Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Til orientering TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" TM - Fremtidige badevandsstationer TM - Mastepolitik TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal TM - Retningslinier for benyttelse af stadepladser TM - Tilbud om sponsoreret vejbump på Blæsenborgvej TM - Ansøgning fra Buske Nord om overtagelse af vejbelysning TM - Eventuelt...27

3 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/22014 Resumé: Mødet starter med et tema om trafiksikkerhed. Hovedstadens Trafiksikkerhedsudvalg ønsker debat om trafiksikkerhed i Hovedstadsområdet. Se orientering på politikerportalen under Post/Orientering. Præsentationer vil foregå fra kl. 16,15-17,15 i Rådssalen og vil være fællesmøde med SSÆ. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. TM - Til orientering Sagsnr.: 09/22015 Resumé: A. Lejre Kommune har med breve af 6. februar 2008 og 17. september 2008 meddelt ejeren af Merianhaven 9 at kommunen ikke ønsker at bringe Byggeloven 13 om terrænregulering i anvendelse, da det skønnes at terrænreguleringen har været af underordnet betydning. Afgørelsen blev påklaget til Statsforvaltningen Sjælland, som nu har stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politikerportalen. B. Lejre og Holbæk kommuner har fra Skov- og Naturstyrelsen modtaget ansøgning om ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Forslaget skal ses i sammenhæng med vådområdeprojektet ved Elverdams Å og Tempelkrog. Se vedlagte bilag, som også kan ses på politikerportalen. C. Lejre Kommune har den 20. november 2008 truffet afgørelse om, at offentligheden har ret til at færdes langs kysten nord for Lyndby Havn i henhold til naturbeskyttelseslovens 22. Lejre Kommunes afgørelse vedrører 8 ejendomme, hvoraf 2 har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet har den 12. oktober 2010 enstemmigt stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politkerportalen. D. Fredningsnævnet har den 20. oktober 2010 truffet afgørelse i sag om opførelse af produktionshal på adressen Vintre Møller 29, Kr. Sonnerup. Fredningsnævnet kan ikke tillade det ansøgte byggeri gennemføres i den form, som er skitseret i den foreliggende ansøgning, da det er i strid med fredningens formål. Se afgørelsen på politkerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Notat om pumpelaget Beslutning den : Til efterretning

5 Side 3 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" Sagsnr.: 10/22270 Resumé: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog samt projekt om ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å og forslag til ændring af pumpelaget i 4 ugers offentlig høring. Sagsfremstilling: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af et vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog. Området omfatter den sydlige del af arealerne under pumpelaget, et område syd for motorvejen mellem Roskildevej og Elverdamsvej. Vådområdeprojektet indebærer bl.a. en ændring af forløbet af Elverdams Å og medfører, at det offentlige pumpelag skal ændres. Godkendelse af projektet efter vandløbsloven omfatter behandling af to projektforslag, nemlig: Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (omfatter ændring af forløb af Elverdams Å, ændring af Amtsskelåen, dræn m.m.) Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" (omfatter ophævelse af pumpelaget, oprettelse af nyt mindre pumpelag) Endvidere kræver en gennemførelse af projektet landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Alle kommunens afgørelser i sagen forventes meddelt samtidigt i en samlet afgørelse. Vådområdeprojektet indebærer, at Elverdams Å i den sydlige del af området lægges i et nyt slynget forløb, som ender ved motorvejen i det eksisterende åløb. Vådområdeprojektet medfører, at der sker en reduktion af de arealer, der har behov for afledning af vand til pumpelagets kanaler og pumper, idet pumpelagets arealer nord for motorvejen ikke er omfattet af vådområdeprojektet. Skov- og Naturstyrelsen foreslår, at det eksisterende pumpelag ophæves, og at der oprettes et nyt offentligt pumpelag, som kun omfatter de arealer, der fortsat har gavn af pumpelagets anlæg. Kortbilag og beskrivelse af projektforslag kan ses i vedlagte bilag. Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" i 4 ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. Høringen af reguleringsforslaget udløb den 13. oktober 2010, mens høringen af forslag til ændring af pumpelaget udløber den 17. november Efter høringen skal forslagene behandles af kommunerne under hensyntagen til eventuelle indsigelser vedrørende afvandingsmæssige forhold og den miljømæssige målsætning for Elverdams Å. Sagerne koordineres med Holbæk Kommune. Skov- og Naturstyrelsen varetager sammen med FødevareErhverv forhandlinger om erstatninger og jordfordeling med alle, der er berørt af projektet. Udtalelser: I forbindelse med høringerne indhentes udtalelse fra Miljøcenter Roskilde og Fiskeriinspektoratet. I høringerne er projektforslagene desuden sendt til berørte lodsejere og høringsberettigede foreninger og organisationer.

6 Side 4 I høringsperioden for forslag til regulering af Elverdams Å er indkommet i alt tre høringssvar, to fra hhv. Holbæk Museum og Lejre Museum, og ét fra en lodsejer i Holbæk Kommune. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Lejre og Holbæk Kommune er repræsenteret i styregruppe og projektgruppe for vådområdeprojektet og har derfor været involveret og engageret i dette projekt, siden det blev besluttet at forsøge at realisere projektet som et af statens miljømilliardprojekter. Det er administrationens vurdering, at vådområdeprojektet, udover at medvirke til en væsentlig reduktion af kvælstoftilførslen til Isefjord, vil forøge de naturmæssige værdier i området væsentligt, især fordi det er intensivt dyrket landbrugsjord, der inddrages til projektet. Administrationen har på den baggrund fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget i offentlig høring. Af hensyn til at opnå en smidigere og hurtigere sagsgang, også i forhold til koordinering af sagerne mellem de to kommuner, ønsker administrationen at kunne godkende reguleringen af Elverdams Å og ændringen af pumpelaget administrativt. Administrationen foreslår derfor, at godkendelse kan ske administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, som er de forhold, kommunen skal varetage efter vandløbsloven, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skovog Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Høringssvar, som har karakter af bemærkninger, betragtes ikke som indsigelser. De indkomne høringssvar til forslag til regulering af Elverdams Å er endnu ikke vurderet. Økonomi og finansiering: Projektets udførelse og alle erstatninger m.v. afholdes af Skov- og Naturstyrelsen. Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" omfatter en ophævelse af det eksisterende pumpelag samt oprettelse af et nyt offentligt pumpelag. Det nye pumpelag vil omfatte færre grundejere end det eksisterende. Kommunen opkræver allerede årligt bidrag til det eksisterende pumpelag. Der opkræves for 2914 andele á 10,00 kr. plus moms. Beløbet opkræves over ejendomsskattebilletten og afregnes til lodsejerlaget 1. marts og 1. september. Oprettelsen af et nyt offentligt pumpelag vurderes derfor at være uden økonomisk betydning for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at afgørelse om godkendelse af Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (vådområdeprojektet) meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles, 2. at afgørelse om godkendelse af Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige

7 Side 5 forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Forslag til regulering af Elverdams Å 3. Høringssvar fra lodsejer i Holbæk Kommune 4. Høringssvar fra Holbæk Museum 5. Høringssvar fra Roskilde Museum Beslutning den : Indstilling tiltrådt

8 Side 6 4. TM - Fremtidige badevandsstationer Sagsnr.: 09/9957 Resumé: Administrationen anbefaler, en ændring således at der fremover vil være 4 badevandsstationer og 8 kontrolstationer, mod de nuværende 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. Sagsfremstilling: Administrationen er i gang med at udarbejde lovbestemte badevandsprofiler for Lejre Kommunes 12 badevandsstationer. Hen over sommeren er der foretaget undersøgelser og kortlægning af forureningskilder tæt på badevandsstationerne. Dette er beskrevet i 12 rapporter, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af de endelige badevandsprofiler. I baggrundsrapporterne peges der på, at der er behov for revision af kommunens badevandsstationer. Flere af badevandsstationerne lever ikke op til, hvad man som borger eller turist forventer af en badelokalitet. I Lejre Kommune er der i sin tid udpeget 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. I henhold til bekendtgørelse om badevande og badeområder nr. 165 af 23.februar 2009, er det Kommunalbestyrelsen der udpeger prøveudtagningssteder for overvågning af badevandskvaliteten. Badevandsanalyserne som er udtaget på badevandsstationerne indgår i fælles EU information om badevande og deres vandkvalitet, og på den måde reklameres der for badevandsstationerne som internationale badestrande i Europa. Analyserne der udføres på kontrolstationerne er til kommunens eget brug, typisk med henblik på at overvåge specifikke forureningskilder f.eks. ved udløb af renseanlæg eller åer. Ved at tage badevandsstationerne op til revision, har det endvidere været nødvendigt, at se på betjening og beredskab på badevandsstationerne. Derfor har Teknik & Miljø inddraget alle interessenter i administrationen, herunder Kultur og Fritid, som sammen har udarbejdet en vurdering af badevandsstationerne, hvor der lægges op til, at der fremover vil være: 4 badevandsstationer (Herslev Strand, Bramsnæs Strand, Avnsø, Kyndeløse Sydmark ) 8 kontrolstationer (6 nuværende + Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus) Den samlede vurdering fremgår af bilag "Samlet vurdering af badevandsstationerne ". Baggrundsrapporterne for de 12 eksisterende badevandsstationer kan ses i sagsindblik. Udarbejdelsen af badevandsprofilerne afventer den politiske stillingtagen til antallet af fremtidige badevandsstationer. Den første udkast til en endelig badevandsprofil vedlægges til orientering jf. bilag " Udkast Badevandsprofil Herslev Strand". Badevandsprofilerne skal være udarbejdet senest 24. marts Profilerne skal sættes op på badelokaliteterne som information til brugerne senest ved badesæson Oversigtskort vedlægges jf. bilag "Kort badevandsstationer NORD" og "Kort badevandsstationer SYD". Administrationens vurdering: Begrundelserne for nedlæggelse af fem badevandsstationer er, at der er få, eller ingen badende, at der bades fra private bade-/bådebroer beliggende ved arealer, eller med adgangsveje der er privatejede, eller at der er farlige badeforhold. For samtlige af de fem

9 Side 7 stationer der ønskes nedlagt gælder det, at ingen af dem har potentiale til at leve op til forventningerne om en god badelokalitet. To badevandsstationer anbefales ændret til kontrolstationer. For dem gælder ligeledes, at der er tale om meget få badende, men da de vurderes, at kunne have et lokalt potentiale foreslås det, at de ændre status til kontrolstationer. Badevandskvaliteten vil hermed fortsat blive undersøgt, og der kan fortsat informeres om vandkvaliteten på Lejre Kommunes hjemmeside. Sammenlægningen af to badevandsstationer anbefales, idet de to stationer kun ligger ca. 150 m fra hinanden på en sammenhængende badestrand, der ikke adskilles af forureningskilder. I praksis vil det betyde, at der oprettes et nyt prøveudtagningssted i stedet for de nuværende to, samt at der kun udarbejdes én badevandsprofil, som beskriver hele strandområdet. Generelt har badevandet i Lejre Kommune en meget fin kvalitet. Baggrundsrapporterne påpeger dog forureningsrisiko efter kraftige regnskyl. Det er dog administrationens vurdering, at der ikke er nogen sundhedsrisiko for de badende ved at nedlægge/omlægge de pågældende badevandsstationer. Med hensyn til de voldsomme regnmængder der er set i 2010, har Natur & Miljø givet en generel anbefaling på Lejre Kommunes hjemmeside om, at undgå badning efter voldsomme regnskyl, idet der kan være risiko for tvivlsom vandkvalitet op til flere dage efter. Dette gælder alt badevandet i kommunen. Ved at reducere antallet til 4 badevandsstationer synliggør Lejre Kommune også, hvor vi anbefaler badning. Når badevandsprofilerne er endeligt udarbejdet, vil administrationen arbejde videre med generelt, at mindske risikoen for de badende i forbindelse med regnvandsbetingede udledninger til badevandet. Dette forventes at ske ved nærmere kildeopsporing, samt ved udarbejdelse af handleplaner for uheld og overløb af spildevand i samarbejde med Lejre Forsyning. Økonomi og finansiering: Der kan ved reducering af antallet af badevandslokaliteter reduceres udgifter til analyser med ca ,- kr. og udgifter til informationstavler med ,- kr. i budget 2011, hvor udgifterne er afsat. Vej & Park har pt. begrænsede udgifter til vedligeholdelse af redningsstationerne ved 1-2 ugers tilsyn pr. år. Der ud over har der været udgifter til opfyldning i redningsposterne efter tyverier svarende til omkring 3000 kr. Flere redningsstationer trænger til udskiftning. Denne udskiftning skal foretages, såfremt vi fortsætter med det samme antal redningsstationer, svarende til ca ,- pr. station. Udgiften kan undgår såfremt administrationens indstilling følges. Herved kan der opsættes redningskranse, finansieret af Trykfonden. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at badevandsstationerne Strandlundgård, Lyndby Havn, Borrevejle Lejrskole, Munkholmbroen, Kyndeløse Nordmark nedlægges. 2. at badevandsstationerne Kyndeløse Sydmark og Naturistlejres badebro sammenlægges til en station, kaldet Kyndeløse Sydmark. 3. at badevandsstationerne Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus ændre status til kontrolstationer. Bilag:

10 Side 8 1. Samlet vurdering badevandstationer Kort badevandsstationer NORD 3. Kort badevandsstationer SYD 4. Badevandsprofil Herslev Strand Beslutning den : Indstilling tiltrådt

11 Side 9 5. TM - Mastepolitik Sagsnr.: 10/22196 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Baggrunden for mastepolitikken er, at på få år har antallet af mobiltelefoner og mobilabonnementer oversteget antallet af fastnettelefoner. Samtidig er der stigende forventninger til, hvad mobiltelefonerne skal kunne: telefoni, SMS-beskeder, billedbeskeder, videoopkald, streaming af musik og film osv. Formålet med mastepolitikken er at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som redskab for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger. Mastepolitikken skal sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de eksisterende master, og at opsætning af nye master sker med mindst mulig visuel påvirkning af omgivelserne. Mastepolitikken indeholder en kortfattet beskrivelse af mobile teknologier og master og en kortfattet gennemgang af den lovgivning, der regulerer opsætningen af master. Endelig er der i politikken opstillet en række principper for opsætning af master og antennesystemer. Principperne er ikke et regelsæt men retningsvisende, idet der i hver enkelt sag altid foretages konkrete vurderinger og skøn som grundlag for sagens afgørelse. Principperne tager afsæt i IT- og Telestyrelsens vejledning om placering af master og antennesystemer, som igen er underbygget af Naturklagenævnets praksis på området. Udtalelser: Mastepolitikken har mere karakter af et administrationsgrundlag end af en plan. Derfor anbefaler administrationen, at der ikke foretages en offentlig høring af forslaget til mastepolitik. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sager om opsætning af master interesserer ofte en bredere kreds af mennesker end de, der direkte kræves hørt i forbindelse med landzonesagsbehandling og eventuelle dispensationer fra lokalplaner og byggelov. I erkendelse heraf har Udvalget for Teknik og Miljø ved enkelte lejligheder ønsket afholdt borgermøder om konkrete ansøgninger om opsætning af master. Afholdelse af borgermøder er meget ressourcekrævende, og det er derfor i mastepolitikken foreslået, at der i alle sager om master foretages en udvidet naboorientering, således at en bredere kreds gives anledning til at kommentere sagen, og således at der kun undtagelsesvist afholdes borgermøder. Med den udvidede naboorientering høres alle grundejere inden for en radius af 5 gange mastens højde, ligesom tilstødende grundejerforeninger, bylaug mv. høres. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:

12 Side 10. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at forslag til mastepolitik for Lejre Kommune godkendes. Bilag: 1. Bilag 1 - Forslag til Maste- og antennepolitik for Lejre Kommune Beslutning den : Et flertal (Martin Stokholm, Jens K. Jensen, Hans Olsen, Ole Reinholdt) tiltræder indstillingen. Birger Prahl kan ikke tiltræde indstillingen, idet han i formålet ønsker tilføjet "og sundhedsmæssig påvirkning"

13 Side TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet Sagsnr.: 09/22786 Resumé: Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til tre delprojekter under projekt Skjoldungelandet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 sammensætningen af bestyrelsen for Det Kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet, samt den 24. november 2009 at udvide med yderligere et bestyrelsesmedlem. Projekt Skjoldungelandet er et treårigt projekt, som overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Skjoldungelandet dækker med sine ca. 60 km2 et bælte på ca. en fjerdedel af det foreslåede nationalparkområde, i den syd-østlige del heraf. Området er kun løseligt afgrænset, men dækker i princippet et bælte langs Lejre Ådal fra skovhøjlandet på toppen af Sjælland til Roskilde Fjord og Roskilde middelalderby. Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet med en bevilling på 9,5 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil kommer værdien af deltagernes egenbidrag. Projektet er forankret under Roskilde Museum. Bestyrelsen for Skjoldungelandet har den 24. marst 2009 godkendt den økonomiske fordeling til projekterne. Økonomiudvalget er den 20. april 2009 orienteret om dette ved referat fra Bestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der afsættes til delprojekterne i Skjoldungelandet på investeringsoversigten for Lejre Kommune deltager i 7 projekter i 2010 og I 2010 er der alene udgifter til 3 underprojekter under Projekt Skjoldungelandet. Skjoldungestierne omfatter ca. 20 km vandresti i Lejre Kommune og ca. 8 km i Roskilde Kommune. Stien går fra Hvalsø/Bistrup skovene til Gl. Lejre, en gren fortsætter til Gevninge til Lejre Å s udløb, samt en anden gren, der går videre til Roskilde. 6 km af den oprindelige Skjoldungesti, som blev etableret i 2006, indgår i forløbet. Det øvrige forløb er planlagt til etablering og skiltning i sommeren Strækningen fra Gevninge til Lejre Å s udløb vil sandsynligvis blive udskudt til De nævnte strækninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og kan ses på vedlagte kortbilag. Syvhøje i Oren Skov består af 8 mindre bronzealderhøje, en usædvanlig koncentration, som indtil for ganske nylig har været skjult i skov. Højene er blevet frilagt (udført af Ledreborg), det vil sige, at en tæt bevoksning af nåletræer i et stort område omkring de 8 bronzealderhøje er blevet fældet. Tilbage står at fælde selvgroede træer på højene og fjerne en stor mængde kvas fra den del af det frilagte område med højene, som skal henligge som en lysning i skoven. Højene og deres historie skal formidles ved infotavle, men er ikke en del af plejeprojektet. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Særløse Overdrev er et vigtigt element i Skjoldungelandet. Der er et behov for at øge oplevelsesværdien af det fredede område, herunder forbedre mulighederne for områdets rige plante- og dyreliv og at øge områdets tilgængelighed og samtidig undgå optrampning af vådområder. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de 3 delprojekter er i overensstemmelsen med de godkendte projektbeskrivelser og beslutningsdokumenter som danner grundlag for Lejre Kommunes deltagelse i projekt Skjoldungelandet og kan anbefale frigivelse af midler til

14 Side 12 realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse overdrev og pleje af 8 oltidshøje i Oren Skov. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for etablering af Skjoldungestien er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretager et udlæg på kr., mens de sidste kr. kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Ledreborg Gods. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt skal søges om frigivelse af kr., udelukkende til udlæg. Aktiviteter og udgifter er beskrevet i vedlagte notat om skiltning af stier mm. Det samlede budget for plejen på Særløse Overdrev er på kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges omfrigivelse af kr. til Særløse Overdrev, hvoraf er udlæg som refunderes fra Arbejdsmarkedes Feriefond når projektet er afsluttet. Det samlede budget for plejen af Syvhøje i Oren Skov er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges om frigivelse af kr. til plejen af Syvhøje, hvoraf kr. er udlæg, som refunderes fra Arbejdsmarkedets feriefond. Beløbet på i alt ,- kr., inklusiv udlæg på ,- kr., skal frigives fra det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til Skjoldungelandet. Det samlede rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt kr. Finansieringen af Lejre Kommunes tid til planlægning, styring og rapportering af projekterne finansieres alene af medgået tid fra ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune. Der er afsat svarende til ,- i medgået tid, men der forventes anvendt langt mindre, fordi, en del lodsejerforhandlinger under delprojektet om Skjoldungestien er gennemført hurtigere end forventet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, - at der frigives en nettoanlægsbevilling på kr., til udlæg og realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse Overdrev og til pleje af Syvhøje i Oren Skov fordelt på en udgiftsanlægsbevilling på kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr Beløbet finansieret af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. til Skjoldungelandet. Bilag: 1. Kort over Skjoldungeprojekter oktober 2010.pdf 2. Budget for projekter i Skjoldungelandet - delprojekter i Lejre Kommune 3. Økonomi ved etablering af skjoldungesti - skøn over udgifter i Skjoldungestier projektbeskrivelser og beslutningsdokument 5. Skjoldungelandet - Oldtidshøje 6. Skjoldungelandet - Pleje af natur på Særløse Overdrev

15 Side 13 Beslutning den : Indstilling anbefales

16 Side TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden 17 Sagsnr.: 10/4774 Resumé: Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på ejendommen Møllerjorden 17, 4320 Lejre. Idet bebyggelsesprocenten på ejendommen vil blive på 29% efter opførelse af udestuen, kræver projektet en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocenter. Lejre Kommune har efter naboorientering modtaget indsigelser fra ejerne af 2 ejendomme, der begge blandt andet fremhæver, at projektet vil forøge omfanget af bebyggelse i området. Direktionen indstiller derfor, at der meddeles afslag til projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har den 16. februar 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på Møllerjorden 17 (se bilag "Ansøgning om udestue på Møllerjorden 17"). Byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten på ejendommen bliver 29% Det fremstår af 1.2 i den for ejendommen gældende lokalplan nr. 28, for et boligområde ved Rynkebjerggård, at det blandt andet er lokalplanens formål at give bebyggelsen en placering og udformning, der harmonerer med det omgivende landskab og dets bebyggelse. Dette udspecificeres blandt andet i lokalplanens 6.2, der bestemmer, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25% for den enkelte ejendom. Ansøger har derfor søgt dispensation fra lokalplanens 6.2. Dispensationsansøgningen begrundes med, at det under det tidligere bygningsreglement fra 1998 til 2008 har været almindeligt, at op til 5% af en grunds areal måtte bebygges med udestuer og overdækninger uden at dette skulle medregnes i bebyggelsesprocenten. Ansøger mener, at man også i området omkring ejendommen tidligere har benyttet denne regel. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dog i 2009 præciseret overfor kommunerne, at 5% reglen fra det tidligere bygningsreglement ikke kan anvendes på ejendomme, hvor lokalplanen ikke er vedtaget mens Bygningsreglement for Småhuse 1998 har været gældende (hvilket den konkrete lokalplan ikke er). Den konkrete udestue skal derfor medregnes i bebyggelsesprocenten. Udtalelser: Sagen har været sendt til naboorientering, og Lejre Kommune har modtaget to indsigelser (se bilag "indsigelser mod udestue"). Klagerne udtrykker bekymring for skyggegener og indbliksgener, og de mener endvidere, at det ansøgte byggeri ikke arkitektonisk passer ind i den øvrige bebyggelse i området, idet det vil være for stort og voldsomt i forhold til de øvrige bygninger i området. Begge indsigelser lægger i øvrigt vægt på, at byggeriet vil blive opført i 1½ plans højde. Ansøger har svaret på indsigelserne, og mener ikke, at der kan være væsentlige skyggeeller indbliksgener fra den ansøgte udestue idet de to ejendomme, der kommer med indsigelser, ligger på den anden side af en bred sti (se bilag "kort over Møllerjorden" - de to klagere har nr. 14 og 15). Ansøger mener derfor, at den væsentligste indsigelser er bebyggelsens omfang og karakter i forhold til området. I denne sammenhæng fremhæver ansøger, at den nuværende maksimale bebyggelsesprocent i bygningsreglementet er 30% og ikke de 25%, der var tilfældet, da lokalplanen blev vedtaget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøger har ret i, at der ikke med udestuen vil opstå væsentlige skygge- eller indbliksgener for ejendommene på den anden side af stien. Det er også korrekt, at Lejre Kommune i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i perioden fra 1998 til 2008 har administreret efter 5%-

17 Side 15 reglen, hvorfor der kan være ejendomme, der har fået tilladelse til byggeri, der efter de nuværende beregningsregler medfører en bebyggelsesprocent, der er større end 25%. Administrationen har vurderet det ansøgte projekt i forhold til de øvrige ejendomme i området, og der er kun for en enkelt ejendom fundet en bebyggelsesprocent på 26%. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er almindeligt med byggeri af det ansøgte omfang indenfor området, og at den ansøgte udestue derfor vil medføre en fortætning af byggeriet i området. Det vurderes endvidere, at det ikke er intentionerne bag lokalplanens 6.2, at der skal kunne opføres bebyggelse, der i væsentligt omfang overstiger en bebyggelsesprocent på 25%. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At der meddeles afslag på det ansøgte projekt. Bilag: 1. Ansøgning om udestue på Møllerjorden Indsigelser mod udestue 3. Kort over Møllerjorden Beslutning den : Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på, at undersøge om der foreligger en principiel beslutning om at give tilladelse til op til 30% ved åben lav bebyggelse inkl. areal for udestuer.

18 Side TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven Sagsnr.: 10/21959 Resumé: De resterende 6 grunde i Salviehaven har været vanskelige at sælge og bebygge på grund af begrænsninger i grundenes udnyttelsesmuligheder. Derfor vurderer administrationen, at der bør udarbejdes en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93. Sagsfremstilling: Salviehaven er en kommunal udstykning, hvoraf kun den ene halvdel af grundene er solgt og bebygget. Salviehaven 1, 3, 5, 7 og 9 samt Timianhaven 1 har vist sig at være vanskelige at bebygge, fordi der bl.a. løber en fjernvarmeledning 3 meter inde langs grundenes østlige skel, som gør det umuligt at bygge indenfor 5,5 meter fra det østlige skel. Desuden falder terrænet på specielt Salviehaven 7 og 9 meget kraftigt. Disse begrænsninger gør det svært at udnytte grundene hensigtsmæssigt. Lokalplan 93 for Salviehaven stiller desuden krav om, at der udlægges et friareal indenfor lokalplanens område, hvilket der ikke er taget højde for i udstykningsplanen på lokalplanens kortbilag 2. For at gøre det lettere at bebygge de resterende grunde i Salviehaven finder administrationen det nødvendigt, at der bliver udarbejdet en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udtalelser: Dispensationssagen har været i nabohøring fra den oktober 2010, og der er indkommet et fælles høringssvar fra 6 af de nuværende grundejerne, hvori de tilkendegiver, at ændringen af udstykningsplanen ikke umiddelbart giver grund til indsigelser fra deres side. De mener dog, at det ville fremme salget af grundene yderligere, hvis man ændrede lokalplanen, så der gives tilladelse til at udnytte tagetagen og bebyggelsesprocenten samtidigt blev hævet til mere end 30%, så de nuværende grundejere også fik mulighed for at udnytte 1. salen. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. oktober 2009, at Lejre Kommune skulle går i dialog med de nuværende grundejere i Salviehaven med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, fordi den eksisterende lokalplan giver følgende administrative problemer: Tage skal udføres med en taghældning på grader ( 7.6), men samtidig må bygningerne kun opføres i 1 etage ( 6.2). Flere grundejere har ikke kunnet forstå, at der på den ene side er et krav høj rejsning, og på den anden side ikke må indrettes 1.sal. Der skal udlægges et friareal på 10% ( 9.1), dette er ikke indtegnet på arealanvendelseskortet i bilag 2. Der er således en uoverensstemmelse mellem 9.1 og kortbilag 2. Desuden ville man i en eventuel ny lokalplan også tage højde for, at fjernvarmeledningen giver begrænsede muligheder på de 5 østligste grunde. På baggrund af ovenstående problemstillinger, havde administrationen møde med grundejerne den 5. november Nogle af grundejerne fremførte på mødet, at det

19 Side 17 ville stille de nye grundejere bedre end de eksisterende grundejere, hvis man i den nye lokalplan fik lov til at udnytte 1. salen. De nuværende grundejere ville ikke kunne udnytte 1. salen, idet de har bebygget grunden op til de tilladte 30 %. Samtidig kunne de have valgt en mindre bygningsvolumen, hvis de fra starten havde kunnet udnytte 1. salen, hvorved de kunne have fået en større have. To af grundejerne fremførte, at de ville have kompensation, hvis Lejre Kommune udarbejdede en lokalplan, som stillede de nye ejere bedre end dem. Administrationens vurdering: På baggrund af dialogmødet med de eksisterende grundejere i Salviehaven den 5. november 2009 har administrationen vurderet, at en ny lokalplan for Salviehaven ikke entydigt vil kunne løse problemerne med Lokalplan 93, uden at grundejerne vil blive stillet forskelligt. Administrationen har samtidigt vurderet, at problemerne med fjernvarmeledningen, faldet på grundene og det manglende friareal vil kunne klares med en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udarbejdelse af en ny udstykningsplan for den resterende del af Salviehaven kræver en dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven, idet det samlede antal af parceller reduceres fra 13 parceller til i alt 10 byggegrunde samt en parcel, som friholdes til friareal for lokalplanområdet. På grund af de begrænsede muligheder for placering af et hus på grundene, bliver grundstørrelsen på de resterende 3 byggegrunde endvidere væsentlig større end de 600 m 2, som lokalplanens 4.2 giver mulighed for. Administrationen vurderer, at en dispensation fra 4.1 og 4.2 ikke vil være i strid med principperne i Lokalplan 93 for Salviehaven. Økonomi og finansiering: Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser. Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med udarbejdelse af en ny udstykningsplan og med salg af færre og større grunde end forudsat. Dette vurderes i en særskilt sag som forelægges Økonomiudvalget. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven til udarbejdelse af en ny udstykningsplan for de resterende grunde i Salviehaven Bilag: 1. lokalplan93.pdf 2. Ny udstykningsplan for Salviehaven pdf 3. Nuværende udstykning Salviehaven pdf 4. Svar på naboorientering pdf 5. Mødereferat af dialogmøde med ejerne i Salviehaven den 5. november Kommentarer til dialogmøde fra Flemming Skou Salviehaven pdf Beslutning den : Indstilling tiltrådt

20 Side TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Sagsnr.: 09/13806 Resumé: For at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser til dagligvarebutikken på Holbækvej 1 er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal, som inddrager nabogrunden til parkeringsareal. Sagsfremstilling: Da den kommende dagligvarebutik på Holbækvej 1 i Hvalsø har behov for flere parkeringspladser, end hvad der er muligt at etablere på de 2 matrikler, hvor butikken skal ligge, har bygherren købt en tilstødende nabogrund, Jernbanevej 6A, med henblik på at udstykke og etablere de resterende parkeringspladser på en del af dette areal. Den anden halvdel af grunden på Jernbanevej 6A, matrikel 3ab, Nr. Hvalsø By, vil blive frastykket, og vil fortsat være bebygget med et parcelhus. Da matrikel 3ab, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, på nuværende tidspunkt er reguleret af Lokalplan nr. 41 for et område til bolig- og kulturelle formål, som ikke muliggør et der etableres en større parkeringsplads indenfor området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det kommende parkeringsareal. Da parkeringsarealet samtidig er beliggende i et rammeområde 6.B8 i Lejre Kommuneplan , som er udlagt boligområde, men mere naturligt hører hjemme i det tilstødende centerområde 6.C1, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan , som overfører parkeringsarealet fra rammeområde 6.B8 til rammeområde 6.C1. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal sendes i offentlig høring fra den 30. november 2010 til den 25. januar Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal gør det muligt at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærheden af dagligvarebutikken på Holbækvej 1, og at indretningen på det samlede parkeringsareal på matriklerne 3ab, 9b og 9ea bliver bedre, ved at parkeringsbåsene bliver mere tilgængelige og varebilernes fremkommelighed bliver lettere. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere