Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester"

Transkript

1 /1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen Studienumre (ID numbers): , og Vejleder: Dorte Schiøler og Titel: Hvad koster dine behov? Undgå overforbrug. Kampagneoplæg til markedsføring af budget-app for Penge og Pensionspanelet, 15. Aug. 15. December. Antal anslag Kampagneoplæg: Refleksionsrapport: Nedenfor bedes du afkrydse, hvorvidt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole må bruge din opgave som eksempel på en opgave til kommende studerende på kommunikationsuddannelsen. Kildelisten er aldrig til udlån. X opgaven må udlånes må ikke udlånes I henhold til Eksamensbekendtgørelsen 18, stk. 6 bekræfter jeg/vi hermed, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. _07/ Dato Underskrift XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 ÅRHUS N XXXTLF XXXFAX XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKK XXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 KampagneforBudget0App en Indholdsfortegnelse Kortomkampagnen...3 Strategiskbaggrundforkampagnen...4 Situationsanalyse...4 Afgrænsningafkommunikationsproblemet...4 Målogsucceskriterier...5 Målgrupper årigebogligestuderende årigepraktiskstuderende årigeikke0studerende...7 Konklusion...7 Motivationogkravtilbudskaber...8 Forandringsproces...8 Medie0ogkanalvalg...9 Kommunikationsformer...9 Handlingsplan...10 Budskaber...10 Stil,toneogvirkemidler...10 Kommunikationsprodukter...11 Plakattiloutdooroghængeskilteibusser...11 Annonceriskolebladeogstudiestartsblade...12 YouTubeogFacebook...13 Undersidepåwww.raadtilepenge.dk...14 Institutionspakke...15 Pressemeddelelser...15 App en...17 Medieplan...17 Budget...18 Evaluering...18 Organisering...19 Tidsplan...20 Refleksionsrapport...21 Skitsetilkommunikationsproduktifarver...31 Bilag 2 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

3 KampagneforBudget0App en Kortomkampagnen MarkedsføringskampagnenforPengeogPensionspaneletrettersigmodalle18025årigeide femstørstebyeridanmark København,Aarhus,Odense,AalborgogEsbjerg. Kampagnenspillerpåbudskabet,atdetermuligtatundgåoverforbrug,ogatapp eneret værktøjtildet. Derfokuserespåindrykningerideoffentligerumidefembyer,samtpåsocialemedierogi skoleblade.detteunderbyggesafenpresseindsatsoghjælpekommunikatørersom Borgerservice,SU0Styrelsenogskolerneibyerne.Pådennemåderammesmålgruppenflest muligtgangeogmesteffektivtiforholdtilbudgettet. 3 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

4 KampagneforBudget0App en Strategiskbaggrundforkampagnen Situationsanalyse Omkringhverfjerdedanskeroplever,atdeikkekanfåderesindkomsttilatdækkederesfaste udgifterogforbrug 1.Deprimæreårsagertil,atdanskerneikkekanfåpengenetilatslåtiler uforudseteudgifter,indkomstfaldelleroverforbrug.enundersøgelse 2 viserogså,atjoyngre maner,jostørreproblemerharmanmedatfåindtægternetilatdækkedefasteudgifter. Etbudgetkanværeetuhåndgribeligtværktøjtilhverdagsbrug,ogprivatøkonomierofteet områdemedlavtengagement.penge0ogpensionspaneletharderforvidereudvikleten australskapp,hvormankanregistreresineudgifter,ogpådenmådefåbedrestyrpå økonomien. Deterprimærtdenyngredelafbefolkningen,derharsmartphones 3,hvilketkrævesforat kunnebenytteappen.joældreenpersoner,jomindreersandsynlighedenforatpersonenhar ensmartphone.blandtdemderharensmartphone,ertidsforbrugetpåandetend telefonopkaldogsåstørstidenyngstedelafbefolkningen 4. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Opgaven,derskalløsesgennemkommunikationmedkampagnenforBudget0app en,erat gøremålgrupperneopmærksommepå,atapp enfindes,ogefterfølgendefåmålgruppernetil atdownloadeapp en. Vedatfåfolktilatdownloadeapp enunderbyggespenge0ogpensionspanelets organisationsmålomatgøredanskernemerebevidsteomøkonomi. 1 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 2 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 3 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

5 KampagneforBudget0App en Målogsucceskriterier DereropstilletfølgendemålogdelmålforkampagnenforBudget0app en. Målgrupper Påbaggrundafmålgruppeanalysenerde18025årigeidefemstørstebyeriDanmarkvalgtsom denoverordnedemålgruppe.deervalgt,fordikoncentrationenaf18025årige5ogfinansielt svage6erstørstidissebyer. Målgrupperneudgørtilsammen37%( )afde18025årigeafialt pålandsplan. 70%afpersonerneialdersgruppenejerensmartphone7,ogderforbliverdeneffektive målgruppepå personer. 5 DanmarksStatistik Ungesforbrugslånogopsparing Penge0ogPensionspanelet Oktober MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 6 5 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

6 KampagneforBudget0App en 18025årigebogligestuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigemedensmartphone,somerunderuddannelseuden forerhvervsuddannelserneidefemstørstebyer.detgælderbådeungdomsuddannelser,vuc ogvideregåendeuddannelser. Karakteristika 8 Tilhørerividudstrækningdetmoderne0individorienteredegallup0segment 9 Erkarrierelystneoginteresseredeinyebevægelser Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Forbrugerprimærtcentreretomfornøjelseogteknologi(byture,tøj,computerog smartphone).kvindermesttøjogmændmestteknologi. Brugersocialemedierdagligt Genereltpositivtindstilletoverfornyteknologi Ihøjgradvilligetilatprøveetøkonomistyringsværktøj 18025årigepraktiskstuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigepåerhvervsuddannelsermedensmartphoneidefem størstebyer.deterisærfolkderuddannersigtilhåndværkere,menogsålandbrug,transport, levnedsmiddel,sundhed,sikkerhed,samthandelogkontor. Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredegallup0segment Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Talerikkeretmegetøkonomimedomgangskredsen Eråbneoverforatprøveetøkonomistyringsværktøj Hargenereltensmuleflerepengetilforbrugendbogligtstuderende. Mændeneforbrugeroftestmekanikogteknik(tv,smartphones,knallerterogbiler), menskvindermestforbrugertøjogskønhedsprodukter Brugafsocialemedierermoderat Erforholdsvisttilbageholdendeiforholdtilnyeteknologier,menbrugerdemmeget, nårdeharsetandrebrugedem. 8 Bygger,ligesomdeøvrigekarakteristika,påkvalitativeinterviewsogGallupsKompas 9 6 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

7 KampagneforBudget0App en 18025årigeikke0studerende Definition Målgruppenbestårafalle18025årigeudenforuddannelsemedensmartphoneidefem størstebyer.størstedelenafgruppeneribeskæftigelse(fuldtidellerdeltid)ogcirka25%er udenforbeskæftigelse(aktivering,kontanthjælp,førtidspension,orlovellerudenfor registrering). Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredesegment Hartypiskenkortuddannelse Dem,derhararbejde,hargenereltflerepengeihåndenendandreisamme aldersgruppe Erprægetafenopfattelseaf,atpengeskalbruges,nårmanhardem0gernetilsociale aktiviteter(byture,ferier,koncerter) Deliggersjældentpengetilsidetiluforudseteudgifter,erforfaldentiloverforbrugog tegnergerneforbrugslåntiltv,smartphonesogtøj Defærdespåarbejdspladsenellerderhjemmeogbrugerendeltidpåsocialemedier oggårgerneibyeniweekenderne Konklusion Enrækkeinteresserogforbrugsgodergårigenialletremålgrupper.Detkanviudnyttes.Vikan ogsåseatmændeneskillersigudpåhenholdsvismekanik,nyteknologiogbyture,mens kvindernegenereltforbrugertøj. 7 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

8 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Denbedstemådeungekanfåstyrpåderesøkonomiskesituationerved,atdebliverbevidste omderesbehovogforbrug.detøgerchancenforatundgåoverforbrug.vedatovervejehvor mangepengedeungebrugerpåudgifter,bliverdetnemmerefordematforholdesigtilde behov,sompengenebliverbrugtpå 10. Deungeskalderforforstå,atdevedatregistrerederesudgifterkanfåetoverblikoverderes forbrug,derkanhjælpedemmedatundgåoverforbrug.budskaberneskalspillepåfølelserne forbundetmed18025årigesforbrug.følelserneerdesammeforallemålgrupper,men symbolerne(købene)erforskellige. Detervigtigt,atmålgruppernekanidentificeresigmeddetoverordnedebudskab. Budskabernemågerneudformesmedhumorogoverdrivelse,dadenyngremålgruppeer meremodtageligoverfordenslagsvirkemidler.viskalogsåværeopmærksompå,at budskabetsindholdogudformningikkemåblivetolketsomenløftetpegefinger 11. Forandringsproces Budskabetskalsætteenrefleksionsprocesiganghosmodtagerneomkringderesholdningtil egetforbrugogegensituation.derforstartesdermedattaletilderesholdningtilforbrugog overbrug.detsætterrefleksioniganghosmodtageren,somkangenkendeathave overforbrug. Refleksionengivermålgruppenlysttilatopsøgevidenom,hvordanproblemetkanløses.Så opstårovervejelsenomkringombudget0app enkanhjælpemedatløsedetproblem.hvis modtagerenkonkluderer,atapp enerdenrigtigeløsning,førerdettildenønskedeadfærd, someratdownloadeapp en. 10 InterviewmedforbrugerøkonomiNordea,AnnLehmannErichsensamtkvalitativeinterviews 11 Evalueringaf PåRøven 8 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

9 KampagneforBudget0App en Deungeerdestørsteforbrugereafsocialemedier.Idetheletagetbrugerungemennesker megettidpåinternettet.mangeungefårstørstedelenafderesnyhederogunderholdning (video,musikogspil)påinternettet.derudoverharmangeungeentendenstilatvælgede hurtigenyheder,foreksempeliformafgratisaviserognyheds0apps. Ungeistorbyerbevægersigmegetpåcykel,tilfodsellermedbus,dadeofteikkeharbil. Derforerdemegeteksponeretforreklameridetoffentligerum. Destuderendeviloftehaveetskolebladellerlignendepåderesuddannelse,derskriverom emner,somermålrettetdestuderende. Kommunikationsformer Folkfinderoftenyeappsgennemderesomgangskreds 12,ogderforernetværkskommunikation vigtigtimarkedsføringenafapp en. Førnogenkananbefaleapp en,skalderværenogen,derharbrugtden.derforstartes kampagnenmedsegmenteretmassekommunikation.detskalkombineresmedukonventionel kommunikation,damedierne 13 (bådeskrevneogsociale)ogsåharenvigtigrolleforde personer,dererførsttilatprøvenogetnyt. Deførstebrugereskalværemedtilatsættenetværkskommunikationenigang.Deskalgerne findeapp ensågod,atdebegynderatfortælleomdentilfolk,derikkeharprøvetdenendnu. Foratstyrkenetværkskommunikationenbliverderbrugtsegmenteretmassekommunikation ogukonventionelkommunikationihelekampagneperioden.medanbefalingergennem netværkskommunikationkanvidenomapp enspredesigsomringeivandet. 12 Kvalitativeinterviews+DRMedieforskning Medieudviklingen Innovationstilbøjelighed,side107,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 9 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

10 KampagneforBudget0App en Handlingsplan Budskaber Ikampagnenbrugesnedenståendebudskabshierarkisomstøttetilviftenaf kommunikationsprodukter.øverstitrekantenerhovedbudskabet,somunderstøttesafen rækkeunderbudskaber,placeretomkringdencentraleantagelse,atundgåoverforbrugergodt Budskaberneanvendestilallemålgrupper,ogdifferentieringmellemmålgruppernefindersted iudformningenafkommunikationsprodukterne.detremålgrupperharforskelligebehovog forbrugerforskelligeting.detbrugesvisuelt,sådeforskelligemålgrupperhverfåretprodukt, dekanidentificeresigmed. Stil,toneogvirkemidler Derspillespå,atbehovkosterpenge,menspørgsmåleter,hvormegetdemåkoste.Dereret modargument,somvillyde,atmanskalhavepengetilatlevelivet.vedatudformebudskabet somspørgsmål,erdetoptilmålgruppenselvatvurdere,hvormegetbehovmåkoste det skalbudget0app enhjælpemed.dereraltsåingenløftetpegefinger. Udformningenafkommunikationsprodukterneskalspillepåhumorogoverdrivelse.Billederne ogillustrationerneunderbyggerensamletopfattelseafdetoverordnedebudskabog underbudskaberne.budskaberneskalværenemmeatafkode.målgrupperneskalkunne identificereoggenkendesituationenpåplakatenikampagnen,menstadigfornemmeet humoristiskelementikampagnen. DeterPengeogPensionspanelet,derstårsomafsenderiviftenkommunikations0produkter. Detstyrkertroværdigheden. 10 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

11 KampagneforBudget0App en Kommunikationsprodukter Kommunikationsprodukterneervalgtpåbaggrundafmålgruppeanalysenogbudgetmæssige overvejelser.produkterneskalsikre,atkampagnensånårbredtud,atdenmåderammer personeriallemålgrupper,ogrammerdemnokgange.desammekommunikationsprodukter benyttesiforskelligemedierforatskabeengenkendelse.tekstengårigenialle kommunikationsprodukterne. Plakattiloutdooroghængeskilteibusser Outdooroghængeskilteervalgt, fordidetgivermangevisninger, dapersonerneimålgruppen kommerforbidemfleregangepå vejtilogfraskoleellerarbejde. Ibussenladermantankerne vandre,mensmanslår ventetidenihjelogdetskal udnyttesmedetbilledeaf Budget0app en,enqr0kodeog tekstbudskaberne. Plakaterneoghængeskiltene spillerpåkampagnensbudskaber ogmålgruppernesforskellige laster.teksten Hvadkosterdine behov kombineretmedbilledet tvingermodtagerentilat overveje,hvaddererbehov, forbrugogoverbrug. Udtrykketskalværedetsammepåoutdoor0plakaterneoghængeskilteibusserne,så hængeskiltenebliverenletudgaveafplakaterne. Skitsenrettersigmodkvinderpåtværsafmålgrupperne,daallekvinderkanforholdesigtilat købeformangeskoogformegettøj. 11 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

12 KampagneforBudget0App en Foratrammemændeneidetremålgrupper,skalderlavestreandreplakater,somspillerpå enandensituationmedoverbrug,menmedsammetekstogkomposition.detkanvære følgende: Bogligtstuderende:StortkøbafgadgetssomiPads,Google0brillerellermeget overdrevetcafebestilling(teknologi0tema) Praktiskstuderende:Stortkøbafudstyrtilbilensomhøjtalere,fælge,spoilere (mekanik0tema) Ikkestuderende:Påencafeellerinattelivet,viserenabsurdstorbestilling(byturs0 tema) Annonceriskolebladeogstudiestartsblade Plakaternetiloutdoorbrugessomannonceride10størsteskolebladeogde10største studestartsbladespredtoverdefembyer,foratrammedestuderende.plakaten,derpasser bedsttilmålgruppenfordetenkeltebladbenyttes.detbringerbudskabethelttætpådeto målgruppermedstuderendeietmediemedhøjtroværdighed,hvormodtagerenhartruffetet aktivtvalgomatlæseibladet,ogderforerkoncentreretomindholdet. 12 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

13 KampagneforBudget0App en 13 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen YouTubeogFacebook Socialemediertagesibrug,dadegørdetmuligtat rammespecifikkedeleafmålgruppennedtilmindste detalje.deterenbilligmådeatfåmangevisninger. Annoncernepådesocialemedierermedtilathjælpe netværkskommunikationenpåvej. TilYouTubelavesenpreroll0video 14,sombliverafspillet indenfolkkankommetilatsedenvideo,deharvalgt. Videoenpå15sekunderpræsentererkortde ovennævntefiresituationer,budskabsteksterneogtil sidstapp enogdengratisdownloadmulighed. Determuligtatklikkevækefterfemsekunder,ogvi betalerkun,hvishelevideoenbliverset.derforfårvien højfrekvens. PåFacebookindrykkesannoncerforBudget0app enihøjrebjælken.denindeholderetbillede aflogoetforapp en,ogtekstenfraplakaten.denkanderforrammeallemålgrupper,ogderfor erderkunbrugforenannonce. Detoindrykningerhenvisertilenundersidepåwww.raadtilpenge.dk. PåRøven Facebook0sidenskalogsåbruges.Derskalløbendelavesopslagomapp en. Personerneherhariforvejeneninteresseforderesøkonomi,ogvilderforværemegetåbne foratprøveapp en.debliverambassadørerforapp enogskalhjælpedenvirale0spredning. Dermedbliverdehjælpekommunikatorer. 14 https://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=da&answer=187096

14 KampagneforBudget0App en Undersidepåwww.raadtilpenge.dk DerlavesenundersidepåPenge0og Pensionspaneletshjemmeside.Deter førstestopindendownloadfraitunesog GooglePlay. Deterogsåsamlepunktetforhele kampagnen,ogskalderforindeholdealt kampagnematerialeoglinks.vedat henvisetilpengeogpensionspanelets hjemmesidestyrkestroværdigheden også. 14 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

15 KampagneforBudget0App en Institutionspakke Dersendesplakater,derermagentil outdoorplakaternetilborgerserviceog allede200skoler,dereridefembyer. Igenvælgesdenplakat,derrammerbedst detgivnested.indenpakkensendes,er derindledendekontaktmeddeforskellige institutioner. Medipakkeneretfølgebrev,derforklarer omkampagnen,oghvorforplakatenskal hængesop. Plakatertilskolerneerforatrammede studerende,mensplakaternetil Borgerserviceerforatrammedemange tilflytteretildestorebyeriforbindelse medstudiestart. VikontakterogsåSU0StyrelsenforatfådemtilatsendeinformationomBudget0app enud sammenmedsu0meddelelser.pådenmådegøresstuderendeopmærksommepåapp enien situation,hvordeiforvejentænkerpåøkonomi.su0styrelsenbliveridenforbindelse hjælpekommunikatør. Pressemeddelelser Pressemeddelelsensendestildestørsteskolebladeogdestørstestudiestartsbladefordelt overdefembyer.skolebladeneertætpådestuderendeideresvantemiljøogderforiet mediemedhøjtroværdighed.tilstudiestartsbladevinklespressemeddelelsenpåstudiestart. Pressemeddelelsenversionerestillokalaviseridefemstørstebyersamtlandsdækkende aviser.dererstørresandsynlighedforatkommeidelokaleaviser,enddererforatkommei delandsdækkendeaviser. 15 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

16 KampagneforBudget0App en 16 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

17 KampagneforBudget0App en App en Selvomviikkeharansvaretforapp en,harvienkelteforslagtilændringer,derkanstyrke kampagnen. Detervigtigt,atdenharetenkeltnavniiTunesogGoogle0play,dadetvilgøredetletterefor personerimålgrupperneatfindeden.derforforeslårvi,atdenkommertilatheddebudget0 app,derliggertætpåformuleringenikommunikationsprodukterne. Derudoverkunneapp enfåenfunktion,sådenkanlaveenstatusopdateringpådesociale medierligesomenrækkemotions0appskan.app enskalsidstihvermånedlaveenstatus,der fortællerhvordanbrugerenharklaretsigiforholdtildengrænse,han/hunharindtastet. Medieplan Allekommunikationsprodukterneskalrykkesindpåderigtigetidspunkter.Derforharvilavet enmedieplanforatskabeoverblik. Facebookopslagskalisærværepåtidspunkter,hvorderskerandreaktiviteteri kampagnenforatboostedeaktiviteter Outdooroghængeskilteindrykkessidstpåmåneden,daflestopleverpengeproblemer der Avisernerammesiforbindelsemedførsteomgangoutdooroghængeskilte,da historienkanknyttestilaktiviteterigadebilledet Studiestarts0ogskolebladeervigtigeramme,førdegåritrykken. 17 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

18 KampagneforBudget0App en Budget Evaluering Indenkampagnensættesigangbliverkommunikationsprodukterneprætestetforatsikre,at devirkerpåpersonerimålgruppen.detskermedenfokusgruppe. Midtikampagneperiodenbliverdetundersøgt,omdererdeleafmålgrupperne,derikkeer blevetramtafdesocialemedier.detkanværenoglebestemtebyer,kønelleraldersgrupper. Herefterjusteresindrykningernepådesocialemedier,såvifårdemanglendegruppermed. Derbrugesenspørgeskemaundersøgelsetilatkontrollere,omkampagnenopfyldermålene. Herskabesetoverblikover,omdervarelementer,derikkefungerede.Resultatetkanbrugesi fremtidigekampagner. 18 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

19 KampagneforBudget0App en Organisering PengeogPensionspaneletharikkefolktilatklareretmangeopgaveriforbindelsemed kampagnen.derforkommerstortsetalleopgavertilatendehostilbudsgiver.pengeog Pensionspanelethardogansvarfornogleområder,somerfølgende: Atapp enerklarogfungerer Indrykkeapp0sidenpåwww.raadtilpenge.dk0indholdeterlavetaftilbudsgiver Givetilbudsgiveradministratorrettighedertil PåRøven facebook0siden 19 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

20 KampagneforBudget0App en Tidsplan 20 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

21 KampagneforBudget0App en Refleksionsrapport Refleksionoverfagligevalg Situationsanalyse SituationsanalysenerudformetmedafsætioplæggetfraPenge0ogPensionspaneletog indhentedestandarddatafrarapporter,undersøgelserogdanmarksstatistik. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Kampagnenskalmarkedsføreenapp,ogderforafgrænsedevihurtigt,atvoresopgaveikkevar atløsedetproblem,atmangefolkharproblemermedøkonomien.deterkampagnenfor app enkunendelmængdeaf. Deterhellerikkevoresopgave,atsørgeforatfolkbrugerapp en.detkanikkeløsesmed kommunikationalene.hvismålgruppenikkesynesatapp energodogattraktiv,såkan kommunikationikkesørgefor,atfolkbrugerden. Vibrugtekommunikationspotentialekortet 15 tilatinddeleafdepersoner,vikanramme. Dermednåedevifremtil,hvemviskullegåefter.De18025årigevilprimærtplaceresigideto øverstefelter,mensældredeleafbefolkningenihøjeregradvilværedetonederstefelter. Derforerdeungemestinteressante,dadegernevilvidenogetomBudget0app en. 15 Illustration11.6,side177,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 21 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

22 KampagneforBudget0App en Målogdelmål Davilavedekampagnensmålsørgedevifor,atdeblevsåkonkreteogmålbaresommuligt. Måleneerafstemtiforholdtilmålgruppernesmotivationogforandringsproces,menikke tilpassetdeenkeltemålgrupper,damotivationenogforandringsprocessenerstortsetdet samme.måleneertilpassetundervejs,sådekomtilatpassemeddebudskaber,vifandtfrem til. Imåleneogsucceskriterierneovervejedevi,hvordanvifikmulighedforatmåle,omvirent faktiskfikopfyldtvoresmål.derforknyttermålenesigtilbudskabet,såvikanfindeudafom budskabetermodtagetimålgruppenogharførttildenønskedehandling. Målgruppe Valgetafde18025årigekanvirkeparadoksalt,dadeterblandtde25045årige,atdererflesti økonomiskevanskeligheder 16.Researchen 17 viste,atdeterblandtdeunge,derliggerdet størstepotentialeiforholdtilbudgettet,dadeungevilværehurtigeretilattageapp enibrug. Deerrelevanteatarbejdemed,damangeungemellem18025kommeriensituation,hvorde fårenselvstændigøkonomiforførstegang. Målgruppenbestårikkekunafdefinansieltsvagesteunge.Grundentildeter,atanbefalinger fravennerervigtige,nårmanskalfindenyeapps 18.Derfordrejerdetsigom,atfånogentilat downloadeapp en,sådekanblivesågladeforden,atdeanbefalerdentilandre. VibrugteRogers kategoriseringafinnovationstilbøjelighed 19 tilatskabeetoverblikover, hvemderervilleværeførsttilatdownloadeapp en Sekildelisteibilag 18 DRsMedieudviklingen2012ogkvalitativeinterviews 19 Illustation8.2,side108,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 22 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

23 KampagneforBudget0App en 23 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Detviltypiskværepersonerudenøkonomiskeproblemer,dererInnovatorsogEarlyAdopters, dapersonermedøkonomiskeproblemerkansedetsometlidtsværtemneathenteogbruge app en.detkræverenerkendelseaf,atdeharproblemermedøkonomien.deerderfor nærmereearlymajorityoglatemajority.derforerdetvigtigt,atvoresmålgruppeogså indeholderpersoner,derikkeharøkonomiskeproblemer. Viharfravalgtindirektemålgruppertilfordelforhjælpekommunikatører,dadeterfolk,der brugerapp en,somkanpåvirkefleretilatbrugeden.ældrepersoner,somf.eks.forældre,der anbefalerapp envilbliveopfattetsomløftetpegefinger. Inddelingafmålgrupper Målgrupperneerblevetopdeltefterdekriterier,dervarmestrelevante.Dererenvæsentlig økonomiskforskelpåstuderendeogikke0studerende(arbejde/su),menogsåiforholdtil medievanerogforbrugsmønstre,erderforskel. Næstentotredjedeleafdenoverordnedemålgruppeerstuderende.Deterenstorgruppe, sombestårafmangeforskelligemennesker.derforerdeblevetopdeltitogrupper,dader ogsåhererforskelpådesammekriteriersomovenfor.dertilkommerenpotentielfjerde gruppebeståendeafkvinderfraallemålgrupper,menmedfællesforbrugsmønster.derforkan deikkekategoriseressomenselvstændigmålgruppe,menderskaltageshøjdefordeti kommunikationsproduktet. Personerneimålgrupperneerigangmedatdannederesidentitetoggallup0kompasset kommerderforinogengradtilkort,nårderskalbeskriveskarakteristika.viharderfor kombineretgallup0kompassetmedkvalitativeinterviewsforatunderbyggedevigtigstetræk. Vimenerdogstadig,atkompassetfortællernogetommålgruppen.Karakteristikaogcitat medvirkersomenformforpersona. Kravtileffektmåling Delmålenestillernoglekravtileffektmålingeniforholdtilatafdækkemålgruppensmotivation, inspirationogbevæggrundfordownload.vivilgernevideommodtagerensmotivationerden samme,somdenvianalyseretosfremtil.derudovervilvigernetestekendskabtilapp en.er derstortkendskab,meningendownloads,erdetfordikommunikationenombegrundelserne fordownloadikkeharværetstærkenok.

24 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Deforskelligemotivationsfaktorerafhængerafdenøkonomiskesituation,ogkanvære følgende: 0 Manglerpengetilatbetaleafpågæld 0 Ønskeretstørrerådighedsbeløbtilbestemtting 0 Ønskeratundgålåntagning 0 Ønskeratlæggeflerepengetilsidetilatafbetalegæld 0 Ønskeretbedreoverblikoverøkonomien 0 Ønskeratkunnelæggepengeellerflerepengetilsidetilopsparing Udfradeforskelligefaktorervalgteviatfokuserepåenoverordnetmotivation,derfører videretilderesterende,nemligatundgåoverforbrug. Budskaber Tidligerekampagnertildeyngre 20 harvist,atretorikkenogordlydenervigtig,nårungeskal haveinformationomprivatøkonomi.derskalderforikkekommunikeresmedvoksenstemme, formaningerogadvarsler. Målgruppenpåvirkespåderesholdningtilforbrugogoverforbrugvedatbliveopmærksomog identificeresigmeddetoverordnedebudskabogunderbudskaber.iforholdtilmålgrupperne erudformningendensamme,mensymbolerneforskelligepågrundafforbrugsmønstrene. Produkter Produkterneervalgtudfrademedier,dererbedsttilatrammemålgruppen.Derforer outdooroghængeskiltevalgtsomdetprodukt,vilavedeenskitsepå.detrammerpåtværsaf allemålgrupper,ogsamtidigerdertaleomnogleprodukter,derskalvirkeistortformat. Viarbejdedelængepåatfindeetprodukt,derbådeindeholdtbudskaberne,mensom samtidigfangedeopmærksomheden.samtidigskaldetværehurtigtatafkodebudskabet. Derforerderkunlidttekst,ogmotivetfortællermegetafhistorien.App enfremhævesforat gøredettydeligt,atderertaleomenreklameforenapp,ogikkekunenholdningskampagne. 20 EvalueringafPåRøven Undgåklatgæld,Penge0ogPensionspanelet,maj JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

25 KampagneforBudget0App en Interessentanalyse Viharbrugteninteressentanalysetilatfindeudaf,hvemderkanværekonkurrenterfor kampagnen,menogsåhvem,derkanhjælpe.analysenbrugestilatpegepårelevantemedier, produkterogsamarbejdspartnere.vinåedefremtildetrenedenståendesomdevigtigste interessenter. 25 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

26 KampagneforBudget0App en Kanalogmedievalg Allerededavisåbudgettet,vidstevi,atdetikkevillebliverelevantatbrugetv0mediet.Der villesimpelthenikkeværepengenoktilatfådentilstrækkeligeeksponering.foratfindeudaf, hvilkemedierogkanalerviskullebruge,harviudregnetdeneffektivefrekvensfor kampagnen21. Daderskalenrelativhøjfrekvenstil,harvihaftfokuspåatkommeisåmangemediersom budgettettillader,davipådenmådeharstørstchanceforateksponerepersonernei målgruppernenok.derforervinåetfremtildetkanalogmediemiks,derkansesi handlingsplanensmedieplan. Medieplanen Socialemedierskalløbekampagnenigangogskabedetførsteindtrykhosmålgruppen.Dem, derikkedownloaderapp eniførsteomgang,vilmåskegøredet,nårdeblivermindetom app enafoutdoorellerandenkommunikation. Studiemagasiner,studiestartsmagasineroginstitutionerfokuseresomkringstudiestart,dadu somstuderendepåennyuddannelsevilværemeremodtageligfornyeindtryk,ogoplevenye udfordringermedøkonomien.samtidigerdetogsådettetidspunktflestimålgruppenvilvære ikontaktmedborgerserviceogsu,damangevilværeflyttettilenafdefembyerforatstarte påetnytstudie. 21 Eksempel19.1,side284,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 26 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

27 KampagneforBudget0App en 27 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Outdoorogbushængeskiltebrugestilatrammehelemålgruppen.Detersammenmedde socialemedierdenenestemulighedforatrammemålgruppenbredt. Landsdækkendeoglokaleaviserbliverkontaktetiforbindelsemeddenførsteoutdoor indrykning,davipådenmådegiverdemenaktuelhistorie.hvisderbliveromtaleafapp eni aviserne,vildetogsåmedvirketilathøjnefrekvensen. Budget Arbejdetmedbudgettetharbåretprægafsundfornuftiarbejdetmedatfindestørrelsenpå deforskelligeposter.deterderfor,vipåenrækkeposterharskrevetantaltimerpå.vihar knyttetenforklaringtilposterne,forpådenmådeatgøredettydeligt,hvadpengeog Pensionspaneletfårforderespenge. Viharfundetprislisterpåoutdooroghængeskilte 22,somviharbrugttilatlaveetkvalificeret budpå,hvormegetvikunnefåforpengene.viharbrugtenstordelafbudgettetpåoutdoor oghængeskilte,dadeteretcentraltmedieiforholdtilatrammeallemålgrupper,særligtde ikkestuderende. DavifikideentilYouTube,ringedeviogspurgteomprisenforatkunneskriveetkvalificeret beløb.facebookbeløbetkommerudafanders erfaringmedanvendelseaffacebook annoncer.hernåedevifremtil,atvihellerevillebetaleogværesikrepå,hvormangeder klikkerpåvoresannonce.derforbetaleviforklik,såviersikrepå,atvifårnogen.hvisdet barevarvisninger,kunnedetværeatingenklikkedeogkomindpåhjemmesiden. Evaluering Førkampagnengårigangskalprodukterneprætestes.Detskermedensamletfokusgruppe, hvorderermindsttofrahvermålgruppemed.pådenmådekandeforskelligeudgaveraf plakatentestes.vivælgerenfokusgruppe,davibådeerinteresseredeiatvide,om produkterneogbudskabernevirker,menogsåatfåkvalitativesvar,såvived,hvadviskal justere. Efterkampagnenønskerviatmåle,omviharopfyldtvoressucceskriterier.Pådenmådekanvi visepengeogpensionspanelet,atviharopfyldtdet,vilovede.hvissucceskriterierneikke opfyldes,fårviistedetsvarpå,hvadderkunneværegjortbedre. AntalletafdownloadskantjekkesgennemiTunesogGooglePlay.Hererderogsåmulighedfor atse,hvemderhardownloadetapp eniforholdtilalderogby. Detodelmålogderessucceskriterierskaltestesgennemenkvantitativundersøgelse,dadet erdenenestemådevikanspørgesåmange,atundersøgelsenbliverrepræsentativforalle målgrupper.davoresmåleropstillet,sådedækkerkampagnensbudskaber,giver undersøgelsensresultatogsåmulighedforatkontrollere,ombudskabernevirker. 22

28 KampagneforBudget0App en Deterplanen,atderskalkøbesfemspørgsmålienundersøgelsevedetanalyseinstitutbåde ligeførogligeefterkampagnen,såvikanse,omderharværetenudvikling.deteriforholdtil kampagnedelmålet Atøgeopmærksomhedenomkringatundgåoverforbrug viharbrugfor enførmåling.kendskabettilapp enførkampagnenkanantagesatværenul,dadenikkeer udepåtidspunktetforførmålingen.derforbehøverviikkemålepåkendskabetfør kampagnen. Analysenkommertilatforegåsometinternetspørgeskema,dadettiltalerdeunge,somvi ønskeratspørge.detgiverogsåmulighedforatviseeksemplerfrakampagnenogapp enfor athjælperespondenterneshukommelsepåvej.derskalmindstvære1.200respondenterfra målgruppen,foratsikreatresultateterrepræsentativt.fordelingenpåalder,by,kønog uddannelseskalhavedensammefordelingsommålgruppernehar. Spørgeskematileftermåling Deførstetospørgsmålskaltjekkeomderersketenændringiforholdtiloverbrug,mensde trenæsteskalfortælleomkampagnenerblevetset.hvisrespondenternekenderkampagnen, menikkeapp en,hardetværetetproblemiudformningenafkommunikationsprodukterne. 28 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2012. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 2. projekt 2. sem marts 2012 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby > Så tager vi cyklerne frem.. Kampagne for mere cyklisme 1. Indledning I bliver

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Kommunikation DMJ 4. semester opgave, gruppe 10 OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen 1 Skal man opnå maksimal kenskab

Læs mere

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Formidling og metode forår 2011 Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Skriv nonstop hvad vil jeg skrive projekt om? Skriv i 10 min med sort skærm eller uden at se på hvad du skriver på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau

AWORKWebbureau FalkonerAle Frederiksberg Annoncering. AWORK Webbureau AWORKWebbureau FalkonerAle15 2000Frederiksberg smb@awork.dk www.awork.dk 88374788 Annoncering AWORK Webbureau 1 AWORK Webbureau 88375788 smb@awork.dk www.awork. AWORK Annoncering Lidt om medierne Google

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse

Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse 16.09.2014/HH Retningslinjer for afgangsprojekt på fleksibel diplomuddannelse, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Åben Uddannelse Formål side 2 Omfang 2 Indhold 2 Bilag 2 Optagelse 3 Afgangsprojektdag

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

Studieguide for Projektledelse SF2

Studieguide for Projektledelse SF2 Studieguide for Projektledelse SF2 Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor (Studieguiden er med forbehold for ændringer) Udarbejdet: 13.09.2015

Læs mere

TEMA: Projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen. En kortfattet manual. Projektbeskrivelsen - et værktøj til styring!

TEMA: Projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen. En kortfattet manual. Projektbeskrivelsen - et værktøj til styring! TEM: Projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen En kortfattet manual Projektbeskrivelsen - et værktøj til styring! 1 TEM: Projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen et - værktøj til styring! Formål: På skrift

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010

Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Kampagnemanual for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Forår 2010 Indholdsfortegnelse Indledning I kampagneplanlægningen er der mange forskellige ting, der skal tænkes igennem inden man gennemfører

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA

Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013. Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Eksamen: Regler og bestemmelser 2012-2013 Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA Dette dokument er gyldigt i læseåret 2012-2013 Ældre udgaver er ikke gældende. Eksamen er en vigtig begivenhed, som

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Revideret 23.febr 10/sos Opgaveformulering 1. års-projekt Journalistuddannelsen Opgaven består alt i alt af to eller flere artikler om samme emne to-fem fotos (du selv har taget) med billedtekster (du

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Alle relevante oplysninger om program, besøg, kontakter mv: UPDATE Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 10. april august 2015

Alle relevante oplysninger om program, besøg, kontakter mv: UPDATE Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 10. april august 2015 Rapport for diplomkurset Digitale Af Rosa Middelboe Formål: At få indsigt i, hvordan man planlægger, skitserer og producerer digitale fortællinger og produktioner med henblik på at være på forkant med

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen

Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen Revideret januar 2012/sos Opgaveformulering 1.årsprøve Journalistuddannelsen 1. Opgaven kort 2. Synopse og coaching 3. Krav til det journalistiske produkt a. Omfang på det journalistiske produkt 4. Krav

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune

Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune Af 31. august 2016 Beskrivelse af KONKURRENCEFORLØB Alternative boformer i Hjørring Kommune 2016-17 Baggrund Hjørring Kommune ønsker at synliggøre, at man gerne vil give plads og mulighed for at etablere

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ).

Samarbejdsaftale. (DGI Storkøbenhavn, Frederiksberg Kommune og SIND Lokalafdeling Frederiksberg benævnes i fællesskab parterne ). Mellem Frederiksberg Kommune Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1 2000 Frederiksberg (i det følgende kaldet Frederiksberg Kommune) og DGI Storkøbenhavn Vester Voldgade 100, 1. sal 1552 København V (i det

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement

Øget fokus fra måned til måned. Kommunikationsabonnement Øget fokus fra måned til måned Kommunikationsabonnement Sikker fokus større gennemslagskraft Hos Mediegruppen tror vi på, at din kommunikation og markedsføring kan blive stærkere og mere effektiv i et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2011 - juni

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR LÆNKE-AMBULATORIERNE

KOMMUNIKATIONSPLAN FOR LÆNKE-AMBULATORIERNE KOMMUNIKATIONSPLAN FOR LÆNKE-AMBULATORIERNE Cecilia Anberg Kommunikation og Digitale Medier, 6. semester. Aalborg Universitet København Kommunikationsplanlægning 2016 ECTS: 5 Anslag: 19162 Antal sider:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016

AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 AKTIVITETSKALENDER for HD 2. del i Marketing Management 2015/2016 Semesterstart: I efteråret 2015 starter alle hold i uge 35-36 I foråret 2016 starter 2. semester i uge 5-6. På 4. semester skrives det

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk

Børnehuset Troldemosen Bank Mikkelsensvej 25 C 2820 Gentofte 39 98 44 80 troldemosen@gentofte.dk www.bhtroldemosen.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Børnehuset Troldemosen

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år

Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Undervisningsbeskrivelse Kommunikation/IT A 2. år Termin August 2009 juni 2010 Institution Uddannelsescentret Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Kommunikation/It A Astrid Schack Olldag Hold 208

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

At arbejde med projekter - modul 10

At arbejde med projekter - modul 10 At arbejde med projekter - modul 10 Forår 2013 1 1. Indledning Et projekt forstås som en tidsafgrænset opgave, der har det formål, at der skal skabes en forandring (Andersen 2005: 7) Indledning På modul

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS

05-08-2013. Gruppe: 7. Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS 05-08-2013 Gruppe: 7 Shiko Nzorubara MULTIMEDIEDESIGNER CPH BUSINESS INDHOLDSFORTEGNELSE Problemformulering... 2 Metode... 3 Produkter... 3 Planlægning og proces... 4 Interessent... 4 Analyse af toys R

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Eventpilots. Ishøj Kultur Cafés ungdomsambassadører. Kultur og Fritidscenter. Side 1 af 11

Eventpilots. Ishøj Kultur Cafés ungdomsambassadører. Kultur og Fritidscenter. Side 1 af 11 Sagsbehandler: Tim Jakobsen Telefon: 43 57 71 15 mail: 36726@ishoj.dk 8. januar 2013 Eventpilots Ishøj Kultur Cafés ungdomsambassadører Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Projektbeskrivelse:... 3 Milepælsplan:...

Læs mere

OneEyeAlien Kampagne

OneEyeAlien Kampagne OneEyeAlien Kampagne Vi har valgt at gå i dybden med tøjprodukter. Situationsanalyse - Problemer med produktionen. Det kræver en del arbejde at få vare bestilt fra Kina. Man skal have nogle gode kontakter

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014

AKTIVITETSKALENDER. HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 AKTIVITETSKALENDER HD 2. del i Marketing Management, vinter 2013/sommer 2014 Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisnings-tilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2013 starter alle hold

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02

Organisationskommunikation og rekvirentforløb, 3. semester 2009 Kommunikation II, Ugerne 46-51 2009, vers 02 UGE 46: Organisationskommunikation Dato Tid Indhold Bemærkninger Underviser d. 9.11. ftermiddag 13:00-14:30 Introduktion af modul og rekvirentforløb. Få tre eksempler på kommunikationsarbejdet i organisationer.

Læs mere

Hver deltager skal have minimum 1 løb, 1 spring og 1 kast. Max 5 øvelser.

Hver deltager skal have minimum 1 løb, 1 spring og 1 kast. Max 5 øvelser. Hver deltager skal have minimum 1 løb, 1 spring og 1 kast. Max 5 øvelser. LM børn 10-11 år 17 19 august 2012 Åbenrå Stadion Navn: SAK 77 Evt. klub/firma: Din e-mail: Fødselsdag (dd-mm-åååå): Landsdel:

Læs mere

1. Udkast til Projektbeskrivelse

1. Udkast til Projektbeskrivelse 1. Udkast til Projektbeskrivelse Titel Turismestrategi Dato d. 29.01.13 Captia sagsnummer 024945-2012 Projektejer Projektleder Baggrund og idé Formål Ejvind Mortensen Heidi Normann Jakobsen Byrådet har

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Prøveform og prøvebestemmelse

Prøveform og prøvebestemmelse Modul 11D Generelle Informationer til modulprøven De studerende skal i øvrigt orientere sig og læse: Informationer om elektronisk aflevering. Afleveres opgaven ikke rettidig, ukorrekt eller mangelfuld

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018

Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018 Rammer og kriterier for modulprøver for Diplomuddannelsen i Offentlig forvaltning og administration gældende fra foråret 2018 Når du tilmelder dig modulet, tilmeldes du samtidig prøven. Vælger du ikke

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015

Evaluering af klinisk kursus i almen medicin. 6. semester kandidat, Medicin. Foråret 2015 Evaluering af klinisk kursus i almen medicin 6. semester kandidat, Medicin Foråret 2015 Læsevejledning: Alle skalaspørgsmål præsenteres ved to diagrammer, først en tabel med gennemsnittet for det samlede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2014 - Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kom/IT C Torsten B.

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017

AKTIVITETSKALENDER. HD 1. del, 2016/2017 AKTIVITETSKALENDER HD 1. del, 2016/ Semesterstart: Eksamenstilmelding: Undervisningstilmelding: Eksamen: Syge- og reeksamen: I efteråret 2016 starter undervisningen på alle hold i uge 35. I foråret starter

Læs mere