESKRIVELSE AF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Amgros daglige bankforretninger UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud Udbud af Amgros daglige bankforretninger 1 Indhold 1. 3 1.1 Indledning 3 1.2 Ordregiver og kontaktperson 3 1.3 Udbudsmaterialet 3 1.4 Spørgsmål 3 1.5 Tidsplan 4 1.6 Afgivelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus

Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Bilag til anvendelse ved afgivelse af anmodning om prækvalifikation på hovedentreprise vedr. Besøgscenter Hammershus Udfyldelse af bilag Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af anmodning

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere