Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester"

Transkript

1 /1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen Studienumre (ID numbers): , og Vejleder: Dorte Schiøler og Titel: Hvad koster dine behov? Undgå overforbrug. Kampagneoplæg til markedsføring af budget-app for Penge og Pensionspanelet, 15. Aug. 15. December. Antal anslag Kampagneoplæg: Refleksionsrapport: Nedenfor bedes du afkrydse, hvorvidt Danmarks Medie- og Journalisthøjskole må bruge din opgave som eksempel på en opgave til kommende studerende på kommunikationsuddannelsen. Kildelisten er aldrig til udlån. X opgaven må udlånes må ikke udlånes I henhold til Eksamensbekendtgørelsen 18, stk. 6 bekræfter jeg/vi hermed, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp. _07/ Dato Underskrift XXXADR OLOF PALMES ALLÉ 11 DK-8200 ÅRHUS N XXXTLF XXXFAX XXX XXXCVR XXXEAN XXXIBAN DK XXXSWIFT DABADKKK XXXBANK DANSKE BANK REG 0216 KONTO

2 KampagneforBudget0App en Indholdsfortegnelse Kortomkampagnen...3 Strategiskbaggrundforkampagnen...4 Situationsanalyse...4 Afgrænsningafkommunikationsproblemet...4 Målogsucceskriterier...5 Målgrupper årigebogligestuderende årigepraktiskstuderende årigeikke0studerende...7 Konklusion...7 Motivationogkravtilbudskaber...8 Forandringsproces...8 Medie0ogkanalvalg...9 Kommunikationsformer...9 Handlingsplan...10 Budskaber...10 Stil,toneogvirkemidler...10 Kommunikationsprodukter...11 Plakattiloutdooroghængeskilteibusser...11 Annonceriskolebladeogstudiestartsblade...12 YouTubeogFacebook...13 Undersidepåwww.raadtilepenge.dk...14 Institutionspakke...15 Pressemeddelelser...15 App en...17 Medieplan...17 Budget...18 Evaluering...18 Organisering...19 Tidsplan...20 Refleksionsrapport...21 Skitsetilkommunikationsproduktifarver...31 Bilag 2 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

3 KampagneforBudget0App en Kortomkampagnen MarkedsføringskampagnenforPengeogPensionspaneletrettersigmodalle18025årigeide femstørstebyeridanmark København,Aarhus,Odense,AalborgogEsbjerg. Kampagnenspillerpåbudskabet,atdetermuligtatundgåoverforbrug,ogatapp eneret værktøjtildet. Derfokuserespåindrykningerideoffentligerumidefembyer,samtpåsocialemedierogi skoleblade.detteunderbyggesafenpresseindsatsoghjælpekommunikatørersom Borgerservice,SU0Styrelsenogskolerneibyerne.Pådennemåderammesmålgruppenflest muligtgangeogmesteffektivtiforholdtilbudgettet. 3 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

4 KampagneforBudget0App en Strategiskbaggrundforkampagnen Situationsanalyse Omkringhverfjerdedanskeroplever,atdeikkekanfåderesindkomsttilatdækkederesfaste udgifterogforbrug 1.Deprimæreårsagertil,atdanskerneikkekanfåpengenetilatslåtiler uforudseteudgifter,indkomstfaldelleroverforbrug.enundersøgelse 2 viserogså,atjoyngre maner,jostørreproblemerharmanmedatfåindtægternetilatdækkedefasteudgifter. Etbudgetkanværeetuhåndgribeligtværktøjtilhverdagsbrug,ogprivatøkonomierofteet områdemedlavtengagement.penge0ogpensionspaneletharderforvidereudvikleten australskapp,hvormankanregistreresineudgifter,ogpådenmådefåbedrestyrpå økonomien. Deterprimærtdenyngredelafbefolkningen,derharsmartphones 3,hvilketkrævesforat kunnebenytteappen.joældreenpersoner,jomindreersandsynlighedenforatpersonenhar ensmartphone.blandtdemderharensmartphone,ertidsforbrugetpåandetend telefonopkaldogsåstørstidenyngstedelafbefolkningen 4. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Opgaven,derskalløsesgennemkommunikationmedkampagnenforBudget0app en,erat gøremålgrupperneopmærksommepå,atapp enfindes,ogefterfølgendefåmålgruppernetil atdownloadeapp en. Vedatfåfolktilatdownloadeapp enunderbyggespenge0ogpensionspanelets organisationsmålomatgøredanskernemerebevidsteomøkonomi. 1 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 2 UndersøgelseomPrivatøkonomi Grafikrapportnovember2011,Penge0ogPensionspanelet 3 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 4 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

5 KampagneforBudget0App en Målogsucceskriterier DereropstilletfølgendemålogdelmålforkampagnenforBudget0app en. Målgrupper Påbaggrundafmålgruppeanalysenerde18025årigeidefemstørstebyeriDanmarkvalgtsom denoverordnedemålgruppe.deervalgt,fordikoncentrationenaf18025årige5ogfinansielt svage6erstørstidissebyer. Målgrupperneudgørtilsammen37%( )afde18025årigeafialt pålandsplan. 70%afpersonerneialdersgruppenejerensmartphone7,ogderforbliverdeneffektive målgruppepå personer. 5 DanmarksStatistik Ungesforbrugslånogopsparing Penge0ogPensionspanelet Oktober MobileDevices2012 Gallup/IndeksDanmark 6 5 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

6 KampagneforBudget0App en 18025årigebogligestuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigemedensmartphone,somerunderuddannelseuden forerhvervsuddannelserneidefemstørstebyer.detgælderbådeungdomsuddannelser,vuc ogvideregåendeuddannelser. Karakteristika 8 Tilhørerividudstrækningdetmoderne0individorienteredegallup0segment 9 Erkarrierelystneoginteresseredeinyebevægelser Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Forbrugerprimærtcentreretomfornøjelseogteknologi(byture,tøj,computerog smartphone).kvindermesttøjogmændmestteknologi. Brugersocialemedierdagligt Genereltpositivtindstilletoverfornyteknologi Ihøjgradvilligetilatprøveetøkonomistyringsværktøj 18025årigepraktiskstuderende Definition Målgruppenudgøresafalle18025årigepåerhvervsuddannelsermedensmartphoneidefem størstebyer.deterisærfolkderuddannersigtilhåndværkere,menogsålandbrug,transport, levnedsmiddel,sundhed,sikkerhed,samthandelogkontor. Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredegallup0segment Kunfålæggerbudget.Endelopleverathaveunderskudpåkontoensidstpåmåneden Talerikkeretmegetøkonomimedomgangskredsen Eråbneoverforatprøveetøkonomistyringsværktøj Hargenereltensmuleflerepengetilforbrugendbogligtstuderende. Mændeneforbrugeroftestmekanikogteknik(tv,smartphones,knallerterogbiler), menskvindermestforbrugertøjogskønhedsprodukter Brugafsocialemedierermoderat Erforholdsvisttilbageholdendeiforholdtilnyeteknologier,menbrugerdemmeget, nårdeharsetandrebrugedem. 8 Bygger,ligesomdeøvrigekarakteristika,påkvalitativeinterviewsogGallupsKompas 9 6 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

7 KampagneforBudget0App en 18025årigeikke0studerende Definition Målgruppenbestårafalle18025årigeudenforuddannelsemedensmartphoneidefem størstebyer.størstedelenafgruppeneribeskæftigelse(fuldtidellerdeltid)ogcirka25%er udenforbeskæftigelse(aktivering,kontanthjælp,førtidspension,orlovellerudenfor registrering). Karakteristika Tilhørerprimærtdetindividorienteredesegment Hartypiskenkortuddannelse Dem,derhararbejde,hargenereltflerepengeihåndenendandreisamme aldersgruppe Erprægetafenopfattelseaf,atpengeskalbruges,nårmanhardem0gernetilsociale aktiviteter(byture,ferier,koncerter) Deliggersjældentpengetilsidetiluforudseteudgifter,erforfaldentiloverforbrugog tegnergerneforbrugslåntiltv,smartphonesogtøj Defærdespåarbejdspladsenellerderhjemmeogbrugerendeltidpåsocialemedier oggårgerneibyeniweekenderne Konklusion Enrækkeinteresserogforbrugsgodergårigenialletremålgrupper.Detkanviudnyttes.Vikan ogsåseatmændeneskillersigudpåhenholdsvismekanik,nyteknologiogbyture,mens kvindernegenereltforbrugertøj. 7 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

8 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Denbedstemådeungekanfåstyrpåderesøkonomiskesituationerved,atdebliverbevidste omderesbehovogforbrug.detøgerchancenforatundgåoverforbrug.vedatovervejehvor mangepengedeungebrugerpåudgifter,bliverdetnemmerefordematforholdesigtilde behov,sompengenebliverbrugtpå 10. Deungeskalderforforstå,atdevedatregistrerederesudgifterkanfåetoverblikoverderes forbrug,derkanhjælpedemmedatundgåoverforbrug.budskaberneskalspillepåfølelserne forbundetmed18025årigesforbrug.følelserneerdesammeforallemålgrupper,men symbolerne(købene)erforskellige. Detervigtigt,atmålgruppernekanidentificeresigmeddetoverordnedebudskab. Budskabernemågerneudformesmedhumorogoverdrivelse,dadenyngremålgruppeer meremodtageligoverfordenslagsvirkemidler.viskalogsåværeopmærksompå,at budskabetsindholdogudformningikkemåblivetolketsomenløftetpegefinger 11. Forandringsproces Budskabetskalsætteenrefleksionsprocesiganghosmodtagerneomkringderesholdningtil egetforbrugogegensituation.derforstartesdermedattaletilderesholdningtilforbrugog overbrug.detsætterrefleksioniganghosmodtageren,somkangenkendeathave overforbrug. Refleksionengivermålgruppenlysttilatopsøgevidenom,hvordanproblemetkanløses.Så opstårovervejelsenomkringombudget0app enkanhjælpemedatløsedetproblem.hvis modtagerenkonkluderer,atapp enerdenrigtigeløsning,førerdettildenønskedeadfærd, someratdownloadeapp en. 10 InterviewmedforbrugerøkonomiNordea,AnnLehmannErichsensamtkvalitativeinterviews 11 Evalueringaf PåRøven 8 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

9 KampagneforBudget0App en Deungeerdestørsteforbrugereafsocialemedier.Idetheletagetbrugerungemennesker megettidpåinternettet.mangeungefårstørstedelenafderesnyhederogunderholdning (video,musikogspil)påinternettet.derudoverharmangeungeentendenstilatvælgede hurtigenyheder,foreksempeliformafgratisaviserognyheds0apps. Ungeistorbyerbevægersigmegetpåcykel,tilfodsellermedbus,dadeofteikkeharbil. Derforerdemegeteksponeretforreklameridetoffentligerum. Destuderendeviloftehaveetskolebladellerlignendepåderesuddannelse,derskriverom emner,somermålrettetdestuderende. Kommunikationsformer Folkfinderoftenyeappsgennemderesomgangskreds 12,ogderforernetværkskommunikation vigtigtimarkedsføringenafapp en. Førnogenkananbefaleapp en,skalderværenogen,derharbrugtden.derforstartes kampagnenmedsegmenteretmassekommunikation.detskalkombineresmedukonventionel kommunikation,damedierne 13 (bådeskrevneogsociale)ogsåharenvigtigrolleforde personer,dererførsttilatprøvenogetnyt. Deførstebrugereskalværemedtilatsættenetværkskommunikationenigang.Deskalgerne findeapp ensågod,atdebegynderatfortælleomdentilfolk,derikkeharprøvetdenendnu. Foratstyrkenetværkskommunikationenbliverderbrugtsegmenteretmassekommunikation ogukonventionelkommunikationihelekampagneperioden.medanbefalingergennem netværkskommunikationkanvidenomapp enspredesigsomringeivandet. 12 Kvalitativeinterviews+DRMedieforskning Medieudviklingen Innovationstilbøjelighed,side107,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 9 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

10 KampagneforBudget0App en Handlingsplan Budskaber Ikampagnenbrugesnedenståendebudskabshierarkisomstøttetilviftenaf kommunikationsprodukter.øverstitrekantenerhovedbudskabet,somunderstøttesafen rækkeunderbudskaber,placeretomkringdencentraleantagelse,atundgåoverforbrugergodt Budskaberneanvendestilallemålgrupper,ogdifferentieringmellemmålgruppernefindersted iudformningenafkommunikationsprodukterne.detremålgrupperharforskelligebehovog forbrugerforskelligeting.detbrugesvisuelt,sådeforskelligemålgrupperhverfåretprodukt, dekanidentificeresigmed. Stil,toneogvirkemidler Derspillespå,atbehovkosterpenge,menspørgsmåleter,hvormegetdemåkoste.Dereret modargument,somvillyde,atmanskalhavepengetilatlevelivet.vedatudformebudskabet somspørgsmål,erdetoptilmålgruppenselvatvurdere,hvormegetbehovmåkoste det skalbudget0app enhjælpemed.dereraltsåingenløftetpegefinger. Udformningenafkommunikationsprodukterneskalspillepåhumorogoverdrivelse.Billederne ogillustrationerneunderbyggerensamletopfattelseafdetoverordnedebudskabog underbudskaberne.budskaberneskalværenemmeatafkode.målgrupperneskalkunne identificereoggenkendesituationenpåplakatenikampagnen,menstadigfornemmeet humoristiskelementikampagnen. DeterPengeogPensionspanelet,derstårsomafsenderiviftenkommunikations0produkter. Detstyrkertroværdigheden. 10 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

11 KampagneforBudget0App en Kommunikationsprodukter Kommunikationsprodukterneervalgtpåbaggrundafmålgruppeanalysenogbudgetmæssige overvejelser.produkterneskalsikre,atkampagnensånårbredtud,atdenmåderammer personeriallemålgrupper,ogrammerdemnokgange.desammekommunikationsprodukter benyttesiforskelligemedierforatskabeengenkendelse.tekstengårigenialle kommunikationsprodukterne. Plakattiloutdooroghængeskilteibusser Outdooroghængeskilteervalgt, fordidetgivermangevisninger, dapersonerneimålgruppen kommerforbidemfleregangepå vejtilogfraskoleellerarbejde. Ibussenladermantankerne vandre,mensmanslår ventetidenihjelogdetskal udnyttesmedetbilledeaf Budget0app en,enqr0kodeog tekstbudskaberne. Plakaterneoghængeskiltene spillerpåkampagnensbudskaber ogmålgruppernesforskellige laster.teksten Hvadkosterdine behov kombineretmedbilledet tvingermodtagerentilat overveje,hvaddererbehov, forbrugogoverbrug. Udtrykketskalværedetsammepåoutdoor0plakaterneoghængeskilteibusserne,så hængeskiltenebliverenletudgaveafplakaterne. Skitsenrettersigmodkvinderpåtværsafmålgrupperne,daallekvinderkanforholdesigtilat købeformangeskoogformegettøj. 11 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

12 KampagneforBudget0App en Foratrammemændeneidetremålgrupper,skalderlavestreandreplakater,somspillerpå enandensituationmedoverbrug,menmedsammetekstogkomposition.detkanvære følgende: Bogligtstuderende:StortkøbafgadgetssomiPads,Google0brillerellermeget overdrevetcafebestilling(teknologi0tema) Praktiskstuderende:Stortkøbafudstyrtilbilensomhøjtalere,fælge,spoilere (mekanik0tema) Ikkestuderende:Påencafeellerinattelivet,viserenabsurdstorbestilling(byturs0 tema) Annonceriskolebladeogstudiestartsblade Plakaternetiloutdoorbrugessomannonceride10størsteskolebladeogde10største studestartsbladespredtoverdefembyer,foratrammedestuderende.plakaten,derpasser bedsttilmålgruppenfordetenkeltebladbenyttes.detbringerbudskabethelttætpådeto målgruppermedstuderendeietmediemedhøjtroværdighed,hvormodtagerenhartruffetet aktivtvalgomatlæseibladet,ogderforerkoncentreretomindholdet. 12 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

13 KampagneforBudget0App en 13 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen YouTubeogFacebook Socialemediertagesibrug,dadegørdetmuligtat rammespecifikkedeleafmålgruppennedtilmindste detalje.deterenbilligmådeatfåmangevisninger. Annoncernepådesocialemedierermedtilathjælpe netværkskommunikationenpåvej. TilYouTubelavesenpreroll0video 14,sombliverafspillet indenfolkkankommetilatsedenvideo,deharvalgt. Videoenpå15sekunderpræsentererkortde ovennævntefiresituationer,budskabsteksterneogtil sidstapp enogdengratisdownloadmulighed. Determuligtatklikkevækefterfemsekunder,ogvi betalerkun,hvishelevideoenbliverset.derforfårvien højfrekvens. PåFacebookindrykkesannoncerforBudget0app enihøjrebjælken.denindeholderetbillede aflogoetforapp en,ogtekstenfraplakaten.denkanderforrammeallemålgrupper,ogderfor erderkunbrugforenannonce. Detoindrykningerhenvisertilenundersidepåwww.raadtilpenge.dk. PåRøven Facebook0sidenskalogsåbruges.Derskalløbendelavesopslagomapp en. Personerneherhariforvejeneninteresseforderesøkonomi,ogvilderforværemegetåbne foratprøveapp en.debliverambassadørerforapp enogskalhjælpedenvirale0spredning. Dermedbliverdehjælpekommunikatorer. 14 https://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=da&answer=187096

14 KampagneforBudget0App en Undersidepåwww.raadtilpenge.dk DerlavesenundersidepåPenge0og Pensionspaneletshjemmeside.Deter førstestopindendownloadfraitunesog GooglePlay. Deterogsåsamlepunktetforhele kampagnen,ogskalderforindeholdealt kampagnematerialeoglinks.vedat henvisetilpengeogpensionspanelets hjemmesidestyrkestroværdigheden også. 14 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

15 KampagneforBudget0App en Institutionspakke Dersendesplakater,derermagentil outdoorplakaternetilborgerserviceog allede200skoler,dereridefembyer. Igenvælgesdenplakat,derrammerbedst detgivnested.indenpakkensendes,er derindledendekontaktmeddeforskellige institutioner. Medipakkeneretfølgebrev,derforklarer omkampagnen,oghvorforplakatenskal hængesop. Plakatertilskolerneerforatrammede studerende,mensplakaternetil Borgerserviceerforatrammedemange tilflytteretildestorebyeriforbindelse medstudiestart. VikontakterogsåSU0StyrelsenforatfådemtilatsendeinformationomBudget0app enud sammenmedsu0meddelelser.pådenmådegøresstuderendeopmærksommepåapp enien situation,hvordeiforvejentænkerpåøkonomi.su0styrelsenbliveridenforbindelse hjælpekommunikatør. Pressemeddelelser Pressemeddelelsensendestildestørsteskolebladeogdestørstestudiestartsbladefordelt overdefembyer.skolebladeneertætpådestuderendeideresvantemiljøogderforiet mediemedhøjtroværdighed.tilstudiestartsbladevinklespressemeddelelsenpåstudiestart. Pressemeddelelsenversionerestillokalaviseridefemstørstebyersamtlandsdækkende aviser.dererstørresandsynlighedforatkommeidelokaleaviser,enddererforatkommei delandsdækkendeaviser. 15 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

16 KampagneforBudget0App en 16 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

17 KampagneforBudget0App en App en Selvomviikkeharansvaretforapp en,harvienkelteforslagtilændringer,derkanstyrke kampagnen. Detervigtigt,atdenharetenkeltnavniiTunesogGoogle0play,dadetvilgøredetletterefor personerimålgrupperneatfindeden.derforforeslårvi,atdenkommertilatheddebudget0 app,derliggertætpåformuleringenikommunikationsprodukterne. Derudoverkunneapp enfåenfunktion,sådenkanlaveenstatusopdateringpådesociale medierligesomenrækkemotions0appskan.app enskalsidstihvermånedlaveenstatus,der fortællerhvordanbrugerenharklaretsigiforholdtildengrænse,han/hunharindtastet. Medieplan Allekommunikationsprodukterneskalrykkesindpåderigtigetidspunkter.Derforharvilavet enmedieplanforatskabeoverblik. Facebookopslagskalisærværepåtidspunkter,hvorderskerandreaktiviteteri kampagnenforatboostedeaktiviteter Outdooroghængeskilteindrykkessidstpåmåneden,daflestopleverpengeproblemer der Avisernerammesiforbindelsemedførsteomgangoutdooroghængeskilte,da historienkanknyttestilaktiviteterigadebilledet Studiestarts0ogskolebladeervigtigeramme,førdegåritrykken. 17 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

18 KampagneforBudget0App en Budget Evaluering Indenkampagnensættesigangbliverkommunikationsprodukterneprætestetforatsikre,at devirkerpåpersonerimålgruppen.detskermedenfokusgruppe. Midtikampagneperiodenbliverdetundersøgt,omdererdeleafmålgrupperne,derikkeer blevetramtafdesocialemedier.detkanværenoglebestemtebyer,kønelleraldersgrupper. Herefterjusteresindrykningernepådesocialemedier,såvifårdemanglendegruppermed. Derbrugesenspørgeskemaundersøgelsetilatkontrollere,omkampagnenopfyldermålene. Herskabesetoverblikover,omdervarelementer,derikkefungerede.Resultatetkanbrugesi fremtidigekampagner. 18 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

19 KampagneforBudget0App en Organisering PengeogPensionspaneletharikkefolktilatklareretmangeopgaveriforbindelsemed kampagnen.derforkommerstortsetalleopgavertilatendehostilbudsgiver.pengeog Pensionspanelethardogansvarfornogleområder,somerfølgende: Atapp enerklarogfungerer Indrykkeapp0sidenpåwww.raadtilpenge.dk0indholdeterlavetaftilbudsgiver Givetilbudsgiveradministratorrettighedertil PåRøven facebook0siden 19 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

20 KampagneforBudget0App en Tidsplan 20 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

21 KampagneforBudget0App en Refleksionsrapport Refleksionoverfagligevalg Situationsanalyse SituationsanalysenerudformetmedafsætioplæggetfraPenge0ogPensionspaneletog indhentedestandarddatafrarapporter,undersøgelserogdanmarksstatistik. Afgrænsningafkommunikationsproblemet Kampagnenskalmarkedsføreenapp,ogderforafgrænsedevihurtigt,atvoresopgaveikkevar atløsedetproblem,atmangefolkharproblemermedøkonomien.deterkampagnenfor app enkunendelmængdeaf. Deterhellerikkevoresopgave,atsørgeforatfolkbrugerapp en.detkanikkeløsesmed kommunikationalene.hvismålgruppenikkesynesatapp energodogattraktiv,såkan kommunikationikkesørgefor,atfolkbrugerden. Vibrugtekommunikationspotentialekortet 15 tilatinddeleafdepersoner,vikanramme. Dermednåedevifremtil,hvemviskullegåefter.De18025årigevilprimærtplaceresigideto øverstefelter,mensældredeleafbefolkningenihøjeregradvilværedetonederstefelter. Derforerdeungemestinteressante,dadegernevilvidenogetomBudget0app en. 15 Illustration11.6,side177,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 21 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

22 KampagneforBudget0App en Målogdelmål Davilavedekampagnensmålsørgedevifor,atdeblevsåkonkreteogmålbaresommuligt. Måleneerafstemtiforholdtilmålgruppernesmotivationogforandringsproces,menikke tilpassetdeenkeltemålgrupper,damotivationenogforandringsprocessenerstortsetdet samme.måleneertilpassetundervejs,sådekomtilatpassemeddebudskaber,vifandtfrem til. Imåleneogsucceskriterierneovervejedevi,hvordanvifikmulighedforatmåle,omvirent faktiskfikopfyldtvoresmål.derforknyttermålenesigtilbudskabet,såvikanfindeudafom budskabetermodtagetimålgruppenogharførttildenønskedehandling. Målgruppe Valgetafde18025årigekanvirkeparadoksalt,dadeterblandtde25045årige,atdererflesti økonomiskevanskeligheder 16.Researchen 17 viste,atdeterblandtdeunge,derliggerdet størstepotentialeiforholdtilbudgettet,dadeungevilværehurtigeretilattageapp enibrug. Deerrelevanteatarbejdemed,damangeungemellem18025kommeriensituation,hvorde fårenselvstændigøkonomiforførstegang. Målgruppenbestårikkekunafdefinansieltsvagesteunge.Grundentildeter,atanbefalinger fravennerervigtige,nårmanskalfindenyeapps 18.Derfordrejerdetsigom,atfånogentilat downloadeapp en,sådekanblivesågladeforden,atdeanbefalerdentilandre. VibrugteRogers kategoriseringafinnovationstilbøjelighed 19 tilatskabeetoverblikover, hvemderervilleværeførsttilatdownloadeapp en Sekildelisteibilag 18 DRsMedieudviklingen2012ogkvalitativeinterviews 19 Illustation8.2,side108,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 22 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

23 KampagneforBudget0App en 23 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Detviltypiskværepersonerudenøkonomiskeproblemer,dererInnovatorsogEarlyAdopters, dapersonermedøkonomiskeproblemerkansedetsometlidtsværtemneathenteogbruge app en.detkræverenerkendelseaf,atdeharproblemermedøkonomien.deerderfor nærmereearlymajorityoglatemajority.derforerdetvigtigt,atvoresmålgruppeogså indeholderpersoner,derikkeharøkonomiskeproblemer. Viharfravalgtindirektemålgruppertilfordelforhjælpekommunikatører,dadeterfolk,der brugerapp en,somkanpåvirkefleretilatbrugeden.ældrepersoner,somf.eks.forældre,der anbefalerapp envilbliveopfattetsomløftetpegefinger. Inddelingafmålgrupper Målgrupperneerblevetopdeltefterdekriterier,dervarmestrelevante.Dererenvæsentlig økonomiskforskelpåstuderendeogikke0studerende(arbejde/su),menogsåiforholdtil medievanerogforbrugsmønstre,erderforskel. Næstentotredjedeleafdenoverordnedemålgruppeerstuderende.Deterenstorgruppe, sombestårafmangeforskelligemennesker.derforerdeblevetopdeltitogrupper,dader ogsåhererforskelpådesammekriteriersomovenfor.dertilkommerenpotentielfjerde gruppebeståendeafkvinderfraallemålgrupper,menmedfællesforbrugsmønster.derforkan deikkekategoriseressomenselvstændigmålgruppe,menderskaltageshøjdefordeti kommunikationsproduktet. Personerneimålgrupperneerigangmedatdannederesidentitetoggallup0kompasset kommerderforinogengradtilkort,nårderskalbeskriveskarakteristika.viharderfor kombineretgallup0kompassetmedkvalitativeinterviewsforatunderbyggedevigtigstetræk. Vimenerdogstadig,atkompassetfortællernogetommålgruppen.Karakteristikaogcitat medvirkersomenformforpersona. Kravtileffektmåling Delmålenestillernoglekravtileffektmålingeniforholdtilatafdækkemålgruppensmotivation, inspirationogbevæggrundfordownload.vivilgernevideommodtagerensmotivationerden samme,somdenvianalyseretosfremtil.derudovervilvigernetestekendskabtilapp en.er derstortkendskab,meningendownloads,erdetfordikommunikationenombegrundelserne fordownloadikkeharværetstærkenok.

24 KampagneforBudget0App en Motivationogkravtilbudskaber Deforskelligemotivationsfaktorerafhængerafdenøkonomiskesituation,ogkanvære følgende: 0 Manglerpengetilatbetaleafpågæld 0 Ønskeretstørrerådighedsbeløbtilbestemtting 0 Ønskeratundgålåntagning 0 Ønskeratlæggeflerepengetilsidetilatafbetalegæld 0 Ønskeretbedreoverblikoverøkonomien 0 Ønskeratkunnelæggepengeellerflerepengetilsidetilopsparing Udfradeforskelligefaktorervalgteviatfokuserepåenoverordnetmotivation,derfører videretilderesterende,nemligatundgåoverforbrug. Budskaber Tidligerekampagnertildeyngre 20 harvist,atretorikkenogordlydenervigtig,nårungeskal haveinformationomprivatøkonomi.derskalderforikkekommunikeresmedvoksenstemme, formaningerogadvarsler. Målgruppenpåvirkespåderesholdningtilforbrugogoverforbrugvedatbliveopmærksomog identificeresigmeddetoverordnedebudskabogunderbudskaber.iforholdtilmålgrupperne erudformningendensamme,mensymbolerneforskelligepågrundafforbrugsmønstrene. Produkter Produkterneervalgtudfrademedier,dererbedsttilatrammemålgruppen.Derforer outdooroghængeskiltevalgtsomdetprodukt,vilavedeenskitsepå.detrammerpåtværsaf allemålgrupper,ogsamtidigerdertaleomnogleprodukter,derskalvirkeistortformat. Viarbejdedelængepåatfindeetprodukt,derbådeindeholdtbudskaberne,mensom samtidigfangedeopmærksomheden.samtidigskaldetværehurtigtatafkodebudskabet. Derforerderkunlidttekst,ogmotivetfortællermegetafhistorien.App enfremhævesforat gøredettydeligt,atderertaleomenreklameforenapp,ogikkekunenholdningskampagne. 20 EvalueringafPåRøven Undgåklatgæld,Penge0ogPensionspanelet,maj JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

25 KampagneforBudget0App en Interessentanalyse Viharbrugteninteressentanalysetilatfindeudaf,hvemderkanværekonkurrenterfor kampagnen,menogsåhvem,derkanhjælpe.analysenbrugestilatpegepårelevantemedier, produkterogsamarbejdspartnere.vinåedefremtildetrenedenståendesomdevigtigste interessenter. 25 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

26 KampagneforBudget0App en Kanalogmedievalg Allerededavisåbudgettet,vidstevi,atdetikkevillebliverelevantatbrugetv0mediet.Der villesimpelthenikkeværepengenoktilatfådentilstrækkeligeeksponering.foratfindeudaf, hvilkemedierogkanalerviskullebruge,harviudregnetdeneffektivefrekvensfor kampagnen21. Daderskalenrelativhøjfrekvenstil,harvihaftfokuspåatkommeisåmangemediersom budgettettillader,davipådenmådeharstørstchanceforateksponerepersonernei målgruppernenok.derforervinåetfremtildetkanalogmediemiks,derkansesi handlingsplanensmedieplan. Medieplanen Socialemedierskalløbekampagnenigangogskabedetførsteindtrykhosmålgruppen.Dem, derikkedownloaderapp eniførsteomgang,vilmåskegøredet,nårdeblivermindetom app enafoutdoorellerandenkommunikation. Studiemagasiner,studiestartsmagasineroginstitutionerfokuseresomkringstudiestart,dadu somstuderendepåennyuddannelsevilværemeremodtageligfornyeindtryk,ogoplevenye udfordringermedøkonomien.samtidigerdetogsådettetidspunktflestimålgruppenvilvære ikontaktmedborgerserviceogsu,damangevilværeflyttettilenafdefembyerforatstarte påetnytstudie. 21 Eksempel19.1,side284,Kommunikations0ogKampagneplanlægning 26 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

27 KampagneforBudget0App en 27 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen Outdoorogbushængeskiltebrugestilatrammehelemålgruppen.Detersammenmedde socialemedierdenenestemulighedforatrammemålgruppenbredt. Landsdækkendeoglokaleaviserbliverkontaktetiforbindelsemeddenførsteoutdoor indrykning,davipådenmådegiverdemenaktuelhistorie.hvisderbliveromtaleafapp eni aviserne,vildetogsåmedvirketilathøjnefrekvensen. Budget Arbejdetmedbudgettetharbåretprægafsundfornuftiarbejdetmedatfindestørrelsenpå deforskelligeposter.deterderfor,vipåenrækkeposterharskrevetantaltimerpå.vihar knyttetenforklaringtilposterne,forpådenmådeatgøredettydeligt,hvadpengeog Pensionspaneletfårforderespenge. Viharfundetprislisterpåoutdooroghængeskilte 22,somviharbrugttilatlaveetkvalificeret budpå,hvormegetvikunnefåforpengene.viharbrugtenstordelafbudgettetpåoutdoor oghængeskilte,dadeteretcentraltmedieiforholdtilatrammeallemålgrupper,særligtde ikkestuderende. DavifikideentilYouTube,ringedeviogspurgteomprisenforatkunneskriveetkvalificeret beløb.facebookbeløbetkommerudafanders erfaringmedanvendelseaffacebook annoncer.hernåedevifremtil,atvihellerevillebetaleogværesikrepå,hvormangeder klikkerpåvoresannonce.derforbetaleviforklik,såviersikrepå,atvifårnogen.hvisdet barevarvisninger,kunnedetværeatingenklikkedeogkomindpåhjemmesiden. Evaluering Førkampagnengårigangskalprodukterneprætestes.Detskermedensamletfokusgruppe, hvorderermindsttofrahvermålgruppemed.pådenmådekandeforskelligeudgaveraf plakatentestes.vivælgerenfokusgruppe,davibådeerinteresseredeiatvide,om produkterneogbudskabernevirker,menogsåatfåkvalitativesvar,såvived,hvadviskal justere. Efterkampagnenønskerviatmåle,omviharopfyldtvoressucceskriterier.Pådenmådekanvi visepengeogpensionspanelet,atviharopfyldtdet,vilovede.hvissucceskriterierneikke opfyldes,fårviistedetsvarpå,hvadderkunneværegjortbedre. AntalletafdownloadskantjekkesgennemiTunesogGooglePlay.Hererderogsåmulighedfor atse,hvemderhardownloadetapp eniforholdtilalderogby. Detodelmålogderessucceskriterierskaltestesgennemenkvantitativundersøgelse,dadet erdenenestemådevikanspørgesåmange,atundersøgelsenbliverrepræsentativforalle målgrupper.davoresmåleropstillet,sådedækkerkampagnensbudskaber,giver undersøgelsensresultatogsåmulighedforatkontrollere,ombudskabernevirker. 22

28 KampagneforBudget0App en Deterplanen,atderskalkøbesfemspørgsmålienundersøgelsevedetanalyseinstitutbåde ligeførogligeefterkampagnen,såvikanse,omderharværetenudvikling.deteriforholdtil kampagnedelmålet Atøgeopmærksomhedenomkringatundgåoverforbrug viharbrugfor enførmåling.kendskabettilapp enførkampagnenkanantagesatværenul,dadenikkeer udepåtidspunktetforførmålingen.derforbehøverviikkemålepåkendskabetfør kampagnen. Analysenkommertilatforegåsometinternetspørgeskema,dadettiltalerdeunge,somvi ønskeratspørge.detgiverogsåmulighedforatviseeksemplerfrakampagnenogapp enfor athjælperespondenterneshukommelsepåvej.derskalmindstvære1.200respondenterfra målgruppen,foratsikreatresultateterrepræsentativt.fordelingenpåalder,by,kønog uddannelseskalhavedensammefordelingsommålgruppernehar. Spørgeskematileftermåling Deførstetospørgsmålskaltjekkeomderersketenændringiforholdtiloverbrug,mensde trenæsteskalfortælleomkampagnenerblevetset.hvisrespondenternekenderkampagnen, menikkeapp en,hardetværetetproblemiudformningenafkommunikationsprodukterne. 28 JesperMunkJakobsen,SteffanSønderskovFrostholmogAndersV.Jacobsen

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort

Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Indholdsfortegnelse Indledning Situationsanalyse Baggrund og udfordringer Kommunikationsproblem Kommunikationspotentialet Kommunikationspotentialekort Mål Kampagnemål Delmål Succeskriterier Målgruppe Karakteristika

Læs mere

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET

OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Kommunikation DMJ 4. semester opgave, gruppe 10 OPLÆG TIL MARKEDSFØRING AF SMARTPHONE APP FOR PENGE- OG PENSIONSPANELET Lars Thyregod, Jens Hjalte Løgstrup & Mads Severinsen 1 Skal man opnå maksimal kenskab

Læs mere

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod

Egen rundspørge opgave til d. 31/1-2012 grp. 3 Casper Grud Nielsen og Lars Thyregod Emnevalg: Journaliststuderendes generelle holdning til kommunikationsuddannelsen, og den anden vej rundt, de kommunikationsstuderendes holdning til de journaliststuderende. Målgruppe: Journaliststuderende

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

Indledning. Konkret markedsføringsplan:

Indledning. Konkret markedsføringsplan: Indledning Indledende research Bibliotekets tilbud Vesthimmerlands biblioteker har 2 mailinglister. En til at informere om voksenarrangementer og en til Ulvetimen nyhedsbrev til børnefamilier, som også

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Den vigtige kommunikation

Den vigtige kommunikation Ørenlyd Den vigtige kommunikation 2 3 VI SKABER ØRENLYD Succes handler i høj grad om at få ørenlyd, såvel privat som professionelt. Mange råber højt for at få deres budskab ud. Nogle finder på noget skørt

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S

Lindhardt og Ringhof Forlag A/S E - B O G S A F T A L E Mellem: ( Forfatteren ) og Vognmagergade 11 1148 København K ( Forlaget ) er dags dato truffet følgende aftale ( E-bogsaftalen ): 3. juli 2015 1 Aftalens omfang Stk. 1 Forfatteren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål

Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og mindre positive spørgsmål Regler for konstruktion af listen med tre vigtige og positive ledelsesspørgsmål, og listen med tre vigtige og mindre positive spørgsmål TULE Sekretariatet Regionshuset Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Identifon Brugerundersøgelse projekt 2, 2. semester. af Jesper Hansen, Robin Hansen, Maria Laustsen & Andreas Münter Knord 2010

Identifon Brugerundersøgelse projekt 2, 2. semester. af Jesper Hansen, Robin Hansen, Maria Laustsen & Andreas Münter Knord 2010 Identifon Brugerundersøgelse projekt 2, 2. semester af Jesper Hansen, Robin Hansen, Maria Laustsen & Andreas Münter Knord 2010 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 3 Tidsplan 4 Beskrivelse og begrundelse

Læs mere

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 2. projekt 2. sem. marts 2011. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation Fly away Fly away I wish that I could fly Into the sky So very high I'd fly above the trees Over the seas in all degrees To anywhere I please Let's fade into

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Korrespondancesikring

Korrespondancesikring Korrespondancesikring TØF 2012 Oktober 2012 Hvad er korrespondancesikring Transportenhed: Forsinkelse +2 min Info til chauffør Info til tog / bus Afventer 2 min System: Korrespondance -sikringssystem Statistik

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad.

Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015. Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. Backup System/enhed: Backup Skrevet af Leif Pedersen 26-02-2015 Denne vejledning beskriver hvilke ting du skal være opmærksom på i forbindelse med backup fra ipad. På en ipad bliver der ikke automatisk

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Tilbage til fremtiden Projektperiode : 1. februar 2009 31. maj 2009

Læs mere

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker

Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Manual med retningslinjer for eksamen/svendeprøven Datatekniker Udarbejdet som delelement af forsøgs og udviklingsprojektet Udvikling af nye evaluerings- og eksamensformer Projektnummer: 107530 0. Indhold

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Arbejdsmøde 5. Udviklingsgruppen. Vejen, den 8. september 2014

Arbejdsmøde 5. Udviklingsgruppen. Vejen, den 8. september 2014 Arbejdsmøde 5 Udviklingsgruppen Vejen, den 8. september 2014 Dagsorden 1. Status på udviklingsgruppens arbejde 2. Resultat af spørgeskema - besvarelserne 3. Minimumskravene 4. Tids- og handlingsplan Side:

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.5.2.da

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen

BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen BAR Jernbanekampagne 2009 kampagnen Problembaggrund Togpersonalets arbejdsmiljø påvirkes i stigende grad af passagernes opførsel Konsekvens: Sygemeldinger Længerevarende fravær Utryg arbejdsplads Målsætningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland

Familieambulatoriet. Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn. Patientinformation. Revideret 19.11.2010. Region Midtjylland Patientinformation Familieambulatoriet Et tilbud til forebyggelse af rusmiddelskader hos børn Revideret 19.11.2010 Region Midtjylland Familieambulatoriet Familieambulatoriet, Region Midt Adresse: Familieambulatoriet

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere)

European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) European Enterprises Climate Cup (EECC) Europæisk konkurrence om energibesparelser i små- og mellemstore virksomheder (SMVere) EC Network www.ecnetwork.dk Det Syddanske EU Kontor www.sdeo.dk Et overblik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Hvordan skrive en projektprotokol?

Hvordan skrive en projektprotokol? Hvordan skrive en projektprotokol? Vejledning til Specielle Interesse Grupper (SIG) i Fagligt selskab for nefrologiske Sygeplejersker (FS nefro) Faser i et projekt BEGREBSFASEN (hvad vil jeg undersøge?)

Læs mere

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From

BANNERPROJEKT 1.SEMESTER. Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From BANNERPROJEKT 1.SEMESTER Tine Hechmann, Josephine Jacobi, Mai Lyngby & Mettemarie From INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 2 Problemformulering... 2 Formål... 3 Mål... 4 Processen... 4 Planlægning... 5

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Indgående dokument Tegningsoplysninger fra AB s advokat Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD Center for Service / Byrådssekretariatet

Læs mere

Den 6. april 2006 Århus Kommune

Den 6. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariat Borgmesterens Afdeling Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog

Læs mere

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner

Visuel ID. 3. projekt 1. sem. okt. - nov. 2009. og kommunikation. Multimediedesigner Multimediedesigner Visuel ID og kommunikation 3. projekt 1. sem okt. - nov. 2009 www.knord.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby En sund sjæl i et sundt legeme Informationskampagne til unge 1. Indledning

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen

Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen Implementeringsforskning i Danmark Med udgangspunkt i arbejdet med kliniske retningslinjer i Sundhedsstyrelsen DASYS Forskningsråd: Implementeringsforskning. Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11

INDSPIL NR. 44. December 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 Julemarked i Aktivitetscenter Munkesøen, Esbern Snaresvej 55, Kalundborg søndag den 30. november

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere