Løbende evaluering i kommuner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbende evaluering i kommuner"

Transkript

1 Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen. Dato Ref aa Formål Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større projekt om løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Projektet har to formål: 1. At afdække forskellige forståelser, strategier, praksisformer og rammebetingelser i forhold til løbende evaluering blandt lærere, skoleledere og på kommunalt niveau. 2. At indsamle og formidle viden om hvad der kendetegner god praksis i forhold til løbende evaluering og pædagogisk dokumentation. Jnr /8 Denne undersøgelse bidrager til at belyse det første formål. Den handler om hvilke initiativer kommunerne har taget i forhold til at fremme løbende evaluering på skolerne, og om kommunernes kendskab til skolernes praksis på området. Sidst i notatet er der en kort beskrivelse af de øvrige undersøgelser i projektet. Det siger folkeskoleloven om løbende evaluering Forpligtelsen til at gennemføre løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen kom i 1993 og fremgår af folkeskolelovens 13. Her står: Eleverne og forældrene ( ) skal regelmæssigt underrettes om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for undervisningens videre planlægning ( ) Metode Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt forvaltninger med ansvar for folkeskolen i kommuner med over indbyggere. Der er tale om en totalundersøgelse blandt de 63 største danske kommuner. Disse kommuner har tilsammen 3.4 mio. indbyggere, dvs. 63 % af den danske befolkning. Der er kommet svar fra 57 kommuner svarende til 90 %. Det er oftest skolechefen eller en konsulent i forvaltningen der har udfyldt skemaet. Østbanegade 55.3 T E 2100 København Ø F H

2 Kommunal politik for løbende evaluering Tabel 1 viser at 79 % af de adspurgte kommuner har formuleret en skolepolitik, mens 13 % er i gang med det. Når det gælder løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, er det noget færre, 29 % af kommunerne, der har formuleret en politik. 25 % oplyser at de er i gang med det. Tabel 1 Andel af kommuner som har formuleret en skolepolitik og en politik i forhold til løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Skolepolitik Politik for løbende evaluering Antal kommuner Procent Antal kommuner Procent Ja 44 78, ,6 Nej, men er i gang 7 12, ,0 Nej 5 8, ,4 Total , ,0 Ubesvaret 1 1 Total /8 Andre kommunale rammer om løbende evaluering Undersøgelsen afdækker om der findes kommunale rammer for henholdsvis en fælles forståelse og en fælles systematik i forhold til arbejdet med den løbende evaluering. Resultaterne fremgår af tabel % af forvaltningerne vurderer at der i nogen eller høj grad eksisterer kommunale rammer om en fælles forståelse af arbejdet med løbende evaluering på kommunens skoler. 44 % mener derimod at kommunale rammer for en fælles forståelse slet ikke eller kun i mindre grad er til stede. 30 % af de adspurgte giver udtryk for at der i nogen eller høj grad eksisterer kommunale rammer for en fælles systematik for arbejdet med løbende evaluering på kommunens skoler. Derimod finder 70 % at rammer for en fælles systematik i forhold til arbejdet med løbende evaluering slet ikke eller kun i mindre grad eksisterer på kommunalt plan. Forvaltningerne oplever altså at de kommunale rammebetingelser i højere grad er til stede i forhold til fælles forståelse end i forhold til fælles systematik når det gælder løbende evaluering på kommunens skoler. Tabel 2 Kommunale rammer for fælles forståelse og fælles systematik for arbejdet med løbende evaluering Eksisterer der kommunale rammer for: En fælles forståelse for arbejdet med løbende evaluering En fælles systematik for arbejdet med løbende evaluering I høj grad 10,5 % 5,4 % I nogen grad 45,6 % 25,0 % I mindre grad 21,1 % 41,1 % Slet ikke 22,8 % 28,6 % Total % 100,0 %

3 Kommunale anbefalinger af evalueringsformer i den løbende evaluering 33 % af de adspurgte kommuner anbefaler i nogen eller høj grad at skolerne benytter bestemte evalueringsformer i den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. 22 % vurderer at kommunale anbefalinger forekommer i mindre grad, mens 44 % slet ikke anbefaler konkrete evalueringsformer fra kommunalt hold. Kommunerne havde mulighed for at markere hvilke evalueringsformer de anbefaler. Den konkrete svarfordeling er gengivet i figur 1. Figur 1 Hvilke evalueringsformer anbefaler kommunen i forhold til løbende evaluering? Anbefalede evalueringsformer Lærer-elev-samtaler Portofolio/portefølje Logbog Udtalelser i forbindelse med skriftlige opgaver Lærer-elev-forældresamtaler 51% 44% 42% 35% 30% 3/8 Skriftlige evalueringer Test Prøver Mundtlige evalueringer Andet 18% 18% 18% 14% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N=57 Note: Den enkelte kommune havde mulighed for at markere mere end én evalueringsform. Figur 1 viser at lærer-elev-samtaler, portefølje og logbog er de evalueringsformer som kommunerne hyppigst anbefaler, efterfulgt af udtalelser i forbindelse med skriftlige opgaver og lærer-elev-forældresamtaler. Undersøgelsen har ikke afdækket hvordan kommunerne konkret formulerer deres anbefalinger af de forskellige evalueringsformer. Generelt kan man sige at der er tale om evalueringsformer af meget forskellig karakter. Dertil kommer at den enkelte evalueringsform kan have et forskelligt udtryk afhængig af hvordan man arbejder med den. En samtale mellem lærer og elev og forældre for den sags skyld er fx én ting hvis den hovedsagelig er centreret om lærerens vurdering og baseret på dennes personlige noter. Og en ganske anden hvis den tager udgangspunkt i synlig dokumentation

4 som fx portefølje eller logbog og også gør elev og forældre aktive i forhold til at sætte mål og evaluere dem. Udviklingsarbejde og kompetenceudvikling af lærere 51 % af kommunerne er aktive eller har været aktive i forhold til udviklingsarbejde om løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. I 16 % af kommunerne har man således allerede gennemført et sådant arbejde, mens henholdsvis 22 % er i gang med arbejdet og 13 % har aktuelle planer om det. 49 % af de adspurgte kommuner har derimod ingen aktuelle planer om at gennemføre udviklingsarbejde i forhold til løbende evaluering, se tabel 3. Tabel 3 Status på udviklingsarbejde i relation til løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Antal Procent Kommunen har gennemført udviklingsarbejde 9 16,4 Kommunen er i gang med udviklingsarbejde 12 21,8 Kommunen har aktuelle planer i forhold til 7 12,7 Udviklingsarbejde Kommunen har ingen aktuelle planer i forhold til 27 49,1 Udviklingsarbejde Total ,0 Ubesvaret 2 Total 57 4/8 Når det gælder kompetenceudvikling og efteruddannelse af lærerne i forhold til opgaven med løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, er det 68 % af de adspurgte kommuner som er eller har været aktive. 25 % af kommunerne angiver at de har gennemført kompetenceudviklingstiltag/efteruddannelse for lærere i relation til løbende evaluering, mens 30 % giver udtryk for at kompetenceudviklingsprocessen stadig er i gang, og 14 % rapporterer at de har planlagt kompetenceudvikling/efteruddannelse. 32 % af kommunerne svarer derimod at de ikke har aktuelle planer om kompetenceudvikling/efteruddannelse af lærere i forhold til den løbende evaluering, se tabel 4. Tabel 4 Status på kompetenceudviklingstiltag/efteruddannelse for lærere i relation til løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Antal kommuner Procent Kommunen har gennemført kompetence ,6 udviklingstiltag/efteruddannelse Kommunen er i gang med kompetence ,8 udviklingstiltag/efteruddannelse Kommunen har aktuelle planer i forhold til 8 14,0 kompetenceudviklingstiltag/efteruddannelse Kommunen har ingen aktuelle planer i forhold til 18 31,6 kompetenceudviklingstiltag/efteruddannelse Total ,0

5 Sammenhæng mellem økonomisk decentralisering og rammer for løbende evaluering Undersøgelsen belyser om der er en talmæssig sammenhæng mellem økonomisk decentralisering på skoleområdet og kommunale rammer for løbende evaluering. I 77 % af de kommuner der har besvaret spørgsmålet, har kommunens skoler fuld råderet over de økonomiske midler, inkl. løn, se tabel 5. Dette kalder vi i det følgende økonomisk decentralisering. Samtidig har 63 % af kommunerne svaret at der findes en central udviklingspulje der fordeles til skolerne efter ansøgning. Tabel 5 Har kommunens skoler fuld råderet over de økonomiske midler, inkl. løn? Antal kommuner Procent Ja 40 76,9 Nej 12 23,1 Total ,0 Ubesvaret 5 Total 57 Undersøgelsen viser at 56 % af kommunerne med økonomisk decentralisering på skoleområdet har formuleret en politik for løbende evaluering, mens 42 % af kommunerne uden økonomisk decentralisering på skoleområdet har gjort det samme. Samtidig er der blandt kommuner med økonomisk decentralisering en højere procentdel som vurderer at der eksisterer kommunale rammer for en fælles forståelse af og systematik i arbejdet med løbende evaluering end i kommuner hvor skolerne ikke har råderet over de økonomiske midler. Umiddelbart tyder resultaterne derfor på at der oftere er kommunale rammer om arbejdet med løbende evaluering i kommuner med økonomisk decentralisering på skoleområdet end i kommuner uden. Der er dog så få kommuner der har svaret at der ikke er økonomisk decentralisering, at blot nogle få svar ville kunne rykke meget på procenttallene i denne gruppe. 5/8 Rammebetingelser af betydning for løbende evaluering I projektet antager vi at en række rammebetingelser for undervisningen har betydning for hvordan skolerne arbejder med løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Det drejer sig bl.a. om læringssyn, måden man arbejder med mål i undervisningen og om tilrettelæggelse og organisering af undervisningen. Tabel 6 viser at 63 % af de kommuner der har svaret, angiver at have en politik i forhold til overvejelser om hvordan børn lærer (læringssyn). 55 % oplyser at have en politik i forhold til organisering af undervisningen, mens 49 % har formuleret en kommunal politik i forhold til mål for undervisningen i de enkelte fag, og 42 % har gjort det samme i forhold til mål for undervisningen på tværs af fagene. Endelig mener 38 % at have en politik i forhold til tilrettelæggelse af undervisningen.

6 Tabel 6 Kommunale politikker i relation til undervisningen Har kommunen (i sin skolepolitik eller andetsteds) formuleret en politik i forhold til: Overvejelser om hvordan børn lærer? 63 % Organisering af undervisningen? 55 % Mål for undervisningen i de enkelte fag? 49 % Mål for undervisningen på tværs af fagene? 42% Tilrettelæggelse af undervisningen 38 % Som nævnt i begyndelsen af notatet, oplyser 29 % af kommunerne at de har formuleret en politik for løbende evaluering (se tabel 1). Der er således flere kommuner der har svaret ja til at have formuleret en politik for en eller flere rammebetingelser som vi antager har betydning for løbende evaluering, end der er kommuner som har formuleret en politik for løbende evaluering i sig selv. Organisering og samarbejdsformer Kommunerne er også blevet spurgt om de har overblik over hvordan skolerne har organiseret deres undervisning. Her svarer 71 % at de har et sådant overblik, mens 29 % svarer nej. De 71 % der mener at have et overblik, er blevet spurgt til udbredelsen af forskellige typer af teamsamarbejde blandt lærerne og til anvendelsen af holddannelse inden for og på tværs af klasser og klassetrin. 6/8 36 kommuner har angivet at de har overblik over skolernes organisering af undervisningen. De 36 besvarelser dækker, ifølge deres egne udsagn, 419 folkeskoler. Nedenstående figur viser udbredelsen af holdundervisning og teamsamarbejde blandt lærerne i de 36 kommuner.

7 Figur 2 Udbredelsen af holdundervisning og teamsamarbejde blandt lærere Organisation af undervisningen i hold på tværs af klassetrin 9,1% 20,6% 37,8% 32,4% Organisation af undervisningen i hold inden for et et klassetrin 12,9% 11,6% 34,7% 40,9% Organisation af undervisningen i hold inden for den enkelte klasse 11,7% 12,3% 28,1% 47,9% Lærernes samarbejde i fagteam 10,0% 18,0% 16,0% 56,0% Lærernes arbejde i team omkring et antal klasser 6,5% 17,0% 31,3% 45,3% 7/8 Lærernes arbejde i team 5,3% 13,8% 32,5% 48,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Figuren viser at undervisningen i høj grad organiseres i hold inden for den enkelte klasse på 12 % af skolerne, mens 13 % af skolerne i høj grad organiserer undervisningen i hold inden for det samme klassetrin. 9 % af skolerne organiserer i høj grad undervisningen i hold på tværs af klassetrin. 48 % af lærerne arbejder i høj grad i team. Teamsamarbejde omkring et antal klasser er mere udbredt end samarbejde i fagteam. Således arbejder lærerne i høj grad i team omkring et antal klasser på 45 % af skolerne, mens lærerne i høj grad arbejder i fagteam på 16 % af skolerne. Sammenhængen mellem holddannelse og teamsamarbejde på den ene side og arbejdet med løbende evaluering på den anden side er ikke belyst nærmere i denne undersøgelse. Kommunernes kendskab til skolernes arbejde Endelig er kommunerne blevet spurgt om de har et dækkende billede af hvordan skolerne i deres kommune arbejder med løbende evaluering. Det har 27 % af kommunerne svaret ja til, mens 73 % har svaret nej. De 27 % der har svaret at kommunen har et dækkende billede, svarer til 15 kommuner. Af disse 15 mener 8 at arbejdet med løbende evaluering er godt i gang på alle skoler, 5 vurderer at nogle skoler står foran at skulle i gang med opgaven, mens andre er godt i gang, og endelig oplyser 2 kommuner at alle deres skoler står foran at skulle i gang med opgaven. Andelen af kommuner der har svaret positivt på spørgsmålet, er så lille at

8 det ikke giver mening at krydse dette spørgsmål med andre, fx spørgsmål om rammebetingelser i kommunen. Perspektiver på undersøgelsens resultater EVA har valgt at offentliggøre resultaterne af denne delundersøgelse uden at knytte mange kommentarer til den i form af analyser eller tolkninger. Undersøgelsen indgår i EVA s igangværende projekt om løbende evaluering i grundskolen og de tre treårige gymnasiale uddannelser. På grundskoleområdet er der i forsommeren 2004 gennemført en række kvalitative interview i fem kommuner. Kommunerne er valgt ud fra at forvaltningen har svaret at én eller flere skoler i kommunen har mange erfaringer med løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Der er gennemført interview på såvel det forvaltningsmæssige niveau som med skoleledelser og lærere. Interviewene sætter fokus på forståelse, praksis og rammebetingelser i forhold til løbende evaluering, herunder samspillet mellem det kommunale niveau, skoleledelsen og lærerne. Udbredelsen af en række af de forhold og sammenhænge der kommer frem i interviewundersøgelsen, belyses i en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt folkeskolelærere som gennemføres i sensommeren EVA bearbejder resultaterne af interviewundersøgelsen i de fem kommuner og spørgeskemaundersøgelsen blandt lærere i efteråret 2004 og forventer at offentliggøre resultaterne af det samlede projekt omkring årsskiftet 2004/05. 8/8 Endelig planlægger EVA at udgive et materiale der henvender sig til lærere og kan fungere som en hjælp til at vælge og anvende forskellige metoder i den løbende evaluering.

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen

Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen. Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen Spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og engelsklærere i grundskolen Baggrundsmateriale til evaluering af engelskundervisningen i 4.-9. klassetrin UNI C november 2003 Spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis?

EEvaluering af. Fælles Mål for idræt. Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? EEvaluering af Fælles Mål for idræt Er der sammenhæng mellem faghæftets krav og mulighederne for at udføre kravene i praksis? Af Karsten Sørensen, Videncenter for Sundhedsfremme, og Dorthe Carlsen, Videncenter

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse Danmarks Evalueringsinstitut Design: BGRAPHIC Foto: Søren Svendsen (forside), Mette Bendixsen, Thomas Søndergaard

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Viden der forandrer. Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer Virkningsevaluering af læsevejlederen som fagligt fyrtårn 2008 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Viden der forandrer 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling 2013 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undervisning af tosprogede elever DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Undervisning af tosprogede elever 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere