Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden TM - Til orientering TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" TM - Fremtidige badevandsstationer TM - Mastepolitik TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal TM - Retningslinier for benyttelse af stadepladser TM - Tilbud om sponsoreret vejbump på Blæsenborgvej TM - Ansøgning fra Buske Nord om overtagelse af vejbelysning TM - Eventuelt...27

3 Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/22014 Resumé: Mødet starter med et tema om trafiksikkerhed. Hovedstadens Trafiksikkerhedsudvalg ønsker debat om trafiksikkerhed i Hovedstadsområdet. Se orientering på politikerportalen under Post/Orientering. Præsentationer vil foregå fra kl. 16,15-17,15 i Rådssalen og vil være fællesmøde med SSÆ. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. TM - Til orientering Sagsnr.: 09/22015 Resumé: A. Lejre Kommune har med breve af 6. februar 2008 og 17. september 2008 meddelt ejeren af Merianhaven 9 at kommunen ikke ønsker at bringe Byggeloven 13 om terrænregulering i anvendelse, da det skønnes at terrænreguleringen har været af underordnet betydning. Afgørelsen blev påklaget til Statsforvaltningen Sjælland, som nu har stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politikerportalen. B. Lejre og Holbæk kommuner har fra Skov- og Naturstyrelsen modtaget ansøgning om ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Forslaget skal ses i sammenhæng med vådområdeprojektet ved Elverdams Å og Tempelkrog. Se vedlagte bilag, som også kan ses på politikerportalen. C. Lejre Kommune har den 20. november 2008 truffet afgørelse om, at offentligheden har ret til at færdes langs kysten nord for Lyndby Havn i henhold til naturbeskyttelseslovens 22. Lejre Kommunes afgørelse vedrører 8 ejendomme, hvoraf 2 har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet har den 12. oktober 2010 enstemmigt stadfæstet Lejre Kommunes afgørelse. Se afgørelsen på politkerportalen. D. Fredningsnævnet har den 20. oktober 2010 truffet afgørelse i sag om opførelse af produktionshal på adressen Vintre Møller 29, Kr. Sonnerup. Fredningsnævnet kan ikke tillade det ansøgte byggeri gennemføres i den form, som er skitseret i den foreliggende ansøgning, da det er i strid med fredningens formål. Se afgørelsen på politkerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Notat om pumpelaget Beslutning den : Til efterretning

5 Side 3 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Elverdamsengene og Tempelkrog" Sagsnr.: 10/22270 Resumé: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog samt projekt om ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog". Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å og forslag til ændring af pumpelaget i 4 ugers offentlig høring. Sagsfremstilling: Skov- og Naturstyrelsen har ansøgt Holbæk og Lejre Kommune om godkendelse af et vådområdeprojekt ved Elverdams Å ved Tempelkrog. Området omfatter den sydlige del af arealerne under pumpelaget, et område syd for motorvejen mellem Roskildevej og Elverdamsvej. Vådområdeprojektet indebærer bl.a. en ændring af forløbet af Elverdams Å og medfører, at det offentlige pumpelag skal ændres. Godkendelse af projektet efter vandløbsloven omfatter behandling af to projektforslag, nemlig: Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (omfatter ændring af forløb af Elverdams Å, ændring af Amtsskelåen, dræn m.m.) Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" (omfatter ophævelse af pumpelaget, oprettelse af nyt mindre pumpelag) Endvidere kræver en gennemførelse af projektet landzonetilladelse og tilladelse efter naturbeskyttelsesloven. Alle kommunens afgørelser i sagen forventes meddelt samtidigt i en samlet afgørelse. Vådområdeprojektet indebærer, at Elverdams Å i den sydlige del af området lægges i et nyt slynget forløb, som ender ved motorvejen i det eksisterende åløb. Vådområdeprojektet medfører, at der sker en reduktion af de arealer, der har behov for afledning af vand til pumpelagets kanaler og pumper, idet pumpelagets arealer nord for motorvejen ikke er omfattet af vådområdeprojektet. Skov- og Naturstyrelsen foreslår, at det eksisterende pumpelag ophæves, og at der oprettes et nyt offentligt pumpelag, som kun omfatter de arealer, der fortsat har gavn af pumpelagets anlæg. Kortbilag og beskrivelse af projektforslag kan ses i vedlagte bilag. Kommunerne har fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" i 4 ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. Høringen af reguleringsforslaget udløb den 13. oktober 2010, mens høringen af forslag til ændring af pumpelaget udløber den 17. november Efter høringen skal forslagene behandles af kommunerne under hensyntagen til eventuelle indsigelser vedrørende afvandingsmæssige forhold og den miljømæssige målsætning for Elverdams Å. Sagerne koordineres med Holbæk Kommune. Skov- og Naturstyrelsen varetager sammen med FødevareErhverv forhandlinger om erstatninger og jordfordeling med alle, der er berørt af projektet. Udtalelser: I forbindelse med høringerne indhentes udtalelse fra Miljøcenter Roskilde og Fiskeriinspektoratet. I høringerne er projektforslagene desuden sendt til berørte lodsejere og høringsberettigede foreninger og organisationer.

6 Side 4 I høringsperioden for forslag til regulering af Elverdams Å er indkommet i alt tre høringssvar, to fra hhv. Holbæk Museum og Lejre Museum, og ét fra en lodsejer i Holbæk Kommune. Høringssvarene er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Lejre og Holbæk Kommune er repræsenteret i styregruppe og projektgruppe for vådområdeprojektet og har derfor været involveret og engageret i dette projekt, siden det blev besluttet at forsøge at realisere projektet som et af statens miljømilliardprojekter. Det er administrationens vurdering, at vådområdeprojektet, udover at medvirke til en væsentlig reduktion af kvælstoftilførslen til Isefjord, vil forøge de naturmæssige værdier i området væsentligt, især fordi det er intensivt dyrket landbrugsjord, der inddrages til projektet. Administrationen har på den baggrund fremlagt forslag til regulering af Elverdams Å samt forslag til ændring af pumpelaget i offentlig høring. Af hensyn til at opnå en smidigere og hurtigere sagsgang, også i forhold til koordinering af sagerne mellem de to kommuner, ønsker administrationen at kunne godkende reguleringen af Elverdams Å og ændringen af pumpelaget administrativt. Administrationen foreslår derfor, at godkendelse kan ske administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, som er de forhold, kommunen skal varetage efter vandløbsloven, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skovog Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Høringssvar, som har karakter af bemærkninger, betragtes ikke som indsigelser. De indkomne høringssvar til forslag til regulering af Elverdams Å er endnu ikke vurderet. Økonomi og finansiering: Projektets udførelse og alle erstatninger m.v. afholdes af Skov- og Naturstyrelsen. Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" omfatter en ophævelse af det eksisterende pumpelag samt oprettelse af et nyt offentligt pumpelag. Det nye pumpelag vil omfatte færre grundejere end det eksisterende. Kommunen opkræver allerede årligt bidrag til det eksisterende pumpelag. Der opkræves for 2914 andele á 10,00 kr. plus moms. Beløbet opkræves over ejendomsskattebilletten og afregnes til lodsejerlaget 1. marts og 1. september. Oprettelsen af et nyt offentligt pumpelag vurderes derfor at være uden økonomisk betydning for Lejre Kommune. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at afgørelse om godkendelse af Forslag til regulering af Elverdams Å m.m. (vådområdeprojektet) meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles, 2. at afgørelse om godkendelse af Forslag til ændring af det offentlige pumpelag "Landvindingslaget Elverdamsengene og Tempelkrog" meddeles administrativt, hvis høringerne ikke giver anledning til indsigelser vedrørende vandløbenes miljømæssige forhold eller konkrete afvandingsmæssige

7 Side 5 forhold, eller hvis indkomne indsigelser er spørgsmål, der afklares mellem Skov- og Naturstyrelsen og den berørte, inden godkendelse meddeles. Bilag: 1. Forslag til ændring af pumpelag 2. Forslag til regulering af Elverdams Å 3. Høringssvar fra lodsejer i Holbæk Kommune 4. Høringssvar fra Holbæk Museum 5. Høringssvar fra Roskilde Museum Beslutning den : Indstilling tiltrådt

8 Side 6 4. TM - Fremtidige badevandsstationer Sagsnr.: 09/9957 Resumé: Administrationen anbefaler, en ændring således at der fremover vil være 4 badevandsstationer og 8 kontrolstationer, mod de nuværende 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. Sagsfremstilling: Administrationen er i gang med at udarbejde lovbestemte badevandsprofiler for Lejre Kommunes 12 badevandsstationer. Hen over sommeren er der foretaget undersøgelser og kortlægning af forureningskilder tæt på badevandsstationerne. Dette er beskrevet i 12 rapporter, som skal danne baggrund for udarbejdelsen af de endelige badevandsprofiler. I baggrundsrapporterne peges der på, at der er behov for revision af kommunens badevandsstationer. Flere af badevandsstationerne lever ikke op til, hvad man som borger eller turist forventer af en badelokalitet. I Lejre Kommune er der i sin tid udpeget 12 badevandsstationer og 6 kontrolstationer. I henhold til bekendtgørelse om badevande og badeområder nr. 165 af 23.februar 2009, er det Kommunalbestyrelsen der udpeger prøveudtagningssteder for overvågning af badevandskvaliteten. Badevandsanalyserne som er udtaget på badevandsstationerne indgår i fælles EU information om badevande og deres vandkvalitet, og på den måde reklameres der for badevandsstationerne som internationale badestrande i Europa. Analyserne der udføres på kontrolstationerne er til kommunens eget brug, typisk med henblik på at overvåge specifikke forureningskilder f.eks. ved udløb af renseanlæg eller åer. Ved at tage badevandsstationerne op til revision, har det endvidere været nødvendigt, at se på betjening og beredskab på badevandsstationerne. Derfor har Teknik & Miljø inddraget alle interessenter i administrationen, herunder Kultur og Fritid, som sammen har udarbejdet en vurdering af badevandsstationerne, hvor der lægges op til, at der fremover vil være: 4 badevandsstationer (Herslev Strand, Bramsnæs Strand, Avnsø, Kyndeløse Sydmark ) 8 kontrolstationer (6 nuværende + Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus) Den samlede vurdering fremgår af bilag "Samlet vurdering af badevandsstationerne ". Baggrundsrapporterne for de 12 eksisterende badevandsstationer kan ses i sagsindblik. Udarbejdelsen af badevandsprofilerne afventer den politiske stillingtagen til antallet af fremtidige badevandsstationer. Den første udkast til en endelig badevandsprofil vedlægges til orientering jf. bilag " Udkast Badevandsprofil Herslev Strand". Badevandsprofilerne skal være udarbejdet senest 24. marts Profilerne skal sættes op på badelokaliteterne som information til brugerne senest ved badesæson Oversigtskort vedlægges jf. bilag "Kort badevandsstationer NORD" og "Kort badevandsstationer SYD". Administrationens vurdering: Begrundelserne for nedlæggelse af fem badevandsstationer er, at der er få, eller ingen badende, at der bades fra private bade-/bådebroer beliggende ved arealer, eller med adgangsveje der er privatejede, eller at der er farlige badeforhold. For samtlige af de fem

9 Side 7 stationer der ønskes nedlagt gælder det, at ingen af dem har potentiale til at leve op til forventningerne om en god badelokalitet. To badevandsstationer anbefales ændret til kontrolstationer. For dem gælder ligeledes, at der er tale om meget få badende, men da de vurderes, at kunne have et lokalt potentiale foreslås det, at de ændre status til kontrolstationer. Badevandskvaliteten vil hermed fortsat blive undersøgt, og der kan fortsat informeres om vandkvaliteten på Lejre Kommunes hjemmeside. Sammenlægningen af to badevandsstationer anbefales, idet de to stationer kun ligger ca. 150 m fra hinanden på en sammenhængende badestrand, der ikke adskilles af forureningskilder. I praksis vil det betyde, at der oprettes et nyt prøveudtagningssted i stedet for de nuværende to, samt at der kun udarbejdes én badevandsprofil, som beskriver hele strandområdet. Generelt har badevandet i Lejre Kommune en meget fin kvalitet. Baggrundsrapporterne påpeger dog forureningsrisiko efter kraftige regnskyl. Det er dog administrationens vurdering, at der ikke er nogen sundhedsrisiko for de badende ved at nedlægge/omlægge de pågældende badevandsstationer. Med hensyn til de voldsomme regnmængder der er set i 2010, har Natur & Miljø givet en generel anbefaling på Lejre Kommunes hjemmeside om, at undgå badning efter voldsomme regnskyl, idet der kan være risiko for tvivlsom vandkvalitet op til flere dage efter. Dette gælder alt badevandet i kommunen. Ved at reducere antallet til 4 badevandsstationer synliggør Lejre Kommune også, hvor vi anbefaler badning. Når badevandsprofilerne er endeligt udarbejdet, vil administrationen arbejde videre med generelt, at mindske risikoen for de badende i forbindelse med regnvandsbetingede udledninger til badevandet. Dette forventes at ske ved nærmere kildeopsporing, samt ved udarbejdelse af handleplaner for uheld og overløb af spildevand i samarbejde med Lejre Forsyning. Økonomi og finansiering: Der kan ved reducering af antallet af badevandslokaliteter reduceres udgifter til analyser med ca ,- kr. og udgifter til informationstavler med ,- kr. i budget 2011, hvor udgifterne er afsat. Vej & Park har pt. begrænsede udgifter til vedligeholdelse af redningsstationerne ved 1-2 ugers tilsyn pr. år. Der ud over har der været udgifter til opfyldning i redningsposterne efter tyverier svarende til omkring 3000 kr. Flere redningsstationer trænger til udskiftning. Denne udskiftning skal foretages, såfremt vi fortsætter med det samme antal redningsstationer, svarende til ca ,- pr. station. Udgiften kan undgår såfremt administrationens indstilling følges. Herved kan der opsættes redningskranse, finansieret af Trykfonden. Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at badevandsstationerne Strandlundgård, Lyndby Havn, Borrevejle Lejrskole, Munkholmbroen, Kyndeløse Nordmark nedlægges. 2. at badevandsstationerne Kyndeløse Sydmark og Naturistlejres badebro sammenlægges til en station, kaldet Kyndeløse Sydmark. 3. at badevandsstationerne Strand syd for Gershøj Havn og Lyndby Gult badehus ændre status til kontrolstationer. Bilag:

10 Side 8 1. Samlet vurdering badevandstationer Kort badevandsstationer NORD 3. Kort badevandsstationer SYD 4. Badevandsprofil Herslev Strand Beslutning den : Indstilling tiltrådt

11 Side 9 5. TM - Mastepolitik Sagsnr.: 10/22196 Resumé: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet forslag til en mastepolitik for Lejre Kommune. Baggrunden for mastepolitikken er, at på få år har antallet af mobiltelefoner og mobilabonnementer oversteget antallet af fastnettelefoner. Samtidig er der stigende forventninger til, hvad mobiltelefonerne skal kunne: telefoni, SMS-beskeder, billedbeskeder, videoopkald, streaming af musik og film osv. Formålet med mastepolitikken er at synliggøre principperne for opsætning af master og antenner overfor borgere, lodsejere og teleoperatører, ligesom mastepolitikken skal fungere som redskab for sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger. Mastepolitikken skal sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de eksisterende master, og at opsætning af nye master sker med mindst mulig visuel påvirkning af omgivelserne. Mastepolitikken indeholder en kortfattet beskrivelse af mobile teknologier og master og en kortfattet gennemgang af den lovgivning, der regulerer opsætningen af master. Endelig er der i politikken opstillet en række principper for opsætning af master og antennesystemer. Principperne er ikke et regelsæt men retningsvisende, idet der i hver enkelt sag altid foretages konkrete vurderinger og skøn som grundlag for sagens afgørelse. Principperne tager afsæt i IT- og Telestyrelsens vejledning om placering af master og antennesystemer, som igen er underbygget af Naturklagenævnets praksis på området. Udtalelser: Mastepolitikken har mere karakter af et administrationsgrundlag end af en plan. Derfor anbefaler administrationen, at der ikke foretages en offentlig høring af forslaget til mastepolitik. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at mastepolitikken vil medvirke til at skabe fælles linie i behandlingen af mastesager i Lejre Kommune og til at synliggøre denne linie over for borgere, lodsejere og teleoperatører. Sager om opsætning af master interesserer ofte en bredere kreds af mennesker end de, der direkte kræves hørt i forbindelse med landzonesagsbehandling og eventuelle dispensationer fra lokalplaner og byggelov. I erkendelse heraf har Udvalget for Teknik og Miljø ved enkelte lejligheder ønsket afholdt borgermøder om konkrete ansøgninger om opsætning af master. Afholdelse af borgermøder er meget ressourcekrævende, og det er derfor i mastepolitikken foreslået, at der i alle sager om master foretages en udvidet naboorientering, således at en bredere kreds gives anledning til at kommentere sagen, og således at der kun undtagelsesvist afholdes borgermøder. Med den udvidede naboorientering høres alle grundejere inden for en radius af 5 gange mastens højde, ligesom tilstødende grundejerforeninger, bylaug mv. høres. Økonomi og finansiering: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence:

12 Side 10. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at forslag til mastepolitik for Lejre Kommune godkendes. Bilag: 1. Bilag 1 - Forslag til Maste- og antennepolitik for Lejre Kommune Beslutning den : Et flertal (Martin Stokholm, Jens K. Jensen, Hans Olsen, Ole Reinholdt) tiltræder indstillingen. Birger Prahl kan ikke tiltræde indstillingen, idet han i formålet ønsker tilføjet "og sundhedsmæssig påvirkning"

13 Side TM - Frigivelse af midler til 3 delprojekter i projekt Skjoldungelandet Sagsnr.: 09/22786 Resumé: Der søges om frigivelse af anlægsbevilling til tre delprojekter under projekt Skjoldungelandet. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27. oktober 2008 sammensætningen af bestyrelsen for Det Kulturhistoriske Landskab, Skjoldungelandet, samt den 24. november 2009 at udvide med yderligere et bestyrelsesmedlem. Projekt Skjoldungelandet er et treårigt projekt, som overordnet skal bane vejen for Nationalpark Roskilde-Lejre. Skjoldungelandet dækker med sine ca. 60 km2 et bælte på ca. en fjerdedel af det foreslåede nationalparkområde, i den syd-østlige del heraf. Området er kun løseligt afgrænset, men dækker i princippet et bælte langs Lejre Ådal fra skovhøjlandet på toppen af Sjælland til Roskilde Fjord og Roskilde middelalderby. Projektet, der løber i 2009, 2010 og 2011, er støttet med en bevilling på 9,5 millioner kroner fra Arbejdsmarkedets Feriefond, hvortil kommer værdien af deltagernes egenbidrag. Projektet er forankret under Roskilde Museum. Bestyrelsen for Skjoldungelandet har den 24. marst 2009 godkendt den økonomiske fordeling til projekterne. Økonomiudvalget er den 20. april 2009 orienteret om dette ved referat fra Bestyrelsesmødet. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der afsættes til delprojekterne i Skjoldungelandet på investeringsoversigten for Lejre Kommune deltager i 7 projekter i 2010 og I 2010 er der alene udgifter til 3 underprojekter under Projekt Skjoldungelandet. Skjoldungestierne omfatter ca. 20 km vandresti i Lejre Kommune og ca. 8 km i Roskilde Kommune. Stien går fra Hvalsø/Bistrup skovene til Gl. Lejre, en gren fortsætter til Gevninge til Lejre Å s udløb, samt en anden gren, der går videre til Roskilde. 6 km af den oprindelige Skjoldungesti, som blev etableret i 2006, indgår i forløbet. Det øvrige forløb er planlagt til etablering og skiltning i sommeren Strækningen fra Gevninge til Lejre Å s udløb vil sandsynligvis blive udskudt til De nævnte strækninger er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og kan ses på vedlagte kortbilag. Syvhøje i Oren Skov består af 8 mindre bronzealderhøje, en usædvanlig koncentration, som indtil for ganske nylig har været skjult i skov. Højene er blevet frilagt (udført af Ledreborg), det vil sige, at en tæt bevoksning af nåletræer i et stort område omkring de 8 bronzealderhøje er blevet fældet. Tilbage står at fælde selvgroede træer på højene og fjerne en stor mængde kvas fra den del af det frilagte område med højene, som skal henligge som en lysning i skoven. Højene og deres historie skal formidles ved infotavle, men er ikke en del af plejeprojektet. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Særløse Overdrev er et vigtigt element i Skjoldungelandet. Der er et behov for at øge oplevelsesværdien af det fredede område, herunder forbedre mulighederne for områdets rige plante- og dyreliv og at øge områdets tilgængelighed og samtidig undgå optrampning af vådområder. Nærmer beskrivelse fremgår af vedlagte bilag og området fremgår på vedlagte kort. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de 3 delprojekter er i overensstemmelsen med de godkendte projektbeskrivelser og beslutningsdokumenter som danner grundlag for Lejre Kommunes deltagelse i projekt Skjoldungelandet og kan anbefale frigivelse af midler til

14 Side 12 realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse overdrev og pleje af 8 oltidshøje i Oren Skov. Økonomi og finansiering: Det samlede budget for etablering af Skjoldungestien er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretager et udlæg på kr., mens de sidste kr. kommer fra Skov- og Naturstyrelsen og Ledreborg Gods. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt skal søges om frigivelse af kr., udelukkende til udlæg. Aktiviteter og udgifter er beskrevet i vedlagte notat om skiltning af stier mm. Det samlede budget for plejen på Særløse Overdrev er på kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges omfrigivelse af kr. til Særløse Overdrev, hvoraf er udlæg som refunderes fra Arbejdsmarkedes Feriefond når projektet er afsluttet. Det samlede budget for plejen af Syvhøje i Oren Skov er kr. Heraf skal Lejre Kommune finansiere kr. og foretage udlæg for kr. Ca kr. af Lejre Kommunes bidrag udgøres af udgifter til planlægning, styring og afrapportering. Der søges om frigivelse af kr. til plejen af Syvhøje, hvoraf kr. er udlæg, som refunderes fra Arbejdsmarkedets feriefond. Beløbet på i alt ,- kr., inklusiv udlæg på ,- kr., skal frigives fra det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb til Skjoldungelandet. Det samlede rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt kr. Finansieringen af Lejre Kommunes tid til planlægning, styring og rapportering af projekterne finansieres alene af medgået tid fra ledelse og medarbejdere i Lejre Kommune. Der er afsat svarende til ,- i medgået tid, men der forventes anvendt langt mindre, fordi, en del lodsejerforhandlinger under delprojektet om Skjoldungestien er gennemført hurtigere end forventet. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller, - at der frigives en nettoanlægsbevilling på kr., til udlæg og realisering af Skjoldungestien, pleje af Særløse Overdrev og til pleje af Syvhøje i Oren Skov fordelt på en udgiftsanlægsbevilling på kr. og en indtægtsanlægsbevilling på kr Beløbet finansieret af det i budget 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. til Skjoldungelandet. Bilag: 1. Kort over Skjoldungeprojekter oktober 2010.pdf 2. Budget for projekter i Skjoldungelandet - delprojekter i Lejre Kommune 3. Økonomi ved etablering af skjoldungesti - skøn over udgifter i Skjoldungestier projektbeskrivelser og beslutningsdokument 5. Skjoldungelandet - Oldtidshøje 6. Skjoldungelandet - Pleje af natur på Særløse Overdrev

15 Side 13 Beslutning den : Indstilling anbefales

16 Side TM - Opførelse af udestue på Møllerjorden 17 Sagsnr.: 10/4774 Resumé: Lejre Kommune har modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på ejendommen Møllerjorden 17, 4320 Lejre. Idet bebyggelsesprocenten på ejendommen vil blive på 29% efter opførelse af udestuen, kræver projektet en dispensation fra lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocenter. Lejre Kommune har efter naboorientering modtaget indsigelser fra ejerne af 2 ejendomme, der begge blandt andet fremhæver, at projektet vil forøge omfanget af bebyggelse i området. Direktionen indstiller derfor, at der meddeles afslag til projektet. Sagsfremstilling: Lejre Kommune har den 16. februar 2010 modtaget en ansøgning om opførelse af en udestue på Møllerjorden 17 (se bilag "Ansøgning om udestue på Møllerjorden 17"). Byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten på ejendommen bliver 29% Det fremstår af 1.2 i den for ejendommen gældende lokalplan nr. 28, for et boligområde ved Rynkebjerggård, at det blandt andet er lokalplanens formål at give bebyggelsen en placering og udformning, der harmonerer med det omgivende landskab og dets bebyggelse. Dette udspecificeres blandt andet i lokalplanens 6.2, der bestemmer, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25% for den enkelte ejendom. Ansøger har derfor søgt dispensation fra lokalplanens 6.2. Dispensationsansøgningen begrundes med, at det under det tidligere bygningsreglement fra 1998 til 2008 har været almindeligt, at op til 5% af en grunds areal måtte bebygges med udestuer og overdækninger uden at dette skulle medregnes i bebyggelsesprocenten. Ansøger mener, at man også i området omkring ejendommen tidligere har benyttet denne regel. Erhvervs- og Byggestyrelsen har dog i 2009 præciseret overfor kommunerne, at 5% reglen fra det tidligere bygningsreglement ikke kan anvendes på ejendomme, hvor lokalplanen ikke er vedtaget mens Bygningsreglement for Småhuse 1998 har været gældende (hvilket den konkrete lokalplan ikke er). Den konkrete udestue skal derfor medregnes i bebyggelsesprocenten. Udtalelser: Sagen har været sendt til naboorientering, og Lejre Kommune har modtaget to indsigelser (se bilag "indsigelser mod udestue"). Klagerne udtrykker bekymring for skyggegener og indbliksgener, og de mener endvidere, at det ansøgte byggeri ikke arkitektonisk passer ind i den øvrige bebyggelse i området, idet det vil være for stort og voldsomt i forhold til de øvrige bygninger i området. Begge indsigelser lægger i øvrigt vægt på, at byggeriet vil blive opført i 1½ plans højde. Ansøger har svaret på indsigelserne, og mener ikke, at der kan være væsentlige skyggeeller indbliksgener fra den ansøgte udestue idet de to ejendomme, der kommer med indsigelser, ligger på den anden side af en bred sti (se bilag "kort over Møllerjorden" - de to klagere har nr. 14 og 15). Ansøger mener derfor, at den væsentligste indsigelser er bebyggelsens omfang og karakter i forhold til området. I denne sammenhæng fremhæver ansøger, at den nuværende maksimale bebyggelsesprocent i bygningsreglementet er 30% og ikke de 25%, der var tilfældet, da lokalplanen blev vedtaget. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at ansøger har ret i, at der ikke med udestuen vil opstå væsentlige skygge- eller indbliksgener for ejendommene på den anden side af stien. Det er også korrekt, at Lejre Kommune i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Erhvervs- og Byggestyrelsen i perioden fra 1998 til 2008 har administreret efter 5%-

17 Side 15 reglen, hvorfor der kan være ejendomme, der har fået tilladelse til byggeri, der efter de nuværende beregningsregler medfører en bebyggelsesprocent, der er større end 25%. Administrationen har vurderet det ansøgte projekt i forhold til de øvrige ejendomme i området, og der er kun for en enkelt ejendom fundet en bebyggelsesprocent på 26%. Det vurderes på denne baggrund, at det ikke er almindeligt med byggeri af det ansøgte omfang indenfor området, og at den ansøgte udestue derfor vil medføre en fortætning af byggeriet i området. Det vurderes endvidere, at det ikke er intentionerne bag lokalplanens 6.2, at der skal kunne opføres bebyggelse, der i væsentligt omfang overstiger en bebyggelsesprocent på 25%. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At der meddeles afslag på det ansøgte projekt. Bilag: 1. Ansøgning om udestue på Møllerjorden Indsigelser mod udestue 3. Kort over Møllerjorden Beslutning den : Sagen sendes tilbage til administrationen med henblik på, at undersøge om der foreligger en principiel beslutning om at give tilladelse til op til 30% ved åben lav bebyggelse inkl. areal for udestuer.

18 Side TM - Ny udstykningsplan for Salviehaven Sagsnr.: 10/21959 Resumé: De resterende 6 grunde i Salviehaven har været vanskelige at sælge og bebygge på grund af begrænsninger i grundenes udnyttelsesmuligheder. Derfor vurderer administrationen, at der bør udarbejdes en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93. Sagsfremstilling: Salviehaven er en kommunal udstykning, hvoraf kun den ene halvdel af grundene er solgt og bebygget. Salviehaven 1, 3, 5, 7 og 9 samt Timianhaven 1 har vist sig at være vanskelige at bebygge, fordi der bl.a. løber en fjernvarmeledning 3 meter inde langs grundenes østlige skel, som gør det umuligt at bygge indenfor 5,5 meter fra det østlige skel. Desuden falder terrænet på specielt Salviehaven 7 og 9 meget kraftigt. Disse begrænsninger gør det svært at udnytte grundene hensigtsmæssigt. Lokalplan 93 for Salviehaven stiller desuden krav om, at der udlægges et friareal indenfor lokalplanens område, hvilket der ikke er taget højde for i udstykningsplanen på lokalplanens kortbilag 2. For at gøre det lettere at bebygge de resterende grunde i Salviehaven finder administrationen det nødvendigt, at der bliver udarbejdet en ny udstykningsplan, hvilket kræver en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udtalelser: Dispensationssagen har været i nabohøring fra den oktober 2010, og der er indkommet et fælles høringssvar fra 6 af de nuværende grundejerne, hvori de tilkendegiver, at ændringen af udstykningsplanen ikke umiddelbart giver grund til indsigelser fra deres side. De mener dog, at det ville fremme salget af grundene yderligere, hvis man ændrede lokalplanen, så der gives tilladelse til at udnytte tagetagen og bebyggelsesprocenten samtidigt blev hævet til mere end 30%, så de nuværende grundejere også fik mulighed for at udnytte 1. salen. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 6. oktober 2009, at Lejre Kommune skulle går i dialog med de nuværende grundejere i Salviehaven med henblik på udarbejdelse af en ny lokalplan for området, fordi den eksisterende lokalplan giver følgende administrative problemer: Tage skal udføres med en taghældning på grader ( 7.6), men samtidig må bygningerne kun opføres i 1 etage ( 6.2). Flere grundejere har ikke kunnet forstå, at der på den ene side er et krav høj rejsning, og på den anden side ikke må indrettes 1.sal. Der skal udlægges et friareal på 10% ( 9.1), dette er ikke indtegnet på arealanvendelseskortet i bilag 2. Der er således en uoverensstemmelse mellem 9.1 og kortbilag 2. Desuden ville man i en eventuel ny lokalplan også tage højde for, at fjernvarmeledningen giver begrænsede muligheder på de 5 østligste grunde. På baggrund af ovenstående problemstillinger, havde administrationen møde med grundejerne den 5. november Nogle af grundejerne fremførte på mødet, at det

19 Side 17 ville stille de nye grundejere bedre end de eksisterende grundejere, hvis man i den nye lokalplan fik lov til at udnytte 1. salen. De nuværende grundejere ville ikke kunne udnytte 1. salen, idet de har bebygget grunden op til de tilladte 30 %. Samtidig kunne de have valgt en mindre bygningsvolumen, hvis de fra starten havde kunnet udnytte 1. salen, hvorved de kunne have fået en større have. To af grundejerne fremførte, at de ville have kompensation, hvis Lejre Kommune udarbejdede en lokalplan, som stillede de nye ejere bedre end dem. Administrationens vurdering: På baggrund af dialogmødet med de eksisterende grundejere i Salviehaven den 5. november 2009 har administrationen vurderet, at en ny lokalplan for Salviehaven ikke entydigt vil kunne løse problemerne med Lokalplan 93, uden at grundejerne vil blive stillet forskelligt. Administrationen har samtidigt vurderet, at problemerne med fjernvarmeledningen, faldet på grundene og det manglende friareal vil kunne klares med en dispensation fra Lokalplan 93 for Salviehaven. Udarbejdelse af en ny udstykningsplan for den resterende del af Salviehaven kræver en dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven, idet det samlede antal af parceller reduceres fra 13 parceller til i alt 10 byggegrunde samt en parcel, som friholdes til friareal for lokalplanområdet. På grund af de begrænsede muligheder for placering af et hus på grundene, bliver grundstørrelsen på de resterende 3 byggegrunde endvidere væsentlig større end de 600 m 2, som lokalplanens 4.2 giver mulighed for. Administrationen vurderer, at en dispensation fra 4.1 og 4.2 ikke vil være i strid med principperne i Lokalplan 93 for Salviehaven. Økonomi og finansiering: Nærværende sag har ingen økonomiske konsekvenser. Der vil være økonomiske konsekvenser forbundet med udarbejdelse af en ny udstykningsplan og med salg af færre og større grunde end forudsat. Dette vurderes i en særskilt sag som forelægges Økonomiudvalget. Beslutningskompetence:. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives dispensation fra 4.1 og 4.2 i Lokalplan 93 for Salviehaven til udarbejdelse af en ny udstykningsplan for de resterende grunde i Salviehaven Bilag: 1. lokalplan93.pdf 2. Ny udstykningsplan for Salviehaven pdf 3. Nuværende udstykning Salviehaven pdf 4. Svar på naboorientering pdf 5. Mødereferat af dialogmøde med ejerne i Salviehaven den 5. november Kommentarer til dialogmøde fra Flemming Skou Salviehaven pdf Beslutning den : Indstilling tiltrådt

20 Side TM - Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal Sagsnr.: 09/13806 Resumé: For at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser til dagligvarebutikken på Holbækvej 1 er der udarbejdet et Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal, som inddrager nabogrunden til parkeringsareal. Sagsfremstilling: Da den kommende dagligvarebutik på Holbækvej 1 i Hvalsø har behov for flere parkeringspladser, end hvad der er muligt at etablere på de 2 matrikler, hvor butikken skal ligge, har bygherren købt en tilstødende nabogrund, Jernbanevej 6A, med henblik på at udstykke og etablere de resterende parkeringspladser på en del af dette areal. Den anden halvdel af grunden på Jernbanevej 6A, matrikel 3ab, Nr. Hvalsø By, vil blive frastykket, og vil fortsat være bebygget med et parcelhus. Da matrikel 3ab, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø, på nuværende tidspunkt er reguleret af Lokalplan nr. 41 for et område til bolig- og kulturelle formål, som ikke muliggør et der etableres en større parkeringsplads indenfor området, har det været nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for det kommende parkeringsareal. Da parkeringsarealet samtidig er beliggende i et rammeområde 6.B8 i Lejre Kommuneplan , som er udlagt boligområde, men mere naturligt hører hjemme i det tilstødende centerområde 6.C1, er der samtidig med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 2 til Lejre Kommuneplan , som overfører parkeringsarealet fra rammeområde 6.B8 til rammeområde 6.C1. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal sendes i offentlig høring fra den 30. november 2010 til den 25. januar Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lokalplan LK 23 for et parkeringsareal gør det muligt at skabe tilstrækkeligt med parkeringspladser i nærheden af dagligvarebutikken på Holbækvej 1, og at indretningen på det samlede parkeringsareal på matriklerne 3ab, 9b og 9ea bliver bedre, ved at parkeringsbåsene bliver mere tilgængelige og varebilernes fremkommelighed bliver lettere. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Direktionen indstiller:

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Claus Jørgensen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV

Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus. Byggeriet på Provstevej 5, København NV Til Teknik og Miljøudvalget, Københavns Kommune, Købehavns Rådhus Byggeriet på Provstevej 5, København NV side 1 / 4 Bispebjerg Lokaludvalg har fulgt sagen nøje fra start. Vi har også tilkendegivet vores

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering for ejendommen, Sylager 5, 2970 Hørsholm Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-00865 Ref.: HO AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation til terrænregulering

Læs mere

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet

Forslag til Lokalplan 2.76 Boliger ved Torpet Forslag til Lokalplan 76 Boliger ved Torpet Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget 3 skriftlige høringssvar. Resumeer af det indkomne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse

Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse 1 Nr. : Julianelund Grundejerforening - Lovliggørelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/2808 Ejendoms- og Miljøudvalget Julianelund Grundejerforening Notat Julianelund Grundejerforening - Kommentarer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20

Sammenfattende redegørelse. Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Sammenfattende redegørelse Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1104 for Lille Dalby Bakker med tilhørende kommuneplantillæg 20 Juni 2017 2 Miljørapport, Sammenfattende redegørelse I 1. I 4 2. M 5 3.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik på at opføre helårsboliger. NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Planafdelingen Ansøgninger om udstykning i landzone forår 2017 Forvaltningen har gennem det seneste halve år modtaget otte ansøgninger om udstykninger med henblik

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg

Lokalplan nr. 181A. Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg Lokalplan nr. 181A Tillæg til lokalplan nr. 181 for et boligområde ved Spangsbjerg 1 Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

HVIDBOG - LOKALPLAN 145

HVIDBOG - LOKALPLAN 145 HVIDBOG - LOKALPLAN 145 INDKOMMEN BEMÆRKNING LOKALPLANENS TEKST INDSTILLING Der er kommet 34 bemærkninger både fra borgere i og uden for lokalplanområdet angående højden af byggeriet på Stevnsvej 3 (Vallø

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3.

Åben. BYPLANUDVALGET Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Onsdag den 3. Ekstraordinær dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Onsdag den 3. september 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Medlemmer Fra forvaltningen Axel Bredsdorff (L),

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Att.: Jonas Gerding Iversen HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Camilla Højrup

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner

C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Nr. C.F. Richs Vej 60 - Skema over høringssvar i forbindelse med naboorientering juli 2015 Høringssvar kort refereret fordelt på emner Ansøgers kommentar til høringssvar: De fleste indsigelser går på følgende

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-04-2016 17:00 1 (Åben) Lokalplan 376 for Hellerupvej

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 21. maj Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. maj 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Omdannelse af arbejdsvej langs Nordvestbanen til en banesti...2 21-05-2013

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft.

Tillægsreferat. Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. 1 of 5 Tillægsreferat Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalgsmøde PUK Onsdag den 04. maj 2016 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Ole Bjerregaard (V) Rønnaug Engstad Laursen (V) Jan

Læs mere

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde.

Lokalplan 334 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse som boligområde. Teknik & Miljø 8. juni 2016 Sags id.: 14/1439 Sagsbehandler: TETO Bilag 1 Sammenfattende redegørelse I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og programmer Lokalplan 334 Boligområde ved Skullebjergvej

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev.

Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70 Sommerhusområde ved Skarrev. Kultur, Miljø & Erhverv Kultur, Plan & Fritid Dato: 24/04/2014 Sagsnr.: 13/16702 Dokumentnr.: 74 Sagsbehandler: AJJ Indsigelsesnotat Behandling af indkomne indsigelser til Forslag til lokalplan nr. 70

Læs mere

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde

Kommuneplantillæg 19 er blevet udarbejdet i forbindelse med lokalplansagen for at udvide rammeområde HVIDBOG KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 OG LOKALPLAN 179 for område til bolig- og erhvervsformål i Holtug Bemærkning Lokalplanens / kommuneplantillæggets tekst Teknik og Miljøs indstilling 1. Fra Stig Hessellund,

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. september 2004 via Magistraten J.nr. JTK/0402095 Ref.: Tlf.nr. fpb/ar

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 16.10 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Støvring Vandværk - Ny kildeplads 138 2. Status for assistance

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073,

Læs mere