لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا"

Transkript

1 horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی د ه ا مر ی ا +۱۲۰۲۴۷۷۱۲۳۴ : ی ی لی و گک رو چ ا ها ی د ر ا ب ت ا ب ب عا ب ت ا ب د ر س ر ۱۵ ا ه سما ره ۱۹ کا ل ا ا س ی ا و ر یر م مد اک ر ا +۹۳۷۰۰۲۷۶۰۰۲ : ی ی لی و ا س ی ا ح ه ت د س ر ت ی ه م ت کا مل س د س ر ت ا ت ت ری لط ا م و ت ت ا ک حها ی را ی سا لها ی ۲۰۱۴-۲۰۱۲ ه وت سا ت ت د ت ل مرا ح ه ما ت ت د. گک رو چ ا ها ی د ر ا حما ت ت ا و د ا ت ت ا ل ح ه ت ت ا و د ا س ی ا ی ه ی ما ی ی ا ر مهو ری ا سلا م ی ا و ی ر ا ی ی ری م ئ س د س ی ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ - ی ا س ا

2

3 ل حه ت ت ا ت ا د حما ت ت ا و ت ا و د رو پ ا ک حها ی گک ت ا ا س ت ا د ر ا ه م ر ۱۹ س ر ۱۵ کا ل ا ا س ی ا و ر یراک ر ا +۹۳۷۰۰۲۷۶۰۰۲ : ی ی لی و وت سا ت ت : عکسها: گک ر ه م ک رو پ / ا ک حها ی ا ها ی ۲۰۱۲ ما ی ی را ی مهو ری ا سلا م ی ا ۲۰۱۲ ۲۰۱۴ - ی ا س ا

4 /13 ت و سعه و ا ک سا پ ی ر ت /9 /7 غ ا س ت ا د ر حا ل ا ت ط ب ی ق ر و د پرو سه ت ق ا ل ا ب ا ک جحها ی د ر ت ا س غ ا ا ی و ع ا س ت هر /23 د و ر ما ی ا غ ا س ت ا /۱9 ها چ حا ل

5 /7 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و کو ه ه ر چ ه ب ل د ب ا سد ب ر س ر و د را ه د ا رد غ ا ی( ( ض س ر ب ا لم ث ل ا ق ب ی د رحا ل ت ط ا غ ا س ت ا ر و د پرو سه ا ت ق ا ل د س ت ا ا م س ی و ج گ ها ی مو ج و د ا غ ا س ت ا غ علی ا ل رع م ت صا د ی ا آ و رد ها ی چ س م گ کی ری د ر ع رصه ها ی سی ا س ی ا ق و ا ج ت ما ع ی کس ب مو د ه ا س ت. ه ر چ د که ها د ها ی گ د ا ما ج ا معه مد ی و د و ل سی ت ه و ر ه م ها د ی ه ر د ی د ه ا ب ا ا ه م د س ت ا آ و رد ها ی م سهو د ی د ر رمی ه ها ی که مر د م م ت ع سد ه ا د ی رو ج و د د ا رد. ب ر ا مه ها ی ا را آ ا غ ا س ت ا ها ی صح ت و ی لی م و ت رب ی ه حکو م ت د ا ری د ر مل ی د ر ب سط ح ق را ء و ق ص ب ا ت و ع ر ض صه د ما ت ا سا س ی د رحا لحا ض س ر گ رعل ا و ه ی ک سی س ت م ا ل و ق ا ب ل ا ع ت ب ا ر را ه م م ی ر د د و ب مد یری ت م ا ب ع ما ل ی عا مه ی را ی ج ا د گک رد ی د ه که ا ی ا مر سب ب د ا ل رد رسا ل ۲۰۰۲ ب ه ا ی د د ول ت ا ر ۱۳۰ می لی و ا را ی عو ۱ ۵ می لی ا ر د د ا ل رد ر حا ل حا ض س ر گک رد ی د ه ا س ت. ه ت ها ا ی ب لکه عا ی د س ر ا ه ه ر رد د و ب را ب ر سد ه و پ ی س ر ت ها ی چ س م گ کی ری د ر سا ص ها ی ت و سعه ا سا ی ر و ما گک رد ی د ه ا س ت. غ عا ل ب ا ا ی د س ت ا آ و رد هاکه ا ر ی ک سط ح و ق ا لعا د ه پ ا ی ی ج گ و د ر گ کی ری س ئ ت م ی گ کی ر د ب ا ب ر ا ث را ت م ی ه چ مو ت صا د ی و سی ا س ی ج ا ر ت ت غ عی ر ق ا و ی مو ا د م د ر سا د ا ق ی عد ا ل سی ت ی ت سعا ع ق را رکر گ ت ه و ب ی س ر ت ا را ظ طا رعا مه و ی ر ب گ هد ا س ت ه می سو د. د و ر و ج ا معه پرو سه ا ت ق ا لکه ت و سط د ول ت ا غ ا س ت ا گک رد ی د رم ی ه ا ت ق ا ل ب ی ا لملل ی د رسا ل ۲۰۱۰ می لا د ی ا آ غ عا ر ا ا ل ی سا ل ۲۰۱۴ مد یری ت و رهب ری ی ا ئ م ی ا م ی ت و ا سا ر ت صا د ی می لا د ی ب ه د و ل ت را ه م می سا رد. د و ر ما ی ا ق سه سا ل ا آ ی د ه عا ری ا ر ا ب ها م و ت رد ی د ها ی ب ا ر ر ب و د ه و ه م ب ه کمک ها ی ب ی ا لمللی ا ی د رحا لی س ت که ا غ ا س ت ا د ر سطو ح ب ا لا ی ا رد ا س ت ه و ه م ب ه ا ی ج ا د م ا ب ع ج د ی د عو ا ی د ر می ب ا سد. د ا ل ی و ر سد ی د ر ج ر ی ا غ ا س ت ا گ گ ق ا ه د ول ت ا چ و ی عمکل ر د مو ی لا ر م د ر ب د ا ت ق ا ل مو ج ب ا ی ج ا د ا طمی ا ت ط ب ی ق ر و ی ا که و ا ی ب ا لا ی رهب ری د ول ت ا ی سا مرد م ا غ ا س ت ا ک سو ر می ت و ا د و دک ا و ب ه پ ا ها ی و د ا س ت ا د ه سو د کمک ها ی ت و سعه ا ی را و ع و می و ا هد گک رد ی د. همرما و ظ ط ا م ی ج ا معه ب ی ا لملل ی د رطول ا ی د و ره و ی هد ا ت را ت ر ت صا د ی و سی ا س ی ۱۰ ت ا ۱۵ سا ل ا آ ی د ه را ب ه حو پ ی ا مد ها ی ا ق ت ت ا ث ی ر ق را ر و ا هد د ا د. ی م و ث ری

6 /9 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و پ عکس ب ا لا ط ر چ یک ت را د ه لا ری د را ت ظ ا ر ت ر ی ص د گ مرک ب و د ه د رحا لی که ب ا ع ص ری سا ری ا ر سی س ت م گ م ر کا ت د را غ ا س ت ا اک و د رمد ت رما ت ر ی ص لا ری هاکا ه ی ق ا ب ل ظ ملاح ه ب و ج و د ا آ مد ه ا س ت. ب ا ا ظ طها ر س پ ا س ا ر ب ر ا مه ا صلا حا ت گ م ر کا ت که ب و سی له ب ا ک ج ها ی ت موی ل گ رد ی د ه عو ا ی د ذ ت ه ۲۰۰۰ گ مر ک ی د رطول ه س ت سا ل گ د ا ا می د هدکه اک و ی صد ا را ی س ر ت را ت موی ل رمصا ر عا د ی د ول ص ی ا می ک د. عکس ط ر ر ا س ت س ر ک ا س ا ل ت د ه د ر ی ک ی ا رد ره ها ی ا غ ا س ت ا م ر ریکه ا ر ط ری ق ب ر ا مه مل ی را ه سا ری رو س ت ا ها ب ه همکا ری ما ل ی ب ا ک ج ها ی و ص د و ق ب ا ر ا ری ا غ ا س ت ا ا حد ا ث گ رد ی د ه د رطول سا ل د س ت ر س ی مرد م را ب ه ت سهی لا ت و د ما ت ا سا س ی و ضص رو ری را ه م می ک د. ب ا ک ج ها ی د ر ا غ ا س ت ا د ر ا آ غ عا رم ج د د ا لی ت ها ی ب ا ک ج ها ی د را غ ا س ت ا ا ر رما سا ل ۲۰۰۲ ب ی س ر ت ا ر ۲ ۴۸ می لی ا ر د د ا ل را مر ی کا ی را ب هک سو ر را ج مله ب ی س ر ت ا ر ۱ ۹ می لی ا ر د د ا ل را آ ی هد مو د ه که ا را آ را ق ر ض صه ها ی د ا ل را آ ض ۴۳۶ می لی و کمک ها ی ب لا عو و م ا د ی تکی ل می د هد. د ر حا ل حا ض س ر ب ا ک ج ها ی ب د و ا ر ۱ ۰۶ ب ی ا ر ر لص ب ه ا ا ت ی هد ل ب ا ژ ره ا پرو ۲۲ د ا رد. ب ی س ر ت حما ی ت ب ا ک ج ها ی می لی ا ر د د ا ل رد را غ ا س ت ا م ا ط ق ر د ه گ ی د رد ها ت که ۷۰ ت ا ۸۰ د رصد و س د را آ می ک د م ت م ر ک ر می ب ا سد. ذ ت ه د ر گ کد د ا ت ق ا ل ب ا ت ا و ت چ س م گ کی ری ا ر ر و و ا ی ی ت سکل و ا هد کر گ ت. م صو صا د و سا ل ا آ ی د ه ب ه ل رل و ا هد ت صا د ی و سی ا س ی م ی ر د لی ل ت غ یی ر ا ت ب ی ا د ی ا ق ب و د و ا ی ت غ یی ر ا ت سا مل رو ج ح ی رو ها ی ظ ط ا م ی ا رج ی ذ اک را ت کمک ها ی ج ا معه ج ها ی ب ر گ ک را ری مد می را کا ه ها و ب ر گ ک را ری ا ت ا ب ا ت سو ر ب ی د ب ا ل ق و ه ج ه ت پ ا ی ا ر ی ا س ت ج مهو ری می ب ا س د. سه ع رصه ب ا ه م مر ت ب ط ک ج ها ی حما ی ت و ت ط ب ی ق ا ر ب ر ا مه ها ی ملی هد ب ا که د ا را ی ا ولوی ت )NPPs( ب ا سد ب ه د ول ت ا غ ا س ت ا را ظ ت ها د ها ی د و ل سی ت حوی ا س ت که م س رو عی ت و ط ر ی ی ا ولوی ت ها ی د و ل ت د هد. یک ی ا رمه م ر ت ا ی ج ا د و گ کس ت ر ا ی ج ا د م ا ب ع د ا ل ی ر سد و پ ی س ر ت و م سا غ عل ا غ ا س ت ا ت کمک ها ی ظ ط ا م ی و ما ل ی( و ی را ی ج ا د ی سا ( ج ه ت ج ا ی گ ر ت سلسل د ر ب ر ا مه ها ی مل ی د ا را ی ا ولوی ت ب را ی ت م ر ک ر ب ر ذ ی ا د ی ب را ی پ ی س ر ت و ا هد ب و د. گ کد ا ری ها ی ب ر ما ی ه س کمک ها ی ب ا ک ج ها ی ب رم ب ا ی سه ا صل ب ه م مر ت ب ط ذ د ی ل م ت م ر ک ر می ب ا سد: ظ ت ها د ها ی د ول ت ی ا ی ج ا د م رو عی ت و ر ی ا و م ت و ع ر ض ه د ما ت ب طو ر یکسا ر د را گ ی ر و ا ی ج ا د م ی ه ا ت غ ا ل کمک ها ی ب ا ک ج ها ی د ر را س ت ا ی ا ی ج ا د م س رو ع ی ت ر م ت مر ک ر وی سه ب ظ ت ها د ها ی د و ل سی ت و ر سد ط ر ی و ل ) ت ق وی ت و ت و ا م د سا ری ا د ا را ت د و ل سی ت می ب ا سد: ا ذ ت صا د ی و س ر ما ی ه گ کد ا ری را ی د ها ی مرب و ط ب ه مد یر ی ت ا ق را ا ت و را ر ت ا ه س ا ب ( ب ه ب و د پ ا ی د ا ری وا ج ب اک ا ی ت و

7 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د 10/ حما ی ت ا ر ر و ها ی ر و ر د ه کس ت گ و ق ا ب ل مد یر ی ت د ما ت د ر س ر ا س رک سو ر و ج ح ) ا د ا مه ها د ر ر ا ه م مو د ا ی ج ا د س ر ما ی ه ا ج ت ما ع ی و سا ت ا رها ی حکو م ت د ا ری را گ کی ر ر و س ت ا ی ما د: ب ر ا مه ا ر ط ری ق ا ق د ا ما ت ت و سعه ا ی ب ی ع ص ری د را ی ج ا د ث ب ا ت د ر ر و س ت ا گ ر ت همب س ت ی مل ی که مه م ها بما رمی رو د. ب ا ک ج ها ی ب ر ا مه ها ی مل ی د ا را ی ا ولوی ت را د ر رمی ه گ ت ب ه ب و د ا آ مو ر صح ت ا آ ب ی ا ری و همب س ت ی مل ی را ج ه ها ا د ا مه د ا د ه و ا آ را ت و سعه ع ر ض صه د ما ت ب را ی ا غ ا اک ت و ر ها ی عد م ر ا ه م ا ا م س ی و ب ی ث ب ا ت ی یک ی ا ر می ب د. ل گک رو هها ی ق م ت ط م ا د ما ت د ر می ا ا و ری یکسا ق و م ی سهر ها ر و س ت ا ها و یس ی ا و ا د ه ها د ر ا غ ا س ت ا ها ی م ی ب ا سد. ب ا ب را ی ب ا ک ج ها ی ت م ر ک ر کمک ها و ت ل ا و ب ر ا مه ها ی که م ی ت و ا د ق ت ها د ها سی س م ت وی ت و د را ب ر ر ا ه م مو د ه و د ما ت ب ی ا د ی را ب طو ر عا د لا ه و یکسا ب ه حوی م ی صم ا ی ج ا د پ ا ی د ا ری د رک سو ر گک رد د معطو می د ا رد. وی س ر ا د ر ع رصه ب ا ک ج ها ی کمک ها ی هم چ ا حما ی ت ا ر ب ر ا مه ها ی ا س ت غ ا ل ر ا ی بمول سک ت و ر رر ا ع ت و ر سد سک ت و ر صو ص ی ا د ا مه می د هد. حما ی ت و همکا ری ها ی ب ا ک ج ها ی د ر چ ا ر چ و ب "د هلی رها ی م ا ب ع " که م ا ب ع ها ی و ب ت ب ا ء و ق ص را ء ها ا ها ل ی ق ا یرب ر س ر سا رمعا د ت و سعه ها د ا س ت غ ا ل ر ا ی ( ررا ع ت ب ا رسا ری ا سا و ت ه گ ت و صل سا ت صا د ی( را ب ه حوی ب ه یکد ی ر م ها ی ا ق م ی که سب ب ر سد و ا ی ج ا د ا س ت غ ا ل را ت را رمر رها ی معا د مد ت م ر ک ر و ا هد د ا س ت. ا ج ا حما ی ت ما ل ی و پ ت ی ب ا ی د ا ل ر ا لملل ی ۴۳۰ می لی و ق را را س ت ا ر ط ری ق ا د ا ر ۀ ه ا سا ب ی ی ا ه م گک رد د که ا ر ری سه سا له ی ت ا ی س ر ی ا د ر ط ی مد ت رما کمک ب لا عو ب ه ض ص و ر ت س ت را ری ی ک د ر ب ر ا مه ها ی ا آ رما ی س ی ت ا د ه ق را ر و ا هد کر گ ت. ی ک و ا هد ا ج د ی د مو ر د ا س ها ض ت حما ی ت ا ر ت ل ا ب س ی ا را ی کمک ها ی ب لا عو ج ه ض د حکو م ت د ا ری و ا ی ج ا د س ر ا ی ط و محی ط م ا س ب ر ب ه ب و غع ب ه د رحا لی که د و ل گک رد ی د ث رم ب را ی س ر ما ی ه گ کد ا ری م و ذ ج ه ت ت موی ل ب ر ا مه ها و پرو ژ ره ها د ر هما ه گ ی گ آ د ی ر ا رد ی ک ب ا ب ر ا مه ها ی ت موی ل ی ص د و ق ب ا رسا ری ا غ ا س ت ا صو ر ت و ا هدکر گ ت. که را ر ا س ت ا ر ط ری ق ص د و ق ب ا رسا ری ا غ ا س ت ا ق ت و سط ب ا ک ج ها ی ا د ا ر ه م ی سو د ب ی س ر ت ا ر ۸۰۰ می لی و ی ر ا ه م ر ر گ ر ت د ا ل رد ر ه رسا ل را ه م سو د. ا ی ص د و ق ا ر کمکها ی ج ا معه ج ها ی ب ه ب و د ج ه مل ی می ب ا سد ک د ه گ کا ج ا معه و م حی ث ی گ ا ه و سی له ب ا ط ر ت س ری ک مسا ع ی می ا م ب د ل گک رد ی د ه ا س ت. ب ی س ر ت ا ر ج ها ی و د ول ت ا غ ا س ت ا ۵ ۷ می لی ا ر د د ا ل ر ت و سط ۳۳ ت موی لک د ه ا ر سا ل ۲۰۰۲ ت ا ق ر ا ه م گک رد ی د ه ا س ت. و ص د ی ا ر ط ری ق ا ک و سک ت و ر ا د ا ر ۀه ما ل ی ب ی ا لملل ی )IFC( که حما ی ت ب ب ا ک ج ها ی و ص د و ق ب ا ر ا ری ا غ ا س ت ا ب ا حما ی ت ما ل ی و د ا ر ب ر ا مه ی ع رو س ت ا ی ا غ ا س ت ا ا ا ک سا ص ت و ا س ت ه ا س ت ب ا ی توی ق ر ا رو س ت ا ی ت ج ا ر ت ها یکو چ ک را را ه ا د ا ری ک رد هکه ی ت ما د ق ا لی ب ا ی و ی ع س د ر ت ی ج ه ص ا ر ی س ی را ا حی ا ء ما ی د. ا ب ر ی سم صو ص ی د ر گک رو پ ب ا ک ج ها ی را ب ه عهد ه د ا رد م ج مو عا د ا ل ررا د ر ع رصه حما ی ت و را ه م ا و ری ۹۰ می لی و غ م ب ل ع س ر ما ی ه م سا و ر ت ها ب را ی سک ت و ر صو ص ی د را غ ا س ت ا ذ ا ا م س ی سط ح پ ا ی ی س ر ما ی ه گ کد ا ری ذ مو د ه ا س ت. گ کد ا ری ب ه گ ا لی ت ها ی سک ت و ر صو ص ی د را غ ا س ت ا وکم ر ی د ر گک رد ی د ه که ا د ا ر ۀه ما ل ی ب ی ا لملل ی ت و ا د طو رکل ی سب ب ا و ت و سعه د هد. ا لی ت ها ی و د را د را ک سو ر گ کس ت ر ذ گک رو پ ب ا ک ا د ا ر ۀه چ د ی ج ا ب ه ی صم ی س ر ما ی ه گ کد ا ری ذ ر ا ه م ج ها ی ی د ا د محد و د ب ی مه ها ی س ر ما ی ه گ کد ا ری را می ر سد که علا ق ه م د ی د ول ت و ی ب ه ط ر ظ مو د ه ا ما چ سک ت و ر صو ص ی ج ه ت د ر ی ا ت ی هد ا ت ب ی س ر ت ا ی ا د ا ره ه و ره م و ج و د د ا رد. تا رمطا لعا ت ی لی ل ی م س ص و ق ا ی ب ا ک ج ها ی ا ر ط ری ج ه ت ی وی کلی د ق ض س ی ا و ق ا ت ب ی ا لسک ت و ری ب ه ا را ی ه م سو ر ه د ه ی د ر ب پ ا لی س ی ب ه د ول ت ا غ ا س ت ا ا د ا مه می د هد. مطا لعا ت ی لی ل ی ب ا ک ج ها ی د ر رمی ه ا ا د د ر ع رصه ها ی رر ا ع ت ل و د هه ی ول ق ا ا ت د ت صا د ی ر و ا ق د ر ی لی لی سط ح ر ق و د هلی رها ی م ا ب ع همرا ه ب ا گ ک را ر و ت موی ل ک د ه گ کا سکل گ کی ری ت صا می م د ول ت ا غ ا س ت ا م و ؤ ث رد ا رد. ق ل ق ا ت پرو سه ا ق ب ی ت ط ب صو ص د ر ج ر ی ا ها ی ت ل ا ب ر چ د ا د ه مت یو د ت ا ر و ی ع کمک کلی د ی جح ه ت را ه م ا و ری و س عی حا ل و ا ت ب ی ا ه و ق ا ب ل ها و د ر مد یری ت ب ا ک جحها ی صو ر ت پ ذ د یرد: عا لی ت ها د رم ق ی ا سک و چ ک ب ا آ غ ا ر پرو ژ ره ها ی ا آ رمای ی حما ی ت ب ر چ ها ر چ و ب ق و ا ی و ق ت و پ ا لی س ی ها ی م ا س ب م ر ا را گ ت د ه د ما ت کس ر ا را ئ ه ب ر ط ری ق کا ر ر وی ر و د ا ی ج ا د ا ی ت لا سا ل و ا ک ق ا ت ا ب کمک د را ی ج ا د ها د ها حما ی ت ر ا ق ت صا د ب ا ر ب را ی ر ا ه م مو د م ا ب ع د را آ مد ی ب را ی ر و س ت ا ی ا جحا ت گی ر ی

8 /13 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و ت ت و سعه و پ ی س ر ت صا د ی ذ ت ه ر سد ب ا لا ی ا ق د رطول د هه گ کد ا غ ا س ت ا ت رب ه ک رد ه ا س ت. ت ولی د ا ت ا ا لص ث ا ی ج را ب ه طو ر ا س ت د ا ل ی ۹ ۱ د رصد ب ی سا لها ی - ۲۰۰۳ ۲۰۰۴ و ا ر - ۲۰۱۰ ذ ر ا مه ب ا س ر ما ی ه گ کد ا ری د ر ب ی ا ت ه که ب ی س ر ت ۲۰۱۱ ا را ی را ی ه م ا و ی ا ی کمک ها ی ج ها ها ی ب ا رسا ری س ر ا ر یر سد ممک ه د ر محصولا ت رر ا ع سی ت سب ب سد ه ا س ت. ا ی د ر ت صا د ی د رسا لها ی - ۲۰۱۰ ۲۰۱۲ ت ق ر ی ب ا حا لی س ت که ر سد ا ق ی ا ت ه که ا سا سا ب ه ۸ ۴ و ۵ ۷ ی صد ب طو رم ت و ا ض ص ع ا را ی د لی ل ا حد ا ث را آ و رد ه ها ی رر ا ع سی ت م ی ا د ل ت ر سد ه ا س ت. ت صا د ی ب ت و ا د د ر آ ث سد ه ت ا ر سد ا ق و ص ی ت ا ب و هو ا ب ا ع سا ل ها ی ۲۰۱۳-۲۰۱۲ )۱۳۹۱( و ص ی ت صعو د ی د ا س ت ه سط ح کمک ها ب ا ع ث و ا هد سد ت ا د ر ب ا سد ا ما کا ه ت ا ر ق را ر گ کی ر د. ی ت صا د ی سا لها ی د ر سد ا ق ت ا ا د ا ره ر ی ا د ی ب هکمک ا رج ی و ا ب س ت ه ب و د ه ا غ ا س ت ا که رد ی ک ب ه ۱۰۰ د رصد ا ر ت ولی د ا ا لص د ا ل ی د ر سا ل ۱۳۸۹ ا را ی کمکها ر ا ه م گک رد ی د ه ا س ت. کمک ها ی ا سا ی رسما ی ا ئ ی ی د ق ص و ر ت کر گ ت ه و ر م ا و ظطا م یکه ب ه ا غ ا س ت ا می د هد که ا ی کمکها ا ر سا ل ۲۰۰۲ ب د ی سو سا گک رد ی د ه د ا ل ر د ر ق ر ۴۰۴ می لی و د ه و ا ی ر م ا د ر حا ل ا را ی ب و سا لها ی ۲۰۰۲ ۲۰۰۳ ب ه ب ی س ر ت ا ر ۱۵ ۷ می لی ا ر د د ا ل رد رسا ل ق ر ی د ا ریکا لاها ۲۰۱۰ می ر سی د. ب ه طو ر معمول کمکها ا ر ط ری و د ما ت د ر پ ا س گ وی ب ه ت ق ا ض صا ی سک ت و ر د ما ت ی و ب ا رسا ری ا ی ک سو ر ت و سط ا د ا را ت ظ ط ا م ی و ت موی لک د ه گ کا ت. د ر ب ا را رها ی محل ی ب م ص ر رسی د ه ا س ب ا ب را ی سک ت و ر د ما ت ی م حی ث مح رک م و ؤ ث ر و عمد ه ذ ت ه بما رمی رو د. د رسا ل ۱۳۸۹ ت صا د ی د ر ط ی د هه گ کد ا ق د ما ت سهم ی ب ا ل ع غ ب ر ۵۱ د رصد ا ر ت ولی د ا ا لص د ا لی و ۹ د رصد ا ر ۸ ۴ ی صد ر سد و ا ق ع ی را د ا س ت ه ا س ت. ب ه طو ر ر ر گ صو ص ی کل ی ر سد رر ا ع سی ت د را ی ب که د و م ی ب محسو ب م ی سو د د ر سا ل ۱۳۸۹ ب ه د لی ل ا مسا عد ب و د ی ا ت ه ا س ت. آ رد ی ک ب ه ۱ ۵ د رصدکا ه و ص ی ت ا ب و هو ا ص سی ی ۲۶ ی صد ا ر ت ولی د ا ا لص د ر حا ل حا ض س ر ب ت ما ی ب ه سد ت د ر سا د ا ل ی ر ا ی تکی ل م ی د هد. ب ت ما ی ب ه حا ل ر سد م ی ب ا سد و ا ر ط ری ق د ر و ا س ت مو ا د سا حوی کمک ب ه ر سد ص ع ت می ما ی د. کمک ها یک و ی ا ر ر م ی ب ا سد ا ما ا ی طا ر م ی ر و د که ا ی ت ق ر ی ب ا ا چ ی معا د ب و ص ی ت د رد هه ا آ ی د ه ت غ یی ر ی ا ب د. ذ ت ه پ ی س ر ت ق ا ب ل ت و ج ه ی را د ر ت و سعه و ب ه ب و د د هه گ کد

9 ا غ ا پ ح چ م سل ا مرو رد ح ر ت ا ی حو ب ی ب را ی ر ها ی ا ر ب ا د ا ر سا د ا ر د. سو ا د ی م و ما د ر سمولی ت د ح ر ت ا د ر مکا ت ب د ر ذ ت ه ر سد صد د رصد ی ۵ سا ل گ کد د ا س ت ه ا س ت و اک و ۲ ۷ می لی و م س غ ول را ه گ کی ری ت د ح ر ت د رمکا ب د. ت علی م هس ت /15 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و ی و ت رد ر یک ی ا ر لی سه گ را ری ص کم پ ب ر ر ا مه ب ه ب و د کی ی ت معا ر هاکه ا ر ب ی ب ر ا مه ا مس ت ی د گ رد ی د ه ا س ت. هد د س ر ت س ی ب ه ی لی ما ت ا سا س ی و ا را ی س ب ا کی ی ت عا د لا ه و یکسا ب صو ص ب را ی د ر ت ا ا ر ط ری ق کمک ها ی ما ل ی د ر ب ر ا مه ها ی ت رب ی ه معل م و ا ر ت ق ا ی ظ طر ی ت می ب ا د. ما ت د. د ه ا س ت سا هد ب و کی ی ت ر د گ ی د ر ا غ ا س ت ا ا ب ت د ا ی عا مه ما د ب ر ا مه ها ی ی لی م و ت رب ی ه و صح ت اک و ی ا ر ا ی و ج و د د ا س ت. د ر م ا ط ق ی را ه م می سو د که پ سا ص ها ی ا ج ت ما ع ی ما د حد ا و سط عم ر مر گ و می ر یرس ل ر ا ط ا ر و می و مر گ د را ث ر ب ا رد ا ری و را ی ما ما د را ق ا ب ل ملا طه د رحا ل ب ه ب و د ی م ی ب ا س د. پ ج ح سا ل ب ه ط رر م ث ا لها ی ا ر پ ی س ر ت ها ی ق ا ب ل ملا طه ذ د ی لا ب ی ا گ م ی ر د د: معا ر رر گ ی ذ ت ه ج ه سمولی ت د ر مکا ت ب د ر د هه گ کد می را م ی ل م د ر سا ل ۲۰۰۱ ب ه ۸ می لی و د ا س ت ه و ا ر ی ک می لی و ی ا ت ه ه ر چ د ت ا و ت ج س ی سی ت می ا د رسا ل ۲۰۱۲ ا را ی ه و ره م ب طو ر ق ا ب ل ملا طه و ج و د د ا رد. ب ا و پ س ر ا د ر ت ا و ج و د ا ی ه م د ول ت د س ت ک م مو ق ی ت ها ی د رد ر ع رصه ب د ر مکا ت و پ س ر ا سمولی ت د ر ت ا می را ها ی ا را ی ب صا ق ب ی را و ت ط ا ج و ۷۵ ی صد ۶۰ ا ب ت د ا ی ب ه می را ی د ا د ج د ی د د ر س ی د ر ت ما م مکا ت ب م ت و سطه ا را ی حا صل سو دکه که ۷۰ معلم ی ا ا ث ت ا ۵۰ ی صد وا طمی ا ت را مو ق ا ه س پ ری لی ا ق ا م ی ا د رصد معلم ی ا غ ا س ت ا ما ی د د ا س ت ه ا س ت. سک ت و ر صح ی ب ا و ج و د م سکلا ت د ر ج م ع ا و ری و ت صد ی ق ا ر ق ا م و معلو ما ت سا ه ها ی ق وی و ج و د د ا رد که سا ص ها ی صحی د ق ی ق ب طو ر ق ا ب ل ملا طه ب ه ب و د ه ی ا ت ه که می ت و ا د را غ ا س ت ا د را ث ر ب ا رد ا ری و گ و می ر ا ط ا ل و ما د را ا ر سا صکا ه مر و عد م سی و ع و اکسی ا سی و حد ا و سط عم ر می را را ی ما ب ی ما ری ها ی ا ت ا ی ی ا د ا و ر سد. ا ر ی د ا د مراک ر صحی ا ل ا ر ۴۹۶ د رسا ل ۲۰۰۲ ب ه ب ی ی ا ت ه ا س ت. مو ج و د ی ت ۲۰۰۰ د رسا ل ۲۰۱۱ می لا د ی ا را ی د را ی مراک را ر ۲۵ د رصد ب ه ۷۲ مسلک ی صح ی ر کا رک ا ی ا ت ه ا س ت. سی س م ت ا طلاعا ت مد یر ی ت د رصد ا را ی د ر ل ا ل مرا ه ب ی ما را پ ج ح ب را ب ری می را صح ی ا را را ی سا لها ی ۲۰۴ ت ا ۲۰۱۲ حکا ی ت م یک د. کا ه ملا طه ب ل طو ر ق ا ل ب ه ا ط ا ر و می مر گ می را ا ر ۷۷ و ا ی ه د ر ه ر ۱۰۰۰ مو رد مر گ و می ر و را د ا ی ا ت ه می را ۹۷ مو رد مر گ و می ر ا ط ا ل ر یرس پ ج ح سا ل ا ر ت ولد و ی رمی را ها ی م سا ب ه سا ل ۲۰۰۳ م ق ا ی سه سد ه د ر ۱۰۰۰ ت ولدکه ب ا می را ا س ت و ب ه ت ر ت ی ب ۲۵۷ و ۱۶۹ مو ر د م ی ب ا سد گ کو ا ه ی ب را ی مد عا ر ی د را ث ر ب ا رد ا ری و را ی ما مر گ و می ر ما د را ا س ت. می را ب و د ه ا س ت هم چ ا که ۳۲۷ مو رد ا ر ه ر ۱۰۰۰۰۰ مو رد را ی ما ب سی ا ر پ ا ی ی ت را ر ب را آ و رد ها ی پ ی س ی م ی ب ا سد. د رحد و د ۸۵ د رصد ا ر جحمعی ت د ر ق د گ ی م یک دکه د رحا ل م ا ط ی ر ر ا ه م حا ض ر حد ما ت صح ی ب را ی ا آ ا گک رد ی د ه ا س ت. عمد ه ا ی ا را ی پ ی س ر ت ها ب ه د لی ل مو ج و د ی ت ب پ ا لی س ی ها ی سا ل م و را ر ت صح ت عا مه می ب ا سد که سا مل ب س ت ه د ما ت ا ب ت د ا ی صحی ب و د ه که ت و سط مو سسا ت غ عی ر د ول تس ی ر ا ه م گک رد ی د ه و را ر ت صح ت عا مه ا ل ی ت ت مو رد ظ طا ر ت و را ب ه د ق ها ی ا ی مو سسا ت غ عی ر د و ل سی ت ع ت ا صح ی ق ا ر ری ا ب ی ق را ر می د هد. ه ر چ د که ت و سعه ب د ه ا س ت که ا را آ ها ی ب ا ق ی ما ا س ت ا ما ه و ره م چ ا ل ب د ی ا سا ره مو د. ب ه سو ء ت ج مله م ی ت و ا سک ت و ر حصو ص ی چ ا ل سها ی ا م ی سی ت سب ب ک د ی د ر ع رصه ر سد سک ت و ر کا ب ل ب ا ک صو ص ی گک رد ی د ه که ا ی و ص ی ت چ ا ر را ی ر سد ا ی که د رسا ل ۲۰۱۱ می لا د ی ا ت ا ق ا ت ا د ب ی س ر ت ا ر پ پ ی ا آ مد ها ی ا رج ی سک ت و ر را م ت ا ث رسا ت. ب ا و ج و د ا ی همه ب ه د س ت ا و رد ها ی ا دک ا ی ل سک ت و ر صو ص ی د را غ ا س ت ا عو ا ی د ا حا لص د ا حل ی د رسا لها ی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۹ ب طو را و سط ۹ ۱ ی صد ر سد مو د هکه مح ر کی ذ ا سا س ی ا ی ر سد س ر ما ی ه گ کد ا ری ح ت ما ی د ر ع رصه ها ی هم چ و سا س ر ا ر یر سد کمکها ی جحا معه جحها ی و هم چ ا صعو د ا گ کها ی و گ کا ه ب ه گ کا ه د ر محصولا ت ر را ع ت ی می ب ا سد. ی ق ر ی ه ما د ب سی ا ری ا ر ل ی ک کل ی ک ا ت ل ی عا ت وی ق ا مه ت ها ی س ت که ت و سط ب ر ها ی صح ی ب را ی مرد م ی ا رم د د ر ب ه ب و د و ض صی ع ت رو س ت ا هاکه هد ا د ر رو س ت ا ق صح ی و ت د ی وی مرد م ی ر ها م صو صا ر ا وکو دکا می ب ا د. ق ی ب ر ا مه ت و سط ب ا ک ج ها ی ص د و ا ب ا ر ا ری ا غ ا س ت ا ص د و ق ا ک سا ی ا ج ت ما ع ی ج ا پ ا و ت موی لک د ه گ ا چ د گ ج ا ب ه ت موی ل م ی کر د د.

10 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د 16/ حما ی ت ا ر ر و م سا ر ک ت ا ل و یکسا د ر ت صمی م گ ی ری ا ر چ و ی ا س گ گ ت ا د ه ا ر کمکها ی ما ل ی ا ی ب ر ا مه د ر مح را ق ت و ج ه مرحله سو م گ ق را ر ب ر ا مه همب س ت ی ملی د ا رد. ظ ت ق وی و را ر ت ا ه ها ی ی را ط ر د لا ی ل ا آ ا آ مد ه که می ت و ا ذ د یر ب ط و ی هد ا ی ا د ا را ت ب ه ی ک چ ا ر چ و ب و ب پ ا لی س ی ا مب ر د. پ ی س ر ت ها د ر سک ت و ر م ا ب را ت و حما ی ت ا ر ت و سعه ها ی ت ملمو ث و ب ر ج س ت ه پ ا ی د ا ر م ا ب ع س ر سا ر معا د ها ی مو ب ا ی ل و می ب ا سد. د س ر ت س ی ب ه د ما ت ت ی لی و ی ا ت ه ا س ت. ا ر س ر ما ی ه ا ت ر ت ب ه سکل چ س م گ کی ری ا را ی س ر ک ت م ا ب را ت ی د ر ذ ۀه ما ل ی ب ی ا لملل ی می ت و ا گ کد ا ری ا د ا ر س ر ک ت ها ی پ ی س ت ا رم ا ب را ت ی م حی ث یک ی ا ر یک MTN ی ا ر مو ق ی ت ها د را ی سک ت و ر ا مب ر د. ی ا ط ق ر و س ت ا ا ک ا م ی ب ر ا مه ها ی ا سا ی ق ر ت گ ر مو ب ر ا مه همب س ت ی ملی یک ی ا ا بما رمی رو د که ا رسا ل ۲۰۰۱ د ر مح را ق ت و ج ه کمکها ی ب ا ک ج ها ی ق را رد ا س ت ه ر یرا ا ی ب ر ا مه اک ث ری ت ا غ ا ها را که د ر ق را ء و ق ص ب ا ت ر د گ ی می ک د حما ی ت می ک د. ا ر ط ری ق ا ی همه ا غ ا ها ا آ س ا ی کا مل د ا ر د سو ا ری ب ر ا مه که ب ه ا م ا ها ی ا سا ی محل ی د ر سط ح ق ر ی ه ج ا ت ی تکی ل گک رد ی د ه وا ی سو را ها مسو ولی ت ت ط ب ی ق پرو ژ ره ها ی ق ر ی ه ج ا ت سا را د ر د ا ر د. و محل ب د و مرد ا حما ی ت رد ی ک ب ا ر ا ا ر ۳۱۰۰۰ ق ر ی ه را ب ی گ ت اک و ب ر ا مه همب س ت ی ملی ق را رد ا د ه و ق را را س ت ا ر ط ری ق مرحله سو م ا ی ی ت پ و س گ ت ق را رد هد. ت ا اک و ب ر ا مه ۱۶۰۰۰ ق ر ی ه د ی ر را مو رد حما ی ض مس ت ق ی ما ا را غ عا ر ا ر ی ک می لی ا ر د د ا ل رکمک ها ی ب لا عو ب ی ا ر ا ی ب ر ا مه ب ه سو را ها ی ا سا ی محل ی ج ه ت ت موی ل ب ی ت صا د ی ۳۰ ی صد ا ق پرو ۵۰۰۰۰ ژ ره ر ا ه م گک رد ی د هکه ا ر ط ر ظ ق سد ه ا س ت. د رحد و د ۸۰ د ر ر سد ا ی ق ر ی ه ج ا ت ممد و ا ع د رصد ا ی پرو ژ ره ها سا مل ا عما ر ر یرب ا ء ها ما د: ا آ ب ی ا ری آ آ سا می د ی ب و د ه که همه س ر کها ی ر و س ت ا ی ی ا ئ م ی ب ر ق و ا ب ا و حکو م ت ت ب ا ث ی د ر و س ت ا ت صا ا ی سا حا ت د ر ب ه ب و د ا ق ب س را ی د ا س ت ه ا د. د ا ری ق ر وی هم ر ت ه ب ر ا مه ها ی ب ا ک ج ها ی د ر ر ا ه م مو د م ا ب ع ما ل ی ا ر ط ری ق ب و د ج ه مل ی ب را ی را ه م ا آ و ری د ما ت ا سا س ی د ر س ر ا س رک سو ر ها ی ت ممد و م و ؤ ث ر و ا ق ع گک رد ی د ه ث ی م ح ا س ت. د را ی ع رصه ص د و ق ب ا رسا ری ا غ ا س ت ا یک ی ا ر می کا ی ر م ها ی ب سی ا ر عا ل ی ب را ی م سا رک ت د و رها ت ب ا رر مو د ه وو سی له ب سی ا رم و ث ر ج ه ت چ پ ت ی ب ا ی و ت ق وی ت همکا ری ت ا ول وی ی ت موی ل ه د ر را س ت ا د ها ی کمک ک د ول ت می ا ب س را ی ا ی ا مو د ه ا س ت. ا ما ب ا ا ی ها و ب ر ا مه ها ی ملی ق ب ه ظ ت ها د ها ی د و ل سی ت پ ی س ر ت ها د ر رمی ه ب ه ب و د ط ر ی همه حما ی ت ا ر صو ص ظ طر ی ت سک ت و را د ا را ت ملک ی و هم چ ا سک ت و ر صو ص ی ها ی ت کمر گ و ا دک می ب ا سد. ت ا اک و ا غ ا ی ر ت ا ۱۹ می لی و گ ب ب ر ا مه هم ت ی ملی ت ح ت پ و ق را رکر گ ت ه ا س ت. ا ط ری ق مرحله سو م ی ب ر ا مه حکوم ت د ا ری محل ی ب طو ر ا ا آ را می س ر ا وم و ؤ ث ر ت ق وی ت ی ا ت ه و ا مکا ر م ی جح ه ت ت د ا و م ح ت ت ا می کا ت حو ا هد سا کمکها ی جحها ی ب ا و جحو د ا ح ت ما ل ی ض حما ی ت ا ا کا ه کمک ها غ ر ب ر ا مه ب و جحو د ا آ ی د. ح ت ت و ا م د سا د را ی ج ا د ا ر ج ا معه پ ا ی د ا ر ی روی د رد س ت ی ا ب ی ب ه د ما ت و م سا رک ت ب ه ع و ا ا ر گ ژ ره ا ی د ر ا غ ا س ت ا کا ر ب ا م سکلا ت ا ج ت ما ع ی و ر ه ی و ی ا سا س ی ا غ ا س ت ا د. مسا و ا ت ج س ی د ر ق ا و مو ا ج ه هس ت. ه ا س ت گک رد ی د ت س ج ی ل ژ ری ها ی مل ی ی ت ا ت ها و س ر )۲۰۰۴( و د ر پ ل ا )ه م ا ت و سط ر ۲۵ ی صد ا ر ک ر س ی ها ی پ ا رلما ی صم ی ا ح را ر سد ه ا س ت ع ث ب ا صو رد ا ر د( ر گ که ی ج د ر ول س ۶۹ ر اک و د ر رمی ه صو ر و یک ی ا رک سو رها ی ب ر ت ر ج ها ت ا ا غ ا س ت ا ب ا سد. ب ا ا ی حا ل د س ت ا آ و رد ها ی ا سا ی ب را ی ا ما ی د گ ی ر ی حا ل ت می س ر گک رد ی د ه ا س ت. ت ه ر ج ح د ر ب ر ی ت د ب ه ا ر ا د ر پرو ژ ره ها ی ب ا ک د س ت ا آ و رد ها ی مه م ر د ر ا ت ها مولی ت ا ط ری ق پرو ژ ه ا ک سا مها ر ی ک سو م مو سسا ت ی صی ل ی ا ر سا ل ۲۰۰۸ ت ا ۲۰۱۰ ب ه می را ی ا ت ه ا س ت. ا را ی ا ط ری ق ب ر ا مه ص ا ی ع ر و س ت ا ی ۴۵ ی صد گک روپ ها ی ص ا ی ع ی تکی ل م ی د ه د. ا ر و س ت ا ی و چ ا د ا ر را ر ر ا غ عل د رمر ا ا ا ط ری ق پرو ژ ه ع ر ض ه د ما ت صحی سه م صح ی ا ر ۲۵ ی صد د رسا ل ۲۰۰۳ ب ه ۷۲ ی صد د رسا ل ۲۰۱۰ ی ا ت ه ا س ت. ا را ی ع ض صوی ت سو را ی گ ر ا ط ری ق ب ر ا مه همب س ت ی ملی ۳۰۰۰۰ ا سا ی محل ی راکس ب مو د ه ا د. ی صد ا رمی ر ا ط ری ق ب ر ا مه ب ه ب و د کی ی ت معا ر ۳۷ ی تکی ل می د ه د. ا م د ر مکا ت ب را د ر ت ا ث ب ت ا د گ ا رو س ت ا د رصا لو ا ج ت ما ع محل ی ب ا گ که ت و سط ب ر ا مه همب س ی تی مل ی که یکی ا رب ر ا مه ها ی مه م و مل ی د ول ت ا غ ا س ت ا عا لی ت ها ی ب ا ر ا ری ب ه می ب ا د و ا ر ح ق ر ی ه ج ا ت حما ی ت می ک د ج لسه سط می ما ی د. و را ی ا ک سا ی محل ی هم چ ا ت صی ص ب و د ج ه ب را ی پرو ژ ره ها ی ا ر ژ ری ا آ ت ا ب ی و ق ا لی ب ا ی را د رد س ت و رکا ر وی س ق را رد ا د ه ا د.

11 مت ر ا سو ا د د ر ک سو ر ی د ا د سا مل ی ط ب ق ه ا ا ث د ر مکا ت ب ت ها ب ه ا د ا ره ی م ی ا رط ب ق ه ذ دکو ر می ب ا سد د ه د ه سا که ا ی و د را ب ا و ج و د ت ا و ت ج س ی سی ت سا د س ت ا و رد ها ی مو ج و د می د هد. ها چ ا ل /19 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و ها ی د و ل سی ت د ر سط ح و لا ی ا ت و ولسو ا ل ی ها ه و ر ه م ها ی ت پر اک گ د ه ب ا ق ی ما د ه ا د. چ ها ر چ و ب ق ا و ی و ص ی و ق د ه و د را غ عل ب مو ا رد ت ط ب ی ص ی ب و صا ی ا غ ا س ت ا ی ب ه د لی ل ت د ا ری ب ی س ر ت ا صلا ص و ر ت می چ د یرد. حکو م ق ا و د ا ل ت ا س ا ص و ا را د ر و رم د د ر ظ طا ر ت ض صی ع و ب ه ص ی م ی سو د. سا د ا د ا ری هم چ ا سط ح مل ی و محل ی ی ی ک م سکل رر گ ب ا ق ی ما د ه ا س ت. د ول ت ا غ ا س ت ا ع و ا ب ا و ج و د ا ی که مو ج و د ی ت سا د کس ر گ ت د ه را د ر ظ طا م می چ د یرد ا ما ا ی م صل د ر ا ت و ا ی د ول ت ج ه ت ح ط ی ا د ل می ا ی ا ی م سکل را ب ی س ر ت ا ر پ عا د ی و ر و رم د ا سهرو د ا ب س ی ت ه ا س ت. ب ا ا ی حا ل د ول ت ب ه ع و ا پ ی چ ی د ه ت رسا ا ر چ ا ر چ و ب مد یری ت ما ل ی عا مه و د را م ی هد ب ه ا را ی س ا ی ت و پ ا س گ وی م ی د ا د. می را ی گ و ا ب س ت ی ب ه کمکها ی جحا معه جحها ا ی ج ا د رم ی ه ا س ت غ ا ل د ر سک ت و ر صو ص ی طو ر ق ا ب ل کمک ها ی ج ا معه ج ها ی د ر ملا طه ت و سط س ر ا ر یر سد ها ی د ما ت ی م ی ا ئ ث ر گک رد ی د ه سک ت و ر ب ا رسا ری و سا یر ب ا س ت. د رم ج م و ع سک ت و ر صو ص ی سی ی د را ی د و را رکمک ی ع ج ا معه ج ها ی( کمکها ی و س ها )ب ا و ج و د س ر ا ر یر سد ( ی ا ج م را ی ا م س ی ( ج ا بمول ت و ا س ت ه ب ه د لا ی ل م ت ل سا د و عد م مو ج و د ی ت ر یرب ا ء ها کا ی )ب ه صو ص ب ر ق ( ۳۶ د رصد ب و د ه ا ی د ر ت حا لی س ت که کی ی و ره م یکی سی س م ت معا ر ه ها ی مه م بما ر ا ر چ ا ل می رو د. ها ی ل چ ا سک ب ا ه ا ت ق ا ل ب د و د و ر ۀ د ر ج ر ی ا ا غ ا س ت ا ج د ی مو ا ج ه و ا هد سد و ی ا را س ت ت ا م ا ب ع ر سد پ ا ی د ا ر ت ا ره ق ر رسی د گ ی ا ی ج ا د گک رد د ت ا د ول ت ب ت و ا د د ر ب را ب رکا ه علی ه سا د ا ا م س ی و ب ی ث ب ا ت ی و هم چ ا ا س ی ا ر ب ه م سکلا ت م ب ا ر ره ما ی د. ا م ی ت و ص ی ت ا م ی سی ت د ر چ د سا ل ا ی ر ب ه صو ص حملا ت ب ه ا ا م س ی د ر ا م ت گک را ی د ه ا س ت. ا حسا س ا هد ا ملکی ب ه و س ب س ی ب ر و رد ا ر ب و د د که ا ر ا آ را م ا را د ملک ی د ر م ا ط ی ق حمله ی ا ت ه ا س ت. هم چ ا د ر یک ی د و سا ل ا ی ر ا را ی و ت ما ی ل ا و ا د ه ها ب ه ب ر ا لی ت ها ی ر ا ب ه غ عی ر ظ طا می ا ذ ت. ب ه مکا ت ب ی را ث ر گ کد ا ر ب و د ه ا س سا ت را د رس ت ا د رهب ری و حکوم ت د ا ری ک ت رو ل و مها ر سا د وکا را ی ث ب ا ت سی ا س ی حاکم ی ت ق ا و ها ی مه م و ج د ی ه و ر ه م ل چ ا ا ع و ب ه د ول ت هم چ ا د ر ا ی ک سو ر پ ا ب ر ج ا س ت. ب ا و ج و د پ ی س ر ت ها ی چ س م گ کی ر د ر ظ ت ها د ا ی ج ا د ها د ها ی د و ل سی ت د رسط ح م ر ک رو محلا ت ط ر ی

12 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د 20/ حما ی ت ا ر ر و ب صو ر ت سا ی د و ب ا ی د ر سد ما ی د. و ا ب س ت ی ا گ غ ا س ت ا ا می د و ا رک د ه ی س ت ر یرا ب ی م ا ب ه ا ی کمک ها چ د ا د ا ت ق ا ل می رو د که کمکها ی ج ا معه ج ها ی ب ا ی می ل ر و ی ا ب د. گ ک ری ه ها وی ا ت ا را ر ها ی ب د ی ل ج ه ت ی رکا ه حما ی ت را گ کی ر ر سد د ر د و ره ا ی ا رکا ه کمک ها و چ ا ل س ی رر گ محسو ب م ی سو د. ی می ل ا ر ب ه ع و ا ی )مو ا د م د ر( ق ا ق ت صا د غ عی ر ا و ا ر ۹۰ ی صد مو ا د م د ر غ عی ر ق ا و ی را ب ی ا غ ا س ت ا ب سی ا رک و چ ک ی ا ر رم ی ها ی رر ا ع سی ت ا ی ک سو ر د ر ب و ا س ت غ ا ل ت ولی د م ی ما ی د. مو ا د م د ر ب ه د لی ل ا ر ر ی ت مه م ر ب ه ع و ا ق ا ب ل ت و ج ه ی ا ر ر و س ت ا ی ا ب را ی ب د رکو ت ا ه مد ت ب ا ق ی ما د ه محصول رر ا ع سی ت ا غ ا س ت ا سعه ب مح رک ها ی ت و ا س ت. ا ی مسا له همرما رسم ی و پ ا ی د ا ر را د ر ب ل د مد ت ب ه ا ح را رر ا ع سی ت ت م ج رم ی ا ر ت ولی د مو ا د ک سی د ه ا س ت. سو د ه گ صی ع حکو م ت د ا ری و سب ب ا را ی م د ر ب ا ع ث ی سا د و سی ا س ت ها ی اکا را آ مد سد ه و د ر ها ی ت مو ج ب ا ا م س ی و د ر گ کی ری ها م ی سو د. ب ه ا را ی ا ب ه مو ا د م د ر هم چ ا ب ا ب را ی د و ر سد سا ی مه م ب ا ق ی ما د ه ا س ت. هد ا ع و ا ها ۲۷ ی صد ت آ آ سا می د ی مرد م ب ه ا ب ا ی صد سا ل م و ص ر ۵ ط ا لصحه ا ا ب ه ح د س ر ت س ی د ا ر د. ر : ق ی ا ب ه ر د را گ کی ر ی ک سو ر ها ی ق ی ر ر ت یک ی ا ر ا غ ا س ت ا بما ر می رو د. د ر حد و د ی ک سو م ج ها ق ه س ر م ی و س ا ی ک سو رد ر ر ب ت ا ی م ی ا ر ق ب ل حا صل د ر ب ها ر و ت ا ب س ت ا ب ر د. ر ق ب رد ا ری ا ر محصولا ت رر ا ع سی ت ب ه می را م ی ی ا ب د. ق ا ب ل ت و ج ه ی ا را ی کو چ ی د رم ا ط ق ر و س ت ا ی و د ر می ا د ر ر ق ها ب ی س ر ت م سهو د می ب ا سد. سط ح ر ق ر و س ت ا ی ا ۳۶ ی صد ب و د ه د ر حا ل ی می ا د رم ا ط ق سهری پ ا ی ی ت ر ی س ی )۲۹ که ر ق کو چ ی ها ا ی می را ی صد( ا س ت و د ر می ا ب ا لا ت ر ی س ی )۵۴ ی صد( ا س ت ر. ق ت ا و ت ا م ت ه ا د ا ره ر ی ا د ی سب ت ب ه م ط ق می ب ا سد د رم ا ط ق کو هس ت ا ی و د س ت ها عل ا ی می را آ ا ب و ها ی ب د و و ب ی ا ب ا ب ا لا ت را س ت. ب ه طو ر کمک ها ی ج ا معه ج ها ی ت اک و ب ه ول ا ی ا ت ی ا م ا س ب و غ عی ر عا د لا ه ب ی س ر ت ج گ رد ه و ا ا م ا ما ک م ر ت ق ی ر س ر ا ر یر د و ه ول ا ی ا ت ی هس ت سد ه ا د که د ر گ کی ر ت که ق ی ر م ی ب ا س د. کمک ت موی لک د ه گ کا ق ر ی ا ر ت ب ا ط را ب ا ا ر ب ی ب رد ت ک م ر ت اک و م ت م ر ک ر ب و د هکه ب ه م ا ط ی ق د ا س ت ه و ب ی س ر ت ا ا م س ی د ر ا آ ها ب ه سکل ب ی س ت ری م سهو د م ی ب ا سد. ع ب د ی ه: سوء ت ب چ ا ل س ی ب را ی ا سا ی د ه و ا ت ی ب و مو ض ص و ع حی ا ی ک د ی ه و م سکلکو ت ا ه ق د ی د را غ ا س ت ا سو ء ت ق را رد ا د ه ا س ت. ی ک مو رد ا ر ه ر ک سو ر را د ر رد ه ها ی ب ا ل ا یک سو رها ی ج ها د ی ه مرم ( د رحا لی که ی ک مو رد ا ر د وط ل ر یر ۵ سا ل ا رر سد ب ا ر م ی ما د )سو ء ت د ی ه د ر ب ی ما د را د ی ه حا د( می ب ا سد. سو ء ت ل م ی سو د )سو ء ت ر ۵ مو رد ت ه م سکلی ق ا ب ل ت و ج ه ی و ج و د د ا رد که ی ک مو رد ا ر ب ه ع و ا ب ا رد ا ر ی رهم چ ا د و ل ت د. ح ی حا مله گ ی د ا را ی کم ب و د ا ر ژ ری مو رد ض س رو ر ت هس ت ه ر ۵ ر ب هکمک ب ا ک ج ها ی د رمرا حل پ ی س ر ت ه ا ی ب را ی ا ی ج ا د ط ر ح ی سا مل ا غ ا س ت ا د ی ه می ب ا سد. ها ی کلی د ی ب را ی م ب ا ر ره ب ا سو ء ت ا ق د ا ما ت ب ر ت ری د ر ب

13 /23 ت ب ا ر سد و ث ت ل ج ه ق ا ت ا د حما ی ت ا ر ر و د و ر ما: ر و د ذ ر ا مه ها پ لا گ د ا ری ب ب ا سما ری ا ر چ ا ل سها د ر سا ل ۲۰۱۴ و چ ا ر ا آ ا غ ا س ت ا ت صا د ی د را ی ک سو ر ر و ب رو و ا هد گک رد ی د. ر سد س ری ع ا ق ی مح ر ک ی ا ی ر سد ۹ ی صد د ر ه رسا ل که ا ل ب ت ه عمد ه ر ت ض ظ ط ا م ی ب و د ه ممک د ر ی ک هما ا کمک ها ی ما ل ی ب لا عو و س ا ری وی و س ب ی ب ه ص ت ق لی ل ر و ی ا سی ی ت ا حد و د ۵ ت ا ۶ ی صد د رسا ل ر سد ما ی د. کم ب و د م ا ب ع ما ل ی ق ا ب ل ملا طه که ت ه ا م ی ت و ا د ا ر ط ری ق کمک ها ی ب لا عو ض ت موی لک د ه ت صا د ی ب ه د لی ل مر و ع گک رد د ب ا و ج و د ا آ که ر سد ا ق گ کا ج م ع ا و ری ما لی ا ت و عو ا ی د د ا ل ی ت ق وی ت ی ا ب د ا را ی مس ت ل ر م د ر ی ا ت م ا ب ع ب د ی ل د ر ی ک د هه ا ی د ه می ب ا سد. ممک ب ا ا ی ج م ع ا و ری عو ا ی د سک ت و ر معا د همرما مد ت و چ ا ر گ ا ب ع ما ل ی د ر می ا و سی له د ی ر ر ع کم ب و د م ض ی ا ئ م ی ر سد د و ا مد ا رم و ؤ ث رو ا ق ع گک رد د. غع ر ا آ ب ا لا ی ب ه ب و د مد یری ت ا مو ر ما ل ی ظ طا ر ت ی ا ئ کی د ب ی س ر ت پرو ژ ره ها و حما ی ت ا ر ر سد و ت ق وی ت ظ طر ی ت کا ری ا غ ا ها ا د ا مه د ا س ت ه و ب ر ت صا می م مر ت ب ط ب ا ب ر ا مه ها ی ب ا ک ج ها ی ت ی ی ا د ر پ ی ج ها ک ب ا ذ سد. عل ا و ه ب را آ ت ا ث ی ر گ کد ا ر می ب ا ها ی ج د ی د ج ه ت ب ه ب و د را هکا رها ی ا ب ی ا ری و ر و ظ طا ر ت ا ر چ و ی گ گ ت ط ب ی ق پرو ژ ره ها ر وی د س ت د ا رد که سا مل ی ر ب ی ا لملل ی و ی ا د هها ا ج ا س ت د ا م م ؤ و سسا ت غ عی ر حکو م سی ت ا ر ب ی س ر ت ا ر ۱۵۰۰ پرو ژ ره د ر س ر ا س رک سو ر ب و د ه ت ا ا ا ا غ ا بمول سا حا ت غ عی ر ق ا ب ل ل سی ی ا ط م ت ق د ر ه رسا ل د ر د س ت رسک سو ر ب ا رد ی د ما ی د. ممک ا لی ت ها ی گک رو پ ب ا ک ج ها ی د را غ ا س ت ا د چ ا ر چ ا ل سها و ط را ت ج د ی گک رد د. ت هد ی د ها ی ج د ی ب ه د ب ا ل ا م ی سی ت ممک و ج و د د ا س ت ه ب ا سد ر یرا سو ر سی ا د ر سا ل ۲۰۱۴ و چ کس ب مو ی ی ت و م ا ص ب ب را ی سا ت ق رو د که و ص ی ت ا م ی سی ت ا ر ا ی می ب ا س د. و و ع می ا ر ا آ ب ه کمکها ی ب ه و ا م ت گ را ی د ه و ت موی لک د ه گ کا ب ی س ر ت ا د ا مه د ه د. ا ر ط ری ق ص د و ق ب ا رسا ری ا غ ا س ت ا وی ج د ی ب و د ه ر یرا هم چ ا ط را ت سی ا س ی د را ی مد ت رما ب ه و ه م ج ا معه ب ی ا لملل ی ت و ج ه ب ی س ر ت ه م مرد م ا غ ا س ت ا گ گ ت د ر ع رصه ها ی حکو م ت د ا ری ما ل ی چ و ی عملک ر د د ول ت صا د ی و پ ا س گ وی ب ه سا یر چ ا ل سها می ب ا س د. ا م ی سی ت ا ق صا ی سک د ه ب ا ت و ج ه ب ه ا ی ا صلکه ا سا د ر ی ک ب ی س ر ت ی ا رد ا رد ب ا ک ج ها ی سب ت ب ه رما و ا آ سی ب چ د یر ب ه د س ت ا آ و رد ها ی ا ی د ه و ا ی ب ی ب و د ه ا می د ا و را س ت ت ا ب ه ت ب ا ث ب ا حما ی ت و د ا رمرد م ج ه ت ا ی ج ا د ی ک ا غ ا س ت ا ب ر چ ح د هد. ب ی س ر ت ا م مسا ع ی و ت ل ا م ر ع و ا ر

14

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

Fred og Velsignelser

Fred og Velsignelser 19 19 Durood Shareef Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e- Ahl-e-Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi (Majlis- på Urdu. Oversættelses-afdelingen

Læs mere

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION

ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION ISLAMAKADEMIETS STANDARD FOR TRANSLITTERATION AF ARABISK Første udgave 2017 AF IMRAN BIN MUNIR HUSAYN 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN... 3 VEJLEDNING TIL TRANSLITTERATIONSSTANDARDEN...

Læs mere

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0 پ0 13 (23), 2014...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ 144000 پ0 4پ0ٹ9پ0 7 آ پ0 0پ0ٹ6 ھپ0ٹ6پ0 9 پ0ˆ5پ0 9پ0ٹ2!

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع

ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7. 1 7. ر ز à ف ض س ر ك ع ـ â à س ع 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ 1 3 ف ر س ر 8. ± à ـ ر ظ ر ك ع, ل â à ن ع س à ل à ـ ر ظ ر ك ع, س à ظ ق à ط ك à م ن ع â ر ظ ف ع é ك ي ç ق ض ن à ص à س ف ض ـ ر â م ن س ض ك ك à غ ن ض â ر ل ع ع ع ص â ه ش ع ç ق ض ن à ص à س ف ض é ض ك ع ل â

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 5 Tawhîd ar-rûbûbiyyah og hvad det betyder for os rent praktisk i vores hverdag. 1 Tawhîd ur-rubûbiyyah

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین ForstÄelsen af Qur anens Udfordring I Allahs Navn, den NÄdige, den Barmhjertige Gennem menneskehedens historie sendte Allah adskillige Profeter til forskellige dele af verden og til alle de forskellige

Læs mere

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Læren om den slamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 13. januar

Læs mere

SHAJARAH. Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

SHAJARAH.  Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) SHAJARAH Qadiriyyah, Radawiyyah, Ziyaiyyah 'Attariyyah Denne Shajarah er skrevet af Shaykh-al-Tareeqah Ameer-al- Ahl-al-Sunnah, grundlæggeren af Dawat-e-Islami 'Allamah د ام ت ب ر كا ت همال ع اليه Maulana

Læs mere

SHKRONJAT E KUR ANIT

SHKRONJAT E KUR ANIT SHKRONJAT E KUR ANIT HYRJE Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allllahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë

Læs mere

Ramadanen Wakf & Munida munida.dk wakf.com

Ramadanen Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanen 2013 Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanens durûs Tidspunkt Emne Underviser 7/7 Bestemmelse af fastedage i Ramadan og tidskalender Kamran Shah 14/7 Ramadan do s and don ts (Fiqh us-siyâm)

Læs mere

ل اػذ ا غح ا ذ اسو ١ ح

ل اػذ ا غح ا ذ اسو ١ ح ل اػذ ا غح ا ذ اسو ١ ح الفهرست ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.األفؼاي 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Første udgave 1415 EH / 1995 GT

Første udgave 1415 EH / 1995 GT Første udgave 1415 EH / 1995 GT Sheikh Ahmed Al-Mahmoud Oversættelse af Qur anen: Det bør være forstået, at Qur anen udelukkende er autentisk på sit oprindelige sprog, som er arabisk. Idet en fyldestgørende

Læs mere

Drag fordel af ungdommen

Drag fordel af ungdommen جوان ی کیسے گزاریں Jawānī Kaysay Guzārayn? Shaykh-at-Ṭarīqat Amīr-al-Aĥl-al-Sunnah, grundlæggeren af Dawat-e-Islami Allāmaĥ Maulānā Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi holdt en tale med titlen

Læs mere

درک خ ذر ( خ سیت اختواعی( در س دیز ارسش سراعتی: در خص ظ ا گ ر / کطوص تادام سعفزاى در افغا ستاى

درک خ ذر ( خ سیت اختواعی( در س دیز ارسش سراعتی: در خص ظ ا گ ر / کطوص تادام سعفزاى در افغا ستاى درک خ ذر ( خ سیت اختواعی( در س دیز ارسش سراعتی: در خص ظ ا گ ر / کطوص تادام سعفزاى در افغا ستاى اصؼ فؿاػت ا کيبف ػ بت ػیپبؿتو ت ا کيبف پبیؼاؿ ه طو ر ة آمیب ثب ک ر ب ی ح ؿ ۰۹۳۱ زی ىونی گشارش ضوار ۳۲۶۲۶ افغا

Læs mere

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation

Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Minoriteternes Fiqh En Jurisprudens for Assimilation Forfattet af Asif K. Khan Redigeret af Dawud Masieh 1. udgave 2004 ISBN 87-991683-2-4 Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S info@khilafah.dk

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 9 Hvordan bedømmes andre i deres Aqîdah? Derefter kort gennemgang af de tidligere lektioner med

Læs mere

انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011

انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011 انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011 ما ه العمارة المستدامة =العمارة الخضراء الب ئ ة =العمارة ماء تراب هواء-

Læs mere

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس : المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk At leve et halâlliv. Kyllinger og Halâl-slagtning Del 3. Overblik over processen. Aflæsning.

Wakf.com og Munida.dk At leve et halâlliv. Kyllinger og Halâl-slagtning Del 3. Overblik over processen. Aflæsning. At leve et halâlliv Kyllinger og Halâl-slagtning Del 3 Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Overblik over processen Slagteklare kyllinger Aflæsning Samlebånd Transport m. lastbil Ophængning Dypning

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

2. راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل عموميات حول الدوال العددية أولى باكالوريا علوم رياضية معرفة على اصطالحا نقول أن : مجموعة تعر ف الدالة.

2. راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل عموميات حول الدوال العددية أولى باكالوريا علوم رياضية معرفة على اصطالحا نقول أن : مجموعة تعر ف الدالة. عمميات حل الدال العددية ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس I عمميات حل الدال تذكري إضافات 1 دإةل عددية مجمعة إلتعريف زجية دإةل منحىن دإةل راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل درإسة إشارة دإةل مقارنة دإلتني 4

Læs mere

ARABISK GRAMMATIK 1 ILM AL-NAHW 1

ARABISK GRAMMATIK 1 ILM AL-NAHW 1 ARABISK GRAMMATIK 1 ILM AL-NAHW 1 Underviser: Mufti Imran bin Munir Husayn Niveau: Islamiske studier, 2017-2018 Tekst: Naḥw Mīr, Imdad al-sarf, Appendix Lektion 1 al-jami ah al-muhammadiyyah al-saifiyyah

Læs mere

راه! درا ه ل 2013 #د!

راه! درا ه ل 2013 #د! وزارت ر د ت و راه! درا ه ل 2013 #د! ا%#ت و راه$ره 1 راه! درا ه &# -1 ااع () ه: 4... 1.1- ا-!ه ه!. () -1.2 1.3- ا-! 3 ا) 2 ر 2-1 )شا/... 6 2.1- ار 56 زم ه. 3 9-2.2 ر 78 لر درا 2.3-1 )ش ) رددرا ا/ 3 ا) 2

Læs mere

RADIKALISERINGENS VIRKELIGHEDER. - en socialpsykologisk undersøgelse af islamistisk radikalisering fra et narrativt perspektiv

RADIKALISERINGENS VIRKELIGHEDER. - en socialpsykologisk undersøgelse af islamistisk radikalisering fra et narrativt perspektiv RADIKALISERINGENS VIRKELIGHEDER - en socialpsykologisk undersøgelse af islamistisk radikalisering fra et narrativt perspektiv Radikaliseringens virkeligheder En socialpsykologisk undersøgelse af islamistisk

Læs mere

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ : مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III

Læs mere

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت ترتيب الخرائط ٧-١ مقدمة توج د ع دة نظ م لترتي ب أو ت رقيم الخ رائط م ع اخ تالف مق اييس رس مھا س واء عل ي المستوي العالمي أو المستوي المحلي. فھناك نظام ترتيب عالمي للخرائط المليونية (ذات مقي اس الرس م ١

Læs mere

د ارسة حالة مؤسسة مطحنة القمح الذهبي

د ارسة حالة مؤسسة مطحنة القمح الذهبي ا جمهورية ا ج ازئرية ا ديمق ارطية ا شعبية République Algérienne Démocratique et Populaire و ازرة ا تع يم ا عا ي وا بحث ا ع مي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Damp og rock under samme tag

Damp og rock under samme tag 2016 ØSTERBY NYT Side 7 Damp og rock under samme tag Dansk Damp flyttede til storegade 108 2. marts 2015 og siden da har der bare været travlt i butikken, så de nu er 4 personer i butikken, og seneste

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل

ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل الملخص: ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل تشهد المو سسات انفتاحا على البيي ة التي تعمل فيها مما يجعلها أمام رهان المنافسة من أجل البقاء والا ستمرار وذلك

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

En appel fra Hizb ut-tahrir til den islamiske ummah og især de magtfulde heriblandt

En appel fra Hizb ut-tahrir til den islamiske ummah og især de magtfulde heriblandt En appel fra Hizb ut-tahrir til den islamiske ummah og især de magtfulde heriblandt I Allahs navn, Ar-Rahman, Ar-Rahim En appel fra Hizb ut-tahrir til den islamiske ummah og især de magtfulde heriblandt

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

(For Islamiske brødre) Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allamah Maulana Abu Bilal. Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi

(For Islamiske brødre) Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allamah Maulana Abu Bilal. Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi 72 Madani In aamaat (For Islamiske brødre) Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) Regler (udredninger) For

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة

المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون 85 المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون في ضوء اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة قد يتساءل أحد عن سبب االهتمام بابن خلدون يف عصرنا وقد بلغت الدراسات اللسانية

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

د. على أبو الفتح أمحد شتا أستاذ احملاسبة املساعد كلية التجارة جامعة القاهرة

د. على أبو الفتح أمحد شتا أستاذ احملاسبة املساعد كلية التجارة جامعة القاهرة ` كلية التجارة قسم احملاسبة حتقيق التكامل بني منهجي املوازنة على أساس األنشطة Activity Based Budget وما بعد املوازنة Beyond Budget بهدف زيادة فعالية نظم إدارة األداء : دراسة تطبيقية بحث مقدم للحصول على

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

The Qur an is a Nazaritic Mission

The Qur an is a Nazaritic Mission )) القرآن د ع وة نص راني ة ) القسم الثاني: الفصل الر ابع الفصل الس ابع ) ص ٣٧١ ( ٧٤٥ The Qur an is a Nazaritic Mission (The second part: 4 th chapter The 7 th chapter ( pp. 371-745) Professor Youssef Durrah

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

كتاب»كيف نسقط الستبداد«

كتاب»كيف نسقط الستبداد« كتاب»كيف نسقط الستبداد«1 معطيات تقنية حول كتاب :»كيف نسقط الستبداد«الكاتب : عبد الرحمان النوضة عنوان الكتاب : كيف نسقط الستبداد العن!!وان الفرع ي للكت اب : ف""ي فن""ون النض""ال الجم""اهيري الس""لمي المشترك

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Hadithstudier HA10 De Frommes Haver del 1 Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 Alle rettigheder

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

Unge bøller hærger i Tullebølle Fritidspark

Unge bøller hærger i Tullebølle Fritidspark LANGELAND STRYNØ TAASINGE Tirsdag 14. august 2012. Nr. 33 24 cykler med bus-trailerne de første uger Tilbuddet om at få cyklen på en trailer efter bussen har været en begrænset succes de første tre uger

Læs mere

Fransa Invest Bank Fransabank Group Fransabank Group Global Reach CMS

Fransa Invest Bank Fransabank Group Fransabank Group Global Reach CMS الشراكة بين القطاعين العام والخاص صون مصالح.. عجلة. وتسريع لبنان... الا نماء فرنس يلول ٢٠١٧ ا بنك للا عمال - قس م الا بهاش فرنس بنك للا عمال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ١ جدول المحتويات ٤ ٤ ٦ ٧ ٨

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

Tripoli, Lebanon, Abou Samra, Islah Street, Islah Islamic Campus Tel: /1/3/4 Fax: Mobile:

Tripoli, Lebanon, Abou Samra, Islah Street, Islah Islamic Campus Tel: /1/3/4 Fax: Mobile: طرابل س لبنان أابو سمراء شارع الإ صالح جممع الإ صالح الإ سالمي Tripoli, Lebanon, Abou Samra, Islah Street, Islah Islamic Campus Tel: 961 6 44700/1//4 Fax: 961 6 4470 Mobile: 961 70 958 www.ut.edu.lb info@ut.edu.lb

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

مها ارت التفكير والبحث العلمي

مها ارت التفكير والبحث العلمي مها ارت التفكير والبحث العلمي إعداد أ. د. سهههههههههههي ر هههههههههها جامعة غزة د. خالههههههد علههههههد ال ههههههو ر مجل البحث العلمي د. لهاءالهههديم أحمهههد العر هههي الكلية الجامعية للعلو الت ي ية د.

Læs mere

پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی

پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی پانی بچائیں پیسے بچائیں اور ماحول کی حفاظت میں مدد کریں انگریزی 1 زیادہ مرست بخش بٹوے اور ماحول کے لئے پانی کا استعامل ہوشیاری سے کریں جب ہم نل چالو کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں تو ہم شاذ و نادر

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

LANGELAND STRYNØ TAASINGE TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER 2010. NR. 45. Lejbølle-møller sejlestil Langeland. Rustne cykler hoslapletten

LANGELAND STRYNØ TAASINGE TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER 2010. NR. 45. Lejbølle-møller sejlestil Langeland. Rustne cykler hoslapletten LANGELAND STRYNØ TAASINGE TIRSDAG DEN 9. NOVEMBER 2010. NR. 45. Lejbølle-møller sejlestil Langeland Mølle-delene fra Siemensfabrikken i Brande udskibes fra Hov ved Horsens og sejles til Spodsbjerg Broerne

Læs mere

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com

Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com. Sang og Musik الغنى. Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com Sang og Musik الغنى Munida.dk Wakf.com 1 Hvad er musik - definitioner Musik (موسيقى) Afledt fra det græske musica, der refererer tilbage til muserne. Lyd struktureret

Læs mere

101 Madani Blomster. (Majlis-e-Tarajim D awat-e-islami)

101 Madani Blomster. (Majlis-e-Tarajim D awat-e-islami) Denne brochure er skrevet af Shaykh-e-tariqah Ameer-e-Ahl-e- Sunnah, grundlægger af D awat-e Islami Hadhrat 'Allama Maulana Muhammad Ilyas 'Attar Qadiri Razavi på Urdu. Oversættelses-afdelingen (Majlis-e-Tarajim)

Læs mere

IGô````ª```dG. Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh. IGô````ª```dG. »FÉ` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh

IGô````ª```dG. Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh. IGô````ª```dG. »FÉ` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh A IGô````ª```dG A Iô``````` S G ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh IGô````ª```dG A ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh ô````fgõ```é``dg»```a Iô``````` S G A ƒ```fé```bh»fé` ` ``dg ΩÉ`` ``æ``dgh ù``fƒ``jh Üô`` ``ª``dGh

Læs mere

Danish تقويم. www.morgenstjerne.net

Danish تقويم. www.morgenstjerne.net Danish تقويم نجمة الصباح www.morgenstjerne.net ال ح م د ل له ف اط ر ال سم او ات و الا ر ض ج اع ل ال م لاي ك ة ر س ل ا أ ول ي أ ج ن ح ة مث ن ى و ث لاث و ر ب اع ي ز يد ف ي ال خ ل ق م ا ي ش اء إ ن ال له ع

Læs mere

Lager- og produktionsejendom

Lager- og produktionsejendom Lager- og produktionsejendom Sag 10R14047 TIL SALG Gadstrup - Kildeager 7, Snoldelev Billig m²-pris Stor udenomsplads Gode lagerhaller Kontantpris kr. 8.900.000 1. års nettoafkast % 1,95 Etageareal m 2

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

bab.la Fraser: Personlig hilsen Arabisk-Dansk

bab.la Fraser: Personlig hilsen Arabisk-Dansk hilsen : ægteskab تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. par ا حلى التهاني وا جمل الا منيات بمناسبة زواجكما. Tillyke og varme ønsker til jer begge

Læs mere

www.stotfoa.dk Fotoalbum: Kom med dine billeder af konflikten Se hvorfor vi har brug for mere i løn! Konfliktsteder Hør en strejkesang

www.stotfoa.dk Fotoalbum: Kom med dine billeder af konflikten Se hvorfor vi har brug for mere i løn! Konfliktsteder Hør en strejkesang Giv de strejkende din støtte! På FOAs nye kampagnesite, www.stotfoa.dk, kan du støtte de strejkende med et klik, så barometret går i vejret. Du kan også tilmelde dig FOAs konflikt-mail. Fotoalbum: Kom

Læs mere

ـ ٣ ـ

ـ ٣ ـ ليف J 3 ١٤٣٧ ه ٢٠١٦ م ٢ @ @ @ @ @ @ @ @ ٣ J @ @ : @ @ @ @ @ @ ٤ تقديم فضيلة الشيخ الا ستاذ الدكتور أحمد علي الا مام الحمد رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الا سلام دينا. وصلوات الله

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere