Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA"

Transkript

1 Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen Sikkerhedsanvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Sikkerhedsanvisninger Generelt Målgruppe Bestemmelsesmæssig anvendelse Anden gældende dokumentation Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker adskillelse Drift Opbygning Oversigt EBOX (aktiv elektronikenhed) ABOX (passiv tilslutningsenhed) Hygienic plus -udførelse (ekstraudstyr) Typebetegnelse MOVIFIT -FC Mekanisk installation Installationsanvisninger Tilladt monteringsposition Monteringsanvisninger Central åbne-/lukkemekanisme Tilspændingsmomenter MOVIFIT Hygienic plus -udførelse Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsanvisninger (alle udførelser) Yderligere installationsanvisninger for gruppedrev Standard-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Han-Modular -ABOX "MTA...-H ", "MTA...-H " Eksempler på tilslutning af energibus Eksempler på tilslutning af feltbussystemer Encodertilslutning PC-tilslutning Hybridkabel Driftsvejledning MOVIFIT -FC 3

4 Indholdsfortegnelse 6 Idrifttagelse Idrifttagelsesanvisninger Idrifttagelsesforløb for MOVIFIT -FC Idrifttagelse af MOVIFIT Idrifttagelse af MOVIFIT -frekvensomformer Drift Status-LED'er på MOVIFIT -FC Manuel drift med betjeningsenheden DBG Service Enhedsdiagnose Fejlliste SEW-elektronikservice Bortskaffelse Opbevaring i længere tid Tekniske data CE-mærkning, UL-godkendelse og C-Tick Udførelse med driftspunkt 400 V/50 Hz Udførelse med driftspunkt 460 V/60 Hz Generelle elektronikdata Digitale indgange Digitale udgange DO00 DO Digital udgang DB Interface Hybridkabel, kabeltype "A" Bremsemomenter Q-drift ved motorer med mekanisk bremse Interne bremsemodstande Eksterne bremsemodstande Hygienic plus -udførelse Ekstraudstyr Målskitser Adressefortegnelse Indeks Driftsvejledning MOVIFIT -FC

5 Generelle anvisninger Anvendelse af driftsvejledningen 1 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af driftsvejledningen Driftsvejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende drift og service. Driftsvejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagelse og service af produktet. Driftsvejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW-EURODRIVE. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger af manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af faren. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Fare generelt ADVARSEL! Mulig farlig situation Dødsfald eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød FORSIGTIG! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at betjene systemet. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 5

6 1 Generelle anvisninger Garantikrav 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne driftsvejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Driftsvejledningen skal derfor gennemlæses, inden produktet tages i brug! Sørg for, at en læsbar udgave af driftsvejledningen er tilgængelig for de ansvarlige for anlægget og driften samt for personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar. 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundlæggende forudsætning for den sikre drift af MOVIFIT -FC og for opnåelse af de angivne produktegenskaber og ydelser, at driftsvejledningen overholdes. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret 2008 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse også i uddrag, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 6 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående sikkerhedsanvisninger anvendes til at undgå kvæstelser og materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Ved uklarheder og yderligere behov for information kontaktes SEW- EURODRIVE. 2.1 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i drift. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Under brug kan MOVIFIT -FC beskytte mod spændingsførende, blanke og bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen. 2.2 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagelse, fejlafhjælpning og service skal udføres af en autoriseret tekniker (IEC 60364, CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes). Elektromekaniker betegner i disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagelse og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Alt arbejde med transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået passende undervisning. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Bestemmelsesmæssig anvendelse 2.3 Bestemmelsesmæssig anvendelse MOVIFIT -FC er en komponent, der er beregnet til installation i elektriske anlæg eller maskiner. Ved montering i maskiner er idrifttagelse af MOVIFIT -FC (altså start af den korrekte drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen overholder bestemmelserne i EF-direktiv 98/37/EF (Maskindirektivet). Idrifttagelse (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). MOVIFIT -FC opfylder kravene i Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De standarder, der fremgår af overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIFIT -FC. Tekniske data og tilslutningskrav fremgår af typeskiltet og dokumentationen og skal altid overholdes Sikkerhedsfunktioner MOVIFIT -FC må ikke bruges til sikkerhedsfunktioner, medmindre disse er beskrevet og tydeligt tilladt. Sørg for at overholde anvisningerne for sikkerhedsapplikationer i det følgende dokument. Sikker frakobling af MOVIFIT Der må kun anvendes komponenter til sikkerhedsformål, som SEW-EURODRIVE har leveret i den pågældende udformning! Brug som løftemekanisme Det er kun muligt at anvende MOVIFIT -FC i løftemekanismer, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: Løftemekanismer er kun mulige i forbindelse med funktionsniveau "Classic" eller "Technology". Der skal foretages en idrifttagelse af løftemekanismen. MOVIFIT -FC må ikke bruges som sikkerhedsudstyr til løftemekanismer. Brug overvågningssystemer eller mekaniske beskyttelsesanordninger som sikkerhedsudstyr for at forebygge tings- eller personskader. 2.4 Anden gældende dokumentation Desuden skal følgende anvisninger overholdes: driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR/DV/DT/DTE/DVE, asynkrone servomotorer CT/CV" eller driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DRS/DRE/DRP" 8 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

9 Sikkerhedsanvisninger Transport, opbevaring Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Klimatiske betingelser i henhold til kapitlerne "Tekniske data" skal overholdes. 2.6 Opstilling Opstillingen og afkølingen af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. MOVIFIT -FC skal beskyttes mod ikke-tilladte belastninger. Følgende anvendelser er forbudte, medmindre enheden udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. Anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling osv. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, se kapitlet "Tekniske data". 2.7 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på MOVIFIT -FC under spænding skal de gældende nationale ulykkesforebyggende bestemmelser overholdes (f.eks. BGV A3). Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. ledningstværsnit, sikring, jordledningsforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger er anført i dokumentationen til MOVIFIT -FC. Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal overholde de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). 2.8 Sikker adskillelse MOVIFIT -FC opfylder alle krav til sikker adskillelse af lednings- og eltilslutninger iht. EN For at garantere sikker afbrydelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker afbrydelse. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 9

10 2 Sikkerhedsanvisninger Drift 2.9 Drift Anlæg, hvor MOVIFIT -FC er monteret, skal udstyres med ekstra overvågnings- og beskyttelsesudstyr iht. de til enhver tid gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko kan det være nødvendigt at tage yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Ændringer af MOVIFIT -FC med betjeningssoftware er tilladt. Når MOVIFIT -FC er adskilt fra forsyningsspændingen, må spændingsførende dele og ledningstilslutninger ikke berøres med det samme på grund af de muligt opladede kondensatorer. Vent mindst et minut, efter forsyningsspændingen er afbrudt. Når forsyningsspændingen til MOVIFIT -FC er tændt, skal tilslutningsboksen være lukket, dvs. at MOVIFIT -EBOX'en og evt. hybridkabelstik skal være tilsluttet og fastskruet. EBOX'en på MOVIFIT -FC og strømstikket må aldrig afbrydes under drift! Der kan dannes en farlig lysbue, så enheden ødelægges (brandfare, ødelagte kontakter)! OBS! MOVIFIT -serviceafbryderen afbryder kun den integrerede frekvensomformer fra nettet. Klemmerne på MOVIFIT -FC er stadig forbundet med netspændingen, når serviceafbryderen er aktiveret. Slukning af drifts-led'er og andre visningselementer er ikke nogen indikator for, at enheden er frakoblet nettet og spændingsfri. Mekanisk blokering eller omformerinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til omformeren afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Pas på! Fare for forbrænding: Overfladen på MOVIMOT -FC og de eksterne enheder, f.eks. kølelegemer på bremsemodstanden, kan være mere end 60 C varm under driften! 10 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

11 Opbygning Oversigt 3 3 Opbygning 3.1 Oversigt Kombinationer i forbindelse med standard-abox og hybrid-abox Nedenstående illustration viser de MOVIFIT -udførelser med standard- og hybrid- ABOX, der er beskrevet i denne driftsvejledning: EBOX ABOX Udførelse MTA...-S MTF Standard-ABOX med klemmer og kabelgennemføringer 1) MTA...-S Typestørrelse 1 Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er 2) MTA...-S Typestørrelse 2 ABOX MOVIFIT -FC med integreret frekvensomformer Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er og bus 1) MTA...-S Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er og Push-Pull RJ45 3) 1) I forbindelse med DeviceNet: Microstyle-stik til DeviceNet-tilslutning 2) Fås ikke i forbindelse med DeviceNet 3) Fås ikke i forbindelse med DeviceNet eller PROFIBUS Driftsvejledning MOVIFIT -FC 11

12 3 Opbygning Oversigt Kombinationer i forbindelse med Han-Modular -ABOX Nedenstående illustration viser de MOVIFIT -udførelser med Han-Modular -ABOX, der er beskrevet i denne driftsvejledning: EBOX ABOX MTA...-H MTF Typestørrelse 1 Han-Modular -ABOX med M12 til I/O'er og bus samt industristik 1) MTA...-H Typestørrelse 2 MOVIFIT -FC med integreret frekvensomformer 1) I forbindelse med DeviceNet: Microstyle-stik til DeviceNet-tilslutning 2) Fås ikke i forbindelse med DeviceNet eller PROFIBUS Han-Modular -ABOX med M12 til I/O'er, Push-Pull RJ45 og industristik 2) 12 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

13 MOVIFIT SYS-F BUS-F RUN 24V-S 24V-C BUS-F SYS-F DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 BUS-F SYS-F Opbygning EBOX (aktiv elektronikenhed) EBOX (aktiv elektronikenhed) MOVIFIT -FC-EBOX'en er en lukket elektronikenhed med kommunikationsinterface, I/O'er og frekvensomformer: EBOX "MTF " [A] [B] [1] [1] RUN 24V-S 24V-C RUN-PS MOVIFIT RUN 24V-S 24V-C RUN-PS MOVIFIT DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00 [2] [2] X X X [3] [4] S10 DI08 DI09 DI06 DI07 DI04 DI05 DI03 DI02 DI01 DI00 ON RUN-PS [A] [B] [1] [2] [3] [4] Typestørrelse 1 Typestørrelse 2 Central åbne-/lukkemekanisme Drifts-LED'er til I/O'er (kan skrives på), kommunikation og enhedsstatus Forbindelse til tilslutningsboksen DIP-switch S10 til enhedsfunktioner Driftsvejledning MOVIFIT -FC 13

14 3 Opbygning ABOX (passiv tilslutningsenhed) 3.3 ABOX (passiv tilslutningsenhed) Standard-ABOX og hybrid-abox Nedenstående illustration viser et eksempel på MOVIFIT -standard-abox/movifit - hybrid-abox: ABOX "MTA...-S " ABOX "MTA...-S " [3] ABOX "MTA...-S " ABOX "MTA...-S " [1] [2] X [4] S1 S3 S ON X [5] [6] [7] [9] [8] [10] [1] Monteringsskinne [2] Forbindelse til EBOX'en [3] Beskyttelseskappe [4] Serviceafbryder [5] DIP-switch S1 til busafslutning (kun PROFIBUS-udførelse) [6] DIP-switch S3 til busafslutning SBus [7] DIP-switch S2 til busadresse (kun PROFIBUS- og DeviceNet-udførelse) [8] Diagnoseinterface under skrueforbindelsen [9] Jordingsskruer [10] Microstyle-stik (kun DeviceNet-udførelse) Driftsvejledning MOVIFIT -FC

15 Opbygning ABOX (passiv tilslutningsenhed) Han-Modular -ABOX Nedenstående illustration viser Han-Modular -tilslutningsboksen med Han-Modular - og M12-stik: BEMÆRK Illustrationen viser et eksempel på tilslutningsteknikken i PROFIBUS-udførelsen. Der findes detaljerede oplysninger om yderligere varianter i kapitlet "Elektrisk installation". [2] ABOX "MTA...-H " ABOX "MTA...-H " [3] [1] [6] ON [4] X [5] X [7] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] Monteringsskinne Forbindelse til EBOX'en Beskyttelseskappe Serviceafbryder Jordingsskruer DIP-switch S2 til busadresse (kun PROFIBUS- og DeviceNet-udførelse) Diagnoseinterface under skrueforbindelsen Driftsvejledning MOVIFIT -FC 15

16 3 Opbygning Hygienicplus-udførelse (ekstraudstyr) 3.4 Hygienic plus -udførelse (ekstraudstyr) Egenskaber Hygienic plus -udførelsen udmærker sig ved at have følgende egenskaber: IP66 iht. EN og IP69K iht. DIN (lukket MOVIFIT -hus samt alle kabelgennemføringer tætnet iht. den pågældende kapslingsklasse) Hus, der er let at rengøre (self-draining design) Overfladebelægning med non-stick-egenskab Overfladens høje slagstyrke mod mekaniske skader Tåler rengøringsmidler med følgende egenskaber: alkalisk sur desinficerende Rengørings- og desinfektionsmidler må under ingen omstændigheder blandes! Syre og kloralkali må aldrig blandes, da der derved opstår giftige klorgasser. Følg altid sikkerhedsanvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet. Påvirkes ikke af temperaturudsving Påvirkes ikke af dannelse af kondensvand takket være printkortenes belægning BEMÆRK Hygienic plus -udførelsen fås er kun med standard-abox "MTA12...-S ". Hygienic plus -udførelsens øvrige egenskaber findes i kapitlet "Tekniske data". 16 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

17 BUS-F SYS-F MOVIFIT SYS-F BUS-F DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 RUN-PS RUN Opbygning Hygienicplus-udførelse (ekstraudstyr) 3 Nedenstående illustration viser MOVIFIT -enhedernes øvrige egenskaber i Hygienic plus -udførelsen (ekstraudstyr): EBOX "MTF " X RUN-PS RUN 24V-S 24V-C MOVIFIT DI08 DI09 DI06 DI07 DI04 DI05 DI03 DI02 DI01 DI00 DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 24V-C 24V-S DI07 DI06 DI05 DI04 DI03 DI02 DI01 DI00 X [1] [2] [3] [4] [5] [6] ABOX "MTA12...-S " Y [7] [8] [9] [10] Y [11] [1] EBOX med overfladebelægning (fås kun i en farve) [2] Signalstik med tætning [3] Tætning mellem ABOX og skærmplade [4] Strømstik med tætning [5] Skruer med gevindtætning [6] Udskiftelig profiltætning [7] Monteringsskinne med overfladebelægning (fås kun i en farve) [8] Printkort med høj modstandsevne mod dugdannelse (med belægning) [9] ABOX med overfladebelægning (fås kun i en farve) [10] I forbindelse med Hygienic plus -udførelse: Generelt uden serviceafbryder [11] Skruepropper i rustfrit stål (fås som ekstraudstyr) Driftsvejledning MOVIFIT -FC 17

18 3 Opbygning Typebetegnelse MOVIFIT -FC 3.5 Typebetegnelse MOVIFIT -FC Eksempel på EBOX'ens typeskilt [A] [1] [B] [1] [A] [B] Udvendigt typeskilt Indvendigt typeskilt [1] [2] EBOX-statusfelt Firmwarestatus MT F 11 A P1 0 A - 00 / S11 EBOX (ekstraudstyr) S11 = PROFIsafe S11 (optionskort) 1) Udførelse EBOX 00 = DT/DV-motor 400 V, 50 Hz 01 = DAS-motor 400 V, 50 Hz 10 = DRS-motor 400 V, 50 Hz 11 = DRE-motor 400 V, 50 Hz 12 = DRS-motor 460 V, 60 Hz 13 = DRE-motor 460 V, 60 Hz 16 = DRP-motor 400 V, 50 Hz 17 = DRP-motor 460 V, 60 Hz A = konstruktionsudgave [2] Funktionsniveau 0 = Classic 1 = Technology 2 = System Feltbus P1 = PROFIBUS D1 = DeviceNet E3 = EtherNet/IP, Modbus/TCP Tilslutningstype 3 = 3-faset Tilslutningsspænding 50 = AC V E2 = PROFINET Z1 = SBus-slave Version A Serie 11 = Standard 12 = Hygienic plus Type F = MOVIFIT -FC Enhedens effekt 003 = 0,37 kw 005 = 0,55 kw 007 = 0,75 kw 011 = 1,1 kw 015 = 1,5 kw 022 = 2,2 kw 030 = 3,0 kw 040 = 4,0 kw MT = enhedsfamilie MOVIFIT 1) Fås kun med PROFIBUS eller PROFINET IO 18 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

19 Opbygning Typebetegnelse MOVIFIT -FC Eksempel på ABOX'ens typeskilt [1] [1] ABOX-statusfelt MT A 11 A S D / BW1 ABOX (ekstraudstyr) BW1 / BW2 = integreret bremsemodstand M11 = monteringsskinne i rustfrit stål Udførelse ABOX 00 = serie Type serviceafbryder 01 = med drejeknap (ABB) Udførelse serviceafbryder D = lastafbryder Feltbus 1 = PROFIBUS 2 = DeviceNet 3 = EtherNet/IP, PROFINET, Modbus/TCP Tilslutningskonfiguration S02 = S42 = S52 = S62 = H12 = H22 = Standard-ABOX med klemmer og kabelgennemføringer Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er + bus Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er og Push-Pull RJ45 til bus Han-Modular -ABOX med M12 til I/O'er + bus og industristik Han-Modular -ABOX med M12 til I/O, Push-Pull RJ45 og industristik Tilslutningstype 3 = 3-faset (AC) Tilslutningsspænding 50 = 380 V 500 V A = version Serie 11 = standard 12 = Hygienic plus -udførelse Type A = tilslutningsboks MT = enhedsfamilie MOVIFIT Driftsvejledning MOVIFIT -FC 19

20 4 Mekanisk installation Installationsanvisninger 4 Mekanisk installation 4.1 Installationsanvisninger MOVIFIT må kun monteres i den position, der beskrives i kapitlet "Tilladt monteringsposition", på et plant, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag. Der skal anvendes passende skrueforbindelser til kablerne (brug evt. reduktioner). Der skal anvendes passende kontrastik til udførelser med stik. Kabelindføringer, der ikke anvendes, skal tætnes med skruepropper. Stik, der ikke anvendes, skal tætnes med hætter. FORSIGTIG! Fare for at komme til skade som følge af udragende dele, især monteringsskinnen. Man kan få snitsår eller komme i klemme. Sørg for at sikre skarpe dele og udragende dele, især monteringsskinnen, med afskærmninger. Installation må kun foretages af uddannede teknikere. 4.2 Tilladt monteringsposition Nedenstående illustration viser den tilladte monteringsposition for MOVIFIT. MOVIFIT monteres ved hjælp af en montageplade på 4 skruer, som er forberedt på monteringsfladen. Yderligere oplysninger findes i kapitlet "Monteringsanvisninger" (Æ side 21). BEMÆRK I dette kapitel vises der eksempler på udførelsen med klemmer og kabelgennemføringer. Monteringsanvisningerne gælder dog for alle udførelser. 20 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

21 Mekanisk installation Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger 1. Bor de nødvendige huller til montering af mindst 4 skruer i monteringsfladen som vist på nedenstående illustration. SEW-EURODRIVE anbefaler at anvende M6-skruer og afhængigt af underlaget, og om nødvendigt rawlplugs. Typestørrelse 1 I forbindelse med standardmonteringsskinne: [1] min min ,9 [2] ANVISNINGER [1] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så EBOX'en kan tages af ABOX'en. [2] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så serviceafbryderen kan betjenes og varmeafledning af enheden sikres. Du finder detaljerede målskitser i kapitlet "Målskitser" (Æ side 146). Driftsvejledning MOVIFIT -FC 21

22 4 Mekanisk installation Monteringsanvisninger Typestørrelse 1 I forbindelse med monteringsskinnen M11 i rustfrit stål (ekstraudstyr): [1] min [2] min ANVISNINGER [1] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så EBOX'en kan tages af ABOX'en. [2] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så serviceafbryderen kan betjenes og opvarmningen af enheden sikres. Du finder detaljerede målskitser i kapitlet "Målskitser" (Æ side 146). 22 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

23 Mekanisk installation Monteringsanvisninger 4 Typestørrelse 2 [1] min. 40 min [2] ANVISNINGER [1] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så EBOX'en kan tages af ABOX'en. [2] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så serviceafbryderen kan betjenes og opvarmningen af enheden sikres. Du finder detaljerede målskitser i kapitlet "Målskitser" (Æ side 146). Driftsvejledning MOVIFIT -FC 23

24 4 Mekanisk installation Monteringsanvisninger 2. Monter mindst 4 skruer på monteringsfladen. SEW-EURODRIVE anbefaler at anvende M6-skruer og afhængigt af underlaget, og om nødvendigt rawlplugs. Der skal anvendes egnede spændeskiver eller kombiskruer til overfladebehandlede monteringsplader i Hygienic plus -udførelse. min. 4 x M6 3. Hæng ABOX'en med monteringsplade op på skruerne Driftsvejledning MOVIFIT -FC

25 Mekanisk installation Monteringsanvisninger 4 4. Spænd skruerne. FORSIGTIG! Fare på grund af nedstyrtende last. Lettere kvæstelser. Mindst 4 vægskruer skal spændes til for at sikre fastgørelsen efter ophængning Driftsvejledning MOVIFIT -FC 25

26 4 Mekanisk installation Central åbne-/lukkemekanisme 4.4 Central åbne-/lukkemekanisme ADVARSEL! Overfladen på MOVIFIT -FC kan blive meget varm under driften. Fare for forbrændinger. Rør først ved MOVIFIT -FC, når den er afkølet tilstrækkeligt. FORSIGTIG! Hvis drejningsmoment er for højt, kan det ødelægge den centrale åbne-/lukkemekanisme. Spænd monteringsskruen til anslag med et tilspændingsmoment på 7 Nm (60 lb.i). Den kapslingsklasse, der fremgår af de tekniske data, gælder kun for en korrekt monteret enhed. Hvis EBOX'en er taget af ABOX'en, kan MOVIFIT blive beskadiget som følge af fugt, støv eller fremmedlegemer. Beskyt ABOX'en og EBOX'en, når enheden er åbnet Åbning Der skal anvendes en SW8-topnøgle til den midterste monteringsskrue. 1. Løsn den midterste monteringsskrue, og drej den videre mod uret, indtil EBOX'en ikke bevæger sig længere opad. EBOX ABOX Løft EBOX'en af ABOX'en. Pas på, at EBOX'en ikke står skævt. EBOX 90 ABOX Driftsvejledning MOVIFIT -FC

27 Mekanisk installation Central åbne-/lukkemekanisme Lukning Der skal anvendes en SW8-topnøgle til den midterste monteringsskrue. 1. Placer EBOX'en på ABOX'en. Pas på, at EBOX'en ikke står skævt. Hold kun fast omkring EBOX'ens sider, når den flyttes (se nedenstående illustration) Spænd monteringsskruen til anslag med et tilspændingsmoment på 7 Nm (60 lb.i). EBOX ABOX MOVIFIT er lukket rigtigt, når lukkemekanismen [2] er drejet hen og rører monteringspladen [1]. [2] [2] Z 0 Z [1] [1] Driftsvejledning MOVIFIT -FC 27

28 4 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter 4.5 Tilspændingsmomenter Blindskruer Spænd de blindskruer, der medfølger fra SEW-EURODRIVE, med 2,5 Nm (22 lb.i): Driftsvejledning MOVIFIT -FC

29 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter EMC-kabelsamlinger Spænd EMC-kabelsamlingerne, der er leveret som ekstraudstyr fra SEW-EURODRIVE med følgende tilspændingsmomenter: Skrueforbindelse Varenummer Størrelse Tilspændingsmoment EMC-kabelsamlinger M16 x 1,5 3,5 Nm til 4,5 Nm (31-40 lb.i) (messing forniklet) M20 x 1,5 5,0 Nm til 6,5 Nm (44-57 lb.i) M25 x 1,5 6,0 Nm til 7,5 Nm (53-66 lb.i) EMC-kabelsamlinger M16 x 1,5 3,5 Nm til 4,5 Nm (31-40 lb.i) (rustfrit stål) M20 x 1,5 5,0 Nm til 6,5 Nm (44-57 lb.i) M25 x 1,5 6,0 Nm til 7,5 Nm (53-66 lb.i) Monteringen af kablerne i kabelsamlingen skal opnå følgende kabeludtrækskraft fra kabelsamlingen: Kabel med udvendig diameter > 10 mm: Ã 160 N Kabel med udvendig diameter < 10 mm: = 100 N Driftsvejledning MOVIFIT -FC 29

30 DI03 DI02 DI01 DI00 DI04 DI03 DI10 DI09 DI08 Ethernet3 Ethernet2 Ethernet1 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 4 Mekanisk installation MOVIFIT Hygienicplus-udførelse 4.6 MOVIFIT Hygienic plus -udførelse ANVISNINGER SEW-EURODRIVE yder garanti for, at Hygienic plus -belægningen leveres i mangelfri tilstand. I tilfælde af transportskader skal der omgående foretages reklamation. På trods af belægningens høje slagstyrke skal husets overflade behandles med forsigtighed. Skader på belægningen som følge af forkert behandling under transport, installation, drift, rengøring osv. kan forringe rustbeskyttelsen. I så tilfælde dækker SEW-EURODRIVE's garanti ikke Installationsanvisninger Følgende ekstra anvisninger i forbindelse med MOVIFIT -FC i Hygienic plus -udførelse skal overholdes: Under installationen må der ikke trænge fugt eller urenheder ind i enheden. Efter den elektriske installation er det vigtigt at sikre, at tætningerne og tætningsfladerne er rene og uden skader ved monteringen. Kontrollér i forbindelse med vedligeholdelse, hvordan profiltætningens tilstand i EBOX'en er. I tilfælde af skader: Kontakt SEW-EURODRIVE. Kapslingsklasse IP69K opnås kun, når plastskruepropperne, der medfølger som standard, er erstattet af egnede IP69K-skrueforbindelser (Æ side 145), og den tilladte monteringsposition (Æ side 20) overholdes. Det er vigtigt, at kablerne trækkes med en drypbue, se nedenstående illustration: 24V3 NET3 RUN2 COM SNI-Master DI07 DI06 DI Driftsvejledning MOVIFIT -FC

31 Mekanisk installation MOVIFIT Hygienicplus-udførelse Tilspændingsmomenter for Hygienic plus -udførelsen FORSIGTIG! Kapslingsklassen IP69K opnås kun, når plastskruepropperne, der medfølger som standard, er erstattet af egnede IP69K-skrueforbindelser. De skrueforbindelser, der fås fra SEW-EURODRIVE, findes i kapitlet "Metalsamlinger (ekstraudstyr)" (Æ side 145). Til IP69K er det kun de skrueforbindelser i rustfrit stål, der fremgår heraf, der er egnede. Blindskruer Spænd de blindskruer, der leveres som ekstraudstyr fra SEW-EURODRIVE, med 2,5 Nm (22 lb.i): Driftsvejledning MOVIFIT -FC 31

32 4 Mekanisk installation MOVIFIT Hygienicplus-udførelse EMC-kabelsamlinger Spænd EMC-kabelsamlingerne, der er leveret som ekstraudstyr fra SEW-EURODRIVE med følgende tilspændingsmomenter: Skrueforbindelse Varenummer Størrelse Tilspændingsmoment EMC-kabelsamlinger M16 x 1,5 3,0 Nm til 4,0 Nm (26-35 lb.i) (messing forniklet) M20 x 1,5 3,5 Nm til 5,0 Nm (31-44 lb.i) M25 x 1,5 4,0 Nm til 5,5 Nm (35-49 lb.i) EMC-kabelsamlinger M16 x 1,5 3,5 Nm til 4,5 Nm (31-40 lb.i) (rustfrit stål) M20 x 1,5 5,0 Nm til 6,5 Nm (44-57 lb.i) M25 x 1,5 6,0 Nm til 7,5 Nm (53-66 lb.i) Monteringen af kablerne i kabelsamlingen skal opnå følgende kabeludtrækskraft fra kabelsamlingen: Kabel med udvendig diameter > 10 mm: Ã 160 N Kabel med udvendig diameter < 10 mm: = 100 N 32 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

33 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende spændingsudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drev. Som udgangspunkt skal de gældende normer overholdes. Desuden skal man være specielt opmærksom på følgende punkter: Potentialudligning Uafhængigt af jordledningens tilslutning skal der etableres lavimpedant, HFegnet potentialudligning (se også VDE 0113 eller VDE 0100, del 540), f.eks. flad forbindelse mellem MOVIFIT -monteringsskinnen og anlægget (ubehandlede monteringsflade, der hverken er lakeret eller overfladebehandlet) ved brug af båndjordelektroder (HF-bånd) mellem MOVIFIT og anlæggets jordingspunkt lavimpedant, HF-egnet forbindelse mellem den tilsluttede motor og anlæggets jordingspunkt Dataledningers afskærmning må ikke anvendes til potentialudligning. Dataledninger og 24 V-forsyning Skal trækkes adskilt fra støjemitterende ledninger (f.eks. magnetventilers styreledninger, motorledninger). Forbindelse mellem MOVIFIT og motor Til forbindelsen mellem MOVIFIT og motor anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende specialfremstillede SEW-hybridkabler. Afskærmning af ledninger Skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning). Må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet. Skal ved ledningsenderne have fladekontakt til enhedens metalhus (se også kapitel "Tilslutning af PROFIBUS-ledning" (Æ side 47) og kapitel "Tilslutning med hybridkabel" (Æ side 48)). BEMÆRK Yderligere oplysninger findes i SEW-tryksagen "Drive Engineering Practical Implementation, EMC in Drive Engineering". Driftsvejledning MOVIFIT -FC 33

34 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 5.2 Installationsanvisninger (alle udførelser) Tilslutning af netledninger MOVIFIT -frekvensomformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Kabeltværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se "Tekniske data"). Installer en ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag samleskinneforgreningen. Anvend sikringer af typen D, D0, NH eller beskyttelsesrelæ. Dimensionering af sikringen iht. ledningstværsnittet. Til ind- og udkobling af MOVIFIT -enheder skal der anvendes kontaktorer med kontakter i anvendelseskategori AC-3 iht. IEC 158. Ind- og udkobling ved MOVIFIT -FC's udgang er kun tilladt, når sluttrinnet ikke er frigivet Fejlstrømsrelæ Et almindeligt fejlstrømsrelæ som eneste sikkerhedsanordning er ikke tilladt. Universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer (udløsningsstrøm 300 ma) er godkendt til sikring af systemet. Ved normal drift af MOVIFIT kan der forekomme afledningsstrøm > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der ikke bruges fejlstrømsrelæer. Hvis det alligevel er et krav, at der anvendes fejlstrømsrelæ (FI) som direkte eller indirekte afskærmning, skal følgende anvisning fra EN overholdes: ADVARSEL! Der er anvendt en forkert type fejlstrømsrelæ. Dødsfald eller alvorlige kvæstelser. MOVIFIT kan forårsage jævnstrøm i jordledningen. Anvendes der et fejlstrømsrelæ (FI) som beskyttelse mod direkte eller indirekte berøring, er det kun tilladt at anvende et fejlstrømsrelæ (FI) af type B på strømforsyningssiden af MOVIFIT Netkontaktor Anvend kun et relæ i brugskategori AC-3 (EN ) som netkontaktor. 34 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

35 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Anvisninger om PE-tilslutning og/eller potentialudligning FARE! Forkert tilslutning af PE. Dødsfald, alvorlige kvæstelser eller materielle skader som følge af elektrisk stød. Det tilladte tilspændingsmoment for skruesamlingen er 2,0 til 2,4 Nm (18 21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Følgende anbefales: Montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit op til maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer [1] I normal drift kan der opstå afledningsstrømme à 3,5 ma. Overhold følgende anvisninger for at opfylde kravene iht. EN : Træk en ekstra PE-leder med samme tværsnit som netledningen parallelt med jordledningen via separate klemmer eller anvend en kobberjordledning med et tværsnit på 10 mm 2. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 35

36 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Definition af PE, FE PE markerer tilslutning af jordledningen på netsiden. PE-lederen i nettilslutningsledningen må kun sluttes til ved de klemmer, der er markeret med "PE" (de er dimensioneret til maks. tilladt nettilslutningstværsnit). FE markerer tilslutninger til "funktionsjord". Her kan eventuelle jordledere i 24 V- tilslutningsledningen lægges på. FARE! OBS! PE på netsiden må ikke sluttes til ved de klemmer, der er markeret med FE (funktionsjord)! Disse tilslutninger er ikke konstrueret til dette formål elektrisk sikkerhed vil ikke være garanteret! Dødsfald, alvorlige kvæstelser eller materielle skader som følge af elektrisk stød. PE-lederen i nettilslutningsledningen må kun sluttes til ved de klemmer, der er markeret med "PE" (de er dimensioneret til maks. tilladt nettilslutningstværsnit). 36 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

37 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Betydning af 24 V-spændingsniveauer MOVIFIT -FC har i alt 4 forskellige 24 V-potentialniveauer, der er adskilt galvanisk fra hinanden: 1) 24V_C: C = Continuous 2) 24V_S: S = Switched 3) 24V_P: P = Power Section (= effektdel) 4) 24V_O: O = Ekstraudstyr Disse kan afhængigt af applikationens krav enten have en separat, ekstern strømforsyning eller være indbyrdes forbundet via fordelerklemme X29. 1) 24V_C = elektronik- og sensorforsyning 2) 24V_S = aktuatorforsyning 3) 24V_P = omformerforsyning 24V_C anvendes som strømforsyning til MOVIFIT -styreelektronikken og de sensorer, der er sluttet til sensorforsyningsudgang VO24_I, VO24_II og VO24_III. Der må normalt ikke slukkes for denne forsyningsspænding under driften, da MOVIFIT i så fald ikke længere kan aktiveres via feltbus eller netværk, og sensorsignalerne ikke kan videreforarbejdes. Desuden tager det et stykke tid at genstarte enheden, når der tændes igen. 24V_S anvendes som strømforsyning til de digitale udgange DO.. samt til de tilsluttede aktuatorer. Desuden anvendes 24V_S også som strømforsyning til sensorforsyningsudgang VO24_IV, og de digitale indgange DI12 DI15 anvender referencepotentiale 0V24_S (da disse indgange kan sluttes til udgangene på de samme tilslutninger som alternativ). Der kan slukkes for denne forsyningsspænding afhængig af anvendelsen for målrettet at deaktivere aktuatorerne i anlægget centralt. 24V_P anvendes som 24 V-strømforsyning til den integrerede frekvensomformer. 24V_P kan afhængig af applikationen anvende 24V_C eller 24V_S som strømforsyning (ved brokobling ved X29) eller en ekstern strømforsyning. Her er det dog vigtigt at bemærke, at 24 V-strømforsyningen til den integrerede frekvensomformer også afbrydes, når der slukkes for spændingen. Dette udløser normalt en fejlmeddelelse. FARE! Ved sikker frakobling skal 24V_P tilsluttes via et egnet sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring! Død eller alvorlige kvæstelser. De tilladte tilslutningsdiagrammer samt sikkerhedsanvisninger i SEWdokumentationen "Sikker frakobling af MOVIFIT " skal følges! Driftsvejledning MOVIFIT -FC 37

38 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 4) 24V_O = strømforsyning til ekstraudstyr 24V_O anvendes som strømforsyning til de integrerede optionskort samt de tilhørende sensor-/aktuatorinterfaces. Med PROFIsafe S11 (optionskort) anvendes 24V_O som strømforsyning til hele Safetyelektronikken samt de sikre ind-/udgange. FARE! Ved anvendelse der PROFIsafe S11 (optionskort) skal anvisningerne i SEWdokumentationen "Sikker frakobling af MOVIFIT " følges. Død eller alvorlige kvæstelser. De korrekte tilslutningsdiagrammer samt sikkerhedsanvisninger for anvendelse af PROFIsafe S11 (optionskort) findes i SEW-vejledningen "Sikker frakobling af MOVIFIT ", og kun dér! 24V_O kan afhængig af applikationen anvende 24V_C eller 24V_S som strømforsyning (ved brokobling ved X29) eller en ekstern strømforsyning. Her er det dog vigtigt at bemærke, at strømforsyningen til hele optionskortet med tilsluttede sensorer og aktuatorer også afbrydes, når der slukkes for spændingen. Dette udløser normalt en fejlmeddelelse. Tilslutning af spænding De to spændinger 24V_C og 24V_S kan tilsluttes via klemme X20 med stort ledningstværsnit og loopes videre til den næste enhed som "24 V-energibus". Spændingerne 24V_P og 24V_O skal sluttes til klemme X29. BEMÆRK Eksempler på tilslutning findes i kapitlet "Eksempler på tilslutning af energibus" (Æ side 80). 38 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

39 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Stik Alle stik på MOVIFIT vises i denne driftsvejledning set på kontaktsiden Drift, bremsemodstande Ledningerne til bremsemodstandene fører under nominel drift høj synkroniseret jævnspænding. ADVARSEL! Bremsemodstandenes overflader opnår ved belastning med PN høje temperaturer. Fare for forbrændinger og brand. Sørg for at vælge et egnet monteringssted til bremsemodstandene. Bremsemodstandene må ikke berøres Sikkerhedsudstyr MOVIFIT -enheder er udstyret med integreret sikkerhedsudstyr mod overbelastning, og eksterne sikkerhedsudstyr er derfor ikke nødvendigt EMC-korrekt installation Frekvensomformere må i henhold til EMC-reglerne ikke anvendes som selvstændige enheder. Deres EMC-kompatibilitet kan først vurderes, når de er installeret som del af et system. Overensstemmelsen forklares for et beskrevet CE-typisk system. Du finder yderligere oplysninger i denne driftsvejledning. ANVISNINGER Dette produkt leveres iht. IEC kun i begrænset antal og kan medføre EMCforstyrrelser. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for operatøren at foretage egnede forholdsregler. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMC inden for drevteknikken" (EMC in der Antriebstechnik) fra SEW- EURODRIVE. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 39

40 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) UL-korrekt installation Som tilslutningskabler må der kun anvendes kobberledninger med et temperaturområde på 75 C. MOVIFIT -FC er konstrueret til anvendelse med tilslutning til spændingsnet, der kan levere en maks. netstrøm på AC A og en maks. nominel spænding på AC 500 V. Der skal anvendes UL-konforme smeltesikringer som forsikringer til MOVIFIT -FC, hvis effektdata ikke overskrider 25 A / 600 V. Enhederne i ABOX'ene MTAxxx-M11-xx og MTAxxx-M12-xx indeholder enheds- og ledningsbeskyttelse (branch circuit protection). Til UL-konform installation må der kun installeres den EBOX på ABOX'en, som nævnes på ABOX'ens typeskilt. UL-certificeringen gælder udelukkende for den her nævnte kombination af ABOX og EBOX. Ved UL-konform installation er den tilladte strømstyrke for effektklemme X1 begrænset til maks. 25 A (summen af enhedsstrømmen og gennemgangsstrømmen til efterfølgende tilkoblede enheder). Til UL-konform installation er den maks. omgivelsestemperatur for "MTF1.A " begrænset til 35 C (med P N -reduktion: 3 % I N pr. K til maks. 55 C). BEMÆRK UL-certificeringen gælder kun for drift ved spændingsnet med spændinger mod jord til maks. 300 V. UL-godkendelsen gælder ikke for drift på spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (IT-net) Opstillingshøjder over m over havets overflade MOVIFIT med en netspænding mellem V kan anvendes under følgende randbetingelser i en højde fra til maks m over havets overflade: Den konstante nominelle kapacitet reduceres på grund af den reducerede køling ved en højde over m (se kapitlet "Tekniske data"). Luft- og krybestrækningerne er fra m over havets overflade kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der kræves installation for overspændingsklasse 3, skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingsbeskyttelse, at overspændingstoppunkter begrænses til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves en sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder fra 2000 m over NN realiseres uden for enheden (sikker elektrisk adskillelse iht. EN og EN 60204). Op til m over havets overflade er den tilladte nominelle netspænding 3 x 500 V. Den reduceres med 6 V pr. 100 m til maks. 3 x 380 V ved m over havets overflade. 40 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

41 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Kontrol af ledningsføring For at undgå personskader samt beskadigelse af anlæg og enheder som følge af fejl i ledningsføringen, skal ledningsføringen kontrolleres på følgende måde, før spændingen tilsluttes første gang: Afbryd forbindelsen mellem alle elektronikenhederne (EBOX) og tilslutningsenhederne (ABOX). Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale normer Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og DC 24 V-ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i DC 24 V-ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Sørg for potentialudligning mellem MOVIFIT -enhederne Efter kontrollen af ledningsføringen Montér alle elektronikenhederne (EBOX), og skru dem fast. Luk de kabelgennemføringer og stikforbindelser, der ikke anvendes. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 41

42 5 Elektrisk installation Yderligere installationsanvisninger for gruppedrev 5.3 Yderligere installationsanvisninger for gruppedrev Nedenstående illustration viser den foreskrevne installation for gruppedrev med MOVIFIT -FC: MOVIFIT Ved installation af sådanne gruppedrev skal følgende Installationsanvisninger også overholdes: Der må maks. sluttes 3 motorer til MOVIFIT -FC i en serieforbindelse. Her må summen af motorernes nominelle strøm ikke overskride MOVIFIT -FC's nominelle strøm. Summen af alle kabelafsnit mellem MOVIFIT -FC og motorerne må ikke overskride 15 m. Temperaturovervågning af motorerne med TF er ikke tilladt. Til temperaturovervågning skal motorerne være udstyret med en TH hver. Slut disse TH'er til MOVIFIT -FC i en serieforbindelse. Motorernes bremse må kun aktiveres med konstantspænding (alternativ bremseaktivering ved idrifttagelse med MOVITOOLS MotionStudio). Den nominelle spænding til alle tilsluttede bremse skal være den samme. ANVISNINGER Yderligere oplysninger om idrifttagelse af motor/bremser findes i håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau "Classic".." eller "MOVIFIT funktionsniveau "Technology"..". Ved aktivering af flere motorer via MOVIFIT -FC (gruppedrev) er de tilsluttede motorer ikke beskyttet mod overophedning af det interne motorværn. Derfor skal motoren være udstyret med en intern eller ekstern bremsemodstand. Bremsemodstanden afleder den generatoriske energi ved nedbremsning. 42 Driftsvejledning MOVIFIT -FC

43 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Standard-ABOX "MTA...-S " Beskrivelse Nedenstående illustration viser standard-abox'en med klemmer og kabelgennemføringer "MTA...-S ": [1] [2] [3] [1] [2] [3] Serviceafbryder (ekstraudstyr) PE-tilslutning Diagnosestik (RJ10) under skrueforbindelsen Driftsvejledning MOVIFIT -FC 43

44 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Varianter Til MOVIFIT -FC (MTF) findes der følgende varianter af standard-abox'en: MTA11A-503-S : Ekstern bremsemodstand som ekstraudstyr Integreret bremsemodstand som ekstraudstyr Lastafbryder (ekstraudstyr) Nedenstående illustration viser standard-abox'ens skrueforbindelser og stik afhængig af feltbusinterfacet: PROFIBUS MTA11A-503-S PROFINET MTA11A-503-S EtherNet/IP MTA11A-503-S Modbus/TCP MTA11A-503-S M25 M16 M20 M16 M20 DeviceNet MTA11A-503-S M25 Micro-Style- Connector X11 M16 M20 M16 M Driftsvejledning MOVIFIT -FC

45 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Ekstra installationsanvisninger for "MTA...-S " Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Klemmedata X1 / X20 X8 / X9 X25 / X30 / X31 / X35 / X45 / X81 / X91 Tilslutningstværsnit (mm 2 ) Tilslutningstværsnit (AWG) Strømbelastningsevne (maks. konstantstrøm) Ledernes afisoleringslængde 0,2 mm 2 6 mm 2 0,08 mm 2 4 1) mm 2 1) Ved anvendelse af kabelsko reduceres det maks. tilladte tværsnit med et trin (f.eks. 2,5 mm 2 Æ 1,5 mm 2 ) Kabelsko Anvend kabelsko uden isolerende krave til klemme X1, X20, X8 og X9 (DIN del 1, materiale E-CU). X29 0,08 mm 2 2,5 1) mm 2 0,2 mm 2 1,5 1) mm 2 AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 12 1) AWG 28 AWG 14 1) AWG 24 AWG 16 1) X1: 32 A 2) X20: 16 A 20 A 10 A 10 A 13 mm 15 mm 8 mm 9 mm 5 mm 6 mm 5 mm 6 mm 2) Iht. EN må tilslutningsklemmernes temperatur maks. ligge 15 C over ledningsisolationens tilladte dimensioneringstemperatur. Derfor må der kun anvendes tilslutningsledninger, er varmebestandige op til 90 C. Som alternativ skal gennemslagsstrømmen begrænses. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 45

46 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Aktivering af klemmerne Klemme X1, X20 Tilslut lederen uden brug af skruetrækker 1) Tilslut lederen ved hjælp af skruetrækker 2) ) Enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko kan sluttes direkte til mindst 2 tværsnit under det nominelle tværsnit (uden værktøj). 2) Ved tilslutning af ubehandlede fleksible ledere eller små tværsnit, som ikke tillader direkte tilslutning, skal klemmefjederen åbnes ved at stikke skruetrækkeren ind i aktiveringsåbningen. Klemme X8 / X81 / X9 / X91 / X29 / X45 / X25 / X30 / X31 / X35 1) ) Med denne type klemmer foretages tilslutningen altid med skruetrækker uafhængigt af lederens type Driftsvejledning MOVIFIT -FC

47 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 Tilslutning af PROFIBUSledning i MOVIFIT I PROFIBUS-installationer skal nedenstående retningslinjer fra PROFIBUS Nutzerorganisation e.v. (homepage: følges: "Retningslinjer for konstruktion af PROFIBUS-DP/FMS", bestillingsnummer (tysk) eller (engelsk) "Retningslinjer for montering af PROFIBUS", bestillingsnummer (tysk) eller (engelsk) Afskærmningen af PROFIBUS-ledningen skal monteres som vist nedenfor: ANVISNINGER Sørg for, at PROFIBUS-tilslutningskorerne inde i MOVIFIT er så korte som mulig og altid er lige lange for indgående og udgående bus. Ved afmontering af EBOX'en (elektronikenhed) fra ABOX'en (tilslutningsenhed) afbrydes PROFIBUS'en ikke. Driftsvejledning MOVIFIT -FC 47

48 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Tilslutning af hybridkablet Til forbindelsen mellem MOVIFIT og motor anbefales det at anvende SEWspecialhybridkablerne, der er specielt konstrueret og afisoleret til formålet, se kapitlet "Hybridkabel" (Æ side 92). Hybridkablets udvendige afskærmning skal forbindes med enhedens metalhus via en egnet EMC-kabelsamling. Hybridkablets indvendige afskærmning skal sluttes til MOVIFIT -ABOX'en via en afskærmningsplade på følgende måde: ABOX Driftsvejledning MOVIFIT -FC

49 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Klemmekonfiguration uafhængig af feltbus/ekstraudstyr FARE! Serviceafbryderen afbryder kun den integrerede frekvensomformer fra nettet. Klemmerne på MOVIFIT står stadig under spænding. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Sluk for spændingen til MOVIFIT via en egnet ekstern afbryder, og vent derefter mindst 1 minut, før tilslutningsrummet åbnes. X X X X X X X X X S X35 X De klemmeillustrationer, der vises i dette kapitel, er forskellige afhængig af det anvendte feltbussystem. Det område, der afhænger af feltbussen, er derfor skraveret på illustrationerne og beskrives i de følgende kapitler Netklemme (energibus) Nr. Navn Funktion X1 1 PE Nettilslutning PE (IN) 2 L1 Nettilslutning fase L1 (IN) 3 L2 Nettilslutning fase L2 (IN) 4 L3 Nettilslutning fase L3 (IN) 11 PE Nettilslutning PE (OUT) 12 L1 Nettilslutning fase L1 (OUT) 13 L2 Nettilslutning fase L2 (OUT) 14 L3 Nettilslutning fase L3 (OUT) Driftsvejledning MOVIFIT -FC 49

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *19484895_0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/2015 19484895/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation DeviceNet/CANopen-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564985 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation InterBus-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 Manual 10564780 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter... 5 2 Vigtige oplysninger...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services SK 135E. Starter med soft start og reverseringsfunktion Intelligent Drivesystems, Worldwide Services DK SK 135E Starter med soft start og reverseringsfunktion NORD DRIVESYSTEMS Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Integralmotorer en stor familie fra

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering ERP-2N / ERP-3N ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering Generelt I disse anvisninger refererer udtrykkene VAV-enhed eller VAV-spjæld til ERP-2N og ERP-3N. I vejledningen beskrives

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere