Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010"

Transkript

1 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering ØU - Revision af lånepolitik ØU - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev ØU - Forsikringsaftaler ØU - Sammenlægning af legater TM - Trafiksikkerhedsplan TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet KF - Skjoldungelandet, finansiering af projektlederandel KF - Elektronisk låsesystem, Pulje til Fritidskommunen Lukket - ØU - Salg af erhvervsgrund...25

3 Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: s åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til. Der er kun spørgetid ved s ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med s 2. behandling af budgettet. Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før s møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter s møde. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Henrik Zwisler stillede tre spørgsmål til. 1. Ifølge Økonomiudvalgets beslutning d. 21. september 2010 om ændrede åbningstider på rådhuset fremgår det, at jobcentret fremover skal have åbent onsdag kl , hvilket imidlertid ikke finder sted, og det ønskes der en forklaring på. Borgmesteren svarede, at det er korrekt at det er besluttet, at jobcentret skal have åbent onsdag kl , og at spørgsmålet vil blive behandlet på næste møde i Økonomiudvalget. 2.

4 Side 2 Det ønskes oplyst hvor mange sager vedr. Social Drift, som Statsforvaltningen har hjemvist til Lejre Kommune de seneste to år. Borgmesteren oplyste, at der vil blive afgivet skriftligt svar på dette spørgsmål. 3. Det ønskes, at det bliver indskærpet overfor kommunens medarbejdere hvordan der skal tales til borgerne. Borgmesteren betragtede dette som en kommentar snarere end et spørgsmål. Thomas Stokholm (V)

5 Side 3 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Dagsordenen blev godkendt. Thomas Stokholm (V)

6 Side 4 3. KB - Orientering Sagsnr.: 10/10 Resumé: Siden sidste Kommunalbestyrelsesmøde er følgende publiceret på PolitikerPortalen under - Post/Orientering: a) Notat vedr. forpligtelse til at overtage areal udlagt til offentlig formål (Rynkebjerggaard). Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Taget til orientering. Thomas Stokholm (V)

7 Side 5 4. ØU - Revision af lånepolitik Sagsnr.: 08/25450 Resumé: Der er udarbejdet forslag til revideret lånepolitik, der fastlægger retningslinier for låneoptagelse, låneomlægninger m.v. Sagsfremstilling: Forslaget til lånepolitik fastlægger de generelle retningslinjer i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommune låneportefølje. Ændringerne i forhold til tidligere politik er: Der er mulighed for direktionen frit at vælge rådgiver, tidligere var KommuneKredit skrevet ind som rådgiver i politikken. Kompetencen til beslutning af omlægninger indenfor lånepolitikkens rammer, dog ikke afdragsform og løbetid, er tillagt Direktionen mod tidligere Borgmesteren. Det er indarbejdet: a) at alle lån skal optages i DDK eller EURO med fast rente, b) at lån kan omlægges fra fast forrentet til variabel forrentet, når der forventes en rentenedsættelse på mere end 0,75 p.a. %, dog maks. for 3 år ad gangen for at imødegå tab for rentestigninger, c) at lån kan omlægges til andre valutaer, men kun i en kurv af valutaer, for at mindske risikoen for valutatab. Omlægningen kan ske når der forventes en gevinst på mere end 1 % p.a. af ydelsen. Valutaomlægninger løber hele lånes løbetid for at imødegå kurstab ved udløb af aftaler, d) at der indføres en sikkerhedsmargen på 10% af hovedstolen på et valutalån. Ved udsigt til et tab over denne størrelse skal det vurderes af økonomiudvalget om der skal ske omlægning til DDK, e) at valuta- og renteswap ikke må kunne opsiges af modparten, f) at kommunen til enhver tid skal kunne indfri en indgået swap. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Omlægningen af lånepolitikken har ingen umiddelbare økonomisk virkning, men giver større budgetsikkerhed. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at lånepolitikken godkendes. Bilag:

8 Side 6 1. Revideret lånepolitik, forslag 2. Notat om fordeling af lån Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Kompetence til beslutning af omlægninger indenfor lånepolitikkens rammer tillægges kommunaldirektøren. Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis. Beslutning den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

9 Side 7 5. ØU - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vejmaterialevirksomhed ved Svogerslev Sagsnr.: 08/12223 Resumé: Roskilde Byråd har på sit møde den 27. oktober 2010 vedtaget kommuneplantillæg 11 med miljøvurdering, VVM-redegørelse, miljøgodkendelse og tilladelse til bortledning af grundvand for vejmaterialevirksomhed i Svogerslev. Eventuel klage over Roskilde Kommunes afgørelser skal være Naturklagenævnet i hænde senest den 3. december Administrationen har udarbejdet udkast til klage over Roskilde Kommunes afgørelse til Naturklagenævnet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har tidligere nedlagt veto jf. planlovens 29 b imod det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Efter resultatløse forhandlinger mellem de 2 kommuner indbragte Roskilde Kommune spørgsmålet til afgørelse hos Region Sjælland. Region Sjælland ophævede herefter Lejre Kommunes veto, idet Region Sjælland ikke fandt, at kommuneplantillægget har afgørende betydning for Lejre Kommunes udvikling. Lejre Kommune har påklaget Region Sjællands afgørelse til Naturklagenævnet med påstand om, at Region Sjælland ikke har realitetsbehandlet Lejre Kommunes indsigelse og med ønske om, at Naturklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning, således at Roskilde Kommune ikke kan vedtage kommuneplantillægget endeligt, før Naturklagenævnet har afgjort Lejre Kommunes klage. Naturklagenævnet har efterfølgende afgjort, at Lejre Kommunes klage ikke tillægges opsættende virkning, mens Naturklagenævnet endnu ikke har afgjort selve klagen over Region Sjællands afgørelse. Herefter har Roskilde Kommune kunnet vedtage kommuneplantillægget endeligt. Administrationens vurdering: Det har gennem hele sagens lange forløb været Lejre Kommunes opfattelse, at sagen skal behandles som om, at der søges om tilladelse til, at en ny asfaltfabrik placeres i en nedlagt og efterbehandlet grusgrav på den aktuelle lokalitet, og at det - også på baggrund af den udarbejde VVM-redegørelse - ville være utænkeligt, at en ny asfaltfabrik ville kunne få en sådan tilladelse. Administrationen finder derfor, at Lejre Kommune i forlængelse af tidligere delafgørelser i denne sag også bør påklage Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillægget til Naturklagenævnet. Der er derfor udarbejdet udkast til klage til Naturklagenævnet, hvori der nærmere er redegjort for Lejre Kommunes synspunkter om, at Roskilde Kommune ikke har behandlet sagen som et nyanlæg, og at Roskilde Kommune ved sin afgørelse i øvrigt har tilsidesat væsentlige hensyn jf. planlovens formålsparagraf. Økonomi og finansiering: Der er umiddelbart ingen økonomi forbundet med sagen, men afhængig af sagens videre forløb vil der evt. senere kunne blive brug for juridisk bistand.

10 Side 8 Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiiler, 1. at udkast til klage til Naturklagenævnet godkendes. Bilag: 1. Annonce vedr. endelig vedtagelse af kommuneplantillæg mv. 2. Udkast til klage over Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af kommuneplantillæg Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

11 Side 9 6. ØU - Forsikringsaftaler Sagsnr.: 10/21476 Resumé: Der har været gennemført EU-udbud på Lejre Kommunes forsikringsaftaler. De indkomne tilbud dækker perioden med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år. Det skal vedr. EU-udbuddene besluttes hvilke optioner, der skal benyttes. Forsikringsopgaven tildeles herefter på grundlag af det selskab, efter de opstillede kriterier. Der skal vedrørende det nationale udbud besluttes hvilket selskab, der skal have forsikringen. Sagsfremstilling: Lejre Kommune indgik i 2006 med virkning fra 1. januar 2007 forsikringsaftalerne for en 3 årige periode og den 31. august 2009 blev det besluttet, at forlænge aftalerne med et år. I foråret 2010 varslede Codan ekstraordinære forhøjelser på de aftaler, der var aftalt med dem. Alle forsikringer har derfor været i udbud henover sommeren. Udbuddene er sket på de betingelser, som de nuværende forsikringsaftaler bygger på, herudover er der indhentet optioner på forskellige områder. EU-udbuddet afvikles som to individuelle EU udbud omfattende: 1. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring, hvor tildelingskriteriet er det mest fordelagtige tilbud, vurderet med 65 % vægt på den årlige forsikringsudgift og 35 % på dækningsomfang. Der er en selvrisiko på kr. pr. skade. Optioner på bygning, entreprise og løsøre: Vandskade på bygninger, vandskader på løsøre og restværdi 50 %. Forsikringsmægleren anbefaler at forsikringen udvides med restværdi (ret til at nedrive bygning, hvis den er 50 % skadet), men ikke med vandskader. Alm. Brand skal tildeles Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikringen uanset om forsikringen udvides eller ej. TopDanmark tildeles Erhvervs- og produktansvarsforsikringen. 2. Motorkøretøjer og katastrofe forsikring ved arbejdsulykke, tildelt efter laveste pris, idet aftalevilkår er ufravigelige. Selvrisiko kr. Option vedr. motorkøretøjer: Brand og ansvarsforsikring med en selvrisiko på kr., kaskoforsikring med en selvrisiko på kr. eller kr. Der vil være en besparelse på kr. ved en forsikring uden kasko og med en selvrisiko på kr. De fleste biler er mindre biler til hjemmeplejen. Det vurderes ikke at kasko med en selvrisiko på kr. er relevant på de biler pga. bilernes værdi. En fastholdelse af selvrisikoen på kr. anses for det mindst risikobetonet i forhold til præmien. Katastrofeforsikring ved arbejdsulykke. Der er ikke nogen option.

12 Side 10 Selskabet Gjensidige tildeles motorkøretøjer og selskabet IF tildeles katastrofeforsikring ved arbejdsulykke. I vedlagte Beslutningsoplæg Lejre Kommune fra forsikringsmægler Willis er nærmere beskrevne procedurer og sammenligninger. Det nationale udbud omfatter de mindre forsikringer, hvor der ikke er krav om EUudbud. kan efterfølgende (f.eks. hvis en forsikring bliver meget dyr) beslutte ikke af tegne forsikring og i stedet være selvforsikret. Følgende forsikringer har været i udbud: Bestyrelsesansvar, Rejseforsikring, Kollektiv ulykkesforsikring for kommunalbestyrelsesmedlemmer, børn & unge samt brandmænd samt Private løsøre- og ansvarsforsikring, Bådforsikring og Kunstforsikring. Udgiften til den private løsøre- og ansvarsforsikring vedrørende boligerne på Ammershøjparken, Solvang, Bramsnæsvig og Bøgebakken, betales af beboerne. Vedrørende forureningsforsikringen og kriminalitetsforsikring er der ikke indhentet korrekt tilbud. De vil blive forelagt til beslutning, nå de er indhentet. Selskabet Gjensidige har på alle områder været billigst. Administrationens vurdering: De indstillede optioner giver ikke anledning til at ændre kommunens forsikringspolitik. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at optionen vedrørende restværdi i Bygnings-, entrepris- og løsøreforsikringen udnyttes, 2. at optionerne vedrørende kasko, knallertdækning og motor under 15hk i motorkøretøjerforsikringen udnyttes, 3. at forsikringstilbuddene fra selskabet Gjensidige vedrørende bestyrelsesansvar, rejseforsikring, kollektiv ulykkesforsikringer for, Børn og unge og Brandmænd, Privat løsøre- og ansvarsforsikring, bådforsikring og kunstforsikring accepteres. Bilag: 1. Notat om økonomien 2. Tilbudssammenligning 3. Tilbudssammenligning, nationalt udbud 4. Beslutningsoplæg nr. 3 - Beslutningsoplæg nr. 3 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales.

13 Side 11 Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

14 Side ØU - Sammenlægning af legater Sagsnr.: 10/23702 Resumé: Lejre Kommune har mange små legater med forskellige formål, som kun kan give små eller ingen udlodninger. Civilstyrelsen anbefaler, at små legater sammenlægges og/eller nedlægges ved at kapitalen udloddes. skal godkende, at Civilstyrelsen ansøges om at legaterne sammenlægges til et legat. Formålet med det nye legat skal være værdige trængende i Lejre Kommune. Herunder kan overvejes om legatkapitalen for det sammenlagte legat skal udloddes og dermed nedlægges over nogle år. Sagsfremstilling: Lejre kommune administrerer mange små legater. De enkelte legater har ikke tilstrækkelig afkast til, at der kan udbetales legatportioner af betydning. Herudover er det oprindelige formål for nogle legaters vedkommende væk. Civilstyrelsen har - i forbindelse med gennemgang af legatregnskabet for 2007 for Fælleslegatet for værdige trængende i Hvalsø Kommune og igen ved regnskab 2009 for Fælleslegatet for værdige trængende for gl. Bramsnæs Kommune - udtalt, at man skal henlede kommunalbestyrelsens opmærksomhed på, at der er mulighed for at søge legater nedlagt eller overført til andre legater. Styrelsen vil se med velvillighed på en ansøgning om at sammenlægge legater og udlodde kapitalen over 2-3 år. Af hensyn til legatportionernes størrelse og administration af legaterne vil det være hensigtsmæssigt at følgende legater blev lagt sammen til et. Anonym legat for gl. Lejre Kommune, kapital kr. Fælleslegat for værdige trængende i Hvalsø, kapital kr. Fælleslegat for værdige trængende i Bramsnæs, kapital, kr. Herudover er der 16 meget små legater fra gammel Lejre kommune med en samlet kapital på ca kr. En samling af alle legaterne til et med en kapital på ca kr. med det formål at støtte værdige trængende i Lejre Kommune, vil med det nuværende renteniveau kunne give mellem kr. og kr. årligt til udlodning. Det foreslås at legatkapitalen udloddes over 5 år. Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Indstilling:

15 Side 13 Direktionen indstiller: 1. at civilretstyrelsen ansøges om, at legaterne samles til ét fælleslegat for Lejre Kommune, 2. at legatkapitalen udloddes over 5 år. 3. at borgmesteren forestår udlodningen af det nye legat. Bilag: 1. Oversigt over smålegater Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

16 Side TM - Trafiksikkerhedsplan 2010 Sagsnr.: 10/6258 Resumé: Udvalget for Teknik & Miljø behandlede på udvalgsmødet den 7. april 2010 forslag til Trafiksikkerhedsplan Udvalget anmodede administrationen om at udarbejde et revideret oplæg, hvilket nu forelægges til godkendelse. Sagsfremstilling: besluttede den 28. april 2008 at igangsætte arbejdet med en trafiksikkerhedsplan for Lejre Kommune. Planen skal danne grundlag for prioritering af projekter indenfor trafiksikkerhed og være grundlag for en dialog med borgerne. Trafiksikkerhedsplanen danner dermed et samlet grundlag for det fremtidige arbejde med Trafiksikkerhed i Lejre Kommune, og således at kommunens økonomiske midler inden for trafikområdet anvendes bedst muligt. Planen er udarbejdet på grundlag af de 3 kommuners gamle trafiksikkerhedsplaner, en skolevejsanalyse, uheldsanalyser samt de input der er kommet fra borgerne de sidste par år, herunder en internetbaseret borgerhøring i Mål og indsatsområder udgør den vigtigste del af trafiksikkerhedsplanen. Lejre Kommunes overordnede mål er, at antallet af personskader i Lejre Kommune i 2012 skal være reduceret med 40 % i forhold til udgangspunktet i Der er derudover et mål, at den samme reduktion skal opnås for de bløde trafikanter. Trafiksikkerhedsplanen indeholder: Sammenfattende rapport indeholdende Lejre Kommunes målsætninger for trafiksikkerhed Uheldsanalyse Skolevejsanalyse Projektkatalog med de 10 øverste prioriterede projekter Prioriteringsmodel for trafiksikkerhedsprojekter På Udvalget for Teknik & Miljø s møde den 7. april 2010 blev administrationen anmodet om at udarbejde et revideret oplæg med følgende rettelser: Skolerne skal nævnes ved navn og der skal redegøres for hvilke problemer der er omkring skolevejene. Projekt for Osted (nr. 6) og projektet for trafiksanering på Byvejen skal koordineres. Sikkerhed omkring skolevejene skal indgå med større vægt i prioriteringsmodellen. I overensstemmelse med udvalget for Teknik & Miljø s beslutning den 7. april 2010, forelægger administrationen nu et revideret oplæg til Trafiksikkerhedsplan 2010, hvori udvalgets anmodninger er indarbejdet. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at den reviderede trafiksikkerhedsplan på nuværende tidspunkt er egnet til offentlig debat med borgerne. Debatten kan ske alene ved

17 Side 15 offentliggørelse af trafiksikkerhedsplanen i pressen og på kommunens hjemmeside. Debatten kan evt. udvides med afholdelse af offentligt borgermøde og/eller på et debatmøde med grundejerforeninger og bylaug. Administrationen vurderer derudover at en høringsperiode på 4 til 6 uger vil være passende, uanset hvilket form for debat der ønskes. Økonomi og finansiering: Trafiksikkerhedsplanen medfører i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Der var i anlægsoversigten i budget 2009 afsat en pulje på kr. 4,0 mio. til trafiksikkerhedsarbejder. Midlerne i denne pulje er brugt/disponeret til konkrete trafiksikkerhedsprojekter, jf. vedlagte notat "Status på anlægsprojekter". Notatet indeholder ligeledes en status over andre igangværende og planlagte vejanlæg i Lejre Kommune, herunder også Vejdirektoratets projekter. De i anlægsoversigten for 2010 afsatte midler på kr. 2,1 mio. kr. til realisering af trafiksikkerhedsplanen er blevet tilbageført til kassen, hvorfor der p.t. ikke kan igangsættes nye trafiksikkerhedsprojekter. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den reviderede Trafiksikkerhedsplan 2010 godkendes til at sendes i høring 2. at høring sker ved offentliggørelse i pressen og på kommunens hjemmeside 3. at høringsperioden fastlægges til 6 uger Bilag: 1. Trafiksikkerhedsplan - Prioriteringsmodel_ Trafiksikkerhedsplan - Projektkatalog_ Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning 4. Trafiksikkerhedsplan - Uheldsanalyse_ Trafiksikkerhedsplan - Skolevejsanalyse 6. Status på anlægsprojekter 7. Besigtigelsesnotat for skolerne Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Udvalget ønsker, at der sikres en målrettet information overfor biblioteker, skoler og direkte berørte borgergrupper, samt at der oprettes en postkasse på hjemmesiden til modtagelse af høringsbidrag. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales, idet prioriteringslisten opdateres og prioriteres årligt i forbindelse med den årlige budgetbehandling. Beslutning den :

18 Side 16 Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Der afholdes borgermøde den 4. januar 2011 i Hvalsø. Thomas Stokholm (V)

19 Side TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Sagsnr.: 09/13806 Resumé: For at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser til dagligvarebutikken på Holbækvej 1 er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal, som inddrager nabogrunden til parkeringsareal. Sagsfremstilling: Da den kommende dagligvarebutik på Holbækvej 1 i Hvalsø har behov for flere parkeringspladser, end hvad der er muligt at etablere på de 2 matrikler, hvor butikken skal ligge, har bygherren købt en tilstødende nabogrund, Jernbanevej 6A, med henblik på at udstykke og etablere de resterende parkeringspladser på en del af dette areal. Den anden halvdel af grunden på Jernbanevej 6A, matrikel 3ab, Nr. Hvalsø By, vil blive frastykket, og vil fortsat være bebygget med et parcelhus. Da matrikel 3ab, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, på nuværende tidspunkt er reguleret af Lokalplan nr. 41 for et område til bolig- og kulturelle formål, som ikke muliggør et der etableres en større parkeringsplads indenfor området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det kommende parkeringsareal. Da parkeringsarealet samtidig er beliggende i et rammeområde 6.B8 i Lejre Kommuneplan , som er udlagt boligområde, men mere naturligt hører hjemme i det tilstødende centerområde 6.C1, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan , som overfører parkeringsarealet fra rammeområde 6.B8 til rammeområde 6.C1. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal sendes i offentlig høring fra den 30. november 2010 til den 25. januar Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal gør det muligt at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærheden af dagligvarebutikken på Holbækvej 1, og at indretningen på det samlede parkeringsareal på matriklerne 3ab, 9b og 9ea bliver bedre, ved at parkeringsbåsene bliver mere tilgængelige og varebilernes fremkommelighed bliver lettere. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller:

20 Side at Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan godkendes til udsendelse i offentlig høring. Bilag: 1. Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

21 Side TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet Sagsnr.: 09/22786 Resumé: Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til tre delprojekter under projekt Skjoldungelandet. Sagsfremstilling: godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 sammensætningen af bestyrelsen for Det Kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet, samt den 24. november 2009 at udvide med yderligere et bestyrelsesmedlem. Projekt Skjoldungelandet er et treårigt projekt, som overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Skjoldungelandet dækker med sine ca. 60 km2 et bælte på ca. en fjerdedel af det foreslåede nationalparkområde, i den syd-østlige del heraf. Området er kun løseligt afgrænset, men dækker i princippet et bælte langs Lejre Ådal fra skovhøjlandet på toppen af Sjælland til Roskilde Fjord og Roskilde middelalderby. Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet med en bevilling på 9,5 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil kommer værdien af deltagernes egenbidrag. Projektet er forankret under Roskilde Museum. Bestyrelsen for Skjoldungelandet har den 24. marst 2009 godkendt den økonomiske fordeling til projekterne. Økonomiudvalget er den 20. april 2009 orienteret om dette ved referat fra Bestyrelsesmødet. har godkendt, at der afsættes til delprojekterne i Skjoldungelandet på investeringsoversigten for Lejre Kommune deltager i 7 projekter i 2010 og I 2010 er der alene udgifter til 3 underprojekter under Projekt Skjoldungelandet. Skjoldungestierne omfatter ca. 20 km vandresti i Lejre Kommune og ca. 8 km i Roskilde Kommune. Stien går fra Hvalsø/Bistrup skovene til Gl. Lejre, en gren fortsætter til Gevninge til Lejre Å s udløb, samt en anden gren, der går videre til Roskilde. 6 km af den oprindelige Skjoldungesti, som blev etableret i 2006, indgår i forløbet. Det øvrige forløb er planlagt til etablering og skiltning i sommeren Strækningen fra Gevninge til Lejre Å s udløb vil sandsynligvis blive udskudt til De nævnte strækninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og kan ses på vedlagte kortbilag. Syvhøje i Oren Skov består af 8 mindre bronzealderhøje, en usædvanlig koncentration, som indtil for ganske nylig har været skjult i skov. Højene er blevet frilagt (udført af Ledreborg), det vil sige, at en tæt bevoksning af nåletræer i et stort område omkring de 8 bronzealderhøje er blevet fældet. Tilbage står at fælde selvgroede træer på højene og fjerne en stor mængde kvas fra den del af det frilagte område med højene, som skal henligge som en lysning i skoven. Højene og deres historie skal formidles ved infotavle, men er ikke en del af plejeprojektet. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Særløse Overdrev er et vigtigt element i Skjoldungelandet. Der er et behov for at øge oplevelsesværdien af det fredede område, herunder forbedre mulighederne for områdets rige plante- og dyreliv og at øge områdets tilgængelighed og samtidig undgå optrampning af vådområder. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de 3 delprojekter er i overensstemmelsen med de godkendte projektbeskrivelser og beslutningsdokumenter som danner grundlag for Lejre Kommunes deltagelse i projekt Skjoldungelandet og kan anbefale frigivelse af midler til

22 Side 20 realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse overdrev og pleje af 8 oltidshøje i Oren Skov. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for etablering af Skjoldungestien er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretager et udlæg på kr., mens de sidste kr. kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Ledreborg Gods. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt skal søges om frigivelse af kr., udelukkende til udlæg. Aktiviteter og udgifter er beskrevet i vedlagte notat om skiltning af stier mm. Det samlede budget for plejen på Særløse Overdrev er på kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges omfrigivelse af kr. til Særløse Overdrev, hvoraf er udlæg som refunderes fra Arbejdsmarkedes Feriefond når projektet er afsluttet. Det samlede budget for plejen af Syvhøje i Oren Skov er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges om frigivelse af kr. til plejen af Syvhøje, hvoraf kr. er udlæg, som refunderes fra Arbejdsmarkedets feriefond. Beløbet på i alt ,- kr., inklusiv udlæg på ,- kr., skal frigives fra det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til Skjoldungelandet. Det samlede rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt kr. Finansieringen af Lejre Kommunes tid til planlægning, styring og rapportering af projekterne finansieres alene af medgået tid fra ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune. Der er afsat svarende til ,- i medgået tid, men der forventes anvendt langt mindre, fordi, en del lodsejerforhandlinger under delprojektet om Skjoldungestien er gennemført hurtigere end forventet. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller, - at der frigives en nettoanlægsbevilling på kr., til udlæg og realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse Overdrev og til pleje af Syvhøje i Oren Skov fordelt på en udgiftsanlægsbevilling på kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr Beløbet finansieret af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. til Skjoldungelandet. Bilag: 1. Kort over Skjoldungeprojekter oktober 2010.pdf 2. Budget for projekter i Skjoldungelandet - delprojekter i Lejre Kommune 3. Økonomi ved etablering af skjoldungesti - skøn over udgifter i Skjoldungestier projektbeskrivelser og beslutningsdokument 5. Skjoldungelandet - Oldtidshøje 6. Skjoldungelandet - Pleje af natur på Særløse Overdrev

23 Side 21 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

24 Side KF - Skjoldungelandet, finansiering af projektlederandel Sagsnr.: 10/22974 Resumé: I 2009 indgik Lejre Kommune aftale med Roskilde Museum og Roskilde Kommune om ansættelse af en projektleder til etablering af Skjoldungelandet, som er et treårigt projekt, der overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Sagsfremstilling: Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet af midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond samt en række interessenters bidrag. Lejre Kommunes andel af udgiften til projektleder udgør ca kr. Projektet er forankret under Roskilde Museum, hvor også projektleder fysisk har til huse. Administrationens vurdering: I 2009 blev udgiften til projektlederandelen finansieret af et mindre forbrug på konsulentkontoen i forbindelse med regnskabsopfølgning. Administrationen peger på Konsulentpuljen samt Oplevelsespuljen med halvdelen til hver som finansieringsmulighed. Økonomi og finansiering: Projektlederandelen på kr. kan i 2010 og 2011 finansieres af henholdsvis Konsulentpuljen kr. og Oplevelsespuljen kr. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at projektlederandelen finansieres af henholdsvis Konsulentpuljen og Oplevelsespuljen i 2010 og 2011 med hver kr. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning den : Indstilling tiltrådt. Thomas Stokholm (V)

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere