Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden."

Transkript

1 Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast til vejledning blev sendt i høring den 12. juni 2013 hos Finansrådet, Lokale Pengeinstitutter, Realkreditforeningen og Realkreditrådet. Høringsfristen udløb den 19. juni 2013, og Finanstilsynet har modtaget høringssvar fra Finansrådet, Lokale Pengeinstitutter og Realkreditrådet. 1. Finanstilsynets bemærkninger til høringssvarene Finansrådet (FR) fremfører, at: 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed ikke giver Finanstilsynet beføjelser til at stille krav til den kapital, der skal anvendes til opfyldelse af pengeinstitutters og realkreditinstitutters solvensbehov, men derimod alene beføjelser til at stille krav til den kapital, der skal medgå til dækning af et solvenskravstillæg, der fastsættes af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 1, første punktum. Vi finder derfor, at det for en god ordens skyld bør præciseres i vejledningen, at der vil være krav om en dialog med Finanstilsynet om solvensbehovet og kapitalgrundlaget til dækning deraf, såfremt kvaliteten af kapitalen til dækning af solvensbehovstillægget ikke opfylder de i vejledningen anviste krav til et solvenskravstillæg. FR anfører videre, at institutter vil kunne operere med et solvensbehov i medfør af 124, stk. 1 og 4, der ligger ud over et solvensbehov opgjort i henhold til Finanstilsynets vedledning om opgørelse af solvensbehovet efter 8+ metoden. I den forbindelse vil vi gerne have bekræftet, at den øvrige del af solvensbehovet kan dækkes med kapital, som der ikke stilles yderligere krav til, end hvad der gælder for kapitalgrundlaget i medfør af basiskapitalbekendtgørelsen og i den nye kapitalkravsforordning (CRR), henholdsvis før og efter forordningens ikrafttræden.

2 2/7 Det er korrekt, at vejledningen refererer til FiL 124, stk. 5 og krav til kapital til opfyldelse af et af Finanstilsynet fastsat individuelt solvenskrav. Imidlertid vurderes det i praksis at have samme betydning for kapital til opfyldelse af solvensbehovet i henhold til FiL 124, stk. 4, således at det i givet fald er tilstrækkeligt til at opfylde et evt. solvenskrav i henhold til FiL 124, stk. 5. Hvis et instituts kapital til opfyldelse af solvensbehovet efter FiL 124, stk. 4, ikke er i overensstemmelse med vejledningen, vil Finanstilsynet i praksis indlede en dialog med instituttet. Finanstilsynets udgangspunkt for denne dialog vil være den samme tilgang, som Finanstilsynet anvender ved fastsættelsen af et solvenskrav, jf. Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter samt nærværende vejledning. Finansrådet fremfører, at: Tilsvarende vil det være ønskeligt med en præcisering af, at solvensbehovet, der trigger en konvertering i medfør af punkt 1 på side 2, alene er det solvensbehov, der er opgjort i henhold til Finanstilsynets vejledning om opgørelse af solvensbehovet efter 8+ metoden og ikke et eventuelt højere individuelt opgjort solvensbehov. Finanstilsynet finder, at trigger event er brud på solvensbehovet, og derved det højeste af henholdsvis solvensbehovet efter FiL 124, stk. 4, og et eventuelt individuelt fastsat solvenskrav efter FiL 124, stk. 5. Fsva. Det metodiske grundlag for opgørelsen, så følger det af Vejledning om tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for kreditinstitutter at: pengeinstitutterne kan tage udgangspunkt i de opstillede kvantitative benchmarks og beregningsmetoder, men det er samtidig vigtigt, at det enkelte institut forholder sig til egne risici, erfaringer og data. Afvigelser kræver fyldestgørende dokumentation af, at opgørelsen er sket på passende forsigtig vis, og at der derved er afsat tilstrækkelig kapital til de underliggende risici - på samme måde som hvis vejledningen blev benyttet. Tilgangen er derfor i udgangspunktet solvensbehovet efter FiL 124, stk. 4, hvorefter Finanstilsynet kan vælge at validere solvensbehovet og fastsætte det som et individuelt solvenskrav. Finansrådet anfører, at: der er tale om en vejledning og ikke ufravigelige krav. Det må således også i praksis indebære, at kapitalinstrumenter, der ikke efterlever de specifikke krav i vejledningen, vil godkendes til dækning af søjle 2-tillæg, hvor det under hensyn til konkrete forhold kan godtgøres, at instrumentet sikrer et tabsabsorberende kapitalgrundlag på en going concern basis. Det fremgår af vejledningen at Såfremt de anviste kriterier for anvendelse af anden ansvarlig kapital er opfyldt, er der ikke krav om forudgående godkendelse fra eller dialog herom med Finanstilsynet. Det følger heraf, at an-

3 3/7 vendelsen af kapitalinstrumenter, der ikke opfylder de anviste kriterier, fordrer forudgående dialog med Finanstilsynet. Finanstilsynet vil i den forbindelse lægge vægt på, at disse instrumenter er kendetegnet ved en tilsvarende tabsabsorberingsevne, Finansrådet finder, at det er: meget restriktivt, at hybrid kernekapital, der opfylder de gældende krav i basiskapitalbekendtgørelsen eller de kommende krav i CRR, som udgangspunkt ikke kan medregnes til dækning af søjle 2-kapitalkravet, hvis triggeren for konvertering eller nedskrivning baseret på egentligt kernekapital er under 7 pct. Ved fastsættelse af et passende triggerniveau er det afgørende, at triggerniveauet er så højt, at kapitalen er tabsabsorberende i going concern, således at der er reel mulighed for genopretning. Dertil kommer, at det er tilsynets vurdering, at 7 pct. er markedskonformt i en europæisk sammenhæng. Finansrådet fremfører, at: der er behov for en uddybning af fodnoten i punkt 1 om kapital med mulighed for konvertering eller nedskrivning ved brud på solvensbehovet. Finanstilsynet vil uddybe fodnoten som følgende: Kapital med mulighed for konvertering eller nedskrivning, der er at sidestille med automatisk konvertering eller nedskrivning med hensyn til tabsabsorbtion som going concern, herunder fx mulighed for anvendelse af tilkøbt option på frivillig konvertering af statslig hybrid kernekapital, vil efter konkret vurdering også kunne medgå. Finansrådet finder, at: der er behov for at tydeliggøre, gerne med et taleksempel, hvorledes kapitalinstrumenter, som medregnes som kapital i henhold til overgangsbestemmerne i CRR, kan medregnes til dækning af søjle 2-kravet. Det er Finanstilsynets vurdering, at det vil komplicere eksemplet unødigt. Præmis i eksempel er netop, at AT1 og T2 ikke har vilkår, der kvalificerer til indregning. Det understreges, at den samme kapital ikke både kan medregnes i forhold til at opfylde minimumskravet til kapital og medregnes i forhold til at opfylde solvenstillægget. Fra det tidspunkt CRR træder i kraft, skal instrumentet kunne kvalificere til at være kapital under denne forordning, herunder evt. ved at kunne kvalificere til medregning som kapital under overgangsbestemmelserne inden for de i overgangsbestemmelserne fastsatte grænser.

4 4/7 Finansrådet vil have bekræftet, at: supplerende kapital, som konverteres til egentlig kernekapital eller nedskrives ved brud på solvensbehovet (dvs. solvensbehovet efter 8+ metoden), ikke samtidigt underkastes et yderligere triggerkrav i henhold til punkt 2, baseret på et passende niveau for egentlig kernekapital. Det kan Finanstilsynet bekræfte. Det er tilstrækkeligt med 1 trigger. Finansrådet og Realkreditrådet finder, at der er: positivt, at der er mulighed for at genopskrive anden ansvarlig kapital. Det anføres i udkast til vejledningen, at Finanstilsynet vurderer, at der ikke kan ske genopskrivning hurtigere end fastlagt i EBA s reguleringsmæssige standarder. Det fremgår imidlertid af udkast til standard om kapitalgrundlaget, side 56, at It is not in the EBA mandate to define conditions for triggers higher than 5,125%. På den baggrund bør det være muligt med mere fleksibel genopskrivning for instrumenter med trigger højere end 5,125 pct. Det afgørende er, at vilkårene for genopskrivning ikke begrænser genopretningen af instituttet. Der er pt. alene denne standard at referere til på området. Finanstilsynet vil selvfølgelig forholde sig mere konkret til vilkårene også i forhold til en evt. kommende standardsætning på området. Lokale Pengeinstitutter (Lopi) fremfører, at: Fsva. den anden type af ansvarlig kapital, jf. nr. 2 side 3 i udkastet til vejledning lægges der op til et triggerniveau på 7 pct. af den egentlige kernekapital for, at kapitalen kan kvalificere som kapital, der kan anvendes til opfyldelse af solvensbehovstillægget uden forudgående godkendelse eller dialog med tilsynet. Lopi finder, at: et triggerniveau på 7 pct. af egentlig kernekapital er for højt. Vi finder, at niveauet i stedet hensigtsmæssigt kan fastsættes i niveau med det konverterings/nedskrivningsniveau, som gælder for hybrid kernekapital efter de nye CRR-regler dvs. 5,125 pct. af egentlig kernekapital. Et højere triggerniveau ændrer ved kapitalens sammensætning, men øger ikke i sig selv pengeinstituttets robusthed hverken i en going concern eller gone concern. Lopi fremfører, at: Derfor ses der ikke at være særlige bevæggrunde for at operere med et triggerniveau på 7 pct. fremfor 5,125 pct. Jo højere et triggerniveau, jo vanskeligere må det antages at være for pengeinstitutterne at tiltrække efterstillet kapital med de foreskrevne konverterings/nedskrivnings egenskaber, uden at der samtidig kan peges på åbenlyse fordele ved det højere triggerniveau. Derfor finder vi, at triggerniveauet hensigtsmæssigt kan fastsættes til 5,125 pct. af den egentlige kernekapital.

5 5/7 Ved fastsættelse af et passende triggerniveau er det afgørende, at triggerniveauet er så højt, at kapitalen er tabsabsorberende i going concern, således at der er reel mulighed for genopretning. Selvom en lavere trigger teoretisk set kunne give samme tabsabsorberingsevne, vil genopretningsmuligheden alt andet lige være dårligere med den lavere trigger, idet instituttet med den høje trigger givetvis vil have en bedre kapitalstruktur med mere egentlig kernekapital og nemmere adgang til at tiltrække ny kapital. Dertil kommer, at det er tilsynets vurdering, at 7 pct. er markedskonformt i en europæisk sammenhæng. Realkreditrådet fremfører, at: der generelt i udkastet til vejledningen henvises til 8+metoden. Vi går dermed ud fra, at vejledningen kun gælder for tillæg efter opgørelsen under 8+ metoden. Det indebærer, at hvis solvensbehovet af instituttet vurderes at være højere end 8+ metoden, vil vejledningen kun omhandle den del af solvensbehovet, der dækker 8+metoden. Den øvrige del af solvensbehovet kan dækkes med kapital, der ikke stilles yderligere krav til i forhold til CRR. I praksis vil Finanstilsynet forvente, at institutterne i solvensbehovstillægget til de 8 pct. uagtet metodisk tilgang opererer med kapital af den samme karakter og kvalitet som anført i denne vejledning. Denne tilgang vil videre være i overensstemmelse med den praksis Finanstilsynet har iværksat i forlængelse af lovændringen fra december 2012, der introducerede en sondring mellem et hårdt og et blødt kapitalkrav. En vigtig forudsætning for at denne sondring ikke afstedkommer risiko for større skadesvirkninger for indskydere og investorer under en kapitalgenopretningsperiode er, at den kapital, der ligger over minimumskapitalkravet på de 8 pct., er fuldt ud tabsabsorberende. Realkreditrådet anfører, at: Vi er enige i, at kapital til opfyldelse af solvensbehovstillægget ikke også kan medregnes i opfyldelsen af 8 pct. kapitalkravet. Det skal i den forbindelse understreges, at solvenstillægget ikke skal medregnes i beregningen af det kapitalkrav, som bestemmer det maksimale beløb til udlodning i artikel 141 i CRDIV. Det fremgår af CRD IV, at der i beregningen af det maksimale udlodningsbeløb indgår størrelsen af den opretholdte kapital, der ikke anvendes til at opfylde kapitalgrundlagskravet. Kapital opretholdt for at opfylde kravet til søjle 2-tillæg er adskilt fra kapital, der opretholdes for at opfylde kapitalbuffere ud over kapitalgrundlagskravet og indgår derfor ikke i beregningen, jf. fx artikel 129 og 130.

6 6/7 Direktivet åbner mulighed for, at en kapitalbuffer opfyldes, før kravet til søjle 2-tillæg er opfyldt. I den danske søjle 2-tilgang ville dette indebære, at de strengere restriktioner ved brud på solvenstillægget træder i kraft, før restriktioner ved manglende opfyldelse af en kapitalbuffer træder i kraft. Muligheden vurderes derfor ikke at være relevant. Realkreditrådet ønsker, at få bekræftet, at: følgende kapital vil kunne opfylde nr. 1) på side 2 (sidste afsnit) i udkastet til vejledning: 1. hybrid kernekapital, der opfylder 15 stk. 1 i basiskapitalbekendtgørelsen 2. supplerende kapital, som konverteres til egenkapital eller nedskrives ved et brud på solvensbehovet (hvor solvensbehovet er efter 8 + metoden jf. senere). Det kan Finanstilsynet bekræfte. Dertil præciseres fodnoten til nr. 1) på side 2, jf. ordlyden som nævnt tidligere i nærværende notat. Realkreditrådet bemærker, at: Vi anser dog ikke 15 i basiskapitalbekendtgørelsen for at være konform med kravet til hybrid kernekapital i CRR, så vejledningen også kan fortsætte uændret efter ikrafttrædelse af CRR. Det skyldes, at der skal ske konvertering, når kapitalkravet ikke opfyldes, eller instituttet på anden måde er nødlidende. I følge CRR skal der ske konvertering eller nedskrivning ved en trigger på 5,125 pct. egenkapital. Det er afgørende, at triggerniveauet rammer et niveau, hvor der er reel mulighed for genopretning, og ikke refererer til et scenario, der er tættere på en afviklingssituation. Derfor må triggerniveauet ikke sættes for lavt. Bemærkningen afstedkommer ikke ændringer i vejledningsteksten. Realkreditrådet ønsker at få afklaret: hvorvidt triggeren for ovenstående hybrid kernekapital vil være Basel I-gulvkravet, så længe det er gældende. Det er ikke et vilkår, at overskridelsen af Basel I-gulvkravet trigger konvertering eller nedskrivning. Realkreditrådet anfører, at: Vi lægger vægt på, at en trigger på 7 pct. gælder for alle danske kreditinstitutter og dermed også de institutter, der måtte blive udpeget som SIFI er. Det vil være i overensstemmelse med, at de europæiske institutter med udstedelse med 7 pct.-trigger har været SIFI er. Ja, Finanstilsynet kan bekræfte, at triggerniveau på 7 pct. gælder alle institutter, som det ser ud nu. SIFI reguleringen er som bekendt hverken fremsat eller vedtaget endnu.

7 7/7 Realkreditrådet fremfører endelig, at: Andet afsnit om krav i en overgangsperiode indtil implementeringen af CRR/CRDIV forekommer efter vores opfattelse lidt uklart. Er det korrekt forstået, at afsnittet slår fast, at procentsatserne for medregning af hybrid kernekapital og supplerende kapital følger af henholdsvis 15 stk. 4 og 28 stk. 1 i basiskapitalbekendtgørelsen? Ja, det kan Finanstilsynet bekræfte.

8 Pr. Finanstilsynet 19. juni 2013 Att.: Morten Harpøth Johansen Høring af udkast til Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden Vi har den 12. juni modtaget jeres udkast til Vejledning om Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden, som I beder om vores bemærkninger til. Vi finder det meget positivt, at I med vejledningen klarlægger muligheden for, at anden kapital end egentlig kernekapital kan opfylde solvensbehovet fremadrettet. Vi har noteret, at der generelt i udkastet til vejledningen henvises til 8+metoden. Vi går dermed ud fra, at vejledningen kun gælder for tillæg efter opgørelsen under 8+ metoden. Det indebærer, at hvis solvensbehovet af instituttet vurderes at være højere end 8+ metoden, vil vejledningen kun omhandle den del af solvensbehovet, der dækker 8+metoden. Den øvrige del af solvensbehovet kan dækkes med kapital, der ikke stilles yderligere krav til i forhold til CRR. Vores specifikke kommentarer til udkastet til vejledning følger nedenfor. Ad punkt 4. Krav til anden ansvarlig kapital Vi er enige i, at kapital til opfyldelse af solvensbehovstillægget ikke også kan medregnes i opfyldelsen af 8 pct. kapitalkravet. Det skal i den forbindelse understreges, at solvenstillægget ikke skal medregnes i beregningen af det kapitalkrav, som bestemmer det maksimale beløb til udlodning i artikel 141 i CRDIV. Vi ønsker at få bekræftet, at følgende kapital vil kunne opfylde nr. 1) på side 2 (sidste afsnit) i udkastet til vejledning: 1. hybrid kernekapital, der opfylder 15 stk. 1 i basiskapitalbekendtgørelsen 2. supplerende kapital, som konverteres til egenkapital eller nedskrives ved et brud på solvensbehovet (hvor solvensbehovet er efter 8 + metoden jf. senere). Vi anser dog ikke 15 i basiskapitalbekendtgørelsen for at være konform med kravet til hybrid kernekapital i CRR, så vejledningen også kan fortsætte uændret efter ikrafttrædelse D56396

9 af CRR. Det skyldes, at der skal ske konvertering, når kapitalkravet ikke opfyldes, eller instituttet på anden måde er nødlidende. I følge CRR skal der ske konvertering eller nedskrivning ved en trigger på 5,125 pct. egenkapital. Vi ønsker desuden få afklaret, hvorvidt triggeren for ovenstående hybrid kernekapital vil være Basel I-gulvkravet, så længe det er gældende. Vi lægger vægt på, at en trigger på 7 pct. gælder for alle danske kreditinstitutter og dermed også de institutter, der måtte blive udpeget som SIFI er. Det vil være i overensstemmelse med, at de europæiske institutter med udstedelse med 7 pct.-trigger har været SIFI er. Vi finder det positivt, at der er mulighed for at genopskrive anden ansvarlig kapital. Det anføres i udkast til vejledningen, at Tilsynet vurderer, at der ikke kan ske genopskrivning hurtigere end fastlagt i EBAs reguleringsmæssige standarder. Det fremgår imidlertid af udkast til standard side 56, at It is not in the EBA mandate to define conditions for triggers higher than 5.125%. På den baggrund bør det være muligt med mere fleksibel genopskrivning for instrumenter med trigger højere end 5,125 pct. Ad 5. Krav i en overgangsperiode indtil implementering af CRR/CRD IV fradrag og indregningsgrænser Andet afsnit om krav i en overgangsperiode indtil implementeringen af CRR/CRDIV forekommer efter vores opfattelse lidt uklart. Er det korrekt forstået, at afsnittet slår fast, at procentsatserne for medregning af hybrid kernekapital og supplerende kapital følger af henholdsvis 14 stk. 4 og 28 stk. 1 i basiskapitalbekendtgørelsen? ********* Vi ser frem til indarbejdelse af vores konkrete bemærkninger i den endelige vejledning. Med venlig hilsen Mette Saaby Pedersen D

10 Finanstilsynet Århusgade 110, 2100 København Ø Att. Morten Harpøth Johansen Høring til vejledning om krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden Finansrådet takker for muligheden for at kommentere på udkast til vejledning om krav til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. 19. juni 2013 Finanssektorens Hus Amaliegade København K Finansrådet skal indledningsvist bemærke, at 124, stk. 5, i lov om finansiel virksomhed ikke giver Finanstilsynet beføjelser til at stille krav til den kapital, der skal anvendes til opfyldelse af pengeinstitutters og realkreditinstitutters solvensbehov, men derimod alene beføjelser til at stille krav til den kapital, der skal medgå til dækning af et solvenskravstillæg, der fastsættes af Finanstilsynet i henhold til 124, stk. 1, første punktum. Vi finder derfor, at det for en god ordens skyld bør præciseres i vejledningen, at der vil være krav om en dialog med Finanstilsynet om solvensbehovet og kapitalgrundlaget til dækning deraf, såfremt kvaliteten af kapitalen til dækning af solvensbehovstillægget ikke opfylder de i vejledningen anviste krav til et solvenskravstillæg. Telefon Fax Journalnr. 413/13 Dok. nr v1 Finansrådet kan i den forbindelse også bemærke, at institutter vil kunne operere med et solvensbehov i medfør af 124, stk. 1 og 4, der ligger ud over et solvensbehov opgjort i henhold til Finanstilsynets vedledning om opgørelse af solvensbehovet efter 8+ metoden. I den forbindelse vil vi gerne have bekræftet, at den øvrige del af solvensbehovet kan dækkes med kapital, som der ikke stilles yderligere krav til, end hvad der gælder for kapitalgrundlaget i medfør af basiskapitalbekendtgørelsen og i den nye kapitalkravsforordning (CRR), henholdsvis før og efter forordningens ikrafttræden. Tilsvarende vil det være ønskeligt med en præcisering af, at solvensbehovet, der trigger en konvertering i medfør af punkt 1 på side 2, alene er det solvensbehov, der er opgjort i henhold til Finanstilsynets vedledning om opgørelse af solvensbehovet efter 8+ metoden og ikke et eventuelt højere individuelt opgjort solvensbehov. Finansrådet lægger stor vægt på, at der er tale om en vejledning og ikke ufravigelige krav. Det må således også i praksis indebære, at kapitalinstrumenter, der ikke efterlever de specifikke krav i vejledningen, vil godkendes til dækning af søjle 2-tillæg, hvor det under hensyn til konkrete forhold kan godtgøres, at instrumentet sikrer et tabsabsorberende kapitalgrundlag på en going concern basis.

11 Finansrådet finder det dog meget restriktivt, at hybrid kernekapital, der opfylder de gældende krav i basiskapitalbekendtgørelsen eller de kommende krav i CRR, som udgangspunkt ikke kan medregnes til dækning af søjle 2- kapitalkravet, hvis triggeren for konvertering eller nedskrivning baseret på egentligt kernekapital er under 7 pct. Finansrådet finder, at der er behov for en uddybning af fodnoten i punkt 1 om kapital med mulighed for konvertering eller nedskrivning ved brud på solvensbehovet. Endvidere finder vi, at der er behov for at tydeliggøre, gerne med et taleksempel, hvorledes kapitalinstrumenter, som medregnes som kapital i henhold til overgangsbestemmerne i CRR, kan medregnes til dækning af søjle 2-kravet. Side 2 Journalnr. 413/13 Dok. nr v1 Endvidere vil vi gerne have det bekræftet, at supplerende kapital, som konverteres til egentlig kernekapital eller nedskrives ved brud på solvensbehovet (dvs. solvensbehovet efter 8+ metoden), ikke samtidigt underkastes et yderligere triggerkrav i henhold til punkt 2, baseret på et passende niveau for egentlig kernekapital. Finansrådet finder det positivt, at der er mulighed for at genopskrive anden ansvarlig kapital. Det anføres i udkast til vejledningen, at Finanstilsynet vurderer, at der ikke kan ske genopskrivning hurtigere end fastlagt i EBA s reguleringsmæssige standarder. Det fremgår imidlertid af udkast til standard om kapitalgrundlaget, side 56, at It is not in the EBA mandate to define conditions for triggers higher than 5,125%. På den baggrund bør det være muligt med mere fleksibel genopskrivning for instrumenter med trigger højere end 5,125 pct. Med venlig hilsen Michael Friis Direkte

12 Fra: Henrik Ullersted Til: Morten Harpøth Johansen (FT) Cc: Søren Mølgård; Pia Knudsen Emne: LOPI bemærkninger til tilsynets udkast til vejledning om krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Dato: 19. juni :01:14 Kære Morten Tilsynets udkast til vejledning om krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden giver Lokale Pengeinstitutter anledning til følgende bemærkning: I udkastet lægger tilsynet op til, at udover egentlig kernekapital kan tillige to typer af anden ansvarlig kapital medgå til opfyldelse af solvensbehovstillægget uden yderligere godkendelse eller dialog herom med tilsynet. Fsva. den anden type af ansvarlig kapital, jf. nr. 2 side 3 i udkastet til vejledning lægges der op til et triggerniveau på 7 pct. af den egentlige kernekapital for, at kapitalen kan kvalificere som kapital, der kan anvendes til opfyldelse af solvensbehovstillægget uden forudgående godkendelse eller dialog med tilsynet. LOPI finder, at et triggerniveau på 7 pct. af egentlig kernekapital er for højt. Vi finder, at niveauet i stedet hensigtsmæssigt kan fastsættes i niveau med det konverterings/nedskrivningsniveau, som gælder for hybrid kernekapital efter de nye CRR-regler dvs. 5,125 pct. af egentlig kernekapital. Et højere triggerniveau ændrer ved kapitalens sammensætning, men øger ikke i sig selv pengeinstituttets robusthed hverken i en going concern eller gone concern betragtning ved en given størrelse af kapitalgrundlaget (summen af Tier 1 og Tier 2) som vi umiddelbart ser det. To institutter, der begge opfylder solvensbehovstillægget med efterstillet kapital, hvor triggerniveauet udgør 5,125 pc. i det ene tilfælde og 7 pct. i det andet, og hvor institutterne i øvrigt er helt identiske, vil have samme tabsabsorberende evne i såvel en going concern som en gone concern betragtning som vi umiddelbart ser det. I et worst case stress scenarium vil det ene institut bevæge sig mod minimumskravet på 8 pct. med en egentlig kernekapital på 5,125 pct. gennem hele forløbet, mens det andet institut vil bevæge sig mod 8 pct. kravet med en egentlig kernekapital på 7 pct. gennem samme forløb. Da størrelsen af kapitalgrundlaget (summen af Tier 1 og Tier 2) i udgangssituationen antages at være identisk i de to institutter, vil institutterne imidlertid ramme 8 pct. kravet samtidigt. Derfor ses der ikke at være særlige bevæggrunde for at operere med et triggerniveau på 7 pct. fremfor 5,125 pct. Jo højere et triggerniveau, jo vanskeligere må det antages at være for pengeinstitutterne at tiltrække efterstillet kapital med de foreskrevne konverterings/nedskrivnings egenskaber, uden at der samtidig kan peges på åbenlyse fordele ved det højere triggerniveau. Derfor finder vi, at triggerniveauet hensigtsmæssigt kan fastsættes til 5,125 pct. af den egentlige kernekapital. Med venlig hilsen Henrik Ullersted Lokale Pengeinstitutter,Toldbodgade 33, 4. sal, DK København K. Direkte telefon: (+45) Mobil: (+45)

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk mae@ftnet.dk lvi@ftnet.dk Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Høringssvar til høring af vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Høringssvar til høring af vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter 19. november 2015 Ref. SMH J.nr. 123-0013 Høringssvar til høring af vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Følgende myndigheder og organisationer har afgivet

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Helle Seidelin Finanssektorens høringssvar vedrørende ændring af Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Pr. e-mail Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Vi har den 13. december 2013 fra jer modtaget

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Regnskabsmæssige topics

Regnskabsmæssige topics Regnskabsmæssige topics Børsen den 21. februar 2013 Ved Thomas Hjortkjær Petersen statsautoriseret revisor, partner Agenda for indlæg 1. Udviklingen i branchen 2. Det individuelle solvensbehov 3. Ny regnskabsbekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Høringssvar til høring om Vejledning om individuelle nedskrivninger

Høringssvar til høring om Vejledning om individuelle nedskrivninger Høringssvar til høring om Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Følgende myndigheder og organisationer har afgivet høringssvar uden bemærkninger: Erhvervsstyrelsen Følgende myndigheder

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Overgangsregler for krav ifølge CRR

Overgangsregler for krav ifølge CRR Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets

Læs mere

Lempelse af fondsmæglerselskabers

Lempelse af fondsmæglerselskabers 1 December 2016 NYT Lempelse af fondsmæglerselskabers kapital og solvens Folketinget har i dag, den 1. december 2016, vedtaget at lempe kravene til fondsmæglerselskabers kapitalgrundlag og solvensbehov.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0853 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. January 17 17/00328-1 bni-dep Kommissionens forslag til ændring af direktivet om genopretning

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat.

Aarhus Lokalbank forventer herefter, at årsregnskabet for 2010 vil udvise et underskud på ca. 233 mio. kr. før skat. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 31. januar 2011 Vor ref.: Bestyrelsen / direktionen Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2011 Nedjustering, konverteringsmeddelelse og efterfølgende

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav samt fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav samt fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Bestyrelsen og direktionen for J.A.K. Andelskasse Østervrå Vrængmosevej 1 9750 Østervrå 11. august 2017 Fastsættelse af frist til opfyldelse af minimumskapitalkrav samt fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og ændring af en række andre love

Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og ændring af en række andre love Finanstilsynet Mail: ministebetjening@ftnet.dk c.c.: lvi@ftnet.dk og lef@ftnet.dk 31. oktober 2014 Høring over udkast til forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Synspunkter vedrørende rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark

Synspunkter vedrørende rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark Erhvervs- og vækstministeriet Finansielt område Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att. chefkonsulent Carsten Kjær Joensen Synspunkter vedrørende rapport fra Udvalget om Systemisk Vigtige Finansielle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. juni 2013 (J.nr. 2012-0032476) Ikke grundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Finanstilsynet 9. juli 2015 BANK A Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Forslag til justering af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, pejlemærke

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2014

Risikorapport pr. 30. juni 2014 pr. 30. juni 2014 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2014 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Høring over bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Høring over bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. i høring. Bekendtgørelsen

Læs mere

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til

Høringssvar. Finanstilsynet Århusgade København Ø. Sendt til: med kopi til Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt til: hoeringer@ftnet.dk med kopi til bjj@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING

MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING MREL OG TLAC - OVERBLIK OG STRATEGISK BETYDNING A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP December 2015 Made simple: Med implementeringen af BRRD vil alle finansielle institutter i EU fremadrettet

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport 2016 Tillæg til risikorapport 31.3.2017 Tillæg til risikorapport 2016-31.3.2017 1 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov pr. 31. marts 2017 Indledning Tillæg til risikorapporten udarbejdes kvartalsvis

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere