Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Til orientering TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" TM - Fremtidige badevandsstationer TM - Mastepolitik TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal TM - Retningslinier for benyttelse af stadepladser TM - Tilbud om sponsoreret vejbump på Blæsenborgvej TM - Ansøgning fra Buske Nord om overtagelse af vejbelysning TM - Eventuelt...27

3 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/22014 Resumé: Mødet starter med et tema om trafiksikkerhed. Hovedstadens Trafiksikkerhedsudvalg ønsker debat om trafiksikkerhed i Hovedstadsområdet. Se orientering på politikerportalen under Post/Orientering. Præsentationer vil foregå fra kl. 16,15-17,15 i Rådssalen og vil være fællesmøde med SSÆ. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. TM - Til orientering Sagsnr.: 09/22015 Resumé: A. Lejre Kommune har med breve af 6. februar 2008 og 17. september 2008 meddelt ejeren af Merianhaven 9 at kommunen ikke ønsker at bringe Byggeloven 13 om terrænregulering i anvendelse, da det skønnes at terrænreguleringen har været af underordnet betydning. Afgørelsen blev påklaget til Statsforvaltningen Sjælland, som nu har stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politikerportalen. B. Lejre og Holbæk kommuner har fra Skov- og Naturstyrelsen modtaget ansøgning om ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Forslaget skal ses i sammenhæng med vådområdeprojektet ved Elverdams Å og Tempelkrog. Se vedlagte bilag, som også kan ses på politikerportalen. C. Lejre Kommune har den 20. november 2008 truffet afgørelse om, at offentligheden har ret til at færdes langs kysten nord for Lyndby Havn i henhold til naturbeskyttelseslovens 22. Lejre Kommunes afgørelse vedrører 8 ejendomme, hvoraf 2 har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet har den 12. oktober 2010 enstemmigt stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politkerportalen. D. Fredningsnævnet har den 20. oktober 2010 truffet afgørelse i sag om opførelse af produktionshal på adressen Vintre Møller 29, Kr. Sonnerup. Fredningsnævnet kan ikke tillade det ansøgte byggeri gennemføres i den form, som er skitseret i den foreliggende ansøgning, da det er i strid med fredningens formål. Se afgørelsen på politkerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Notat om pumpelaget Beslutning den : Til efterretning

5 Side 3 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" Sagsnr.: 10/22270 Resumé: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog samt projekt om ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å og forslag til ændring af pumpelaget i 4 ugers offentlig høring. Sagsfremstilling: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af et vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog. Området omfatter den sydlige del af arealerne under pumpelaget, et område syd for motorvejen mellem Roskildevej og Elverdamsvej. Vådområdeprojektet indebærer bl.a. en ændring af forløbet af Elverdams Å og medfører, at det offentlige pumpelag skal ændres. Godkendelse af projektet efter vandløbsloven omfatter behandling af to projektforslag, nemlig: Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (omfatter ændring af forløb af Elverdams Å, ændring af Amtsskelåen, dræn m.m.) Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" (omfatter ophævelse af pumpelaget, oprettelse af nyt mindre pumpelag) Endvidere kræver en gennemførelse af projektet landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Alle kommunens afgørelser i sagen forventes meddelt samtidigt i en samlet afgørelse. Vådområdeprojektet indebærer, at Elverdams Å i den sydlige del af området lægges i et nyt slynget forløb, som ender ved motorvejen i det eksisterende åløb. Vådområdeprojektet medfører, at der sker en reduktion af de arealer, der har behov for afledning af vand til pumpelagets kanaler og pumper, idet pumpelagets arealer nord for motorvejen ikke er omfattet af vådområdeprojektet. Skov- og Naturstyrelsen foreslår, at det eksisterende pumpelag ophæves, og at der oprettes et nyt offentligt pumpelag, som kun omfatter de arealer, der fortsat har gavn af pumpelagets anlæg. Kortbilag og beskrivelse af projektforslag kan ses i vedlagte bilag. Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" i 4 ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. Høringen af reguleringsforslaget udløb den 13. oktober 2010, mens høringen af forslag til ændring af pumpelaget udløber den 17. november Efter høringen skal forslagene behandles af kommunerne under hensyntagen til eventuelle indsigelser vedrørende afvandingsmæssige forhold og den miljømæssige målsætning for Elverdams Å. Sagerne koordineres med Holbæk Kommune. Skov- og Naturstyrelsen varetager sammen med FødevareErhverv forhandlinger om erstatninger og jordfordeling med alle, der er berørt af projektet. Udtalelser: I forbindelse med høringerne indhentes udtalelse fra Miljøcenter Roskilde og Fiskeriinspektoratet. I høringerne er projektforslagene desuden sendt til berørte lodsejere og høringsberettigede foreninger og organisationer.

6 Side 4 I høringsperioden for forslag til regulering af Elverdams Å er indkommet i alt tre høringssvar, to fra hhv. Holbæk Museum og Lejre Museum, og ét fra en lodsejer i Holbæk Kommune. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Lejre og Holbæk Kommune er repræsenteret i styregruppe og projektgruppe for vådområdeprojektet og har derfor været involveret og engageret i dette projekt, siden det blev besluttet at forsøge at realisere projektet som et af statens miljømilliardprojekter. Det er administrationens vurdering, at vådområdeprojektet, udover at medvirke til en væsentlig reduktion af kvælstoftilførslen til Isefjord, vil forøge de naturmæssige værdier i området væsentligt, især fordi det er intensivt dyrket landbrugsjord, der inddrages til projektet. Administrationen har på den baggrund fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget i offentlig høring. Af hensyn til at opnå en smidigere og hurtigere sagsgang, også i forhold til koordinering af sagerne mellem de to kommuner, ønsker administrationen at kunne godkende reguleringen af Elverdams Å og ændringen af pumpelaget administrativt. Administrationen foreslår derfor, at godkendelse kan ske administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, som er de forhold, kommunen skal varetage efter vandløbsloven, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skovog Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Høringssvar, som har karakter af bemærkninger, betragtes ikke som indsigelser. De indkomne høringssvar til forslag til regulering af Elverdams Å er endnu ikke vurderet. Økonomi og finansiering: Projektets udførelse og alle erstatninger m.v. afholdes af Skov- og Naturstyrelsen. Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" omfatter en ophævelse af det eksisterende pumpelag samt oprettelse af et nyt offentligt pumpelag. Det nye pumpelag vil omfatte færre grundejere end det eksisterende. Kommunen opkræver allerede årligt bidrag til det eksisterende pumpelag. Der opkræves for 2914 andele á 10,00 kr. plus moms. Beløbet opkræves over ejendomsskattebilletten og afregnes til lodsejerlaget 1. marts og 1. september. Oprettelsen af et nyt offentligt pumpelag vurderes derfor at være uden økonomisk betydning for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at afgørelse om godkendelse af Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (vådområdeprojektet) meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles, 2. at afgørelse om godkendelse af Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige

7 Side 5 forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Forslag til regulering af Elverdams Å 3. Høringssvar fra lodsejer i Holbæk Kommune 4. Høringssvar fra Holbæk Museum 5. Høringssvar fra Roskilde Museum Beslutning den : Indstilling tiltrådt

8 Side 6 4. TM - Fremtidige badevandsstationer Sagsnr.: 09/9957 Resumé: Administrationen anbefaler, en ændring således at der fremover vil være 4 badevandsstationer og 8 kontrolstationer, mod de nuværende 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. Sagsfremstilling: Administrationen er i gang med at udarbejde lovbestemte badevandsprofiler for Lejre Kommunes 12 badevandsstationer. Hen over sommeren er der foretaget undersøgelser og kortlægning af forureningskilder tæt på badevandsstationerne. Dette er beskrevet i 12 rapporter, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af de endelige badevandsprofiler. I baggrundsrapporterne peges der på, at der er behov for revision af kommunens badevandsstationer. Flere af badevandsstationerne lever ikke op til, hvad man som borger eller turist forventer af en badelokalitet. I Lejre Kommune er der i sin tid udpeget 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. I henhold til bekendtgørelse om badevande og badeområder nr. 165 af 23.februar 2009, er det Kommunalbestyrelsen der udpeger prøveudtagningssteder for overvågning af badevandskvaliteten. Badevandsanalyserne som er udtaget på badevandsstationerne indgår i fælles EU information om badevande og deres vandkvalitet, og på den måde reklameres der for badevandsstationerne som internationale badestrande i Europa. Analyserne der udføres på kontrolstationerne er til kommunens eget brug, typisk med henblik på at overvåge specifikke forureningskilder f.eks. ved udløb af renseanlæg eller åer. Ved at tage badevandsstationerne op til revision, har det endvidere været nødvendigt, at se på betjening og beredskab på badevandsstationerne. Derfor har Teknik & Miljø inddraget alle interessenter i administrationen, herunder Kultur og Fritid, som sammen har udarbejdet en vurdering af badevandsstationerne, hvor der lægges op til, at der fremover vil være: 4 badevandsstationer (Herslev Strand, Bramsnæs Strand, Avnsø, Kyndeløse Sydmark ) 8 kontrolstationer (6 nuværende + Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus) Den samlede vurdering fremgår af bilag "Samlet vurdering af badevandsstationerne ". Baggrundsrapporterne for de 12 eksisterende badevandsstationer kan ses i sagsindblik. Udarbejdelsen af badevandsprofilerne afventer den politiske stillingtagen til antallet af fremtidige badevandsstationer. Den første udkast til en endelig badevandsprofil vedlægges til orientering jf. bilag " Udkast Badevandsprofil Herslev Strand". Badevandsprofilerne skal være udarbejdet senest 24. marts Profilerne skal sættes op på badelokaliteterne som information til brugerne senest ved badesæson Oversigtskort vedlægges jf. bilag "Kort badevandsstationer NORD" og "Kort badevandsstationer SYD". Administrationens vurdering: Begrundelserne for nedlæggelse af fem badevandsstationer er, at der er få, eller ingen badende, at der bades fra private bade-/bådebroer beliggende ved arealer, eller med adgangsveje der er privatejede, eller at der er farlige badeforhold. For samtlige af de fem

9 Side 7 stationer der ønskes nedlagt gælder det, at ingen af dem har potentiale til at leve op til forventningerne om en god badelokalitet. To badevandsstationer anbefales ændret til kontrolstationer. For dem gælder ligeledes, at der er tale om meget få badende, men da de vurderes, at kunne have et lokalt potentiale foreslås det, at de ændre status til kontrolstationer. Badevandskvaliteten vil hermed fortsat blive undersøgt, og der kan fortsat informeres om vandkvaliteten på Lejre Kommunes hjemmeside. Sammenlægningen af to badevandsstationer anbefales, idet de to stationer kun ligger ca. 150 m fra hinanden på en sammenhængende badestrand, der ikke adskilles af forureningskilder. I praksis vil det betyde, at der oprettes et nyt prøveudtagningssted i stedet for de nuværende to, samt at der kun udarbejdes én badevandsprofil, som beskriver hele strandområdet. Generelt har badevandet i Lejre Kommune en meget fin kvalitet. Baggrundsrapporterne påpeger dog forureningsrisiko efter kraftige regnskyl. Det er dog administrationens vurdering, at der ikke er nogen sundhedsrisiko for de badende ved at nedlægge/omlægge de pågældende badevandsstationer. Med hensyn til de voldsomme regnmængder der er set i 2010, har Natur & Miljø givet en generel anbefaling på Lejre Kommunes hjemmeside om, at undgå badning efter voldsomme regnskyl, idet der kan være risiko for tvivlsom vandkvalitet op til flere dage efter. Dette gælder alt badevandet i kommunen. Ved at reducere antallet til 4 badevandsstationer synliggør Lejre Kommune også, hvor vi anbefaler badning. Når badevandsprofilerne er endeligt udarbejdet, vil administrationen arbejde videre med generelt, at mindske risikoen for de badende i forbindelse med regnvandsbetingede udledninger til badevandet. Dette forventes at ske ved nærmere kildeopsporing, samt ved udarbejdelse af handleplaner for uheld og overløb af spildevand i samarbejde med Lejre Forsyning. Økonomi og finansiering: Der kan ved reducering af antallet af badevandslokaliteter reduceres udgifter til analyser med ca ,- kr. og udgifter til informationstavler med ,- kr. i budget 2011, hvor udgifterne er afsat. Vej & Park har pt. begrænsede udgifter til vedligeholdelse af redningsstationerne ved 1-2 ugers tilsyn pr. år. Der ud over har der været udgifter til opfyldning i redningsposterne efter tyverier svarende til omkring 3000 kr. Flere redningsstationer trænger til udskiftning. Denne udskiftning skal foretages, såfremt vi fortsætter med det samme antal redningsstationer, svarende til ca ,- pr. station. Udgiften kan undgår såfremt administrationens indstilling følges. Herved kan der opsættes redningskranse, finansieret af Trykfonden. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at badevandsstationerne Strandlundgård, Lyndby Havn, Borrevejle Lejrskole, Munkholmbroen, Kyndeløse Nordmark nedlægges. 2. at badevandsstationerne Kyndeløse Sydmark og Naturistlejres badebro sammenlægges til en station, kaldet Kyndeløse Sydmark. 3. at badevandsstationerne Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus ændre status til kontrolstationer. Bilag:

10 Side 8 1. Samlet vurdering badevandstationer Kort badevandsstationer NORD 3. Kort badevandsstationer SYD 4. Badevandsprofil Herslev Strand Beslutning den : Indstilling tiltrådt

11 Side 9 5. TM - Mastepolitik Sagsnr.: 10/22196 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Baggrunden for mastepolitikken er, at på få år har antallet af mobiltelefoner og mobilabonnementer oversteget antallet af fastnettelefoner. Samtidig er der stigende forventninger til, hvad mobiltelefonerne skal kunne: telefoni, SMS-beskeder, billedbeskeder, videoopkald, streaming af musik og film osv. Formålet med mastepolitikken er at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som redskab for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger. Mastepolitikken skal sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de eksisterende master, og at opsætning af nye master sker med mindst mulig visuel påvirkning af omgivelserne. Mastepolitikken indeholder en kortfattet beskrivelse af mobile teknologier og master og en kortfattet gennemgang af den lovgivning, der regulerer opsætningen af master. Endelig er der i politikken opstillet en række principper for opsætning af master og antennesystemer. Principperne er ikke et regelsæt men retningsvisende, idet der i hver enkelt sag altid foretages konkrete vurderinger og skøn som grundlag for sagens afgørelse. Principperne tager afsæt i IT- og Telestyrelsens vejledning om placering af master og antennesystemer, som igen er underbygget af Naturklagenævnets praksis på området. Udtalelser: Mastepolitikken har mere karakter af et administrationsgrundlag end af en plan. Derfor anbefaler administrationen, at der ikke foretages en offentlig høring af forslaget til mastepolitik. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sager om opsætning af master interesserer ofte en bredere kreds af mennesker end de, der direkte kræves hørt i forbindelse med landzonesagsbehandling og eventuelle dispensationer fra lokalplaner og byggelov. I erkendelse heraf har Udvalget for Teknik og Miljø ved enkelte lejligheder ønsket afholdt borgermøder om konkrete ansøgninger om opsætning af master. Afholdelse af borgermøder er meget ressourcekrævende, og det er derfor i mastepolitikken foreslået, at der i alle sager om master foretages en udvidet naboorientering, således at en bredere kreds gives anledning til at kommentere sagen, og således at der kun undtagelsesvist afholdes borgermøder. Med den udvidede naboorientering høres alle grundejere inden for en radius af 5 gange mastens højde, ligesom tilstødende grundejerforeninger, bylaug mv. høres. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:

12 Side 10. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at forslag til mastepolitik for Lejre Kommune godkendes. Bilag: 1. Bilag 1 - Forslag til Maste- og antennepolitik for Lejre Kommune Beslutning den : Et flertal (Martin Stokholm, Jens K. Jensen, Hans Olsen, Ole Reinholdt) tiltræder indstillingen. Birger Prahl kan ikke tiltræde indstillingen, idet han i formålet ønsker tilføjet "og sundhedsmæssig påvirkning"

13 Side TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet Sagsnr.: 09/22786 Resumé: Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til tre delprojekter under projekt Skjoldungelandet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 sammensætningen af bestyrelsen for Det Kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet, samt den 24. november 2009 at udvide med yderligere et bestyrelsesmedlem. Projekt Skjoldungelandet er et treårigt projekt, som overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Skjoldungelandet dækker med sine ca. 60 km2 et bælte på ca. en fjerdedel af det foreslåede nationalparkområde, i den syd-østlige del heraf. Området er kun løseligt afgrænset, men dækker i princippet et bælte langs Lejre Ådal fra skovhøjlandet på toppen af Sjælland til Roskilde Fjord og Roskilde middelalderby. Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet med en bevilling på 9,5 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil kommer værdien af deltagernes egenbidrag. Projektet er forankret under Roskilde Museum. Bestyrelsen for Skjoldungelandet har den 24. marst 2009 godkendt den økonomiske fordeling til projekterne. Økonomiudvalget er den 20. april 2009 orienteret om dette ved referat fra Bestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der afsættes til delprojekterne i Skjoldungelandet på investeringsoversigten for Lejre Kommune deltager i 7 projekter i 2010 og I 2010 er der alene udgifter til 3 underprojekter under Projekt Skjoldungelandet. Skjoldungestierne omfatter ca. 20 km vandresti i Lejre Kommune og ca. 8 km i Roskilde Kommune. Stien går fra Hvalsø/Bistrup skovene til Gl. Lejre, en gren fortsætter til Gevninge til Lejre Å s udløb, samt en anden gren, der går videre til Roskilde. 6 km af den oprindelige Skjoldungesti, som blev etableret i 2006, indgår i forløbet. Det øvrige forløb er planlagt til etablering og skiltning i sommeren Strækningen fra Gevninge til Lejre Å s udløb vil sandsynligvis blive udskudt til De nævnte strækninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og kan ses på vedlagte kortbilag. Syvhøje i Oren Skov består af 8 mindre bronzealderhøje, en usædvanlig koncentration, som indtil for ganske nylig har været skjult i skov. Højene er blevet frilagt (udført af Ledreborg), det vil sige, at en tæt bevoksning af nåletræer i et stort område omkring de 8 bronzealderhøje er blevet fældet. Tilbage står at fælde selvgroede træer på højene og fjerne en stor mængde kvas fra den del af det frilagte område med højene, som skal henligge som en lysning i skoven. Højene og deres historie skal formidles ved infotavle, men er ikke en del af plejeprojektet. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Særløse Overdrev er et vigtigt element i Skjoldungelandet. Der er et behov for at øge oplevelsesværdien af det fredede område, herunder forbedre mulighederne for områdets rige plante- og dyreliv og at øge områdets tilgængelighed og samtidig undgå optrampning af vådområder. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de 3 delprojekter er i overensstemmelsen med de godkendte projektbeskrivelser og beslutningsdokumenter som danner grundlag for Lejre Kommunes deltagelse i projekt Skjoldungelandet og kan anbefale frigivelse af midler til

14 Side 12 realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse overdrev og pleje af 8 oltidshøje i Oren Skov. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for etablering af Skjoldungestien er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretager et udlæg på kr., mens de sidste kr. kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Ledreborg Gods. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt skal søges om frigivelse af kr., udelukkende til udlæg. Aktiviteter og udgifter er beskrevet i vedlagte notat om skiltning af stier mm. Det samlede budget for plejen på Særløse Overdrev er på kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges omfrigivelse af kr. til Særløse Overdrev, hvoraf er udlæg som refunderes fra Arbejdsmarkedes Feriefond når projektet er afsluttet. Det samlede budget for plejen af Syvhøje i Oren Skov er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges om frigivelse af kr. til plejen af Syvhøje, hvoraf kr. er udlæg, som refunderes fra Arbejdsmarkedets feriefond. Beløbet på i alt ,- kr., inklusiv udlæg på ,- kr., skal frigives fra det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til Skjoldungelandet. Det samlede rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt kr. Finansieringen af Lejre Kommunes tid til planlægning, styring og rapportering af projekterne finansieres alene af medgået tid fra ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune. Der er afsat svarende til ,- i medgået tid, men der forventes anvendt langt mindre, fordi, en del lodsejerforhandlinger under delprojektet om Skjoldungestien er gennemført hurtigere end forventet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, - at der frigives en nettoanlægsbevilling på kr., til udlæg og realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse Overdrev og til pleje af Syvhøje i Oren Skov fordelt på en udgiftsanlægsbevilling på kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr Beløbet finansieret af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. til Skjoldungelandet. Bilag: 1. Kort over Skjoldungeprojekter oktober 2010.pdf 2. Budget for projekter i Skjoldungelandet - delprojekter i Lejre Kommune 3. Økonomi ved etablering af skjoldungesti - skøn over udgifter i Skjoldungestier projektbeskrivelser og beslutningsdokument 5. Skjoldungelandet - Oldtidshøje 6. Skjoldungelandet - Pleje af natur på Særløse Overdrev

15 Side 13 Beslutning den : Indstilling anbefales

16 Side TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden 17 Sagsnr.: 10/4774 Resumé: Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på ejendommen Møllerjorden 17, 4320 Lejre. Idet bebyggelsesprocenten på ejendommen vil blive på 29% efter opførelse af udestuen, kræver projektet en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocenter. Lejre Kommune har efter naboorientering modtaget indsigelser fra ejerne af 2 ejendomme, der begge blandt andet fremhæver, at projektet vil forøge omfanget af bebyggelse i området. Direktionen indstiller derfor, at der meddeles afslag til projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har den 16. februar 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på Møllerjorden 17 (se bilag "Ansøgning om udestue på Møllerjorden 17"). Byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten på ejendommen bliver 29% Det fremstår af 1.2 i den for ejendommen gældende lokalplan nr. 28, for et boligområde ved Rynkebjerggård, at det blandt andet er lokalplanens formål at give bebyggelsen en placering og udformning, der harmonerer med det omgivende landskab og dets bebyggelse. Dette udspecificeres blandt andet i lokalplanens 6.2, der bestemmer, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25% for den enkelte ejendom. Ansøger har derfor søgt dispensation fra lokalplanens 6.2. Dispensationsansøgningen begrundes med, at det under det tidligere bygningsreglement fra 1998 til 2008 har været almindeligt, at op til 5% af en grunds areal måtte bebygges med udestuer og overdækninger uden at dette skulle medregnes i bebyggelsesprocenten. Ansøger mener, at man også i området omkring ejendommen tidligere har benyttet denne regel. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dog i 2009 præciseret overfor kommunerne, at 5% reglen fra det tidligere bygningsreglement ikke kan anvendes på ejendomme, hvor lokalplanen ikke er vedtaget mens Bygningsreglement for Småhuse 1998 har været gældende (hvilket den konkrete lokalplan ikke er). Den konkrete udestue skal derfor medregnes i bebyggelsesprocenten. Udtalelser: Sagen har været sendt til naboorientering, og Lejre Kommune har modtaget to indsigelser (se bilag "indsigelser mod udestue"). Klagerne udtrykker bekymring for skyggegener og indbliksgener, og de mener endvidere, at det ansøgte byggeri ikke arkitektonisk passer ind i den øvrige bebyggelse i området, idet det vil være for stort og voldsomt i forhold til de øvrige bygninger i området. Begge indsigelser lægger i øvrigt vægt på, at byggeriet vil blive opført i 1½ plans højde. Ansøger har svaret på indsigelserne, og mener ikke, at der kan være væsentlige skyggeeller indbliksgener fra den ansøgte udestue idet de to ejendomme, der kommer med indsigelser, ligger på den anden side af en bred sti (se bilag "kort over Møllerjorden" - de to klagere har nr. 14 og 15). Ansøger mener derfor, at den væsentligste indsigelser er bebyggelsens omfang og karakter i forhold til området. I denne sammenhæng fremhæver ansøger, at den nuværende maksimale bebyggelsesprocent i bygningsreglementet er 30% og ikke de 25%, der var tilfældet, da lokalplanen blev vedtaget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøger har ret i, at der ikke med udestuen vil opstå væsentlige skygge- eller indbliksgener for ejendommene på den anden side af stien. Det er også korrekt, at Lejre Kommune i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i perioden fra 1998 til 2008 har administreret efter 5%-

17 Side 15 reglen, hvorfor der kan være ejendomme, der har fået tilladelse til byggeri, der efter de nuværende beregningsregler medfører en bebyggelsesprocent, der er større end 25%. Administrationen har vurderet det ansøgte projekt i forhold til de øvrige ejendomme i området, og der er kun for en enkelt ejendom fundet en bebyggelsesprocent på 26%. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er almindeligt med byggeri af det ansøgte omfang indenfor området, og at den ansøgte udestue derfor vil medføre en fortætning af byggeriet i området. Det vurderes endvidere, at det ikke er intentionerne bag lokalplanens 6.2, at der skal kunne opføres bebyggelse, der i væsentligt omfang overstiger en bebyggelsesprocent på 25%. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At der meddeles afslag på det ansøgte projekt. Bilag: 1. Ansøgning om udestue på Møllerjorden Indsigelser mod udestue 3. Kort over Møllerjorden Beslutning den : Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på, at undersøge om der foreligger en principiel beslutning om at give tilladelse til op til 30% ved åben lav bebyggelse inkl. areal for udestuer.

18 Side TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven Sagsnr.: 10/21959 Resumé: De resterende 6 grunde i Salviehaven har været vanskelige at sælge og bebygge på grund af begrænsninger i grundenes udnyttelsesmuligheder. Derfor vurderer administrationen, at der bør udarbejdes en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93. Sagsfremstilling: Salviehaven er en kommunal udstykning, hvoraf kun den ene halvdel af grundene er solgt og bebygget. Salviehaven 1, 3, 5, 7 og 9 samt Timianhaven 1 har vist sig at være vanskelige at bebygge, fordi der bl.a. løber en fjernvarmeledning 3 meter inde langs grundenes østlige skel, som gør det umuligt at bygge indenfor 5,5 meter fra det østlige skel. Desuden falder terrænet på specielt Salviehaven 7 og 9 meget kraftigt. Disse begrænsninger gør det svært at udnytte grundene hensigtsmæssigt. Lokalplan 93 for Salviehaven stiller desuden krav om, at der udlægges et friareal indenfor lokalplanens område, hvilket der ikke er taget højde for i udstykningsplanen på lokalplanens kortbilag 2. For at gøre det lettere at bebygge de resterende grunde i Salviehaven finder administrationen det nødvendigt, at der bliver udarbejdet en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udtalelser: Dispensationssagen har været i nabohøring fra den oktober 2010, og der er indkommet et fælles høringssvar fra 6 af de nuværende grundejerne, hvori de tilkendegiver, at ændringen af udstykningsplanen ikke umiddelbart giver grund til indsigelser fra deres side. De mener dog, at det ville fremme salget af grundene yderligere, hvis man ændrede lokalplanen, så der gives tilladelse til at udnytte tagetagen og bebyggelsesprocenten samtidigt blev hævet til mere end 30%, så de nuværende grundejere også fik mulighed for at udnytte 1. salen. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. oktober 2009, at Lejre Kommune skulle går i dialog med de nuværende grundejere i Salviehaven med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, fordi den eksisterende lokalplan giver følgende administrative problemer: Tage skal udføres med en taghældning på grader ( 7.6), men samtidig må bygningerne kun opføres i 1 etage ( 6.2). Flere grundejere har ikke kunnet forstå, at der på den ene side er et krav høj rejsning, og på den anden side ikke må indrettes 1.sal. Der skal udlægges et friareal på 10% ( 9.1), dette er ikke indtegnet på arealanvendelseskortet i bilag 2. Der er således en uoverensstemmelse mellem 9.1 og kortbilag 2. Desuden ville man i en eventuel ny lokalplan også tage højde for, at fjernvarmeledningen giver begrænsede muligheder på de 5 østligste grunde. På baggrund af ovenstående problemstillinger, havde administrationen møde med grundejerne den 5. november Nogle af grundejerne fremførte på mødet, at det

19 Side 17 ville stille de nye grundejere bedre end de eksisterende grundejere, hvis man i den nye lokalplan fik lov til at udnytte 1. salen. De nuværende grundejere ville ikke kunne udnytte 1. salen, idet de har bebygget grunden op til de tilladte 30 %. Samtidig kunne de have valgt en mindre bygningsvolumen, hvis de fra starten havde kunnet udnytte 1. salen, hvorved de kunne have fået en større have. To af grundejerne fremførte, at de ville have kompensation, hvis Lejre Kommune udarbejdede en lokalplan, som stillede de nye ejere bedre end dem. Administrationens vurdering: På baggrund af dialogmødet med de eksisterende grundejere i Salviehaven den 5. november 2009 har administrationen vurderet, at en ny lokalplan for Salviehaven ikke entydigt vil kunne løse problemerne med Lokalplan 93, uden at grundejerne vil blive stillet forskelligt. Administrationen har samtidigt vurderet, at problemerne med fjernvarmeledningen, faldet på grundene og det manglende friareal vil kunne klares med en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udarbejdelse af en ny udstykningsplan for den resterende del af Salviehaven kræver en dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven, idet det samlede antal af parceller reduceres fra 13 parceller til i alt 10 byggegrunde samt en parcel, som friholdes til friareal for lokalplanområdet. På grund af de begrænsede muligheder for placering af et hus på grundene, bliver grundstørrelsen på de resterende 3 byggegrunde endvidere væsentlig større end de 600 m 2, som lokalplanens 4.2 giver mulighed for. Administrationen vurderer, at en dispensation fra 4.1 og 4.2 ikke vil være i strid med principperne i Lokalplan 93 for Salviehaven. Økonomi og finansiering: Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser. Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med udarbejdelse af en ny udstykningsplan og med salg af færre og større grunde end forudsat. Dette vurderes i en særskilt sag som forelægges Økonomiudvalget. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven til udarbejdelse af en ny udstykningsplan for de resterende grunde i Salviehaven Bilag: 1. lokalplan93.pdf 2. Ny udstykningsplan for Salviehaven pdf 3. Nuværende udstykning Salviehaven pdf 4. Svar på naboorientering pdf 5. Mødereferat af dialogmøde med ejerne i Salviehaven den 5. november Kommentarer til dialogmøde fra Flemming Skou Salviehaven pdf Beslutning den : Indstilling tiltrådt

20 Side TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Sagsnr.: 09/13806 Resumé: For at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser til dagligvarebutikken på Holbækvej 1 er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal, som inddrager nabogrunden til parkeringsareal. Sagsfremstilling: Da den kommende dagligvarebutik på Holbækvej 1 i Hvalsø har behov for flere parkeringspladser, end hvad der er muligt at etablere på de 2 matrikler, hvor butikken skal ligge, har bygherren købt en tilstødende nabogrund, Jernbanevej 6A, med henblik på at udstykke og etablere de resterende parkeringspladser på en del af dette areal. Den anden halvdel af grunden på Jernbanevej 6A, matrikel 3ab, Nr. Hvalsø By, vil blive frastykket, og vil fortsat være bebygget med et parcelhus. Da matrikel 3ab, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, på nuværende tidspunkt er reguleret af Lokalplan nr. 41 for et område til bolig- og kulturelle formål, som ikke muliggør et der etableres en større parkeringsplads indenfor området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det kommende parkeringsareal. Da parkeringsarealet samtidig er beliggende i et rammeområde 6.B8 i Lejre Kommuneplan , som er udlagt boligområde, men mere naturligt hører hjemme i det tilstødende centerområde 6.C1, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan , som overfører parkeringsarealet fra rammeområde 6.B8 til rammeområde 6.C1. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal sendes i offentlig høring fra den 30. november 2010 til den 25. januar Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal gør det muligt at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærheden af dagligvarebutikken på Holbækvej 1, og at indretningen på det samlede parkeringsareal på matriklerne 3ab, 9b og 9ea bliver bedre, ved at parkeringsbåsene bliver mere tilgængelige og varebilernes fremkommelighed bliver lettere. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk

Hvidbog. se hele kommuneplanen på. www.morsoe.dk Hvidbog se hele kommuneplanen på www.morsoe.dk November 2009 Forord Dette er Hvidborgen for Morsø Kommuneplan 2009-2021. Hvidbogen indeholder de dokumenter, der har indgået i Kommunalbestyrelsens endelige

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Beretning 2012 Erhverv og Teknik

Beretning 2012 Erhverv og Teknik Beretning 2012 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2012... 4 2.3 Årets tendenser... 5 3. Ejendomsskatteteam...

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:30-19:35 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere