Kompakt driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompakt driftsvejledning"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport, opbevaring Opstilling Elektrisk tilslutning Sikker afbrydelse Drift Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Tilspændingsmomenter Elektrisk installation Installationsanvisninger Tilslutning af MOVIMOT Forbindelse mellem MOVIMOT og motor ved montering tæt på motoren Tilslutning af pc Idrifttagning "Easy" Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Beskrivelse af betjeningselementerne Beskrivelse af DIP-switches S Beskrivelse af DIP-switches S Idrifttagning med binærstyring Supplerende anvisninger ved (forskudt) montering tæt på motoren Idrifttagning "Easy" med RS-485-interface/feltbus Vigtige anvisninger vedrørende idrifttagning Idrifttagningsforløb Drift Driftsvisning Service Status- og fejlvisning Udskiftning af enheder Overensstemmelseserklæring Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 3

4 1 Generelle anvisninger Denne vejlednings omfang 1 Generelle anvisninger 1.1 Denne vejlednings omfang Denne vejledning indeholder de generelle sikkerhedsanvisninger og et udvalg af oplysninger vedrørende MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP. Bemærk, at denne vejledning ikke kan erstatte den udførlige driftsvejledning. Læs først den udførlige driftsvejledning, før du arbejder med MOVIMOT MM..D. Læs og følg oplysningerne, anvisningerne og vejledninger i den udførlige driftsvejledning og i driftsvejledningen "Vekselstrømsmotorer DR , 315". Det er en forudsætning for fejlfri drift af MOVIMOT MM..D og en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Den udførlige driftsvejledning samt yderligere vejledninger til MOVIMOT MM..D findes i pdf-format på den medfølgende cd eller dvd. Hele den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE ligger i pdf-format til download på SEW-EURODRIVE's hjemmeside: 4 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

5 Generelle anvisninger Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Opbygningen af sikkerhedsanvisningerne Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at betjene systemet Opbygning af de afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger De afsnitsafhængige sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige følger ved manglende overholdelse af anvisningerne. Foranstaltning/-er til afværgelse af faren. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 5

6 2 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger har til formål at undgå personskader eller materielle skader. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder på anlægget har læst og forstået hele driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger De efterfølgende sikkerhedsanvisninger drejer sig først og fremmest om brugen af MOVIMOT -systemet. Ved anvendelse af andre SEW-komponenter skal sikkerhedsanvisningerne for disse komponenter, som findes i de tilhørende vejledninger, også overholdes. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i brug. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette hos transportøren. Afhængigt af kapslingsklassen kan MOVIMOT under driften have spændingsførende, uisolerede og eventuelt også bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger fremgår af vejledningen. 2.3 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og reparation skal foretages af autoriserede teknikere (overhold IEC 60364, CENELEC HD 384 og/eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 samt nationale ulykkesforebyggende forskrifter). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet og har de kvalifikationer, der svarer til deres arbejde. Enhver form for transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der er uddannede til dette arbejde. 6 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

7 Sikkerhedsanvisninger Korrekt anvendelse Korrekt anvendelse MOVIMOT -frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg og maskiner. Ved montering i maskiner er idrifttagning af MOVIMOT -frekvensomformere (dvs. start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinen er i overensstemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF. Idrifttagning (altså start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). MOVIMOT -frekvensomformere opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De standarder, der er nævnt i overensstemmelseserklæringen, anvendes til MOVIMOT -frekvensomformeren. Tekniske data og tilslutningskrav fremgår af typeskiltet og vejledningen og skal altid overholdes Sikkerhedsfunktioner MOVIMOT -frekvensomformere må ikke varetage sikkerhedsfunktioner, medmindre dette er beskrevet og udtrykkeligt tilladt Hejseværksapplikationer MOVIMOT -frekvensomformere er kun i begrænset omfang egnet til hejseværker, se kapitlet "Ekstrafunktion 9" i driftsvejledningen. MOVIMOT -frekvensomformere må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.5 Transport, opbevaring Anvisningerne for transport, opbevaring og korrekt betjening skal overholdes. Overhold de klimatiske betingelser, der er beskrevet i kapitlet "Tekniske data" i driftsvejledningen. Spænd påskruede transportringe fast. De er dimensioneret til at bære vægten af MOVIMOT -enheden. Der må ikke monteres ekstra belastninger. Ved behov anvendes egnede, tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler (f.eks. wireføring). 2.6 Opstilling Opstilling og afkøling af enhederne skal ske i overensstemmelse med forskrifterne i den tilhørende vejledning. MOVIMOT -frekvensomformere skal beskyttes mod ikke tilladt brug. Følgende anvendelser er forbudt, med mindre enheden udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer. anvendelse i miljøer med skadelig olie, syre, gas, damp, støv, stråling etc. anvendelse i ikke-stationære applikationer, hvor der kan opstå kraftige mekaniske vibrations- og stødbelastninger, som beskrevet i driftsvejledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Elektrisk tilslutning 2.7 Elektrisk tilslutning Ved arbejde på spændingsførende MOVIMOT -frekvensomformere, skal de gældende nationale ulykkesforebyggende forskrifter (f.eks. BGV A3) overholdes. Den elektriske installation gennemføres iht. de gældende forskrifter (f.eks. kabeltværsnit, sikring, beskyttelseslederforbindelse). Yderligere anvisninger findes i dokumentationen. Anvisninger for EMC-korrekt installation såsom afskærmning, jordforbindelse, placering af filtre og montering af ledninger findes i kapitlet "Installationsforskrifter". Producenten af anlægget eller maskinen er ansvarlig for, at de grænseværdier, der kræves ifølge EMC-lovgivningen, overholdes. Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsudstyr skal være i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter (f.eks. stærkstrømsregulativet EN eller EN ). For at sikre isolationen skal der foretages spændingsprøvninger på MOVIMOT - drevene iht. EN :2007, kapitel , før de tages i brug. 2.8 Sikker afbrydelse MOVIMOT -frekvensomformere opfylder alle krav til sikker afbrydelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene om sikker adskillelse. 2.9 Drift Anlæg, hvor der er monteret MOVIMOT -frekvensomformere, skal eventuelt være udstyret med ekstra overvågningsudstyr og sikringer i henhold til de gældende sikkerhedsbestemmelser f.eks. lov om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. I applikationer med øget risiko for fare kan det være nødvendigt at anvende ekstra sikkerhedsudstyr. Når strømmen til MOVIMOT - frekvensomformerne er blevet afbrudt, må man ikke straks røre ved spændingsførende dele og effekttilslutninger, da kondensatorerne muligvis kan være opladet. Vent mindst 1 minut, efter at strømmen er slået fra. Så snart der er sluttet strøm til MOVIMOT -frekvensomformeren, skal tilslutningsboksen være lukket, dvs. at MOVIMOT -frekvensomformeren og eventuelt hybridkablets stik skal være sat i og skruet fast. At drifts-led'en og andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til apparatet er afbrudt, og at det er spændingsløst. Mekanisk blokering eller interne sikkerhedsfunktioner kan føre til motorstop. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal strømtilførslen til apparatet afbrydes, inden fejlen afhjælpes. Pas på! Fare for forbrænding: Overfladetemperaturen på MOVIMOT -gearmotoren og det eksterne ekstraudstyr, f.eks. kølelegemer til bremsemodstanden, kan være over 60 C under driften! 8 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

9 Typebetegnelse Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren 3 3 Typebetegnelse 3.1 Typebetegnelse på MOVIMOT -gearmotoren Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -gearmotor med integreret frekvensomformer. Typeskiltet sidder på motoren Bruchsal/Germany 01 RF47DRE90L4BE2/MM15/MO C V Hz A 3.5 Iso.Kl. 155(F) kw 1.5 Hz 50 r/min 1400/86 CT 1:5 TEFC I Nm 166 IP 54 M.L. 02 IM M1 kg 31 3~ V BR Nm 13 kw 1.5 Hz 50 eff % CLP CC VGB I Made in Germany Typebetegnelse Følgende skema viser typebetegnelsen på MOVIMOT -gearmotoren med frekvensomformer: RF 47 DRE 90L4 BE / MM15 / MO 1) Typeskiltet viser kun ekstraudstyr, der er installeret fra fabrikken. Ekstraudgave af frekvensomformer 1) MOVIMOT -frekvensomformer Ekstraudførelse, motor (bremse) Størrelse, polantal på motor Type motor DRS = DRS-motor DRE = DRE-motor DRP = DRP-motor Størrelse på gear Gearserie De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer". Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 9

10 3 Typebetegnelse Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer 3.2 Typebetegnelse for MOVIMOT -frekvensomformer Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en MOVIMOT -frekvensomformer. Status: A / Type : MM15D P# : S# : Eingang / Input Ausgang / Output CH01 U = 3x V AC U= 3x0V... Uin D Bruchsal I = 3.5A AC I == 4.0A AC Made in Germany f = Hz f Hz N2936 MOVIMOT T = C Antriebsumrichter P-Motor 1.5kW / 2.0HP Drive Inverter Use 60/75 C copper wire only. Tighten terminals to 13.3 in. ibs. (1.5 Nm). Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 200,000 rms symmetrical amperes, 500 volts maximum. Integral solid state short crcuit protection does not provide BCP. BCP must be provided in accordance with the NEC and any additional local codes Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse: MM 15 D Udførelse 00 = Standard Tilslutningstype 3 = 3-faset Tilslutningsspænding 50 = AC V 23 = AC V Version D Motoreffekt 15 = 1,5 kw Serie MM = MOVIMOT De forskellige udførelser findes i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer" Mærkning Mærkningen af apparatet [1] på oversiden af MOVIMOT -frekvensomformeren giver oplysninger om omformertype [2], omformerens varenr. [3] og apparatets effekt [4]. [2] [3] [4] [1] Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

11 Typebetegnelse Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typebetegnelse for udførelsen "Montering tæt på motoren" Typeskilt Følgende illustration viser et eksempel på (forskudt) montering tæt på motoren af MOVIMOT -frekvensomformeren med tilhørende typeskilt: MM15D /0/P21A/RO1A/APG Typebetegnelse Følgende skema viser MOVIMOT -frekvensomformerens typebetegnelse ved montering tæt på motoren: MM15D / 0 / P21A / RO1A / APG4 Stik til tilslutning til motoren Udførelse tilslutningsboks Adapter til montering tæt på motoren 21 = Typestørrelse 1 22 = Typestørrelse 2 Tilslutningstype 0 = Õ 1 = Ö MOVIMOT -frekvensomformer Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 11

12 4 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor 4 Mekanisk installation 4.1 Montering af MOVIMOT -gearmotor Generelle anvisninger Følg altid de generelle sikkerhedsanvisninger. Alle oplysninger vedrørende de tekniske data og de tilladte betingelser på anvendelsesstedet skal altid overholdes. Anvend kun de tilhørende monteringsmuligheder ved montering af MOVIMOT - gearmotoren med integreret frekvensomformer. Anvend kun monterings- og sikringselementer, der passer i de eksisterende boringer, gevind og sænkninger Forudsætninger for montering Kontrollér før monteringen, at følgende punkter er opfyldt: Oplysningerne på motorens typeskilt stemmer overens med elnettet. Motoren er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller oplagring) Omgivelsestemperaturen svarer til angivelserne i kapitlet "Tekniske data" i MOVIMOT -driftsvejledningen. Vær opmærksom på, at gearmotorens temperaturområde kan være reduceret, se driftsvejledningen til gearmotoren. MOVIMOT -motoren må ikke monteres under følgende skadelige omgivelsesbetingelser: eksplosionsfarlig atmosfære olie syre gas damp stråling osv. Under abrasive betingelser skal akseltætningsringene på udgangssiden beskyttes mod slitage. Tolerancer ved montering Følgende skema viser de tilladte tolerancer for akseltappe og flanger i MOVIMOT. Akseltap Diametertolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 26 mm ISO k6 ved Ø Ã 38 mm til 48 mm ISO m6 ved Ø > 55 mm Centrerboring iht. DIN 332, form DR.. Flanger Centrerkanttolerance iht. EN ISO j6 ved Ø 250 mm ISO h6 ved Ø > 300 mm 12 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

13 Mekanisk installation Montering af MOVIMOT -gearmotor Opstilling af MOVIMOT OBS! Den tilsikrede kapslingsklasse kan ikke garanteres, hvis MOVIMOT -frekvensomformer ikke er monteret eller ikke er monteret korrekt. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Når MOVIMOT -frekvensomformeren fjernes fra tilslutningsboksen, skal den beskyttes mod fugt og støv. Ved montering af MOVIMOT skal følgende anvisninger overholdes: Installer kun MOVIMOT -motoren på en plan, vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion. Vær opmærksom på monteringspositionen på motorens typeskilt. Fjern omhyggeligt rustbeskytteren fra akseltappene. Brug de gængse opløsningsmidler. Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer og tætningsringe, da der kan opstå skader på materialet. Motoren skal justeres omhyggeligt, så motorakslerne ikke overbelastes. Vær opmærksom på de tilladte tvær- og aksialkræfter i kataloget "MOVIMOT -gearmotorer"! Undgå stød og slag på akseltappen. Beskyt vertikale opstillinger mod indtrængning af fremmedlegemer eller væsker ved hjælp af en afdækning! Sørg for uhindret tilførsel af køleluft. Undgå, at der indsuges varm udstødningsluft fra andre aggregater. Afbalancer de dele, der efterfølgende er blevet monteret på akslen, med halv pasfeder (drivaksler er afbalanceret med halv pasfeder). Drænhullerne til kondensvand er lukket med plastpropper. De må kun åbnes, når det er nødvendigt. Det er ikke tilladt at have åbne drænhuller til kondensvand. Med åbne drænhuller til kondensvand er de højere kapslingsklasser ikke længere gyldige Opstilling i vådrum eller udendørs Ved montering af MOVIMOT -gearmotoren i vådrum eller udendørs skal nedenstående anvisninger følges: Anvend passende kabelforskruninger til ledningen. Anvend om nødvendigt reduktioner. Smør gevindet på kabelforbindelserne og blindpropperne ind i tætningsmasse, og spænd dem godt fast. Smør derefter tætningsmasse over kabelforskruningerne igen. Sørg for at tætne kabelindføringerne grundigt. Rengør tætningsfladerne på MOVIMOT -frekvensomformeren grundigt før genmontering. Hvis den korrosionsbeskyttende maling er beskadiget, skal den udbedres. Kontrollér, om det iht. angivelserne på typeskiltet er tilladt at anvende den pågældende kapslingsklasse i de eksisterende omgivelsesbetingelser. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 13

14 4 Mekanisk installation Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren 4.2 Montering tæt på motoren på MOVIMOT -frekvensomformeren Følgende illustration viser monteringsmålene for (forskudt) montering af MOVIMOT - frekvensomformeren tæt på motoren: M6 A B M6 Størrelse Type A B 1 2/2L MM03D MM15D MM03D MM07D MM22D MM40D MM11D MM22D mm 65 mm 170 mm 65 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

15 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Tilspændingsmomenter MOVIMOT -frekvensomformer Spænd skruerne til fastgørelse af MOVIMOT -frekvensomformeren med 3,0 Nm over kryds Låseskruer Spænd låseskruerne til potentiometer f1 og tilslutning X50 med 2,5 Nm Kabelforskruninger Producentens angivelser for kabelforskruninger skal altid overholdes Blinddæksel kabelindføringer Tilspænd blinddækslets skruer med 2,5 Nm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 15

16 4 Mekanisk installation Tilspændingsmomenter Modulopbygget tilslutningsboks Spænd skruerne til fastgørelse af tilslutningsboksen på monteringspladen med 3,3 Nm Tilspændingsmomenter for klemmer Overhold ved installation følgende tilspændingsmomenter for klemmerne: [3] [1] [2] [3] [1] 0,8 1,5 Nm (7 13 lb.in) [2] 1,2 1,6 Nm (11 14 lb.in) [3] 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in) 16 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

17 Elektrisk installation Installationsanvisninger 5 5 Elektrisk installation 5.1 Installationsanvisninger Tilslutning af netledninger MOVIMOT -frekvensomformerens referencespænding og -frekvens skal stemme overens med dataene for forsyningsnettet. Installer ledningsbeskyttelse i starten af netledningen bag ved samleskinnens forgrening, se F11/F12/F13 i kapitlet "Tilslutning af MOVIMOT -grundapparat". Der må kun anvendes kun smeltesikringer af typen D, D0, NH eller sikkerhedsafbrydere til F11/F12/F13. Dimensionering af sikringen til kablets tværsnit. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (itnet) anvendes isolationsvagter med puls-kode-måling. Derved undgås fejludløsning af isolationsdetektoren som følge af frekvensomformerens jordkapacitet. Kabeltværsnit: iht. indgangsstrøm I net ved referenceydelse (se driftsvejledningen, kapitlet "Tekniske data") Tilladt kabeltværsnit på MOVIMOT -klemmer Effektklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Effektklemmer Kabeltværsnit 1,0 mm 2 4,0 mm 2 (2 x 4,0 mm 2 ) AWG17 AWG12 (2 x AWG12) Kabelsko Ved enkel placering: Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden isoleringskrave Ved dobbelt placering: Der må kun tilsluttes fleksible ledere med kabelsko (DIN , materiale E-CU) uden isoleringskrave Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Styreklemmer Vær opmærksom på de tilladte kabeltværsnit ved installationen: Styreklemmer Kabeltværsnit Enkeltkoret ledning (blank tråd) Fleksibel ledning (blank kabel) ledere med kabelsko uden isoleringskrave ledere med kabelsko med isoleringskrave 0,5 mm 2 1,0 mm 2 AWG20 AWG17 0,5 mm 2 0,75 mm 2 AWG20 AWG19 Kabelsko Der må kun tilsluttes enkeltkorede ledere og fleksible ledere med kabelsko (DIN 46228, materiale E-CU) med eller uden kabelsko Kabelskoens tilladte længde: min. 8 mm Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 17

18 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger Fejlstrømsrelæ Netkontaktor ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert type fejlstrømsrelæ. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVIMOT kan forårsage en jævnstrøm i jordledningen. Hvis der anvendes et fejlstrømsrelæ (FI) til sikring mod direkte eller indirekte berøring, er det kun tilladt at anvende et fejlstrømsrelæ (FI) af type B på strømforsyningssiden af MOVIMOT - frekvensomformeren. Det er ikke tilladt at bruge et almindeligt fejlstrømsrelæ til sikring af systemet. Universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer (udløsningsstrøm 300 ma) er godkendt som sikkerhedsanordning. Under normal drift af MOVIMOT -frekvensomformeren kan der opstå afledningsstrømme > 3,5 ma. SEW-EURODRIVE anbefaler, at der ikke anvendes fejlstrømsrelæer. Hvis det alligevel er et krav, at der skal anvendes fejlstrømsrelæ (FI) som direkte eller indirekte afskærmning, skal ovenstående anvisning fra EN overholdes: OBS! Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren som følge af jogging-drift (tipdrift) af netkontaktor K11. Beskadigelse af MOVIMOT -frekvensomformeren. Anvend ikke netkontaktor K11 (se eldiagrammet ( side 22)) til jogging-drift (tipdrift), men kun til at tænde og slukke frekvensomformeren med. Anvend kommandoerne "højre/stop" eller "venstre/stop" til tipdrift. Overhold en min. frakoblingstid på 2 sek. for netkontaktor K11. Anvend kun et relæ i brugskategori AC-3 (EN ) som netkontaktor. 18 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

19 Elektrisk installation Installationsanvisninger Anvisninger vedrørende PE-tilslutning ADVARSEL! Elektrisk stød som følge af forkert tilslutning af PE. Død eller alvorlige kvæstelser. Det tilladte tilspændingsmoment for skruen er 2,0 2,4 Nm (18 21 lb.in). Følg nedenstående anvisninger ved PE-tilslutning. Ikke tilladt montering Anbefales: Montering med gaffelkabelsko Tilladt til alle tværsnit M5 Montering med massiv tilslutningstråd Godkendt til tværsnit på maks. 2,5 mm 2 M5 2.5 mm² [1] [1] Gaffelkabelsko, der passer til M5-PE-skruer I normal drift kan der opstå afledningsstrømme 3,5 ma. Overhold følgende anvisninger for at opfylde kravene iht. EN : Beskyttelsesjordingen (PE) skal installeres, så den opfylder kravene til anlæg med kraftige afledningsstrømme. Det betyder normalt, at der skal installeres et PE-tilslutningskabel med et tværsnit på mindst 10 mm 2 eller, at der skal installeres et ekstra PE-tilslutningskabel parallelt med jordledningen. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 19

20 5 Elektrisk installation Installationsanvisninger EMC-korrekt installation BEMÆRK Dette system er ikke beregnet til anvendelse i et offentligt lavspændingsnet, der forsyner boligområder. Dette produkt leveres iht. IEC kun i begrænset antal og kan Dette produkt kan forårsage EMC-fejl. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt for operatøren at foretage egnede forholdsregler. Udførlige anvisninger vedrørende EMC-korrekt installation findes i publikationen "EMV i der Antriebstechnik" (EMC inden for drivteknikken) fra SEW-EURODRIVE. Frekvensomformere kan ikke anvendes selvstændigt i henhold til EMC-forskrifterne. Deres EMC-kompatibilitet kan først vurderes, når de er installeret som del af et system. Overensstemmelsen fastlægges for et beskrevet CE-typisk motorsystem. Du finder yderligere oplysninger i denne driftsvejledning Opstillingshøjder over m over havets overflade MOVIMOT -gearmotorer med integreret frekvensomformer med en netspænding mellem V eller V kan også anvendes i en højde på m over havets overflade 1). I den forbindelse skal følgende randbetingelser overholdes. Den konstante nominelle kapacitet reduceres på grund af den reducerede køling over m (se driftsvejledningen s kapitel "Tekniske data"). Luft- og krybestrækningerne er fra m over havets overflade kun tilstrækkelige for overspændingsklasse 2. Hvis der kræves installation for overspændingsklasse 3, skal det sikres via en ekstra ekstern overspændingsbeskyttelse, at overspændingstoppunkter er begrænset til 2,5 kv fase-fase og fase-jord. Hvis der kræves en sikker elektrisk adskillelse, skal denne i højder fra m over havets overflade realiseres uden for enheden (sikker elektrisk adskillelse iht. EN ). I en opstillingshøjde mellem m og m over havets overflade reduceres den tilladte nominelle netspænding som følger: med 6 V pr. 100 m med MM..D med 3 V pr. 100 m med MM..D Tilslutning af 24 V-forsyning MOVIMOT -frekvensomformeren skal enten sluttes til ekstern DC-24 V-spænding eller tilsluttes via MLU..A eller MLG..A Binærstyring Tilslut de nødvendige styreledninger. Brug skærmede ledninger som styreledninger, og udlæg dem adskilt fra netledningerne. 1) Den maksimale højde er begrænset på grund af krybestrækningerne samt kapslede komponenter som f.eks. kondensatorer. 20 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

21 Elektrisk installation Installationsanvisninger UL-korrekt installation Effektklemmer Overhold nedenstående anvisninger for UL-korrekt installation: Anvend kun kobberledninger med en termisk dimensioneringsværdi på 60/75 C. Det tilladte tilspændingsmoment for effektklemmerne ligger på 1,5 Nm (13 lb.in). Modstandsdygtighed over for kortslutningsstrøm Afsikring von shuntstrømkredse Overbelastningsbeskyttelse af motoren Omgivelsestemperatur Velegnet til anvendelse i strømkredse med maks. kortslutningsvekselstrøm på A eff : Den maksimale spænding er begrænset til 500 V. Den integrerede halvlederkortslutningssikring erstatter ikke afsikringen af shuntstrømkredsen. Sørg for at sikre shuntstrømkredse iht. den amerikanske National Electrical Code og alle lokale gældende forskrifter. Den maksimale afsikring er begrænset til 25 A/600 V. MOVIMOT MM..D er udstyret med en overbelastningsbeskyttelse af motoren, der udløses ved 140 % af den nominelle motorstrøm. MOVIMOT MM..D er velegnede til anvendelser i omgivelsestemperaturer på 40 C og maks. 60 C med reduceret udgangsstrøm. For at bestemme den nominelle udgangsstrøm ved temperaturer over 40 C skal udgangsstrømmen reduceres med 3 % pr. C mellem 40 C og 60 C. Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP 21

22 X1: 13 X1: 14 X1: 15 RS Elektrisk installation Tilslutning af MOVIMOT 5.2 Tilslutning af MOVIMOT L1 L2 L3 PE F11/F12/F13 K11 Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved binær aktivering: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 X1: L1 X1: L2 X1: L3 MOVIMOT Omdrejningsretning Højre aktiv Omdrejningsretning Venstre aktiv Klemmernes funktioner f1/f2: M 3~ BE/BR 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 f1/f2 X6: 7,8 [1] [2] [3] [4] [5] [6] K1 Setpunkt f1 aktiv Setpunkt f2 aktivt RD WH [7] BU X10:1 X10:2 X10:3 [8] X6: 4,5,6 24V X6: 1,2,3 + = - R X6: 11,12 L X6: 9,10 DC 24 V f1/f2 X6: 7,8 HT1 HT2 X5: 21,22 X5: 23,24 K1a X5: 25,26 K1b X5: 27,28 RS- X5: 29,30 RS+ X5: 31, Funktioner af klemmerne højre/stop og venstre/stop ved styring via RS-485-interface/feltbus: 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Begge omdrejningsretninger er frikoblet. 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun rotationsretningen højrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for venstrerotation fører til stop af motoren [1] 24 V DC-forsyning (ekstern eller ekstraudstyr MLU..A/MLG..A) [2] Højre/stop [3] Venstre/stop [4] Setpunkt-omkobling f1/f2 [5] HT1/HT2: mellemklemmer til specifikke eldiagrammer [6] Klarmelding (kontakt sluttet = driftsklar) [7] Bremsemodstand BW.. (kun ved MOVIMOT -motor uden mekanisk bremse) [8] Stik til tilslutning af ekstraudstyr BEM + BES 24V X6: 1,2,3 24V X6: 1,2,3 R X6: 11,12 L X6: 9,10 R X6: 11,12 L X6: 9,10 Kun omdrejningsretningen venstrerotation er frikoblet Setpunkt-programmeringer for højrerotation fører til stop af motoren. Motoren er blokeret eller standses 22 Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med trefasemotor DT/DV Udgave 11/2009 16885295 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere

open Kompakt håndbog Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Drivteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt håndbog open Drivsystem til decentral installation DeviceNet/CANopen-interfaces, -feltfordelere Udgave 11/009 167679 / DA SEW-EURODRIVE

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21326665_1014* Kompakt driftsvejledning Decentrale drevsystemer MOVIMOT MM..D Udgave 10/2014 21326665/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK

Udgave MOVIMOT. MM03B til MM30B 10/2000. Driftsvejledning 10505881 / DK MOVIMOT MM03B til MM30B Udgave 10/2000 Driftsvejledning 10505881 / DK SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsoplysninger... 5 3 Enhedens opbygning... 6 3.1 MOVIMOT -(omformer)...

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.

Bruger vejledning. Encoder. SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech. Bruger vejledning SC Encoder 4 20 50 R G B SPEED TECH A/S Nybrovej 97. DK2820 Gentofte. Tel: +45 45938545 Fax: +45 45938544 www.doorcontrol.dk - info@speed-tech.dk Indhold: SC Encoder 1 BESKRIVELSE...

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11662697 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -SC Udgave 10/2008 11662697 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere

Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Drivstationssystem for decentral installation PROFIBUS-grænseflader, -feltfordelere Udgave 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Manual 10564586 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Gyldige komponenter...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA

Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC. Driftsvejledning. Udgave 10/2008 11663081 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Service MOVIFIT -FC Udgave 10/2008 11663081 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012.

FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning. ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10. Monteringsvejledning AN 4241 da 06/2012. FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til 1035-10 Monteringsvejledning FLENDER couplings FLENDER ARPEX lamelpakker med konusforskruning ARC-6/8/10 Størrelse 225-6 til

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min)

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type RSV/F. F400 iht. EN (400 C, 120 min) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type RSV/F F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf. +45 87 38 75 00 Fax

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Tekniske data. Sikkerhed

Tekniske data. Sikkerhed eknisk datablad CQA-L- Drejemotor med L-Bus til zone ventil (CQ) ominel spænding AC/DC V Styring: Via Belimo -Bus Snap montering Variabel kvs Med klemme-tilslutning ekniske data Elektriske data ominel

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere