Kompakt driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompakt driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Tilspændingsmomenter Elektrisk installation Installationsanvisninger Tilslutning af MOVIMOT Forbindelse mellem MOVIMOT og motor ved montering tæt på motoren Tilslutning af pc Idrifttagning "Easy" Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switches S Beskrivelse af DIP-switches S Idrifttagning med binærstyring Supplerende anvisninger ved (forskudt) montering tæt på motoren Idrifttagning "Easy" med RS-485-interface/feltbus Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Idrifttagningsforløb Drift Driftsvisning Service Status- og fejlvisning Udskiftning af enheder Overensstemmelseserklæring Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 3

4 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang 1 Generelle anvisninger 1.1 Denne vejlednings omfang Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af oplysninger vedrørende MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Bemærk, at denne vejledning ikke kan erstatte den udførlige driftsvejledning. Læs først den udførlige driftsvejledning, før du arbejder med MOVIMOT MM..D. Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledninger i den udførlige driftsvejledning og i driftsvejledningen "Vekselstrømsmotorer DR , 315". Det er en forudsætning for fejlfri drift af MOVIMOT MM..D og en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Den udførlige driftsvejledning samt yderligere vejledninger til MOVIMOT MM..D findes i pdf-format på den medfølgende cd eller dvd. Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE ligger i pdf-format til download på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: 4 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

5 Generelle anvisninger Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at betjene systemet Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger har til formål at undgå personskader eller materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De efterfølgende sikkerhedsanvisninger drejer sig først og fremmest om brugen af MOVIMOT -systemet. Ved anvendelse af andre SEW-komponenter skal sikkerhedsanvisningerne for disse komponenter, som findes i de tilhørende vejledninger, også overholdes. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Afhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen. 2.3 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal foretages af autoriserede teknikere (overhold IEC 60364, CENELEC HD 384 og/eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 samt nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 6 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

7 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse MOVIMOT -frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Ved montering i maskiner er idrifttagning af MOVIMOT -frekvensomformere (dvs. start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. Idrifttagning (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). MOVIMOT -frekvensomformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT -frekvensomformeren. Tekniske data og tilslutningskrav fremgår af typeskiltet og vejledningen og skal altid overholdes Sikkerhedsfunktioner MOVIMOT -frekvensomformere må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre dette er beskrevet og udtrykkeligt tilladt Hejseværksapplikationer MOVIMOT -frekvensomformere er kun i begrænset omfang egnet til hejseværker, se kapitlet "Ekstrafunktion 9" i driftsvejledningen. MOVIMOT -frekvensomformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.5 Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Spænd påskruede transportringe fast. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT -enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring). 2.6 Opstilling Opstilling og afkøling af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende vejledning. MOVIMOT -frekvensomformere skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Følgende anvendelser er forbudt, med mindre enheden udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc. anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, som beskrevet i driftsvejledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Elektrisk tilslutning 2.7 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende MOVIMOT -frekvensomformere, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. BGV A3) overholdes. Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. kabeltværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i kapitlet "Installationsforskrifter". Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativet EN eller EN ). For at sikre isolationen skal der foretages spændingsprøvninger på MOVIMOT - drevene iht. EN :2007, kapitel , før de tages i brug. 2.8 Sikker afbrydelse MOVIMOT -frekvensomformere opfylder alle krav til sikker afbrydelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Drift Anlæg, hvor der er monteret MOVIMOT -frekvensomformere, skal eventuelt være udstyret med ekstra overvågningsudstyr og sikringer i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT - frekvensomformerne er blevet afbrudt, må man ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Så snart der er sluttet strøm til MOVIMOT -frekvensomformeren, skal tilslutningsboksen være lukket, dvs. at MOVIMOT -frekvensomformeren og eventuelt hybridkablets stik skal være sat i og skruet fast. At drifts-led'en og andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til apparatet er afbrudt, og at det er spændingsløst. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstop. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Pas på! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -gearmotoren og det eksterne ekstraudstyr, f.eks. kølelegemer til bremsemodstanden, kan være over 60 C under driften! 8 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

9 Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren 3 3 Typebetegnelse 3.1 Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer. Typeskiltet sidder på motoren Bruchsal/Germany 01 RF47DRE90L4BE2/MM15/MO C V Hz A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 50 r/min 1400/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 02 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 50 eff % CLP CC VGB I Made in Germany Typebetegnelse Følgende skema viser typebetegnelsen på MOVIMOT -gearmotoren med frekvensomformer: RF 47 DRE 90L4 BE / MM15 / MO 1) Typeskiltet viser kun ekstraudstyr, der er installeret fra fabrikken. Ekstraudgave af frekvensomformer 1) MOVIMOT -frekvensomformer Ekstraudførelse, motor (bremse) Størrelse, polantal på motor Type motor DRS = DRS-motor DRE = DRE-motor DRP = DRP-motor Størrelse på gear Gearserie De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer". Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 9

10 3 Typebetegnelse Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer 3.2 Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -frekvensomformer. Status: A / Type : MM15D P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH01 U = 3x V AC U= 3x0V... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.0A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.0HP Drive Inverter Use 60/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes, 500 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse: MM 15 D Udførelse 00 = Standard Tilslutningstype 3 = 3-faset Tilslutningsspænding 50 = AC V 23 = AC V Version D Motoreffekt 15 = 1,5 kw Serie MM = MOVIMOT De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer" Mærkning Mærkningen af apparatet [1] på oversiden af MOVIMOT -frekvensomformeren giver oplysninger om omformertype [2], omformerens varenr. [3] og apparatets effekt [4]. [2] [3] [4] [1] Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

11 Typebetegnelse Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på (forskudt) montering tæt på motoren af MOVIMOT -frekvensomformeren med tilhørende typeskilt: MM15D /0/P21A/RO1A/APG Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse ved montering tæt på motoren: MM15D / 0 / P21A / RO1A / APG4 Stik til tilslutning til motoren Udførelse tilslutningsboks Adapter til montering tæt på motoren 21 = Typestørrelse 1 22 = Typestørrelse 2 Tilslutningstype 0 = Õ 1 = Ö MOVIMOT -frekvensomformer Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 11

12 4 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor 4 Mekanisk installation 4.1 Montering af MOVIMOT -gearmotor Generelle anvisninger Følg altid de generelle sikkerhedsanvisninger. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet skal altid overholdes. Anvend kun de tilhørende monteringsmuligheder ved montering af MOVIMOT - gearmotoren med integreret frekvensomformer. Anvend kun monterings- og sikringselementer, der passer i de eksisterende boringer, gevind og sænkninger Forudsætninger for montering Kontrollér før monteringen, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på motorens typeskilt stemmer overens med elnettet. Motoren er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller oplagring) Omgivelsestemperaturen svarer til angivelserne i kapitlet "Tekniske data" i MOVIMOT -driftsvejledningen. Vær opmærksom på, at gearmotorens temperaturområde kan være reduceret, se driftsvejledningen til gearmotoren. MOVIMOT -motoren må ikke monteres under følgende skadelige omgivelsesbetingelser: eksplosionsfarlig atmosfære olie syre gas damp stråling osv. Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Tolerancer ved montering Følgende skema viser de tilladte tolerancer for akseltappe og flanger i MOVIMOT. Akseltap Diametertolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 26 mm ISO k6 ved Ø Ã 38 mm til 48 mm ISO m6 ved Ø > 55 mm Centrerboring iht. DIN 332, form DR.. Flanger Centrerkanttolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 250 mm ISO h6 ved Ø > 300 mm 12 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

13 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Opstilling af MOVIMOT OBS! Den tilsikrede kapslingsklasse kan ikke garanteres, hvis MOVIMOT -frekvensomformer ikke er monteret eller ikke er monteret korrekt. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Når MOVIMOT -frekvensomformeren fjernes fra tilslutningsboksen, skal den beskyttes mod fugt og støv. Ved montering af MOVIMOT skal følgende anvisninger overholdes: Installer kun MOVIMOT -motoren på en plan, vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion. Vær opmærksom på monteringspositionen på motorens typeskilt. Fjern omhyggeligt rustbeskytteren fra akseltappene. Brug de gængse opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer og tætningsringe, da der kan opstå skader på materialet. Motoren skal justeres omhyggeligt, så motorakslerne ikke overbelastes. Vær opmærksom på de tilladte tvær- og aksialkræfter i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer"! Undgå stød og slag på akseltappen. Beskyt vertikale opstillinger mod indtrængning af fremmedlegemer eller væsker ved hjælp af en afdækning! Sørg for uhindret tilførsel af køleluft. Undgå, at der indsuges varm udstødningsluft fra andre aggregater. Afbalancer de dele, der efterfølgende er blevet monteret på akslen, med halv pasfeder (drivaksler er afbalanceret med halv pasfeder). Drænhullerne til kondensvand er lukket med plastpropper. De må kun åbnes, når det er nødvendigt. Det er ikke tilladt at have åbne drænhuller til kondensvand. Med åbne drænhuller til kondensvand er de højere kapslingsklasser ikke længere gyldige Opstilling i vådrum eller udendørs Ved montering af MOVIMOT -gearmotoren i vådrum eller udendørs skal nedenstående anvisninger følges: Anvend passende kabelforskruninger til ledningen. Anvend om nødvendigt reduktioner. Smør gevindet på kabelforbindelserne og blindpropperne ind i tætningsmasse, og spænd dem godt fast. Smør derefter tætningsmasse over kabelforskruningerne igen. Sørg for at tætne kabelindføringerne grundigt. Rengør tætningsfladerne på MOVIMOT -frekvensomformeren grundigt før genmontering. Hvis den korrosionsbeskyttende maling er beskadiget, skal den udbedres. Kontrollér, om det iht. angivelserne på typeskiltet er tilladt at anvende den pågældende kapslingsklasse i de eksisterende omgivelsesbetingelser. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 13

14 4 Mekanisk installation Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren 4.2 Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Følgende illustration viser monteringsmålene for (forskudt) montering af MOVIMOT - frekvensomformeren tæt på motoren: M6 A B M6 Størrelse Type A B 1 2/2L MM03D MM15D MM03D MM07D MM22D MM40D MM11D MM22D mm 65 mm 170 mm 65 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

15 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Tilspændingsmomenter MOVIMOT -frekvensomformer Spænd skruerne til fastgørelse af MOVIMOT -frekvensomformeren med 3,0 Nm over kryds Låseskruer Spænd låseskruerne til potentiometer f1 og tilslutning X50 med 2,5 Nm Kabelforskruninger Producentens angivelser for kabelforskruninger skal altid overholdes Blinddæksel kabelindføringer Tilspænd blinddækslets skruer med 2,5 Nm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Modulopbygget tilslutningsboks Spænd skruerne til fastgørelse af tilslutningsboksen på monteringspladen med 3,3 Nm Tilspændingsmomenter for klemmer Overhold ved installation følgende tilspændingsmomenter for klemmerne: [3] [1] [2] [3] [1] 0,8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in) 16 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

17 Elektrisk installation Installationsanvisninger 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsanvisninger Tilslutning af netledninger MOVIMOT -frekvensomformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Installer ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag ved samleskinnens forgrening, se F11/F12/F13 i kapitlet "Tilslutning af MOVIMOT -grundapparat". Der må kun anvendes kun smeltesikringer af typen D, D0, NH eller sikkerhedsafbrydere til F11/F12/F13. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (itnet) anvendes isolationsvagter med puls-kode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsdetektoren som følge af frekvensomformerens jordkapacitet. Kabeltværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se driftsvejledningen, kapitlet "Tekniske data") Tilladt kabeltværsnit på MOVIMOT -klemmer Effektklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Effektklemmer Kabeltværsnit 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Kabelsko Ved enkel placering: Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden isoleringskrave Ved dobbelt placering: Der må kun tilsluttes fleksible ledere med kabelsko (DIN , materiale E-CU) uden isoleringskrave Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Styreklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Styreklemmer Kabeltværsnit Enkeltkoret ledning (blank tråd) Fleksibel ledning (blank kabel) ledere med kabelsko uden isoleringskrave ledere med kabelsko med isoleringskrave 0,5 mm 2 1,0 mm 2 AWG20 AWG17 0,5 mm 2 0,75 mm 2 AWG20 AWG19 Kabelsko Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden kabelsko Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 17

18 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger Fejlstrømsrelæ Netkontaktor ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert type fejlstrømsrelæ. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVIMOT kan forårsage en jævnstrøm i jordledningen. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ (FI) til sikring mod direkte eller indirekte berøring, er det kun tilladt at anvende et fejlstrømsrelæ (FI) af type B på strømforsyningssiden af MOVIMOT - frekvensomformeren. Det er ikke tilladt at bruge et almindeligt fejlstrømsrelæ til sikring af systemet. Universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer (udløsningsstrøm 300 ma) er godkendt som sikkerhedsanordning. Under normal drift af MOVIMOT -frekvensomformeren kan der opstå afledningsstrømme > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der ikke anvendes fejlstrømsrelæer. Hvis det alligevel er et krav, at der skal anvendes fejlstrømsrelæ (FI) som direkte eller indirekte afskærmning, skal ovenstående anvisning fra EN overholdes: OBS! Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren som følge af jogging-drift (tipdrift) af netkontaktor K11. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Anvend ikke netkontaktor K11 (se eldiagrammet ( side 22)) til jogging-drift (tipdrift), men kun til at tænde og slukke frekvensomformeren med. Anvend kommandoerne "højre/stop" eller "venstre/stop" til tipdrift. Overhold en min. frakoblingstid på 2 sek. for netkontaktor K11. Anvend kun et relæ i brugskategori AC-3 (EN ) som netkontaktor. 18 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

19 Elektrisk installation Installationsanvisninger Anvisninger vedrørende PE-tilslutning ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert tilslutning af PE. Død eller alvorlige kvæstelser. Det tilladte tilspændingsmoment for skruen er 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefales: Montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Godkendt til tværsnit på maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer I normal drift kan der opstå afledningsstrømme 3,5 ma. Overhold følgende anvisninger for at opfylde kravene iht. EN : Beskyttelsesjordingen (PE) skal installeres, så den opfylder kravene til anlæg med kraftige afledningsstrømme. Det betyder normalt, at der skal installeres et PE-tilslutningskabel med et tværsnit på mindst 10 mm 2 eller, at der skal installeres et ekstra PE-tilslutningskabel parallelt med jordledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 19

20 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger EMC-korrekt installation BEMÆRK Dette system er ikke beregnet til anvendelse i et offentligt lavspændingsnet, der forsyner boligområder. Dette produkt leveres iht. IEC kun i begrænset antal og kan Dette produkt kan forårsage EMC-fejl. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for operatøren at foretage egnede forholdsregler. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMV i der Antriebstechnik" (EMC inden for drivteknikken) fra SEW-EURODRIVE. Frekvensomformere kan ikke anvendes selvstændigt i henhold til EMC-forskrifterne. Deres EMC-kompatibilitet kan først vurderes, når de er installeret som del af et system. Overensstemmelsen fastlægges for et beskrevet CE-typisk motorsystem. Du finder yderligere oplysninger i denne driftsvejledning Opstillingshøjder over m over havets overflade MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer med en netspænding mellem V eller V kan også anvendes i en højde på m over havets overflade 1). I den forbindelse skal følgende randbetingelser overholdes. Den konstante nominelle kapacitet reduceres på grund af den reducerede køling over m (se driftsvejledningen s kapitel "Tekniske data"). Luft- og krybestrækningerne er fra m over havets overflade kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der kræves installation for overspændingsklasse 3, skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingsbeskyttelse, at overspændingstoppunkter er begrænset til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves en sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder fra m over havets overflade realiseres uden for enheden (sikker elektrisk adskillelse iht. EN ). I en opstillingshøjde mellem m og m over havets overflade reduceres den tilladte nominelle netspænding som følger: med 6 V pr. 100 m med MM..D med 3 V pr. 100 m med MM..D Tilslutning af 24 V-forsyning MOVIMOT -frekvensomformeren skal enten sluttes til ekstern DC-24 V-spænding eller tilsluttes via MLU..A eller MLG..A Binærstyring Tilslut de nødvendige styreledninger. Brug skærmede ledninger som styreledninger, og udlæg dem adskilt fra netledningerne. 1) Den maksimale højde er begrænset på grund af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. kondensatorer. 20 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

21 Elektrisk installation Installationsanvisninger UL-korrekt installation Effektklemmer Overhold nedenstående anvisninger for UL-korrekt installation: Anvend kun kobberledninger med en termisk dimensioneringsværdi på 60/75 C. Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 1,5 Nm (13 lb.in). Modstandsdygtighed over for kortslutningsstrøm Afsikring von shuntstrømkredse Overbelastningsbeskyttelse af motoren Omgivelsestemperatur Velegnet til anvendelse i strømkredse med maks. kortslutningsvekselstrøm på A eff : Den maksimale spænding er begrænset til 500 V. Den integrerede halvlederkortslutningssikring erstatter ikke afsikringen af shuntstrømkredsen. Sørg for at sikre shuntstrømkredse iht. den amerikanske National Electrical Code og alle lokale gældende forskrifter. Den maksimale afsikring er begrænset til 25 A/600 V. MOVIMOT MM..D er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse af motoren, der udløses ved 140 % af den nominelle motorstrøm. MOVIMOT MM..D er velegnede til anvendelser i omgivelsestemperaturer på 40 C og maks. 60 C med reduceret udgangsstrøm. For at bestemme den nominelle udgangsstrøm ved temperaturer over 40 C skal udgangsstrømmen reduceres med 3 % pr. C mellem 40 C og 60 C. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 21

22 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Elektrisk installation Tilslutning af MOVIMOT 5.2 Tilslutning af MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved binær aktivering: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Omdrejningsretning Højre aktiv Omdrejningsretning Venstre aktiv Klemmernes funktioner f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] K1 Setpunkt f1 aktiv Setpunkt f2 aktivt RD WH [7] BU X10:1 X10:2 X10:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,10 DC 24 V f1/f2 X6: 7,8 HT1 HT2 X5: 21,22 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,30 RS+ X5: 31, Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved styring via RS-485-interface/feltbus: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er frikoblet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun rotationsretningen højrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren [1] 24 V DC-forsyning (ekstern eller ekstraudstyr MLU..A/MLG..A) [2] Højre/stop [3] Venstre/stop [4] Setpunkt-omkobling f1/f2 [5] HT1/HT2: mellemklemmer til specifikke eldiagrammer [6] Klarmelding (kontakt sluttet = driftsklar) [7] Bremsemodstand BW.. (kun ved MOVIMOT -motor uden mekanisk bremse) [8] Stik til tilslutning af ekstraudstyr BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretningen venstrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren. Motoren er blokeret eller standses 22 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Monterings- og driftsvejledning Eksplosionssikre gear Type R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Udgave 07/2011 17012481 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere

SIMOTICS TN Series N-compact

SIMOTICS TN Series N-compact SIMOTICS TN Series N-compact Induktionsmotor Type 1PP8 Driftsvejledning / Installationsanvisninger Edition 03/2015 Answers for industry. 24.03.2015 05:55 V9.03 Indledning 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Induktionsmotor

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes!

Driftsvejledning. Elektriske aktuatorer. SIPOS 5 PROFITRON HiMod. Ret til ændringer forbeholdes! Driftsvejledning Elektriske aktuatorer SIPOS 5 PROFITRON HiMod Udgave 08.14 Ret til ændringer forbeholdes! Indhold Driftsvejledning Indhold 1 Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Sikkerhedsinformationer...

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B

TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B TE 80-ATC/ TE 70-ATC/ TE 70/ TE 70B Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

OPTISONIC 7300 Håndbog

OPTISONIC 7300 Håndbog OPTISONIC 7300 Håndbog Ultralyd gas flowmåler KROHNE : KOLOFON ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Alle rettigheder forbeholdt. Det er forbudt at reproducere denne dokumentation, eller dele deraf,

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere