* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Decentral drevstyring MOVIFIT -MC"

Transkript

1 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0115* Driftsvejledning Decentral drevstyring MOVIFIT -MC Udgave 01/ /DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Advarselshenvisningernes opbygning Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Anden gældende dokumentation Produktnavne og mærker Ophavsret Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift Enhedsopbygning MOVIFIT -MC Oversigt tilslutningskonfiguration EBOX (aktiv elektronikenhed) ABOX (passiv tilslutningsenhed) Typebetegnelse MOVIFIT -MC Mekanisk installation Generelle anvisninger Nødvendige værktøjer Tilladt monteringsposition Montering Central åbne-/lukkemekanisme Tilspændingsmomenter Elektrisk installation Generelle anvisninger Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Installationsanvisninger (alle udførelser) Installationstopologi (eksempel) Standard-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Elektriske tilslutninger Driftsvejledning MOVIFIT -MC 3

4 Indholdsfortegnelse 5.12 Encodertilslutning Eksempler på tilslutning af energibus Eksempler på tilslutning af feltbussystemer Hybridkabel Kontrol af ledningsføring Idrifttagning Generelle anvisninger Forudsætninger Beskrivelse af DIP-switches Idriftsættelsesforløb Idriftsættelse af MOVIMOT Idriftsættelse af MOVIFIT på feltbus Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Service Enhedsdiagnose Eftersyn/vedligeholdelse SEW-elektronikservice Standsning Opbevaring Bortskaffelse Tekniske data Overensstemmelse Generelle tekniske data Elektronikdata Binærindgange Binærudgange DO00 DO Interfaces Hybridkabel, kabeltype "B" og "B/2,5" Tilbehør Målskitser Overensstemmelseserklæring Adresseliste Stikordsfortegnelse Driftsvejledning MOVIFIT -MC

5 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. 1.2 Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Følgende tabel viser trindelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG Mulig farlig situation Letter kvæstelser OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 5

6 1 Generelle henvisninger Advarselshenvisningernes opbygning Faresymbolernes betydning Faresymbolerne, som befinder sig i advarselshenvisningerne, har følgende betydning: Faresymbol Betydning Generelt farested Advarsel mod farlig elektrisk spænding Advarsel mod varme overflader Advarsel mod fare for at komme i klemme Advarsel mod svævende last Advarsel mod automatisk start Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. 6 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

7 Generelle henvisninger Garantikrav Garantikrav Overholdelse af dokumentationen er forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs derfor først dokumentationen, inden du arbejder med produktet! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Overholdelse af vejledningen er en grundlæggende forudsætning for sikker drift og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.5 Anden gældende dokumentation Desuden skal følgende vejledninger overholdes: Driftsvejledning "MOVIMOT MM..D" og driftsvejledning "Vekselstrømsmotorer DR " og håndbog til feltbusinterfacet f.eks. "MOVIFIT funktionsniveau "Classic".." f.eks. "MOVIFIT funktionsniveau "Technology".." og håndbog for funktionel sikkerhed f.eks. "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" f.eks. "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" (kun til MOVIFIT med safety-option S12) Disse vejledninger kan du downloade og bestille på internettet ( rubrik "Dokumentationer"). 1.6 Produktnavne og mærker De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver. 1.7 Ophavsret 2015 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse også i uddrag er forbudt. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Operatøren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger følges og overholdes. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE i tilfælde af uklarheder og yderligere behov for information. 2.1 Forudgående bemærkninger De følgende sikkerhedshenvisninger drejer sig primært om brugen af MOVIFIT -enheder. Ved anvendelse af yderligere SEW-komponenter skal sikkerhedshenvisningerne til disse komponenter i de tilhørende dokumentationer også overholdes. Overhold også de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte kapitler i denne dokumentation. 2.2 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i drift. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportfirmaet. Afhængigt af IP-kapslingsklassen kan MOVIFIT under driften have spændingsførende eller uisolerede dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere informationer findes i dokumentationen. 2.3 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idriftsættelse, fejlafhjælpning og service skal udføres af en autoriseret elektriker (IEC 60364, CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes). Autoriseret fagpersonale (elektrisk) betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedshenvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idriftsættelse og drift af produktet, og som har de nødvendige kvalifikationer for at udføre arbejdet. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 8 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

9 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse MOVIFIT er en komponent, der er beregnet til installation i elektriske anlæg eller maskiner. Ved montering i maskiner er idriftsættelse af MOVIFIT (dvs. start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. Idriftsættelsen (dvs. start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktiv 2004/108/EF. MOVIFIT opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. Standarderne, der nævnes i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIFIT. De tekniske data samt angivelserne vedrørende tilslutningsbetingelserne findes på typeskiltet samt i dokumentationen og skal altid overholdes Sikkerhedsfunktioner MOVIFIT må ikke bruges til sikkerhedsfunktioner, medmindre disse er beskrevet og udtrykkeligt tilladt. Sørg for at overholde anvisningerne for sikkerhedsapplikationer i de følgende dokumenter. Til MOVIFIT med STO (med eller uden PROFIsafe-option S11): Håndbog "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" Til MOVIFIT med safety-option S12: Håndbog "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" Der må kun anvendes komponenter til sikkerhedsformål, som SEW-EURODRIVE har leveret i den pågældende udformning! Sikkerhedsrelaterede komponenter er markeret med FS-logoet til funktionel sikkerhed Hejseværksapplikationer MOVIMOT -drev er kun begrænset egnet til hejseværksapplikationer, se driftsvejledningen "MOVIMOT MM..D". MOVIMOT -drev må ikke anvendes som sikkerhedsanordning til hejseværksapplikationer. 2.5 Transport, opbevaring Henvisningerne vedrørende transport, opbevaring og korrekt håndtering skal overholdes. Klimatiske betingelser skal overholdes i henhold til kapitlerne "Tekniske data". Driftsvejledning MOVIFIT -MC 9

10 2 Sikkerhedsanvisninger Opstilling 2.6 Opstilling Opstillingen og kølingen af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende dokumentation. MOVIFIT skal beskyttes mod ikke-tilladte belastninger. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. Anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, se kapitlet "Tekniske data". 2.7 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende MOVIMOT skal de gældende nationale forskrifter til forebyggelse af uheld (f.eks. BGV A3) overholdes. Den elektriske installation (f.eks. kabeltværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning) skal udføres iht. de gældende forskrifter. Yderligere henvisninger findes i dokumentationen. Henvisninger for EMC-korrekt installation som f.eks. afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i kapitlet "Installationsforskrifter". Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Beskyttelsesforanstaltninger og beskyttelsesanordninger skal overholde de gældende nationale regler (f.eks. stærkstrømsregulativ EN eller EN ). 2.8 Sikker afbrydelse MOVIFIT opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene for sikker adskillelse. 10 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

11 Sikkerhedsanvisninger Drift Drift Anlæg, hvor der er monteret MOVIMOT, skal evt. udstyres med ekstra overvågningsog beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, forskriften til forebyggelse af uheld osv. Ved anvendelser med forøget farepotentiale kan det være nødvendigt med ekstra beskyttelsesforanstaltninger. Ændringer af MOVIFIT med betjeningssoftwaren er tilladt. Når MOVIMOT er blevet afbrudt fra forsyningsspændingen, må spændingsførende enhedsdele og effekttilslutninger ikke berøres med det samme som følge af kondensatorer, der muligvis stadig er opladet. Vent mindst 1 minut, når forsyningsspændingen er blevet frakoblet. Så snart der er forsyningsspænding til MOVIFIT, skal ABOX være lukket, dvs. MOVIFIT -EBOX'en og evt, hybridkablets stik skal være tilsluttet og skruet fast. EBOX på MOVIFIT og evt. strømstikket må ikke trækkes ud under drift! Der kan forekomme en farlig dannelse af lysbue, der kan medføre ødelæggelse af enheden (brandfare, ødelagte kontakter)! OBS! MOVIFIT -vedligeholdelsesafbryderen afbryder kun den integrerede frekvensomformer fra nettet. Klemmerne på MOVIFIT er fortsat forbundet med netspændingen, når der er trykket på vedligeholdelsesafbryderen. Slukning af drifts-led'er og andre visningselementer er ikke nogen indikator for, at strømforsyningen til enheden er afbrudt, og den er spændingsfri. Mekanisk blokering eller enhedsinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Ved afhjælpning af fejlårsagen eller reset kan drevet starte igen af sig selv. Hvis dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den drevne maskine, skal du først afbryde enheden fra nettet, før du begynder at udbedre fejl. Vigtigt, fare for forbrændinger: Overfladen på MOVIFIT og de eksterne optioner, f.eks. bremsemodstandens kølelegeme, kan være mere end 60 C under driften! Driftsvejledning MOVIFIT -MC 11

12 MOVIFIT - MC 3 Enhedsopbygning MOVIFIT -MC 3 Enhedsopbygning 3.1 MOVIFIT -MC MOVIFIT -MC er en decentral drevstyring til styring af op til 3 MOVIMOT -drev. Nedenstående illustration viser MOVIFIT -MC-enhed i standardudførelsen: [1] [2] [1] EBOX (aktiv elektronikenhed) [2] ABOX (passiv tilslutningsenhed) Enhedsegenskaber MOVIFIT -MC Op til 3 MOVIMOT -drev kan tilsluttes med et hybridkabel Spændingsområde 3 x V Integreret energifordeling med ledningsbeskyttelse Servicekontakt (ekstraudstyr) Integrerede feltbusinterfaces PROFIBUS PROFINET IO PROFINET POF EtherNet/IP Modbus/TCP DeviceNet Binære indgange + 4 binære ind-/udgange CAN/SBus-interface Funktion "sikkert deaktiveret drejningsmoment" STO PROFIsafe-option S11 eller safety-option S12 med sikkerhedsrelaterede ind- og udgange Enkel og hurtig parametrering med DIP-kontakter eller feltbus 12 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

13 Enhedsopbygning Oversigt tilslutningskonfiguration Oversigt tilslutningskonfiguration Det følgende billede viser MOVIFIT -udførelserne, der er beskrevet i denne driftsvejledning, med standard-abox og hybrid-abox: EBOX ABOX Udførelse MTA...-S ) Standard-ABOX med klemmer og kabelgennemføringer MTA...-S ) MTM Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er MTA...-S ) MOVIFIT -MC til styring af op til 3 MOVIMOT -drev ABOX Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er og bus MTA...-S ) 1) I forbindelse med DeviceNet : Micro-style-connector til DeviceNet -tilslutning 2) Fås ikke i forbindelse med DeviceNet 3) Fås ikke i forbindelse med DeviceNet og PROFIBUS Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er + push pull RJ45 til bus Du finder yderligere udførelser på næste side. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 13

14 3 Enhedsopbygning Oversigt tilslutningskonfiguration Udførelser med rundstik (Intercontec) til tilslutning af MOVIMOT -drevene: EBOX ABOX Udførelse MTA...-I Hybrid-ABOX med 3 rundstik (Intercontec) 3 x MOVIMOT -udgang nedad og M12 til I/O'er og bus MTA...-G MTM Hybrid-ABOX med 3 rundstik (Intercontec) 3 x MOVIMOT -udgang fremad og M12 til I/O'er og bus MTA...-I ) MOVIFIT -MC til styring af op til 3 MOVIMOT -drev ABOX Hybrid-ABOX med 3 rundstik (Intercontec) 3 x MOVIMOT -udgang nedad, M12 til I/O'er og push-pull RJ45 til bus MTA...-G ) 1) Fås ikke I forbindelse med DeviceNet og PROFIBUS Hybrid-ABOX med 3 rundstik (Intercontec) 3 x MOVIMOT -udgang fremad, M12 til I/O'er og push-pull RJ45 til bus 14 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

15 MOVIFIT DI03 BUS-F SYS-F Enhedsopbygning EBOX (aktiv elektronikenhed) EBOX (aktiv elektronikenhed) MOVIFIT -MC-EBOX er en lukket elektronikenhed med kommunikationsinterface og I/ O'er til styring af MOVIMOT -drev: EBOX "MTM " [1] [2] RUN 24V-S 24V-C MOVIFIT DI15/Do03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 DI11 DI10 DI09 DI08 DI07 DI06 DI05 DI04 DI02 DI01 DI00 [3] X [4] [7] [5] [6] SYS-F BUS-F DI13/DO01 DI14/DO02 DI15/Do03 DI11 DI12/DO00 DI08 DI09 DI06 DI07 DI04 DI05 DI03 DI02 DI01 DI00 S11 RUN 24V-S 24V-C ON [1] Central åbne-/lukkemekanisme [2] Drifts-LED'er til I/O'er (kan skrives på), kommunikation og enhedsstatus [3] Udvendigt typeskilt [4] Enhedsmærkning [5] DIP-kontakt S11 til IP-parameter (kun til PROFINET IO, Ethernet/IP, Modbus/TCP) [6] Indvendigt typeskilt [7] Forbindelse til ABOX (tilslutningsboks) Driftsvejledning MOVIFIT -MC 15

16 3 Enhedsopbygning ABOX (passiv tilslutningsenhed) 3.4 ABOX (passiv tilslutningsenhed) Nedenstående illustration viser et eksempel på MOVIFIT -ABOX: ABOX "MTA " [5] [1] [2] [3] [4] X S3 S ON X [6] [10] 0 OFF I ON S1 [7] [13] [11] [12] [9] [8] [1] Monteringsskinne [2] Forbindelse til EBOX'en [3] Typeskilt for komplet enhed (EBOX og ABOX) [4] ABOX'ens indvendige typeskilt [5] Beskyttelseskappe [6] DIP-kontakt S2 til busadresse (kun PROFIBUS- og DeviceNet -udførelse) [7] DIP-kontakt S3 til busafslutning SBus [8] DIP-kontakt S1 til busafslutning (kun PROFIBUS-udførelse) [9] Serviceafbryder (med 3-dobbelt låsemulighed) [10] Jordingsskruer [11] ABOX'ens enhedsmærkning [12] ABOX'ens udvendige typeskilt [13] Diagnoseinterface under forskruningen Driftsvejledning MOVIFIT -MC

17 Typebetegn else MOVIFIT - MC Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC Typebetegnelse MOVIFIT -MC EBOX Typeskilte EBOX Enhedsmærkning EBOX Den følgende illustration viser et eksempel på enhedsmærkningen af EBOX'en på MOVIFIT MC: MC/Class/----/ / Udvendigt typeskilt EBOX Den følgende illustration viser et eksempel på det udvendige typeskilt på EBOX'en på MOVIFIT MC: [1] [2] [3] [1] Typebetegnelse EBOX [2] Serienummer [3] Statusfelt MTM11A000-P10A-00 SO#: Status: Indvendigt typeskilt EBOX Den følgende illustration viser et eksempel på det indvendige typeskilt på EBOX'en på MOVIFIT MC: [1] D Bruchsal Made in Germany MOVIFIT Elektronikbox Electr. box Type: MTM11A000-P10A-00 SO#: Eingang / Input Ausgang / Output U = U = I = I = f = f = T = C Feldbus / Fieldbus: P-Motor Profibus / Classic = ML0001 N2936 [2] [1] EBOX-statusfelt [2] Firmware-status styreenhed Driftsvejledning MOVIFIT -MC 17

18 3 Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC Typebetegnelse EBOX Den følgende tabel viser et eksempel på MOVIFIT -EBOX'ens typebetegnelse MTM11A000 P10A 00/S11: MT Serie MT = MOVIFIT M Enhedstype M = MOVIFIT -MC (controller) 11 Serie 11 = Standard (IP65) A Version A 015 Enhedens effekt Version MTM (MOVIFIT -MC) - P1 Feltbus P1 = PROFIBUS E2 = PROFINET IO D1 = DeviceNet E3 = EtherNet/IP, Modbus/TCP 1) 0 Funktionsniveau 0 = Classic 1 = Technology A Version A - 00 EBOX-udførelse 00 = serie / S11 EBOX (ekstraudstyr) S11 = PROFIsafe-option S11 2) S12A = safety-option S12A S12B = safety-option S12B 1) Fås kun i forbindelse med funktionsniveau "Technology" 2) Fås kun i forbindelse med PROFIBUS eller PROFINET IO 18 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

19 Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC ABOX Typeskilte ABOX Enhedsmærkning ABOX Den følgende illustration viser et eksempel på enhedsmærkningen af ABOX'en på MOVIFIT MC: [1] [2] MTA11A-503-S011-M01-00 MAC-ID: FF FF FF FF FF FF [1] Typebetegnelse ABOX [2] Feltbusinterfacets MAC-ID Udvendigt typeskilt ABOX Den følgende illustration viser et eksempel på det udvendige typeskilt på ABOX'en på MOVIFIT MC: [1] [2] [1] Typebetegnelse EBOX [2] Typebetegnelse ABOX MTM11A000-P10A-00 MTA11A-503-S011-M01-00 IND.CONT.EQ.2D06 WHEN USED WITH MOVIMOT DRIVES LISTED US Indvendigt typeskilt ABOX Den følgende illustration viser et eksempel på det indvendige typeskilt på ABOX'en på MOVIFIT MC: [1] D Bruchsal Made in Germany MOVIFIT Anschlussbox Connection box Type: MTA11A-503-S011-M01-00 SO#: Eingang / Input Ausgang / Output U = 3x V AC U = UN I = 12.0A AC I = IN f = Hz f = fn T = C Feldbus / Fieldbus: Profibus MAC-ID: FF FF FF FF FF FF ML0001 N2936 [1] ABOX statusfelt Driftsvejledning MOVIFIT -MC 19

20 3 Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC Typeskilt, komplet enhed Den følgende illustration viser som et eksempel typeskiltet for den komplette MOVIFIT -MC-enhed (EBOX og ABOX): MOVIFIT SO#: Type: N MTM11A000-P10A-00 MTA11A-503-S011-M01-00 ML01 IND. CONT. EQ.2D06 WHEN USED WITH MOVIMOT DRIVES 01 LISTED Dette typeskilt findes kun, hvis EBOX og ABOX er bestilt sammen som en komplet enhed. BEMÆRK Der må kun anvendes komponenter i sikkerhedsanvendelserne, som er mærket med FS-logoet for funktionel sikkerhed. For enhedskombinationerne uden FS-logoet (bestående af enkelt-ebox og -ABOX) skal den sikkerhedstekniske funktion være beskrevet i dokumentationen! Beskrivelse FS logo På de komplette enheders typeskilt på MOVIFIT kan FS-logoet forekomme i følgende udførelser: MOVIFIT med STO (med eller uden PROFIsafe-option S11) Overhold ved MOVIFIT med FS01-logo håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed". MOVIFIT med safety-option S12 Overhold ved MOVIFIT med FS80-logo håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12". 20 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

21 Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC 3 Typebetegnelse ABOX Den følgende tabel viser et eksempel på MOVIFIT -ABOX'ens typebetegnelse MTA11A 503 S011 M01 00/M11: MT Serie MT = MOVIFIT A Enhedstype A = ABOX (tilslutningsboks) 11 Serie 11 = Standard (IP65) A - Version A 50 Tilslutningsspænding 50 = AC V 3 Tilslutningstype 3 = 3-faset - S01 Tilslutningskonfiguration S01 = S41 = S51 = S61 = I51 = Standard-ABOX med klemmer og kabelgennemføringer Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er + bus Hybrid-ABOX med M12 til I/O'er, push-pull RJ45 til bus Hybrid-ABOX med rundstik (Intercontec) 3x MOVIMOT -udgang nedad, M12 til I/O'er + bus G51 = Hybrid-ABOX med rundstik (Intercontec) 3x MOVIMOT -udgang fremad, M12 til I/O'er + bus I61 = 1 Feltbus 1 = PROFIBUS - Hybrid-ABOX med rundstik (Intercontec) 3x MOVIMOT -udgang nedad, M12 til I/O'er, push-pull RJ45 til bus G61 = Hybrid-ABOX med rundstik (Intercontec) 3x MOVIMOT -udgang nedad, M12 til I/O'er, push-pull RJ45 til bus 2 = DeviceNet 3 = EtherNet/IP, PROFINET IO, Modbus/TCP M01 Serviceafbryder M01 = lastafbryder og ledningsbeskyttelse op til 12 A 1) M14 = lastafbryder og ledningsbeskyttelse op til 9 A 2) M15 = lastafbryder og ledningsbeskyttelse op til 12 A 2) - 00 ABOX-udførelse 00 = serie / Driftsvejledning MOVIFIT -MC 21

22 3 Enhedsopbygning Typebetegnelse MOVIFIT -MC M11 ABOX (ekstraudstyr) 00S = stikforbinder STO M11 = monteringsskinne af rustfrit stål M1S = monteringsskinne af rustfrit stål og stikforbinder STO M2A = korrosionssikker monteringsskinne M2S = korrosionssikker monteringsskinne og stikforbinder STO 1) I forbindelse med UL er vedligeholdelsesafbryderen kun en lastafbryder. 2) Fås kun i forbindelse med UL. 22 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

23 Mekanisk installation Generelle anvisninger 4 4 Mekanisk installation 4.1 Generelle anvisninger FORSIGTIG Fare for at komme til skade som følge af udragende dele, især monteringsskinnen. Man kan få snitsår eller komme i klemme. Sørg for at sikre alle skarpe og fremspringende dele, især monteringsskinnen, med afskærmninger. MOVIFIT må kun installeres af specialuddannede fagfolk. Vær opmærksom på følgende henvisninger ved den mekaniske installation: Overhold altid de generelle sikkerhedshenvisninger. Installer kun MOVIFIT på et jævnt, vibrationsfrit og vridningsstabilt underlag, se kapitlet "Monteringsposition". Overhold alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet. Anvend kun de tilhørende monteringsmuligheder ved montering af enheden med integreret frekvensomformer. Ved valg og dimensionering af monterings- og sikringselementer skal de gældende standarder, enhedernes tekniske data og de lokale krav følges. Anvend passende forskruninger til kablerne (anvend om nødvendigt reduktioner). Anvend passende modstik ved stikforbinderudførelser. Luk ubenyttede kabelindføringer med blindpropper. Luk ubenyttede stik med hætter. 4.2 Nødvendige værktøjer Skruenøglesæt Topnøgle, str. 8 mm Momentnøgle Skruetrækkersæt Driftsvejledning MOVIFIT -MC 23

24 4 Mekanisk installation Tilladt monteringsposition 4.3 Tilladt monteringsposition MOVIFIT monteres ved hjælp af en montageplade på 4 skruer, som er forberedt på monteringsfladen. Yderligere informationer, se kapitlet "Montage" ( 2 25). Den nedenstående illustration viser de tilladte monteringspositioner for MOVIFIT. [1] [0] [2] [2] [0] Monteringsposition 0 (standard) [1] Monteringsposition 1 (skrånende) [2] Monteringsposition 2 (skrånende) BEMÆRK I dette kapitel vises et eksempel på standardudførelsen med klemmer og kabelgennemføringer. Monteringshenvisningerne gælder dog for alle udførelser. Alle skrånende monteringspositioner mellem monteringsposition 0, 1 og 2 er tilladte. 24 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

25 Mekanisk installation Montering Montering Monteringsskinne Til den mekaniske fastgørelse har MOVIFIT en monteringsskinne, der skrues fast på en plan, vibrationsfri monteringsflade med M6-skruer. Boremålene til skruerne fremgår af de følgende borebilleder. Borebillede til standardmonteringsskinne [1] min (6x) 13.9 (6x) min ,5 [2] [3] min Dette borebillede gælder også for den korrosionsfaste monteringsskinne M2A. [1] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så EBOX'en kan tages af ABOX'en. [2] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så serviceafbryderen kan betjenes og opvarmningen af enheden sikres. Kontrollér, at de anvendte kablers bøjningsradius ikke er mindre end tilladt ved kabeltilslutning. [3] Husk ved alle typer ABOX med rundt stik (Intercontec) og motorudgang nedad, skal afstanden nedad som minimum være 104 mm. Husk ved alle typer ABOX med rundt stik (Intercontec) og motorudgang fremad, skal afstanden fremad som minimum være 191 mm. Du finder detaljerede målskitser i kapitlet "Tekniske data" > "Måltegninger". Driftsvejledning MOVIFIT -MC 25

26 4 Mekanisk installation Montering Borebillede til monteringsskinne /M11 (ekstraudstyr) [1] min (8x) min (8x) [3] [2] min [1] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så EBOX'en kan tages af ABOX'en. [2] Sørg for at overholde den minimale monteringsafstand, så serviceafbryderen kan betjenes og opvarmningen af enheden sikres. [3] Husk ved alle typer ABOX med rundt stik (Intercontec) og motorudgang nedad, skal afstanden nedad som minimum være 104 mm. Husk ved alle typer ABOX med rundt stik (Intercontec) og motorudgang fremad, skal afstanden fremad som minimum være 191 mm. Du finder detaljerede målskitser i kapitlet "Tekniske data" > "Måltegninger". 26 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

27 Mekanisk installation Montering Montering FORSIGTIG Fare for at komme i klemme på grund af nedstyrtende last. Død eller alvorlige kvæstelser. Ophold under last er forbudt. Sørg for at afsikre fareområdet. FORSIGTIG Fare for kvæstelser som følge af dele, der rager frem. Man kan få snitsår eller komme i klemme. Sørg for at sikre skarpe og udragende dele med afskærmninger. Installation må kun foretages af uddannede teknikere. 1. Bor de nødvendige hullet til fastgørelse af mindst 4 skruer på monteringsfladen iht. de forudgående borebilleder. SEW-EURODRIVE anbefaler: Skruer i størrelse M6 og egnede dyvler afhængigt at underlaget. 2. Monter mindst 4 skruer på monteringsfladen. min. 4 x M Driftsvejledning MOVIFIT -MC 27

28 4 Mekanisk installation Montering 3. Hæng ABOX'en med monteringsplade op på skruerne Spænd skruerne. FORSIGTIG! Fare for kvæstelser på grund af nedstyrtende last. Lettere kvæstelser. Mindst 4 vægskruer skal spændes til for at sikre fastgørelsen efter ophængning Driftsvejledning MOVIFIT -MC

29 Mekanisk installation Central åbne-/lukkemekanisme Central åbne-/lukkemekanisme ADVARSEL Fare for forbrænding på grund af MOVIFIT -enhedens varme overflader. Alvorlige kvæstelser. Rør først ved MOVIFIT -enheden, når den er afkølet tilstrækkeligt. FORSIGTIG Fare for at komme til skade på grund af nedstyrtende EBOX. Lettere kvæstelser. Kontrollér, at EBOX'en ikke kan falde ned, når den åbnes eller lukkes. OBS IP-kapslingsklassen, der er anført i de tekniske data, gælder kun for en korrekt monteret enhed. Hvis EBOX'en er taget af ABOX'en, kan MOVIFIT -enheden beskadiges af fugtighed, støv eller fremmedlegemer. Beskadigelse af MOVIFIT -enheden. Beskyt ABOX'en og EBOX'en, når enheden er åbnet. OBS Beskadigelse af den centrale åbne-/lukkemekanisme. Ødelæggelse af den centrale åbne-/lukkemekanisme. Når EBOX'en åbnes/lukkes i skrånende monteringspositioner er det vigtigt at kontrollere, at EBOX'en ikke står skævt. Før EBOX'en med hånden Åbning Der skal anvendes en SW8-topnøgle til den midterste monteringsskrue. 1. Løsn den midterste monteringsskrue, og drej den videre mod uret, indtil EBOX'en ikke bevæger sig længere opad. EBOX ABOX Driftsvejledning MOVIFIT -MC 29

30 4 Mekanisk installation Central åbne-/lukkemekanisme 2. Tag EBOX'en af ABOX'en oppefra. Pas på, at EBOX'en ikke står skævt. EBOX 90 ABOX Lukning Der skal anvendes en SW8-topnøgle til den midterste monteringsskrue. 1. OBS! En tætning på EBOX'en, der sidder forkert, medfører kraftige modsatrettede kræfter, når MOVIFIT -enheden lukkes. Beskadigelse af den centrale åbne-/lukkemekanisme. Kontrollér, at tætningen sidder korrekt i noten på EBOX'en. Det betyder, at tætningen er lagt maksimalt ned i noten i hele omkredsen og ikke står op fra noten nogen steder. 2. Placer EBOX'en på ABOX'en. Pas på, at EBOX'en ikke står skævt. Hold kun fast på EBOX'ens sider, når den sættes op. Se nedenstående illustration Kontrollér, at EBOX'en står korrekt. OBS! Beskadigelse af den centrale åbne-/lukkemekanisme Driftsvejledning MOVIFIT -MC

31 Mekanisk installation Central åbne-/lukkemekanisme 4 Ødelæggelse af den centrale åbne-/lukkemekanisme. I alle skrånende monteringspositioner skal EBOX'en føres med hånden, når den lukkes. Kontrollér, at EBOX'en ikke står skævt. 4. Spænd monteringsskruen til anslag med et tilspændingsmoment på 7 Nm. EBOX ABOX OBS! Hvis drejningsmomentet er for højt, kan det ødelægge den centrale åbne-/ lukkemekanisme. Spænd monteringsskruen med et tilspændingsmoment på maksimalt 7 Nm. Hvis der forekommer et mærkbart modmoment, skal du tage EBOX'en igen og kontrollere, at tætningen sidder korrekt. Tryk efter behov tætningen fast ind i noten. Spænd under ingen omstændigheder monteringsskruen med høje tilspændingsmomenter, der ikke er tilladt. 5. MOVIFIT er lukket rigtigt, når lukkemekanismen [2] er drejet hen og rører monteringspladen [1]. [2] [2] Z 0 Z [1] [1] Driftsvejledning MOVIFIT -MC 31

32 4 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter 4.6 Tilspændingsmomenter Blindpropper Spænd de blindpropper, der medfølger fra SEW-EURODRIVE, med 2,5 Nm: Driftsvejledning MOVIFIT -MC

33 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter EMC-kabelsamlinger Spænd EMC-kabelsamlingerne, der er leveret som ekstraudstyr fra SEW- EURODRIVE med følgende tilspændingsmomenter: Forskruning Varenummer Størrelse Tilspændingsmoment EMC-kabelsamlinger (messing forniklet) EMC-kabelsamlinger (rustfrit stål) M16 x 1,5 3,5 Nm op til 4,5 Nm M20 x 1,5 5,0 Nm op til 6,5 Nm M25 x 1,5 6,0 Nm op til 7,5 Nm M16 x 1,5 3,5 Nm op til 4,5 Nm M20 x 1,5 5,0 Nm op til 6,5 Nm M25 x 1,5 6,0 Nm op til 7,5 Nm Monteringen af kablerne i kabelsamlingen skal opnå følgende kabeludtrækskraft fra kabelsamlingen: Kabel med udvendig diameter > 10 mm: 160 N Kabel med udvendig diameter < 10 mm: = 100 N Driftsvejledning MOVIFIT -MC 33

34 5 Elektrisk installation Generelle anvisninger 5 Elektrisk installation 5.1 Generelle anvisninger Vær opmærksom på følgende henvisninger ved den elektriske installation: Følg de generelle sikkerhedshenvisninger. Overhold alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet. Til kablerne skal du anvende passende forskruninger (anvend efter behov reduktionsstykker). Ved stikforbinderudførelser skal du anvende passende modstik. Luk ubenyttede kabelindføringer med låseskruer. Luk ubenyttede stikforbindere med hætter. 5.2 Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter BEMÆRK Dette drevsystem er ikke beregnet til anvendelse i et offentligt lavspændingsnet, der forsyner boligområder. MOVIFIT kan forårsage EMC-fejl inden for det tilladte grænseområde iht. EN I dette tilfælde kan det være nødvendigt for operatøren at træffe egnede foranstaltninger. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMV in der Antriebstechnik" (EMC inden for drivteknikken) i serien "Drive engineering" fra SEW-EURODRIVE. Det rigtige valg af ledninger, korrekt jordforbindelse og velfungerende spændingsudligning er af afgørende betydning for en vellykket installation af decentrale drev. Generelt skal de gældende standarder anvendes. Følg i særdeleshed anvisningerne i de følgende kapitler. 34 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

35 Elektrisk installation Installationsplanlægning på baggrund af EMC-punkter Potentialudligning Uafhængigt af jordledningens tilslutning skal der etableres lavimpedant, HF egnet potentialudligning (se EN eller DIN VDE ): Etablér en plan forbindelse mellem MOVIFIT -monteringsskinnen og anlægget (ubehandlet, ulakeret, ubelagt monteringsflade). Det gøres ved at montere et jordingsbånd (HF litzetråd) mellem MOVIFIT og anlæggets jordingspunkt. [1] Plan, ledende forbindelse mellem MOVIFIT -enheden og monteringspladen [2] PE-leder i netledningen [3] 2. PE-leder via separate klemmer [4] EMC-korrekt potentialudligning f.eks. via jordingsbånd (HF-bånd) [1] [4] [3] [2] Dataledningers afskærmning må ikke anvendes til potentialudligningen Dataledninger og 24 V-strømforsyning Træk dataledninger og 24 V-forsyningen adskilt fra ledninger med støjsignaler (f.eks. magnetventilers styreledninger og motorledninger) Forbindelse mellem MOVIFIT og MOVIMOT Anvend kun hybridkabler fra SEW-EURODRIVE til forbindelse mellem MOVIFIT og MOVIMOT Afskærmning af ledninger skal have gode EMC-egenskaber (stor skærmdæmpning). må ikke kun anvendes til mekanisk beskyttelse af kablet. skal forbindes til ledningsender i plan med apparatets metalkabinet (se også kapitlet "Tilslutning af PROFIBUS-ledning" ( 2 51) og kapitlet "Tilslutning af MOVIMOT -hybridkablerne" ( 2 52)). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 35

36 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 5.3 Installationsanvisninger (alle udførelser) Tilslutning af netledninger MOVIFIT -enhedens nominelle spænding og frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Dimensionér kabeltværsnittet iht. indgangsstrømmen I net ved den nominelle effekt (se driftsvejledningen, kapitlet "Tekniske data"). Installér sikringsanordningerne i begyndelsen af netledningen bagved samleskinneafgreningen for at sikre ledningen. Følgende sikringsanordninger er tilladte: Smeltesikringer i driftsklasse gg Effektafbrydere med karakteristik B eller C Motorbeskyttelsesafbrydere Dimensionér sikringsanordningerne i overensstemmelse med kabeltværsnittet. Til ind- og udkobling af MOVIFIT -enheder skal der anvendes relækontakter i anvendelseskategori AC-3 iht. EN Ind- og udkobling på MOVIFIT -enhedens udgang er kun tilladt, når sluttrinnet ikke er frigivet Fejlstrømsrelæ ADVARSEL Ingen pålidelig beskyttelse mod strømstød ved forkert type fejlstrømsrelæ. Død eller alvorlige kvæstelser. Anvend udelukkende universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer af type B til 3- fasede frekvensomformere! En 3-faset frekvensomformer skaber en jævnstrømsandel i afledningsstrømmen og kan reducere følsomheden for et fejlstrømsrelæ af type A betydeligt. Derfor er et fejlstrømsrelæ af type A ikke tilladt som beskyttelsesanordning. Anvend udelukkende et fejlstrømsrelæ af typen B. Hvis anvendelsen af et fejlstrømsrelæ ikke er normativt foreskrevet, anbefaler SEW-EURODRIVE at give afkald på et fejlstrømsrelæ Netsikring Til ind- og udkobling af netledningen skal der anvendes relækontakter i brugskategori AC-3 iht. EN Driftsvejledning MOVIFIT -MC

37 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Anvisninger om PE-tilslutning og/eller potentialudligning ADVARSEL Elektrisk stød som følge af forkert tilslutning af PE. Død eller alvorlige kvæstelser. Det tilladte tilspændingsmoment for skruen er 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in) Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefaling: Montering med gaffelkabelsko Tilladt for alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Tilladt for tværsnit indtil maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer Under normal drift kan der optræde afledningsstrømme 3,5 ma. For at opfylde EN skal du overholde følgende henvisninger: Beskyttelsesjordingen (PE) skal installeres, så den opfylder kravene til anlæg med kraftige afledningsstrømme. Det betyder normalt, at der skal installeres et PE-tilslutningskabel med et tværsnit på mindst 10 mm 2 eller, at der skal installeres et ekstra PE-tilslutningskabel parallelt med jordledningen. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 37

38 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Definition af PE, FE ADVARSEL Strømstød på grund af forkert tilslutning af PE til klemmesteder, der er markeret med "FE" (funktionsjord). FE-tilslutningerne er ikke dimensioneret hertil. Den elektriske sikkerhed er dermed ikke sikret. Død eller alvorlige kvæstelser. Det tilladte tilspændingsmoment for monteringsskruen er 2,0 2,4 Nm. Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. PE betegner beskyttelsesledertilslutningen på netsiden. PE-lederen i nettilslutningsledningen må kun tilsluttes en klemmestederne, der er markeret med "PE". De er dimensioneret til det maks. tilladte nettilslutningstværsnit. FE betegner tilslutninger til "funktionsjord". Her kan eksisterende jordforbindelsesledere i 24 V-tilslutningsledningen tilsluttes Betydning af 24 V-spændingsniveauer MOVIFIT har i alt 4 forskellige 24 V-potentialniveauer, der er adskilt galvanisk fra hinanden: 1) 24V_C: C = Continuous 2) 24V_S: S = Switched 3) 24V_P: P = Power Section (= effektdel) 4) 24V_O: O = Option Disse kan afhængigt af applikationens krav enten have en separat, ekstern strømforsyning eller være indbyrdes forbundet via fordelerklemme X29. 24V_C = elektronik- og sensorforsyning Spændingsniveauet 24V_C forsyner: MOVIFIT -styreelektronikken og de sensorer, som er sluttet til sensorforsyningsudgang VO24_I, VO24_II og VO24_III. Spændingsniveauet 24V_C må ikke frakobles i forbindelse med driften. I modsat fal dkan MOVIFIT -enheden ikke længere styres med feltbus eller netværk. Derudover forarbejdes sensorsignaler derefter ikke længere. Ved genstart tager det et stykke tid at opstarte MOVIFIT -enheden. 38 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

39 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 5 24V_S = aktuatorforsyning Spændingsniveauet 24V_S forsyner: de binære udgange DO.., de her tilsluttede aktuatorer og sensorforsyningsudgangen VO24_IV. De binære indgange DI12 DI15 anvender referencepotentiale 0V24_S (da disse indgange kan sluttes til udgangene på de samme tilslutninger som alternativ). Spændingsniveauet 24V_S kan om nødvendigt deaktiveres under driften for at deaktivere aktuatorerne i anlægget centralt. 24V_P = omformerforsyning Spændingsniveauet 24V_P forsyner de tilsluttede MOVIMOT -omformere med 24 V. Spændingen føres via EBOX'en og forsynes dér MOVIMOT -omformernes RS485-interfaces. Afhængigt af anvendelsen kan spændingsniveauet 24V_P forsyness fra 24V_C eller 24V_S (ved at tilslutte til X29 med en jumper) eller eksternt. De nødvendige jumpere er vedlagt. ADVARSEL Fare ved anvendelser med sikker frakobling på grund af forkert tilslutning af sikkerhedsrelæte eller sikkerhedsstyringen. Død eller alvorlige personskader. Ved sikker afbrydelse skal 24V_P tilsluttes via et egnet sikkerhedsrelæ eller en sikkerhedsstyring! Ved MOVIFIT med PROFIsafe-option S11 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" følges! Ved MOVIFIT med safety-option S12 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" følges! Vær opmærksom på, at de tilsluttede MOVIMOT -omformere ikke længere forsynes med 24 V, når spændingen afbrydes. Det medfører en fejlmeddelelse. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 39

40 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 24V_O = forsyning til ekstraudstyr Spændingsniveauet 24V_O forsyner: det integrerede optionskort S11, S12A eller S12B og de her tilgængelige sensor-/aktuator-interfaces. Ved PROFIsafe-option S11 og safety-option S12 forsynes den komplette safety-elektronik og de sikre ind-/udgange fra 24V_O. ADVARSEL Fare ved anvendelser med sikker frakobling på grund af forkert sikkerhedsfrakobling. Død eller alvorlige personskader. Ved MOVIFIT med PROFIsafe-option S11 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" følges! Ved MOVIFIT med safety-option S12 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" følges! Spændingsniveauet 24V_O forsynes afhængigt af applikationen: af spændingsniveau 24V_C, af spændingsniveau 24V_S (via jumpere på klemme X29) eller fra en ekstern kilde. Vær i den forbindelse opmærksom på, at hele optionskortet S11/S12 med de tilsluttede sensorer og aktuatorer ikke længere forsynes med strøm, når spændingsniveauet 24V_O frakobles. Det medfører en fejlmeddelelse. Tilslutning af spænding Spændingsniveauerne 24V_C og 24V_S tilsluttes til klemmen X20 med stort kabeltværsnit. Spændingsniveauerne 24V_C og 24V_S forbindes som "24 V-energibus" med stort kabeltværsnit med den næste MOVIFIT -enhed. Spændingsniveau 24V_P og 24V_O sluttes til klemme X29. BEMÆRK Tilslutningseksempler findes i kapitlet "Eksempler på tilslutning af energibus" ( 2 96). Det tilladte tilslutningstværsnit findes i kapitlet "Standard-ABOX.." > "Ekstra installationsforskrifter" > "Tilladt tilslutningstværsnit". 40 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

41 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Projektering 24 V-spændingsforsyning Dette kapitel understøtter dig ved projekteringen af DC 24 V-forsyningen. Den følgende tabel viser en oversigt over strøm- og effektbehov for DC 24-komponenterne på MOVIFIT : Funktionsniveau feltbus 24 V- spændingsniveau Komponenter Strømbehov Effekt ved U IN = 24 V 1) 24V_C MOVIFIT - styreelektronik "Classic" PROFIBUS 100 ma 2,4 W "Classic" DeviceNet 100 ma 2,4 W "Classic" PROFINET IO 250 ma 6,0 W "Technology" PROFIBUS 250 ma 6,0 W "Technology" DeviceNet 200 ma 4,8 W "Technology" PROFINET IO 250 ma 6,0 W "Technology" ModbusTCP 250 ma 6,0 W "Technology" EtherNet/IP 250 ma 6,0 W POF-option L ma 4,0 W Sensorer til DI.. (VO24_I VO24_III) 2) 2) 24V_S Sensorer til DI.. (VO24_IV) 2) 2) Aktuatorer til DO.. (VO24_IV) 2) 2) 24V_P MOVIFIT -MC med n x MOVIMOT MM..D n x 120 ma n x 2,9 W MOVIFIT -SC (motorstarter) 100 ma 2,4 W MOVIFIT -FC (omformer) 180 ma 4,3 W 24V_O PROFIsafe-option S ma 2,4 W Safety-option S12A 100 ma 2,4 W Safety-option S12B 100 ma 2,4 W Sensorer til F-DI.. 2) 2) Aktuatorer til F-DO.. 2) 2) 1) Ved afvigende spændingsindgang er effektbehovet tilsvarende lavere/højere. 2) Overhold denne værdi oplysningerne fra sensor-/aktuatorproducenten. Ved flere sensorer/aktuatorer på MOVIFIT multipliceres værdien med antallet af sensorer/aktuatorer. Ved tilkoblingen af omformereffektdelens 24 V-forsyning 24V_P eller ved deaktiveringen af sikkerheitsfunktionen STO forekommer der kortvarigt forøgede kapacitive ladestrømme. Ladestrømmenes varighed og højde afhænger af: ledningens længde og tværsnit antallet af deltagere, der tilkobles samtidigt egenskaber som f.eks. indvendig modstand og strømbegrænsning samt 24 V-netdelens overbelastningsevne 24 V-forsyningen og ledningerne skal dimensioneres, så der også kortvarigt altid er mindst 18 V til enhederne. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 41

42 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Eksempel 1 MOVIFIT -MC med: Funktionsniveau "Classic" PROFINET-IO-interface Safety-option S12A Typebetegnelse EBOX: MTM11A000-E20A-00\S12A ABOX: MTA11A-503-S613-M01-00 Tilsluttede komponenter På MOVIFIT -enheden er der tilsluttet følgende komponenter: 3 MOVIMOT -MM..D-omformer 0 sensorer 0 aktuatorer 4 sensorer (sikkerhedsrelateret) med hver 50 ma (1,2 W) 1 aktuator (sikkerhedsrelateret) med 200 ma (4,8 W) Strøm- og effektbehov Den følgende tabel viser strøm- og effektbehovet for komponenterne, som du skal tage højde for ved projekteringen af 24 V-forsyningen: 24V_C Komponenter MOVIFIT -styreelektronik "Classic" PROFINET IO 0 sensorer til DI00 DI11 (VO24_I VO24_III) 24 V- spændingsniveau Strømbehov Effekt ved U IN = 24 V 250 ma 6,0 W 24V_S 0 sensorer til DI12 DI15.. (VO24_IV) 0 aktuatorer til DO00, DO03 (VO24_IV) 24V_P 3 x MOVIMOT MM..D 3 x 120 ma 3 x 2,9 W 24V_O Safety-option S12A 100 ma 2,4 W 4 sensorer til F-DI.. (F-SS0, F-SS1) 200 ma 4,8 W 1 aktuator til F-DO ma 4,8 W Samlet effekt for MOVIFIT -enheden (inkl. MOVIMOT ): W 26,7 W BEMÆRK Der blev ikke taget højde for de tilsluttede MOVIMOT -drevs strøm- og effektbehov (400 V) her. 42 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

43 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) 5 Eksempel 2 MOVIFIT -MC med: Funktionsniveau "Technology" EtherNet/IP -interface Typebetegnelse EBOX: MTM11A000-E31A-00 ABOX: MTA11A-503-S513-M01-00 Tilsluttede komponenter På MOVIFIT -enheden er der tilsluttet følgende komponenter: 2 MOVIMOT -MM..D-omformer 8 sensorer med hver 50 ma (1,2 W) 2 aktuatorer med hver 100 ma (2,4 W) 0 sensorer (sikkerhedsrelateret) 0 aktuatorer (sikkerhedsrelateret) Strøm- og effektbehov Den følgende tabel viser strøm- og effektbehovet for komponenterne, som du skal tage højde for ved projekteringen af 24 V-forsyningen: 24V_C Komponenter MOVIFIT -styreelektronik "Technology" EtherNet/IP 8 sensorer til DI00 DI11 (VO24_I VO24_III) 24 V- spændingsniveau Strømbehov Effekt ved U IN = 24 V 250 ma 6,0 W 400 ma 9,6 W 24V_S 0 sensorer til DI12 DI15.. (VO24_IV) 2 aktorer til DO00, DO01 (VO24_IV) 200 ma 4,8 W 24V_P 2 x MOVIMOT MM..D 2 x 120 ma 2 x 2,9 W 24V_O 0 optioner 0 sensorer til F-DI.. 0 aktuatorer til F-DO.. Samlet effekt for MOVIFIT -enheden (inkl. MOVIMOT ): 1090 ma 26,2 W BEMÆRK Der blev ikke taget højde for de tilsluttede MOVIMOT -drevs strøm- og effektbehov (400 V) her. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 43

44 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) Stik Alle MOVIFIT -enhedens stikforbindere vises i denne driftsvejledning set på kontaktsiden Sikkerhedsudstyr MOVIFIT -drev har integrerede beskyttelsesanordninger mod overbelastning. Eksterne overbelastningsanordninger er ikke nødvendige Opstillingshøjder fra m over havets overflade MOVIFIT med netspændinger V kan også anvendes i højder fra 1000 m over havet til maks m over havet. Dertil skal være opmærksom på følgende randbetingelser. I højder over 1000 m over havet reduceres den konstante nominelle effekt på grund af den reducerede køling: I N -reduktion med 1 % pr. 100 m. I højder på m.o.h. skal du træffe begrænsende foranstaltninger for hele anlægget, der reducerer overspændingerne på netsiden fra kategori III til kategori II Energifordeling og ledningsbeskyttelse MOVIFIT -MC har en integreret motorbeskyttelsesafbryder. Energiebus (max. 6 mm²) MOVIFIT -MC Netz-Anschlussklemme (X1) Lasttrennschalter und Leitungsschutz 3 x MOVIMOT -Netzzuleitung Hybridkabel MOVIMOT 1 MOVIMOT 2 MOVIMOT Kontakten beskytter de maks. 3 MOVIMOT -netledninger (hybridkabler) sammen. Kontakten er dimensioneret til et ledertværsnit for hybridkablet på 1,5 mm 2 eller 2,5 mm 2. Kontrollér ved projekteringen afhængigt af netimpedansen, ledningslængerne og overgangsmodstandene, om kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelsen (i henhold til IEC , HD , DIN VDE ) er sikret for de tilsluttede MOVIMOT -netledninger. Ved en UL-korrekt installation skal du overholde ekstra begrænsninger, se kapitlet "Installationsforskrifter" > "UL-compliant installation". 44 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

45 Elektrisk installation Installationsanvisninger (alle udførelser) UL-compliant installation BEMÆRK Følgende kapitel trykkes på baggrund af UL-kravene altid på engelsk uafhængigt af den foreliggende tryksag. Field Wiring Power Terminals Observe the following notes for UL-compliant installation: Use 75 C copper wire only MOVIFIT uses cage clamp terminals. Short Circuit Current Rating Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes when protected as follows: For 240 V systems: 250 V minimum, 25 A maximum, non-semiconductor fuses or 250 V minimum, 25 A maximum, inverse time circuit breakers For 500 V systems: MOVIFIT -MC, max. voltage is limited to 500 V. Branch Circuit Protection Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code and any additional local codes. For maximum branch circuit protection see table below. Series non-semiconductor fuses inverse time circuit breaker MOVIFIT -MC 250 V/500 V minimum, 25 A maximum 250 V/500 V minimum, 25 A maximum Motor Overload Protection MOVIFIT -MC is not provided with solid state motor overload protection or equivalent. Device and Line Protection MOVIFIT -MC: Units in connection with ABOXes MTA...-M14-.. or MTA...-M15-.. are provided with device protection and line protection. Ambient Temperature ABOX-EBOX Combination MOVIFIT -MC is suitable for an ambient temperature of 40 C, max. 60 C with derated output current. To determine the output current rating at higher than 40 C, the output current should be derated 3.0 % per C between 40 C and 60 C. For UL-compliant installation, only the EBOX specified on the ABOX nameplate may be mounted to the ABOX. The UL certification refers only to the ABOX/EBOX combination stated on the nameplate. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 45

46 5 Elektrisk installation Installationstopologi (eksempel) The UL certification only applies for operation on voltage supply systems with voltages to ground of max. 300 V. UL approval does not apply for operation on voltage supply systems with a non-grounded star point (IT systems). 5.4 Installationstopologi (eksempel) Det følgende billede viser den principielle installationstopologi for MOVIFIT -MC med hver 3 MOVIMOT -drev: 400 V 24 V PLC BUS 24 V 400 V MOVIFIT MOVIFIT MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT MOVIMOT Driftsvejledning MOVIFIT -MC

47 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Standard-ABOX "MTA...-S " Beskrivelse Nedenstående illustration viser die standard-abox med klemmer og kabelgennemføringer: [1] [2] [3] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] Diagnosestik (RJ10) under forskruningen Driftsvejledning MOVIFIT -MC 47

48 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af standard-abox: MTA11A-503-S : Som standard integreret lastafbryder og ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser standard-abox'ens skrueforbindelser og stik afhængig af feltbusinterfacet: PROFIBUS PROFINET Ethernet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-S MTA11A-503-S M25 M16 M20 M16 M20 DeviceNet MTA11A-503-S M25 Micro-Style- Connector X11 M16 M20 M16 M Driftsvejledning MOVIFIT -MC

49 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Ekstra installationsforskrifter for "MTA...-S " Tilladt tilslutningstværsnit og strømbelastning for klemmerne Klemmedata X1, X20 X7, X8, X9 X25, X30, X31, X35, X45, X71, X81, X91 X29 Tilslutningstværsnit 0,2 6 mm 2 0,08 4 1) mm 2 0,08 2,5 1) mm 2 0,2 1,5 1) mm 2 AWG 24 AWG 10 AWG 28 AWG 28 AWG 24 AWG 12 1) AWG 14 1) AWG 16 1) Strømbelastningsevne (maks. konstantstrøm) X1: 32 A X20: 16 A 20 A 10 A 10 A Ledernes afisoleringslængde mm 8 9 mm 5 6 mm 9 10 mm 1) Ved anvendelse af kabelsko reduceres det maks. anvendelige tværsnit med et trin (f.eks. 2,5 1,5) Kabelsko Anvend kabelsko uden isolerende kraver til klemmer X1, X20, X7, X8 og X9 (DIN del 1, materiale E-CU). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 49

50 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Aktivering af klemmerne Klemme X1, X20 Tilslutning af ledere uden skruetrækker 1) Tilslutning af ledere med skruetrækker 2) ) Enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko kan tilsluttes direkte indtil mindst 2 tværsnitstrin udern det nominelle tværsnit (uden værktøj). 2) Ubehandlede fleksible ledere med små tværsnit kan ikke tilsluttes direkte i klemmen. For at åbne klemfjedrene ved tilslutningen af disse ledere skal du stikke en skruetrækker fast ind i aktiveringsåbningen. Klemmerne X7, X71, X8, X81, X9, X91, X29, X45, X25, X30, X31, X35 1) ) Ved disse klemmer foretages tilslutningen altid med en skruetrækker uafhængigt af ledertypen Driftsvejledning MOVIFIT -MC

51 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 Tilslutning af PROFIBUS-ledning i MOVIFIT I PROFIBUS-installationer skal nedenstående retningslinjer fra PROFIBUS Nutzerorganisation e.v. (homepage: følges: "Retningslinjer for konstruktion af PROFIBUS-DP/FMS", bestillingsnummer (tysk) eller (engelsk) "Retningslinjer for montering af PROFIBUS", bestillingsnummer (tysk) eller (engelsk) Afskærmningen af PROFIBUS-ledningen skal monteres som vist nedenfor: BEMÆRK Sørg for, at PROFIBUS-tilslutningskorerne inde i MOVIFIT er så korte som mulig og altid er lige lange for indgående og udgående bus. Når EBOX'en tages af ABOX'en, afbrydes PROFIBUS ikke. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 51

52 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Tilslutning af MOVIMOT -hybridkablerne Til forbindelsen mellem MOVIFIT og MOVIMOT anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende SEW-hybridkablerne, der er specielt dimensioneret hertil og passende afisoleret og præfabrikeret, se kapitlet "Hybridkabler". Hybridkablernes kabelskærm skal monteres over skærmpladerne i MOVIFIT - ABOX'en på følgende måde: ABOX BEMÆRK Da hybrid-abox MTA...-I og MTA...-G i modsætning til standard- ABOX'en ikke er udstyret med skærmplader, skal kabelafskærmningen tilsluttes med EMC-kabelsamlinger. 52 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

53 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Klemmepositioner Nedenstående illustration viser klemmernes positioner i ABOX'en: [1] X1 [2] X7 [3] X8 [4] X71 [5] X81 [6] X [7] X30 (X31) [8] X35 [9] X50 [14] X9 [13] X91 [12] X20 [11] X45 [10] X25 [1] X1 Netklemmer [2] X7 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 1, fase L1 L3 [3] X8 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 2, fase L1 L3 [4] X71 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 1, 24 V + RS485 [5] X81 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 2, 24 V + RS485 [6] X29 24 V-fordelerklemmer [7] X30, (X31) Feltbus-klemmer eller -stikforbindere afhængigt af feltbussen Området, der afhænger af feltbussen, er vist skraveret. [8] X35 SBus-klemmer (CAN) [9] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female) [10] X25 I/O-klemmer til binære ind-/udgange (tilslutning af sensorer + aktuatorer) [11] X45 I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede, binære ind-/udgange (kun i forbindelse med optionskortet S11, S12A eller S12B) [12] X20 24 V-forsyningsklemmer (24 V-energibus) [13] X91 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 3, 24 V + RS485 [14] X9 Tilslutningsklemmer MOVIMOT -drev 3, fase L1 L Driftsvejledning MOVIFIT -MC 53

54 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " Klemmetildeling ADVARSEL Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Vedligeholdelsesafbryderen afbryder kun de tilsluttede MOVIMOT -drev fra nettet. Klemmerne X1 på MOVIFIT er fortsat spændingsførende. Klemmerne X7, X8, X9 er stadigt spændingsførende op til 1 minut, når vedligeholdelsesafbryderen er blevet slukket. Sluk for spændingen til MOVIFIT -enheden via en egnet ekstern afbryder, og vent derefter mindst 1 minut, før tilslutningsrummet åbnes. Klemmebillederne, der er vist i dette kapitel, er forskellige afhængigt af det anvendte feltbussystem. Området, der afhænger af feltbussen, er derfor vist skraveret og beskrevet i de følgende kapitler. X1: Netklemmer (energibus) X X X X X X X X X X X S X35 Netklemme (energibus) Nr. Navn Funktion X1 1 PE Nettilslutning PE (IN) 2 L1 Nettilslutning fase L1 (IN) 3 L2 Nettilslutning fase L2 (IN) 4 L3 Nettilslutning fase L3 (IN) 11 PE Nettilslutning PE (OUT) 12 L1 Nettilslutning fase L1 (OUT) 13 L2 Nettilslutning fase L2 (OUT) 14 L3 Nettilslutning fase L3 (OUT) X Driftsvejledning MOVIFIT -MC

55 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X20: 24 V-forsyningsklemmer (24 V-energibus) X X X X X71 X X X X X X S X35 24 V-forsyningsklemme (24 V-energibus) Nr. Navn Funktion X20 1 FE Funktionsjord (IN) 2 +24V_C +24 V-strømforsyning konstant spænding (IN) 3 0V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding (IN) 4 FE Funktionsjord (IN) 5 +24V_S +24 V-strømforsyning koblet (IN) 6 0V24_S 0V24-referencepotentiale koblet (IN) 11 FE Funktionsjord (OUT) V_C +24 V-strømforsyning konstant spænding (OUT) 13 0V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding (OUT) 14 FE Funktionsjord (OUT) V_S +24 V-strømforsyning koblet (OUT) 16 0V24_S 0V24-referencepotentiale koblet (OUT) X Driftsvejledning MOVIFIT -MC 55

56 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " X7, X71, X8, X81, X9, X91: MOVIMOT -tilslutningsklemmer X X X X X71 X X X X X X S X MOVIMOT -tilslutningsklemme (MOVIMOT -tilslutning via hybridkabel) Nr. Navn Funktion MOVIMOT X7 1 PE PE-tilslutning MOVIMOT 1 2 L1_MM1 Fase L1 MOVIMOT 1 3 L2_MM1 Fase L2 MOVIMOT 1 4 L3_MM1 Fase L3 MOVIMOT 1 X71 1 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT RS-_MM1 RS485-forbindelse MOVIMOT 1, klemme RS - 3 RS+_MM1 RS485-forbindelse MOVIMOT 1, klemme RS + 4 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT V_MM +24 V-forsyning MOVIMOT 1 3 X8 1 PE PE-tilslutning MOVIMOT 2 2 L1_MM2 Fase L1 MOVIMOT 2 3 L2_MM2 Fase L2 MOVIMOT 2 4 L3_MM2 Fase L3 MOVIMOT 2 X81 1 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT RS-_MM2 RS485-forbindelse MOVIMOT 2, klemme RS - 3 RS+_MM2 RS485-forbindelse MOVIMOT 2, klemme RS + 4 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT V_MM +24 V-forsyning MOVIMOT 1 3 X9 1 PE PE-tilslutning MOVIMOT 3 2 L1_MM3 Fase L1 MOVIMOT 3 3 L2_MM3 Fase L2 MOVIMOT 3 4 L3_MM3 Fase L3 MOVIMOT 3 X91 1 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT RS-_MM3 RS485-forbindelse MOVIMOT 3, klemme RS - 3 RS+_MM3 RS485-forbindelse MOVIMOT 3, klemme RS + 4 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT V_MM +24 V-forsyning MOVIMOT 1 3 X50 56 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

57 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X29: 24 V-fordelerklemmer ADVARSEL Fare på grund af uventet reaktion fra enheden. Hvis du anvender klemmerne X29/5 og X29/6 til sikker frakobling, skal du overholde håndbogen "MOVIFIT -MC/ FC funktionel sikkerhed". Død eller alvorlige personskader. Overhold de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed"! X X7 X X8 X X9 X X29 X X X S X V-fordelerklemme (til fordeling af forsyningsspændingen(-erne) til MOVIMOT og til optionskortet) Nr. Navn Funktion X V_C +24 V-forsyning konstant spænding (tilsluttet med X20/2 via jumper) 2 0V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding (tilsluttet med X20/3 via jumper) 3 +24V_S +24 V-forsyning koblet (tilsluttet med X20/5 via jumper) 4 0V24_S 0V24-referencepotentiale koblet (tilsluttet med X20/6 via jumper) 5 +24V_P +24 V-forsyning til MOVIMOT (IN) 6 0V24_P 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT (IN) 7 +24V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel 8 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel V_C +24 V-forsyning konstant spænding (tilsluttet med X20/2 via jumper) 12 0V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding (tilsluttet med X20/3 via jumper) V_S +24 V-forsyning koblet (tilsluttet med X20/5 via jumper) 14 0V24_S 0V24-referencepotentiale koblet (tilsluttet med X20/6 via jumper) V_P +24 V-forsyning til MOVIMOT (OUT) 16 0V24_P 0V24-referencepotentiale til MOVIMOT (OUT) V_O +24 V-strømforsyning til optionskort, tilførsel 18 0V24_O 0V24-referencepotentiale for optionskort, tilførsel X50 BEMÆRK Klemmetildelingen "X29", der er vist her, gælder fra status 11 for ledningsføringsprintpladen. Hvis du anvender en ledningsføringsprintplade med en anden status, skal du kontakte SEW-EURODRIVE. Printkortets status fremgår af det første sta- Status: tusfelt på ABOX'ens typeskilt: Status for printkortet Driftsvejledning MOVIFIT -MC 57

58 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " X25: I/O-klemmer X X X X X71 X X X X X X S X I/O-klemmer til binære ind-/udgange (tilslutning af sensorer + aktuatorer) Nr. Navn Funktion X25 1 DI00 Binærindgang DI00 (koblingssignal) 2 DI02 Binærindgang DI02 (koblingssignal) 3 DI04 Binærindgang DI04 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 1, spor A 4 D06 Binærindgang DI06 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 2, spor A 5 DI08 Binærindgang DI08 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 3, spor A 6 DI10 Binærindgang DI10 (koblingssignal) 7 DI12/DO00 Binærudgang DO00/binærudgang DI12 (koblingssignal) 8 DI14/DO02 Binærudgang DO02/binærudgang DI14 (koblingssignal) 11 DI01 Binærindgang DI01 (koblingssignal) 12 DI03 Binærindgang DI03 (koblingssignal) 13 DI05 Binærindgang DI05 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 1, spor B 14 DI07 Binærindgang DI07 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 2, spor B 15 DI09 Binærindgang DI09 (koblingssignal) Tilslutning af encoder 3, spor B 16 DI11 Binærindgang DI11 (koblingssignal) 17 DI13/DO01 Binærudgang DO01/binærudgang DI13 (koblingssignal) 18 DI15/DO03 Binærudgang DO03/binærudgang DI15 (koblingssignal) 21 VO24_I +24 V-sensorforsyning gruppe I (DI00 - DI03), fra +24V_C 22 VO24_I +24 V-sensorforsyning gruppe I (DI00 - DI03), fra +24V_C 23 VO24_II +24 V-sensorforsyning gruppe II (DI04 - DI07), fra +24V_C 24 VO24_II +24 V-sensorforsyning gruppe II (DI04 - DI07), fra +24V_C 25 VO24_III +24 V-sensorforsyning gruppe III (DI08 - DI11), fra +24V_C 26 VO24_III +24 V-sensorforsyning gruppe III (DI08 - DI11), fra +24V_C 27 VO24_IV +24 V-sensorforsyning gruppe IV (DI12 - DI15), fra +24V_S 28 VO24_IV +24 V-sensorforsyning gruppe IV (DI12 - DI15), fra +24V_S 31 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 32 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 33 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 34 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 35 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 36 0V24_C 0V24-referencepotentiale til sensorer 37 0V24_S 0V24-referencepotentiale til aktuatorer/sensorer gruppe IV 38 0V24_S 0V24-referencepotentiale til aktuatorer/sensorer gruppe IV X50 58 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

59 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X35: SBus-klemmer X X X X X71 X X X X X X S X35 SBus-klemme (CAN) Nr. Navn Funktion X35 1) 1 CAN_GND 0 V-referencepotentiale til SBus (CAN) 2 CAN_H SBus CAN_H indgående 3 CAN_L SBus CAN_L indgående 4 +24V_C_PS +24 V-strømforsyning konstant spænding til periferienheder X V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding til periferienheder (tilsluttet med X20/3 via jumper) 11 CAN_GND 0 V-referencepotentiale til SBus (CAN) 12 CAN_H SBus CAN_H udgående 13 CAN_L SBus CAN_L udgående V_C_PS +24 V-strømforsyning konstant spænding til periferienheder 15 0V24_C 0V24-referencepotentiale konstant spænding til periferienheder (tilsluttet med X20/3 via jumper) 1) Klemmerne X35 kan kun anvendes i forbindelse med funktionsniveau "Technology". X50: Diagnoseinterface Funktion Diagnoseinterface Tilslutningstype RJ10, female Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion X V 5 V-forsyning 2 RS+ Diagnoseinterface RS485 3 RS- Diagnoseinterface RS V5 0 V-referencepotentiale til RS485 Driftsvejledning MOVIFIT -MC 59

60 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " X45: I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange med PROFIsafe-option S11 (kun i forbindelse med PROFIsafe-optionskort S11) ADVARSEL Fare på grund af uventet reaktion fra enheden. Hvis du anvender klemme X45 til sikker frakobling, skal du overholde håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed". Død eller alvorlige personskader. Overhold ved anvendelse af PROFIsafe-option S11 de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed"! X X7 X X8 X X9 X X X X X S X35 I/O-klemmer til sikre ind-/udgange (kun i forbindelse med optionskort S11) Nr. Navn Funktion X45 1 F-DI00 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI00 (koblingssignal) 2 F-DI02 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI02 (koblingssignal) 3 F-DO00_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (P-koblingssignal) 4 F-DO01_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (P-koblingssignal) X F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 11 F-DI01 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI01 (koblingssignal) 12 F-DI03 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI03 (koblingssignal) 13 F-DO00_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (M-koblingssignal) 14 F-DO01_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (M-koblingssignal) 15 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 21 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI00 og F-DI02 22 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI00 og F-DI02 23 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI03 24 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI03 25 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 32 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 33 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 34 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 35 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 60 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

61 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X45: I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange med safety-option S12A (kun i forbindelse med safety-option S12A) ADVARSEL Fare på grund af uventet reaktion fra enheden. Hvis du anvender klemme X45 til sikker frakobling, skal du overholde håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12". Død eller alvorlige personskader. Overhold ved anvendelsen af safety-option S12A de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12"! X X7 X X8 X X9 X X X X X S X35 I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange (kun i forbindelse med safety-option S12A) Nr. Navn Funktion X45 1 F-DI00 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI00 (koblingssignal) 2 F-DI02 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI02 (koblingssignal) 3 F-DO00_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (P-koblingssignal) 4 F-DO01_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (P-koblingssignal) 5 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 11 F-DI01 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI01 (koblingssignal) 12 F-DI03 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI03 (koblingssignal) 13 F-DO00_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO00 (M-koblingssignal) 14 F-DO01_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO01 (M-koblingssignal) 15 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 21 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI00 og F-DI02 22 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI00 og F-DI02 23 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI03 24 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI03 25 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikker indgang F-DI01 og F-DI V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 32 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 33 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 34 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 35 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange X Driftsvejledning MOVIFIT -MC 61

62 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " X45: I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange med safety-option S12B (kun i forbindelse med safety-option S12B) ADVARSEL Fare på grund af uventet reaktion fra enheden. Hvis du anvender klemme X45 til sikker frakobling, skal du overholde håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12". Død eller alvorlige personskader. Overhold ved anvendelsen af option S12B de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12"! X X7 X X8 X X9 X X X X X S X35 I/O-klemmer til sikkerhedsrelaterede ind-/udgange (kun i forbindelse med safety-option S12B) Nr. Navn Funktion X45 1 F-DI00 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI00 (koblingssignal) 2 F-DI02 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI02 (koblingssignal) 3 F-DI04 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI04 (koblingssignal) 4 F-DI06 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI06 (koblingssignal) 5 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 11 F-DI01 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI01 (koblingssignal) 12 F-DI03 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI03 (koblingssignal) 13 F-DI05 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI05 (koblingssignal) 14 F-DI07 Sikkerhedsrelateret binærindgang F-DI07 (koblingssignal) 15 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til sikker standsning af drevet (STO) 21 F-SS0 +24 V-sensorforsyning til sikre indgange 22 F-SS0 F DI00, F DI02, F DI04 og F DI06 23 F-SS1 +24 V-sensorforsyning til sikre indgange 24 F-SS1 F DI01, F DI03, F DI05 og F DI07 25 F-SS1 31 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 32 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 33 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 34 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange 35 0V24_O 0V24-referencepotentiale til sikre ind-/udgange X Driftsvejledning MOVIFIT -MC

63 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X30 og X31: PROFIBUS-interfaces (kun til PROFIBUS-udførelser) X X X X X X X X X X X S X30 X31 S3 S X35 PROFIBUS-klemme Nr. Navn Funktion X30 1 A_IN PROFIBUS ledning A indgående 2 B_IN PROFIBUS ledning B indgående 3 0V5_PB 0V5-referencepotentiale til PROFIBUS (kun til måling!) X31 1 A_OUT PROFIBUS ledning A udgående 2 B_OUT PROFIBUS ledning B udgående 3 +5V_PB +5-V-udgang PROFIBUS (kun til målinger!) X Driftsvejledning MOVIFIT -MC 63

64 5 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " X30 og X31: Ethernet-interfaces (kun ved PROFINET-IO-, EtherNet/IP - eller Modbus/TCP-udførelser) X X X X X X X X X X X X30 X31 S X35 Funktion Tilslutning af Ethernet PROFINET IO EtherNet/IP Modbus/TCP Tilslutningstype RJ45 Tilslutningsdiagram X Konfiguration Nr. Navn Funktion X30 1 Tx+ Sendeledning (+) Ethernet port 1 2 Tx- Sendeledning (-) 3 Rx+ Modtageledning (+) 4 res. På 75-Ohm-leder 5 res. På 75-Ohm-leder 6 Rx- Modtageledning (-) 7 res. På 75-Ohm-leder 8 res. På 75-Ohm-leder X31 1 Tx+ Sendeledning (+) Ethernet port 2 2 Tx- Sendeledning (-) 3 Rx+ Modtageledning (+) 4 res. På 75-Ohm-leder 5 res. På 75-Ohm-leder 6 Rx- Modtageledning (-) 7 res. På 75-Ohm-leder 8 res. På 75-Ohm-leder 64 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

65 Elektrisk installation Standard-ABOX "MTA...-S " 5 X11/X30: DeviceNet -stikforbindere/-klemmer X X X X X X X X X X X S2 X S X35 X50 Micro-Style-Connector X Funktion Tilslutning DeviceNet Tilslutningstype X30 klemmer eller X11 Micro-Style-stik (A-kodning) Konfiguration Nr. Navn Funktion Korefarve X11 1 X30 3 DRAIN Potentialudligning Brun 2 5 V+ DeviceNet spændingsforsyning +24 V Hvid 3 1 V- DeviceNet referencepotentiale 0V24 Blå 4 4 CAND_H CAN_H-dataledning Sort 5 2 CAND_L CAN_L-dataledning Grøn/gul Driftsvejledning MOVIFIT -MC 65

66 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " 5.6 Hybrid-ABOX "MTA...-S " BEMÆRK Hybrid-ABOX'en er baseret på standard-abox'en "MTA...-S ". Efterfølgende beskrives derfor kun de ekstra stikforbindere sammenlignet med standard- ABOX'en. Beskrivelsen af klemmerne findes i kapitlet "Standard-ABOX MTA...- S " ( 2 47). Klemrække X25 i ABOX anvendes til de beskrevne stik og kan derfor ikke anvendes til andre formål hos kunden Beskrivelse Det følgende billede viser Hybrid-ABOX'en med M12-stikforbindere til tilslutning af binære ind-/udgange: X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 [1] [2] [3] [4] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] M12-stikforbindere til binære ind-/udgange [4] Diagnosestik (RJ10) under blindproppen Driftsvejledning MOVIFIT -MC

67 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af hybrid-abox'en: MTA11A-503-S : Som standard integreret lastafbryder og ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens skrueforbindelser og stik: PROFIBUS PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-S MTA11A-503-S M25 M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M Driftsvejledning MOVIFIT -MC 67

68 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Stikpositioner Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens stik: [1] X21 X24 [1] X25 X28 [2] X [1] X21 X28 Binære ind-/udgange (M12, 5-polet, female, m/a-kodning) [2] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female, under blindproppen) BEMÆRK De indbyggede M12-stikforbindere er justeret efter ønske. Anvend derfor kun lige M12-modstik. Stikkenes konfiguration finder du i kapitlet "Elektriske tilslutninger". Anvend en Y-adapter med forlænger til tilslutning af 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder, se kapitlet "Y-adapter" ( 2 85). 68 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

69 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Hybrid-ABOX "MTA...-S " BEMÆRK Hybrid-ABOX'en er baseret på standard-abox'en "MTA...-S ". Efterfølgende beskrives derfor kun de ekstra stikforbindere sammenlignet med standard- ABOX'en. Beskrivelsen af klemmerne findes i kapitlet "Standard-ABOX MTA...- S " ( 2 47). Klemrækkerne X25 samt X30 og X31 i ABOX'en er konfigureret med de beskrevne stikforbindere og kan derfor ikke længere anvendes af kunden Beskrivelse Det følgende billede viser hybrid-abox'en med M12-stikforbindere til tilslutning af binære ind-/udgange og feltbussen: X11 X12 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 [1] [2] [3] [4] [5] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] M12-stikforbindere til binære ind-/udgange [4] Diagnosestik (RJ10) under blindproppen [5] M12-stik til feltbustilslutningen Driftsvejledning MOVIFIT -MC 69

70 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af hybrid-abox'en: MTA11A-503-S : Som standard integreret lastafbryder og ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens skrueforbindelser og stik afhængig af feltbusinterfacet: PROFIBUS MTA11A-503-S M25 M12, B-coded, male / female M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M20 PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-S M25 M12, D-coded, female M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M20 DeviceNet MTA11A-503-S M25 Micro-Style- Connector X11 M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M Driftsvejledning MOVIFIT -MC

71 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Stikpositioner Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens stik: PROFIBUS: [1] X11 [2] X12 Ethernet: [3] X11 [4] X12 DeviceNet : [5] X11 [6] X21 X24 [6] X25 X28 [7] X [1] X11 PROFIBUS-indgang (M12, 5-polet, male, m/b-kodning) [2] X12 PROFIBUS-udgang (M12, 5-polet, female, m/b-kodning) [3] X11 Ethernet-interface, port 1 (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) [4] X12 Ethernet-interface, port 2 (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) (M12, 4-polet, female, m/d-kodning) (M12, 4-polet, female, m/d-kodning) [5] X11 DeviceNet -interface (Micro-Style-stik, male, A-kodning) [6] X21 X28 Binære ind-/udgange (M12, 5-polet, female, m/a-kodning) [7] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female, under blindproppen) BEMÆRK De indbyggede M12-stikforbindere er justeret efter ønske. Anvend derfor kun lige M12-modstik. Stikkenes konfiguration finder du i kapitlet "Elektriske tilslutninger". Anvend en Y-adapter med forlænger til tilslutning af 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder, se kapitlet "Y-adapter" ( 2 85). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 71

72 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " 5.8 Hybrid-ABOX "MTA...-S " BEMÆRK Hybrid-ABOX'en er baseret på standard-abox'en "MTA...-S ". Efterfølgende beskrives derfor kun de ekstra stikforbindere sammenlignet med standard- ABOX'en. Beskrivelsen af klemmerne findes i kapitlet "Standard-ABOX MTA...- S " ( 2 47). Klemrækkerne X25 samt X30 og X31 i ABOX'en er konfigureret med de beskrevne stikforbindere og kan derfor ikke længere anvendes af kunden Beskrivelse Det følgende billede viser hybrid-abox'en med M12-stikforbindere til tilslutning af binære ind-/udgange og push-pull RJ45-stikforbindere til Ethernet-tilslutningen: X11 X12 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 [1] [2] [3] [4] [5] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] M12-stikforbindere til binære ind-/udgange [4] Diagnosestik (RJ10) under blindproppen [5] Push-pull RJ45-stik til Ethernet-interfaces Driftsvejledning MOVIFIT -MC

73 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af hybrid-abox'en: MTA11A-503-S : Som standard integreret lastafbryder til ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens skrueforbindelser og stik: PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-S M25 Push-Pull RJ45 M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M Driftsvejledning MOVIFIT -MC 73

74 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-S " Stikpositioner OBS Beskadigelse af RJ45-stikket ved at isætte almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Ødelæggelse af RJ45-stikket. Sæt kun push-pull-rj45-stik i egnede push-pull-rj45-modstik iht. IEC PAS Anvend aldrig almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Disse stikforbindere gåe ikke i indgreb, når de sættes i. De kan beskadige hunstikket og er derfor ikke egnede. Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens stik: [1] X11 [2] X12 [3] X21 X24 [3] X25 X28 [4] X [1] X11 Ethernet-interface, port 1 (push-pull RJ45, female) (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) [2] X12 Ethernet-interface, port 2 (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) (push-pull RJ45, female) [3] X21 X28 Binære ind-/udgange (M12, 5-polet, female, m/a-kodning) [4] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female, under blindproppen) BEMÆRK De indbyggede M12-stikforbindere er justeret efter ønske. Anvend derfor kun lige M12-modstik. Stikkenes konfiguration finder du i kapitlet "Elektriske tilslutninger". Anvend en Y-adapter med forlænger til tilslutning af 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder, se kapitlet "Y-adapter" ( 2 85). 74 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

75 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " BEMÆRK Hybrid-ABOX'en er baseret på standard-abox'en "MTA...-S ". Efterfølgende beskrives derfor kun de ekstra stikforbindere sammenlignet med standard- ABOX'en. Beskrivelsen af klemmerne findes i kapitlet "Standard-ABOX MTA...- S " ( 2 47). Da hybrid-abox'ene MTA...-I og MTA...-G i modsætning til standard-abox'en ikke er udstyret med skærmplader, skal kabelafskærmningen monteres med EMC-kabelsamlinger. Klemrækkerne X7, X71, X8, X81, X9, X91, X25 samt X30 og X31 i ABOX'en er konfigureret med de beskrevne stikforbindere og kan derfor ikke længere anvendes af kunden Beskrivelse Nedenstående illustration viser die Hybrid-ABOX med: 3 rundstik (Intercontec) til tilslutning af MOVIMOT -drevene MOVIMOT -udgang nedad (kun ved MTA...-I ) MOVIMOT -udgang fremad (kun ved MTA...-G ) M12-stikforbindere til binære ind-/udgange M12-stik til feltbussen MTA...-I MTA...-G X75 X85 X95 X11 X12 X75 X85 X95 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] Stikforbindere til MOVIMOT -drev [4] M12-stikforbindere til binære ind-/udgange [5] Diagnosestik (RJ10) under blindproppen [6] M12-stik til feltbustilslutningen [3] Driftsvejledning MOVIFIT -MC 75

76 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af hybrid-abox'en: MTA11A-503-I / MTA11A-503-G : Som standard integreret lastafbryder og ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens skrueforbindelser og stik afhængig af feltbusinterfacet: PROFIBUS MTA11A-503-I MTA11A-503-G M25 Intercontec M12, B-coded, male / female M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M20 PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-I MTA11A-503-G M25 Intercontec M12, D-coded, female M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M20 DeviceNet MTA11A-503-I MTA11A-503-G Intercontec M25 Micro-Style- Connector X11 M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M Driftsvejledning MOVIFIT -MC

77 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Stikpositioner Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens stik: PROFIBUS: Ethernet: [1] X11 [3] X11 [2] X12 [4] X12 DeviceNet : [5] X11 X85 [7] MTA11A-503-G : [6] X75 X95 [8] MTA11A-503-I : [6] X75 X95 [8] X85 [7] [9] X21 X24 [9] X25 X28 [10] X [1] X11 PROFIBUS-indgang (M12, 5-polet, male, m/b-kodning) [2] X12 PROFIBUS-udgang (M12, 5-polet, female, m/b-kodning) [3] X11 Ethernet-interface, port 1 (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP) [4] X12 Ethernet-interface, port 2 (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus/TCP) (M12, 4-polet, female, m/d-kodning) (M12, 4-polet, female, m/d-kodning) [5] X11 DeviceNet -interface (Micro-Style-stik, male, A-kodning) [6] X75 Tilslutning MOVIMOT -drev 1 (Intercontec 723 H-Tec, polet, female, kode 3) [7] X85 Tilslutning MOVIMOT -drev 2 [8] X95 Tilslutning MOVIMOT -drev 3 [9] X21 X28 Binære ind-/udgange (M12, 5-polet, female, m/a-kodning) [10] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female, under blindproppen) BEMÆRK De indbyggede M12-stikforbindere er justeret efter ønske. Anvend derfor kun lige M12-modstik. Stikkenes konfiguration finder du i kapitlet "Elektriske tilslutninger". Anvend en Y-adapter med forlænger til tilslutning af 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder, se kapitlet "Y-adapter" ( 2 85). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 77

78 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " 5.10 Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " BEMÆRK Hybrid-ABOX'en er baseret på standard-abox'en "MTA...-S ". Efterfølgende beskrives derfor kun de ekstra stikforbindere sammenlignet med standard- ABOX'en. Beskrivelsen af klemmerne findes i kapitlet "Standard-ABOX MTA...- S " ( 2 47). Da hybrid-abox'ene MTA...-I og MTA...-G i modsætning til standard-abox'en ikke er udstyret med skærmplader, skal kabelafskærmningen monteres med EMC-kabelsamlinger. Klemrækkerne X7, X75, X8, X85, X9, X95, X25 samt X30 og X31 i ABOX'en er konfigureret med de beskrevne stikforbindere og kan derfor ikke længere anvendes af kunden Beskrivelse Nedenstående illustration viser die Hybrid-ABOX med: 3 rundstik (Intercontec) til tilslutning af MOVIMOT -drevene MOVIMOT -udgang nedad (kun ved MTA...-I ) MOVIMOT -udgang fremad (kun ved MTA...-G ) M12-stikforbindere til binære ind-/udgange Push-pull RJ45-stikforbindere til Ethernet-tilslutningen MTA...-I MTA...-G X75 X85 X95 X11 X12 X75 X85 X95 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] Serviceafbryder [2] PE-tilslutning [3] Stikforbindere til MOVIMOT -drev [4] M12-stikforbindere til binære ind-/udgange [5] Diagnosestik (RJ10) under blindproppen [6] Push-pull RJ45-stik til Ethernet-interfaces 78 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

79 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Versioner Til MOVIFIT -MC (MTM) findes der følgende versioner af hybrid-abox'en: MTA11A-503-I / MTA11A-503-G Som standard integreret lastafbryder til ledningsbeskyttelse Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens skrueforbindelser og stik: PROFINET EtherNet/IP Modbus/TCP MTA11A-503-I MTA11A-503-G M25 Intercontec Push-Pull RJ45 M16 M20 M16 M12, A-coded, female M12, A-coded, female M Driftsvejledning MOVIFIT -MC 79

80 5 Elektrisk installation Hybrid-ABOX "MTA...-I ", "MTA...-G " Stikpositioner OBS Beskadigelse af RJ45-stikket ved at isætte almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Ødelæggelse af RJ45-stikket. Sæt kun push-pull-rj45-stik i egnede push-pull-rj45-modstik iht. IEC PAS Anvend aldrig almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Disse stikforbindere gåe ikke i indgreb, når de sættes i. De kan beskadige hunstikket og er derfor ikke egnede. Nedenstående illustration viser hybrid-abox'ens stik: X85 [2] MTA11A-503-G : [1] X75 X95 [3] MTA11A-503-I : [1] X75 X95 [3] [4] X11 [5] X12 [6] X21 X24 [6] X25 X28 [7] X [1] X75 MOVIMOT -drev 1 (Intercontec 723 H-Tec, [2] X85 MOVIMOT -drev polet, female, kode 3) [3] X95 MOVIMOT -drev 3 [4] X11 Ethernet-feltbus, port 1 (push-pull RJ45, female) (PROFINET, EtherNet/IP Modbus/TCP) [5] X12 Ethernet-feltbus, port 2 (push-pull RJ45, female) (PROFINET, EtherNet/IP Modbus/TCP) [6] X21 X28 Binære ind-/udgange (M12, 5-polet, female, m/a-kodning) [7] X50 Diagnoseinterface (RJ10, female, under forskruning) BEMÆRK De indbyggede M12-stikforbindere er justeret efter ønske. Anvend derfor kun lige M12-modstik. Stikkenes konfiguration finder du i kapitlet "Elektriske tilslutninger". Anvend en Y-adapter med forlænger til tilslutning af 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder, se kapitlet "Y-adapter" ( 2 85). 80 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

81 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger Elektriske tilslutninger Tilslutningskabler Tilslutningskabler medfølger ikke ved levering! De konfektionerede kabler mellem SEW-komponenterne kan altid bestilles hos SEW- EURODRIVE. De beskrives i de følgende afsnit. Angiv varenummeret og det ønskede kabels længde ved bestillingen. Antallet og udførelsen af de nødvendige tilslutningskabler afhænger af enhedernes udførelse og komponenterne, der skal tilsluttes. Man har derfor ikke brug for alle anførte kabler. I det følgende vises der en illustration af de forskellige typer kabler: Kabel Længde Monteringstype Fast længde Variabel længde Kan anvendes med slæbekæder Kan ikke anvendes med slæbekæde Driftsvejledning MOVIFIT -MC 81

82 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X75, X85, X95: Tilslutning af MOVIMOT -drevet Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion Tilslutning af MOVIMOT -drevet Tilslutningstype Intercontec 723 H-Tec, polet, female, kode 3 (nedad eller fremad) Tilslutningsdiagram C 2 D B E 1 3 A PE F Konfiguration Nr. Navn Funktion PE PE Beskyttelsesledertilslutning A L1 Udgang fase L1 MOVIMOT -drev B L2 Udgang fase L2 MOVIMOT -drev C L3 Udgang fase L3 MOVIMOT -drev D N.C. Ledig E +24V_MM +24 V-forsyning til MOVIMOT -drev F 0V24_MM 0V24-referencepotentiale MOVIMOT -drev 1 RS+MM RS485-forbindelse MOVIMOT -drev, Pin RS + 2 RS-MM RS485-forbindelse MOVIMOT -drev, Pin RS - 3 0V_RS 0V_RS-referencepotentiale MOVIMOT -drev 82 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

83 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X21 X28: Binære ind-/udgange Versioner Antallet og konfigurationen af de binære ind-/udgange afhænger af funktionsniveauet og af MOVIFIT -enhedens feltbusinterface. I/O-versioner Funktionsniveau 6 DI + 2 DI/O Classic 12 DI + 4 DI/O Technology MOVIFIT -udførelse Feltbus PROFIBUS DeviceNet PROFIBUS PROFINET IO EtherNet/IP Modbus/TCP Classic PROFINET IO Konfiguration Nedenstående skema viser oplysninger om disse tilslutninger: Funktion Hybrid-ABOX'ens binære ind-/udgange Tilslutningstype M12, 5-polet, female, m/a-kodning Tilslutningsdiagram Driftsvejledning MOVIFIT -MC 83

84 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger I/O-versioner 6 DI + 2 DI/O 12 DI + 4 DI/O Tildeling Nr. X21 X22 X23 X24 1 VO24-I VO24-I VO24-II VO24-II 2 res. res. res. res. 3 0V24_C 0V24_C 0V24_C 0V24_C 4 DI00 DI01 DI02 DI03 5 N.C. N.C. N.C. N.C. Nr. X25 X26 X27 X28 1 VO24-III VO24-III VO24-IV VO24-IV 2 res. res. res. res. 3 0V24_C 0V24_C 0V24_S 0V24_S 4 DI04 DI05 DI06/DO00 DI07/DO01 5 N.C. N.C. N.C. N.C. Nr. X21 X22 X23 (tilslutning af encoder 1) X24 (tilslutning af encoder 2) 1 VO24-I VO24-I VO24-II VO24-II 2 DI01 DI03 DI05 encoderspor B DI07 encoderspor B 3 0V24_C 0V24_C 0V24_C 0V24_C 4 DI00 DI02 DI04 Encoderspor A 5 N.C. N.C. N.C. N.C. Nr. X25 (tilslutning af encoder 3) X26 X27 X28 DI06 Encoderspor A 1 VO24-III VO24-III VO24-IV VO24-IV 2 DI09 encoderspor B DI11 DI13/DO01 DI15/DO03 3 0V24_C 0V24_C 0V24_S 0V24_S 4 DI08 encoderspor A DI10 DI12/DO00 DI14/DO02 5 N.C. N.C. N.C. N.C. 84 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

85 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger 5 Y-adapter Y-adapteren fås fra forskellige producenter: Type: Escha WAS4-0,3-2FKM3/ Binder Type: Anvend en Y-adapter med forlænger til at slutte 2 sensorer/aktuatorer til en M12-stikforbinder. Producent: Producent: Producent: Type: Phoenix Contact SAC-3P-Y-2XFS SCO/.../ Kablets kappe er af PVC. Sørg for en egnet UV-beskyttelse. Producent: Murrelektronik Type: Driftsvejledning MOVIFIT -MC 85

86 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X70F: STO (option) ADVARSEL Ingen sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet. Død eller alvorlige kvæstelser. Du må ikke anvende 24 V-udgangen (pin 1 og pin 2) til sikkerhedsrelaterede anvendelse med MOVIFIT -drev. Du må kun forbinde STO-tilslutningen med 24 V, når MOVIFIT -drevet ikke skal opfylde en sikkerhedsfunktion. Stikforbinderen STO står kun til rådighed som option. Stikforbinderen STO befinder sig til venstre for diagnoseinterfacet X50. Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion Sikkerhedsrelateret binær udgang F-DO_STO til drevets sikre, frakoblede drejningsmoment (STO) Tilslutningstype M12, 5-polet, female, m/a-kodning Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 +24V_C +24 V-forsyning for binærindgange konstant spænding 2 0V24_C 0V24-referencepotentiale for binærindgange konstant spænding 3 F-DO_STO_M Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (M-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede drejningsmoment (STO) 4 F-DO_STO_P Sikkerhedsrelateret binærudgang F-DO_STO (P-koblingssignal) til drevets sikre, frakoblede drejningsmoment (STO) 5 N.C. Ledig 86 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

87 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger 5 Jumperstik STO ADVARSEL En sikkerhedsrelateret frakobling af MOVIFIT -drevet er ikke mulig ved anvendelse af jumperstikket STO. Død eller alvorlige kvæstelser. Du må kun anvendes jumperstikket STO, når MOVIFIT -drevet ikke skal opfylde en sikkerhedsfunktion. ADVARSEL Ud-af-driftsættelse af den sikkerhedsrelaterede frakobling af yderligere drevenheder som følge af spædningsmedrivning ved anvendelse af jumperstikket STO. Død eller alvorlige kvæstelser. Du må kun anvende jumperstikket STO, når alle indgående og udgående STOforbindelser på drevenheden blev fjernet. Jumperstikket STO kan tilsluttes til MOVIFIT -enhedens STO-stikforbinder X70F. Jumperstikket STO sætter MOVIFIT -enhedens sikkerhedsfunktion ud af kraft. Følgende illustration viser jumperstikket STO, varenummer : Driftsvejledning MOVIFIT -MC 87

88 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X11: PROFIBUS-indgang Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion PROFIBUS-indgang Tilslutningstype (M12, 5-polet, male, m/b-kodning) Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 res. Reserveret 2 A_IN PROFIBUS-dataledning A 3 res. Reserveret 4 B_IN PROFIBUS-dataledning B 5 res. Reserveret 88 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

89 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X12: PROFIBUS-udgang Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion PROFIBUS-udgang Tilslutningstype (M12, 5-polet, female, m/b-kodning) Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 +5V DC-5-V-udgang 2 A_OUT PROFIBUS-dataledning A 3 0V5 0V5-referencepotentiale 4 B_OUT PROFIBUS-dataledning B 5 res. Reserveret Driftsvejledning MOVIFIT -MC 89

90 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X11: DeviceNet -interface Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion DeviceNet -interface Tilslutningstype (Micro-Style-stik, male, m/a-kodning) Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 Drain Skærm/potentialudligning 2 V+ DC 24 V-indgang 3 V- Referencepotentiale 4 CAN_H CAN-dataledning (high) 5 CAN_L CAN-dataledning (low) 90 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

91 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X11, X12: Ethernet-interface Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion PROFINET-IO-interface EtherNet/IP -interface Modbus/TCP-interface Tilslutningstype M12, 4-polet, female, m/d-kodning Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 Tx+ Sendeledning (+) 2 Rx+ Modtageledning (+) 3 Tx- Sendeledning (-) 4 Rx- Modtageledning (-) Driftsvejledning MOVIFIT -MC 91

92 5 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger X11, X12: Ethernet-interface Nedenstående skema viser oplysninger om denne tilslutning: Funktion PROFINET-IO-interface EtherNet/IP -interface Modbus/TCP-interface Tilslutningstype Push-pull RJ45 Tilslutningsdiagram Konfiguration Nr. Navn Funktion 1 Tx+ Sendeledning (+) 2 Tx- Sendeledning (-) 3 Rx+ Modtageledning (+) 4 res. Reserveret 5 res. Reserveret 6 Rx- Modtageledning (-) 7 res. Reserveret 8 res. Reserveret Tilslutningskabel OBS Beskadigelse af RJ45-stikket ved at isætte almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Ødelæggelse af RJ45-stikket. Sæt kun push-pull-rj45-stik i egnede push-pull-rj45-modstik iht. IEC Anvend aldrig almindelige RJ45-patchkabler uden push-pull-stikhus. Disse stikforbindere gåe ikke i indgreb, når de sættes i. De kan beskadige hunstikket og er derfor ikke egnede. Anvend kun afskærmede kabler til denne tilslutning. 92 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

93 Elektrisk installation Elektriske tilslutninger 5 Blindprop, ekstraudstyr OBS Den tilsikrede kapslingsklasse kan ikke garanteres, hvis blindproppen ikke er monteret eller ikke er monteret korrekt. Beskadigelse af MOVIFIT -enheden. Hvis et RJ45-hunstik ikke er lukket med et hanstik, skal RJ45-hunstikket lukkes med følgende blindprop. Type Billede Indhold Varenummer Ethernet-blindprop til Push-Pull-RJ45-hunstik 10 stk stk For ikke at miste blindproppen kan den skrues fast med hunstikkets forreste monteringsskrue [1], se nedenstående illustration. [1] [2] Anvend ikke den bageste skrue [2] til fastgørelse af blindproppen Driftsvejledning MOVIFIT -MC 93

94 BUS-F SYS-F 5 Elektrisk installation Encodertilslutning 5.12 Encodertilslutning Inkrementalencoder EI7. Egenskaber Inkrementalencoder EI7. har følgende egenskaber: HTL- eller sin/cos-interface (MOVIFIT analyserer ikke sin/cos-signaler) EI71: 1 impuls/omdrejning => 4 inkrementer/omdrejning 1) EI72: 2 impulser/omdrejning => 8 inkrementer/omdrejning 1) EI76: 6 impulser/omdrejning => 24 inkrementer/omdrejning 1) EI7C: 24 impulser/omdrejning => 96 inkrementer/omdrejning 1) 1) Med 4-dobbelt beregning Encoderovervågning og analyse med MOVIFIT funktionsniveau "Technology" muligt. Installation Forbind den inkrementale encoder EI7. via et afskærmet kabel med de passende encoderindgange på MOVIFIT : ved standard-abox, se kapitlet "Klemmetildeling" > "X25: I/O-klemmer". ved hybrid-abox, se kapitlet "Elektriske tilslutninger" > "X21 X28: Binære ind-/udgange". MOVIFIT DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/DO01 DI06/DO00 DI05 DI04 RUN-PS RUN 24V-S 24V-C EI Driftsvejledning MOVIFIT -MC

95 Elektrisk installation Encodertilslutning 5 Tilslutning med klemmer EI7. MOVIFIT : +UB 6 : GND 7 : A 9 : B [1] [2] [3] [4] DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/DO01 DI06/DO00 DI05 DI04 BUS-F SYS-F RUN-PS RUN 24V-S 24V-C [1] +24 V-forsyningsspænding [2] 0V24-referencepotentiale [3] Encoderindgang MOVIFIT, spor A [4] Encoderindgang MOVIFIT, spor B Tilslutningsdiagram med stikforbinderen AVSE MOVIFIT EI Pin 1: +UB Pin 2: B Pin 3: GND Pin 4: A [1] [2] [3] [4] DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/DO01 DI06/DO00 DI05 DI04 BUS-F SYS-F RUN-PS RUN 24V-S 24V-C [1] +24 V-sensorforsyning VO24 [2] Encoderindgang MOVIFIT, spor B [3] 0V24-referencepotentiale for sensorer 0V24_C [4] Encoderindgang MOVIFIT, spor A Tilslutningsdiagram med stikforbinderen AVRE MOVIFIT EI Pin 1: +UB Pin 2: GND Pin 3: A Pin 4: Pin 5: B Pin 6: [1] [2] [3] [4] DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/DO01 DI06/DO00 DI05 DI04 BUS-F SYS-F RUN-PS RUN 24V-S 24V-C [1] +24 V-sensorforsyning VO24 [2] 0V24-referencepotentiale for sensorer 0V24_C [3] Encoderindgang MOVIFIT, spor A [4] Encoderindgang MOVIFIT, spor B Driftsvejledning MOVIFIT -MC 95

96 5 Elektrisk installation Eksempler på tilslutning af energibus 5.13 Eksempler på tilslutning af energibus Eksempel på tilslutning med en fælles 24 V-spændingskreds Det følgende billede viser et principielt eksempel på tilslutning af energibussen med en fælles 24 V-spændingskreds til sensor-/aktuatorforsyning. MOVIMOT -omformerne forsynes i eksemplet fra spændingen 24V_C: L3 L2 L1 PE X PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 MOVIFIT -MC L3 L2 L1 PE X X29 X20 X [1] X FE +24V 0V24V FE +24V 0V24V [1] Eksempel på forsyning af MOVIMOT -omformerne fra 24V_C Eksempel på tilslutning med 2 separate 24 V-spændingskredse Det følgende billede viser et principielt eksempel på tilslutning af energibussen med 2 separate 24 V-spændingskredse til sensor-/aktuatorforsyning. MOVIMOT -omformerne forsynes i eksemplet fra spændingen 24V_C: L3 L2 L1 PE X PE L1 L2 L3 PE L1 L2 L3 MOVIFIT -MC L3 L2 L1 PE X X29 X20 X [1] X FE +24V_C 0V24V_C FE +24V_S 0V24V_S [1] Eksempel på forsyning af MOVIMOT -omformerne fra 24V_C FE +24V_C 0V24V_C FE +24V_S 0V24V_S Driftsvejledning MOVIFIT -MC

97 Elektrisk installation Eksempler på tilslutning af feltbussystemer Eksempler på tilslutning af feltbussystemer PROFIBUS via klemmer BEMÆRK Eksemplet gælder for ABOX'e med PROFIBUS-klemmer. Nedenstående illustration viser PROFIBUS-tilslutningen via klemmer: Hvis MOVIFIT -enheden befinder sig i slutningen af et PROFIBUS-segment, foretages tilslutningen til PROFIBUS-nettet kun via den indgående PROFIBUS-ledning. For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Busafslutningsmodstandene er allerede indbygget MOVIFIT -ABOX'en og kan aktiveres via kontakten S1. MOVIFIT [1] S1 MOVIFIT [1] S1 MOVIFIT [1] ON S1 IN X30 A_IN B_IN IN X30 A_IN B_IN IN X30 A_IN B_IN OUT X31 X31 X31 A_OUT OUT A_OUT OUT A_OUT B_OUT B_OUT B_OUT A B PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP [2] [2] [2] [2] [2] [1] DIP-kontakt S1 = "ON" til busafslutning [2] Skærmplade, se kapitlet "Tilslutning af PROFIBUS-ledningen" ( 2 51) Driftsvejledning MOVIFIT -MC 97

98 5 Elektrisk installation Eksempler på tilslutning af feltbussystemer PROFIBUS via M12-stik BEMÆRK Eksemplet gælder for ABOX'e med PROFIBUS-stikforbindere. Nedenstående illustration viser den principielle tilslutningstopologi for PROFIBUS via M12-stik: ABOX'ene har M12-stikforbindere til PROFIBUS-tilslutningen. De opfylder anbefalingerne i PROFIBUS-retningslinje nr "Tilslutningsteknik for PROFIBUS". For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Busafslutningsmodstandene er allerede indbygget MOVIFIT -ABOX'en og kan aktiveres via kontakten S1. MOVIFIT MOVIFIT MOVIFIT [1] ON S1 [2] PROFIBUS DP [1] Busafslutningsmodstand på styringen [2] DIP-kontakt S1 = "ON" til busafslutning 98 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

99 Elektrisk installation Eksempler på tilslutning af feltbussystemer Ethernet (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) BEMÆRK Eksemplet gælder for ABOX'e med PROFINET-IO-, Ethernet/IP - eller Modbus/ TCP-interface. Det følgende billede viser den principielle tilslutningstopologi for Ethernet (PROFINET IO, EtherNet/IP, Modbus/TCP) via RJ45-stikforbindere: MOVIFIT MOVIFIT MOVIFIT PROFINET Driftsvejledning MOVIFIT -MC 99

100 5 Elektrisk installation Eksempler på tilslutning af feltbussystemer DeviceNet BEMÆRK Eksemplet gælder for ABOX'e med DeviceNet -interface. Det følgende billeder den principielle tilslutningstopologi for DeviceNet via et Microstyle-stik (eksemplet viser en standard-abox): Tilslutningen kan foretages med en multi-port eller med T-stik. Overhold forskrifterne for ledningsføring i henhold til DeviceNet -specifikation 2.0. For at undgå fejl på bussystemet på grund af refleksioner osv. skal DeviceNet segmentet afsluttes med busafslutningsmodstandene ved den fysiske første og sidste enhed. Anvend eksterne bus-afslutningsmodstande. MOVIFIT MOVIFIT MOVIFIT [1] [3] MOVIFIT MOVIFIT MOVIFIT [1] Busafslutningsmodstand 120 Ω [2] T-hanstik [3] Multi-port [2] [2] [2] [1] Driftsvejledning MOVIFIT -MC

101 Elektrisk installation Hybridkabel Hybridkabel Oversigt Til at forbinde MOVIFIT -MC og MOVIMOT står der hybridkabler til rådighed. Følgende tabel viser hybridkablerne, der står til rådighed til sumstrømme indtil 12 A (med ULgodkendelse kun indtil 9 A): MOVIFIT -MC Tilslutningskabel Længde type Drev Standard-ABOX: MTA...-S Hybrid-ABOX: MTA...-S MTA...-S MTA...-S Varenummer: Varenummer: type B MOVIMOT med stikforbinder AMA6 (HD01AA04CA) Varenummer: Varenummer: variabel variabel type B MOVIMOT med stikforbinder AMD6 (HD01AA01CA) Driftsvejledning MOVIFIT -MC 101

102 5 Elektrisk installation Hybridkabel MOVIFIT -MC Tilslutningskabel Længde type Drev Varenummer: variabel type B MOVIMOT med kabelforskruninger Varenummer: /30 m Varenummer: /100 m 30 m 100 m type B MOVIMOT med kabelforskruninger (hybridkabelbundt) 102 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

103 Elektrisk installation Hybridkabel 5 MOVIFIT -MC Tilslutningskabel Længde type Drev Hybrid-ABOX: MTA...-I MTA...-G MTA...-I MTA...-G Varenummer: Varenummer: MOVIMOT med stikforbinder AMA6 (HD01AA04CA) type B Varenummer: Varenummer: type B MOVIMOT med stikforbinder AMD6 (HD01AA01CA) Varenummer: variabel variabel variabel MOVIMOT med kabelforskruninger type B Driftsvejledning MOVIFIT -MC 103

104 5 Elektrisk installation Hybridkabel Hybridkabel til UL-korrekt installation indtil 12 A Til den UL-korrekte installation med en sumstrøm indtil 12 A er udelukkende følgende hybridkabler tilladt til at forbinde MOVIFIT -MC og MOVIMOT : MOVIFIT -MC Tilslutningskabel Længde type Drev Standard-ABOX: MTA...-S Hybrid-ABOX: MTA...-S Varenummer: variabel type B/2,5 MOVIMOT med stikforbinder AMA6 (HD01AA04CA) MTA...-S MTA...-S Varenummer: variabel type B/2,5 MOVIMOT med stikforbinder AMD6 (HD01AA01CA) Varenummer: variabel MOVIMOT med kabelforskruninger type B/2,5 Varenummer: /30 m Varenummer: /100 m 30 m 100 m MOVIMOT med kabelforskruninger type B/2,5 (hybridkabelbundt) 104 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

105 Elektrisk installation Hybridkabel 5 MOVIFIT -MC Tilslutningskabel Længde type Drev Hybrid-ABOX: MTA...-I MTA...-G MTA...-I Varenummer: variabel type B/2,5 MOVIMOT med stikforbinder AMA6 (HD01AA04CA) MTA...-G Varenummer: variabel type B/2,5 MOVIMOT med stikforbinder AMD6 (HD01AA01CA) Varenummer: variabel MOVIMOT med kabelforskruninger type B/2,5 Driftsvejledning MOVIFIT -MC 105

106 5 Elektrisk installation Hybridkabel Tilslutning med hybridkabel Med åben kabelende (MOVIFIT -side) og stikforbindere (MOVIMOT -side) Skemaet viser tildelingen af følgende hybridkabler: Varenummer: Varenummer: Varenummer: Varenummer: Varenummer: Driftsvejledning MOVIFIT -MC

107 Elektrisk installation Hybridkabel 5 Tilslutningsklemme MOVIFIT -MC Hybridkabel MOVIMOT 1 MOVIMOT 2 MOVIMOT 3 Korefarve/påskrift X7/1 X8/1 X9/1 grøn-gul X7/2 X8/2 X9/2 sort/l1 X7/3 X8/3 X9/3 sort/l2 X7/4 X8/4 X9/4 sort/l3 X71/1 X81/1 X91/1 hvid/0 V X71/2 X81/2 X91/2 grøn/rs- X71/3 X81/3 X91/3 orange/rs+ X71/4 X81/4 X91/4 hvid/0 V X71/5 X81/5 X91/5 rød/24 V De indvendige skærme (2x) lægges over skærmpladerne i MOVIFIT -ABOX, se kapitlet "Tilslutning af MOVIMOT -hybridkablerne" ( 2 52). Skærmende Vær opmærksom på aktiveringen af omdrejningsretningen Kontrollér på MOVIMOT, om den ønskede omdrejningsretning er aktiveret: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning venstrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for højrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning højrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for venstrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Drevet er spærret eller standses. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 107

108 5 Elektrisk installation Hybridkabel Med åben kabelende (MOVIFIT - og MOVIMOT -side) Skemaet viser tildelingen af følgende hybridkabler: Varenummer: Varenummer: /30 m /100 m /30 m /100 m (kabelbundt) Tilslutningsklemme MOVIFIT -MC Hybridkabel Tilslutningsklemme MOVIMOT 1 MOVIMOT 2 MOVIMOT 3 Korefarve/ påskrift MOVIMOT X7/1 X8/1 X9/1 grøn-gul PE-klemme X7/2 X8/2 X9/2 sort/l1 L1 X7/3 X8/3 X9/3 sort/l2 L2 X7/4 X8/4 X9/4 sort/l3 L3 X71/1 X81/1 X91/1 hvid/0 V X71/2 X81/2 X91/2 grøn/rs- RS- X71/3 X81/3 X91/3 orange/rs+ RS+ X71/4 X81/4 X91/4 hvid/0 V X71/5 X81/5 X91/5 rød/24 V 24 V Den indvendige skærme (2x) lægges over skærmpladerne i ABOX'en, se kap. "Tilslutning af MOVIMOT -hybridkablerne" ( 2 52). Skærmende PE-klemme Vær opmærksom på aktiveringen af omdrejningsretningen Kontrollér på MOVIMOT, om den ønskede omdrejningsretning er aktiveret: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning venstrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for højrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning højrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for venstrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Drevet er spærret eller standses. 108 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

109 Elektrisk installation Hybridkabel 5 Med stikforbinder (MOVIFIT -side) og åben kabelende (MOVIMOT -side) Skemaet viser tildelingen af følgende hybridkabler: Varenummer: Hybridkabel Tilslutningsklemme Korefarve/påskrift MOVIMOT RS- grøn-gul sort/1 sort/2 sort/3 rød/24 V hvid/0 V orange/rs+ grøn/rshvid/0 V Skærmende PE-klemme L1 L2 L3 24 V RS+ De indvendige skærme lægges over PE-klemmen, sumkærmen over en EMC-kabelforskruning på MOVIMOT - omformerens hus. Vær opmærksom på aktiveringen af omdrejningsretningen Kontrollér på MOVIMOT, om den ønskede omdrejningsretning er aktiveret: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning venstrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for højrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretning højrerotation er aktiveret. Setpunktvalg for venstrerotation fører til en standsning af drevet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Drevet er spærret eller standses. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 109

110 5 Elektrisk installation Kontrol af ledningsføring 5.16 Kontrol af ledningsføring For at undgå personskader samt beskadigelse af anlæg og enheder som følge af fejl i ledningsføringen skal ledningsføringen kontrolleres på følgende måde, før spændingen tilsluttes første gang: Fjern EBOX'en fra ABOX'en Kontrollér ledningsføringens isolering iht. de gældende nationale standarder Kontrol af jordforbindelse Kontrol af isolering mellem netledning og DC 24 V-ledning Kontrol af isolering mellem netledning og kommunikationsledning Kontrol af polaritet i DC 24 V-ledning Kontrol af polaritet i kommunikationsledningen Sørg for at sikre potentialudligningen mellem MOVIFIT -enhederne Efter kontrollen af ledningsføringen Sæt EBOX'en på ABOX'en, og skru den fast. Luk de kabelgennemføringer og stiktilslutninger, der ikke anvendes. 110 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

111 Idrifttagning Generelle anvisninger 6 6 Idrifttagning 6.1 Generelle anvisninger BEMÆRK Overhold de generelle sikkerhedshenvisninger i kapitlet "Sikkerhedshenvisninger" ved idriftsættelsen. ADVARSEL Elektrisk stød som følge af farlig spænding i ABOX'en. Død eller alvorlige kvæstelser. Afbryd spændingen til MOVIFIT -enheden. Overhold følgende min. frakoblingstid efter frakobling fra forsyningsnettet: 1 minut ADVARSEL Ukontrolleret adfærd af enheden som følge af en nødstopkreds, der ikke fungerer. Død eller alvorlige kvæstelser. Følg installationshenvisningerne. Installation må kun foretages af uddannede teknikere. ADVARSEL Fejlfunktioner i enhederne som følge af forkerte indstillinger. Død eller alvorlige kvæstelser. Vær opmærksom på idriftsættelseshenvisningerne. Installation må kun foretages af uddannede teknikere. Kontrollér parametrene og datasættene. Anvend kun indstillinger, der passer til funktionen. ADVARSEL Fare for forbrænding på grund af enhedens varme overflader (f.eks. på kølelegemet). Alvorlige kvæstelser. Rør først ved enheden, når den er afkølet tilstrækkeligt. OBS Fare i forbindelse med lysbue. Beskadigelse af elektriske komponenter. Træk ikke effekttilslutningerne ud under driften, og tilslut heller ikke effekttilslutningerne under driften. Fjern aldrig EBOX'en under løbende drift. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 111

112 6 Idrifttagning Forudsætninger BEMÆRK Signalledninger må hverken trækkes ud eller tilsluttes under driften for at sikre fejlfri drift. 6.2 Forudsætninger Der gælder følgende forudsætninger for idriftsættelsen: MOVIFIT -enheden og drevene er installeret mekanisk og elektrisk i overensstemmelse med forskrifterne. Utilsigtet opstart af motorerne skal forhindres med passende sikkerhedsforanstaltninger. Fare for mennesker og maskiner skal være udelukket med passende sikkerhedsforanstaltninger. Til idriftsættelsen skal der findes følgende hardware: Pc eller laptop Interfacekonverter Forbindelseskabel mellem pc'en og MOVIFIT Til idriftsættelse skal der være installeret følgende software på den stationære eller bærbare pc: MOVITOOLS MotionStudio fra version Driftsvejledning MOVIFIT -MC

113 Idrifttagning Forudsætninger Tilslutning af pc/bærbar computer Følgende illustration viser tilslutningen af pc'en/den bærbare computer til diagnoseinterfacet X50 på MOVIFIT : Diagnoseinterfacet sidder under låseskruend, der er vist på følgende billede. Før stikket sættes i diagnoseinterfacet, skal låseskruen skrues af. ADVARSEL! Fare for forbrændinger på varme overflader på MOVIFIT -enheden eller eksterne optioner, f.eks. bremsemodstand. Alvorlige kvæstelser. Rør først ved MOVIFIT -enheden og eksterne optioner, når de kølet tilstrækkeligt af. Forbindelsen af diagnoseinterfacet med en almindelig pc/bærbar computer foretages med interfacekonverteren USB11A (varenummer: ). Leveringsomfang: Interfacekonverter USB11A Kabel med stikforbinder RJ10 Interfacekabel USB MOVIFIT X50 USB USB11A RJ10 RS Driftsvejledning MOVIFIT -MC 113

114 6 Idrifttagning Beskrivelse af DIP-switches 6.3 Beskrivelse af DIP-switches Henvisninger OBS Fare som følge af brug af uegnet værktøj. Beskadigelse af DIP-kontakterne. DIP-kontakter må kun betjenes med et egnet værktøj, f.eks. en kærvskruetrækker med en bredde på < 3 mm. DIP-kontakter må kun trykkes med maks. 5 N. BEMÆRK Henvisninger om positionen for DIP-kontakt S10 findes i kapitlet "EBOX". Anvisninger om DIP-kontakt S1, S2 og S3's position findes i kapitlet "ABOX" DIP-switch S1 Busafslutningsmodstand til PROFIBUS DIP-kontakt S1 = OFF: Busafslutningsmodstanden er ikke aktiv. DIP-kontakt S1 = ON: Busafslutningsmodstanden er aktiv. 114 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

115 Idrifttagning Beskrivelse af DIP-switches DIP-switch S2 Funktionen for DIP-kontakt afhænger af feltbussens type. DIP-switch S2's funktion med PROFIBUS PROFIBUS-adresse Indstil PROFIBUS-adressen på DIP-kontakt S2/1 S2/7. S ON 2 0 x 1 = x 0 = x 0 = x 0 = x 1 = x 0 = x 0 = 0 [2] 17 [1] [1] Eksempel: Adresse 17 [2] DIP-kontakt 8 = reserveret Adresse 1 til 125: Adresse 0, 126, 127: gyldige adresser: understøttes ikke Funktion DIP-switcht S2 ved DeviceNet DeviceNet -adresse (MAC-ID) og baudrate Indstil DeviceNet -adressen (MAC-ID) på DIP-kontakterne S2/1 S2/6. Indstil baudraten for DeviceNets på DIP-kontakterne S2/7 S2/8. S ON 2 0 x 1 = x 0 = x 0 = x 1 = x 0 = x 0 = x 0 = x 1 = 2 2 [1] [2] [1] Indstilling af DeviceNet -adressen [2] Indstilling af baudraten Driftsvejledning MOVIFIT -MC 115

116 6 Idrifttagning Beskrivelse af DIP-switches DIP-switch S3 Busafslutningsmodstand til SBus DIP-kontakt S3 = OFF: Busafslutningsmodstanden er ikke aktiv. DIP-kontakt S3 = ON: Busafslutningsmodstanden er aktiv DIP-switch S11 IP-parametre for PROFINET IO, EtherNet/IP og Modbus/TCP IP-parametrene for PROFINET IO, EtherNet/IP og Modbus/TCP indstilles på DIPkontakt S11/1 S11/2. S11 ON DHCP DEF IP res. (OFF) res. (OFF) S11/1 "DHCP" S11/2 "DEF IP" Egenskaber ON ON Denne indstillingskombination er ikke tilladt. ON OFF MOVIFIT -enheden afventer tildeling af IP-parametrene fra en DHCP-server. OFF ON Når der tændes for DC 24 V-spændingen, indstilles IP-parametrene til følgende standardværdier: IP-adresse: Subnetmaske: Standardgateway: DHCP/startup configuration: ved EtherNet/IP Gemte IP-parametre (DHCP er deaktiveret) OFF OFF IP-parametrene, der er indstillet i parametertræet, anvendes. I leveringstilstanden er det de ovennævnte defaultværdier. 116 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

117 Idrifttagning Idriftsættelsesforløb Idriftsættelsesforløb ADVARSEL Fare som følge af forkert sikkerhedsafbrydelse i applikationer med sikker afbrydelse. Død eller alvorlige personskader. Ved MOVIFIT med PROFIsafe-option S11 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" følges! Ved MOVIFIT med safety-option S12 skal de tilladte tilslutningsbilleder og sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12" følges! Følgende forløb giver et overblik over idrifttagningen af MOVIFIT -MC og henviser til de gældende vejledninger: [1] Idriftsættelse af MOVIMOT - drev Du finder oplysninger: i kapitlet "Idriftsættelse af MOVIMOT " i driftsvejledningen "MOVIMOT MM..D" [2] Idriftsættelse af MOVIFIT Du finder oplysninger: i kapitlet "Idrifttagning" > "Generelle anvisninger" i kapitlet "MOVIFIT på feltbussen" [3] [4] Parametrering 1) Programmering med MOVITOOLS MotionStudio Feltbuskonfiguration Du finder oplysninger: i kapitlet "Første skridt med MOVITOOLS MotionStudio" i håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau Classic.." 2) i håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau Technology.." 2) i håndbogen "MOVI-PLC -programmering i PLC-editoren" Du finder oplysninger: i kapitlet "MOVIFIT på feltbussen" i håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau Classic.." 2) i håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau Technology.." 2) 1) Parametreringen er kun nødvendig i "Expert-modus". 2) Håndbøgerne "MOVIFIT funktionsniveau Classic" og "MOVIFIT funktionsniveau Technology" fås i flere feltbusspecifikke udførelser. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 117

118 Idriftsættel se MOVIMOT af 6 Idrifttagning Idriftsættelse af MOVIMOT 6.5 Idriftsættelse af MOVIMOT ADVARSEL Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er fuldstændigt afladet. Død eller alvorlige kvæstelser. Sørg for, at omformeren er spændingsfri. Overhold følgende min. frakoblingstid efter frakobling fra forsyningsnettet: 1 minut 1. Afmontér MOVIMOT -omformeren fra tilslutningsboksen. 2. Kontrollér, om alle tilsluttede MOVIMOT -drev er installeret mekanisk og elektrisk i henhold til forskrifterne. 3. Indstil DIP-kontakterne S1/1 på alle aktiverede MOVIMOT -omformere på "ON" (= adresse 1) ON ON S Indstil grænseomdrejningstallet på setpunktpotentiometeret f1 på MOVIMOT -omformeren. Ved drift på MOVIFIT -MC skal setpunktpotentiometeret f1 altid indstilles på "10", da setpunktvalget ellers ikke er skaleret rigtigt. f1 f Skru låseskruen på MOVIMOT -dækslet (med tætning) i igen. OBS! Den tilsikrede kapslingsklasse mistes, hvis låseskruen ikke er monteret eller monteret forkert på setpunktpotentiometer f1 og på diagnoseinterface X50. Beskadigelse af MOVIMOT -omformeren. Skru låseskruen til setpunktpotentiometeret i igen med tætning. 6. Indstil minimumfrekvensen f min på kontakten f2 på MOVIMOT -omformeren. Funktion Indstilling Hvilestilling Minimumfrekvens f min [Hz] Hvis rampen ikke tildeles via MOVIFIT (2 PD), skal du indstille rampetiden på kontakten t1 på MOVIMOT -omformeren. Rampetiderne henviser til et setpunktspring på 1500 o/min (50 Hz). 118 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

119 Idrifttagning Idriftsættelse af MOVIMOT Funktion Indstilling Hvilestilling Rampetid t1 [sek.] 0,1 0,2 0,3 0,5 0, Kontrollér, om det ønskede omdrejningsretning er aktiveret. Højre/stop Venstre/stop Betydning Aktiveret Aktiveret Begge omdrejningsretninger er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Aktiveret Ikke aktiveret Kun omdrejningsretningen højrerotation er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Setpunktvalg for venstrerotation fører til standsning af drevet. Ikke aktiveret Aktiveret Kun omdrejningsretningen venstrerotation er aktiveret. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Setpunktvalg for højrerotation fører til standsning af drevet. Ikke aktiveret Ikke aktiveret Enheden er spærret, eller drevet standses. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 9. Sæt MOVIMOT -omformeren på tilslutningsboksen, og skru den fast. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 119

120 Idrifttagnin g MOVIFIT på afeltbus 6 Idrifttagning Idrifttagning af MOVIFIT på feltbus 6.6 Idriftsættelse af MOVIFIT på feltbus BEMÆRK Hele idriftsættelsen af feltbussen foretages med softwaretools og er beskrevet i de tilsvarende håndbøger: Håndbøgeren "MOVIFIT funktionsniveau Classic" og "MOVIFIT funktionsniveau Technology" fås i flere feltbusspecifikke udførelser. Håndbog "MOVIFIT -funktionsniveau Classic.." Håndbog "MOVIFIT -funktionsniveau Technology.." Idrifttagning i forbindelse med PROFIBUS 1. Kontrollér tilslutningen af MOVIFIT. 2. Indstil PROFIBUS-adressen på DIP-kontakt S2 på MOVIFIT -ABOX. S ON 2 0 x 1 = x 0 = x 0 = x 0 = x 1 = x 0 = x 0 = 0 [2] 17 [1] [1] Eksempel: adresse 17 [2] DIP-kontakt 8 = reserveret Adresse 1 til 125: Adresse 0, 126, 127: gyldige adresser: understøttes ikke Nedenstående skema viser med adresse 17 som eksempel, hvordan de forskellige busadresser indstilles: DIP-kontakt-position Valens DIP 1 = ON 1 DIP 2 = OFF 2 DIP 3 = OFF 4 DIP 4 = OFF 8 DIP 5 = ON 16 DIP 6 = OFF 32 DIP 7 = OFF Tilkobl busafslutningen på MOVIFIT ved den sidste busdeltager. Hvis MOVIFIT -enheden befinder sig i slutningen af et PROFIBUS-segment, foretages tilslutningen til PROFIBUS-nettet kun via den indgående PROFIBUSledning. 120 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

121 Idrifttagning Idrifttagning af MOVIFIT på feltbus 6 For at undgå forstyrrelser af bussystemet på grund af refleksioner osv., skal PROFIBUS-segmentet afsluttes ved den fysiske første og sidste enhed. BEMÆRK Ved afmontering af EBOX'en (elektronikenhed) fra ABOX'en (tilslutningsenhed) afbrydes PROFIBUS'en ikke. 4. Sæt MOVIFIT -frekvensomformeren i drift, se kapitlet "Idriftsættelse af MOVIFIT - frekvensomformere". 5. Sæt EBOX'en på ABOX'en og luk dem. 6. Tilkobl forsyningsspændingen(-erne) 24V_C og 24V_S. De tilhørende kontrol- LED'er skal nu lyse grønt. Busafslutning Busafslutningsmodstandene er allerede indbygget ABOX'en og kan aktiveres via kontakten S1. Busafslutning ON = aktiveret S1 Busafslutning OFF = deaktiveret (fabriksindstilling) S1 ON ON Nedenstående skema viser busafslutningskontaktens funktionsprincip: Busafslutningskontakt S1 Busafslutning ON = aktiveret Busafslutning OFF = deaktiveret Kontakt Busafslutning ON Kontakt Busafslutning ON OFF OFF Indgående kabel Udgående kabel Indgående kabel Udgående kabel Driftsvejledning MOVIFIT -MC 121

122 6 Idrifttagning Idrifttagning af MOVIFIT på feltbus Idrifttagning i forbindelse med PROFINET IO, EtherNet/IP eller Modbus/TCP 1. Kontrollér tilslutningen af MOVIFIT. 2. Sæt MOVIFIT -omformeren i drift, se kapitlet "Idriftsættelse af MOVIFIT -frekvensomformere". 3. Indstil DIP-kontakt S11/2 "DEF IP" på "ON". S11 ON DHCP DEF IP res. (OFF) res. (OFF) Samtidig indstilles IP-adresseparametrene til følgende standardværdier: IP-adresse: Subnetmaske: Gateway: Sæt EBOX'en på ABOX'en og luk dem. 5. Tilkobl forsyningsspændingen(-erne) 24V_C og 24V_S. De tilhørende kontrol- LED'er skal nu lyse grønt. 122 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

123 Idrifttagning Idrifttagning af MOVIFIT på feltbus Idrifttagning i forbindelse med IDeviceNet 1. Kontrollér tilslutningen af MOVIFIT. 2. Indstil DeviceNet -adressen på DIP-kontakt S2 på ABOX'en. 3. Indstil baudraten med DIP-kontakt S2 på ABOX'en. 4. Sæt MOVIFIT -omformeren i drift, se kapitlet "Idriftsættelse af MOVIFIT -frekvensomformere". 5. Sæt EBOX'en på ABOX'en og luk dem. 6. Tilkobl forsyningsspændingen(-erne) 24V_C og 24V_S. De tilhørende kontrol- LED'er skal nu lyse grønt.- Indstilling af DeviceNet -adressen (MAC-ID) og baudraten DeviceNet -adressen indstilles med DIP-kontakterne S2/1 S2/6. Baudraten indstilles med DIP-kontakt S2/7 til S2/8. S ON 2 0 x 1 = x 0 = x 0 = x 1 = x 0 = x 0 = x 0 = x 1 = 2 2 [1] [2] [1] Indstilling af DeviceNet -adressen [2] Indstilling af baudraten Nedenstående skema viser med adresse 9 som eksempel, hvordan busadresserne indstilles på systemets DIP-kontakter: DIP-kontakt Kontaktposition Valens S2/1 ON 1 S2/2 OFF 2 S2/3 OFF 4 S2/4 ON 8 S2/5 OFF 16 S2/6 OFF 32 Nedenstående skema viser, hvordan baudraten indstilles på systemets DIP-kontakter: Baudrate Værdi S2/7 S2/8 125 kbaud 0 OFF OFF 250 kbaud 1 ON OFF 500 kbaud 2 OFF ON (reserveret) 3 ON ON Driftsvejledning MOVIFIT -MC 123

124 Status- LED'er MOVIFIT - MC 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC 7 Drift 7.1 Status-LED'er MOVIFIT -MC Generelle LED'er I dette kapitel beskrives de feltbus- og optionsuafhængige LED'er. De er vist mørkt på billederne: LED'erne, der vises med hvidt, adskiller sig afhængigt af den anvendte feltbusvariant og er beskrevet i de følgende kapitler. Det følgende billede viser et eksempel på PROFIBUS-varianten: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR RUN 24V-S 24V-C STO MOVIFIT LED'er "DI.." Den følgende tabel viser tilstandene for LED'erne "DI00 DI15": LED Betydning Gul Indgangssignal i binærindgang DI.. aktiveret. Lyser Slukket Indgangssignal i binærindgang DI.. åben eller "0". LED'er "DO.." Den følgende tabel viser tilstandene for LED'erne "DO00" "DO03". LED Betydning Gul Udgang DO.. er tilkoblet. Lyser Slukket Udgang DO.. er logisk "0". 124 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

125 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC 7 LED "SF/USR" LED'en "SF/USR" viser forskellige tilstande afhængig af funktionsniveau. Funktionsniveau Classic Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "SF/USR": LED Betydning Foranstaltning Slukket Rød Lyser Rød Blinker (2 s takt) Rød Blinker Normal driftstilstand. MOVIFIT udveksler i øjeblikket data med det tilsluttede drevsystem (MOVIMOT -omformer). MOVIFIT kan ikke udveksle data med underordnede MOVIMOT (1 3). MOVIFIT initialiseringsfejl eller alvorlig enhedsfejl - Kontrollér ledningsføringen for RS485 mellem MOVIFIT -MC og de tilsluttede MOVIMOT. Kontrollér spændingsforsyningen til MOVIMOT. Forkert kortidentifikation. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX, eller kontakt SEW-kundeservice, hvis det forekommer flere gange. Anden hardwarefejl Udlæs fejlstatus Lesen med MOVITOOLS MotionStudio. Afhjælp årsagen til fejlen, og kvitter fejlen. Funktionsniveau Technology Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "SF/USR": LED Betydning Foranstaltning Slukket IEC-programmet kører. - Grøn Lyser IEC-programmet kører. Den grønne, lysende LED aktiveres af IEC-programmet. Betydning, se dokumentationen til IEC-programmet Rød Lyser Bootprojektet blev ikke startet eller blev afbrudt som følge af en fejl. Log ind via MOVITOOLS > PLC-Editor > Remote-Tool, og start bootprojektet. MOVIFIT initialiseringsfejl Forkert kortidentifikation. Rød Blinker Gul Blinker Forkert kombination af EBOX og ABOX IEC-applikationsprogrammet er ikke indlæst. IEC-applikationsprogrammet er indlæst, men bliver ikke udfører (PLC = stop). Kontrollér MOVIFIT -EBOX'ens type. Sæt den korrekte EBOX på ABOX'en, og foretag en komplet idriftsættelset. Indlæs et IEC-applikationsprogram, og genstart den integrerede PLC-styring. Kontrollér IEC-applikationsprogrammet med MOVITOOLS MotionStudio, og starat den integrerede PLC. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 125

126 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED Betydning Foranstaltning 1 x rød + n x grøn Blinker Fejlstatus, der meddeles af IEC-programmet. Status og afhjælpning, se dokumentationen til IEC-programmet LED "24V-C" Følgende tabel viser tilstandene for LED "24V-C": LED Betydning Foranstaltning Grøn Lyser Slukket 24V_C konstant spænding aktiveret. 24V_C konstant spænding mangler. - Kontrollér spændingsforsyning 24V_C. LED "24V-S" Følgende tabel viser tilstandene for LED "24V-S": LED Betydning Foranstaltning Grøn Lyser Slukket 24V_S aktuatorspænding aktiveret. 24V_S aktuatorspænding mangler. - Kontrollér spændingsforsyning 24V_S. 126 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

127 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Busspecifikke LED'er for PROFIBUS I dette kapitel beskrives de busspecifikke LED'er for PROFIBUS. De er vist mørkt på følgende billede: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR RUN 24V-S 24V-C STO MOVIFIT LED "BUS-F" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "BUS-F": LED Betydning Foranstaltning Slukket Rød Blinker Rød Lyser MOVIFIT udveksler i øjeblikket data med DP-masteren (data exchange). Baudraten registreres. MOVIFIT aktiveres dog ikke af DP-masteren. MOVIFIT blev ikke eller forkert projekteret i DP-masteren. Forbindelsen til DP-masteren er afbrudt. MOVIFIT registrerer ikke baudrate. Busafbrydelse DP-masteren er ude af drift. - Kontrollér projektering af DP-masteren. Kontrollér, om alle moduler, der er konfigureret i projekteringen, er tilladt til den anvendte MOVIFIT - variant (MC, FC, SC). Kontrollér PROFIBUS-DP-tilslutningen for MOVIFIT. Kontrollér DP-masteren. Kontrollér samtlicge kabler i dit PROFIBUS-DP-net. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 127

128 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED "RUN" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "RUN": LED Betydning Foranstaltning Slukket Grøn Lyser Grøn Lyser Grøn Blinker Gul Lyser Rød Lyser MOVIFIT ikke driftsklar. 24 V-strømforsyning mangler. MOVIFIT -modulhardware OK. - Hvis LED'en "BUS-F" er slukket: Korrekt MOVIFIT -drift. MOVIFIT udveksler i øjeblikket data med DP-masteren og alle underordnede drevsystemer. PROFIBUS-adressen er indstillet til 0 eller over 125. MOVIFIT er i initialiseringsfasen. - Intern hardwarefejl Kontrollér DC 24 V-forsyningen. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. - Kontrollér den indstillede PROFIBUS-adresse i MOVIFIT - ABOX. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. 128 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

129 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Busspecifike LED'er for DeviceNet I dette kapitel beskrives de busspecifikke LED'er for DeviceNet. De er vist mørkt på følgende billede: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BIO PIO BUS-F SF/USR STO MOD/Net 24V-S 24V-C MOVIFIT LED "BUS-F" LED'en "BUS-F" viser busknudens fysiske tilstand. I nedenstående skema beskrives denne funktion: LED Mulig årsag Betydning Slukket No error Antallet af busfejl ligger inden for sig inden for normalen (error active state). Rød Blinker (med 1 sek. mellemrum) Rød Lyser Gul Lyser Bus Warning BUS ER- ROR POWER OFF Enheden udfører DUP-MAC-kontrollen og kan ikke sende meddelelser, da der ikke er tilsluttet andre enheder til bussen (error passive state). Bus-off-status. Antallet af fysiske busfejl er steget trods skift til error passive state. Adgangen til bussen kobles fra. Den eksterne spændingsforsyning er slukket eller ikke tilsluttet. Foranstaltning - Integrér endnu en DeviceNet -deltager i netværket. Kontrollér ledningsføringen og afslutningsmodstandene. Kontrollér indstillingen af adressens baudrate, ledningsføringen og afslutningsmodstandene. Kontrollér den eksterne spændingsforsyning og enhedens ledningsføring. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 129

130 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED "MOD/Net" Funktionerne for LED'en "MOD/Net", der beskrives i nedenstående tabel, er fastlagt i DeviceNet -specifikationen. LED Slukket Grøn Blinker (med 1 sek. mellemrum) Grøn Lyser Rød Blinker (med 1 sek. mellemrum) Rød Lyser Mulig årsag Ikke tilkoblet/ offline Online og i operational mode (driftstilstand) Online, operational mode (driftstilstand) og tilsluttet (connected) Minor fault (mindre fejl) eller connection timeout (timeout i forbindelsen) Critical fault (kritisk fejl) eller critical link failure (kritisk forbindelsesfejl) Betydning Enheden er offline. Enheden udfører DUP-MAC-kontrol. Enheden er deaktiveret. Enheden er online og der blev ikke etableret nogen forbindelse. DUP-MAC-kontrollen lykkedes. Der er endnu ikke etableret forbindelse til en master. Manglende (forkert) eller ikke komplet konfiguration Enheden er online. Forbindelsen er aktiv (established state). Der er sket en fejl, der kan afhjælpes. 24V_S-aktuatorspændingen mangler. Polled I/O og/eller bitstrobe I/Oforbindelsen er i timeout-tilstand. Der er sket en fejl, der kan afhjælpes. Der er sket en fejl, der ikke kan afhjælpes. BusOff-status. DUP-MAC-kontrollen har fundet en fejl. Foranstaltning Tænd for forsyningsspændingen med DeviceNet -stikket. Optag enheden i masterens scan-liste, og start kommunikationen i masteren. - Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér spændingsforsyningen 24V_S. Kontrollér timeout-reaktionen (P836). Hvis en reaktion er indstillet med fejl, skal du resette enheden, når fejlen er udbedret. Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér adressen (MAC-ID). Anvender en anden enhed allerede den samme adresse? 130 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

131 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC 7 LED "PIO" LED'en "PIO" kontrollerer polled I/O-forbindelsen (procesdatakanal). I nedenstående skema beskrives denne funktion. LED Mulig årsag Betydning Foranstaltning Grøn Blinker Slukket Grøn Blinker (med 1 sek. mellemrum) Grøn Lyser Rød Blinker (med 1 sek. mellemrum) Rød Lyser (med 500 ms mellemrum) DUP-MACkontrol Ikke tilkoblet/ offline, men ikke DUP- MAC-kontrol Online og i operational mode (driftstilstand) Online, operational mode (driftstilstand) og tilsluttet (connected) Minor fault (mindre fejl) eller connection timeout (timeout i forbindelsen) Critical fault (kritisk fejl) eller critical link failure (kritisk forbindelsesfejl) Enheden udfører DUP-MACkontrollen Hvis enheden ikke forlader denne tilstand efter ca. 2 sek., er der ikke fundet andre enheder. Enheden er deaktiveret. Enheden er i offline-tilstand. Enheden er online. DUP-MAC-kontrollen lykkedes. Der etableres PIO-forbindelse til masteren (configuring state). Manglende, forkert eller ikke komplet konfiguration. Enheden er online. Der blev etableret en PIO-forbindelse (established state). Der er sket en fejl, der kan afhjælpes. Ugyldig baudrate indstillet med DIP-kontakterne. Polled I/O-forbindelsen er i timeout-tilstand. Der er sket en fejl, der ikke kan afhjælpes. BusOff-status. DUP-MAC-kontrollen har fundet en fejl. Integrér mindst endnu en DeviceNet -deltager i netværket. Tænd enheden Kontrollér, om forbindelsestypen PIO er blevet aktiveret i masteren. Kontrollér enhedens konfiguration i masteren. - Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér positionen af DIP-kontakten for baudraten. Kontrollér timeout-reaktionen (P836). Hvis en reaktion er indstillet med fejl, skal du resette enheden, når fejlen er udbedret. Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér adressen (MAC-ID). Anvender en anden enhed allerede den samme adresse? Driftsvejledning MOVIFIT -MC 131

132 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED "BIO" LED'en "BIO" kontrollerer Bit-Strobe I/O-forbindelsen. I nedenstående skema beskrives denne funktion. LED Mulig årsag Betydning Foranstaltning Grøn Blinker Slukket Grøn Blinker (med 1 sek. mellemrum) Grøn Lyser Rød Blinker (med 1 sek. mellemrum) Rød Lyser (500 ms mellemrum) DUP-MACkontrol offline men ikke Ikke tilkoblet/ DUP-MACkontrol Online og i operational mode (driftstilstand) Online, operational mode (driftstilstand) og tilsluttet (connected) Minor fault (mindre fejl) eller connection timeout (timeout i forbindelsen) Critical fault (kritisk fejl) eller critical link failure (kritisk forbindelsesfejl) Enheden udfører DUP-MACkontrollen Hvis enheden ikke forlader denne tilstand efter ca. 2 sek., er der ikke fundet andre enheder. Enheden er deaktiveret. Enheden er i offline-tilstand. Enheden er online. DUP-MAC-kontrollen lykkedes. Der etableres BIO-forbindelse til masteren (configuring state). Manglende, forkert eller ikke komplet konfiguration. Enheden er online. Der blev etableret en BIO-forbindelse (established state). Der er sket en fejl, der kan afhjælpes. Bitstrobe I/O-forbindelsen er i timeout-tilstand Der er sket en fejl, der ikke kan afhjælpes. BusOff-status. DUP-MAC-kontrollen har fundet en fejl. Integrér mindst endnu en DeviceNet -deltager i netværket. Tænd enheden Kontrollér, om forbindelsestypen BIO er blevet aktiveret i masteren. Kontrollér enhedens konfiguration i masteren. - Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér timeout-reaktionen (P836). Hvis en reaktion er indstillet med fejl, skal du resette enheden, når fejlen er udbedret. Kontrollér DeviceNet -kablet. Kontrollér adressen (MAC-ID). Anvender en anden enhed allerede den samme adresse? 132 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

133 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Busspecifikke LED'er til PROFINET I dette kapitel beskrives de bussspecifikke LED'er for PROFINET. De er vist mørkt på følgende billede: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR RUN 24V-S 24V-C link/act2 link/act1 STO MOVIFIT LED "BUS-F" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "BUS-F": LED Betydning Foranstaltning Slukket Gul Lyser, blinker Grøn, grøn/rød Blinker Rød Lyser MOVIFIT udveksler i øjeblikket data med PROFINET-masteren (data exchange). Der er sat et ikke-tilladt modul i STEP 7 hardwarekonfigurationen. Blinkfunktionen i PROFINET-masterprojekteringen er blevet aktiveret for at lokalisere enheden optisk. Forbindelsen til PROFINET-masteren er afbrudt. MOVIFIT registrerer ikke et link. Busafbrydelse. PROFINET-masteren er ude af drift. - Indstil STEP 7 hardwarekonfigurationen til ONLINE, og analysér stikpladserns modultilstande for MOVIFIT - enheden'. - Kontrollér PROFINET-tilslutningen for MOVIFIT. Kontrollér PROFINET-masteren. Kontrollér samtlicge kabler i dit PROFINET-net. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 133

134 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED "RUN" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "RUN": LED Betydning Foranstaltning Slukket Grøn Lyser Rød Lyser Grøn Blinker Gul Lyser, blinker MOVIFIT ikke driftsklar. 24 V-strømforsyning mangler. MOVIFIT modulhardware OK. - Hvis LED'en "BUS-F" er slukket: Korrekt MOVIFIT -drift. MOVIFIT udveksler i øjeblikket data med PROFINET-masteren (data exchange) og alle underordnede drevsystemer. Fejl på MOVIFIT modulhardware. MOVIFIT modulhardwaren starter ikke op. Kontrollér DC 24 V-forsyningen. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. - Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. LED "link/act 1" LED'en "link/act 1" viser tilstandene for ethernet-port 1 iht. følgende tabel: LED Grøn Lyser Gul Lyser Betydning link = Ethernet-kabel forbinder enheden med øvrige Ethernet-enheder. act = active, Ethernet-kommunikationen er aktiv. LED "link/act 2" LED'en "link/act 2" viser tilstandene for ethernet-port 2 iht. følgende tabel: LED Grøn Lyser Gul Lyser Betydning link = Ethernet-kabel forbinder enheden med øvrige Ethernet-enheder. act = active, Ethernet-kommunikationen er aktiv. 134 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

135 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Busspecifikke LED'er for Modbus/TCP og EtherNet/IP I dette kapitel beskrives de busspecifikke LED'er for Modbus/TCP og EtherNet/IP. De er vist mørkt på følgende billede: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 RUN 24V-S 24V-C link/act2 link/act1 NS MS SF/USR STO MOVIFIT LED'erne "MS" og "NS" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'erne "MS" (Module Status) og "NS" (Network Status): LED MS LED NS Betydning Slukket Slukket MOVIFIT ikke driftsklar. Rød/ grøn Blinker Rød Blinker Rød Lyser Grøn Blinker Rød/ grøn Blinker Rød Lyser X Grøn Blinker DC 24 V-forsyning mangler MOVIFIT udfører en LEDtest. Denne tilstand må kun være aktiveret i kort tid under opstarten. Der er registreret en konflikt ved tildelingen af IP-adressen. En anden deltager i netværket har den samme IP-adresse. Fejl på MOVIFIT modulhardware. Applikationen startes. - Foranstaltning Kontrollér DC 24 V-forsyningen. Tænd MOVIFIT igen. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. - Kontrollér, om der findes enheder med den samme IPadresse i netværket. Foretag ændring af IP-adressen for MOVIFIT -enheden. Kontrollér DHCP-indstillingen for tildeling af IP-adressen for DHCP-serveren (kun ved anvendelse af en DHCP-server). Tænd MOVIFIT igen. Nultil MOVIFIT til fabriksindstillingerne. Udskift EBOX'en, hvis fejlen stadig findes. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 135

136 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED MS LED NS Betydning Foranstaltning Grøn Blinker Slukket MOVIFIT har endnu ingen IP-parametre. TCP-IP-stack'en startes. Hvis tilstanden foreligger i længere tid, og DHCP-DIPkontakt er aktiveret, venter MOVIFIT på data fra DHCPserveren. Indstil DHCP-serverens DIPkontakt S11/1 til "OFF". Kontrollér DHCP-serverforbindelsen (kun med aktiveret DHCP og vedvarende tilstand). Grøn Lyser X MOVIFIT modulhardware OK. - X Rød Blinker Den styrende forbindelses timeout-tid er udløbet. Tilstanden nulstilles ved genstart af kommunikationen. Kontrollér bustilslutningen for MOVIFIT. Kontrollér masteren/scanneren. Kontrollér alle kablerne i Ethernet. X Grøn Blinker Der er ikke etableret en styrende forbindelse. - X Grøn Lyser Der er etableret en styrende forbindelse med en master/ scanner. - X vilkårlig tilstand LED "link/act 1" LED'en "link/act 1" viser tilstandene for ethernet-port 1 iht. følgende tabel: LED Grøn Lyser Gul Lyser Betydning link = Ethernet-kabel forbinder enheden med øvrige Ethernet-enheder. act = active, Ethernet-kommunikationen er aktiv. LED "link/act 2" LED'en "link/act 2" viser tilstandene for ethernet-port 2 iht. følgende tabel: LED Grøn Lyser Gul Lyser Betydning link = Ethernet-kabel forbinder enheden med øvrige Ethernet-enheder. act = active, Ethernet-kommunikationen er aktiv. 136 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

137 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC Specifikke LED'er for ekstraudstyr PROFIsafe-option S11 ADVARSEL Ved anvendelse af PROFIsafe-option S11 skal anvisningerne i håndbogen "MOVIFIT MC/-FC funktionel sikkerhed" følges. Død eller alvorlige personskader. Ved anvendelse af PROFIsafe-option S11 skal de ekstra diagnose- og driftsanvisninger samt sikkerhedsanvisningerne i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed" følges. ADVARSEL Fare som følge af forkert fortolkning af LED'erne "FDI.", "FDO.", "STO" og "F- STATE". Død eller alvorlige kvæstelser. LED'erne er ikke sikre og må ikke anvendes som sikkerhedsteknik! I dette kapitel beskrives de optionsspecifikke LED'er for PROFIsafe-option S11. De er vist mørkt på følgende billede. Billedet viser et eksempel på PROFIBUS-varianten i funktionsniveauet "Technology": DI03 DI02 DI01 DI00 DI07 DI06 DI05 DI04 DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR STO F-STATE RUN 24V-S 24V-C FDO01 FDO00 FDI03 FDI02 FDI01 FDI00 MOVIFIT LED'er "FDI.." De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDI00" "FDI03. LED Gul Lyser Slukket Betydning HIGH-spids på indgangen F-DI.. LOW-spids på indgangen F-DI.. eller åben LED'er "FDO.." De følgende tabeller viser tilstandene for LED'erne "FDO00" "FDO01": LED Gul Lyser Slukket Betydning Udgang F-DO.. er aktiv. Udgang F-DO.. er inaktiv (slukket). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 137

138 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED "STO" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "STO": LED Gul Lyser Slukket Betydning Drev er i sikkert frakoblet moment ("STO aktiv"). Drev er ikke i sikkert frakoblet moment ("STO ikke aktiv"). LED "F-STATE" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "F-STATE": LED Betydning Foranstaltning Grøn Lyser Rød Lyser Slukket Rød/grøn Blinker S11-option er i cyklisk dataudveksling med Fhost (data exchange). Normal driftstilstand. Fejltilstand i sikkerhedsmodulet. Ingen forsyningsspænding 24 V_O. S11-option er i initialiseringsfasen. S11-optionen findes ikke eller er ikke projekteret i busmasteren (stikplads 1 er tom). Der var en fejl i sikkerhedsmodulet, fejlen er afhjulpet, kvittering påkrævet. - Udlæs diagnose i F-host. Afhjælp fejlen, og kvitter derefter i F-host. Kontrollér spændingsforsyningen. Kontrollér projekteringen af busmasteren. Kvittér fejlen i F-host (genintegration). 138 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

139 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC 7 Safety-option S12 ADVARSEL Hvis safety-option S12A anvendes, skal du læse håndbogen "MOVIFIT MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12". Død eller alvorlige personskader. Hvis safety-option S12 anvendes, skal du findes de ekstra diagnose- og driftshenvisninger samt sikkerhedskrav i håndbogen "MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed med safety-option S12". ADVARSEL Fare på grund af forkert fortolkning af LED'erne "FDI.", "FDO.", "F-FUNC" og "F STATE". Død eller alvorlige kvæstelser. LED'erne er ikke sikkerhedsrelaterede og må ikke anvendes som sikkerhedsteknik! I dette kapitel beskrives de optionsspecifikke LED'er for safety-option S12. De er vist mørkt på følgende billede. Billedet viser et eksempel på PROFIBUS-varianten i funktionsniveauet "Technology": Billedet viser et eksempel på LED'erne for MOVIFIT med safety-option S12A: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/B DI06/A DI05/B DI04/A DI11 DI10 DI09 DI08 BUS-F SF/USR link/act2 link/act1 RUN 24V-S 24V-C FDO01 FDO00 FDI03 FDI02 FDI01 FDI00 F-FUNC DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 F-STATE MOVIFIT MOVIFIT med S12A: Logoet har grøn baggrund. Billedet viser et eksempel på LED'erne for MOVIFIT med safety-option S12B: DI03 DI02 DI01 DI00 DI07/B DI06/A DI05/B DI04/A DI11 DI10 DI09 DI08 DI15/DO03 DI14/DO02 DI13/DO01 DI12/DO00 BUS-F SF/USR link/act2 link/act1 RUN 24V-S 24V-C F-STATE FDI07 FDI06 FDI05 FDI04 FDI03 FDI02 FDI01 FDI00 F-FUNC MOVIFIT MOVIFIT med S12B: Logoet har blå baggrund. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 139

140 7 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC LED'er "FDI.." Følgende tabel viser tilstandene for LED'erne "FDI..": LED Slukket Gul Lyser Rød Lyser Betydning LOW-spids på indgangen F-DI.. eller åben Parametrering er aktiv. HIGH-spids på indgangen F-DI.. Test af displayet, 2 s efter reset Fejl på indgangen F-DI.. (undtagen diskrepansfejl) LED'er "FDO.." Følgende tabel viser tilstandene for LED'erne "FDO..": LED Slukket Gul Lyser Rød Lyser Betydning Udgang F-DO.. er inaktiv (slukket). Udgang F-DO.. er aktiv. Test af displayet, 2 s efter reset Fejl på udgangen F-DO.. BEMÆRK LED'erne "FDO.." er kun af betydning for safety-option S12A. LED "F-FUNC" Følgende tabel viser tilstandene for LED "F-FUNC": LED Slukket Gul Lyser Gul Blinker, 250 ms takt Gul Blinker 1 s takt Betydning Sikkerhedsfunktionen er ikke aktiv eller fejl i udgangen F DO_STO. Drev er i sikker frakoblet moment, F-DO_STO spændingsfri. Bremserampe er aktiv (SLS, SS1a). Omdrejningstalsovervågning er aktiv (SLS). 140 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

141 Drift Status-LED'er MOVIFIT -MC 7 LED "F-STATE" Nedenstående skema viser tilstandene for LED'en "F-STATE": LED Betydning Foranstaltning Slukket Gul Lyser Gul Blinker Grøn Lyser Gul/grøn Blinker Rød Blinker Rød Lyser Safety-option S12 er i initialiseringsfasen. Safety-option S12 findes ikke. Kontrol er ikke afsluttet (på grund af fra-/tilkobling eller på grund af busopstart) Safety-option S12 er i tilstanden RUN, kontrol af sikkerhedsparametrene er endnu ikke foretaget. Blinkkode til identifikation af enheden under autentificeringen (indtastning af serienummeret i "Assist S12") Safety-option S12 er i tilstanden RUN, kontrol af sikkerhedsparametrene er afsluttet. Testmodus for drevsikkerhedsfunktionerne er aktiv. Der er forekommet en fejl (fejlen kan kvitteres). Der er forekommet en fejl. (fejlen kan ikke kvitteres) 24 V_O-forsyningsspænding mangler Kontrollér projekteringen af busmasteren. Tænd/sluk enheden. Gennemfør kontrol af sikkerhedsparametrene. - - Fejldiagnose. Sørg for at udbedre fejlårsagen, og kvittér den via F- host eller den programmerede indgangs-f DI. Fejldiagnose Kontrollér spændingsforsyningen. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 141

142 8 Service Enhedsdiagnose 8 Service 8.1 Enhedsdiagnose BEMÆRK Afhængigt af det anvendte funktionsniveau står der yderligere diagnosemuligheder til rådighed via MOVITOOLS -Motion-Studio. De er derfor beskrevet i de pågældende håndbøger: Disse håndbøger fås i flere feltbusspecifikke versioner. Håndbog "MOVIFIT -funktionsniveau Classic.." Håndbog "MOVIFIT -funktionsniveau Technology.." 8.2 Eftersyn/vedligeholdelse MOVIFIT -enhed MOVIFIT -enheden er vedligeholdelsesfri. SEW-EURODRIVE fastlægger ikke eftersyns-/vedligeholdelsesarbejder for MOVIFIT -enheden Motor Der skal foretages regelmæssigt eftersyn/regelmæssig vedligeholdelse af den styrede motor. Vær opmærksom på henvisningerne og vejledningerne i kapitlet "Eftersyn/ vedligeholdelse" i motorens driftsvejledning Gear (kun i gearmotorer) Der skal regelmæssigt foretages eftersyn/vedligeholdelse af gearet i den styrede motor. Vær opmærksom på anvisningerne og vejledningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" i gearets driftsvejledning. 142 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

143 Service SEW-elektronikservice SEW-elektronikservice Hvis en fejl ikke kan afhjælpes, skal du henvende dig til SEW-EURODRIVE-kundeservice (se kapitlet "Adresseliste"). Når du kontakter SEW-service, skal du altid oplyse følgende: Typebetegnelse [1] Serienummer [2] Tallene i statusfeltet [3] Kort applikationsbeskrivelse Fejltype Ledsagende omstændigheder (f.eks. første idriftsættelse) Egne formodninger Forudgående usædvanlige hændelser osv. [1] [2] [3] [1] Typebetegnelse EBOX [2] Serienummer [3] Statusfelt MTM11A000-P10A-00 SO#: Status: Standsning For at tage MOVIFIT -enheden ud af drift skal strømmen til den afbrydes på egnet vis. ADVARSEL Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er fuldstændigt afladet. Død eller alvorlige kvæstelser. Når strømforsyningen slukkes, skal du vente i mindst 1 min. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 143

144 8 Service Opbevaring 8.5 Opbevaring Overhold følgende henvisninger, hvis MOVIFIT -enheden skal tages ud af drift eller opbevares: Hvis MOVIFIT -enheden skal sættes ud af drift i længere tid og opbevares, skal åbne kabelgennemføringer lukkes, og der skal sættes beskyttelseskapper på tilslutningerne. Sørg for, at enheden ikke bliver udsat for mekaniske stød under opbevaringen. Følg anvisningerne vedrørende opbevaringstemperatur i kapitlet "Tekniske data". 8.6 Bortskaffelse Produktet består af: jern aluminium kobber plast elektroniske komponenter Bortskaf disse dele iht. gældende regler og bestemmelser! 144 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

145 Tekniske data Overensstemmelse 9 9 Tekniske data 9.1 Overensstemmelse CE-mærkning Lavspændingsdirektivet: Drevsystemet MOVIFIT opfylder forskrifterne i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): MOVIFIT og MOVIMOT er beregnet til at være komponenter til indbygning i maskiner og anlæg. De opfylder EMC-produktstandarden EN "Elektriske drev med variabel hastighed". Når installationshenvisningerne overholdes, er de pågældende forudsætninger for CE-mærkning af hele maskinen/anlægget, som er udstyret med ovennævnte omformere, opfyldt på grundlag af EMC-direktivet 2004/108/EF. Udførlige henvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i vejledningen "EMC i drevteknik" fra SEW-EURODRIVE EAC-mærkning Enhedsserien MOVIFIT opfylder kravene i det tekniske reglement i toldunionen mellem Rusland, Kasakhstan og Hviderusland. EAC-tegnet på typeskiltet attesterer overensstemmelsen med toldunionens sikkerhedskrav UL-godkendelse UL- og cul-godkendelsen af serien MOVIFIT -MC blev givet C-Tick C-Tick-godkendelsen for serien MOVIFIT -MC blev givet. C Tick dokumenterer overensstemmelse med ACA (Australian Communications Authority). Driftsvejledning MOVIFIT -MC 145

146 9 Tekniske data Generelle tekniske data 9.2 Generelle tekniske data Generelle tekniske data Tilslutningsspændinger U net AC 3 x 380 V -10 % AC 3 x 500 V +10 % Netfrekvens f net Hz ±10 % Netindgangsstrøm I net Afhængigt af de tilsluttede MOVIMOT, begrænset af motorbeskyttelsesafbryder til 12 A nominel strøm Ledningslængde mellem maks. 30 m (med SEW-hybridkabel, type B) MOVIFIT og MOVIMOT Afskærmning af hybridkabel Støjimmunitet opfylder EN Læg inderskærmene over EMC-afskærmningsbøjlen (ikke på ABOX med rundstik Intercontec), se kapitlet "Installationsforskrifter" Støjemission Grænseværdiklasse C2 iht. EN Omgivelsestemperatur Klimaklasse C (P N -reduktion: 3 % I N pr. K op til maks. 60 C) EN , klasse 3K3 Opbevaringstemperatur C (EN , klasse 3K3) Maks. tilladt vibrations- og stødbelastning IP-kapslingsklasse Iht. EN Kølingstype Selvkøling (DIN 41751) IP65 iht. EN (MOVIFIT -hus lukket og alle kabelgennemføringer og stik tætnet) Overspændingskategori III iht. IEC (VDE ) Forureningsklasse Installationshøjde (se kapitlet "Elektrisk installation" > "Installationsforskrifter") Masse h 2 iht. IEC (VDE ) inde i kabinettet h 1000 m: Ingen begrænsninger h > 1000 m: I N -reduktion med 1 % pr. 100 m h > 2000 m: U net -reduktion med AC 6 V pr. 100 m h maks = 4000 m EBOX: ca. 3,1 kg Standard-ABOX: ca. 4,5 kg Hybrid-ABOX: ca. 4,8 kg 9.3 Elektronikdata Generelle elektronikdata Elektronik- og sensorforsyning 24V_C(ontinuous) U IN = DC 24 V -15 %/+20 % iht. EN I E 500 ma, typisk 200 ma (for MOVIFIT -elektronik) plus op til 1500 ma (3 x 500 ma) til sensorforsyning (afhængigt af de tilsluttede sensorers antal og type) OBS! Ved tilførsel af 24V_S og 24V_P fra 24V_C skal nedenstående strømme lægges sammen! 146 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

147 Tekniske data Elektronikdata 9 Generelle elektronikdata Aktuatorforsyning 24V_S(witched) Omformerforsyning 24V_P Potentialadskillelse Afskærmning til busledninger U IN = DC 24 V -15 %/+20 % iht. EN I E 2000 ma (4 udgange med hver 500 ma eller 1 x sensorforsyning - gruppe 4 med 500 ma) U IN = DC 24 V -15 %/+20 % iht. EN I E 750 ma, typisk 450 ma ved 3 tilsluttede MOVIMOT Separate potentialer for: Feltbustilslutning (X30, X31) potentialfri SBUS-tilslutning (X35/1-3) potentialfri 24V_C for DI00 DI11, diagnoseinterface (X50), MOVIFIT -elektronik 24V_S for DO00 DO03 og DI12 DI15 24V_P for MOVIMOT -signaltilslutninger (X71, X81 og X91) 24V_O for integreret optionskort Lag afskærmning over EMC-metal-kabelforskruninger eller over EMC-afskærmningsbøjler (se kapitlet "Installationsforskrifter") Driftsvejledning MOVIFIT -MC 147

148 9 Tekniske data Binærindgange 9.4 Binærindgange Binærindgange Funktionsniveau "Classic" med PROFIBUS eller DeviceNet Antal indgange Funktionsniveau "Technology" med PROFIBUS Funktionsnivaue "Classic" eller "Technology" med PROFINET IO, EtherNet/IP eller Modbus/TCP Indgangstype PLC-kompatibel i henhold til EN (binære indgange type 1) Antal indgange, der kan aktiveres samtidigt Sensorforsyning (4 grupper) Nominel strøm Tilladt sumstrøm Spændingsfald internt Potentialereference R i ca. 4 kω, scanningscyklus 5 ms Signalniveau: +15 V +30 V -3 V +5 V "1" = kontakt lukket "0" = kontakt åben 8 16 ved 24 V 8 ved 28.8 V DC 24 V iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikker 500 ma pr. gruppe 2 A/1 A ved omgivelsestemperaturer over 30 C maks. 2 V Gruppe III Gruppe IV 24V_C 24V_S 9.5 Binærudgange DO00 DO03 Binærudgange Funktionsniveau "Classic" med PROFIBUS eller DeviceNet Antal udgange Udgangstype Nominel strøm Tilladt sumstrøm Lækstrøm Spændingsfald internt Potentialereference Funktionsniveau "Technology" med PROFIBUS Funktionsnivaue "Classic" eller "Technology" med PROFINET IO, EtherNet/IP eller Modbus/TCP PLC-kompatibel iht. EN , fremmedspændings- og kortslutningssikker 500 ma 2 A/1 A ved omgivelsestemperaturer over 30 C maks. 0.2 ma maks. 2 V 24V_S 148 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

149 Tekniske data Interfaces Interfaces SBus-interface SBus SBus-interface (ikke med funktionsniveau Classic) Tilslutningsteknik Interface til yderligere SBus-kompatible SEW-enheder CAN-bus iht. CAN-specifikation 2.0, del A og B Klemmer, M12 Transmissionsteknik iht. ISO Busafslutning 120 Ω afslutningsmodstand, som kan tilkobles via DIP-kontakt S RS485-interface RS485 RS485-interface Tilslutningsteknik Diagnoseinterface, ikke galvanisk adskilt fra MOVIFIT -elektronikken RJ10-stik Driftsvejledning MOVIFIT -MC 149

150 9 Tekniske data Interfaces Feltbusinterfaces Afhængigt af EBOX'ens og ABOX'en udførelse kan en af følgende protokoller anvendes til kommunikation: PROFIBUS-interface PROFIBUS Funktionsniveau Classic Technology PROFIBUS-protokolvarianter Understøttede baudrater Busafslutning Maksimal ledningslængde Adresseindstilling DP-ident-nummer Navn på GSD-fil 9,6 kbaud: 1200 m 19,2 kbaud: 1200 m 93,75 kbaud: 1200 m 187,5 kbaud: 1000 m 500 kbaud: 400 m 1,5 MBaud: 200 m 12 MBaud: 100 m PROFIBUS-DP/DPV1 9,6 kbaud 1,5 MBaud/3 12 MBaud (med automatisk registrering) Kan tilkobles via DIP-kontakt S1 Til yderligere udvidelse kan der kobles flere segmenter via repeater. Den maks. udvidelse/kaskadedybde står i håndbøgerne til DP-masteren eller repeater-modulerne. Adresse 1 til 125 kan indstilles via DIP-kontakt i tilslutningsboksen Classic 600A hex (24586 dec ) Classic SEW_600A.GSD Technology 600B hex (24587 dec ) Technology SEW_600B.GSD Navn på bitmap-fil Classic SEW600AN.BMP SEW600AS.BMP Technology SEW600BN.BMP SEW600BS.BMP 150 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

151 Tekniske data Interfaces 9 PROFINET-IO-interface PROFINET IO Funktionsniveau Classic Technology PROFINET-protokolvarianter Understøttede baudrater SEW-ident-nummer Enheds-ident-nummer 2 Tilslutningsteknik Integreret switch PROFINET-IO RT 100 MBit/s (fuld dupleks) 010A hex M12, RJ45 (Push-Pull) og RJ45-stik (i ABOX'en) understøtter autocrossing, autonegotiation Tilladte ledningstyper fra kategori 5, klasse D iht. IEC Maksimal ledningslængde (fra switch til switch) Navn på GSD-fil 100 m iht. IEEE GSDML-V2.2-SEW-MTXååååmmdd.xml GSDML-V2.1-SEW-MTXååååmmdd.xml Navn på bitmap-fil SEW-MTX-Classic.bmp SEW-MTX-Technology.bmp EtherNet/IP -interface EtherNet/IP Funktionsniveau Automatisk baudrateregistrering Tilslutningsteknik Integreret switch Technology 10 MBaud/100 MBaud M12, RJ45 (Push-Pull) og RJ45-stik (i ABOX'en) understøtter autocrossing, autonegotiation Maksimal ledningslængde 100 m iht. IEEE Adressering Producentidentifikation (vendor-id) Navn på EDS-filerne Navn på icon-filerne 4 Byte IP-adresse eller MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx) konfigurerbar via DHCP-server eller MOVITOOLS MotionStudio fra version 5.5, Standardadresse (afhængigt af positionen for DIP-kontakt S11) 013B hex SEW_MOVIFIT_TECH_ENIP.eds SEW_MOVIFIT_TECH_ENIP.ico Driftsvejledning MOVIFIT -MC 151

152 9 Tekniske data Interfaces Modbus/TCP-interface Modbus/TCP Funktionsniveau Automatisk baudrateregistrering Tilslutningsteknik Integreret switch Technology 10 MBaud/100 MBaud M12, RJ45 (Push-Pull) og RJ45-stik (i ABOX'en) understøtter autocrossing, autonegotiation Maksimal ledningslængde 100 m iht. IEEE Adressering Producentidentifikation (vendor-id) Understøttede tjenester 4 Byte IP-adresse eller MAC-ID (00-0F-69-xx-xx-xx) konfigurerbar via DHCP-server eller MOVITOOLS MotionStudio fra version 5.5, Standardadresse (afhængigt af positionen for DIP-kontakt S11) 013B hex FC3, FC16, FC23, FC43 DeviceNet -interface DeviceNet Funktionsniveau Classic Technology Protokolvarianter Understøttede baudrater Master-slave-connection-sæt med polled I/O og bitstrobe I/O 500 kbaud 250 kbaud 125 kbaud Ledningslængde DeviceNet Se DeviceNet specifikation V 2.0 Busafslutning 500 kbaud 100 m 250 kbaud 250 m 125 kbaud 500 m 120 Ω (skal tilkobles eksternt) Procesdatakonfiguration Se håndbogen "MOVIFIT Bitstrobe response Adresseindstilling funktionsniveau Classic.." Se håndbogen "MOVIFIT funktionsniveau Technology.." Tilbagemelding om enhedstilstand via bitstrobe I/O-dataene DIP-kontakt Navn på EDS-filerne SEW_MOVIFIT_Classic.eds SEW_MOVIFIT_TECH_DNET.eds Navn på icon-filerne SEW_MOVIFIT_Classic.ico SEW_MOVIFIT_TECH_DNET.ico 152 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

153 Tekniske data Hybridkabel, kabeltype "B" og "B/2,5" Hybridkabel, kabeltype "B" og "B/2,5" Mekanisk opbygning B BK L 1 BK L 2 WH 0V OG RS+ GN RS- WH 0V RD 24V [1] BK L 3 GNYE Kabeltype B B/2, Forsyningsledninger: 4 x 1,5 mm 2 4 x 2,5 mm 2 Par styreledninger: 2 x 0,75 mm 2 2 x 0,75 mm 2 Styreledergruppe: 3 x 0,75 mm 2 3 x 0,75 mm 2 Koreisolering: TPE-E (polyester) TPE-E (polyester) Leder: Uisoleret E-CU-litzetråd, ekstra fine ledninger af enkelte tråde på 0,1 mm Afskærmning: af E-Cu-tråd, fortinnet af E-Cu-tråd, fortinnet Diameter i alt: 13,2 13,8 mm 14,4 15,2 mm Den udvendige kappes farve: Isolering af udvendig kappe: Sort TPE-U (polyurethan) Sort TPE-U (polyurethan) Elektriske egenskaber Kabeltype B B/2,5 Ledermodstand for 1,5/2,5 mm 2 (20 C): maks. 13 Ω/km maks. 8 Ω/km Ledermodstand for 0,75 mm 2 (20 C): maks. 26 Ω/km maks. 26 Ω/km Driftsspænding for leder 1,5/2,5 mm 2 : maks. 600 V maks. 600 V iht. iht. Driftsspænding for leder 0,75 mm 2 : maks. 600 V maks. 600 V iht. iht. Isolationsmodstand ved 20 C: min. 20 MΩ x km min. 20 MΩ x km Driftsvejledning MOVIFIT -MC 153

154 9 Tekniske data Hybridkabel, kabeltype "B" og "B/2,5" Mekaniske egenskaber Anvendelig til slæbekæder Bøjecyklusser > 2,5 mio. Kørehastighed 3 m/sek. Bøjeradius i slæbekæden: i fast montering: Torsionsstyrke (f.eks. drejebordsapplikationer) Torsion ±180 på en ledningslængde > 1 m Torsionscyklusser > BEMÆRK 10 x diameter 5 x diameter Hvis der i løbet af bevægelsesforløbet opstår bøjningsskift og høj torsionsbelastning på en længde < 3 m, skal de mekaniske randbetingelser kontrolleres nøje. Kontakt i dette tilfælde SEW-EURODRIVE Termiske egenskaber Forarbejdning og drift: C (belastningsevne iht. DIN VDE ) C iht. Transport og opbevaring C (belastningsevne iht. DIN VDE ) C iht. Flammehæmmende iht. UL1581 Vertical Wiring Flame Test (VW-1) Flammehæmmende iht. CSA C22.2 Vertical Flame Test (FT-1) Kemiske egenskaber Kabeltype B B/2,5 Modstandsdygtig mod olie: Iht. VDE 0472 Paragraf 803, testtype B Iht. VDE 0282 Del 10 HD S1 Generelt modstandsdygtig mod brændstof (f.eks. diesel, benzin) iht. DIN ISO 6722, del 1 og 2 Generelt modstandsdygtig mod syrer, lud og rengøringsmidler Generelt modstandsdygtig mod støv (f.eks. bauxit, magnesit) Isolerings- og kappematerialer er halogenfri iht. VDE 0472, del 815 Inden for det specificerede temperaturområde fri for stoffer, der kan virke forstyrrende på lakbefugtningsmidler (silikonefri) 154 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

155 Tekniske data Tilbehør Tilbehør Forskruning type Billede Indhold Størrelse Varenummer M12-lukning til stikforbindere med udvendigt gevind 10 stk. M12 x (af rustfrit stål) M12-lukning til stikforbindere med indvendigt gevind 10 stk. M12 x (af rustfrit stål) Trykudligningsforskruning (af rustfrit stål) 1 stk. M16 x Ethernet-blindprop til Push-Pull-RJ45-hunstik 10 stk stk Ethernet-adapter RJ45 M12 RJ45 (intern) M12 (ekstern) Der skal anvendes 2 stk. pr. enhed. 1 stk Driftsvejledning MOVIFIT -MC 155

156 9 Tekniske data Målskitser 9.9 Målskitser MOVIFIT størrelse 1 med standard-monteringsskinne min. 40 Z min. 50 [1] min min. 191 [2] Z [1] Afstanden på 104 mm forneden er kun nødvendig til ABOX med rundstik (Intercontec) og motorudgang nedad. [2] Afstanden på 191 mm foran er kun nødvendig til ABOX med rundstik (Intercontec) og motorudgang foran. 156 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

157 Tekniske data Målskitser MOVIFIT størrelse 1 med ekstra monteringsskinne af rustfrit stål /M min. 40 Z min. 50 [1] min min. 191 [2] Z /M [1] Afstanden på 104 mm forneden er kun nødvendig til ABOX med rundstik (Intercontec) og motorudgang nedad. [2] Afstanden på 191 mm foran er kun nødvendig til ABOX med rundstik (Intercontec) og motorudgang foran. Driftsvejledning MOVIFIT -MC 157

158 9 Tekniske data Målskitser ABOX med rundt stik (Intercontec), motorudgang nedad Nedenstående illustration viser den mindst påkrævede monteringsafstand for hybrid- ABOX med rundt stik (Intercontec), motorudgang nedad: [2] 113 R75 [1] [1] Rørkablets min. tilladte bøjeradius: 75 mm [2] Minimumsafstand til ABOX forneden: 104 mm 158 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

159 Tekniske data Målskitser ABOX med rundt stik (Intercontec), motorudgang fremad Nedenstående illustration viser den mindst påkrævede monteringsafstand for hybrid- ABOX med rundt stik (Intercontec), motorudgang foran: [2] 191 [1] R [1] Rørkablets min. tilladte bøjeradius: 75 mm [2] Minimumsafstand til ABOX foran: 191 mm Driftsvejledning MOVIFIT -MC 159

160 10 Overensstemmelseserklæring 10 Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale tekst SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter Enheder i serien MOVIFIT FC MOVIFIT MC i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF Dette omfatter opfyldelsen af beskyttelsesmålene i "Elektrisk forsyning" iht. bilag I, nr , iht. lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og 2006/95/EF. EMC-direktiv 2004/108/EF 4) anvendte harmoniserede standarder: EN ISO :2008 EN :2007 EN : A1:2012 4) De angivne produkter er i henhold til EMC-direktivet ikke produkter, der kan anvendes selvstændigt. Først efter integrering i et komplet system kan disse vurderes med henblik på EMC. Vurderingen af produktet blev dokumenteret i en typisk anlægskonstellation. Bruchsal Johann Soder Sted Dato Teknisk direktør a) b) a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) Befuldmægtiget til at sammenstille de tekniske bilag med identisk producentadresse 160 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

161 Overensstemmelseserklæring 10 EF-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale tekst SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter Enheder i serien MOVIFIT FC MOVIFIT MC i forbindelse med S11 PROFIsafe i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF Dette omfatter opfyldelsen af beskyttelsesmålene i "Elektrisk forsyning" iht. bilag I, nr , iht. lavspændingsdirektiv 73/23/EØF og 2006/95/EF. EMC-direktiv 2004/108/EF 4) anvendte harmoniserede standarder: EN ISO :2008 EN 62061:2005 EN :2007 EN : A1:2012 4) De angivne produkter er i henhold til EMC-direktivet ikke produkter, der kan anvendes selvstændigt. Først efter integrering i et komplet system kan disse vurderes med henblik på EMC. Vurderingen af produktet blev dokumenteret i en typisk anlægskonstellation. Bruchsal Johann Soder Sted Dato Teknisk direktør a) b) a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) Befuldmægtiget til at sammenstille de tekniske bilag med identisk producentadresse Driftsvejledning MOVIFIT -MC 161

162 10 Overensstemmelseserklæring EF-overensstemmelseserklæring SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter Enheder i serien MOVIFIT FC MOVIFIT MC i forbindelse med S12A / S12B Drive Safety Option i henhold til maskindirektiv 2006/42/EF 1) lavspændingsdirektiv 2006/95/EF EMC-direktiv 2004/108/EF 4) anvendte harmoniserede standarder: EN ISO :2008 5) EN :2007 EN :2007 EN : A1:2012 1) Produkterne er beregnet til indbygning i maskiner. Idriftsættelsen er forbudt, indtil det er blevet konstateres, at maskinerne, i hvilke produkterne skal indbygges, overholder bestemmelserne i det ovennævnte Maskindirektiv. 4) De angivne produkter er i henhold til EMC-direktivet ikke produkter, der kan anvendes selvstændigt. Først efter integrering i et komplet system kan disse vurderes med henblik på EMC. Vurderingen er blevet dokumenteret for en typisk anlægsudførelse, dog ikke for det enkelte produkt. 5) Alle sikkerhedsrelevante krav i den produktspecifikke dokumentation (driftsvejledning, håndbog osv.) skal overholdes under produktets livstidscyklus. Bruchsal Johann Soder Sted Dato Teknisk direktør a) b) a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) Befuldmægtiget til at sammenstille de tekniske bilag med identisk producentadresse 162 Driftsvejledning MOVIFIT -MC

163 Adresseliste Adresseliste Tyskland Hovedkontor Fabrik (produktion) Salg Fabrik (produktion)/ industrigear Service Competence Center Drive Technology Center Bruchsal Bruchsal Mekanik/mekatronik Elektronik Nord Øst Syd Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Drive Service Hotline/24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på serviceafdelinger i Tyskland fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Algeriet Salg Algier REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tlf Fax Argentina Fabrik (montage) Salg Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires Tlf Fax Australien Fabrikker (montage) Salg Service Melbourne Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Tlf Fax Belgien Fabrik (montage) Salg Service Service Competence Center Bruxelles Industrigear SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 163

164 11 Adresseliste Brasilien Fabrik (produktion) Salg Service Fabrikker (montage) Salg Service São Paulo Rio Claro Joinville Indaiatuba SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT SEW ATENDE SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: Rio Claro / SP SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, Pirabeiraba Joinville / SC SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km Indaiatuba / SP Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Bulgarien Salg Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Salg Douala Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P Douala Tlf Fax Tlf Fax Canada Fabrikker (montage) Salg Service Toronto Vancouver Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Yderligere adresser på serviceafdelinger i Canada fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Chile Fabrik (montage) Salg Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tlf Fax China Fabrik (produktion) Fabrik (montage) Salg Service Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC

165 Adresseliste 11 China Fabrik (montage) Salg Service Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan Xi'An SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An Yderligere adresser på serviceafdelinger i Kina fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Columbia Fabrik (montage) Salg Service Bogota SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Fax Danmark Fabrik (montage) Salg Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tlf Fax Elfenbenskysten Salg Abidjan SICA Société industrielle & commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26 Tlf Fax Estland Salg Tallinn ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Finland Fabrik (montage) Salg Service Hollola SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Service Hollola SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 FIN Hollola Fabrik (produktion) Fabrik (montage) Karkkila Forenede Arabiske Emirater Salg Service Sharjah SEW Industrial Gears OY Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 165

166 11 Adresseliste Frankrig Fabrik (produktion) Salg Service Hagenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Fabrik (produktion) Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Fabrik (montage) Salg Service Bordeaux Lyon Nantes Paris SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Yderligere adresser på serviceafdelinger i Frankrig fås på forespørgsel. Tlf Fax Tlf Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Gabon Salg Libreville ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Grækenland Salg Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Tlf Fax Tlf Fax Holland Fabrik (montage) Salg Service Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tlf Fax Service: 0800-SEWHELP Hongkong Fabrik (montage) Salg Service Hongkong SEW-EURODRIVE Ltd. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax Hviderusland Salg Minsk SEW-EURODRIVE BY Rybalko Str. 26 BY Minsk Tlf / Fax Indien Firmahovedsæde Fabrik (montage) Salg Service Fabrik (montage) Salg Service Vadodara Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tlf , Fax , Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC

167 Adresseliste 11 Irland Salg Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Fax Israel Salg Tel Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Fax Italien Fabrik (montage) Salg Service Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf Fax Japan Fabrik (montage) Salg Service Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tlf Fax Kasakhstan Salg Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Kenya Salg Nairobi Barico Maintenances Ltd Kamutaga Place Commercial Street Industrial Area P.O.BOX Nairobi Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Tlf /5 Fax Kroatien Salg Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tlf Fax Letland Salg Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Salg Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Salg Jordan/Kuwait/ Beirut Saudi-Arabien/Syrien Litauen After Sales Service Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut After Sales Service Salg Alytus UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 167

168 11 Adresseliste Luxembourg Fabrik (montage) Salg Service Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tlf Fax Madagaskar Salg Antananarivo Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar Tlf Fax Malaysia Fabrik (montage) Salg Service Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf Fax Marokko Salg Service Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL 2 bis, Rue Al Jahid Mohammedia Tlf /81 Fax Mexico Fabrik (montage) Salg Service Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tlf Fax Mongoliet Salg Ulaanbaatar SEW-EURODRIVE Representative Office Mongolia Olympic street 8, 2nd floor Juulchin corp bldg., Sukhbaatar district, Ulaanbaatar Namibia Salg Swakopmund DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund Tlf Fax Tlf Fax New Zealand Fabrikker (montage) Salg Service Auckland Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf Fax Tlf Fax Nigeria Salg Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate (Ogba Scheme) Adeniyi Jones St. End Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos Nigeria Norge Fabrik (montage) Salg Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf (0) Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC

169 Adresseliste 11 Pakistan Salg Karachi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tlf Fax Paraguay Salg Fernando de la Mora SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción Departamento Central Fernando de la Mora, Barrio Bernardino Tlf Fax Peru Fabrik (montage) Salg Service Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf Fax Polen Fabrik (montage) Salg Service Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Service Tlf / Fax Tlf Fax Linia serwisowa Hotline 24H Tlf ( SEW SEW) Portugal Fabrik (montage) Salg Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf Fax Rumænien Salg Service Bukarest Sialco Trading SRL str. Brazilia nr Bucuresti Tlf Fax Rusland Fabrik (montage) Salg Service St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tlf Fax Schweiz Fabrik (montage) Salg Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein (ved Basel) Tlf Fax Senegal Salg Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Serbien Salg Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB Beograd Singapore Fabrik (montage) Salg Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Tlf / Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 169

170 11 Adresseliste Slovakiet Salg Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Slovenien Salg Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO 3000 Celje Tlf Fax Spanien Fabrik (montage) Salg Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Storbritannien Fabrik (montage) Salg Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX Tlf Fax Drive Service Hotline/24-timers tilkaldevagt Tlf Sverige Fabrik (montage) Salg Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf Fax Swaziland Salg Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200 Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC

171 Adresseliste 11 Sydafrika Fabrikker (montage) Salg Service Johannesburg Kapstaden Durban Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 48 Prospecton Road Isipingo Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tlf Fax Tlf Fax Telex Tlf Fax Tlf Fax Sydkorea Fabrik (montage) Salg Service Ansan Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. No , Songjeong - dong Gangseo-ku Busan Tlf Fax Tlf Fax Tanzania Salg Dar es-salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA Plot 52, Regent Estate PO Box Dar Es Salaam Tlf Fax Thailand Fabrik (montage) Salg Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tlf Fax Tjekkiet Salg Fabrik (montage) Service Hostivice Drive Service Hotline/24-timers tilkaldevagt SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Floriánova Hostivice HOT-LINE (800 SEW SEW) Tlf Fax Service: Tlf Fax Tunesien Salg Tunis T.M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tyrkiet Fabrik (montage) Salg Service Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No Gebze Kocaeli Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 171

172 11 Adresseliste Ukraine Fabrik (montage) Salg Service Dnipropetrovsk ООО «СЕВ-Евродрайв» ул.рабочая, 23-B, офис Днепропетровск Тел Факс Ungarn Salg Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tlf Fax USA Fabrik (produktion) Fabrik (montage) Salg Service Fabrikker (montage) Salg Service Southeast Region SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C Northeast Region SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey Midwest Region Southwest Region Western Region SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Yderligere adresser på serviceafdelinger i USA fås på forespørgsel. Tlf Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Venezuela Fabrik (montage) Salg Service Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tlf Fax Vietnam Salg Ho Chi Minh City Alle brancher, bortset fra havne og offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Zambia Hanoi Havne og offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City Salg Kitwe EC Mining Limited Plots No & 5294,Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC

173 Adresseliste 11 Ægypten Salg Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tlf Fax Østrig Fabrik (montage) Salg Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Driftsvejledning MOVIFIT -MC 173

174 Stikordsfortegnelse Stikordsfortegnelse Numerisk 24 V, projektering strøm/effekt V-fordelerklemme, tilslutning V-klemme, tilslutning V-spændingsniveauer, betydning V_C-spænding V_O-spænding V_P-spænding V_S-spænding A ABOX Hybrid, bussystemer... 67, 70, 73 Hybrid, måltegninger Hybrid, versioner... 67, 70, 73 MTA...-S , beskrivelse MTA...-S , udførelser MTA...-S , versioner MTA...-S , udførelser MTA...-S , versioner MTA...-S , udførelser MTA...-S , versioner MTA...-S , udførelser MTA...-S , versioner Standard, beskrivelse Standard, bussystemer Standard, måltegninger Standard, versioner Enhedsmærkning Hybrid Hybrid, beskrivelse... 16, 66, 69, 72, 75, 78 Hybrid, bussystemer... 76, 79 Hybrid, tilslutning hybridkabel Hybrid, versioner... 76, 79 Kombinationer EBOX MTA...-G , beskrivelse MTA...-G , udførelser MTA...-G , versioner MTA...-G , beskrivelse MTA...-G , udførelser MTA...-G , versioner MTA...-I , beskrivelse MTA...-I , udførelser MTA...-I , versioner MTA...-I , beskrivelse MTA...-I , udførelser MTA...-I , versioner MTA...-S , beskrivelse MTA...-S , beskrivelse MTA...-S , beskrivelse Standard Standard, aktivering af klemmer Standard, beskrivelse Standard, tilslutning hybridkabel Standard, tilslutning PROFIBUS Typebetegnelse Typeskilt Udførelser, oversigt Adressering DeviceNet PROFIBUS Advarselshenvisninger Faresymbolernes betydning... 6 Afskærmning Afslutningsmodstand PROFIBUS SBus Afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger... 5 Aktivering af klemmerne Anden gældende dokumentation... 7 Ansvarsfraskrivelse... 7 B Baudrate, DeviceNet Beskyttelsesanordninger Binærindgange Binærudgange Blindpropper Borebillede Størrelse 1 med standardskinne Størrelse 1 med rustfri stålskinne/m Bortskaffelse Busafslutning, PROFIBUS C CE-mærkning C-Tick /DA 01/ Driftsvejledning MOVIFIT -MC

175 Stikordsfortegnelse /DA 01/15 D Derating DeviceNet Adressering Baudrate Idriftsættelse Indstilling af baudrate Indstilling af MAC-ID Interface LED'er Tekniske data Topologi Diagnoseinterface, tilslutning Dokumentation, ekstra... 7 Dokumenter, ekstra... 7 Drift Drift, sikkerhedsanvisninger Driftsvisninger E EAC EBOX Beskrivelse Enhedsmærkning Kombinationer med hybrid-abox Kombinationer med standard-abox Typebetegnelse Typeskilt Udførelser, oversigt Eftersyn EI7. Egenskaber Tilslutning Tilslutningsdiagram Elektrisk installation Elektrisk tilslutning Elektronikdata EMC-kabelsamlinger Encoder EI7., tilslutning Energibus Tilslutningseksempler Energifordeling Enhedsdiagnose Enhedsmærkning ABOX EBOX Enhedsopbygning ABOX (passiv tilslutningsenhed) EBOX (elektronik) Oversigt Typebetegnelse EtherNet/IP Idriftsættelse med Interface LED'er Tekniske data Topologi EtherNet/IP -klemme, tilslutning F Faresymboler Betydning... 6 FE, definition Fejlstrømsrelæ Forskruninger Stikforbinder Trykudligning Forudsætninger for idriftsættelse FS-logo Funktionel sikkerhed, FS-logo G Generelle LED'er H Hejseværksanvendelser... 9 Henvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 5 Faresymbolernes betydning... 6 Hybrid-ABOX Bussystemer, tilgængelige... 67, 70, 73 Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Måltegninger Versioner... 67, 70, 73 Beskrivelse... 66, 69, 72, 75, 78 Bussystemer, tilgængelige... 76, 79 SBus-klemme Tilslutning 24 V-fordelerklemme Driftsvejledning MOVIFIT -MC 175

176 Stikordsfortegnelse Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning EtherNet/IP -klemme Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning Modbus/TCP-klemme Tilslutning motorklemme Tilslutning MOVIMOT -klemme Tilslutning netklemme Tilslutning PROFINET-klemme Versioner... 76, 79 Hybridkabel I Oversigt Kabeltype "B" Kabeltype "B/2,5" Tilslutning... 52, 106, 108 I/O-klemme med PROFIsafe-optionskort, tilslutning I/O-klemme med safety-option S12A, tilslutning.. 61 I/O-klemme med safety-option S12B, tilslutning.. 62 I/O-klemme, tilslutning Idriftsættelse Busafslutning, PROFIBUS Forudsætninger Med DeviceNet Med EtherNet/IP Med Modbus/TCP Med PROFIBUS Med PROFINET IO MOVIFIT MOVIFIT -MC MOVIMOT Idriftsættelseshenvisninger Indgange Indstilling af baudrate Indstilling af MAC-ID Installation (elektrisk) Installationstopologi UL-kompatibel installation Installation (mekanisk) Monteringsanvisninger Tilspændingsmomenter Åbne-/lukkemekanisme Installationsforskrifter Derudover til standard-abox Kabelsko V-spændingsniveauer, betydning V-spændingsniveauer, tilslutning V_C, betydning V_O, betydning V_P, betydning V_S, betydning Aktivering af klemmerne Beskyttelsesanordninger Derating Energifordeling FE, definition Kontrol af ledningsføring Ledningsbeskyttelse Mekanisk installation Netkontaktor Opstillingshøjder PE, definition PE-tilslutning Potentialudligning Stikforbinder Tilslutning af netledninger Tilslutning med hybridkabel Tilslutning PROFIBUS Installationsplanlægning, EMC-korrekt Installationstopologi Integrerede sikkerhedshenvisninger... 6 Interface DeviceNet -interface EtherNet/IP -interface Modbus/TCP-interface PROFIBUS-interface PROFINET-IO-interface SBus-interface IP-parametre for EtherNet/IP IP-parametre for Modbus/TCP IP-parametre for PROFINET IO J Jumperstik STO K Kabelsko Kontrol af ledningsføring /DA 01/ Driftsvejledning MOVIFIT -MC

177 Stikordsfortegnelse /DA 01/15 Korrekt anvendelse... 9 L LED "24V-C" "24V-S" "BIO" "BUS-F" , 129, 133 "DI.." "DO.." "FDI." "FDI.." "FDO." "FDO.." "F-FUNC" "F-STATE" , 141 "link/act 1" , 136 "link/act 2" , 136 "MOD/Net" "MS" "NS" "PIO" "RUN" , 134 "SF/USR" "STO" For DeviceNet For EtherNet/IP For Modbus/TCP For option S For PROFIBUS For PROFINET IO For PROFIsafe For safety-option S Generelt Ledningsbeskyttelse Ledningssikring Låseskruer M Mekanisk installation Installationsforskrifter Tilladt monteringsposition Modbus/TCP Idriftsættelse med Interface LED'er Tekniske data Topologi Modbus/TCP-klemme, tilslutning Montering Blindpropper EMC-kabelsamlinger Åbne-/lukkemekanisme Monteringsposition, tilladt MOVIFIT -MC Idriftsættelse MOVIMOT -klemme, tilslutning MTA...-G Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme Udførelser Versioner MTA...-G Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme Udførelser Versioner MTA...-I Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Driftsvejledning MOVIFIT -MC 177

178 Stikordsfortegnelse Tilslutning med hybridkabel Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme Udførelser Versioner MTA...-I Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme Udførelser Versioner MTA...-S Beskrivelse Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Udførelser Versioner Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning EtherNet/IP -klemme Tilslutning I/O-klemme Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning Modbus/TCP-klemme Tilslutning MOVIMOT -klemme Tilslutning netklemme Tilslutning PROFIBUS-klemme Tilslutning SBus-klemme MTA...-S Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Udførelser Versioner Aktivering af klemmerne Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning EtherNet/IP -klemme Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning Modbus/TCP-klemme Tilslutning MOVIMOT -klemme Tilslutning netklemme Tilslutning PROFINET-klemme Tilslutning SBus-klemme MTA...-S Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Udførelser Versioner Aktivering af klemmerne Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning MOVIMOT -klemme Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme MTA...-S Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Udførelser Versioner Aktivering af klemmerne Beskrivelse Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning MOVIMOT -klemme /DA 01/ Driftsvejledning MOVIFIT -MC

179 Stikordsfortegnelse /DA 01/15 Tilslutning netklemme Tilslutning SBus-klemme Mærker... 7 Målgruppe... 8 Måltegninger N Netklemme, tilslutning Netkontaktor O Opbevaring... 9, 144 Ophavsret... 7 Opstilling Opstillingshøjder Option S11 LED'er Option S12 P LED'er PE, definition PE-tilslutning Potentialudligning... 35, 37 Produktnavne... 7 PROFIBUS Adressering Afslutningsmodstand Idriftsættelse med LED'er Tekniske data Topologi, klemmetilslutning Topologi, med stikforbindere PROFIBUS-interface PROFIBUS-klemme, tilslutning PROFINET IO Idriftsættelse med Interface LED'er Tekniske data Topologi PROFINET-klemme, tilslutning PROFIsafe LED'er PROFIsafe S11 (optionskort), tilslutning af I/Oklemmer Projektering 24 V-spændingsforsyning R Reklamationsret... 7 S S11 LED'er S12 FS80-logo LED'er S12A safety-option, tilslutning I/O-klemmer S12B safety-option, tilslutning I/O-klemmer Safety-option S12 LED'er Safety-option S12A, tilslutning I/O-klemmer Safety-option S12B, tilslutning I/O-klemmer SBus Tekniske data Afslutningsmodstand SBus-interface SBus-klemme, tilslutning Service Bortskaffelse Enhedsdiagnose SEW-elektronikservice Signalord i sikkerhedshenvisninger... 5 Sikker afbrydelse Sikkerhedsfunktioner... 9 Sikkerhedshenvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 5 Drift Elektrisk tilslutning Generelt... 8 Korrekt anvendelse... 9 Målgruppe... 8 Opbygning af de afsnitsafhængige... 5 Opbygning af de integrerede... 6 Opstilling Sikker adskillelse Transport, opbevaring... 9 SNI-kabler Spændingsforsyning 24 V Spændingsniveauer 24 V, betydning Standard-ABOX Beskrivelse Driftsvejledning MOVIFIT -MC 179

180 Stikordsfortegnelse Bussystemer, tilgængelige Ekstra installationsforskrifter Kabelsko Måltegninger Versioner Aktivering af klemmerne Tilslutning 24 V-fordelerklemme Tilslutning 24 V-klemme Tilslutning diagnoseinterface Tilslutning EtherNet/IP -klemme Tilslutning I/O-klemme Tilslutning I/O-klemme med option S Tilslutning I/O-klemme med option S12A Tilslutning I/O-klemme med option S12B Tilslutning med hybridkabel Tilslutning Modbus/TCP-klemme Tilslutning MOVIMOT -klemme Tilslutning netklemme Tilslutning PROFIBUS Tilslutning PROFIBUS-klemme Tilslutning PROFINET-klemme Tilslutning SBus-klemme Standsning Stikforbinder STO FS01-logo Jumperstik T Tekniske data Binærindgange Binærudgange DO00 DO CE-mærkning C-Tick Generelle elektronikdata Generelle tekniske data Generelt Interface Måltegninger UL-godkendelse Tilbehør Kabel Tilladt monteringsposition Tilslutning Feltbusser V-fordelerklemme V-klemme V-spændingsniveauer DeviceNet Diagnoseinterface Encoder EI Energibus, klemmetilsutning, 1 x 24 V Energibus, klemmetilsutning, 2 x 24 V EtherNet/IP EtherNet/IP -klemme Hybridkabel... 52, 106, 108 I/O-klemme I/O-klemme med PROFIsafe-option S I/O-klemme med safety-option S12A I/O-klemme med safety-option S12B Installationstopologi Modbus/TCP Modbus/TCP-klemme MOVIMOT -klemme Netklemme Pc/bærbar computer PE PROFIBUS PROFIBUS via klemmer PROFIBUS via M12-stik PROFIBUS-klemme PROFINET IO PROFINET-klemme PROFIsafe-option S11, I/O-klemmer Safety-option S12A, I/O-klemmer Safety-option S12B, I/O-klemmer SBus-klemme Tilslutning af bærbar computer Tilslutning af netledninger Tilslutning af pc Tilslutningskabel Tilspændingsmomenter Blindpropper EMC-kabelsamlinger Topologi DeviceNet EtherNet/IP Modbus/TCP PROFIBUS via klemmer PROFIBUS via M12-stik PROFINET IO /DA 01/ Driftsvejledning MOVIFIT -MC

181 Stikordsfortegnelse Transport... 9 Typebetegnelse ABOX EBOX Typenøgle ABOX EBOX Typeskilt ABOX EBOX U Y Y-adapter Å Åbne-/lukkemekanisme Ud-af-sættelse Udførelser MTA...-S MTA...-S MTA...-S MTA...-S MTA...-G MTA...-G MTA...-I MTA...-I Udgange UL-godkendelse UL-korrekt installation USB11A V Vedligeholdelse Værktøjer X /DA 01/15 X1, netklemmer X11, DeviceNet -stikforbinder X11, Ethernet-stikforbinder... 91, 92 X11, PROFIBUS-stikforbinder (indgang) X12, Ethernet-stikforbinder... 91, 92 X12, PROFIBUS-stikforbinder (udgang) X21 X38, I/O-stikforbindere X50, diagnoseinterface X70F, STO-stikforbinder (option) X75, MOVIMOT -stikforbinder X85, MOVIMOT -stikforbinder X95, MOVIMOT -stikforbinder Driftsvejledning MOVIFIT -MC 181

182

183

184 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC

Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Driftsvejledning Decentrale motorsystemer MOVIFIT -FC Udgave 07/2012 17060893 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22513140_0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/2016 22513140/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5

Driftsvejledning. Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Driftsvejledning Sikkerhedsafbryder > 8537/2 > 8537/5 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Generelle oplysninger...2 3 Generelle sikkerhedsanvisninger...3 4 Formålsbestemt

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA

Håndbog. open. Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere. Udgave 11/ / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service open Drivsystem til decentral installation af DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2008 16738497 / DA Håndbog

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000

Håndbog. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere. Udgave 07/ / DA P R O F I B U S FC240000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere FC240000 Udgave 07/2006

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere

Kompakt håndbog P R O F I B U S. Drivsystem til decentral installation PROFIBUS-interfaces, -feltfordelere Transmissionsteknik \ utomatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog P R O F I PROCESS FIELD US U S Drivsystem til decentral installation PROFIUS-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/2009

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up)

Motorer til 3-punktstyring AMV 13 SU, AMV 23 SU sikkerhedsfunktion (spring up) Motorer til 3-punktstyring, sikkerhedsfunktion (spring up) Beskrivelse Motorerne med sikkerhedsfunktion anvendes hovedsageligt med VZ-ventiler () eller med VS-, VM- eller VB-ventiler (, ). Sikkerhedsfunktionen

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne

EMO T. Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne EMO T Aktuatorer Termoelektrisk aktuator med høj ydeevne IMI TA / eguleringsventiler / EMO T EMO T Anvendes sammen med TBV-C eller tilsvarende ON/OFF reguleringsventiler, den højtydende EMO T aktuator

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Bimetal-temperaturswitch

Bimetal-temperaturswitch Side 1/6 Bimetal-temperaturswitch Bemærkninger Elektromekanisk temperaturswitch med fast setpunkt Beskyttelsesklasse max. IP67 Nem montering Brydeevne op til 2,5 kva Kort beskrivelse Bimetal-temperaturswitchen

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm

Mulig, bemærk effektforbrug. Funktionsdata Moment Min. 1 Nm eknisk datablad CQKA-SR SuperCap drejemotor til zone ventiler ominel spænding AC/DC V Modulerende styring Hurtig montering af motor Variabel flow indstilling års levetid for SuperCaps Sikkerhedsstilling

Læs mere

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk

Driftsvejledning. TruTool TKF 700 (1A1) dansk Driftsvejledning TruTool TKF 700 (1A1) dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.2 Tekniske data...7 Garanti Reservedelsliste Adresser 2 Sikkerhed E459DA_05.DOC

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer

Montage Loft- gavl- & tagventilatorer Placering og montering eksterne motorer: Ved valg af en løsning med ekstern motor opnås primært to fordele: 1) Nedsættelse af støjniveau fra motor. Op til 50% i bedste fald. 2) Afhængig af anvendt motorstørrelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation

ODIN måler Elmåler fra ABB. Teknisk dokumentation ODIN måler Elmåler fra Teknisk dokumentation ODIN måler Indhold Generel beskrivelse... 2 OD4165 direkte tilslutning, 3-faset måler op til og med 65 A... 3 OD4110 transformertilslutning, 3-faset måler...

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere