Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil"

Transkript

1 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr af 7. september i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs - eller uddannelsesmæssigt grundlag. Man kan tidligst få tildelt støtte til udskiftning af tidligere bevilget bil efter 6 år. Formål: Er at hjælpe personer med en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Betingelsen for tildeling af støtte til bil er, at der er aktiviteter udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Afgørende er at støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøgeren selvhjulpen, og dermed give en væsentlig lettelse i den daglige tilværelse. Dette vurderes på baggrund af den konstaterede funktionsnedsættelse og det konkrete daglige kørselsbehov. Målgruppe: Personkredsen omfatter både børn og voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som følge af medfødt handicap eller senere opstået handicap, sygdom eller som følge af ulykkesskader. Særlig målgruppe i forhold til 114 er personer med nedsat gangevne, behov for at medbringe hjælpemidler og behov for særlig indretning i bilen pga. nedsat funktionsevne i forhold til indstigning og at kunne føre bilen. Resultat mål At der opnås en øget grad af selvhjulpenhed At den daglige tilværelse lettes i betydelig grad Initiativer At sagen behandles så hurtigt, grundigt og smidigt som muligt. At sagsbehandlingstiden mindskes, idet kravene, der stilles til borgeren, gøres mere målrettet. Ansøgningsskema sendes til borgeren senest 5 arbejdsdage efter henvendelse. Der sendes brev med tidsfrist for sagsbehandling, senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af udfyldt ansøgningsskema. Sagsbehandlingstiden for behandling af en ukompliceret bilsag kan forventes at tage ca. 6 måneder fra opstart til bevilling foreligger. Rekvisition af lægeoplysninger og kørekortoplysninger kan være langvarigt. Ved modtagelse af slutseddel fra forhandler fremsendes klausuleringsmeddelelse inden for max. 5 arbejdsdage. Når alle sagens dokumenter (faktura, attesteret klausuleringsmeddelelse 1) og dokumentation for kaskoforsikring) er modtaget, udarbejdes gældsbrevet til underskrivelse inden for max. 5 arbejdsdage. Der bør skabes en tillidsfuld dialog mellem ansøgeren og dennes sagsbehandler, således at ansøger selvstændigt har mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. Ansøger har ret til at medtage en bisidder, hvis det ønskes. Kommunen lever op til sin rådgivende og vejledende forpligtigelse i forbindelse med sagsbehandlingen af sagen med særlig opmærksomhed omkring de komplicerede økonomiske forhold. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 1 af 6 Behandlet i Ældrerådet d Behandlet i Handicaprådet d Anbefalet Sundheds og omsorgsudvalget d Anbefalet i Økonomiudvalget d Godkendt Byrådet d

2 Sagsbehandlingstiden for ansøgning om tilskud til nødvendig særlig indretning kan være mellem en uge til 2 måneder afhængig af sagens karakter. Sagsbehandlingstiden for ansøgning om tilskud til reparation af særlig indretning - max 10 arbejdsdage. 2) Tilstrækkeligt at bevillingen foreligger som journalnotat inden udførelse. 1) Et dokument, hvor motorkontoret attesterer, at: - bilen er klausuleret som handicapbil. - at pågældende er fritaget for afgift på brændstofforbrug 2) Tilstrækkeligt at bevillingen foreligger som journalnotat inden udførelse. Succeskriterier At borgeren er blevet væsentlig mere selvhjulpen, eller at andre kan hjælpe borgeren, så der er tale om en væsentlig lettelse i dagligdagen. Måling / Opfølgning Der er ikke lovmæssige krav om opfølgning, men kommunen har interesse i at undersøge, at borgeren fortsat er berettiget til den bevilgede ydelse. Det kan være vanskeligt at sikre oplysninger om ændring af funktionsniveau, men kommunens normale elektroniske system kan give oplysninger, hvis der er ændringer i erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, ændring af bopæl og dødsfald. Borgeren har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen jf. retssikkerhedsloven 11, stk. 2. Panthaverdeklarationer sikrer, at kommunen til stadighed får oplysninger om bilens forsikringsforhold samt ved totalskade. Den sagsbehandlende ergoterapeut foretager en vurdering af alle ansøgninger om udskiftning. Beskrivelse af ydelsen Støtten ydes til den billigst egnede bil. Det ydes som et rentefrit lån på indtil kr (2011 niveau) inkl. moms og leverings omkostninger, dog højst bilens anskaffelsespris med en løbetid på 6 år. Den ene halvdel skal betales tilbage i månedlige lige store rater, mens den anden halvdel afskrives over perioden. Tilbagebetalingspligten er større, når indkomstgrundlaget overstiger kr. (2011). Beløbet, der skal tilbagebetales, stiger med 20 % af den del indkomstgrundlaget overstiger kr. Hvis der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsnedsættelse, kan der ydes et supplerende og rente- og afdragsfrit lån til betaling af forskellen mellem den fastsatte låneramme på kr. og bilens anskaffelsespris. Ganske særlige forhold vil f.eks. foreligge: 1) når funktionsnedsættelsen nødvendiggør indretninger, som kun findes eller mest hensigtsmæssigt kan foretages i større eller dyrere bil, 2) når større eller dyrere bil er nødvendig, fordi funktionsnedsættelsen medfører, at ansøgeren ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan klare ind- og udstigning eller placering i bilen, 3) når større eller dyrere bil er nødvendig for, at medbringe nødvendige hjælpemidler i bilen. Ved udskiftning af bil skal nettoprovenuet ved salg af denne bil anvendes til køb af den nye bil. 6 stk. 1. nettoprovenuet fratrækkes ved beregning af det nye lån, først i den tilbagebetalingspligtige del, og resterende provenu fratrækkes i den del af lånet, der nedskrives. 6 stk. 2. nettoprovenuet fratrækkes i det supplerende lån. Et evt. overskydende Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 2 af 6

3 beløb fratrækkes i den tilbagebetalingspligtige del. Særlige indretninger (Bilbekendtgørelsens 12) som bilen efterfølgende forsynes med på grund af ansøgerens helbredstilstand, ydes som tilskud efter regning. Tilskud til automatisk transmission (automatgear), der udgør kr.(2011 niveau), er betinget af, at bilen er under 1 år og er forsynet med indretningen fra fabrikken. Afgiftsfritagelse for brændstof (tidligere vægtafgiftsfritagelse): Personer, der opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, er berettiget til hel eller delvis fritagelse for afgift efter brændstofforbrug. 100 % for benzin drevne biler og 65 % for diesel drevne biler. Afgørelse af denne ydelse træffes af SKAT på baggrund af den kommunale bevilling af støtte til bil. Tilskud til kørekort: Betingelsen for tilskud til kørekort efter Servicelovens 114 er, at personen er berettiget til støtte til køb af bil. Personen kan efter en konkret vurdering ydes tilskud til betaling af køreundervisning og en kontrollerende køreprøve med særlig indrettet bil f.eks. fra kørelærer. Der er ikke lovhjemmel til at yde tilskud til kørekort eller køreprøve, hvor der udelukkende er behov for påtegninger i kørekortet i forbindelse med særlig indretning af bilen. Frekvens: Der kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, hvortil der er ydet støtte. Der kan dog ydes støtte før 6 års periodens udløb, når: det ved erklæring fra en synsvirksomhed dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig bilen er totalskadet, eller bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af ansøgerens funktionsevne For udskiftning af nødvendig særlig indretning gælder som udgangspunkt det samme. Det har økonomisk betydning, hvis borgeren ansøger om støtte til udskiftning af bil, og ikke tilkendes denne støtte. I så fald frafalder klausuleringen af bilen, og der vil blive påført afgifter på bilen igen. Ved de nedbestolede busser vil den værdisatte registreringsafgift blive påført, og det kan være et ikke uvæsentligt beløb. Afgørelse om tildeling af hjælp Der bevilges støtte til bil/afgiftsfritagelse ud fra en individuel konkret vurdering, når der er dokumentation for: En varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes, med særlig vægt på gangevnen og behov for at medbringe hjælpemidler i dagligdagen. At der er aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil. Her menes konkrete aktiviteter af et sådan omfang, at det svarer til, hvad der er sædvanlig for en jævnaldrende person uden handicap og med en i øvrigt tilsvarende livssituation dvs. et væsentligt dagligt kørselsbehov. At der er et kørselsbehov af sådan et omfang, at det ikke mere hensigtsmæssigt kan dækkes af andre kørselsordninger. Om personen i væsentlig grad vil blive selvhjulpen. Om der skal tages særlige hensyn på grund af udtrætning eller risiko for forværring af funktionsevnen. Dette vurderes bl.a. lægefagligt. At der er behov for brug af bil til og fra arbejde eller uddannelse. Der skal være tale om et arbejde, der skaffer ansøgeren et væsentligt bidrag til forsørgelsen. Eller en uddannelse der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder. At personen evner at køre bilen og behovet for særlig indretning er udredt. Denne afgørelse træffes af kørekortmyndighederne, som efterfølgende laver påtegnelser i Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 3 af 6

4 kørekortet. Skal personen ikke selv føre bilen, skal føreren være til rådighed i et sådan omfang, at det samlede kørselsbehov kan dækkes herved. Det skal bemærkes, at i den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen, herunder gangdistancen, stilles der således større krav til de helbredsmæssige forholds betydning for ansøgeren ved kørsel til trivselsmæssige formål, end ved daglig kørsel til og fra arbejde eller uddannelse. På trivselsmæssigt grundlag må gangdistancen være ca. 100m, dog skal det påpeges, at der er tale om en individuel vurdering i hver sag. Der bevilges tilskud til nødvendig særlig indretning i bilen, når der er dokumentation for, at: politiet stiller krav om det ansøgerens helbredsforhold i øvrigt taler for det, eller det letter ansøgerens placering i bilen Særlig indretning i bilen er borgerens ejendom efter bevilling, og det skal ikke returneres til kommunen. Der bevilges hjælp til reparation, udskiftning og afmontering af nødvendig særlig indretning efter behov. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af den særlige indretning, f.eks. til rengøring eller vedligeholdelse. Borgeren oplyses om de økonomiske konsekvenser, der vil være ved at have en bil, f.eks. afdrag, forsikring og almindelige vedligeholdelse. Metode: Den sagsbehandlende ergoterapeut er ansvarlig for, at sagen er tilstrækkeligt belyst. Sagsbehandlingen omfatter: Indhentning af relevante objektive lægelige oplysninger Inddragelse af relevante samarbejdspartnere i kommunen og eksternt. Beskrivelse af den samlede funktionsevne helbredsmæssigt og socialt med særlig fokus på evnen til at færdes. Der lægges stor vægt på gangdistancemålingen. Oplysninger om aktivitetsniveau, kørselsbehov. Der foretages en vurdering af sagen, om det er sandsynligt, at bilen kan bevilges, inden afprøvningen af en konkret bil påbegyndes. Hvis det er tvivlsomt bringes sagen til afgørelse på det grundlag. Eks. i situationer, hvor der er tvivl om ansøger er i personkredsen, eller hvor kørselsbehovet er sparsomt. Ved sandsynlighed eller ved bevilling arbejdes videre med præcisering og udmåling af støtten. I samarbejde med ansøger skal der udarbejdes en kravspecifikation til egnet bil på grundlag af funktionsnedsættelsen. På dette grundlag afgøres, hvilken type bil, der bør afprøves, og hvilke særlige indretninger, der skal foretages. På baggrund af kravspecifikationen foretages afprøvning af bil i samarbejde med privat aktør f.eks. en bilopbygger eller anden aktør, som har den fornødne tekniske ekspertise. Afprøvning kan under nogle omstændigheder overlades til ansøger selv, hvis ansøger er enig heri. Dette kan gøres ved meget klare og enkle kravspecifikationer eller ved biler uden særlige indretninger. Det vil i de fleste situationer ikke være muligt at lave de endelig kravspecifikationer uden en konkret afprøvning, hvor terapeuten deltager. Vurdering af billigst egnede bil, der indstilles til bevilling. Støtten til bil er et lån, og det fastsættes på grundlag af prisen på den billigst egnede bil. Sagsbehandleren udarbejder indstillingen, samt oplæg med relevant lovstof til bevillingsmøde, hvor det afklares, om det er afslag eller bevilling. Ved afslag sendes skriftligt afslag samt klagevejledning. Bevilling: Der afholdes møde med afdelingschef, teamleder og lægekonsulent, hvor sagen drøftes, afklares mhp eventuelt yderligere undersøgelse, og kvalificeres før politisk behandling. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 4 af 6

5 Sagen fremlægges til godkendelse i Sundheds- og omsorgsudvalget Når der foreligger en afgørelse, udarbejder sagsbehandleren en skriftlig afgørelse med relevant bilag, som fremsendes til borgeren. Afgørelserne underskrives af sagsbehandler og afdelingsleder i Visitations - og myndighedsafdelingen. Efter bevillingen udfærdiges: Kommunen modtager slutseddel og forsikringsoplysninger Kommunen udarbejder klausuleringspapirer, som sendes til motorkontor. Kommunen modtager godkendte klausuleringspapir Gældsbrev underskrives og udleveres, og afdrag på lån aftales Elektronisk panthaverdeklaration. Ved udskiftning kan der benyttes tro og love-erklæring, når ansøger har samme funktionsniveau og kørselsbehov som ved tidligere bevilling. Levering af hjælpen Borgerne kan frit vælge, hvor de vil handle bil og få lavet evt. specialopbygning. Kravet er dog, at forhandleren og bilopbyggeren er autoriserede. Uanset valg af bil eller særlig indretning skal stillede krav til bil overholdes. Vælges en anden bil end den bevilgede, skal kommunen godkende, at denne bil også er velegnet. Vælges der en dyrere bil end den bevilgede, skal borgeren selv betale merudgiften, og der skal yderligere laves en konsekvensberegning på den særlige indretning. Ikast Brande kommune fortsætter med licitationen vedr. opbygning af bil i henhold til gældende EU-regler året ud (2011). Samarbejde på 12-bysområdet ophører omkring bilkøb - men fortsætter omkring specialopbygning. Lånet skal anvendes til køb af fabriksny bil. Der er mulighed for, at der kan ydes lån til biler, som ansøgeren eller en person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Den skal være under et år på ansøgningstidspunktet. Ansøger, som har permanent brug for kørestol, bliver tilkendt en registringsafgiftsfritagelse, derfor kan man handle disse biler til en særlig favorabel pris. Der kan normalt ikke ydes tilskud til særlig indretning/reparation af særlig indretning, hvis indretningen er foretaget, inden ansøgning er indgivet og bevilling foreligger. Kvalitetskrav til leverandøren Autoriserede bilforhandlere og bilopbygger. Krav til ydelsesmodtageren Støtte til bil er en løbende ydelse i de 6 år, hvor det bevilgede lån nedskrives/afdrages. Borgeren er til enhver tid skyldig af restgælden på det bevilgede lån (både afdragspligtige og den afdragsfrie lånedel.) Restgælden opgøres efter gældende regler. Nedenstående vilkår for støtte til bil, er gældende i hele 6 års perioden: Centralregistret for motorkøretøjer registrerer bilen med en klausul om, at ejer/brugerskifte inden 6 år efter registreringen kun kan finde sted efter forudgående tilladelse fra kommunen. Bilen skal holdes kaskoforsikret for bilens fulde værdi inklusiv nødvendig indretning, som bilen efterfølgende er blevet forsynet med. Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 5 af 6

6 Der ydes ikke støtte til almindelig vedligeholdelse af bil og særlig indretning. Borgeren bør få lavet årligt serviceeftersyn af bilen og den særlige indretning. De helbredsmæssige og eventuelle erhvervs- eller uddannelsesmæssige forudsætninger for støtte skal fortsat være til stede. Bilen skal i videst mulig omfang anvendes til at dække det totale kørselsbehov for den person, der har modtaget støtte. Bilen må ikke overdrages, udlejes, udlånes i længere tid. Bilen må ikke stilles som pant eller anden form for sikkerhed for gæld, som ikke vedrører den. Det fastsatte afdragsvilkår skal overholdes. Efter retssikkerhedslovens 11, stk. 2 har borgeren pligt til straks at underrette kommunen om ændringer i de oplyste forhold. Både under sagens behandling og i 6 års perioden. Klage og ankemuligheder Evt. spørgsmål kan rettes til Ikast-Brande Kommunes Visitations- og myndighedsafdeling. Klage over afgørelsen kan indbringes for Statsforvaltningen, Midtjylland Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf : Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Side 6 af 6

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

- Individuel befordring

- Individuel befordring Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Hjælpemiddelafdelingen Rådhuset Nordmarks Allé 2620 Albertslund Telefon: 4368 6868 Mail: socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere