29. september 2016 EM 2016/117. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "29. september 2016 EM 2016/117. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 29. september 2016 EM 2016/117 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved folkeafstemningen den 25. marts 2014 i den nuværende Qaasuitsup Kommunia tilkendegav et klart flertal af vælgerne, at man ønskede Qaasuitsup Kommunia delt i flere nye kommuner. På baggrund af at Naalakkersuisut ikke fandt, at konsekvenserne af en deling af kommunen var tilstrækkelig belyst forud for folkeafstemningen, blev der efterfølgende udarbejdet to konsulentrapporter om de administrative og økonomiske konsekvenser af en kommunedeling. Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia har efterfølgende enstemmigt indstillet til Naalakkersuisut, at der sker en opdeling af den nuværende kommune i to nye selvstændige kommuner. Den 1. juli 2016 modtog Naalakkersuisut henvendelse fra kommunen om kommunalbestyrelsens beslutning. For at tilvejebringe de formelle rammer for deling af Qaasuitsup Kommunia, fremlægger Naalakkersuisut nærværende lovforslag. Forslaget indeholder bestemmelser om Qaasuitsup Kommunias deling i to nye kommuner, valg til, og konstituering af, overgangsudvalg, overgangsudvalgenes opgaver og finansiering, samt om de personalemæssige og økonomiske konsekvenser af delingen. Det foreslås, at der afholdes valg til to overgangsudvalg i Qaasuitsup Kommunia den 4. april Afholdelsen af dette valg sker i henhold til den gældende valglov. Derimod holdes der ikke valg til kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia. Det foreslås derfor, at den nuværende kommunalbestyrelses funktionsperiode forlænges til den 31. december I overgangsperioden fra 1. maj 2017 til 31. december 2017 vil der være to overgangsudvalg og en kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia. Den 1. januar 2018 oprettes de to nye kommuner og overgangsudvalgene tiltræder som kommunalbestyrelser. Endelig foreslås det, at relevante bestemmelser i Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder anvendelse ved valg til overgangsudvalgene. Tilsvarende at Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder anvendelse for overgangsudvalgenes virke med de nødvendige tilpasninger. Dette skyldes, at det foreslås, at overgangsudvalgene fra 1. januar 2018 overgår til at være kommunalbestyrelser i de nye kommuner. EM 2016/117 Sagsnummer:

2 2. Hovedpunkter i forslaget Valg Det foreslås, at der afholdes valg til overgangsudvalgene den 4. april Forslagets andet kapitel fastsætter de nærmere bestemmelser for afholdelse af dette valg. Valget til overgangsudvalgene foretages i Qaasuitsup Kommunia, hvor opstilling af kandidater, godkendelse af valglister og valgbestyrelser samt opgørelse af valget skal ske i henhold til bestemmelserne i gældende valglov, hvortil der henvises. Procedurerene ved opstilling, godkendelse af kandidater, afvikling af valg og opgørelse af valg samt valgbarhedsprøvelse finder således tilsvarende anvendelse på valg til overgangsudvalgene. Folkeregisteradresse for kandidaterne vil være afgørende for, hvilket overgangsudvalg den enkelte kandidat kan opstille til og vælges til. Tilsvarende vil gælde for hvilket overgangsudvalg, man kan stemme til. Den nuværende kommunalbestyrelses funktionsperiode forlænges med 8 måneder frem til den 31. december Overgangsudvalgenes funktionsperiode er fra 1. maj 2017 til 31. december Herefter tiltræder overgangsudvalgene som kommunalbestyrelser for de nye kommuner. Første ordinære kommunalbestyrelsesvalg i de nye kommuner vil næste gang finde sted i april Overgangsudvalg Forslagets tredje kapitel indeholder bestemmelserne om de to overgangsudvalg. Overgangsudvalgene får en vigtig rolle i forhold til at forberede de kommende nye kommuner. Overgangsudvalgene skal fungere i overgangsperioden frem til den endelige opdeling af Qaasuitsup Kommunia. Antallet af medlemmer i overgangsudvalgene afstemmes i forhold til de andre kommuner, og kommune 1 skal bestå af 17 medlemmer og kommune 2 af 15 medlemmer. Antallet er fastsat skønsmæssigt ud fra befolkningsgrundlaget i de nye kommuner. Overgangsudvalgene konstituerer sig efter de gældende bestemmelser herom i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Det foreslås, at det ældste medlem af overgangsudvalget indkalder til konstituerende møde. Dette er en fravigelse af bestemmelserne omkring konstituering i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Det foreslås, at fremgangsmåden omkring konstituering i øvrigt følger bestemmelserne i styrelsesloven, dog skal det konstituerende møde være afholdt senest den 1. juni

3 Overgangsudvalgene vælger formand, næstformand og 2. næstformand efter bestemmelserne i styrelsesloven om valg af borgmester, viceborgmester og 2. viceborgmester. Efter delingen 1. januar 2018 foreslås det, at overgangsudvalgene fortsætter som kommunalbestyrelser i de nye kommuner. Formanden for hvert overgangsudvalg fortsætter i de nye kommuner som borgmester, næstformanden som viceborgmester og 2. næstformanden som 2. viceborgmester. Det foreslås, at overgangsudvalgenes medlemmer vederlægges efter bestemmelserne i styrelsesloven om vederlag til kommunalbestyrelserne. Tilsvarende foreslås det, at formand, næstformand og 2. næstformand vederlægges efter bestemmelserne om vederlag til borgmester, viceborgmester og 2. viceborgmester. Pligter og rettigheder Overgangsudvalgenes pligter og rettigheder reguleres i forslagets fjerde kapitel. Det foreslås, at overgangsudvalgenes virke sker i overensstemmelse med bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse med de nødvendige tilpasninger. Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er at forberede opdelingen af Qaasuitsup Kommunia, samt tilrettelægge etableringen og driften af de to nye kommuner, således at de to nye kommuner vil være i stand til at varetage det kommunale myndighedsansvar på betryggende vis fra 1. januar Derfor foreslås det, at overgangsudvalgene som noget af det første skal nedsætte økonomiudvalg og nødvendige øvrige udvalg. Bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder tilsvarende anvendelse herfor. Endvidere skal overgangsudvalgene fastsætte en styrelsesvedtægt for de nye kommuner samt en forretningsorden for overgangsudvalgenes arbejde. Overgangsudvalgene skal senest 1. august 2017 tage stilling til de nye kommuners navn og byvåben. Det er afgørende, at denne beslutning træffes hurtigt, af hensyn til behandlingen af et nyt forslag til Inatsisartutlov om kommuneinddeling på efterårssamlingen i Inatsisartut Endvidere skal de fremtidige forvaltningers fysiske placering fastlægges. Forvaltningerne skal ikke nødvendigvis samles på en lokalitet, men kan fordeles ud over den nye kommunes byer. Overgangsudvalgene træffer beslutning om de enkelte forvaltningers placering, ligesom overgangsudvalgene forbereder administrationen af den nye kommune, og ansætter det nødvendige antal administrative ledere til at opbygge administrationen. Dette arbejde forventes afsluttet, inden delingen af kommunen bliver en realitet 1. januar Personale 3

4 I forslagets femte kapitel reguleres ansættelsesforholdet for det personale, som umiddelbart bliver berørt af ændringen af strukturreformen. Som udgangspunkt skal personalet følge opgaven. Det fastsættes, at tjenestemænd overgår til ansættelse i de nye kommuner på vilkår, der svarer til de hidtidige ansættelsesvilkår. Personale, der er ansat i henhold til overenskomst eller på individuelle vilkår, skal have tilbudt at flytte med opgaven på samme vilkår, som er gældende under den hidtidige ansættelse. Flytningen skal meddeles så tidligt, at den ansatte har mulighed for at sige op med det sædvanlige opsigelsesvarsel før flytningen. Når overgangsudvalget har taget stilling til den fysiske placering af de fremtidige forvaltninger i den nye kommune, bør der hurtigst muligt udarbejdes en plan over hvilke af de ansatte, der skal placeres hvor. De ansatte skal løbende informeres om planerne, og en flytning af den ansattes arbejdssted skal meddeles så tidligt, at den ansatte har mulighed for at opsige sin stilling med det sædvanlige opsigelsesvarsel, såfremt den ansatte ikke ønsker at flytte med opgaven. Økonomi, budget, regnskab og revision Bestemmelserne om økonomi m.v. findes i forslagets sjette kapitel. Det foreslås indledningsvis, at udgifterne til overgangsudvalgene skal betales af Qaasuitsup Kommunia, men at Naalakkersuisut i den forbindelse kan fastsætte regler for beregning af tilskud og afholdelse af udgifter for overgangsudvalgene. Endvidere skal Qaasuitsup Kommunia vederlagsfrit stille administrativ bistand til rådighed for de to overgangsudvalg. Det foreslås, at formanden for hvert overgangsudvalg senest 1. juli 2017 udarbejder og fremlægger forslag til budget for overgangsudvalget, som skal være vedtaget senest den 1. august De gældende bestemmelser om kommunernes budgetlægning finder tilsvarende anvendelse for overgangsudvalgene. Senest 1.august 2017 skal overgangsudvalget træffe beslutning om hvilken sagkyndig revision, der skal revidere overgangsudvalgets regnskab for De gældende bestemmelser om kommunernes revision finder tilsvarende anvendelse. Det foreslås, at regnskaberne for 2017 for overgangsudvalgene aflægges af økonomiudvalget i de respektive nye kommuner til kommunalbestyrelserne, således at regnskabet kan afgives til revisionen senest 1. juni Overgangsudvalgene skal vedtage budget 2018 for de to respektive nye kommuner. De gældende bestemmelser om kommunernes budgetlægning finder tilsvarende anvendelse. 4

5 Det forudsættes, at der budgetteres inden for rammerne af de eksisterende tilskud og udligningsordninger til Qaasuitsup Kommune, så de to "nye" budgetter ikke bygger på forudsætninger, der får negative konsekvenser for de øvrige kommuner eller landskassen. Overordnede politikker for de nye kommuners fremtidige aktivitetsniveau skal vedtages af overgangsudvalgene i forberedelsesfasen og inden 1. januar Kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia skal løbende informere overgangsudvalgene om alle økonomiske dispositioner, herunder om tillægsbevillinger for 2017 samt indgåede kontrakter, aftaler, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser, således at overgangsudvalgene hurtigt kan få et samlet overblik over de nye kommuners økonomi. Det foreslås, at de nye kommuner pr. 1. januar 2018 overtager alle pligter og rettigheder, samt alle aktiver og passiver, som tidligere hørte under Qaasuitsup Kommunia. For at sikre klare rammer for opgørelse af aktiver og passiver i Qaasuitsup Kommunia, samt fordeling af disse mellem de to nye kommuner, foreslås det, at Naalakkersuisut i bekendtgørelsesform kan fastsætte nærmere regler herfor. Regnskabet 2017 for Qaasuitsup Kommunia fremlægges af økonomiudvalgene i de to nye kommuner. Kommunalbestyrelserne i de nye kommuner forelægger regnskabet for revisionen. Revisionen foretages af det revisionsfirma, som Qaasuitsup Kommunia har valgt. Øvrige bestemmelser Det forudsættes, at såvel offentlighedsloven som sagsbehandlingsloven er gældende for overgangsudvalgenes arbejde. Det foreslås dog som en undtagelse fra bestemmelserne i disse love om interne dokumenter, at når overgangsudvalgene har brug for dokumenter fra Qaasuitsup Kommunia, og dokumenterne i henhold til offentlighedsloven og sagsbehandlingsloven har karakter af interne dokumenter, mister dokumenterne ikke ved videregivelsen deres interne karakter. Det foreslås, at den afgående borgmester, viceborgmester og 2. viceborgmester i Qaasuitsup Kommunia vederlægges for perioden 1. maj december 2017 efter de gældende bestemmelser herom i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Vælges borgmesteren i Qaasuitsup Kommunia tillige som formand for et overgangsudvalg, modtager denne dog ikke dobbelt vederlag. Dette begrundes i, at hvervet som borgmester allerede vederlægges som en fuldtidsstilling. Vælges en viceborgmester eller en 2. viceborgmester i Qaasuitsup Kommunia tillige som næstformand eller 2. næstformand i et overgangsudvalg, modtages dobbelt vederlag. 5

6 Tilsvarende foreslås det, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Qaasuitsup Kommunia vederlægges for samme periode. Vælges et kommunalbestyrelsesmedlem til et overgangsudvalg, modtages dobbelt vederlag. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Konsulent- og revisionsselskabet BDO vurderer i Notat til Grønlands Selvstyre Opdeling af Qaasuitsup Kommunia af 3. juni 2016, at der ved etablering af de to nye kommuner vil være meromkostninger i form af engangsudgifter på mindst 15,8 mio. kr., og at der vil være årlige meromkostningerne ved driften af de nye kommuner på mindst 9,4 mio. kr. Disse beløb dækker over omkostninger til bl.a. politisk og administrativ ledelse samt administration. Qaasuitsup Kommunia vurderer, at engangsudgifterne på 15,8 mio. kr. er sat meget lavt og formodentlig bliver væsentlig højere. Ifølge BDO må det endvidere forventes, at de to nye kommuner vil få vanskeligheder ved at rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft. En deling af Qaasuitsup Kommunia vil yderligere medføre en række afledte omkostninger for bl.a. Skattestyrelsen, med henblik på udvikling af skattesystemet og opdeling af den nuværende portefølje af restancesager på de nye kommuner. Skattestyrelsen vurderer, at beløbet vil andrage mellem kr. og kr. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Det forventes, at virksomhederne i en række tilfælde får tættere adgang til kommunerne samtidig med, at de skal forholde sig til flere kommuner. Endvidere kan det kommunale serviceniveau over for erhvervslivet blive forringet, hvis de nye kommuner oplever vanskeligheder med rekruttering af kvalificeret personale. 5. Konsekvenser for natur, miljø og folkesundhed Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser for folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Det må forventes, at forslaget kan medføre en positiv effekt i forhold til nærdemokrati. I en række tilfælde kan det forventes, at den lokale administration ligeledes kommer tættere på de enkelte borgere. Effekten må imidlertid forventes at være begrænset, idet store dele af administrationen af ressourcemæssige årsager må forventes centraliseret i en enkelt by. 6

7 I lighed med konsekvenserne for erhvervslivet kan det kommunale serviceniveau over for borgerne blive forringet, hvis de nye kommuner oplever vanskeligheder med rekruttering af kvalificeret personale. Endvidere må det formentlig forventes, at skattetrykket vil stige i de to nye kommuner, hvis serviceniveauet skal fastholdes, pga. forøgede udgifter til etablering og drift af de nye kommuner. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos de 4 kommuner, KANUKOKA, KANUNUPE, Kommunernes revision BDO, Deloitte, GE, SIK, AK, PIP, DJØF, IMAK, ASG, Finansdepartementet, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Økonomiog Personalestyrelsen og Biskoppen i Grønland. Der er vedlagt et høringsnotat, som indeholder oplysninger om de indkomne høringssvar og Formandens Departements kommentarer hertil. Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at den nuværende Qaasuitsup Kommunia med virkning fra 1. januar 2018 deles i to selvstændige kommuner. De tre øvrige kommuner forbliver uændrede. Kommune 1 består fremover af de tidligere Qaanaaq Kommune, Upernavik Kommune, Uummannaq Kommune og Ilulissat Kommune. Kommune 2 består fremover af de tidligere Qeqertarsuaq Kommune, Qasigiannguit Kommune, Aasiaat Kommune og Kangaatsiaq Kommune. Til 2 Til stk.1 Det foreslås, at der den 4. april 2017 afholdes valg til to overgangsudvalg i Qaasuitsup Kommunia. Valgene forberedes, afvikles og opgøres på samme måde som valg til 7

8 kommunalbestyrelser, og bestemmelserne i Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer finder tilsvarende anvendelse. Det foreslås, at der ikke afholdes valg til kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia den 4. april 2017, idet kommunalbestyrelsens funktionsperiode forlænges frem til den 31. december 2017, jf. 2, stk. 3. Det foreslås, at funktionsperioden for kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia forlænges frem til den 31. december 2017, således at overgangsudvalgene den 1. januar 2018 kan tiltræde som kommunalbestyrelser i de to nye kommuner, jf. 6. Til 3 Bestemmelsen fastsætter antallet af medlemmer af de to overgangsudvalg samt kommunalbestyrelserne i de to nye kommuner. Bestemmelsen fastsætter således, at overgangsudvalgene for kommune 1 henholdsvis kommune 2 skal bestå af 17 henholdsvis 15 medlemmer. Overgangsudvalgene vil efter 1. januar 2018 udgøre de nye kommunalbestyrelser i de nye kommuner. Antallet af medlemmer i de to overgangsudvalg er fastsat skønsmæssigt ud fra befolkningsgrundlaget i de to nye kommuner. Til 4 Det foreslås, at det ældste medlem af overgangsudvalget indkalder til konstituerende møde og således også beslutter, hvor mødet skal afholdes. Inatsisartutlov om den kommunale styrelse giver beføjelser til det kommunalbestyrelsesmedlem, som længst har været medlem af kommunalbestyrelsen i denne forbindelse. Det er imidlertid ikke muligt at anvende denne bestemmelse i forbindelse med overgangsudvalgets konstituering. Overgangsudvalget er en ny ordning, og alle medlemmer vil derfor være valgt for første gang. Overgangsudvalgene konstituerer sig på samme måde som en nyvalgt kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 1, og bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder tilsvarende anvendelse. Senest 1. juni 2017 skal overgangsudvalgene dog have konstitueret sig. Frem til det tidspunkt, hvor overgangsudvalgene har konstitueret sig, foreslås det, at 8

9 forhandlingerne ledes af det medlem, der indkalder til det konstituerende møde, hvilket vil sige det ældste medlem, jf. stk. 1. Til 5 Til stk.1 Det foreslås, at overgangsudvalgenes medlemmer vederlægges efter de tilsvarende bestemmelser for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Det skyldes, at overgangsudvalgenes medlemmer overgår til at være kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 1. januar I de tilfælde, hvor et medlem af overgangsudvalget tillige er medlem af kommunalbestyrelsen, modtager medlemmet sædvanligt vederlag begge steder. Der henvises til principperne i betænkningen i forbindelse med 2. behandlingen under EM 2007/30. Det foreslås, at formænd, næstformænd og 2. næstformænd tillige modtager vederlag i henhold til bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse om vederlag til borgmestre, viceborgmestre og 2. viceborgmestre. Dette skyldes ligeledes, at disse overgår til at være borgmestre, viceborgmestre og 2. viceborgmestre fra 1. januar Til 6 Det foreslås, at overgangsudvalgene den 1. januar 2018 tiltræder som kommunalbestyrelser i de nye kommuner og fungerer frem til næste kommunalbestyrelsesvalg i april Til 7 Bestemmelsen fastlægger, at overgangsudvalgenes formænd, næstformænd og 2. næstformænd fortsætter som henholdsvis borgmester, viceborgmester og 2. viceborgmester efter 1. januar Derfor vælges disse i overensstemmelse med bestemmelserne herom i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Til 8 Det foreslås, at den gældende Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder anvendelse for overgangsudvalgenes virke. Til 9 Overgangsudvalgenes væsentligste opgave er forberedelsen af de to nye kommuner, og tillige at sikre en forsvarlig afvikling af Qaasuitsup Kommunia. Overgangsudvalgene skal blandt 9

10 andet tage stilling til, hvordan etableringen af de nye kommuner rent praktisk skal foregå. Der skal udarbejdes en køreplan for de 8 måneder, som overgangsudvalgene har til at forberede sammenlægningen, således at de nye kommuner er funktionsdygtige fra 1. januar Til 10 Overgangsudvalgene skal fastsætte en styrelsesvedtægt for de nye kommuner samt en forretningsorden for overgangsudvalgenes arbejde. Overgangsudvalgenes forretningsorden skal efter kommunedelingen tilpasses den kommende kommunalbestyrelses arbejde. Bestemmelserne herom i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse finder tilsvarende anvendelse. Det foreslås, at overgangsudvalgene skal nedsætte et økonomiudvalg og kan nedsætte andre udvalg efter samme princip som de eksisterende kommunalbestyrelser, i overensstemmelse med Inatsisartutlov om den kommunale styrelses bestemmelser herom. Hensigten er, at disse udvalg fortsætter efter 1. januar Til 11 Bestemmelsen pålægger overgangsudvalgene at træffe de nødvendige beslutninger, der gør, at de nye kommuner vil kunne varetage de myndighedsopgaver, der er pålagt kommunerne. Af hensyn til fremsættelse af forslag til ændring af den eksisterende landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner, skal overgangsudvalgene hurtigt tage stilling til de nye kommuners navne og byvåben. Overgangsudvalgene indstiller hver et navn og byvåben til Naalakkersuisut, som derefter fremsætter lovforslag til ny inddelingslov, hvori kommunenavn og byvåben skal fastsættes. Der er derfor fastsat en frist til den 1. august 2017, så Inatsisartut kan behandle lovforslaget på efterårssamlingen Ved fastlæggelse af nyt byvåben skal de heraldiske regler herom iagttages. Til 12 Overgangsudvalgene skal tage stilling til, hvor de nye kommuners kommunekontorer fysisk skal placeres, ligesom overgangsudvalgene skal tage stilling til, om samtlige forvaltninger 10

11 fysisk skal placeres på et rådhus, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at placere enkelte forvaltninger andre steder i de nye kommuner. For at administrationen i de nye kommuner kan være funktionsdygtig fra 1. januar 2018, skal overgangsudvalgene tage stilling til, hvordan de nye kommuners administration skal organiseres, samt ansætte det fornødne antal administrative ledere til at opbygge administrationen. Overgangsudvalgene skal have færdiggjort arbejdet, inden kommuneopdelingen realiseres, og beslutning om placering af administrationen og ansættelse af administrative ledere skal derfor være truffet senest 31. december Til 13 Bestemmelsen regulerer vilkårene for de tjenestemænd, der i dag er ansat i Qaasuitsup Kommunia, og som vil kunne overgå til ansættelse i de nye kommuner. Bestemmelsen indebærer, at ansættelsesmyndigheden er den nye kommunes kommunalbestyrelse, og at ansættelsesområdet er den nye kommune. Overgangen til ansættelse under den nye kommune vil ikke i sig selv være en forflyttelse. De pågældende tjenestemænd vil således ikke kunne kræve sig afskediget med rådighedsløn/ventepenge eller pension, som følge af selve overgangen til ansættelse under den nye kommune. Endvidere indebærer bestemmelsen, at de pågældende tjenestemænd vil kunne være forpligtet til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, som ikke ændrer tjenestens karakter. Ved vurderingen af om en sådan anden stilling kan anses for passende, vil det ud over en vurdering af stillingens karakter og sammenhæng med den hidtidige stilling skulle indgå, om tjenestemanden efter en bedømmelse på grundlag af momenter som uddannelse, alder, helbredstilstand, geografisk placering, den sædvanlige opfattelse af status m.v. kan siges at have fået anvist en passende stilling. Ved vurderingen vil det endvidere bl.a. skulle indgå, at ændringen af ansættelsesområde sker som led i en kommunedeling. Det betyder, at de pågældende tjenestemænd vil kunne være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, som de ikke ville have været forpligtede til at overtage inden for rammerne af deres hidtidige ansættelsesområde. 11

12 Bestemmelsen skal sikre et ensartet retsgrundlag for samtlige overenskomstansatte og ansatte efter individuel aftale, således at ansættelsesforholdet videreføres på uændrede vilkår. Den nye kommune indtræder således umiddelbart i de rettigheder og pligter, der består på overdragelsestidspunktet. Bestemmelsen indebærer, at de ansatte som udgangspunkt er forpligtet til efter kommunedelingen at opfylde arbejdsaftalen ved ansættelse hos den nye ansættelsesmyndighed. Bestemmelsen indebærer således, at arbejdsgiverskiftet, i forbindelse med overførslen af en ansat til en ny ansættelsesmyndighed som led i kommunedelingen, ikke i sig selv er en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, der kan begrunde en ophævelse af arbejdsaftalen fra den ansattes side, men er en ændring, den ansatte er forpligtet til at tåle. Der skal dog tages hensyn til geografisk placering, forudsat der ikke sker andre væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet. En ansat vil dog altid kunne opsige ansættelsesforholdet efter sædvanligt varsel, såfremt den ansatte ikke måtte ønske at blive overført til en ny ansættelsesmyndighed. Til 14 Bestemmelsen regulerer overgangsudvalgenes driftsudgifter. Det foreslås, at driftsomkostningerne til de enkelte overgangsudvalg afholdes af Qaasuitsup Kommunia. Driftsomkostningerne kan omfatte omkostninger til mødeaktivitet, rejseomkostninger, ekstern konsulent bistand i forbindelse med etablering af de nye kommuner m.v. Det foreslås i den forbindelse også, at Naalakkersuisut i bekendtgørelsesform kan fastsætte nærmere regler for beregning af tilskud og afholdelse af udgifter, der som del af overgangsudvalgenes driftsomkostninger skal betales af Qaasuitsup Kommunia. For at sikre at de enkelte overgangsudvalg har den fornødne administrative bistand i overgangsperioden, foreslås det, at Qaasuitsup Kommunia vederlagsfrit skal stille administrativ bistand til rådighed for de enkelte overgangsudvalg. Det er op til overgangsudvalgene selv i samråd med den nuværende kommunalbestyrelse i Qaasuitsup Kommunia at vurdere hvor meget administrativ bistand, der er behov for i forbindelse med forberedelsen af kommunedelingen. Til 15 12

13 Overgangsudvalgenes formænd skal senest 1. juli 2017 have udarbejdet et forslag til budget for overgangsudvalgenes arbejde. Budgetforslaget skal alene dække overgangsudvalgenes arbejde frem til opdelingen. Bestemmelsen fastlægger, at overgangsudvalgenes budget for perioden skal behandles og vedtages senest den 1. august Overgangsudvalgene skal efter vedtagelsen af budgettet offentliggøre en kort redegørelse for budgettet. Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter vedtagelsen, og det forventes, at offentliggørelsen sker senest 14 dage efter vedtagelsen af budgettet. Budgettet kan f.eks. offentliggøres på den nye kommunes hjemmeside eller lægges til gennemsyn på de lokale kommunekontorer. Budgettet skal endvidere sendes til Naalakkersuisut. Til 16 Overgangsudvalget skal senest 1. august 2017 træffe beslutning om hvilket sagkyndigt revisionsselskab, der skal revidere overgangsudvalgets regnskab for Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med bestemmelserne Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Økonomiudvalget i de nye kommuner aflægger regnskab til kommunalbestyrelsen. Regnskabet skal aflægges, så det kan afgives til det valgte revisionsselskab senest 1. juni Til 17 Det foreslås, at overgangsudvalgene skal udarbejde det første budget for deres respektive nye kommune med virkning for Bestemmelserne i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse omkring udarbejdelse af kommunale budgetter finder tilsvarende anvendelse for overgangsudvalgene. Overgangsudvalgene skal analysere samtlige forvaltningsområder, og ud fra denne analyse udarbejde de fremtidige overordnede politikker for de nye kommuners aktivitetsniveau. 13

14 Med udgangspunkt i analysen fastsætter overgangsudvalgene i forbindelse med budgetlægningen skatteudskrivning og takster på serviceydelser for de nye kommuner. Til 18 For at sikre de nye kommuner så gunstigt et udgangspunkt som muligt, er det vigtigt, at Qaasuitsup Kommunias økonomi på sammenlægningstidspunktet ikke er unødigt belastet af store ekstraomkostninger i overgangsperioden. Det foreslås derfor, at Qaasuitsup Kommunias kommunalbestyrelse pålægges løbende at holde de to overgangsudvalg orienteret om udviklingen i den kommunale økonomi, herunder tildeling af tillægsbevillinger for Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for Qaasuitsup Kommunias økonomiske dispositioner i overgangsperioden. Til 19 Det fastsættes i bestemmelsen, at kommunalbestyrelserne i de nye kommuner den 1. januar 2018 overtager Qaasuitsup Kommunias rettigheder og pligter, herunder aktiver og passiver. Bestemmelsen medfører bl.a., at de nye kommuner indtræder som ejere af bygninger og andre aktiver, der hidtil har været ejet af Qaasuitsup Kommunia, ligesom de nye kommuner indtræder som debitorer i forhold til lån og andre passiver, herunder garantiforpligtelser, der er optaget af kommunalbestyrelsen i Qaasuitsup Kommunia. Bestemmelsen indebærer således, at Qaasuitsup Kommunias kreditorer ikke kan opsige det pågældende mellemværende alene som følge af debitorskiftet. Bestemmelsen medfører endvidere, at de nye kommunalbestyrelser generelt indtræder i den oprindelige kommunalbestyrelses sted i forhold til samarbejde med myndigheder og private. Det foreslås, at Qaasuitsup Kommunia pålægges inden 1. juni 2017 at gennemgå alle kommunens kontrakter, aftaler, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser samt fremlægge disse for overgangsudvalgene. De kontrakter m.v., der er indgået af kommunalbestyrelsen for Qaasuitsup Kommunia, overtages af de nye kommuner med de indgåede rettigheder og pligter, jf. stk. 1. Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for fordelingen af aktiver og passiver i Qaasuitsup Kommunia mellem de to nye kommuner samt for opgørelsen af aktiver og passiver. Der skal tilstræbes en rimelig fordeling af aktiver og 14

15 passiver, således at ikke en af de nye kommuner tilgodeses på bekostning af den anden. Endelig vil Naalakkersuisut kunne fastsætte bestemmelser om tvistløsning. Til 20 Bestemmelsen vedrører regnskabet for 2017, som skal udarbejdes for Qaasuitsup Kommunia. Det fastsættes, at regnskabet vedrørende 2017 aflægges i henhold til de gældende bestemmelser herom. Inatsisartutlov om den kommunale styrelse indeholder de gældende bestemmelser om regnskabsaflæggelse, men de vil muligvis blive ophævet og erstattet af bestemmelser i det nu foreliggende forslag til Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Det fastsættes, at regnskabet for 2017 revideres af det revisionsfirma, som Qaasuitsup Kommunia tidligere har anvendt, i det revisionen skal foretages efter kommuneopdelingen. Regnskabet for 2017 skal aflægges efter kommuneopdelingen, og det foreslås derfor, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for aflæggelsen af regnskabet. Til 21 Interne arbejdsdokumenter, der alene eller næsten udelukkende indeholder eller i øvrigt afspejler en forvaltningsmyndigheds interne overvejelser, er efter landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen og landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning som udgangspunkt ikke omfattet af retten til aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter vil dog miste deres interne karakter, hvis det interne dokument sendes til en anden myndighed eller på anden måde udleveres til udenforstående. Af hensyn til en smidig forberedelse af delingen foreslås det, at interne arbejdsdokumenter, der modtages af overgangsudvalgene fra Qaasuitsup Kommunia, ikke mister deres interne karakter og derfor almindeligvis ikke skal udleveres ved anmodning om aktindsigt. Bestemmelsen indebærer således en afvigelse fra offentlighedslovens og sagsbehandlingslovens bestemmelser om aktindsigt. Interne arbejdsdokumenter vil dog blive omfattet af de almindelige regler om aktindsigt, hvis de sendes til en anden myndighed eller på anden måde udleveres til udenforstående. Til 22 15

16 Det foreslås, at borgmesteren, viceborgmesteren og 2. viceborgmesteren for den nuværende Qaasuitsup Kommunia modtager vederlag for perioden 1. maj december 2017 i henhold til de gældende regler herfor. Det foreslås at borgmesteren for Qaasuitsup Kommunia, såfremt denne tillige vælges som formand for et overgangsudvalg, ikke modtager dobbelt vederlag. Dette begrundes i, at hvervet som borgmester i forvejen er en fuldtidsbeskæftigelse, som vederlægges i overensstemmelse hermed. Tilsvarende foreslås det, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i Qaasuitsup Kommunia vederlægges efter de gældende regler for vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer for perioden 1. maj 2017 til den 31. december Til 23 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar

24. august 2016 UKA 2016/117. Bemærkninger til lovforslaget

24. august 2016 UKA 2016/117. Bemærkninger til lovforslaget 24. august 2016 UKA 2016/117 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ved folkeafstemningen den 25. marts 2014 i den nuværende Qaasuitsup Kommunia tilkendegav et klart flertal

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted

KANUKOKA s vedtægter. Navn, formål og hjemsted Udkast til nye vedtægter (Grundlag: Delegeretforsamlingen nedlægges. Bestyrelsen er herefter KANUKOKA s højeste myndighed. Bestyrelsen består af en fast fuldtidsformand samt borgmestre og 1. viceborgmestre/lederen

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor. Kapitel 1 Kommuneinddeling

Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor. Kapitel 1 Kommuneinddeling EM2007/30 Forslag til: Landstingslov nr. xx af yy om strukturreform af den kommunale sektor Kapitel 1 Kommuneinddeling 1. Fra 1. januar 2009 inddeles Grønland i 4 kommuner. Stk. 2. Nordkommunen består

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 107 Offentligt Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

KDY s kommentarer til ARBEJDSUDKAST af 15. januar 2015 til VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN

KDY s kommentarer til ARBEJDSUDKAST af 15. januar 2015 til VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN Den 15. februar 2015 Til Hørsholm Kommune KDY s kommentarer til ARBEJDSUDKAST af 15. januar 2015 til VEDTÆGTER FOR RUNGSTED HAVN KDY anbefaler indledningsvis, at vedtægternes endelige udformning afventer,

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. oktober 2013 EM2013/104 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2013 om ændring af inatsisartutlov om den kommunale styrelse Afgivet til forslagets 2. behandling Lovudvalget

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. TEKNIKIMIK ILINNIARFIK er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige instruktionsbeføjelse, jf.

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. juli 2015 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed I medfør af 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om

Notat vedrørende Indenrigs- og Sundhedsministeriets forslag til lov om Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Offentlig Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 7. januar 2005 JEH/LST/kj/bef Sagsnr. 200401081-9 200401082 200401083 Notat vedrørende Indenrigs- og

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Kort om kommunalreformen

Kort om kommunalreformen Kort om kommunalreformen To typer af ændringer Kommunalreformen betyder, at flertallet af de (amts) kommunalt ansatte vil få en ny arbejdsgiver og måske også få ændret arbejdssted og/eller arbejdsopgaver.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2

Skatteministeriet J.nr Den Bilag 2 Skatteudvalget L 130 - Bilag 4 Offentlig Skatteministeriet J.nr 2004-711-0030 Den Bilag 2 Til Folketingets Skatteudvalg L 130/131 Forslag til Lov om Skatteforvaltningsloven og Lov om ændring af en række

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om den kommunale styrelse. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om den kommunale styrelse. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser xx. xxx 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om den kommunale styrelse Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG

KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG VEDTÆGT for Den selvejende institution KULTUR- & FRITIDSHUSET SKOLEGADE 54, 6700 ESBJERG ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Navn og Hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen.

Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence set i forhold til udvalget og forvaltningen tegnet ved direktionen. NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Parlamentariske aspekter ved arbejdet som borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dette notat beskriver borgmesterens formelle kompetence

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1.

Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. Redegørelse om personale juridiske spørgsmål og forslag til handlingsplan for etablering af fælleskommunal tandregulering den 1. januar 2012 Indledning I forbindelse med overvejelser om oprettelse af en

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere