BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer"

Transkript

1 BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006

2 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Emneord: Borgerrettet forebyggelse, sundhedsfremme, sundhedspolitik, risikofaktorer og kommuner Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: 16. maj 2006 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Resumé af undersøgelsen 4 2 Indledning Baggrund og formål Tilgang, metode og datagrundlag Rapportens opbygning 9 3 Baggrund Baggrunden for projektet Formål 11 4 Status og udfordringer Status Udfordringer 16 5 Bilagsfortegnelse 21 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 3

4 1 Resumé af undersøgelsen Formål og metode Sundhedsstyrelsen ønsker at etablere en rådgivningsfunktion, der skal bistå kommunerne i forhold til deres nye opgaver vedrørende den borgerrettede forebyggelse. COWI er i denne forbindelse blevet bedt om at gennemføre en undersøgelse, der bl.a. skal give et billede af, hvad Sundhedsstyrelsens rådgivning kan indeholde. Undersøgelsen bygger på en telefoninterviewundersøgelse med 78 (af 98 mulige) kommuner, hvor primært "sundhedschefer" i de nye kommuner, er blevet interviewet. Endvidere er der i 18 udvalgte kommuner gennemført dybdegående interview med en række kommunale chefer samt praktikere inden for sundhedsområdet. Overordnet konklusion Undersøgelsen viser, at kommunerne er interesserede i, at Sundhedsstyrelsen etablerer en rådgivningsfunktion, der skal hjælpe dem i relation til den borgerrettede forebyggelse. Cirka 70 procent af kommunerne tilkendegiver således, at der vil være et behov og/eller interesse for en rådgivningsfunktion. Kommunerne tilkendegiver dog samtidig, at deres interesse i en rådgivningsfunktion afhænger af, hvordan denne udformes og hvilke ydelser, den vil tilbyde kommunerne. Med hensyn til rådgivningens indhold og metoder viser undersøgelsen, at kommunerne i høj grad efterspørger vidensopsamling og -formidling fra Sundhedsstyrelsen. I det følgende gengives de mere specifikke konklusioner, som vi har fundet i forbindelse med denne undersøgelse Status og udfordringer Sundhedspolitikker og sundhedsprofiler Undersøgelsen viser, at cirka 2/3 af de "nye" kommuner har udarbejdet eller er i færd med at udarbejde en sundhedspolitik, mens cirka 1/3 af de "nye" kommuner endnu ikke er påbegyndt udarbejdelsen af en sundhedspolitik. Langt hovedparten af de 2/3 kommuner er midt i processen med at udarbejde en sundhedspolitik. Det vil sige, at de endnu ikke har udvalgt de fremtidige indsatsområder, endsige er påbegyndt arbejdet med disse. Dette betyder, som flere kommuner også har peget på, at det er vanskeligt for dem på nuværende tidspunkt præcist at tilkendegive i hvilket omfang de vil få behov for rådgivning samt hvilken rådgivning, der vil være mest relevant for dem. Vores undersøgelse viser endvidere, at 2/3 af kommunernes sundhedspolitikker formuleres med udgangspunkt i en sundhedsprofil. Der er dog stor variation i forståelsen og dermed af indholdet og karakteren af sundhedsprofilerne kommunerne imellem, ligesom der er forskel på i hvilket omfang sundhedsprofilerne inddrages i udarbejdelsen af kommunernes sundhedspolitik. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 4

5 Organisering af sundhedsområdet og sundhedscentre De fleste kommuner har valgt at organisere sundhedsområdet som en mellemform mellem enhedsforvaltning, hvor sundhedsområdet samles i én enhed, og decentralisering i fagforvaltninger, hvor sundhedsområdet decentraliseres ud i de enkelte fagforvaltninger, fx en i Børne- og Ungeforvaltning, Ældre- og Omsorgsforvaltning mv. Organiseringen af sundhedsområdet hænger i flere kommuner tæt sammen med etableringen af et sundhedscenter. Vores undersøgelse viser, at cirka 60 procent af kommunernes enten har etableret - eller har planer om - at etablere et sundhedscenter. Mange af de resterende kommuner, som på nuværende tidspunkt ikke har planer om at etablere et sundhedscenter, giver udtryk for, at de overvejer at etablere et sundhedscenter på et senere tidspunkt. Det skal dog også nævnes, at der i kommunerne er meget forskellige opfattelser af, hvad et sundhedscenter er. Udfordringer I kommunerne er der blandede signaler angående prioriteringen af sundhedsområdet: På den ene side er der en række forhold som peger på, at kommunerne generelt har valgt at prioritere området højt. For det første tiltrækker området sig stor opmærksomhed, herunder politisk opmærksomhed. For det andet får sundhedsområdet mange steder sin egen afdeling og "kommunale chef". For det tredje arbejdes der i en række kommuner med at gøre "sundhed" til et fast punkt på dagsordenen i forbindelse med byrådenes behandling af sager. På den anden side er der også indikationer på, at det særligt er den patientrettede forebyggelse, der vil blive prioriteret i kommunerne - og at denne prioritering vil ske på bekostning af den borgerrettede forebyggelse. Dette skyldes, at kommunerne ser den borgerrettede forebyggelse som en "kan-opgave" i modsætning til den patientrettede forebyggelse, der er en "skal-opgave". Herudover skyldes det, at det er nemmere at dokumentere indsatsen, sikre evidens og påvise eventuelle besparelsesmuligheder i forbindelse med den patientrettede forebyggelse. Med hensyn til målgrupper giver flere kommuner udtryk for, at en særlig udfordring for dem er, hvordan de får fat på den store målgruppe af "arbejdende danskere", herunder hvordan de skal håndtere arbejdspladsen som arena for forebyggelse og sundhedsfremme. Vi har spurgt kommuner om deres styrker henholdsvis svagheder i forhold til at varetage den borgerrettede forebyggelsesopgave. Hovedparten af kommunerne peger på følgende forhold som styrker/svagheder: Kommunestørrelse (både en styrke og svaghed), nærhed til borgerne (en styrke), organisation (både en styrke og svaghed), tværgående opgaveløsning (både en styrke og svaghed), økonomi (en svaghed), medarbejdernes kompetencer og rekruttering (en svaghed) og tidligere erfaringer på området (fx regionalt eller fra Sund-By Netværket) (en styrke). Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 5

6 2 Indledning Denne rapport gengiver resultaterne af en undersøgelse vedrørende kommunernes ønsker og forventninger til indholdet af en rådgivningsfunktion på forebyggelsesområdet, der påtænkes etableret i regi af Sundhedsstyrelsen. Undersøgelsen er gennemført af COWI A/S for Sundhedsstyrelsen i perioden fra februar til maj Baggrund og formål Ny forebyggelses- opgave Som følge af strukturreformen får kommunerne ansvaret for væsentlige nye opgaver på sundhedsområdet. Med vedtagelsen af den nye sundhedslov har kommunerne således frem over et klart formuleret ansvar for, at skabe rammer for en sund levevis ved varetagelse af deres opgaver i forhold til borgerne. Et af formålene hermed er at sikre, at kommunerne - der er nær på borgerne - frem over indtænker forebyggelse og sundhedsfremme i alle forhold, der har betydning for sundheden (dvs. for eksempel miljø, trafik, beskæftigelse, og fritid samt det helt oplagte socialområde). I den forbindelse skelnes overordnet mellem to typer af forebyggelse: Den borgerrettede forebyggelse, som er den indsats, der forebygger, at sygdom og ulykker opstår. Den patientrettede forebyggelse, som er den indsats, der skal forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere og begrænse dens evt. komplikationer. Kommunerne får alene hovedansvaret for den borgerrettede forebyggelse. 1 På denne baggrund har Sundhedsstyrelsen "som målsætning at styrke samarbejdet med kommunerne, og at kommunerne kender styrelsen som en relevant part, der kan understøtte og vejlede dem i opgaveløsningen på forebyggelses-området". 2 Etablering af opsøgende konsulentfunktion Med henblik på at realisere denne målsætning vil Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, etablere en rådgivningsfunktion, der gennem en tre-årig periode skal "sætte den borgerrettede forebyggelse på dagsordenen og tegne linierne for en hensigtsmæssig forebyggelsesindsats i kommunerne". 3 Den rådgivnings-funktion skal i løbet af den tre-årige projekt-periode have bidraget til at udvikle en hensigtsmæssig platform for Sundhedsstyrelsens rådgivning af kommunerne. 1 Det er mere præcist den forebyggelse, der ikke foregår i forbindelse med patientbehandling i sygehusvæsenet og i almen praksis, der frem over skal varetages af kommunerne. 2 Jf. Sundhedsstyrelsens anmodning i brev af 20. januar 2006 om tilbud på undersøgelse vedrørende en rådgivningsfunktion (konsulentfunktion). 3 Jf. Sundhedsstyrelsens brev af 20. januar Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 6

7 Formål Det overordnede formål med undersøgelsen er - med Sundhedsstyrelsens egne ord - at få skabt "et billede af, hvad Sundhedsstyrelsens rådgivningsfunktion skal indeholde." 4 4 Undersøgelsen skal således afdække: status for kommunernes evne til/forberedelse på (organisatorisk) at kunne varetage de kommende nye opgaver på forebyggelsesområdet interesse og behov hos kommunerne for en rådgivningsfunktion på forebyggelsesområdet, herunder det mere konkrete behov for rådgivning forventninger - kommunernes egen opfattelse af/forventninger til deres rolle i forbindelse med den borgerrettede forebyggelse, samt mere generelt kommunernes forventninger til Sundhedsstyrelsen 2.2 Tilgang, metode og datagrundlag Undersøgelsens faser Undersøgelsen har været opdelt i fire faser: 1) opstart og eksplorative interview, 2) telefoninterviewundersøgelse (spørgeskema), 3) dybdegående interview og 4) afrapportering. Opstart I opstartsfasen er designet af undersøgelsen blevet drøftet mellem Sundhedsstyrelsen og konsulenten. Der er gennemført en række eksplorative interview med kommuner og udvalgte interessenter. På baggrund af disse interview har konsulenten udarbejdet spørgeguides for henholdsvis den telefoniske interviewundersøgelse og den dybdegående interviewundersøgelse. Udkast til interviewguides er herefter drøftet med Sundhedsstyrelsen og justeret efter styrelsens bemærkninger. Telefoninterview-undersøgelse Telefoninterviewundersøgelsen er gennemført på baggrund af en fast spørge-guide (spørgeskema), der er vedlagt i bilag 1. Formålet med undersøgelsen har været at indhente information fra så mange af de 98 "nye" kommuner som muligt om behov og ønsker i relation til den rådgivningsfunktion samt status for varetagelsen af den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse i kommunerne. Et centralt metodisk problem i forbindelse med undersøgelsen har været udvælgelse af respondenter. Vi har valgt at målrette undersøgelsen mod de nye "sundhedschefer" i kommunerne. Kommunernes forskelligartede organisering betyder imidlertid, at "sundhedschefen" ikke er et entydigt begreb. Der kan være tale om en sundhedschef, en social- og sundhedschef, en børne- og ungechef eller andet afhængigt af, hvordan den enkelte kommune har valgt at organisere sig. Såfremt der ikke har været en "sundhedschef", har vi søgt at identificere den person, som har ansvaret for kommunens borgerrettede forebyggelsesindsats. 4 Jf. Sundhedsstyrelsens brev af 20. januar Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 7

8 Den nye kommunale struktur har ikke været endeligt på plads personalemæssigt i alle kommuner, mens vores telefonundersøgelse har stået på. De kommuner, der ikke skal sammenlægges, har været længere fremme end sammenlægningskommunerne og har alle haft udpeget en chef for den borgerrettede forebyggelse. For så vidt angår sammenlægningskommuner har det i enkelte tilfælde været vanskeligt at få fat på den relevante person med ansvar for den borgerrettede forebyggelse. I enkelte kommuner var personen ikke udpeget på undersøgelsestidspunktet. Og i andre kommuner var personen netop ansat og havde ikke endnu det fornødne kendskab til området, hvorfor det ikke gav mening at interviewe vedkommende. I disse - enkeltstående - tilfælde har vi interviewet en anden relevant chef med kendskab til kommunens "nye" opgaver på forebyggelsesområdet. 5 Vi har i forbindelse med telefonundersøgelsen interviewet i alt 78 personer ud af 98 mulige, dvs. at undersøgelsen bygger på en svarprocent på 80 %. Vi anser dette resultat for tilfredsstillende. Ud over det generelle dataudtræk fra telefonundersøgelsen har vi lavet et udtræk på henholdsvis sammenlægnings- og ikke-sammenlægningskommuner men henblik på at kunne belyse eventuelle forskelle i rapporten. Ligeledes har vi lavet udtræk vedrørende små kommuner (mindre end indbyggere), middelstore kommuner (mellem indbyggere) og store kommuner (større end indbyggere). De steder, hvor vi har kunnet konstatere markante forskelle mellem sammenlægnings- og ikke-sammenlægnings-kommuner samt i forhold til kommunestørrelse, er det fremhævet i rapporten. Dybdegående interviewundersøgelse Den dybdegående interviewundersøgelse er gennemført i 18 udvalgte kommuner. Formålet med undersøgelsen har været at tilvejebringe et dækkende og solidt grundlag for at beskrive indholdet af den konsulentbistand, der efterspørges i kommunerne. De 18 kommuner er udvalgt på baggrund af drøftelser med Sundhedsstyrelsen og med afsæt i nedenstående fire kriterier. Tabel 2.1: Fire kriterier for valg af kommuner til dybdegående interview Kriterier Forklaring Kriterium 1 Repræsentation af både sammenlægningskommuner og kommuner, der ikke skal sammenlægges. Kriterium 2 Bred geografisk repræsentation i regionerne, herunder repræsentation af både land- og bykommuner. Kriterium 3 Kommuner, der igennem flere år har arbejdet med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse - og er langt fremme i forberedelserne til at kunne varetage de nye opgaver på området. Kriterium 4 Kommuner, der forventes at står overfor særligt store problemer på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Tabellen nedenfor lister kommunerne, der på baggrund af ovennævnte udvælgelsesproces har været udvalgt til at indgå i den dybdegående interviewundersøgelse. 5 Af bilag 1 fremgår de steder, hvor vi har valgt at interviewe en anden respondent (markeret med stjerne). Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 8

9 Tabel 2.2 Vores valg af kommuner til interviewundersøgelsen Regioner Valg af kommuner Region Hovedstaden Gribskov Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Høje-Taastrup Kommune Dragør Kommune Region Sjælland Odsherred Kommune (Lolland Kommune)* (Ny Sorø Kommune)* Ny Næstved Kommune Region Syddanmark Odense Kommune Langeland Kommune Esbjerg Kommune Varde Kommune Region Midtjylland Ny Lemvig Kommune Odder Kommune Århus Kommune Holstebro Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Frederikshavn Kommune Aalborg Kommune Morsø Kommune * Lolland Kommune har ikke ønsket at medvirke, fordi de på undersøgelsestidspunktet var midt i processen med ansættelse af sektorchefer, der bl.a. skal være ansvarlige for sundhedsområdet. Endvidere har Ny Sorø Kommune af tidsmæssige årsager valgt at afstå fra deltagelse i undersøgelsen. Der er gennemført to personlige interview med nøglepersoner i hovedparten af de 18 udvalgte kommuner. Interviewene er gennemført med "sundhedschefen" - eller en anden relevant chef indenfor sundhedsområdet, jf. diskussionen ovenfor. Herudover har vi interviewet en "praktiker", der så vidt muligt har arbejdet med forebyggelsesområdet i kommunen, fx inden for den kommunale sundhedspleje. Afrapportering Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret i nærværende rapport. Undersøgelsens resultater har været drøftet med Sundhedsstyrelsen, der har haft lejlighed til at komme med kommentarer og bemærkninger til undersøgelsen i forbindelse med et møde den 1. maj Rapportens opbygning Foruden resuméet og dette indledende kapitel indeholder rapporten 2 kapitler. Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af baggrunden for styrelsens ønske om at etablere en rådgivningsfunktion, herunder en beskrivelse af rammevilkårene for projektet i form af økonomi, bemanding, tidshorisont mv. Kapitel 4 indeholder en beskrivelse af status og udfordringer i kommunerne for så vidt angår den borgerrettede forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 9

10 3 Baggrund I dette kapitel beskrives i korte træk baggrunden for Sundhedsstyrelsens ønske om at etablere en rådgivningsfunktion. 3.1 Baggrunden for projektet Fokus på fysisk aktivitet Det er alene den borgerrettede forebyggelse, der er i fokus i projektet "Kommuner i bevægelse". Herudover er Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, bundet af, at en vis andel af midlerne til den rådgivningsfunktion skal anvendes til rådgivning og vejledning vedrørende fysisk aktivitet. Når fysisk aktivitet er særlig i fokus skyldes det bl.a. senere års erkendelse af, at fysisk inaktivitet er en selvstændig risikofaktor for udvikling af sygdom samt for tidlig død med negative konsekvenser for folkesundheden. 6 Bevillingsmæssig baggrund Indenrigs- og sundhedsministeriet anmodede i foråret 2005 om tilslutning til at afholde merudgifter på ca. 40 mio. kr. til målrettede initiativer inden for forebyggelse. Heraf blev ca. 15 mio. kr. afsat til forebyggelse og behandling af overvægt hos børn og unge, herunder 2 mio. kr. til "et bevægelsesrejsehold, der skal rejse rundt i landet og give råd til institutioner om, hvordan leg og bevægelse kan blive en naturlig del af hverdagen for børn og unge". 7 Denne bevilling på 2 mio. kr. udgør en del af det økonomiske grundlag for etableringen af en rådgivningsfunktion. Herudover har Sundhedsstyrelsen yderligere ca. 5,5 mio. kr. til rådighed til den rådgivningsfunktion fra forskellige puljer. Sammenhæng med andre initiativer Ud over etablering af en rådgivningsfunktion igangsættes i 2006 en række andre indsatser vedrørende fysisk aktivitet i kommunerne. 8 I den forbindelse skal projektet Kampagnen 60 minutter om dagen i 2006 fremhæves, der ligesom den rådgivningsfunktion skal bidrage til målsætningen om at styrke samarbejdet med kommunerne. Dette kampagneprojekt er samtidig en del af en flerårig kampagnestrategi, der sigter mod at formidle Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet og skabe en platform for en national indsats for at fremme fysisk aktivitet, herunder at øge kommunernes fokus på fysisk aktivitet i deres planlægning og udførende arbejde. Som del af satspuljeforligene for 2005 til 2008 er der endvidere afsat 73 mio. kr. til en kommunal indsats omkring forebyggelse og behandling af svær overvægt hos børn og unge. Midlerne er afsat med det formål, dels at gennemføre en struktureret forebyggelsesindsats i et antal kommuner, dels sikre en resultatopsamling, der kan anvendes i en national implementering. 6 Jf. projektbeskrivelse for projekt "Rejsehold" af 17. januar Jf. projektbeskrivelse for projekt "Rejsehold" af 17. januar Jf. notatet "FYSISK AKTIVITET 2006", af 2. marts 2006, Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 10

11 Ud over disse initiativer, som er særlig målrettet kommunerne, har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udnævnt 2007 til at være året for fysisk aktivitet et initiativ kaldet Gang i Danmark. Projektet skal støtte decentrale aktiviteter og styrke lokal netværksdannelse gennem bl.a. kommunale initiativer, fx ved at anvise samarbejdsmuligheder mellem kommunale institutioner, lokale organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner og inspirere disse til at iværksætte aktiviteter omkring fysisk aktivitet og sundhed. Endelig er det Sundhedsstyrelsens mål, at fysisk aktivitet skal have en central plads i sundhedssektoren som en væsentlig faktor i forebyggelse og behandling. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen bl.a. iværksat et projekt om "Inddragelse af fysisk inaktivitet og uhensigtsmæssig kost som risikofaktorer i patient-registreringen" (PRIK), samt et projekt omkring Fysisk aktivitet i psykiatrien. Etablering af Sundhedsstyrelsens rådgivningsfunktion - og dennes fokus på fysisk aktivitet - skal ses i sammenhæng med alle disse ovennævnte initiativer. 3.2 Formål Formål Med Center for Forebyggelse's egen formulering er formålet med etablering af den rådgivningsfunktion at: 9 "Understøtte kommunerne i at opbygge en effektiv og vidensbaseret borgerrettet forebyggelsesindsats indenfor fysisk aktivitet Udvikle en model for hvordan Sundhedsstyrelsen via en udgående funktion kan understøtte den borgerrettede forebyggelsesindsats Understøtte den kommunale sundhedspolitik hvor fysisk aktivitet prioriteres som en risikofaktor" Sundhedsstyrelsen planlægger, at den rådgivningsfunktion skal forankres i styrelsen med tilknyttede konsulenter, som tager ud i kommunerne. 9 Jf. af 2. marts 2006 fra Sundhedsstyrelsen. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 11

12 4 Status og udfordringer I dette kapitel vurderes status for kommunernes forberedelser til at varetage den borgerrettede forebyggelsesopgave i forhold til: a) at udarbejde en sundhedspolitik og sundhedsprofil og b) den organisatoriske opbygning og forankring af den borgerrettede forebyggelse. Herudover undersøger vi i kapitlet, hvilke udfordringer kommunerne finder, at de står overfor på området. 4.1 Status Status vedrørende sundhedspolitik og sundhedsprofiler Hvad er en sundhedspolitik? En central del af kommunernes forberedelse til at kunne varetage sundhedsopgaven er formuleringen af en sundhedspolitik. KL har anbefalet, at alle kommuner formulerer en sådan politik: KL anbefaler, som den første og vigtigste del af den langsigtede planlægning af sundhedsopgaverne, at kommunerne vedtager en sundhedspolitik med tilknyttede klare mål, strategier, handlingsplaner og evalueringsprocedure. [ ] En sundhedspolitik bør indeholde en beskrivelse af, på hvilken måde kommunerne løfter sundhedsopgaven ved en sammenhængende vifte af lokale sundhedstilbud i lokalområdet. 10 Sundhedspolitikken skal således udgøre fundamentet for kommunernes varetagelse af sundhedsopgaverne. Den vil ofte indeholde kommunens målsætninger på sundhedsområdet, samt fortælle hvilke områder kommunen har valgt at prioritere (og dermed også de områder, som ikke er prioriteret). Herudover kan den indeholde strategi og handlingsplaner for, hvordan målsætningerne skal nås. Stor forskel på kommunerne Vores interviewundersøgelser viser, at der er stor forskel på, hvor langt kommunerne er kommet i forhold til at formulere en sundhedspolitik. Tabel 4.1: "Hvor langt er jeres nye kommune med hensyn til udarbejdelsen af en sundhedspolitik for (sammenlægnings-)kommunen? Antal kommuner Procent Ej påbegyndt % Under udarbejdelse % Ligger til politisk godkendelse 2 3 % Vedtaget 5 6 % Kilde. COWIs telefoninterviewundersøgelse. Anm.: N=77 Det ses af tabellen, at 25 kommuner endnu ikke har påbegyndt udarbejdelsen af en sundhedspolitik, mens 44 kommuner er i gang med at udarbejde en politik på sundhedsområdet. Endelig er der 2 kommuner, hvor sundhedspolitikken ligger til 10 "Temaguide om sundhedsområdet", august 2005, KL, side 48. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 12

13 politisk godkendelse og 5 kommuner, som allerede har en færdig formuleret sundhedspolitik. Undersøgelsen viser endvidere, at der er forskel på, hvor langt sammenlægningskommuner henholdsvis ikke-sammenlægningskommuner er med udarbejdelsen af en sundhedspolitik. Det er primært ikke-sammenlægnings-kommunerne, der er langt fremme med hensyn til at udarbejde en sundhedspolitik, idet kun 10 % af ikke-sammenlægningskommunerne endnu ikke har påbegyndt udarbejdelsen af sundhedspolitikken, mens næsten halvdelen af sammenlægningskommunerne endnu ikke har påbegyndt arbejdet. Sundhedsprofil Vores interviewundersøgelse viser endvidere, at langt den overvejende del af kommunernes sundhedspolitikker vil blive/er formuleret med udgangspunkt i en sundhedsprofil (cirka 2/3 af kommunerne). Undersøgelsen viser endvidere, at det især er i sammenlægningskommuner, at man endnu ikke ved, om sundhedspolitikken vil tage udgangspunkt i en sundhedsprofil. Endvidere tyder vores undersøgelse på, at større kommuners sundhedspolitik oftere tager udgangspunkt i en sundhedsprofil. Der er dog ikke en entydig opfattelse af, hvad en sundhedsprofil er samt indholdet heraf. Der er derfor stor variation af karakteren af sundhedsprofilerne kommunerne imellem. I nogle kommuner tages udgangspunkt i data om kommunens borgere, som kommunen selv har indhentet. Andre steder tages udgangspunkt i amtsligt udarbejdede sundhedsprofiler eller i data fra embedslægen og/eller nationale data, eller blot andre eksisterende og tilgængelige data over fx sygdomsforekomster, indlæggelser og lignende vedrørende kommunens borgere. Der er forskel på i hvilket omfang sundhedsprofilerne inddrages i udarbejdelsen af kommunernes sundhedspolitik. Nogle kommuner udarbejder deres sundhedspolitik med udgangspunkt i en "færdig" sundhedsprofil, mens andre kører et parallelt forløb, hvor sundhedsprofil og sundhedspolitik udarbejdes sideløbende. En enkelt kommune har valgt "at gå den anden vej rundt - først udarbejder vi en sundhedspolitik, og dernæst en sundhedsprofil" Status vedrørende organisatorisk opbygning og forankring Organisation - to hovedmodeller Der kan tegnes to overordnede modeller for, hvordan kommunerne kan organisere sundhedsområdet. I den ene model samler kommunerne alle sundhedsopgaver i en forvaltning og skaber en samlet sundhedsafdeling - typisk under ledelse af en sundhedschef COWIs telefoninterviewundersøgelse. 12 Det er kun i to af de allerstørste kommuner - Københavns Kommune og Aalborg Kommune - at sundhedsområdet er organiseret som selvstændigt forvaltningsområde. I hoved-parten af kommunerne "deler" sundhedsafdelingen forvaltning med fx socialområdet, børneområdet, omsorgsområdet eller andet. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 13

14 I den anden model decentraliseres sundhedsopgaverne til andre fagforvaltninger. Det vil sige, at en række fagforvaltninger varetager sundhedsopgaverne som et led i deres almindelige opgavevaretagelse. Som eksempel kan nævnes, at en børne- og ungeforvaltning varetager opgaver vedrørende sundhedspleje og forebyggelse mv. i relation til børn og unge gruppen. Figur 4.1: To hovedmodeller for kommunal organisering af sundhedsområdet og en lang række mellemformer Anm.: Angivelsen af hvor mange procent af kommunerne, som har valgt en given organisationsform er baseret på et skøn med baggrund i telefoninterviewundersøgelse og den dybdegående interviewundersøgelse. Vores interviewundersøgelse viser, at hovedparten af kommunerne har valgt at organisere sig i en række mellemformer i relation til de to hovedmodeller med henholdsvis enhedsforvaltning og decentralisering af sundhedsområdet. Et eksempel på en sådan mellemform er fx Ny Næstved Kommune og Morsø Kommune, hvor der etableres en særlig sundhedsafdeling, der kommer til at høre under Omsorgs- og Sundhedsforvaltningen. Dette trækker i retning af enhedsforvaltningsmodellen. Men fx Ny Næstved Kommune har ikke planer om at samle alle sundhedsopgaverne i sundhedsafdelingen. Nogle opgaver på ældre-, handicapog børneområdet placeres i andre forvaltninger. I kommunens plan for udviklingen af en sundhedspolitik hedder det: "Borgerne skal opleve et sammenhængende sundhedsvæsen - fokus på sammenhængskraft i det kommunale sundhedsvæsen mellem 1) sundhedsafdelingen, 2) sundhedsaktiviteter på ældre og handicapområdet samt 3) den kommunale børnesundhedstjeneste [ ]." 13 Et andet eksempel kan hentes fra Høje-Taastrup kommune, der har etableret en særlig sundhedsafdeling - her også kaldet et sundhedscenter - under ledelse af en sundheds- og forebyggelseschef (som refererer til en direktør for et samlet social- 13 "Plan for udvikling af Ny Næstved Kommunes Sundhedspolitik", arbejdspapir, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 14

15 og sundhedsområde). Fra sundhedscentret skal der ske en overordnet udvikling og koordinering samt initiering af aktiviteter på forebyggelsesområdet, mens det er meningen at konkrete aktiviteter og/eller driftsopgaver på forebyggelsesområdet så vidt muligt skal forankres og drives af de enkelte drifts-områder, lige fra ældreområdet over børn og unge til teknik og miljø samt fysisk planlægning. Der er i den forbindelse etableret samarbejdsfora, som skal medvirke til at sikre en koordinering. Høje-Taastrup kommune er samtidig et af flere eksempler på en kommune, der organisatorisk er gået bort fra en traditionel forvaltningsmodel til en såkaldt virksomhedsmodel, hvor kommunen organiseres i et antal (typisk 10-15) selvstændige driftsområder med egne fagchefer, som varetager den daglige drift, men med reference til en direktør for det pågældende (og flere beslægtede) områder, der arbejder på et mere overordnet og strategisk niveau og som er medlem af en direktion (på typisk 3-5 medlemmer). Forankring I vores interviewundersøgelse har vi spurgt kommunerne om, hvor i forvaltningen den borgerrettede forebyggelse vil blive forankret. Cirka 1/3 af kommunerne svarer, at den borgerrettede forebyggelse bliver forankret i Social- og Sundhedsforvaltningen, mens de øvrige svarer, at den forankres et andet sted. Sundhedsudvalg En række kommuner har valgt at etablere et egentligt sundhedsudvalg, mens andre kommuner ikke har valgt at gøre dette. Etableringen af et sundhedsudvalg kan ses som et udtryk for, at politikerne vælger at give høj prioritet til sundhedsområdet. Sundhedscentre Organiseringen af sundhedsområdet hænger i nogle kommuner tæt sammen med etableringen af et sundhedscenter. Vi har i vores interviewundersøgelse spurgt om, hvad status er for kommunernes planer om at etablere sundheds-centre. Tabel 4.2: Har I etableret eller haft planer om at etablere et sundhedscenter? Antal kommuner Procent Sundhedscenter etableret % Sundhedscenter under etablering % Projektbeskrivelse under udarbejdelse % Ingen aktuelle planer om etablering af sundhedscenter % Kilde. COWIs telefoninterviewundersøgelse. Anm.: N=77 Det fremgår af tabellen, at godt 20 % af kommunerne har etableret et sundhedscenter, mens godt 15 % af kommunerne er ved at etablere et sundhedscenter. I godt 20 % af kommunerne er en projektbeskrivelse af et sundhedscenter under udarbejdelse. Endelig er der 40 % af kommunerne, som ikke har aktuelle planer om at etablere et sundhedscenter. Vores undersøgelse viser, at små kommuner (under indbyggere) i mindre grad har aktuelle planer om at etablere et sundheds- Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 15

16 center, mens store kommuner (over indbyggere) er længere i processen vedr. etablering af et sundhedscenter. Mange af de kommuner, som på nuværende tidspunkt ikke har planer om at etablere et sundhedscenter, nævner, at de gør sig tanker om at lave et sundhedscenter på et senere tidspunkt. Det skal ligeledes nævnes, at der i kommunerne er forskellige opfattelser af, hvad et sundhedscenter er. Eksempelvis omtales følgende som et sundhedscenter: "Forebyggelsescenter", "Trænings- og rehabiliteringscenter", "Ældrecenter" og "Virtuelt/murstensløst sundhedscenter". I de kommuner, hvor man har fået del i Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje på 100 mio. kr. til sundhedscentre, er der er sat ekstra skub i udviklingen af sundhedsområdet. Puljen har også haft en afsmittende effekt i forhold til den borgerrettede forebyggelse, hvor kommuner som har etableret eller planlægger at etablere et sundhedscenter er længere fremme i overvejelserne om, hvordan den borgerrettede forebyggelse skal håndteres Særligt om fysisk aktivitet I vores interviewundersøgelse har vi spurgt kommunerne om, hvorvidt de har udvalgt særlige indsatsområder indenfor den borgerrettede forebyggelse, som de vil fokusere på indenfor de næste par år. Undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af kommunerne endnu ikke har besluttet, hvilke indsatsområder de vil fokusere på. I de kommuner, der allerede har udvalgt indsatsområder, vil kommunerne primært fokusere på fysisk aktivitet (38 %), rygning og rygestop (36 %), børnefedme (35 %) samt alkohol (32 %). Aktiviteter At mange kommuner vil fokusere på fysisk aktivitet de næste par år er i tråd med, at cirka 3/4 af kommunerne har iværksat eller forventer at iværksætte aktiviteter vedr. fysisk aktivitet. Aktiviteterne vedr. fysisk aktivitet i kommunerne er meget forskelligartede og rammer forskellige målgrupper. Eksempelvis kan følgende aktiviteter nævnes: "Børn i bevægelse", "Aktiv skole", "Uge 36", "Ældre fitness", "Motion for livet", "Fysisk træning og dagpenge", stavgang, særlig indsats for kommunalt ansatte, etablering af motionsstier, aktiviteter for overvægtige, gravide og sindslidende. Forankring I cirka 40 % af kommuner er eller vil aktiviteterne vedr. fysisk aktivitet blive forankret indenfor sundhedsområdet. Herudover viser vores undersøgelse, at aktiviteterne vil blive forankret bredt indenfor kommunens øvrige forvaltninger og områder. 4.2 Udfordringer Blandede signaler Vores interviewundersøgelse viser, at der er blandede signaler, når det gælder de kommunale embedsmænds forventninger til kommunernes varetagelse af de nye opgaver på forebyggelsesområdet. På den ene side er der en række forhold, der peger på, at kommunerne har valgt at sætte sundhedsområdet generelt højt op på den politiske dagsorden. Det gælder i relation til den vægt, som området har fået i den Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 16

17 kommunale organisation, samt at sundhedsområdet står til mange steder at få sit eget politiske udvalg. "Kan-opgave" Når dette er sagt, er der samtidig en række af kommunerne, der eksplicit nævner, at den borgerrettede forebyggelse er en "kan-opgave", hvorfor den ikke vil få højeste prioritet. KL har defineret "skal-opgaver" og "kan-opgaver" således: Kommunernes fremtidige opgaver kan deles op i skal-opgaver (obligatoriske opgaver) og kan-opgaver (frivillige opgaver). Skal-opgaverne er de opgaver, der er lovbestemte. Skal-opgaverne er kommunens nuværende lovbestemte sundhedsopgaver inden for hjemmesygepleje, sundhedspleje, tandpleje, begravelseshjælp, sundhedsberedskab og vedligeholdelsestræning. Skal-opgaverne er endvidere de opgaver, kommunerne, som følge af reformen, overtager fra amterne, dvs. forebyggelse og sundhedsfremme, genoptræning, stof- og alkoholområdet og tandplejen. Kommunerne modtager DUT-kompensation for disse skalopgaver. Kan-opgaverne er de opgaver, som ikke er lovbestemte, men som kommunen alligevel kan vælge at tage op. Den kommunale medfinansiering giver bl.a. kommunerne et incitament til bredt at tænke i at udvikle de kommunale servicetilbud på sundhedsområdet. 14 Den borgerrettede forebyggelse er ikke lovmæssigt reguleret, hvorfor der altså er tale om en "kan-opgave". Som et eksempel på en "kan-opgave" siger KL, at det fx drejer sig om "udbygning af borgerrettede tilbud i forhold til især børn og unge i daginstitutioner og skoler og ældre i kommunen, med henblik på at sætte mere fokus på mere motion og bedre kost i hverdagen." 15 Sikre dokumentation og evidens I en tid med snævre økonomiske rammer for kommuner, herunder skattestop, vil et indsatsområde som den borgerrettede forebyggelse skulle konkurrere med andre indsatsområder om økonomiske midler; og nogle interviewpersoner udtrykker da også direkte bekymring for, at den borgerrettede forebyggelse kan få det svært i en "konkurrence" med den patientrettede forebyggelse. Det tyder på, at kommunerne vælger at prioritere den patientrettede forebyggelse højere end den borgerrettede forebyggelse, da det her er nemmere at dokumentere indsatsen, sikre evidens og påvise eventuelle besparelsesmuligheder, ligesom den økonomiske besparelse her umiddelbart forventes at manifestere sig langt hurtigere. Dette er da også baggrunden for, at mange af kommunerne peger på, at den største udfordring for den borgerrettede forebyggelse er at sikre dokumentation og evidens, således at området kan få de nødvendige økonomiske midler stillet til rådighed. Sundhedsfagligt miljø En anden mere konkret udfordring, som kommunerne står overfor er at sikre et sundhedsfagligt miljø. For de kommuner, som har valgt at samle alle sundhedsopgaverne i én afdeling eller forvaltning, er det ikke noget problem at skabe et sundhedsfagligt miljø, da der typisk i de nye, større kommuner vil være et tilstrækkelig stort medarbejderunderlag til at sikre et sådant miljø. 16 Jo mere kommunerne bevæger sig i retning af en decentralisering af sundhedsområdet i fagforvaltninger 14 "Temaguide om sundhedsområdet", august 2005, KL, side "Temaguide om sundhedsområdet", august 2005, KL, side Undtagelsen er dog de mindste af kommunerne, fx Langeland, Dragør og Vallensbæk Kommuner, som vil have forholdsvis få medarbejdere på sundhedsområdet, selv om de samler opgaverne ét sted. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 17

18 eller driftsområder, jo større et problem vil de have med hensyn til at skabe et sundhedsfagligt miljø, jf. figur 4.1. "Sundheds konsekvenser" En række kommuner, bl.a. Ny Næstved Kommune, Odsherred, Ny Lemvig Kommune, Ny Frederikshavn og Morsø Kommune, arbejder med at skabe en ordning, hvor fx "sundhedsmæssige konsekvenser", "sundhedsøkonomiske konsekvenser" eller "sundhedsfremme konsekvenser" bliver et fast punkt på dagsordenen i forbindelse med alle byrådsbeslutninger. I dag vurderes de fleste punkter på dagsordenen i byrådene ofte i forhold til økonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser og miljømæssige konsekvenser. Det vil være at stor betydning, hvis kommunerne også "tvinges" til at skulle "tænke sundhed", hver gang de behandler en sag i forbindelse med et byrådsmøde. En måde at anskue et policy-områdes succes på er at søge at måle i hvor høj grad, det er en del af "mainstream". Det vil sige i hvor høj grad, det "per automatik" tænkes ind i og influerer på de dominerende ideer, attituder, praksisser og tendenser, der gør sig gældende i samfundet. 17 Såfremt sundhedsområdet opnår status i kommunerne, som et fast punkt på dagsordenen i forbindelse med alle beslutninger i byrådene, vil dette være et udtryk for en meget høj grad af "mainstreaming". "De arbejdede danskere" Flere kommuner nævner, at det er en særlig udfordring for dem, hvordan de skal få fat på den store målgruppe af "arbejdende danskere", herunder hvordan de skal håndtere arbejdspladsen som arena for forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne giver udtryk for, at de har godt fat i de traditionelle målgrupper som børn/unge, handicappede/syge og ældre. Disse målgrupper er typisk kendt af forvaltningerne, og kommunerne har en lang tradition for at arbejde med dem. Herudover kan de ofte nås via kommunale institutioner som daginstitutioner, skoler, beskyttede boliger, plejehjem mv. Arbejdspladsen og "de arbejdede danskere" er derimod en arena og målgruppe, som kommunerne ikke er vant til at arbejde med. Og de efterspørger derfor metoder til, hvordan denne arena og målgruppe kan håndteres. Styrker og svagheder Vi har i forbindelse med vores telefoninterviewundersøgelse spurgt kommunerne om den vigtigste styrke og svaghed i forhold til, at kommunen kan vare-tage opgaverne vedrørende borgerrettet forebyggelse. Kommunernes svar handler for langt hovedpartens vedkommende om følgende forhold: Kommunestørrelse (en styrke og svaghed) Nærhed til borgerne (en styrke) Organisation (en styrke og svaghed) Tværgående opgaveløsning (en styrke og svaghed) Økonomi (en svaghed) 17 "Mainstream" og "Mainstreaming" anvendes flittigt i EU sammenhæng, når policy-områders gennemslagskraft skal vurderes. Mainstream kan defineres således: "The main-stream represents the principal, dominant ideas, attitudes, practices or trends. It is where choices are considered and decisions are made that affect economic, social and political options. It is where things happen. The mainstream determines who gets what and provides a rationale for the allocation of resources and oppotunities." Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 18

19 Medarbejdernes kompetencer og rekruttering (en svaghed) Tidligere erfaringer på området (en styrke) Nedenfor er gengivet nogle af de typiske udsagn fra kommunerne, som afspejler emnerne ovenfor. Først nogle eksempler på styrker: Boks 4.1: Udsagn om kommunernes "styrke" m.h.t. at kunne løfte den borgerrettede forebyggelse "Vores kommune har en størrelse, der gør at vi kan løfte opgaven". (kommunestørrelse) "At det nu bliver en større kommune, der dermed får større faglighed, flere ressourcer og større mulighed for en tværfaglig indsats." (kommunestørrelse) "Vi er tætte på borgerne." (nærhed til borgerne) "Vi er tæt på borgernes dagligdag, fx foreninger, skoler og andre institutioner." (nærhed til borgerne) "Det er et lille samfund, så kommunen kan overskue hele lokalsamfundet og sikre, at der ikke gemmer sig problemer." (nærhed til borgerne) "I kommunen har vi valgt at udnævne en direktør for forebyggelsen." (organisation) "At kommunen har organiseret sig således, at hele sundhedsområdet samles i én forvaltning med eget politisk udvalg." (organisation) "Det er en styrke, at der er mulighed for at tænke på tværs af forvaltningen." (tværgående opgaveløsning) "Vores medlemskab af Sund By netværket." (tidligere erfaringer på området) "Vores stærke tradition i Nordjyllands Amt for arbejde med sundhedsfremme." (tidligere erfaringer på området) Kilde: COWIs telefoninterviewundersøgelse Nedenfor er gengivet eksempler på svagheder, som kommunerne har peget på, for så vidt angår deres mulighed for at løfte den borgerrettede forebyggelse. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 19

20 Boks 4.2: Udsagn om kommunernes "svaghed" m.h.t. at kunne løfte den borgerrettede forebyggelse "Kommunens størrelse." (kommunestørrelse) "Kommunen er ikke særlig stor" (kommunestørrelse) "Kommunen er stor. Og derfor er det svært for os at sikre en samlet, koordineret indsats." (kommunestørrelse, tværgående opgaveløsning) "Jeg er bekymret for, om vi bliver økonomisk gearet til at varetage opgaverne" (økonomi) "Kommunen får ikke nye økonomiske midler til indsatsen." (økonomi) "Eksisterende økonomiske rammer." (økonomi) "Der er ingen penge til forebyggelsesområdet." (økonomi) "Vi mangler folk til den udførende del af opgaven." (medarbejdere) "Vi mangler de fornødne kompetencer og medarbejdere." (medarbejdere) Kilde: COWIs telefoninterviewundersøgelse. Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer 20

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Undersøgelse af madog bevægelsespolitikker i kommunerne

Undersøgelse af madog bevægelsespolitikker i kommunerne Fødevarestyrelsen Undersøgelse af madog bevægelsespolitikker i kommunerne - Status, udfordringer og behov i skoler og dagtilbud. December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 28 Forslag til etablering af sundhedscenter i Hvidovre Kommune 529535 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSFREMMEINDSATS

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSFREMMEINDSATS KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES FOREBYGGELSES- OG SUNDHEDSFREMMEINDSATS 2008 Kortlægning af kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats 2008 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Rambøll Management Sundhedsstyrelsen

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS SEPTEMBER 2017 INSPIRATION UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER ERFARINGER FRA KOMMUNER OM HVAD POLITIKKERNE INDEHOLDER, OG HVORDAN DE BLIVER UDVIKLET OG IMPLEMENTERET 2 Center

Læs mere

Sundhedscentre i Danmark

Sundhedscentre i Danmark 9. Januar 2009 Tina Due Baggrund for rapporten Kommunalreformen Sundhedscentre betragtes som en mulig organisatorisk ramme for de nye kommunale sundhedsopgaver Rammerne om indsatsen kan tilrettelægges

Læs mere

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune

Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune Sundhedsafdelingen Lene Stokholm Jensen E-mail lsj@struer.dk Tlf. 96 84 84 25 Dato: 1. februar 2007 J.nr.: 17-1-04 1/12 Kort udgave af rapporten Sundhedsfremme og forebyggelse i Struer Kommune 2/12 Kommunerne

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE

GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE IMPLEMENTERING CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS DECEMBER 2016 GODE ERFARINGER MED IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKERNE HVAD KAN VI LÆRE AF DE KOMMUNER, DER HAR RYKKET SIG MEST I FORHOLD TIL IMPLEMENTERING

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil

Rekruttering af Chef til. Sundhed og Ældre. Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune. Job- og stillingsprofil Rekruttering af Chef til Social, Sundhed og Beskæftigelse Herning Kommune Job- og stillingsprofil - 1 - Baggrund Herning Kommune søger ny chef til. Organisation, vision og værdigrundlag Herning Kommune

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009

BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE. Rammerne. Dato 25.09.2009 BILAG 1 ANALYSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSCENTER I NORDFYNS KOMMUNE Dato 25.09.2009 Rammerne Sundhedslov: I forbindelse med kommunesammenlægningen overtog kommunerne ansvaret for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 02/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 2 Dato : 13. marts 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A)

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012

Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 September 2009 Hillerød Hospital Forebyggelsesenheden Strategi og handlingsplan for forebyggelse 2009 2012 Udarbejdet af Forebyggelsesenheden Addie Just Februar 2009, godkendt september 2009 Indhold Indledning...3

Læs mere

Tværsektoriel forebyggelse

Tværsektoriel forebyggelse Tværsektoriel forebyggelse Niels Sandø Sundhedsstyrelsen 28. September 2009 Sundhedsstyrelsens indsatser vedr. tværsektorielle indsatser Rådgivningsmateriale vedr. tværsektorielle indsatser Kortlægning

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget

Mødesagsfremstilling. Social- og Sundhedsudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 28-08-2009 Sag nr.: KB 164 Sagsbehandler: Mette Kaltoft Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

SLU Fagudvalg Teknik og Miljø

SLU Fagudvalg Teknik og Miljø SLU Fagudvalg Teknik og Miljø Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 03 Mødested: Birkerød Rådhus - Mødelokale 1 Mødedato: Tirsdag den 24. oktober 2006 Mødetidspunkt: Kl. 13.15-15.10 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Den 25. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Den 25. januar 2006 1. Resume Med strukturreformen får kommunerne et større ansvar for forebyggelse og sundhedsfremme

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd

Den 8. marts efter høringsrunden. Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 8. marts 2010 TID TIL STRATEGISK TÆNKNING OG HANDLING - efter høringsrunden Til MED-udvalg, Hovedudvalget, bestyrelser, handicapråd og ældreråd Den 19. februar 2010 sluttede høringsperioden vedr. vores

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1.

Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. REGION HOVEDSTADEN FURESØ KOMMUNE 9. juli 2008 Allonge til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden version 1.1. Furesø Kommune og Region Hovedstaden er

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007)

Sundhed og Forebyggelse. Den kommunale sundhedstjeneste. (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) Den kommunale sundhedstjeneste (Godkendt i efteråret 2006 i forbindelse med budget 2007) 1 Generelt om området: Sundhedstjenesten arbejder efter sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005.09.22: Kapitel

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2009 Side 1. Pkt.nr. 6. Status på sundhedområdet primo 2009

Social- og Sundhedsudvalget den 20. april 2009 Side 1. Pkt.nr. 6. Status på sundhedområdet primo 2009 Side 1 Pkt.nr. 6 Status på sundhedområdet primo 2009 669087 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller 1. at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om status på arbejdet med forebyggelse

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2

Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 Udkast til skabelon til Sundhedspolitik Fase 2 01. november 2007 Sundhedsafdelingen i Norddjurs Kommune 1 Introduktion Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 3. juli 2007 en overordnet sundhedspolitisk

Læs mere

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland

Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen. v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Sundhedsaftaler Hvordan binder vi sektorerne sammen v/sundhedsdirektør Leif Vestergaard Pedersen, Regional Midtjylland Kerne i kommunalreform på sundhedsområdet Et mere effektivt og bedre sammenhængende

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Sundhedscentre i kommunerne

Sundhedscentre i kommunerne Sundhedscentre i kommunerne Statusnotat om målgrupper, organisering og typer Når det gælder de nye sundhedscentre, så har kommunerne vidt forskellige overvejelser om indholdet og opbygningen af centret.

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Formål med Sund By Netværket

Formål med Sund By Netværket Formål med Sund By Netværket Sund By Netværket er et netværk for kommuner og regioner som politisk har besluttet at indgå i et forpligtende samarbejde for at styrke og udvikle det lokale sundhedsfremmende

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger.

Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Til Sundheds og Omsorgsudvalget Bilag 2 Sundheds- og Omsorgforvaltningens strategiske indsatsområder i 2008 i samarbejdet med de praktiserende læger. Dette notat

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten

Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Sundhedsfremme og forebyggelse i graviditeten Projektleder på det femkommunale vægtstopprojekt Lemvig, Struer, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning Jette Modlock Tlf.: 2698 4094 / 2117 9520 E-mail:

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere