Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force styringsdokumenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter"

Transkript

1 MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force styringsdokumenter Der henvises til særskilt bilag Implementering af underretningmodul i DUBU Gennemgang af Roskilde vejledningerne og at de er transformeret til Halsnæs. Ledelsen udarbejder og faciliterer gennem medinddragelse. Modtagelsen 10 Superbrugerne At medarbejderne har guidelines i forhold til beslutningskompetence og daglig praksis. At sikre indberetning af underretninger, der opfylder Ankestyrelsens kravspecifikationer At give medarbejderne værktøjer, der styrker ensartet standard Kombit Ultimo nov Intern proces Implementeringsseminar ICS via servicestyrelsen Superbrugerne At sikre en optimal implementeringsstrategi Socialstyrelsen

2 Præsentation af de udarbejdede arbejdsgange børne- og voksenområdet på personalemøde ved fagperson fra voksen området. Ledelsestilsyn på kort sigt Afdelingen Ca. 40 og koordinatorer 4 At medarbejderne i foranstaltning og handicap sikkert har indlært procedurerne og anvender dem. At alle sager gennemgås jævnligt. Intern Januar 2014 Januar 2014 Intern proces. Rummer: Opfølgning efterslæb fra forår Sagsgennemgang i Foranstaltning sept. 13 Opfølgning på 10 prioriterede i foranstaltning i dec., jan og februar. Sagsgennemgang Familiebehandling nov Sagsgennemgang specialgruppen Jan Sagsgennemgang modtagelse Marts 2014 Sagsgennemgang Foranstaltning

3 Marts 2014 Model for ledelsestilsyn Ledelsesinformation Konference om højtydende teams Kursus at skrive en afgørelse og journalføring værkstedskursus Chef, leder og koordinatorer 5 Chef og leder 2 og 2 koordinatorer 4 Sagsbehandlerne Familierådgiverne 30 medarbejdere gerne fordelt på 2 hold At sikre, at der er et lovmedholdeligt ledelsestilsyn som sikrer kvaliteten i sagsbehandlingen At sikre, at chef og leder er vidende om sagsbehandlingsskridtene i forhold til lovgivning opfylder lovens krav. At få teori og inspiration om højtydende teams At sikre, at medarbejderne bliver i stand til at skrive en afgørelse inden for forvaltningslovens rammer Sagsgennemgang 20 specialgruppesager v. PWC Feb PWC PWC Privat 22. januar januar 2014 Merete Bøggild februar 2014 Februar 2014 Kickoff seminar 2 dage Planlægning af internt undervisnings forløb efter de nye vejledninger i DUBU er besluttet. Alle ansatte i Familieafdelingen 40 At skabe grundlaget for en højtydende teamkultur. 2 superbrugere At sikre ensartethed i anvendelsen af DUBU. og Chef Ultimo feb Ultimo feb Intern proces/ Kombit

4 Teamkultur - Teams arbejder selvstændigt. ICS Grundkursus 3 dage Alle teams ½ teamdag 35 Koordinator Familierådgivre Sagbehandlere Ca. 30 Implementering af teamkultur med fokus på kerneydelsen Formålet er at introducere alle sagsbehandlere til metoden. Således at alle er på samme kompetenceniveau og Chef Marts Marts 2014 Socialstyrelsen Marts 2014 Marts 2014 Gennemførelse af proces, hvor elementet af effektivitet indrages i processerne. Gennemgang af serviceloven på børneområdet 2 dage Alle sagsbehandlere Sagsbehandlerne Familierådgiverne 30 medarbejdere Gerne fordelt på 2 hold At sagsbehandlingen løses så effektivt som muligt. At sikre, at sagsbehandlerne bliver mere sikre i anvendelsen af serviceloven og derved har overblik over lovgivningens mulgheder Ankestyrelsen Marts 2014 Marts 2014 Del proces 1: Behandling af underretninger Teamkoordinator Modtageteam Visitator Teamkoordinator 9 medarbejdere At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet Delproces 2: Afklaring af underretninger Teamkoordinator, visitator, sagsbehandlere i modtageteam 9 medarbejdere At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet

5 Delproces 3: Visitation til 11 Teamkoordinator, visitator, sagsbehandlere i modtageteam Familierådgivere 13 medarbejdere At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet Delproces 4: Udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser supplerende undersøgelser Modtageteam Foranstaltningsteam Teamkoordinatorer 18 medarbejdere At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet Delproces 5: Udarbejdelse af handleplan Delproces Opfølgning på foranstaltninger Delproces 7: Afslutning af sager Teamkoordinatorer Modtageteam Foranstaltningsteam 18 medarbejdere Foranstaltningsteam Koordinator 10 medarbejdere. Modtageteam Foranstaltningsteam Visitatorer 23 medarbejdere. At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet. At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet. At sagsgangen er optimal og hensigtmæssig i forhold til effektivitet

6 Superbruger kursus Pittstop ved spørgeskema Gennemførelse af intern undervisning i DUBU tjener også som PITT STOP 2 dage Kursus om anvendelse af ICS vurdering af underretninger ICS superbrugerne Alle sagsbehandlere Sagsbehandlerne 2 Modtageteamet 10 Formålet er at klæde superbrugerne på i forhold til emner i ICS, som de efter grundkursus de skal være skarpe på samt drøfte implementerings strategi At sikre at arbejdsgange er sikkert indlært At sikre ensartethed i anvendelsen af DUBU. At skabe basis for sikker drift ved vurdering af underretning Socialstyrelsen Marts 2014 Marts 2014 Intern April 2014 April 2014 Intern proces April 2014 April 2014 Socialstyrelsen April 2014 April 2014 Udgår muligvis Kursus om anvendelse af ICS ved udarbejdelse af handleplaner og opfølgning Udgår muligvis Koordnatorer Familierådgivere Familibehandlere Ca. 35 Gerne på 2 hold Formålet er, at sikre at der udarbejdes handleplaner med tydeligt overordnet formål og målbare mål Socialstyrelsen April 2014 April 2014

7 Kursus om anvendelsen af ICS ved analysen i den Børnefaglige undersøgelse og vurderinger i sagerne løbende.. Ca. 23 Formål: At udvikle kompetencen til at lave kompetente socialfaglige vurderinger baseret på ICS. Socialstyrelsen April 2014 Udgår muligvis Kursus i ICS for er 2 dage Spørgeskema PITT STOP Kursus i Børnesamtalen herunder lovgivning og undervisning i de 3 huse 3 dage PITT STOP - DUBU Familieplejen Kontaktpersoner Familiebehandlere Familierådgivere Dagbehandling Ca. 20 Superbrugerne Sagsbehandlerne 24 Gerne fordelt på 2 hold Superbrugerne At sikre, at metoden også anvendes i ledet. At sikre, at At superbrugerne får kendskab til sagbehandlernes oplevelse af deres egne kompetencer ved anvendelse af DUBU At medarbejderne bliver kompetente i at vurdere hvornår børnesamtalen skal finde sted. At medarbejderne bliver kompetente i at gennemføre børnesamtalen. At superbrugerne analyserer spørgekema og deres egen funktion Socialstyrelsen Marts 2014 Marts 2014 Intern Proces Maj 2014 Maj 2014 Socialstyrelsen + privat Sparring Kombit evt. superbruger fra anden kommune Maj 2014 Maj 2014 Juni 2014 Juni 2014

8 Evaluering Overgange efterværn Kompetenceudvikling Teamkoordinatorer Valgfag Teamledelse Diplom i ledelse. e voksenområdet fra Familieafdelingen fra begge afdelinger Ca. 7 Teamkoordinatorer leder af Familiehuset 4 medarbejdere At sikre, at arbejdsgangene er sikkertindlært- Intern Juni 2014 Juni 2014 Se resultatmål Metropol Sep Okt Implementeringsforløb Effektiv planlægning Alle Sikring af at de hensigtmæssige arbejdsgange indlæres sikkert. Intern proces DUBU Opstart implementering af indsatser så det virker gennemgang af vejledninger Kursus indsatser Superbrugene Sagsbehandlerne Administrativt personale. Ca. 30 gerne på 2 hold Eksempelvis via spørgeskema dialog forum At superbrugerne får udviklet et redskab, der fungerer. At sagsbehandlere og de administrative kan fungere på brugerniveau Sparring Kombit evt. superbruger anden Kommune Sept Sept Intern proces/kombit Oktober 2014 Oktober 2014

9 Pittstop Teamudviklingssamtaler PITTSTOP koordinatorer, leder og udvalgte medarbejdere. Ca. Ca 35 At holde fokus på om kulturen er beskrevet og sikkert indlært Brush- up i forhold til vigtige temaer ICS udvalgt på PITTSTOP i september Intern Oktober 2014 Oktober 2014 Socialstyrelsen Oktober 2014 Oktober 2014 Teamudviklingssamtaler 40 medarbejdere De enkelte teams til hvert team Formålet er at sikre et alternativ til MUS. Intern proces Nov Nov Forældreansvarsloven Gennemgang ½ dag Familierådgivere Familiebehandlere Kontaktpersoner Pædagogiske ledere Daginstitutionsledere Sundhedsplejen PPR Ca. 50 For at sikre, at der er kendskab til bestemmelserne tværfagligt. Statsforvaltningen November 2014 Nov. 2014

10 Introduktion til ICS for nye medarbejdere 3 dage Udgår muligvis Medarbejdere, der ikke har været på kurset og medarbejdere, der gerne vil have et brushup. Formål: At sikre at alle medarbejdere har samme kompetenceniveau Superbrugerne Nov Nov Spørgeskema Pittstop - DUBU Superbrugerne At superbrugerne får kendskab til sagbehandlernes oplevelse af deres egne kompetencer ved anvendelse af DUBU Intern proces Dec Dec Kompetenceudvikling teamkoordinatorer Valgfag Forandringsledelse Diplom i ledelse Teamkoordinatorer leder af Familiehuset 4 medarbejdere Se resultatmål Metropol Jan 2015 Feb Pittstop - Teamstruktur Spørgeskema Alle teams At evaluere om intentionerne er implementeret Intern proces Jan 2015 Jan PITTSTOP Evaluering på baggrund af spørgeskema Superbrugerne At der følges op på om sagsbehandlere og adminstrative medarbejdere har nået kompetenceniveauet - Kompetent Intern proces evt. Proces støtte KOMBIT Jan Jan. 2015

11 Introduktion til SOS 2 Dage Planlægning af nyt kursus i DUBU for sagsbehandlere 1-2 dage Evaluering - Teamkultur Træningshold i SOS om måneden. Gennemførsel af Brush up kursus Pittstop Overgange Barn-voksen ved spørgeskema Alle medarbejdere I familieafdelingen fordelt på 3 hold med på hver Ca. 35 Formål: At introducere SOS som supplement til ICS for derved at øge kvaliteten i sagsarbejdet særligt at øge evnen til at tænke ressourcer, netværk, at udarbejde handleplaner med målbare mål, at blive trænet i at lukke sager. Lester Johannesen- Henry Jan 2015 Jan Superbrugere På baggrund af PITTSTOP Intern proces /koordinatorer Familierådgivere Familiebehandlere Ca hold 23 Formål: At arbejde med metoden i egne sager. At arbejde med de områder der er usikkerhed på. Socialstyrelse, Ekstern proceskonsulent. Lester Johannesen Henry Feb Feb Feb Maj 2015 Intern proces Marts 2015 Marts 2015 Alle sagsbehandlere Intern Marts 2015 Marts 2015 Supervision i SOS Formål: At fastholde metoden Lester Johannesen Henry Marts 2015 Dec. 2015

12 Grundkursus i DUBU for udførere. 2 superbrugere Familierådgivere Famliebehandlere Familieplejekonsulenter Trianglen Dagbehandling 20 medarbejdere At sikre, at udførerne opnår videns niveauet - Kompetent Ekstern underviser Maj 2015 Maj 2015 Anvendelsen af SOS i det Konkrete myndighedsarbejde 2 dage 2 hold Formål: At omsætte SOS til: Vurdering af underretninger Børnefaglige us. Handleplaner og opfølgning Lester Johannesen Henry Juni 2015 Juni 2015 PITT- STOP Spørgeskema udførere Superbrugerne At der følges op på om udførerne har nået kompetenceniveauet Kompetent Intern Juni 2015 Juni 2015

13 Evalueringskonference PITTSTOP Spørgeskema PITTSTOP DUBU Evaluering på baggrund af spørgeskema Anvendelsen af SOS i det konkrete udførerarbejde 2 dage voksen Familieafdelingen Chefer e UU-vejledere Evt. politikere Superbrugerne At sikre sammenhængskraften i organisationen At der følges op på om sagsbehandlere og adminstrative medarbejdere har nået kompetenceniveauet - Kompetent Intern/ Den Sociale Ankestyrelse Juni 2015 Juni 2015 Intern Jun 2015 Juni 2015 Superbrugerne Intern Sept Sept Familierådgivere Familiebehandlere Kontaktpersoner Formål: At omsætte SOS til : Kommunikation med borgeren Målfastsættelse Inddragelse af netværk Opfølgning Rapportskrivning Lester Johannesen Henry Juni 2015 Juni 2015 PITTSSTOP SOS på baggrund af spørgeskemaundersøgelse. Chef,,, superbrugere. At sikre, at det vurderes om implementeringen af SOS er gennemført Lester Johannesen Henry September 2015 September 2015

14 PITTSTOP SOS Kompetenceudvikling teamkoordinatorer Valgfag Coaching Diplom i ledelse Kompetenceudvikling Teamkoordinatorer. Kursus i controlling funktionen Alle Teamkoordinatorer leder af Familiehuset 4 medarbejdere Teamkoordinatorer leder af Familiehuset 4 medarbejdere Brush- up i forhold til vigtige temaer udvalgt på PITTSTOP i september Lester Johannesen Henry Oktober 2015 Oktober 2015 Se resultatmål Metropol Sep Okt Se resultatmål Price Water Cooperhouse??

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014. Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen

Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014. Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen Velkommen til kick-off-dag den 28. april 2014 Vært: Cathrine Lindberg Bak Kontorchef Socialstyrelsen Program 09.30 Velkomst 09.35 Regeringens vision for udsatte børn og unge-området v/ Manu Sareen, minister

Læs mere

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn

Virksomhedsplan 2012-2013. Handicapcenteret for børn Virksomhedsplan 2012-2013 Handicapcenteret for børn Målsætning: Social inklusion og medborgerskab For at fremme social inklusion arbejder Handicapcentret ud fra den tilgang, at der altid skal findes en

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Struktur, organisering og arbejdsgange. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Struktur, organisering og arbejdsgange Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014

Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Aftaler for Rusmiddelcenter Randers for 2013-2014 Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT)

Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplan for Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) Virksomhedsplaner i Ringsted Kommune 1. juni 2009 31. maj 2010 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan Bilag 1: Driftsopgaver i SPT Bilag 2:

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier

Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier 1 Ansøgningsskema til Forsøg med helhedsorienterede indsatser for udsatte familier Ansøger Kommune Assens Kommune Projektansvarlig enhed Forvaltningen for Innovation og Netværk Navn og titel på projektansvarlig

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere