Kompakt driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompakt driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Tilspændingsmomenter Elektrisk installation Installationsanvisninger Tilslutning af MOVIMOT Forbindelse mellem MOVIMOT og motor ved montering tæt på motoren Tilslutning af pc Idrifttagning "Easy" Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switches S Beskrivelse af DIP-switches S Idrifttagning med binærstyring Supplerende anvisninger ved (forskudt) montering tæt på motoren Idrifttagning "Easy" med RS-485-interface/feltbus Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Idrifttagningsforløb Drift Driftsvisning Service Status- og fejlvisning Udskiftning af enheder Overensstemmelseserklæring Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 3

4 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang 1 Generelle anvisninger 1.1 Denne vejlednings omfang Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af oplysninger vedrørende MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Bemærk, at denne vejledning ikke kan erstatte den udførlige driftsvejledning. Læs først den udførlige driftsvejledning, før du arbejder med MOVIMOT MM..D. Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledninger i den udførlige driftsvejledning og i driftsvejledningen "Vekselstrømsmotorer DR , 315". Det er en forudsætning for fejlfri drift af MOVIMOT MM..D og en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Den udførlige driftsvejledning samt yderligere vejledninger til MOVIMOT MM..D findes i pdf-format på den medfølgende cd eller dvd. Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE ligger i pdf-format til download på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: 4 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

5 Generelle anvisninger Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at betjene systemet Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger har til formål at undgå personskader eller materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De efterfølgende sikkerhedsanvisninger drejer sig først og fremmest om brugen af MOVIMOT -systemet. Ved anvendelse af andre SEW-komponenter skal sikkerhedsanvisningerne for disse komponenter, som findes i de tilhørende vejledninger, også overholdes. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Afhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen. 2.3 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal foretages af autoriserede teknikere (overhold IEC 60364, CENELEC HD 384 og/eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 samt nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 6 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

7 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse MOVIMOT -frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Ved montering i maskiner er idrifttagning af MOVIMOT -frekvensomformere (dvs. start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. Idrifttagning (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). MOVIMOT -frekvensomformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT -frekvensomformeren. Tekniske data og tilslutningskrav fremgår af typeskiltet og vejledningen og skal altid overholdes Sikkerhedsfunktioner MOVIMOT -frekvensomformere må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre dette er beskrevet og udtrykkeligt tilladt Hejseværksapplikationer MOVIMOT -frekvensomformere er kun i begrænset omfang egnet til hejseværker, se kapitlet "Ekstrafunktion 9" i driftsvejledningen. MOVIMOT -frekvensomformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.5 Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Spænd påskruede transportringe fast. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT -enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring). 2.6 Opstilling Opstilling og afkøling af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende vejledning. MOVIMOT -frekvensomformere skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Følgende anvendelser er forbudt, med mindre enheden udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc. anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, som beskrevet i driftsvejledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Elektrisk tilslutning 2.7 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende MOVIMOT -frekvensomformere, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. BGV A3) overholdes. Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. kabeltværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i kapitlet "Installationsforskrifter". Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativet EN eller EN ). For at sikre isolationen skal der foretages spændingsprøvninger på MOVIMOT - drevene iht. EN :2007, kapitel , før de tages i brug. 2.8 Sikker afbrydelse MOVIMOT -frekvensomformere opfylder alle krav til sikker afbrydelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Drift Anlæg, hvor der er monteret MOVIMOT -frekvensomformere, skal eventuelt være udstyret med ekstra overvågningsudstyr og sikringer i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT - frekvensomformerne er blevet afbrudt, må man ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Så snart der er sluttet strøm til MOVIMOT -frekvensomformeren, skal tilslutningsboksen være lukket, dvs. at MOVIMOT -frekvensomformeren og eventuelt hybridkablets stik skal være sat i og skruet fast. At drifts-led'en og andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til apparatet er afbrudt, og at det er spændingsløst. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstop. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Pas på! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -gearmotoren og det eksterne ekstraudstyr, f.eks. kølelegemer til bremsemodstanden, kan være over 60 C under driften! 8 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

9 Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren 3 3 Typebetegnelse 3.1 Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer. Typeskiltet sidder på motoren Bruchsal/Germany 01 RF47DRE90L4BE2/MM15/MO C V Hz A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 50 r/min 1400/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 02 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 50 eff % CLP CC VGB I Made in Germany Typebetegnelse Følgende skema viser typebetegnelsen på MOVIMOT -gearmotoren med frekvensomformer: RF 47 DRE 90L4 BE / MM15 / MO 1) Typeskiltet viser kun ekstraudstyr, der er installeret fra fabrikken. Ekstraudgave af frekvensomformer 1) MOVIMOT -frekvensomformer Ekstraudførelse, motor (bremse) Størrelse, polantal på motor Type motor DRS = DRS-motor DRE = DRE-motor DRP = DRP-motor Størrelse på gear Gearserie De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer". Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 9

10 3 Typebetegnelse Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer 3.2 Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -frekvensomformer. Status: A / Type : MM15D P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH01 U = 3x V AC U= 3x0V... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.0A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.0HP Drive Inverter Use 60/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes, 500 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse: MM 15 D Udførelse 00 = Standard Tilslutningstype 3 = 3-faset Tilslutningsspænding 50 = AC V 23 = AC V Version D Motoreffekt 15 = 1,5 kw Serie MM = MOVIMOT De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer" Mærkning Mærkningen af apparatet [1] på oversiden af MOVIMOT -frekvensomformeren giver oplysninger om omformertype [2], omformerens varenr. [3] og apparatets effekt [4]. [2] [3] [4] [1] Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

11 Typebetegnelse Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på (forskudt) montering tæt på motoren af MOVIMOT -frekvensomformeren med tilhørende typeskilt: MM15D /0/P21A/RO1A/APG Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse ved montering tæt på motoren: MM15D / 0 / P21A / RO1A / APG4 Stik til tilslutning til motoren Udførelse tilslutningsboks Adapter til montering tæt på motoren 21 = Typestørrelse 1 22 = Typestørrelse 2 Tilslutningstype 0 = Õ 1 = Ö MOVIMOT -frekvensomformer Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 11

12 4 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor 4 Mekanisk installation 4.1 Montering af MOVIMOT -gearmotor Generelle anvisninger Følg altid de generelle sikkerhedsanvisninger. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet skal altid overholdes. Anvend kun de tilhørende monteringsmuligheder ved montering af MOVIMOT - gearmotoren med integreret frekvensomformer. Anvend kun monterings- og sikringselementer, der passer i de eksisterende boringer, gevind og sænkninger Forudsætninger for montering Kontrollér før monteringen, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på motorens typeskilt stemmer overens med elnettet. Motoren er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller oplagring) Omgivelsestemperaturen svarer til angivelserne i kapitlet "Tekniske data" i MOVIMOT -driftsvejledningen. Vær opmærksom på, at gearmotorens temperaturområde kan være reduceret, se driftsvejledningen til gearmotoren. MOVIMOT -motoren må ikke monteres under følgende skadelige omgivelsesbetingelser: eksplosionsfarlig atmosfære olie syre gas damp stråling osv. Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Tolerancer ved montering Følgende skema viser de tilladte tolerancer for akseltappe og flanger i MOVIMOT. Akseltap Diametertolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 26 mm ISO k6 ved Ø Ã 38 mm til 48 mm ISO m6 ved Ø > 55 mm Centrerboring iht. DIN 332, form DR.. Flanger Centrerkanttolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 250 mm ISO h6 ved Ø > 300 mm 12 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

13 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Opstilling af MOVIMOT OBS! Den tilsikrede kapslingsklasse kan ikke garanteres, hvis MOVIMOT -frekvensomformer ikke er monteret eller ikke er monteret korrekt. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Når MOVIMOT -frekvensomformeren fjernes fra tilslutningsboksen, skal den beskyttes mod fugt og støv. Ved montering af MOVIMOT skal følgende anvisninger overholdes: Installer kun MOVIMOT -motoren på en plan, vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion. Vær opmærksom på monteringspositionen på motorens typeskilt. Fjern omhyggeligt rustbeskytteren fra akseltappene. Brug de gængse opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer og tætningsringe, da der kan opstå skader på materialet. Motoren skal justeres omhyggeligt, så motorakslerne ikke overbelastes. Vær opmærksom på de tilladte tvær- og aksialkræfter i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer"! Undgå stød og slag på akseltappen. Beskyt vertikale opstillinger mod indtrængning af fremmedlegemer eller væsker ved hjælp af en afdækning! Sørg for uhindret tilførsel af køleluft. Undgå, at der indsuges varm udstødningsluft fra andre aggregater. Afbalancer de dele, der efterfølgende er blevet monteret på akslen, med halv pasfeder (drivaksler er afbalanceret med halv pasfeder). Drænhullerne til kondensvand er lukket med plastpropper. De må kun åbnes, når det er nødvendigt. Det er ikke tilladt at have åbne drænhuller til kondensvand. Med åbne drænhuller til kondensvand er de højere kapslingsklasser ikke længere gyldige Opstilling i vådrum eller udendørs Ved montering af MOVIMOT -gearmotoren i vådrum eller udendørs skal nedenstående anvisninger følges: Anvend passende kabelforskruninger til ledningen. Anvend om nødvendigt reduktioner. Smør gevindet på kabelforbindelserne og blindpropperne ind i tætningsmasse, og spænd dem godt fast. Smør derefter tætningsmasse over kabelforskruningerne igen. Sørg for at tætne kabelindføringerne grundigt. Rengør tætningsfladerne på MOVIMOT -frekvensomformeren grundigt før genmontering. Hvis den korrosionsbeskyttende maling er beskadiget, skal den udbedres. Kontrollér, om det iht. angivelserne på typeskiltet er tilladt at anvende den pågældende kapslingsklasse i de eksisterende omgivelsesbetingelser. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 13

14 4 Mekanisk installation Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren 4.2 Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Følgende illustration viser monteringsmålene for (forskudt) montering af MOVIMOT - frekvensomformeren tæt på motoren: M6 A B M6 Størrelse Type A B 1 2/2L MM03D MM15D MM03D MM07D MM22D MM40D MM11D MM22D mm 65 mm 170 mm 65 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

15 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Tilspændingsmomenter MOVIMOT -frekvensomformer Spænd skruerne til fastgørelse af MOVIMOT -frekvensomformeren med 3,0 Nm over kryds Låseskruer Spænd låseskruerne til potentiometer f1 og tilslutning X50 med 2,5 Nm Kabelforskruninger Producentens angivelser for kabelforskruninger skal altid overholdes Blinddæksel kabelindføringer Tilspænd blinddækslets skruer med 2,5 Nm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Modulopbygget tilslutningsboks Spænd skruerne til fastgørelse af tilslutningsboksen på monteringspladen med 3,3 Nm Tilspændingsmomenter for klemmer Overhold ved installation følgende tilspændingsmomenter for klemmerne: [3] [1] [2] [3] [1] 0,8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in) 16 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

17 Elektrisk installation Installationsanvisninger 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsanvisninger Tilslutning af netledninger MOVIMOT -frekvensomformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Installer ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag ved samleskinnens forgrening, se F11/F12/F13 i kapitlet "Tilslutning af MOVIMOT -grundapparat". Der må kun anvendes kun smeltesikringer af typen D, D0, NH eller sikkerhedsafbrydere til F11/F12/F13. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (itnet) anvendes isolationsvagter med puls-kode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsdetektoren som følge af frekvensomformerens jordkapacitet. Kabeltværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se driftsvejledningen, kapitlet "Tekniske data") Tilladt kabeltværsnit på MOVIMOT -klemmer Effektklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Effektklemmer Kabeltværsnit 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Kabelsko Ved enkel placering: Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden isoleringskrave Ved dobbelt placering: Der må kun tilsluttes fleksible ledere med kabelsko (DIN , materiale E-CU) uden isoleringskrave Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Styreklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Styreklemmer Kabeltværsnit Enkeltkoret ledning (blank tråd) Fleksibel ledning (blank kabel) ledere med kabelsko uden isoleringskrave ledere med kabelsko med isoleringskrave 0,5 mm 2 1,0 mm 2 AWG20 AWG17 0,5 mm 2 0,75 mm 2 AWG20 AWG19 Kabelsko Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden kabelsko Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 17

18 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger Fejlstrømsrelæ Netkontaktor ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert type fejlstrømsrelæ. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVIMOT kan forårsage en jævnstrøm i jordledningen. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ (FI) til sikring mod direkte eller indirekte berøring, er det kun tilladt at anvende et fejlstrømsrelæ (FI) af type B på strømforsyningssiden af MOVIMOT - frekvensomformeren. Det er ikke tilladt at bruge et almindeligt fejlstrømsrelæ til sikring af systemet. Universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer (udløsningsstrøm 300 ma) er godkendt som sikkerhedsanordning. Under normal drift af MOVIMOT -frekvensomformeren kan der opstå afledningsstrømme > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der ikke anvendes fejlstrømsrelæer. Hvis det alligevel er et krav, at der skal anvendes fejlstrømsrelæ (FI) som direkte eller indirekte afskærmning, skal ovenstående anvisning fra EN overholdes: OBS! Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren som følge af jogging-drift (tipdrift) af netkontaktor K11. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Anvend ikke netkontaktor K11 (se eldiagrammet ( side 22)) til jogging-drift (tipdrift), men kun til at tænde og slukke frekvensomformeren med. Anvend kommandoerne "højre/stop" eller "venstre/stop" til tipdrift. Overhold en min. frakoblingstid på 2 sek. for netkontaktor K11. Anvend kun et relæ i brugskategori AC-3 (EN ) som netkontaktor. 18 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

19 Elektrisk installation Installationsanvisninger Anvisninger vedrørende PE-tilslutning ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert tilslutning af PE. Død eller alvorlige kvæstelser. Det tilladte tilspændingsmoment for skruen er 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefales: Montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Godkendt til tværsnit på maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer I normal drift kan der opstå afledningsstrømme 3,5 ma. Overhold følgende anvisninger for at opfylde kravene iht. EN : Beskyttelsesjordingen (PE) skal installeres, så den opfylder kravene til anlæg med kraftige afledningsstrømme. Det betyder normalt, at der skal installeres et PE-tilslutningskabel med et tværsnit på mindst 10 mm 2 eller, at der skal installeres et ekstra PE-tilslutningskabel parallelt med jordledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 19

20 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger EMC-korrekt installation BEMÆRK Dette system er ikke beregnet til anvendelse i et offentligt lavspændingsnet, der forsyner boligområder. Dette produkt leveres iht. IEC kun i begrænset antal og kan Dette produkt kan forårsage EMC-fejl. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for operatøren at foretage egnede forholdsregler. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMV i der Antriebstechnik" (EMC inden for drivteknikken) fra SEW-EURODRIVE. Frekvensomformere kan ikke anvendes selvstændigt i henhold til EMC-forskrifterne. Deres EMC-kompatibilitet kan først vurderes, når de er installeret som del af et system. Overensstemmelsen fastlægges for et beskrevet CE-typisk motorsystem. Du finder yderligere oplysninger i denne driftsvejledning Opstillingshøjder over m over havets overflade MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer med en netspænding mellem V eller V kan også anvendes i en højde på m over havets overflade 1). I den forbindelse skal følgende randbetingelser overholdes. Den konstante nominelle kapacitet reduceres på grund af den reducerede køling over m (se driftsvejledningen s kapitel "Tekniske data"). Luft- og krybestrækningerne er fra m over havets overflade kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der kræves installation for overspændingsklasse 3, skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingsbeskyttelse, at overspændingstoppunkter er begrænset til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves en sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder fra m over havets overflade realiseres uden for enheden (sikker elektrisk adskillelse iht. EN ). I en opstillingshøjde mellem m og m over havets overflade reduceres den tilladte nominelle netspænding som følger: med 6 V pr. 100 m med MM..D med 3 V pr. 100 m med MM..D Tilslutning af 24 V-forsyning MOVIMOT -frekvensomformeren skal enten sluttes til ekstern DC-24 V-spænding eller tilsluttes via MLU..A eller MLG..A Binærstyring Tilslut de nødvendige styreledninger. Brug skærmede ledninger som styreledninger, og udlæg dem adskilt fra netledningerne. 1) Den maksimale højde er begrænset på grund af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. kondensatorer. 20 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

21 Elektrisk installation Installationsanvisninger UL-korrekt installation Effektklemmer Overhold nedenstående anvisninger for UL-korrekt installation: Anvend kun kobberledninger med en termisk dimensioneringsværdi på 60/75 C. Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 1,5 Nm (13 lb.in). Modstandsdygtighed over for kortslutningsstrøm Afsikring von shuntstrømkredse Overbelastningsbeskyttelse af motoren Omgivelsestemperatur Velegnet til anvendelse i strømkredse med maks. kortslutningsvekselstrøm på A eff : Den maksimale spænding er begrænset til 500 V. Den integrerede halvlederkortslutningssikring erstatter ikke afsikringen af shuntstrømkredsen. Sørg for at sikre shuntstrømkredse iht. den amerikanske National Electrical Code og alle lokale gældende forskrifter. Den maksimale afsikring er begrænset til 25 A/600 V. MOVIMOT MM..D er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse af motoren, der udløses ved 140 % af den nominelle motorstrøm. MOVIMOT MM..D er velegnede til anvendelser i omgivelsestemperaturer på 40 C og maks. 60 C med reduceret udgangsstrøm. For at bestemme den nominelle udgangsstrøm ved temperaturer over 40 C skal udgangsstrømmen reduceres med 3 % pr. C mellem 40 C og 60 C. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 21

22 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Elektrisk installation Tilslutning af MOVIMOT 5.2 Tilslutning af MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved binær aktivering: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Omdrejningsretning Højre aktiv Omdrejningsretning Venstre aktiv Klemmernes funktioner f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] K1 Setpunkt f1 aktiv Setpunkt f2 aktivt RD WH [7] BU X10:1 X10:2 X10:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,10 DC 24 V f1/f2 X6: 7,8 HT1 HT2 X5: 21,22 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,30 RS+ X5: 31, Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved styring via RS-485-interface/feltbus: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er frikoblet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun rotationsretningen højrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren [1] 24 V DC-forsyning (ekstern eller ekstraudstyr MLU..A/MLG..A) [2] Højre/stop [3] Venstre/stop [4] Setpunkt-omkobling f1/f2 [5] HT1/HT2: mellemklemmer til specifikke eldiagrammer [6] Klarmelding (kontakt sluttet = driftsklar) [7] Bremsemodstand BW.. (kun ved MOVIMOT -motor uden mekanisk bremse) [8] Stik til tilslutning af ekstraudstyr BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretningen venstrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren. Motoren er blokeret eller standses 22 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98

MOVIMOT. Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 0918 8282 / 0200 09/011/98 T MOVIMOT Driftsvejledning Kategori 3D (Støv-eksplosionssikret) Udgave 11/99 09/011/98 0918 8282 / 0200 Indholdsfortegnelse 1 Vigtige oplysninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 2.1 Oplysninger om installation

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring 65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE 65.00 Elektronisk motorstyring 1 SOFTSTARTERE Fairford softstartere 2-faset indbygget bypass, TYPE: PFE

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer

Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Karolinevej 15-4200 Slagelse Tlf.:58528412 www.jn-autoparts.dk Vejl.salgspris excl.moms 03/11 Forbehold for ændringer Universal Plug 8A med swing-out system for at lette udtagning Belastning 8 amp. Blisterpakket

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Trykafbryder, type CS

Trykafbryder, type CS Beskrivelse Kontaktsystem Tre-polet kontaktsystem (TPST), som bryder ved stigende tryk. Kontaktsystemet er i fingersikker udførelse og leveres med åbne terminaler, selvløftende klemmeskiver og +/- skruer.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2

LRG 12-2. Driftsvejledning 810560-00. Ledningsevneelektrode LRG 12-2 LRG 12-2 Driftsvejledning 810560-00 Ledningsevneelektrode LRG 12-2 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Advarselshenvisning... 7 Oplysninger Pakningens indhold... 7 Systembeskrivelse...

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse

SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12. Spjældmotorer. Anvendelse 4 622 Spjældmotorer SQE35.1,SQE85.1 SQE35.12, SQE85.12 Driftsspænding AC 230 V eller AC 24 V, 3-punktsstyring, nominel drejevinkel 90, nominelt drejningsmoment 6 Nm, elmotor med akselkoblingsbøsning, kan

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118

Datablad Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Trykafbryder type CS December 2001 DKACT.PD.P10.A2.01 520B1118 Introduktion Trykafbryder type CS er en del af Danfoss pressostatprogram. I alle CS trykafbryderne er der indbygget en trykstyret tre-polet

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere