Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller"

Transkript

1 Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal

2 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens omfang (skønnet) Formalia ved tilbudsgivning Tilbudsform Tilbudsbetingelser Honorar Spørgsmål Tilbudsfrist Forbehold Behandling af de indkomne tilbud udvælgelses- og kvalifikationskriterier Tildelingskriterier Kravspecifikation ufravigelige krav til leverandøren Kontrakt vedrørende levering af træpiller til Arrild Svømmehal Kontraktgrundlag Kontraktperiode Produkter / ydelser Ændringer af produktydelser Priser Prisregulering Kontaktpersoner Betaling og fakturering Opsigelse af kontrakten Overdragelse af rettigheder og fordringer Misligholdelse Erstatning og forsikring Tvist Kontraktændringer Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Underskrifter... 8 Bilag 1 Tilbudsliste til levering af træpiller til Arrild Svømmehal... 9 Bilag 2 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 10 2

3 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Tønder Kommune udbyder levering af træpiller til Arrild Svømmehal. 1.2 Opgavens omfang (skønnet) Arrild Svømmehal ønsker tilbud på levering af træpiller til opvarmning, indblæst i silo. Det årlige forbrug udgør ca. 250 ton og den gennemsnitlige leverance udgør ca. 12 ton. 2. Formalia ved tilbudsgivning 2.1 Tilbudsform Tønder Kommune udbyder det som en tilbudsforespørgsel i henhold til 15a-15b i Tilbudsloven (bekendtgørelse nr af ), hvor alle interesserede såvel private som offentlige leverandører har mulighed for at afgive tilbud på ydelsen. Tilbudsafgivelse skal ske på baggrund af udbudsmaterialets retningslinjer. 2.2 Tilbudsbetingelser Tilbuddet skal afgives skriftligt og fremsendes til: Tønder Kommune Udbud & Indkøb att. Kristina Hansen Kongevej Tønder På kuverten påføres emnet: udbud levering af træpiller til Arrild Svømmehal. Det er vigtigt, at tilbudsgiver i tilbudsmaterialet forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om supplerende oplysninger. Vedlagt tilbudsliste (bilag 1) skal i uændret form benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i tilbudsforespørgslen skal være indregnet i tilbuddet. 2.3 Honorar Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller de hermed forbundne udgifter. 2.4 Spørgsmål Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til: Tønder kommune Udbud & Indkøb Kristina Hansen Markeres i emnefelt: spørgsmål tilbud på levering af træpiller til Arrild Svømmehal Spørgsmålene skal være Tønder Kommune i hænde senest den kl Tønder Kommune bestræber sig på at besvare spørgsmålene løbende. Alle spørgsmål og besvarelse vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside; 3

4 2.5 Tilbudsfrist Tilbuddet skal være mærket: Tilbud Levering af træpiller til Arrild Svømmehal og Må kun åbnes af Udbud og Indkøb. Tilbuddet skal være Tønder Kommune i hænde senest den kl på følgende adresse: Tønder Kommune Udbud og Indkøb Att. Kristina Hansen Jomfrustien 8, 1. sal 6270 Tønder Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Ved overskridelse af tilbudsfristen åbnes tilbuddet ikke og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen. 2.6 Forbehold Tønder Kommune forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af det samlede udbudsmateriale og / eller gennemføre en ny tilbudsforespørgsel, hvis der er saglige grunde eller forhold der tilsiger dette. 2.7 Behandling af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene. Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske efter følgende procedure: udvælgelseskriterier der foretages som det første en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i udbudsmaterialets afsnit 2.8 Udvælgelseskriterier. Mindstekrav - herefter foretages en vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed, herunder eventuelle forbehold, i forhold til overholdelse af de opstillede mindstekrav og formkrav. Hvis mindstekravene ikke er opfyldt, anses tilbuddet for ikkekonditionsmæssigt og vil ikke indgå i den videre evaluering. Tildeling af kontrakt - til sidste foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af det angivne tildelingskriterium i udbudsmaterialets afsnit 2.9 Tildelingskriterium. Når endelig afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere skriftligt blive underrettet om tildelingsbeslutningen. 2.8 udvælgelses- og kvalifikationskriterier Der skal i tilbuddet oplyses/vedlægges følgende: kort beskrivelse af virksomheden og dokumentation for kvalitetsprøvning af de tilbudte træpiller. Erklæring om forfalden ubetalt gæld til offentlige myndigheder udfyld bilag 2. Tilbudsgiver er forpligtet til at tegne en professionel erhvervs- og produktansvarsforsikring og opretholde en sådan i hele kontraktperioden. Tilbudsgiver skal derfor kunne fremvise dokumentation for en sådan forsikring ved kontraktstart. Udbyder er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 4

5 Hvis ovenstående ikke er vedlagt tilbuddet vil Tønder Kommune betragte tilbuddet som ukonditionsmæssigt 2.9 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver den laveste pris for Arrild Svømmehal. Ved bedømmelsen af prisen, vil der blive lagt vægt på de af tilbudsgiver oplyste priser som skal være afgivet i danske kr. ekskl. moms, og inklusiv alle øvrige udgifter. Priserne vil samlet blive evalueret ud fra det fremsendte tilbud. Tilbud skal afgives ved udfyldning af relevante felter i tilbudsskemaet (bilag1). 3. Kravspecifikation ufravigelige krav til leverandøren Alle krav i tilbudslisten (bilag 1) skal være opfyldt. Derudover er der følgende krav til opgaven: De tilbudte træpiller skal leve op til DS/EN ISO (2014) eller tilsvarende certificeringer. Dette skal kunne dokumenteres på forlangende. Det forventes at de tilbudte træpiller leveres i kvalitetsklasse A1, hvor følgende krav er gældende: Kvalitetsklasse A1 A2 B Vand, w-%: Aske, w-% tør: Svovl, w-% tør: Effektiv brændværdi, MJ/kg modtaget basis: Mekanisk holdbarhed, w-% (intakte piller): Max. 10 Max. 0,7 Max. 0,03 16,5-19 Min. 97,5 Max. 10 Max. 1,5 Max. 0,03 16,3 19 Min. 97,5 Max. 10 Max. 3,0 Max. 0,04 16,0 19 Min. 96,5 Ved tvivl om hvorvidt de anvendte træpiller lever op til mindstekravene, står det ordregiver frit for at få en stikprøve af træpillerne testet ved anerkendt institut. Test af træpiller vil ske på tilbudsgivers regning. 5

6 4. Kontrakt vedrørende levering af træpiller til Arrild Svømmehal Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af Tønder Kommune i tilfælde af en aftaleindgåelse. Parterne er: Ordregiver Tønder kommune Udbud og Indkøb Jomfrustien 8, 1. sal 6270 Tønder Kontraktansvarlig: Kristina Hansen Direkte tlf. nr.: Mobil nr.: Mail: Leverandør / kontrakthaver Firmanavn Adresse Postnr. og By CVR reg. nr. Kontraktansvarlig: Direkte tlf.nr. Mobil nr.: Mail: 4.1 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt annoncering i overensstemmelse med Tilbudsloven. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder og skal som minimum sikre, at Tønder Kommune modtager de i tilbudsforespørgslens og tilbudsmaterialet anførte produkter og services, samt at kontrakthaver sikres betaling for de i kontrakten aftale varer og ydelser. Kontraktgrundlaget består af: Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver Tilbudsforespørgselsmateriale med bilag fra ordregiver af dd.mm.åååå Kontrakthavers tilbud af dd.mm.åååå Eventuelle spørgsmål og svar Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som ordregiver løbende afgiver. 4.2 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra til og med med mulighed for forlængelse i op til 2x12 måneder. Senest 3 måneder før kontraktudløb tages der stilling til om optionen udnyttes. Dette sker efter dialog med kontrakthaver om prisen jf. pkt Prisregulering. 4.3 Produkter / ydelser Jævnfør kontrakthavers tilbud af dd.mm.åååå 4.4 Ændringer af produktydelser I kontraktperioden er kontrakthaver forpligtet til at orientere Tønder Kommune om evt. ændringer af ydelser / ydelsessammensætning. 4.5 Priser Jf. kontrakthavers tilbud af dd.mm.åååå Prisregulering Forud for stillingtagen til udnyttelse af optionen, vurderes det om prisen skal justeres, det være sig ned eller op. Det forventes at kontrakthaver kommer med en pris pr. ton, der afspejler markedet, der vil være gældende de næste 12 måneder, hvis optionen udnyttes. Kan Tønder Kommune/Arrild Svømmehal ikke acceptere den nye pris, så udløber kontrakten ved kontraktudløb. 6

7 4.7 Kontaktpersoner Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. 4.8 Betaling og fakturering Betalingsbetingelserne er 30 dage. Efter hver levering fremsendes gebyrfrit en samlet E-faktura til Tønder Kommune, Arrild Svømmehal. Tønder Kommune foretrækker elektronisk fakturaer dannet i leverandørens eget økonomiog fakturasystem, via fakturaportal på internettet eller via NemHandel. Fakturablanket dannet via NemHandel er gratis og fungerer fuldt elektronisk. Oplysninger om e- fakturering kan findes på Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer Fakturabeløb Kontrakthavers CVR-nummer. 4.9 Opsigelse af kontrakten Hvis der i aftaleperioden indtræffer indgreb fra kommunalbestyrelsen, der medfører væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger, forbeholder Tønder Kommune sig ret til at opsige kontrakten med 3 måneders varsel Overdragelse af rettigheder og fordringer. Rettigheder og forpligtigelser efter kontrakten med tilhørende bilag, vil hverken helt eller delvist kunne overdrages af kontrakthaver, ligesom de af kontrakten flydende fordringer ikke kan overdrages eller belånes af kontrakthaver Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundt ophold meddele Tønder Kommune dette samt underrette Tønder Kommune om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Hvis kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt - eksempelvis ved reklamation mv., der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten uden varsel. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dans rets almindelige regler om misligholdelse Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver personog tingsskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader der måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede ydelser Tvist Eventuelle tvister der ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres ved Tønder Kommunes værneting og efter dansk ret. 7

8 4.14 Kontraktændringer Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, hvis tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Kontrakthaveren og denne ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne kontrakts indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb Underskrifter Nærværende kontrakt underskrives i 2 eksemplarer, hvoraf hver part modtager 1 eksemplar. Dato: Dato: For leverandøren For Tønder Kommune/Arrild Svømmehal 8

9 Bilag 1 Tilbudsliste til levering af træpiller til Arrild Svømmehal Pris pr. ton (afgives i dansk kr. ekskl. moms, inkl. alle øvrige udgifter) Tilbudsgiver: Dato og underskrift 9

10 Sæt kryds Bilag 2 Tro og love erklæring om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til LBK nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love,. erklærer undertegnede tilbudsgiver 1. Virksomhedens navn: 2. Adresse: 3. Postnummer, by: 4. CVR-nr..på tro og love at 5. Virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 6. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld er under kr. 7. Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, som overstiger kr kr. Denne gæld specificeres i Felt 8 & 9 8. Kreditor nr. 1 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og b. Kr. omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden. d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. 9. Kreditor nr. 2 a. Gæld til (navn og adresse på kreditor) b. Gældens størrelse (inkl. påløbne renter og omkostninger): c. Sæt kryds hvis der er indgået aftale med kreditor om afvikling af gælden? Kr. d. Sæt kryds hvis denne afviklingsordning overholdes. Dato og underskrift Ordregiver må ikke antage et tilbud fra en tilbudsgiver, som har ubetalt, forfalden gæld, der overstiger kr., til det offentlige medmindre: samtlige tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. tilbudsgiveren stiller sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kr. tilbudsgiver i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Uanset gældens størrelse kan Tønder kommune udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsforretning under henvisning til, at denne har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. 10

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud

EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud EU-UDBUD 10/4389 Offentligt udbud På levering af Sygeplejeartikler og Engangs- og flergangshandsker til Frederikshavn Kommune Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414

Annoncering. af genoptræning efter Sundhedslovens 140. Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Annoncering af genoptræning efter Sundhedslovens 140 Sag nr.: 11 / 5.286 33.414 Silkeborg Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 8 1.2 Kommunikation...

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og toupeer til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2 Udbudsansvarlig...4

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole

Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole Tilbudsindhentning Levering af legeplads til Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Maj 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders fremtidige aftaler... 3 1.3

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013

Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 NOTAT JC - Fællesadministrationen 30-05-2011 Udbud af beskæftigelsesfremmende tilbud for ledige og sygemeldte borgere i Høje-Taastrup Kommune 2011 2013 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 2499358/11

Læs mere

EU-UDBUD. Offentligt udbud

EU-UDBUD. Offentligt udbud EU-UDBUD Offentligt udbud levering af sejl til personløftere til Jysk Fællesindkøb Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Kommunikation... 3 1.3 Ordregivers

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Tilbudsindhentning På levering af Lovpligtige tilsyn for Favrskov Kommune Favrskov Kommune efteråret 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Ordregiver...

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune

EU-UDBUD 2014/S 237-417296. Tjenesteydelser Offentligt udbud. På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune EU-UDBUD 2014/S 237-417296 Tjenesteydelser Offentligt udbud På udførelse af tømning og servicering af vejbrønde i Kolding Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere