GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN"

Transkript

1 K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B

2 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter. Regnskabet medførte en frugtbar og konstruktiv dialog om miljøforholdene både på politisk niveau og i forvaltningerne. Regnskabet synliggjorde også, hvor der er behov for en yderligere indsats, og hvor der mangler konkrete miljømål, som kan være retningsgivende for arbejdet. Det grønne regnskab 1999 følger op på nogle af de initiativer, som blev præsenteret i sidste års grønne regnskab og fortæller selvfølgelig også, hvilke nye aktiviteter de enkelte forvaltninger og forsøgsbydele satte i værk i 1999 for at bidrage til et renere miljø. Forvaltninger og bydele har i 1999 gjort en stor indsats for at levere bedre data til det grønne regnskab. Vi kan derfor i år dokumentere, hvordan de enkelte forvaltningers og bydeles forskellige aktiviteter bidrager til de væsentligste ressourceforbrug. Det er også i år muligt at præsentere tal for tjenestecykler. Med dette vil vi gerne opmuntre kommunens ansatte til at bruge cyklen som et godt og naturligt transportmiddel i det daglige arbejde. Det grønne regnskab er allerede et vigtigt internt instrument i den politiske debat om mål og midler. Det er vores vision for fremtiden, at vi får fastsat miljømål for indsatsen inden for alle relevante miljøforhold. Kommunen har i 2 afsat midler til at indføre miljøledelse, hvor erfaringerne skal indgå i perspektivet for at registrere København efter EU s forordning Environmental Management and Audit Scheme (EMAS). Målet er bl.a. at sikre bedre overordnet styring og opfølgning på vores politik og mål for miljøarbejdet, et mere gennemskueligt beslutningsgrundlag og en mere rationel planlægning og prioritering af indsatsområder. Miljøindsatsen er særlig effektiv, når initiativerne gennemføres i fællesskab med andre. I de kommende år vil kommunen derfor indgå i et mere forpligtende samarbejde med andre kommuner i hovedstaden. For kun når vi har fælles målsætninger, gør en fælles indsats og tør gennemføre målinger og revision af resultaterne, kommer vi for alvor videre. Jens Kramer Mikkelsen Overborgmester 2

3 Miljøledelse i København Opbygning af et miljøledelsessystem i København stiller store krav til nytænkning. Ingen anden by har forsøgt sig, så der er kun få erfaringer at trække på. Kommunen har i 1999 arbejdet tæt sammen med EU-Kommissionen for at afklare de særlige forhold, der skal gælde, hvis en by indfører EMAS. København har allerede via sit eksisterende miljøarbejde en del af de elementer, der skal indgå i et miljøledelsessystem. Det gælder fx kravet om en miljøgennemgang, hvor de grønne regnskaber og rapporten "Miljøet i København" er et godt udgangspunkt. Miljøledelsesprojektet kan også drage nytte af de aktiviteter og aftaler, der allerede kører, fx i forbindelse med Agenda 21 og Rådet for Bæredygtig Udvikling. Miljøledelse handler i høj grad om at ændre miljøadfærd hos alle byens parter. Kommunen lægger derfor stor vægt på at skabe et netværk af alliancepartnere og ambassadører, som kan medvirke til at kommunikere miljøbudskaber til hele byen. Kommunen har allerede i 1999 afholdt møder med mange af de parter, som vil blive centrale i projektet - blandt andre boligselskaber og virksomheder. Rådet for Bæredygtig Udvikling I 1999 holdt Rådet for Bæredygtig Udvikling sit første møde. Rådet består af personer fra bl.a. miljøorganisationer, lokale Agenda 21-grupper, arbejdsmarkedets parter, forsøgsbydelene, trafikog uddannelsesområdet samt forbruger- og sundhedsområdet. Rådet skal i første omgang indkredse, hvordan København kan arbejde frem mod at blive en bæredygtig by. Rådet vil foreslå mål inden for temaerne global og lokal luftforurening, jord, vand, materialer, byens rum og menneskelige ressourcer. I 2 vil Rådet have særlig fokus på borgerinddragelse. Rådet vil bl.a. afholde en konference i efteråret 2 om samspillet mellem borgerne og de etablerede miljøsystemer i København. Læs mere på rådets hjemmeside Københavnernes grønne regnskab Kommunen udarbejder også et grønt regnskab, som viser hvordan byens brugere borgerne, pendlerne, turisterne og erhvervslivet påvirker Københavns miljø. I københavnernes grønne regnskab finder du nøgletal for forbruget af energi og vand, affaldsmængder, trafikudvikling samt miljøtilstanden i byens grønne områder og vandområder. Og ideer til hvordan man selv kan bidrage og handle. I år sætter regnskabet også fokus på forurenet jord, miljørigtigt byggeri og lokal bæredygtighed. 3

4 Klik på det ønskede afsnit På tværs af Københavns miljø...side 6-7 Økonomiudvalget...side 8-9 Kultur- og Fritidsudvalget...side 1-11 Uddannelses- og Ungdomsudvalget...side Sundheds- og Omsorgsudvalget...side Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget...side Bygge- og Teknikudvalget...side Miljø- og Forsyningsudvalget...side 2-21 De fire bydelsforsøg...side

5 Sådan læser du regnskabet Regnskabet henvender sig først og fremmest til politikere og ansatte i kommunen. Men andre er velkomne til at læse med og præge debatten om kommunens miljøarbejde. Hvert udvalg har igen i år fået et opslag til at præsentere deres indsats og resultater i miljøarbejdet, mens de fire forsøgsbydele deler det sidste opslag. I år er der lagt vægt på at vise nøgletal for de enkelte forvaltningers og bydeles ressourceforbrug. Hver forvaltning/bydel har desuden udvalgt et par historier, der illustrerer miljøindsatsen i Det grønne regnskab beskriver ikke kommunens arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøforholdene kan du læse om i Personale Politisk Regnskab Forbedret datagrundlag Til dette års grønne regnskab er der sket væsentlige forbedringer i datagrundlaget, men areal- og forbrugsopgørelserne er dog stadig forbundet med en del usikkerhed. Kommunen er ved at opbygge et grønt register for kommunens bygninger og institutioner. Det grønne register er det første skridt til en bedre samordning af forbrugs- og arealoplysninger. Bygningsoplysningerne bygger hovedsageligt på data fra Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Københavns Kommunes Bygningsfortegnelse. Etagemeter for de enkelte forbrugssteder bygger på indberetninger fra Kultur- og Fritidsforvaltningens Ejendomsservice og forvaltningerne. Data for forbrug af el, varme og vand bygger på en samkøring af data fra en række registre. Forbruget er hovedsageligt opgjort af Københavns Energi og Københavns Vand. Elforbruget er normalt opgjort for forbrugsstedet på adresseniveau, dvs. for den enkelte institution eller bygning. Varme- og vandforbruget er normalt opgjort mere overordnet for en hel bygning eller ejendom under et, uanset at der er flere forbrugssteder i samme ejendom. Varmeforbruget er alene fjernvarmeforbrug, som er korrigeret for udsving i antal graddage. Hvert forbrug er relateret til de tilsvarende etagemeter bygningsareal. Kommunens større bygninger er omfattet af EnergiLedelsesOrdningen (ELO), som overvejende varetages af Københavns Kommunes Rådgivende Ingeniører og Arkitekter (RIA). ELO pålægger ejere af private og offentlige ejendomme og erhvervslejemål på mere end 1.5 m2 at udarbejde en energiplan for ejendommen samt at registrere det månedlige forbrug af el, varme og vand. En gang om året skal registreringerne vurderes af en godkendt energiledelseskonsulent, som også skal gennemgå driften og udarbejde et energimærke og en energiplan med de mest relevante spareforslag. Bygninger, som har frivillig miljø- eller energiledelse, er talt med i opgørelsen af bygninger med ELO. I København er bygningernes samlede etageareal til bolig og erhverv på ca. 37 mio. m2. Heraf råder kommunen over ca. 2,4 mio. m2. Det grønne regnskab omfatter både forbruget i kommunens egne bygninger og kommunale eller selvejende arbejdssteder med kommunal overenskomst, der ikke ligger i kommunale bygninger. Kommunale bygninger og selvejende institutioner, som ligger uden for Københavns Kommune er ikke med i opgørelsen. Det drejer sig om ca. 11% af de kommunale bygninger, der hovedsageligt huser døgninstitutioner og offentlige værker. Bygninger, som indgår i Hovedstadens Sygehusfællesskab, er også udeladt. Har du spørgsmål til det grønne regnskab, eller vil du vide mere om miljøarbejdet i forvaltningerne og forsøgsbydelene, kan du kontakte: Birgit Skødt, Økonomiforvaltningen, tlf Knud Rasmussen/Flemming Andersen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, tlf Margit Lund, Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, tlf Erna Svendsen, Sundhedsforvaltningen, tlf Else Jensbøl, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, tlf Britta Krogh-Lund, Bygge- og Teknikforvaltningen, tlf Jeanne Eghoff, Miljø- og Forsyningsforvaltningen, tlf Pernille Ibsen, Indre Østerbro Bydel, tlf Henriette Skovgaard, Indre Nørrebro Bydel, tlf Karin Bakhti, Kongens Enghave Bydel, tlf Claus Ravn, Valby Bydel, tlf Peter Krygell, Statistisk Kontor, tlf Kield Schmidt, Rådgivende Ingeniører og Arkitekter, tlf

6 På tværs af Københavns miljø Energi og vand Københavns Kommune har fokus på at nedbringe forbruget af energi og vand. Produktion af el og varme medfører store miljø- og affaldsproblemer i form af lokal og global luftforurening og restprodukter som aske og slagge. Vandindvinding kan medføre faldende grundvandsstand og dermed udtørring af vandløb og søer til skade for naturområder og dyreliv samt forringet grundvandskvalitet. Samtidig er der store økonomiske gevinster ved at styre og nedsætte forbruget. 1 m Figur 1: Etagemeter 1999 Økonomi Kutur og Fritid Uddannelse og Ungdom Sundhed og Omsorg Familie og Arbejdsmarked Bygge og Teknik Miljø og Forsyning Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave Valby kwh/m 2 Figur 2: Elforbrug pr. etagemeter Økonomi Kutur og Fritid Uddannelse og Ungdom Sundhed og Omsorg Familie og Arbejdsmarked Bygge og Teknik Miljø og Forsyning Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave Valby Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO Det samlede areal af kommunens bygninger var i 1999 på ca. 2,4 mio. m 2. Rådhuset er regnet med under Økonomiforvaltningen. Kommunens samlede elforbrug var i 1999 på ca. 433 GWh. Det er en stigning på 1% i forhold til Miljø- og Forsyningsforvaltningens store elforbrug skyldes kraftvarmeværkernes forbrug til drift af pumper, blæsere m.v. kwh/m 2 Figur 3: Varmeforbrug pr. etagemeter liter/m 2 Figur 4: Vandforbrug pr. etagemeter Økonomi Kutur og Fritid Uddannelse og Ungdom Sundhed og Omsorg Familie og Arbejdsmarked Bygge og Teknik Miljø og Forsyning Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave Valby Økonomi Kutur og Fritid Uddannelse og Ungdom Sundhed og Omsorg Familie og Arbejdsmarked Bygge og Teknik Miljø og Forsyning Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave Valby Kommunens samlede varmeforbrug var i 1999 på ca. 379 GWh. Det er et fald på 2% i forhold til Kommunens samlede vandforbrug var i 1999 på ca. 2,2 mio. m 3. Det er et fald på 1% i forhold til Miljøog Forsyningsforvaltningens store vandforbrug skyldes kraftvarmeværkernes forbrug til fjernvarmenettet, kedler, køling m.v.

7 Figur 5: Status for anvendelse af økologiske fødevarer i Københavns Kommune 1999 ( - betyder ikke oplyst) Udvalg/bydel Konkrete mål Igangsatte Omfattede Grad af omlægning aktiviteter/forsøg serviceområder Økonomi Nej - Personale - Kultur og Fritid Nej Ja Personale Delvis Uddannelse og Ungdom (Ja) Ja Især kolonier - Sundhed og Omsorg Nej Ja Plejehjem Delvis Familie og Arbejdsmarked (Ja) Ja Især daginstitutioner Delvis Bygge og Teknik (Ja) Miljø og Forsyning Ja Ja Personale Fuld i 21 Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave Nej Ja - Valby (Ja) Ja - Miljø- og Forsyningsudvalget har som mål, at mere end 3% af fødevarerne i forvaltningens 7 kantiner er økologiske inden juli 2, og at mere end 7% er økologiske inden marts 21. Uddannelses- og Ungdoms-, Familie- og Arbejdsmarkeds- og Bygge- og Teknikudvalgene har udlagt beslutningen om at fastlægge mål til de enkelte institutioner. De fleste udvalg har igangsat forsøg med økologiske fødevarer. Fx har Sundheds- og Omsorgsudvalget igangsat et forsøg med økologisk mad på to plejehjem med tilsammen 142 boliger. Under Økonomiudvalget ønsker Skatte- og Registerforvaltningen, der yder tilskud til driften af 2 kantiner, at fremme anvendelsen af økologiske fødevarer bl.a. ved at lade en arbejdsgruppe undersøge muligheder og konsekvenser. Økologiske fødevarer Københavns Kommune besluttede i 1998, at kommunens køkkener og kantiner skal anvende økologiske fødevarer. De enkelte udvalg skal selv tilrettelægge, hvordan man vil indføre økologiske fødevarer og opstille mål for hvor meget, der skal være økologisk. I slutningen af 1999 har udvalgene gjort status over for Økonomiudvalget. Biler og cykler Trafikken giver et væsentligt bidrag til luftforureningen i København. Københavns Kommune ønsker derfor at fremme mindre miljøbelastende transport. Kommunen bruger cykelbude til transport af hastebreve og -pakker, og flere forvaltninger og bydele har tjenestecykler. Hvor biler er nødvendige, og det daglige kørselsbehov ligger under 1 km, er elbiler en miljørigtig løsning. Elbiler kører omkring 8 km på en opladning og er især energiøkonomiske i bytrafik med mange stop, hvor benzinbiler kører forholdsvist kort på literen. I forhold til benzinbiler er dieselkøretøjer både økonomisk og miljømæssigt fordelagtige. Dieselmotoren udnytter brændstoffet 1 2% bedre end benzinmotorer, og den udleder derfor mindre CO2 pr. kørt km. Den væsentligste ulempe ved dieselmotoren er udledning af sundhedsskadelige partikler i udstødningsgassen. Derfor besluttede Borgerrepræsentationen i oktober 1999, at de dieselkøretøjer, forvaltningerne indkøber efter 1. januar 2, skal have partikelfiltre, samt at eksisterende dieselkøretøjer inden 1. januar 23 skal have monteret partikelfiltre, hvor det er miljømæssigt fornuftigt. Forvaltningerne skal endvidere stille samme krav til transportører, der arbejder for kommunen. Figur 6: Elbiler, køretøjer (inkl. lejede og leasede biler) og tjenestecykler i Københavns Kommune 1999 ( - betyder ikke oplyst) Udvalg/bydel Elbiler Køretøjer under 3,5 tons Køretøjer over 3,5 tons Tjenestecykler Økonomi 6 2 Kultur og Fritid Uddannelse og Ungdom Sundhed og Omsorg Familie og Arbejdsmarked Bygge og Teknik Miljø og Forsyning Indre Østerbro Indre Nørrebro Kongens Enghave 58 Valby 87 I alt I 1999 steg antallet af elbiler i den kommunale bilflåde med 8 elbiler. Kommunens elbiler har i 1999 tilsammen kørt mere end 2. km og har derved sparet byen for meget os og støj. Indre Østerbro Bydel benytter elbiler i hjemmeplejen i både aften- og nattevagterne. Elbilerne kan dog ikke udnyttes 1%, fordi de skal oplade 8 timer efter 1 1/ 2 døgns brug. I Kultur- og Fritidsforvaltningen bruger håndværkerne cyklerne flittigt, når de skal ud for at reparere kommunens ejendomme i centrum. Også Betjentservice cykler ved postomdeling og vægtertjeneste. 7

8 Ø konomiudvalget Under Økonomiudvalget hører ansvaret for sekretariatsbetjeningen af Borgerrepræsentationen og Overborgmesteren. Økonomiudvalgets opgaver vedrører desuden kommunens finanser, personale, fysisk planlægning og informationsvirksomhed. Endelig har Økonomiudvalget en række driftsopgaver, som er organiseret i Skatte- og Registerforvaltningen, Københavns Kommunes Kursuscenter, Løn- og Pensionsanvisningen og Københavns Erhvervscenter. Grøn politik sætter spor i budgettet En række nye poster i Københavns Kommunes budget 2 viser tydeligt, at kommunen fortsætter sin grønne politik. Som noget nyt er der afsat en byudviklingspulje på 5 mio. kr. Midlerne skal bruges til at forskønne de offentlige byrum, så de fremstår som attraktive og rekreative arealer, der bliver holdt pænt i stand. Der er særlig fokus på at plante nye gadetræer. Københavns Kommune indgik i 1998 en aftale med staten om at afvikle brugen af kemisk ukrudtsbekæmpelse. En anden ny budgetpost er derfor en pulje på 3 mio. kr. til projekter, som skal styrke mekanisk ukrudtbekæmpelse. En tredje ny post er 1 mio. kr. til at indføre miljøledelse i København. Miljøledelse omfatter bl.a. opstilling af mål for den fremtidige udvikling. Erfaringerne med miljøledelse skal indgå i perspektivet for at EMAS-registrere København. En stor grøn post i budgettet er 2 mio. kr. til at gennemføre en handlingsplan for forbedring af såvel den kollektive trafik som afvikling af den individuelle trafik i København. Borgerrepræsentationen har besluttet, at der også i hvert af årene afsættes 2 mio. kr. til handlingsplanen. Endelig er der afsat 1 mio. kr. til at udvide de grønne guiders aktiviteter. Aktiviteterne skal bruges til at styrke og støtte det lokale miljøarbejde i byen. Intern energiafgift støtter energibesparelser Københavns Kommune har i 1999 besluttet at oprette en energipulje for at synliggøre energiforbruget og tilskynde udvalgene til at investere i energibesparende foranstaltninger i de kommunale institutioner. Puljen er i år 2 på 5 mio. kr. Pengene hentes via en intern energiafgift på de enkelte udvalgs forbrug af benzin, diesel, elektricitet, fjernvarme, olie og gas m.v. Jo større andel af det samlede energiforbrug et udvalg har, desto mere skal der betales til energipuljen. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager én gang om året stilling til hvilke aktiviteter, der skal støttes. Energipuljen er øremærket til udgifter, der kan føre til besparelser på energi og til energimærkning af de kommunale institutioner. Det kan være støtte til: udgifter til energirigtige indkøb pilotprojekter, der afprøver miljørigtig teknologi sparekampagner rettet mod de kommunale institutioner energibesparende bygningsforbedringer installation af energibesparende anlæg og styringssystemer 8

9 Økonomiforvaltningen råder over 91. m 2, hvoraf langt hovedparten er administration. Væsentligste administrationsbygning er Rådhuset, der også rummer administrative funktioner for de øvrige forvaltninger. På grund af store fællesarealer er det svært at fordele Rådhusets lokaler på forvaltninger, og hele Rådhuset er derfor regnet med under Økonomiforvaltningen. Så godt som alle lokalerne ligger i store bygninger på over 15 m m 2 Figur 7: Etagemeter Figur 8: Elforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 6 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 9 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca. 27. m 3. kwh/m Figur 9: Varmeforbrug pr. etagemeter Figur 1: Vandforbrug pr. liter/m2 etagemeter Figur 11: Indgåede aftaler for kommunale indkøb samt aftaler med miljøhensyn Kategori Aftaler i alt 1998 Aftaler i alt 1999 Aftaler med miljøhensyn 1998 Aftaler med miljøhensyn 1999 Inventar Kontormaskiner Kontorudstyr Fødevarer Papirvarer Diverse I alt Omkring halvdelen af de rammeaftaler Københavns Kommunes Centrale Indkøbsafdeling indgik eller fornyede i 1999 omfattede miljø- og arbejdsmiljøkrav. Aftalerne indeholder generelt flere miljørigtige produkter end tidligere som fx kontorartikelaftalen, hvor der i 1998 var ca. 1/3 grønne produkter mod ca. 3/4 i Diverse dækker bl.a. aftaler om flyrejser, togrejser, billeje, edb-software, telefoni, radio, TV, bøger og tidsskrifter, hvor det kan være vanskeligt at stille miljøkrav. Primo 2 har Borgerrepræsentationen vedtaget en indkøbspolitik for Københavns Kommune, hvori der lægges vægt på, at der købes energi- og miljørigtig ind. Det betyder, at kommunen vælger produkter og tjenesteydelser, der fremstilles og distribueres på den mest miljøvenlige måde, belaster miljøet mindst muligt under brug og kan skaffes af vejen på den mest miljøvenlige måde. I år 2 skal der udarbejdes en handlingsplan for, hvordan man indfører miljøbevidste indkøb i hele kommunen. 9

10 K ultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for biblioteker, idræts- og fritidsfaciliteter, museer, folkeoplysning, KUC (Københavns Ungdomscentre), herunder medborgerhuse, samt de kommunale ejendomme, herunder beboelsesejendomme. Ejendomsdriftens opgaver vedrører hovedsagelig andre kommunale forvaltninger og deres institutioner. Biblioteker på gaden med grøn formidling Vesterbro Bibliotek spillede en aktiv rolle under Vesterbro Kulturuge i august Temaet var byøkologi, så bibliotekarerne fik rejst et telt på Enghave Plads, hvor der blev sat fokus på bæredygtighed. Her kunne bydelens borgere orientere sig i alle bibliotekets bøger og pjecer om byøkologi og natur i mere bred forstand. Der var også en udstilling om Grøn By, lavet af Vesterbros grønne guide, og en udstilling om cykelpolitik i København, som Cykellogisk Institut stod for. Men der var også tænkt på andet end åndelig føde. I en butik i teltet blev der solgt økologiske fristelser til de mange besøgende. Når christianshavnerne holder økologisk marked den første lørdag i sommermånederne, er Christianshavns Bibliotek også på banen. Biblioteket stiller en informationsbod op langs kanalen. Her kan nysgerrige forbipasserende få pjecer eller låne bøger om økologi og natur. Det er også biblioteket, som er vært, når bydelens Lokal Agenda 21-netværk holder offentlige møder. Miljørigtig Rengøringsservice Ejendomsdriftens Rengøringsservice, der servicerer 13 rengøringssteder svarende til et rengøringsareal på 21. m 2, tænker også i miljø. For at nedbringe vandforbruget anvender man så vidt muligt maskiner til gulvvask og olieklude til tørrengøring. Rengøringsservice samarbejder med bedriftssundhedstjenesten om at afprøve nye vaskemetoder til rengøring af kommunens ejendomme. Man forventer at kunne nedbringe både vand- og kemikalieforbruget med hele 75%. Rengøringsservice bruger fortrinsvis rengøringsmidler med det nordiske miljømærke Svanen. Kan det ikke lade sig gøre, køber man i stedet for de mindst miljøskadelige produkter. Der bliver udelukkede købt papirprodukter, som er fremstillet af genbrugspapir, der ikke er bleget med klor. Når det gælder plastposer, bliver der kun købt kvaliteter, der er fremstillet af genbrugsplast, og som er nedbrydelige i miljøet. Rengøringsservice indsamler og sender alt papiraffald til genanvendelse via Makir-Averhoff. 1

11 Kultur- og Fritidsforvaltningen råder over 38. m 2, hvoraf idrætshaller og svømmehaller udgør godt 1/3. Størst er Grøndalscentret og Nørrebrohallen. Ejendomsdrift varetager administration af kommunens eksterne udlejning til erhvervsformål. 3% af bygningsarealet udlejes, primært til lejemål i Kødbyen. Bygninger til kulturformål udgør også en væsentlig del. Det er især bibliotekerne, medborgerhusene og museerne. en er spredt over en række adresser. 89% af lokalerne ligger i store bygninger på over 15 m 2. Store erhvervsejendomme med produktionsbygninger som fx Kødbyen er ikke omfattet af ELO. 1. m 2 Figur 12: Etagemeter Erhverv Kultur Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO Idræt kwh/m Figur 13: Elforbrug pr. etagemeter Erhverv Kultur Idræt I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 21 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 74 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca m 3. Figur 14: Varmeforbrug pr. Figur 15: Vandforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter liter/m 2 etagemeter Erhverv Kultur Idræt Erhverv Kultur Idræt

12 U ddannelses- og Ungdomsudvalget Uddannelses- og Ungdomsudvalget har ansvaret for opgaver inden for undervisning og fritidstilbud. Opgaverne omfatter folkeskolerne, gymnasier og voksenuddannelse samt fritidstilbud for børn og unge i alderen 6 17 år, dvs. fritidshjem, klubber m.m. Energihjulet kører videre I januar 1999 startede Projekt Energihjulet som afløser for Energiprojekt EBF 2. Hermed fastholder forvaltningen sit fokus på energiområdet. Målet er at spare yderligere 8% på det samlede energiforbrug inden udgangen af 23. EBF 2 indførte energistyring på alle skoler. Med Energihjulet udvides energistyringsordningen til også at omfatte fritidshjem og klubber. Der skal stadig arbejdes på at forbedre de tekniske installationer. Men Energihjulet vil i langt højere grad fokusere på at ændre brugernes adfærd gennem bl.a. informationskampagner og videreuddannelse af skolebetjente og medhjælpere. Besparelser i energiforbrug får den enkelte institution en del af selv, mens en anden del går til en fælles energipulje. Midlerne i puljen bruges til investeringer i energibesparende foranstaltninger på de institutioner, hvor de største besparelser kan opnås. Der er oprettet en særlig pulje, hvor skoler, fritidshjem og klubber kan få midler til udvikling af aktiviteter og undervisningsmateriale om miljø- og energispørgsmål. Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen er desuden medlem af Elsparefonden. Det betyder, at både forvaltningen og institutionerne forpligter sig til primært at købe de mindst energiforbrugende elapparater på markedet. Forvaltningen samarbejder med Elsparefonden om energioptimering af ventilationsanlæg på to skoler. Samarbejdet giver forvaltningen nyttig viden om, hvordan ventilationsanlæg skal vedligeholdes i fremtiden. Miljøtjenesten skaber miljøbevidste børn og unge Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen og Miljøog Forsyningsforvaltningen vil skabe en ny generation af miljøbevidste borgere i København. Derfor har man i 1999 startet en miljøtjeneste for børn og unge - foreløbig for en toårig periode. Miljøtjenesten samarbejder med miljøinstitutionerne om at udvikle besøgsordninger med spændende aktiviteter, der engagerer eleverne. Det kan være besøg på byens vandværker, renseanlæg, kraftvarmeværker og genbrugsstationer. Miljøtjenesten vil perspektivere skolens og familiens bidrag til ressourceforbrug og miljøpåvirkninger og derigennem give børn og unge en større forståelse for, hvordan man værner om ressourcer og miljø. 12

13 Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen råder over det største bygningsareal på 511. m 2. Folkeskoler og gymnasier udgør 81% og daginstitutioner dvs. fritidshjem, fritidsklubber mv. udgør 14%. 86% af lokalerne ligger i store bygninger på over 15 m m 2 Figur 16: Etagemeter Figur 17: Elforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 16 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 7 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca m 3. Figur 18: Varmeforbrug pr. Figur 19: Vandforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter liter/m 2 etagemeter Forvaltningen besluttede i 1999, at skolerne fremover skal sortere en langt større del af affaldet. Målet er at øge genanvendelsen af restaffaldsmængden med 15% i 2 hhv. 3% i 21 i forhold til genanvendelsesniveauet i Som pilotprojekt har 19 skoler, gymnasier, fritidshjem og klubber etableret miljøstationer, hvor de kan sortere affaldet i 9 fraktioner. Erfaringerne fra pilotprojektet skal bruges til at indføre affaldssortering på andre skoler og gymnasier. 13

14 S undheds- og Omsorgsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager opgaver inden for omsorgsydelser, plejeegnede boliger, kontantydelser for ældre, børne- og omsorgstandpleje samt sygesikringsydelser. Opgaverne består både af administrative opgaver samt drift af institutioner, plejehjem og centre. Hospitalerne indgår i dag i Hovedstadens Sygehusfællesskab og er derfor ikke med i det grønne regnskab. Kviksølv tynger mindre i tandplejen Sølvamalgam, der anvendes som materiale i tandfyldninger, indeholder en stor mængde kviksølv. Kviksølv belaster både miljø og arbejdsmiljø. For at mindske miljøbelastningen bruger Børne- og Ungdomstandplejen så vidt muligt andre fyldningsmaterialer. De nye materialer er især velegnede til mælketænder. Fra er antallet af sølvfyldninger i mælketænder faldet med 4%. I samme periode er anvendelsen af de nye fyldningsmaterialer mere end fordoblet. Hvor sølvamalgam er nødvendigt, bruges nu udelukkende sølvamalgam i kapsler for at nedbringe spredning af kviksølvpartikler i arbejdsmiljøet til et minimum. Huset William funkler Nye rengøringsmetoder har givet et opsigtsvækkende fald i forbruget af vand og rengøringsmidler på det selvejende plejehjem Huset William. I 1999 har man fundet frem til et effektivt gulvrengøringssystem med en nyanskaffet gulvvaskemaskine, som suppleres med mikrofibermoppe og en lille kantskuremaskine. Brugen af gulvvaskemaskinen i køkkenet har nedbragt vandforbruget fra 4 liter om dagen til kun 2-3 liter, bl.a. fordi man tidligere spulede gulvene. Samtidig er forbruget af rengøringsmidler til gulvvask nedsat fra omkring 25 liter til 1 liter om året. Brugen af mikrofiberklude har også reduceret forbruget af rengøringsmidler kraftigt. I det omfang, der er brug for rengøringsmidler, fungerer brun sæbe godt. Som en ikke uvæsentlig sidegevinst er arbejdet blevet lettere, og samtidig bliver der gjort bedre rent i Huset William end nogen sinde før. Plejehjemmet havde i 1999 et mål om at nedbringe fedtudledningen fra køkkenet til kloak med 25 kg ved i højere grad at bruge ovnen frem for stegepander. Dette mål var opfyldt allerede efter seks måneder, og den samlede udledning blev fra 1998 til 1999 nedsat fra 1.25 kg til 75 kg. I september 1999 begyndte plejehjemmet at indføre økologiske fødevarer - først mælk og brød og i december også økologisk kød. Beboerne blev fra starten taget med på råd, og på de månedlige beboermøder, hvor halvdelen af beboerne normalt deltager, bliver de spurgt om, hvad de synes om maden, og om de har særlige ønsker. Beboerne er overvejende positive. Også selvom hamburgerryggen ikke længere er rød, men bleg. Manglen på salt var man dog mindre begejstret for. 14

15 Sundhedsforvaltningen råder over 397. m 2, hvoraf 94% af bygningerne er døgninstitutioner, primært plejehjem for ældre. Men også væresteder og hjemmeplejefunktioner indgår her. Mange plejehjem er selvejende institutioner. Enkelte døgninstitutioner ligger uden for Københavns Kommune og er derfor ikke talt med. 96% af lokalerne ligger i store bygninger på over 15 m m Figur 2: Etagemeter kwh/m Figur 21: Elforbrug pr. etagemeter Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 31 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 73 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca. 47. m 3. Figur 22: Varmeforbrug pr. Figur 23: Vandforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter liter/m 2 etagemeter

16 F amilie- og Arbejdsmarkedsudvalget Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget varetager kommunens sociale og arbejdsmarkedsmæssige opgaver for børn, unge og voksne. Arbejdet omfatter forebyggende foranstaltninger, indkomstoverførsler, revalidering, aktivering, dagpasning for børn fra - 5 år, døgnanbringelser af børn og unge, handicappede, psykisk syge, social indsats over for misbrugere, boligsocialt arbejde, boliganvisning og integration af flygtninge. Hvor skal vi hen, du? Børnene i børnehaveafdelingen på Utterslev Kirkes Børnegård fik i efteråret 1999 en ny grøn legeplads at boltre sig på. Seks deltagere i et aktiveringsprojekt under Center for Aktivering og Beskæftigelse brugte godt tre uger på at forvandle den gamle asfalterede legeplads til et nyt og spændende område, hvor børnene er omgivet af naturlige og miljørigtige materialer. De gamle firkantede sandkasser med gamle jernbanesveller er nu fjernet, og i stedet har man bygget nye sandkasser af lærketræ i nye sjove former. Børnene har også fået en Hugo-bane, hvor de ligesom TV-trolden Hugo kan hoppe fra træstub til træstub og en cykelbane med rundkørsel og bløde hjørner. Den store legeplads er nu brudt op i mindre arealer bl.a. af to smedejernsportaler, der skal fungere som espalier. Der er kommet græs på en del af arealet og blomsterkummer, hvor børnene til foråret skal komme med hver deres plante og følge dens udvikling sommeren igennem. Rumlepotter de rullende daginstitutioner For at de københavnske børnehavebørn kan komme ud i naturen, har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen etableret forskellige busordninger: Udflytterbørnehaver, skovbørnehaver, minibusser og rumlepotter. En rumlepotte er en ombygget bus, der fungerer som en rullende daginstitution med plads til 2 børn. Rumlepotterne har eksisteret siden 1995, og i 1999 var fem rumlepotter i drift hele året. Målet er otte rumlepotter. Børnene oplever mange nye steder og tilbringer mange timer udendørs. De bliver mere fortrolige med at færdes i naturen og lægger mærke til årstidernes skiften, dyr, insekter, m.v. De får masser af frisk luft og albuerum til fysisk udfoldelse. Og pædagogerne udnytter de særlige pædagogiske muligheder, der er i naturen. Der bliver bygget huler, lavet flitsbuer, kogt brændenældesuppe, fældet træer, fanget fisk osv. Børnene lærer at sætte pris på naturen, så de også, når de bliver voksne, værner om miljøet. På minussiden er så, at de fem rumlepotter tilsammen i 1999 kørte ca. 6. km og brugte ca. 12. liter diesel. 16

17 Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen råder over 322. m 2, hvoraf daginstitutioner, der omfatter en række selvejende vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner, udgør 46%. og administration optager hver 1/4 af lokalerne. ne omfatter bl.a. behandlingscentre, forsorgsinstitutionen Sundholm og bofællesskaber for psykisk og fysisk handicappede. Under administrationen hører bl.a. de lokale centre, Center for aktivering og beskæftigelse og Institutet for blinde og svagsynede. Kun 49% af lokalerne er store på over 15 m m 2 Figur 24: Etagemeter kwh/m Figur 25: Elforbrug pr. etagemeter Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 21 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 55 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca m 3. Figur 26: Varmeforbrug pr. Figur 27: Vandforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter liter/m 2 etagemeter I 1999 købte de kommunale vuggestuer og børnehaver ca. 17. liter rengøringsmidler. Rengøringssektionen stiller store krav til de produkter, som anvendes ved rengøring i de københavnske daginstitutioner. Dels skal de være anerkendt af Astma-Allergiforbundet, dels skal de have det nordiske miljømærke Svanen. Målet for de kommende år er at nedbringe forbruget af vand og rengøringsmidler med ca. 1%. Bl.a. ved at indføre nye rengøringsmetoder. 17

18 B ygge- og Teknikudvalget Bygge- og Teknikudvalget varetager opgaver som lokalplaner, byfornyelse, støttet byggeri samt opgaver på det tekniske område. Udvalget har ansvaret for veje, pladser, parker, kirkegårde og brandvæsen. Derudover varetages rådgivende arkitekt- og ingeniøropgaver samt kørsels- og håndværksvirksomhed. Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har vedtaget retningslinier for miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Retningslinierne omfatter både minimumskrav, som skal efterleves for at få del i de økonomiske midler, der er afsat til byfornyelse og støttet nybyggeri, og mere vidtgående anbefalinger og visioner for fremtidige løsningsmodeller. Det, der i dag er anbefalinger, skal helst blive morgendagens minimumskrav og det, der lige nu er visioner, skal gerne blive til løsninger, som både teknisk og økonomisk kan føres ud i livet. Kommunen vil gøre sit til at skubbe til udviklingen også inden for det private byggeri. Københavns Kommunes Byøkologiske Fond har i 1999 støttet udgivelsen af en bygherrehåndbog for kommunale bygherrer. Håndbogen skal styrke projektledere i kommunens forvaltninger i rollen som miljøbevidste bygherrer ved udbud, aftaleindgåelse og styring af rådgivere. En byøkologisk database er et andet forsøg fra kommunens side på at fremme miljørigtigt byggeri. På kan både offentlige og private bygherrer, boligforeninger og rådgivere få inspiration til byøkologiske løsninger. Systematisk miljøarbejde i Vej & Park I 1999 har Vej & Park kortlagt miljøpåvirkningerne fra Vej & Parks aktiviteter samt mulige indsatsområder og løsninger, der kan nedbringe de negative miljøpåvirkninger. En stor del af Vej & Parks miljøpåvirkninger kommer fra de opgaver, der udføres af entreprenører og underleverandører. Vej & Park bestiller anlægsopgaver for ca. 75 mio. kr. om året og drifts- og vedligeholdelsesopgaver for ca. 38 mio. kr. Den vigtigste miljøindsats er derfor at uddanne medarbejderne i at indarbejde miljøkrav i kontrakter og udbudsmaterialer. Driften af Vej & Parks egne kontorer påvirker også miljøet. Der arbejdes derfor med at indføre miljøkrav ved køb af varer og udskiftning af materiel og inventar samt at give de 22 medarbejdere bedre miljøvaner. Miljøstyrelsen støtter miljøledelsesarbejdet med 3. kr. 2/3 af kommunens boliger har i dag et uacceptabelt højt støjniveau over 55 db(a). Derfor undersøger kommunen nye metoder til at mindske trafikstøjproblemet. I 1999 har kommunen afprøvet en ny type støjdæmpende asfalt, der giver en støjdæmpning på op til 7 db(a). Den nye asfalt skal højtryksspules to gange om året og holder kun halvt så længe som almindelig asfalt. Prisen bliver dermed 3 gange højere. Det kan dog stadig vise sig at være en bedre og billigere løsning end støjskærme og facadeog vinduesisolering. 18

19 Bygge- og Teknikforvaltningen råder over 17. m 2, hvoraf 71% anvendes til teknik- og serviceformål, bl.a. brandstationer, kirkegårde og Kommuneteknik København. 27% anvendes til administrative funktioner, der primært er samlet i Njalsgade på Islands Brygge og Ottiliavej i Valby. 2/3 af bygningerne er på over 15 m 2. Forvaltningen fører selv energitilsyn på en række bygninger til teknik- og serviceformål. 1. m 2 Figur 28: Etagemeter Teknik og Service kwh/m Figur 29: Elforbrug pr. etagemeter Teknik og Service Små bygninger Store bygninger med ELO Store bygninger uden ELO I 1999 var forvaltningens samlede elforbrug på ca. 9 GWh og det samlede varmeforbrug på ca. 29 GWh. Det samlede vandforbrug var på ca m 3. Figur 3: Varmeforbrug pr. Figur 31: Vandforbrug pr. kwh/m 2 etagemeter liter/m 2 etagemeter Teknik og Service Teknik og Service km Figur 32: Km cykelstier Figur 33: Fældede og plantede træer I 1999 lykkedes det at Træer I alt plante flere træer, end 3 Fældet der blev fældet. Der er desuden fjernet Plantet træer efter stormen i december. I budget 2 er der afsat 3 mio. 28 Fældet kr. ekstra til at plante nye gadetræer. 27 Plantet I 1999 er cykelstierne udbygget med 3,4 km og københavnerne har også fået 1 km cykelbaner i Indre By. Cykelbanerne er en hurtig og billig løsning til at skaffe plads til cyklisterne. Da det er de første cykelbaner i København, skal de evalueres i år 2, hvor det bl.a. skal vurderes, om de respekteres af bilisterne. For at gøre både den daglige tur til arbejde og søndagsudflugten mere attraktiv skal der endvidere anlægges i alt 1 km grønne cykelruter i København. Den første cykelrute - Nørrebroruten - er ved at blive anlagt. For dem, der ønsker at kombinere cykel med bus og tog, bliver cykelparkeringen ved trafikterminaler i Indre By forbedret. Den første forbedring er sket i Jernbanegade ved Rådhuspladsen, og i år 2 forbedres cykelparkeringen ved Vesterport. Figur 34: Forbrug af vejsalt Vinter Tons 1995/ / / / /2 3.5 Forbruget af salt på de københavnske veje afhænger primært af vejret. Vejsaltet gør forholdene svære for byens træer og planter. Derfor prøver kommunen at minimere forbruget, blandt andet ved at fugte saltet, inden det spredes. Når saltet er halvt opløst, skal der nemlig bruges mindre for at smelte sne og is. På fortove anvendes hovedsageligt grus iblandet ca.1% salt. 19

20 M iljø- og Forsyningsudvalget Miljø- og Forsyningsudvalget har ansvaret for at forsyne borgere og virksomheder med vand og energi samt overvåge miljøtilstanden. Opgaverne varetages af Københavns Vand, Københavns Energi (tidligere Københavns Belysningsvæsen) og Miljøkontrollen. Miljøstyring engagerer medarbejderne Miljøkontrollens miljøstyringsarbejde har i 1999 fokuseret på at påvirke medarbejderne til bedre miljøvaner. Opslag på strategiske steder i bygningen opfordrer medarbejderne til at spare på fx papir og el, som der har været særlig fokus på i Miljøstyringsprojektet har også fået deres egen hjemmeside på Miljøkontrollens intranet. Her kan man finde informationer om fx miljøkortlægning, miljøpolitik, handlingsplaner og de seneste resultater af anstrengelserne. Herudover informeres medarbejderne om resultater og planer på kvartalsmøder. For nyansatte er miljøstyring et tema på det obligatoriske grundkursus. Medarbejderne er meget opmærksomme på miljøstyringsarbejdet. Miljøstyringsgruppen får ofte henvendelser fra medarbejdere med ris og ros til projektet eller forslag til emner, som gruppen kan arbejde videre med. Miljøbevidste indkøb 1999 blev året, hvor Miljø- og Forsyningsforvaltningen tog fat på at gennemføre handlingsplanen for miljøbevidste indkøb. Medarbejdere, som primært beskæftiger sig med indkøb, fik et todages kursus i, hvordan man tager miljøhensyn ved indkøb, og hvordan man bruger miljø- og energimærker og Miljøstyrelsens miljøvejledninger til at stille miljøkrav til leverandører. For de decentrale indkøbere er der afholdt tre temamøder om transport, PVC og vedligeholdelse af bygninger. Der var 15-2 deltagere ved hvert møde. Deltagerne har efterfølgende fået et checkskema, som de kan støtte sig til, når de skal inddrage miljøspørgsmål ved indkøb. De foreløbige resultater viser, at det ikke er lige let at ændre indkøbsvaner inden for alle områder. Mens målet om at købe de mindst miljøbelastende computere er opfyldt 1% i nogle institutioner, så er det til trods for en fremgang vanskeligere at købe PVC-frie kabler. Her nævnes økonomien som en barriere. Københavns Vands 55 kildepladser for vandindvinding dækker landarealer på over 4 km2. For at sikre, at kildepladsarealerne plejes, så man tager mest muligt hensyn til miljø og landskab, er der fra udarbejdet plejeplaner for de 13 kildepladser. På 5 arealer omfatter miljørigtig pleje bl.a. brug af dyr til at forhindre, at området gror til med træer, buske og ikke mindst den aggressive kæmpebjørneklo. Græsning er samtidig med til at skabe en stor artsrigdom af planter og dyr. 2

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer

Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme. - under forskellige ejerformer Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme - under forskellige ejerformer SBi. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Undertitel Miljøstyret bygningsdrift i danske boligejendomme

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere