Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester"

Transkript

1 /1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen Studienumre (ID numbers): , og Vejleder: Dorte Schiøler og Titel: Hvad koster dine behov? Undgå overforbrug. Kampagneoplæg til markedsføring af budget-app for Penge og Pensionspanelet, 15. Aug. 15. December. Antal anslag Kampagneoplæg: Refleksionsrapport: Nedenfor bedes du afkrydse, hvorvidt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole må bruge din opgave som eksempel på en opgave til kommende studerende på kommunikationsuddannelsen. Kildelisten er aldrig til udlån. X opgaven må udlånes må ikke udlånes I henhold til Eksamensbekendtgørelsen 18, stk. 6 bekræfter jeg/vi hermed, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. _07/ Dato Underskrift XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 ÅRHUS N XXXTLF XXXFAX XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKK XXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 KampagneforBudget0App en Indholdsfortegnelse Kortomkampagnen...3 Strategiskbaggrundforkampagnen...4 Situationsanalyse...4 Afgrænsningafkommunikationsproblemet...4 Målogsucceskriterier...5 Målgrupper årigebogligestuderende årigepraktiskstuderende årigeikke0studerende...7 Konklusion...7 Motivationogkravtilbudskaber...8 Forandringsproces...8 Medie0ogkanalvalg...9 Kommunikationsformer...9 Handlingsplan...10 Budskaber...10 Stil,toneogvirkemidler...10 Kommunikationsprodukter...11 Plakattiloutdooroghængeskilteibusser...11 Annonceriskolebladeogstudiestartsblade...12 YouTubeogFacebook...13 Undersidepåwww.raadtilepenge.dk...14 Institutionspakke...15 Pressemeddelelser...15 App en...17 Medieplan...17 Budget...18 Evaluering...18 Organisering...19 Tidsplan...20 Refleksionsrapport...21 Skitsetilkommunikationsproduktifarver...31 Bilag 2 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

3 KampagneforBudget0App en Kortomkampagnen MarkedsføringskampagnenforPengeogPensionspaneletrettersigmodalle18025årigeide femstørstebyeridanmark København,Aarhus,Odense,AalborgogEsbjerg. Kampagnenspillerpåbudskabet,atdetermuligtatundgåoverforbrug,ogatapp eneret værktøjtildet. Derfokuserespåindrykningerideoffentligerumidefembyer,samtpåsocialemedierogi skoleblade.detteunderbyggesafenpresseindsatsoghjælpekommunikatørersom Borgerservice,SU0Styrelsenogskolerneibyerne.Pådennemåderammesmålgruppenflest muligtgangeogmesteffektivtiforholdtilbudgettet. 3 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

4 KampagneforBudget0App en Strategiskbaggrundforkampagnen Situationsanalyse Omkringhverfjerdedanskeroplever,atdeikkekanfåderesindkomsttilatdækkederesfaste udgifterogforbrug 1.Deprimæreårsagertil,atdanskerneikkekanfåpengenetilatslåtiler uforudseteudgifter,indkomstfaldelleroverforbrug.enundersøgelse 2 viserogså,atjoyngre maner,jostørreproblemerharmanmedatfåindtægternetilatdækkedefasteudgifter. Etbudgetkanværeetuhåndgribeligtværktøjtilhverdagsbrug,ogprivatøkonomierofteet områdemedlavtengagement.penge0ogpensionspaneletharderforvidereudvikleten australskapp,hvormankanregistreresineudgifter,ogpådenmådefåbedrestyrpå økonomien. Deterprimærtdenyngredelafbefolkningen,derharsmartphones 3,hvilketkrævesforat kunnebenytteappen.joældreenpersoner,jomindreersandsynlighedenforatpersonenhar ensmartphone.blandtdemderharensmartphone,ertidsforbrugetpåandetend telefonopkaldogsåstørstidenyngstedelafbefolkningen 4. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Opgaven,derskalløsesgennemkommunikationmedkampagnenforBudget0app en,erat gøremålgrupperneopmærksommepå,atapp enfindes,ogefterfølgendefåmålgruppernetil atdownloadeapp en. Vedatfåfolktilatdownloadeapp enunderbyggespenge0ogpensionspanelets organisationsmålomatgøredanskernemerebevidsteomøkonomi. 1 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 2 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 3 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

5 KampagneforBudget0App en Målogsucceskriterier DereropstilletfølgendemålogdelmålforkampagnenforBudget0app en. Målgrupper Påbaggrundafmålgruppeanalysenerde18025årigeidefemstørstebyeriDanmarkvalgtsom denoverordnedemålgruppe.deervalgt,fordikoncentrationenaf18025årige5ogfinansielt svage6erstørstidissebyer. Målgrupperneudgørtilsammen37%( )afde18025årigeafialt pålandsplan. 70%afpersonerneialdersgruppenejerensmartphone7,ogderforbliverdeneffektive målgruppepå personer. 5 DanmarksStatistik Ungesforbrugslånogopsparing Penge0ogPensionspanelet Oktober MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 6 5 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

6 KampagneforBudget0App en 18025årigebogligestuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigemedensmartphone,somerunderuddannelseuden forerhvervsuddannelserneidefemstørstebyer.detgælderbådeungdomsuddannelser,vuc ogvideregåendeuddannelser. Karakteristika 8 Tilhørerividudstrækningdetmoderne0individorienteredegallup0segment 9 Erkarrierelystneoginteresseredeinyebevægelser Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Forbrugerprimærtcentreretomfornøjelseogteknologi(byture,tøj,computerog smartphone).kvindermesttøjogmændmestteknologi. Brugersocialemedierdagligt Genereltpositivtindstilletoverfornyteknologi Ihøjgradvilligetilatprøveetøkonomistyringsværktøj 18025årigepraktiskstuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigepåerhvervsuddannelsermedensmartphoneidefem størstebyer.deterisærfolkderuddannersigtilhåndværkere,menogsålandbrug,transport, levnedsmiddel,sundhed,sikkerhed,samthandelogkontor. Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredegallup0segment Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Talerikkeretmegetøkonomimedomgangskredsen Eråbneoverforatprøveetøkonomistyringsværktøj Hargenereltensmuleflerepengetilforbrugendbogligtstuderende. Mændeneforbrugeroftestmekanikogteknik(tv,smartphones,knallerterogbiler), menskvindermestforbrugertøjogskønhedsprodukter Brugafsocialemedierermoderat Erforholdsvisttilbageholdendeiforholdtilnyeteknologier,menbrugerdemmeget, nårdeharsetandrebrugedem. 8 Bygger,ligesomdeøvrigekarakteristika,påkvalitativeinterviewsogGallupsKompas 9 6 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

7 KampagneforBudget0App en 18025årigeikke0studerende Definition Målgruppenbestårafalle18025årigeudenforuddannelsemedensmartphoneidefem størstebyer.størstedelenafgruppeneribeskæftigelse(fuldtidellerdeltid)ogcirka25%er udenforbeskæftigelse(aktivering,kontanthjælp,førtidspension,orlovellerudenfor registrering). Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredesegment Hartypiskenkortuddannelse Dem,derhararbejde,hargenereltflerepengeihåndenendandreisamme aldersgruppe Erprægetafenopfattelseaf,atpengeskalbruges,nårmanhardem0gernetilsociale aktiviteter(byture,ferier,koncerter) Deliggersjældentpengetilsidetiluforudseteudgifter,erforfaldentiloverforbrugog tegnergerneforbrugslåntiltv,smartphonesogtøj Defærdespåarbejdspladsenellerderhjemmeogbrugerendeltidpåsocialemedier oggårgerneibyeniweekenderne Konklusion Enrækkeinteresserogforbrugsgodergårigenialletremålgrupper.Detkanviudnyttes.Vikan ogsåseatmændeneskillersigudpåhenholdsvismekanik,nyteknologiogbyture,mens kvindernegenereltforbrugertøj. 7 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

8 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Denbedstemådeungekanfåstyrpåderesøkonomiskesituationerved,atdebliverbevidste omderesbehovogforbrug.detøgerchancenforatundgåoverforbrug.vedatovervejehvor mangepengedeungebrugerpåudgifter,bliverdetnemmerefordematforholdesigtilde behov,sompengenebliverbrugtpå 10. Deungeskalderforforstå,atdevedatregistrerederesudgifterkanfåetoverblikoverderes forbrug,derkanhjælpedemmedatundgåoverforbrug.budskaberneskalspillepåfølelserne forbundetmed18025årigesforbrug.følelserneerdesammeforallemålgrupper,men symbolerne(købene)erforskellige. Detervigtigt,atmålgruppernekanidentificeresigmeddetoverordnedebudskab. Budskabernemågerneudformesmedhumorogoverdrivelse,dadenyngremålgruppeer meremodtageligoverfordenslagsvirkemidler.viskalogsåværeopmærksompå,at budskabetsindholdogudformningikkemåblivetolketsomenløftetpegefinger 11. Forandringsproces Budskabetskalsætteenrefleksionsprocesiganghosmodtagerneomkringderesholdningtil egetforbrugogegensituation.derforstartesdermedattaletilderesholdningtilforbrugog overbrug.detsætterrefleksioniganghosmodtageren,somkangenkendeathave overforbrug. Refleksionengivermålgruppenlysttilatopsøgevidenom,hvordanproblemetkanløses.Så opstårovervejelsenomkringombudget0app enkanhjælpemedatløsedetproblem.hvis modtagerenkonkluderer,atapp enerdenrigtigeløsning,førerdettildenønskedeadfærd, someratdownloadeapp en. 10 InterviewmedforbrugerøkonomiNordea,AnnLehmannErichsensamtkvalitativeinterviews 11 Evalueringaf PåRøven 8 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

9 KampagneforBudget0App en Deungeerdestørsteforbrugereafsocialemedier.Idetheletagetbrugerungemennesker megettidpåinternettet.mangeungefårstørstedelenafderesnyhederogunderholdning (video,musikogspil)påinternettet.derudoverharmangeungeentendenstilatvælgede hurtigenyheder,foreksempeliformafgratisaviserognyheds0apps. Ungeistorbyerbevægersigmegetpåcykel,tilfodsellermedbus,dadeofteikkeharbil. Derforerdemegeteksponeretforreklameridetoffentligerum. Destuderendeviloftehaveetskolebladellerlignendepåderesuddannelse,derskriverom emner,somermålrettetdestuderende. Kommunikationsformer Folkfinderoftenyeappsgennemderesomgangskreds 12,ogderforernetværkskommunikation vigtigtimarkedsføringenafapp en. Førnogenkananbefaleapp en,skalderværenogen,derharbrugtden.derforstartes kampagnenmedsegmenteretmassekommunikation.detskalkombineresmedukonventionel kommunikation,damedierne 13 (bådeskrevneogsociale)ogsåharenvigtigrolleforde personer,dererførsttilatprøvenogetnyt. Deførstebrugereskalværemedtilatsættenetværkskommunikationenigang.Deskalgerne findeapp ensågod,atdebegynderatfortælleomdentilfolk,derikkeharprøvetdenendnu. Foratstyrkenetværkskommunikationenbliverderbrugtsegmenteretmassekommunikation ogukonventionelkommunikationihelekampagneperioden.medanbefalingergennem netværkskommunikationkanvidenomapp enspredesigsomringeivandet. 12 Kvalitativeinterviews+DRMedieforskning Medieudviklingen Innovationstilbøjelighed,side107,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 9 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

10 KampagneforBudget0App en Handlingsplan Budskaber Ikampagnenbrugesnedenståendebudskabshierarkisomstøttetilviftenaf kommunikationsprodukter.øverstitrekantenerhovedbudskabet,somunderstøttesafen rækkeunderbudskaber,placeretomkringdencentraleantagelse,atundgåoverforbrugergodt Budskaberneanvendestilallemålgrupper,ogdifferentieringmellemmålgruppernefindersted iudformningenafkommunikationsprodukterne.detremålgrupperharforskelligebehovog forbrugerforskelligeting.detbrugesvisuelt,sådeforskelligemålgrupperhverfåretprodukt, dekanidentificeresigmed. Stil,toneogvirkemidler Derspillespå,atbehovkosterpenge,menspørgsmåleter,hvormegetdemåkoste.Dereret modargument,somvillyde,atmanskalhavepengetilatlevelivet.vedatudformebudskabet somspørgsmål,erdetoptilmålgruppenselvatvurdere,hvormegetbehovmåkoste det skalbudget0app enhjælpemed.dereraltsåingenløftetpegefinger. Udformningenafkommunikationsprodukterneskalspillepåhumorogoverdrivelse.Billederne ogillustrationerneunderbyggerensamletopfattelseafdetoverordnedebudskabog underbudskaberne.budskaberneskalværenemmeatafkode.målgrupperneskalkunne identificereoggenkendesituationenpåplakatenikampagnen,menstadigfornemmeet humoristiskelementikampagnen. DeterPengeogPensionspanelet,derstårsomafsenderiviftenkommunikations0produkter. Detstyrkertroværdigheden. 10 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

11 KampagneforBudget0App en Kommunikationsprodukter Kommunikationsprodukterneervalgtpåbaggrundafmålgruppeanalysenogbudgetmæssige overvejelser.produkterneskalsikre,atkampagnensånårbredtud,atdenmåderammer personeriallemålgrupper,ogrammerdemnokgange.desammekommunikationsprodukter benyttesiforskelligemedierforatskabeengenkendelse.tekstengårigenialle kommunikationsprodukterne. Plakattiloutdooroghængeskilteibusser Outdooroghængeskilteervalgt, fordidetgivermangevisninger, dapersonerneimålgruppen kommerforbidemfleregangepå vejtilogfraskoleellerarbejde. Ibussenladermantankerne vandre,mensmanslår ventetidenihjelogdetskal udnyttesmedetbilledeaf Budget0app en,enqr0kodeog tekstbudskaberne. Plakaterneoghængeskiltene spillerpåkampagnensbudskaber ogmålgruppernesforskellige laster.teksten Hvadkosterdine behov kombineretmedbilledet tvingermodtagerentilat overveje,hvaddererbehov, forbrugogoverbrug. Udtrykketskalværedetsammepåoutdoor0plakaterneoghængeskilteibusserne,så hængeskiltenebliverenletudgaveafplakaterne. Skitsenrettersigmodkvinderpåtværsafmålgrupperne,daallekvinderkanforholdesigtilat købeformangeskoogformegettøj. 11 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

12 KampagneforBudget0App en Foratrammemændeneidetremålgrupper,skalderlavestreandreplakater,somspillerpå enandensituationmedoverbrug,menmedsammetekstogkomposition.detkanvære følgende: Bogligtstuderende:StortkøbafgadgetssomiPads,Google0brillerellermeget overdrevetcafebestilling(teknologi0tema) Praktiskstuderende:Stortkøbafudstyrtilbilensomhøjtalere,fælge,spoilere (mekanik0tema) Ikkestuderende:Påencafeellerinattelivet,viserenabsurdstorbestilling(byturs0 tema) Annonceriskolebladeogstudiestartsblade Plakaternetiloutdoorbrugessomannonceride10størsteskolebladeogde10største studestartsbladespredtoverdefembyer,foratrammedestuderende.plakaten,derpasser bedsttilmålgruppenfordetenkeltebladbenyttes.detbringerbudskabethelttætpådeto målgruppermedstuderendeietmediemedhøjtroværdighed,hvormodtagerenhartruffetet aktivtvalgomatlæseibladet,ogderforerkoncentreretomindholdet. 12 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

13 KampagneforBudget0App en 13 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen YouTubeogFacebook Socialemediertagesibrug,dadegørdetmuligtat rammespecifikkedeleafmålgruppennedtilmindste detalje.deterenbilligmådeatfåmangevisninger. Annoncernepådesocialemedierermedtilathjælpe netværkskommunikationenpåvej. TilYouTubelavesenpreroll0video 14,sombliverafspillet indenfolkkankommetilatsedenvideo,deharvalgt. Videoenpå15sekunderpræsentererkortde ovennævntefiresituationer,budskabsteksterneogtil sidstapp enogdengratisdownloadmulighed. Determuligtatklikkevækefterfemsekunder,ogvi betalerkun,hvishelevideoenbliverset.derforfårvien højfrekvens. PåFacebookindrykkesannoncerforBudget0app enihøjrebjælken.denindeholderetbillede aflogoetforapp en,ogtekstenfraplakaten.denkanderforrammeallemålgrupper,ogderfor erderkunbrugforenannonce. Detoindrykningerhenvisertilenundersidepåwww.raadtilpenge.dk. PåRøven Facebook0sidenskalogsåbruges.Derskalløbendelavesopslagomapp en. Personerneherhariforvejeneninteresseforderesøkonomi,ogvilderforværemegetåbne foratprøveapp en.debliverambassadørerforapp enogskalhjælpedenvirale0spredning. Dermedbliverdehjælpekommunikatorer. 14 https://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=da&answer=187096

14 KampagneforBudget0App en Undersidepåwww.raadtilpenge.dk DerlavesenundersidepåPenge0og Pensionspaneletshjemmeside.Deter førstestopindendownloadfraitunesog GooglePlay. Deterogsåsamlepunktetforhele kampagnen,ogskalderforindeholdealt kampagnematerialeoglinks.vedat henvisetilpengeogpensionspanelets hjemmesidestyrkestroværdigheden også. 14 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

15 KampagneforBudget0App en Institutionspakke Dersendesplakater,derermagentil outdoorplakaternetilborgerserviceog allede200skoler,dereridefembyer. Igenvælgesdenplakat,derrammerbedst detgivnested.indenpakkensendes,er derindledendekontaktmeddeforskellige institutioner. Medipakkeneretfølgebrev,derforklarer omkampagnen,oghvorforplakatenskal hængesop. Plakatertilskolerneerforatrammede studerende,mensplakaternetil Borgerserviceerforatrammedemange tilflytteretildestorebyeriforbindelse medstudiestart. VikontakterogsåSU0StyrelsenforatfådemtilatsendeinformationomBudget0app enud sammenmedsu0meddelelser.pådenmådegøresstuderendeopmærksommepåapp enien situation,hvordeiforvejentænkerpåøkonomi.su0styrelsenbliveridenforbindelse hjælpekommunikatør. Pressemeddelelser Pressemeddelelsensendestildestørsteskolebladeogdestørstestudiestartsbladefordelt overdefembyer.skolebladeneertætpådestuderendeideresvantemiljøogderforiet mediemedhøjtroværdighed.tilstudiestartsbladevinklespressemeddelelsenpåstudiestart. Pressemeddelelsenversionerestillokalaviseridefemstørstebyersamtlandsdækkende aviser.dererstørresandsynlighedforatkommeidelokaleaviser,enddererforatkommei delandsdækkendeaviser. 15 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

16 KampagneforBudget0App en 16 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

17 KampagneforBudget0App en App en Selvomviikkeharansvaretforapp en,harvienkelteforslagtilændringer,derkanstyrke kampagnen. Detervigtigt,atdenharetenkeltnavniiTunesogGoogle0play,dadetvilgøredetletterefor personerimålgrupperneatfindeden.derforforeslårvi,atdenkommertilatheddebudget0 app,derliggertætpåformuleringenikommunikationsprodukterne. Derudoverkunneapp enfåenfunktion,sådenkanlaveenstatusopdateringpådesociale medierligesomenrækkemotions0appskan.app enskalsidstihvermånedlaveenstatus,der fortællerhvordanbrugerenharklaretsigiforholdtildengrænse,han/hunharindtastet. Medieplan Allekommunikationsprodukterneskalrykkesindpåderigtigetidspunkter.Derforharvilavet enmedieplanforatskabeoverblik. Facebookopslagskalisærværepåtidspunkter,hvorderskerandreaktiviteteri kampagnenforatboostedeaktiviteter Outdooroghængeskilteindrykkessidstpåmåneden,daflestopleverpengeproblemer der Avisernerammesiforbindelsemedførsteomgangoutdooroghængeskilte,da historienkanknyttestilaktiviteterigadebilledet Studiestarts0ogskolebladeervigtigeramme,førdegåritrykken. 17 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

18 KampagneforBudget0App en Budget Evaluering Indenkampagnensættesigangbliverkommunikationsprodukterneprætestetforatsikre,at devirkerpåpersonerimålgruppen.detskermedenfokusgruppe. Midtikampagneperiodenbliverdetundersøgt,omdererdeleafmålgrupperne,derikkeer blevetramtafdesocialemedier.detkanværenoglebestemtebyer,kønelleraldersgrupper. Herefterjusteresindrykningernepådesocialemedier,såvifårdemanglendegruppermed. Derbrugesenspørgeskemaundersøgelsetilatkontrollere,omkampagnenopfyldermålene. Herskabesetoverblikover,omdervarelementer,derikkefungerede.Resultatetkanbrugesi fremtidigekampagner. 18 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

19 KampagneforBudget0App en Organisering PengeogPensionspaneletharikkefolktilatklareretmangeopgaveriforbindelsemed kampagnen.derforkommerstortsetalleopgavertilatendehostilbudsgiver.pengeog Pensionspanelethardogansvarfornogleområder,somerfølgende: Atapp enerklarogfungerer Indrykkeapp0sidenpåwww.raadtilpenge.dk0indholdeterlavetaftilbudsgiver Givetilbudsgiveradministratorrettighedertil PåRøven facebook0siden 19 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

20 KampagneforBudget0App en Tidsplan 20 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

21 KampagneforBudget0App en Refleksionsrapport Refleksionoverfagligevalg Situationsanalyse SituationsanalysenerudformetmedafsætioplæggetfraPenge0ogPensionspaneletog indhentedestandarddatafrarapporter,undersøgelserogdanmarksstatistik. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Kampagnenskalmarkedsføreenapp,ogderforafgrænsedevihurtigt,atvoresopgaveikkevar atløsedetproblem,atmangefolkharproblemermedøkonomien.deterkampagnenfor app enkunendelmængdeaf. Deterhellerikkevoresopgave,atsørgeforatfolkbrugerapp en.detkanikkeløsesmed kommunikationalene.hvismålgruppenikkesynesatapp energodogattraktiv,såkan kommunikationikkesørgefor,atfolkbrugerden. Vibrugtekommunikationspotentialekortet 15 tilatinddeleafdepersoner,vikanramme. Dermednåedevifremtil,hvemviskullegåefter.De18025årigevilprimærtplaceresigideto øverstefelter,mensældredeleafbefolkningenihøjeregradvilværedetonederstefelter. Derforerdeungemestinteressante,dadegernevilvidenogetomBudget0app en. 15 Illustration11.6,side177,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 21 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

22 KampagneforBudget0App en Målogdelmål Davilavedekampagnensmålsørgedevifor,atdeblevsåkonkreteogmålbaresommuligt. Måleneerafstemtiforholdtilmålgruppernesmotivationogforandringsproces,menikke tilpassetdeenkeltemålgrupper,damotivationenogforandringsprocessenerstortsetdet samme.måleneertilpassetundervejs,sådekomtilatpassemeddebudskaber,vifandtfrem til. Imåleneogsucceskriterierneovervejedevi,hvordanvifikmulighedforatmåle,omvirent faktiskfikopfyldtvoresmål.derforknyttermålenesigtilbudskabet,såvikanfindeudafom budskabetermodtagetimålgruppenogharførttildenønskedehandling. Målgruppe Valgetafde18025årigekanvirkeparadoksalt,dadeterblandtde25045årige,atdererflesti økonomiskevanskeligheder 16.Researchen 17 viste,atdeterblandtdeunge,derliggerdet størstepotentialeiforholdtilbudgettet,dadeungevilværehurtigeretilattageapp enibrug. Deerrelevanteatarbejdemed,damangeungemellem18025kommeriensituation,hvorde fårenselvstændigøkonomiforførstegang. Målgruppenbestårikkekunafdefinansieltsvagesteunge.Grundentildeter,atanbefalinger fravennerervigtige,nårmanskalfindenyeapps 18.Derfordrejerdetsigom,atfånogentilat downloadeapp en,sådekanblivesågladeforden,atdeanbefalerdentilandre. VibrugteRogers kategoriseringafinnovationstilbøjelighed 19 tilatskabeetoverblikover, hvemderervilleværeførsttilatdownloadeapp en Sekildelisteibilag 18 DRsMedieudviklingen2012ogkvalitativeinterviews 19 Illustation8.2,side108,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 22 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

23 KampagneforBudget0App en 23 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Detviltypiskværepersonerudenøkonomiskeproblemer,dererInnovatorsogEarlyAdopters, dapersonermedøkonomiskeproblemerkansedetsometlidtsværtemneathenteogbruge app en.detkræverenerkendelseaf,atdeharproblemermedøkonomien.deerderfor nærmereearlymajorityoglatemajority.derforerdetvigtigt,atvoresmålgruppeogså indeholderpersoner,derikkeharøkonomiskeproblemer. Viharfravalgtindirektemålgruppertilfordelforhjælpekommunikatører,dadeterfolk,der brugerapp en,somkanpåvirkefleretilatbrugeden.ældrepersoner,somf.eks.forældre,der anbefalerapp envilbliveopfattetsomløftetpegefinger. Inddelingafmålgrupper Målgrupperneerblevetopdeltefterdekriterier,dervarmestrelevante.Dererenvæsentlig økonomiskforskelpåstuderendeogikke0studerende(arbejde/su),menogsåiforholdtil medievanerogforbrugsmønstre,erderforskel. Næstentotredjedeleafdenoverordnedemålgruppeerstuderende.Deterenstorgruppe, sombestårafmangeforskelligemennesker.derforerdeblevetopdeltitogrupper,dader ogsåhererforskelpådesammekriteriersomovenfor.dertilkommerenpotentielfjerde gruppebeståendeafkvinderfraallemålgrupper,menmedfællesforbrugsmønster.derforkan deikkekategoriseressomenselvstændigmålgruppe,menderskaltageshøjdefordeti kommunikationsproduktet. Personerneimålgrupperneerigangmedatdannederesidentitetoggallup0kompasset kommerderforinogengradtilkort,nårderskalbeskriveskarakteristika.viharderfor kombineretgallup0kompassetmedkvalitativeinterviewsforatunderbyggedevigtigstetræk. Vimenerdogstadig,atkompassetfortællernogetommålgruppen.Karakteristikaogcitat medvirkersomenformforpersona. Kravtileffektmåling Delmålenestillernoglekravtileffektmålingeniforholdtilatafdækkemålgruppensmotivation, inspirationogbevæggrundfordownload.vivilgernevideommodtagerensmotivationerden samme,somdenvianalyseretosfremtil.derudovervilvigernetestekendskabtilapp en.er derstortkendskab,meningendownloads,erdetfordikommunikationenombegrundelserne fordownloadikkeharværetstærkenok.

24 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Deforskelligemotivationsfaktorerafhængerafdenøkonomiskesituation,ogkanvære følgende: 0 Manglerpengetilatbetaleafpågæld 0 Ønskeretstørrerådighedsbeløbtilbestemtting 0 Ønskeratundgålåntagning 0 Ønskeratlæggeflerepengetilsidetilatafbetalegæld 0 Ønskeretbedreoverblikoverøkonomien 0 Ønskeratkunnelæggepengeellerflerepengetilsidetilopsparing Udfradeforskelligefaktorervalgteviatfokuserepåenoverordnetmotivation,derfører videretilderesterende,nemligatundgåoverforbrug. Budskaber Tidligerekampagnertildeyngre 20 harvist,atretorikkenogordlydenervigtig,nårungeskal haveinformationomprivatøkonomi.derskalderforikkekommunikeresmedvoksenstemme, formaningerogadvarsler. Målgruppenpåvirkespåderesholdningtilforbrugogoverforbrugvedatbliveopmærksomog identificeresigmeddetoverordnedebudskabogunderbudskaber.iforholdtilmålgrupperne erudformningendensamme,mensymbolerneforskelligepågrundafforbrugsmønstrene. Produkter Produkterneervalgtudfrademedier,dererbedsttilatrammemålgruppen.Derforer outdooroghængeskiltevalgtsomdetprodukt,vilavedeenskitsepå.detrammerpåtværsaf allemålgrupper,ogsamtidigerdertaleomnogleprodukter,derskalvirkeistortformat. Viarbejdedelængepåatfindeetprodukt,derbådeindeholdtbudskaberne,mensom samtidigfangedeopmærksomheden.samtidigskaldetværehurtigtatafkodebudskabet. Derforerderkunlidttekst,ogmotivetfortællermegetafhistorien.App enfremhævesforat gøredettydeligt,atderertaleomenreklameforenapp,ogikkekunenholdningskampagne. 20 EvalueringafPåRøven Undgåklatgæld,Penge0ogPensionspanelet,maj JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

25 KampagneforBudget0App en Interessentanalyse Viharbrugteninteressentanalysetilatfindeudaf,hvemderkanværekonkurrenterfor kampagnen,menogsåhvem,derkanhjælpe.analysenbrugestilatpegepårelevantemedier, produkterogsamarbejdspartnere.vinåedefremtildetrenedenståendesomdevigtigste interessenter. 25 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

26 KampagneforBudget0App en Kanalogmedievalg Allerededavisåbudgettet,vidstevi,atdetikkevillebliverelevantatbrugetv0mediet.Der villesimpelthenikkeværepengenoktilatfådentilstrækkeligeeksponering.foratfindeudaf, hvilkemedierogkanalerviskullebruge,harviudregnetdeneffektivefrekvensfor kampagnen21. Daderskalenrelativhøjfrekvenstil,harvihaftfokuspåatkommeisåmangemediersom budgettettillader,davipådenmådeharstørstchanceforateksponerepersonernei målgruppernenok.derforervinåetfremtildetkanalogmediemiks,derkansesi handlingsplanensmedieplan. Medieplanen Socialemedierskalløbekampagnenigangogskabedetførsteindtrykhosmålgruppen.Dem, derikkedownloaderapp eniførsteomgang,vilmåskegøredet,nårdeblivermindetom app enafoutdoorellerandenkommunikation. Studiemagasiner,studiestartsmagasineroginstitutionerfokuseresomkringstudiestart,dadu somstuderendepåennyuddannelsevilværemeremodtageligfornyeindtryk,ogoplevenye udfordringermedøkonomien.samtidigerdetogsådettetidspunktflestimålgruppenvilvære ikontaktmedborgerserviceogsu,damangevilværeflyttettilenafdefembyerforatstarte påetnytstudie. 21 Eksempel19.1,side284,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 26 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

27 KampagneforBudget0App en 27 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Outdoorogbushængeskiltebrugestilatrammehelemålgruppen.Detersammenmedde socialemedierdenenestemulighedforatrammemålgruppenbredt. Landsdækkendeoglokaleaviserbliverkontaktetiforbindelsemeddenførsteoutdoor indrykning,davipådenmådegiverdemenaktuelhistorie.hvisderbliveromtaleafapp eni aviserne,vildetogsåmedvirketilathøjnefrekvensen. Budget Arbejdetmedbudgettetharbåretprægafsundfornuftiarbejdetmedatfindestørrelsenpå deforskelligeposter.deterderfor,vipåenrækkeposterharskrevetantaltimerpå.vihar knyttetenforklaringtilposterne,forpådenmådeatgøredettydeligt,hvadpengeog Pensionspaneletfårforderespenge. Viharfundetprislisterpåoutdooroghængeskilte 22,somviharbrugttilatlaveetkvalificeret budpå,hvormegetvikunnefåforpengene.viharbrugtenstordelafbudgettetpåoutdoor oghængeskilte,dadeteretcentraltmedieiforholdtilatrammeallemålgrupper,særligtde ikkestuderende. DavifikideentilYouTube,ringedeviogspurgteomprisenforatkunneskriveetkvalificeret beløb.facebookbeløbetkommerudafanders erfaringmedanvendelseaffacebook annoncer.hernåedevifremtil,atvihellerevillebetaleogværesikrepå,hvormangeder klikkerpåvoresannonce.derforbetaleviforklik,såviersikrepå,atvifårnogen.hvisdet barevarvisninger,kunnedetværeatingenklikkedeogkomindpåhjemmesiden. Evaluering Førkampagnengårigangskalprodukterneprætestes.Detskermedensamletfokusgruppe, hvorderermindsttofrahvermålgruppemed.pådenmådekandeforskelligeudgaveraf plakatentestes.vivælgerenfokusgruppe,davibådeerinteresseredeiatvide,om produkterneogbudskabernevirker,menogsåatfåkvalitativesvar,såvived,hvadviskal justere. Efterkampagnenønskerviatmåle,omviharopfyldtvoressucceskriterier.Pådenmådekanvi visepengeogpensionspanelet,atviharopfyldtdet,vilovede.hvissucceskriterierneikke opfyldes,fårviistedetsvarpå,hvadderkunneværegjortbedre. AntalletafdownloadskantjekkesgennemiTunesogGooglePlay.Hererderogsåmulighedfor atse,hvemderhardownloadetapp eniforholdtilalderogby. Detodelmålogderessucceskriterierskaltestesgennemenkvantitativundersøgelse,dadet erdenenestemådevikanspørgesåmange,atundersøgelsenbliverrepræsentativforalle målgrupper.davoresmåleropstillet,sådedækkerkampagnensbudskaber,giver undersøgelsensresultatogsåmulighedforatkontrollere,ombudskabernevirker. 22

28 KampagneforBudget0App en Deterplanen,atderskalkøbesfemspørgsmålienundersøgelsevedetanalyseinstitutbåde ligeførogligeefterkampagnen,såvikanse,omderharværetenudvikling.deteriforholdtil kampagnedelmålet Atøgeopmærksomhedenomkringatundgåoverforbrug viharbrugfor enførmåling.kendskabettilapp enførkampagnenkanantagesatværenul,dadenikkeer udepåtidspunktetforførmålingen.derforbehøverviikkemålepåkendskabetfør kampagnen. Analysenkommertilatforegåsometinternetspørgeskema,dadettiltalerdeunge,somvi ønskeratspørge.detgiverogsåmulighedforatviseeksemplerfrakampagnenogapp enfor athjælperespondenterneshukommelsepåvej.derskalmindstvære1.200respondenterfra målgruppen,foratsikreatresultateterrepræsentativt.fordelingenpåalder,by,kønog uddannelseskalhavedensammefordelingsommålgruppernehar. Spørgeskematileftermåling Deførstetospørgsmålskaltjekkeomderersketenændringiforholdtiloverbrug,mensde trenæsteskalfortælleomkampagnenerblevetset.hvisrespondenternekenderkampagnen, menikkeapp en,hardetværetetproblemiudformningenafkommunikationsprodukterne. 28 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I

ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE DEL I ANSØGNING OM STRAFLEMPELSE For at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle din ansøgning om straflempelse, skal du oplyse dit navn, adresse, telefonnummer etc. jf. del I nedenfor samt komme med

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Markedsføringspakker

Markedsføringspakker Markedsføringspakker NÅR VORES KUNDER HAR SUCCES, HAR VI SUCCES SEO Gruppen Slotsgade 20C 2.sal TH Odense C 5000 Tlf: +45 78 77 97 10 E-mail: kontakt@seogruppen.dk Basis Markedsføringspakke 4.000,- kr.

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse

Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse, konklusion og indholdsfortegnelse Lær at lave indledning, problemformulering, arbejdsbeskrivelse og konklusion Indledning, problemformulering,

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV

Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV Til brug for dansksprogede virksomheder med hjemsted i Danmark 02010 FULDMAGTSBLANKET ERHVERV FULDMAGT Reg.nr. Afdeling Der skal underskrives en fuldmagtsblanket for hver fuldmagtshaver. Fuldmagtsgiver

Læs mere

Online Markedsføring // 2015

Online Markedsføring // 2015 Din virksomhed har tre medier 1. Medier som I ejer 2. Medier som I betaler for 3. Medier som I gør jer fortjent til Hvilken kategori tilhører de sociale medier? 3 faktorer er fælles for de sociale medier

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere