Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger"

Transkript

1 Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. Direkte tlf.: Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet havde ved ansøgningsfristens udløb den 10. maj 2010 modtaget ansøgninger til udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal fra New Radio ApS og FM6 A/S. New Radio ApS er et 100 pct. ejet datterselskab af Radioselskabet af 1/ ApS (Radio Soft), som er ejet af hhv. Interaktiv Media Holding ApS, New Radio ApS og Marc Media Holding B.V. med en tredjedel hver. FM6 A/S er 60 pct. ejet af Berlingske Media A/S (som er et 100 pct. ejet Mecom Denmark Holding ApS-selskab) og 40 pct. ejet af SBS Radio A/S (hvoraf 80 pct. er ejet af SBS Broadcast Danmark A/S og 20 pct. er ejet af baron Otto Reedtz-Thott). SBS Radio A/S er medejer i FM 6 A/S og er tillige medejer af det selskab, der driver den femte jordbaserede FM-kanal. Radio - og tv-nævnet har ved sin gennemgang af ansøgningerne påset, at betingelsen er opfyldt om, at tilladelsen til den sjette kanal ikke kan meddeles tilladelseshaveren til den femte kanal. Nævnet har fortolket dette krav således, at tilladelseshaveren af den femte kanal ikke må have bestemmende indflydelse over tilladelseshaveren af den sjette - og omvendt. Nævnet finder, at betingelsen er opfyldt, bl.a. på grund af, at det er sikret, at SBS Radio A/S forbliver mindretalsaktionær i FM 6 A/S. Radio- og tv-nævnet har på den baggrund vurderet, at begge ansøgere opfylder minimumskravene. Deltagere i udbuddet er således FM6 A/S og New Radio ApS. EAN: CVR:

2 Radio- og tv-nævnets evaluering beskrives i nedenstående afsnit 2. Pointfordelingen er opstillet i skemaform i afsnit 3. Radio- og tv-nævnets afgørelse på baggrund af evalueringen fremgår af afsnit 4. Radio- og tv-nævnet har i henhold til 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 2010 om genudbud af den sjette FM-kanal (bekendtgørelsen) indhentet sagkyndig bistand i forbindelse med sin vurdering af evalueringskriterierne. 2. Evaluering I henhold til 5, stk. 1, i bekendtgørelsen udsteder Radio- og tv-nævnet programtilladelse til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til at drive kanalen ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningen i forhold til: 1) Kvaliteten af ansøgers forretningsplan forstået som a) den økonomiske realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden. Det vurderes i den forbindelse positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget. Dette delkriterium vægter 20 pct. b) den markedsmæssige realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud. Dette delkriterium vægter 40 pct. 2) Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kriteriet vægter samlet 40 pct. fordelt ligeligt på tre lige vægtige delkriterier: a) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence vægter i denne forbindelse højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence. b) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed vægter højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt. 2

3 c) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet. Kendskab til eller indsigt i det danske mediemarked vægter højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt Pointskala Det fremgår af udbudsmaterialets punkt 5.2, at bedømmelse af evalueringskriterierne sker ved tildeling af point fra 0 til 8. For de evalueringskriterier, som er baseret på delkriterier, gives der point på hvert enkelt delkriterium. Karakteren 8 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på bedst opnåelige vis. Karakteren 0 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, hvor bedømmelse ikke er mulig i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgninger, der ikke tildeles 8 point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 8 og 0 afhængig af (inkl. ulige pointtal), hvordan ansøgningen i relation til det pågældende kriterium vurderes at være placeret mellem yderpunkterne i henhold til følgende overordnede definitioner: 8 = Bedst opnåelige 6 = Meget tilfredsstillende 4 = Tilfredsstillende 2 = Ikke tilfredsstillende 0 = Bedømmelse ikke mulig I de tilfælde, hvor bedømmelsen af delkriterier resulterer i pointtal med decimaler, vil der ikke blive afrundet til hele tal, idet der først foretages en afrunding til hele tal efter summering af delkriteriernes vægtede karakterer. Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren. Radio- og tv-nævnet har ved pointgivningen anvendt hele skalaen. De strukturelle rammer indenfor det danske marked for kommerciel radio anvendes som reference. Det følger af bekendtgørelsens 5, stk. 1, nr. 2, litra a-c, at visse delkriterier i forbindelse med evaluering af ansøgers kompetence vægter højere end andre. Der er ikke i angivet en konkret relativ vægtning herfor. 3

4 2.2. Kvaliteten af ansøgers forretningsplan Dette evalueringskriterium vægter samlet 60 pct. og består af to delkriterier: a) Den økonomiske realisme af forretningsplanen (vægter 20 pct.) b) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen (vægter 40 pct.) Ved bedømmelsen tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine egne finansielle og forretningsmæssige kompetencer. Alle oplysninger i forretningsplanen, herunder oplysninger om planer for programudbud m.v., indgår i bedømmelsen af planernes økonomiske og markedsmæssige realisme. Det bemærkes, at der ikke er krav om, at forretningen skal være reklamefinansieret. Såfremt ansøger vil drive en reklamefinansieret radio omfatter udbudsmaterialets krav om oplysninger mv. om produkter/tjenester også reklamer/reklameindtægter. Evalueringen tager udgangspunkt i de økonomiske overslag, specifikationer og begrundelser, som ansøger har fremlagt i bilag 1.3., forretningsplan. a) Den økonomiske realisme af forretningsplanen Der lægges vægt på ansøgers økonomiske soliditet, herunder egenkapital, og at finansieringsplanen er dækkende for kapitalbehovet. Der lægges også vægt på, om kapitalbehovet er realistisk beskrevet og vel underbygget. Der lægges vægt på, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget, og at dette er realistisk beskrevet og underbygget. Ved bedømmelsen af dette delkriterium vurderes det, om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner, som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår samt etablere og drive den planlagte radiovirksomhed i hele tilladelsesperioden. Ved bedømmelsen af delkriteriet vurderes ansøgers sandsynliggørelse ved passende dokumentation for investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering og drift af den nødvendige dækning og indhold. 4

5 Følgende indgår i nævnets vurdering af delkriteriet: Kapital: Kapitalkilder og kapitalomkostninger Startomkostninger (kapitalbehov) Finansiel plan: Profit/omkostning projektion pr. år (driftsomkostninger, omsætning, resultat før afskrivninger og renter, afskrivninger, renter, resultat før skat) Pengestrømsresultat (likviditetsbudget) Afkast på investeret kapital Resultat før skat Detaljeret budget Underbyggende dokumentation Risikoanalyse: Risikoniveau vedrørende finansieringsbehov og kapitalomkostninger Risikoniveau vedrørende indtægter b) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen Med hensyn til den markedsmæssige realisme af forretningsplanen, lægges der vægt på beskrivelse af strategier for produkter/tjenester og markedsstrategier, samt hvorvidt disse er tilstrækkelig underbygget. Ved bedømmelsen af dette delkriterium vurderes det, om forretningsplanen indeholder realistiske forventninger til markedsandele, produkter, tjenester og eventuelle reklameindtægter indenfor de begrænsninger og muligheder, programtilladelsen indeholder, samt ansøgers strukturelle og finansielle ressourcer og begrænsninger. Følgende indgår i nævnets vurdering af delkriteriet: Beskrivelse af produkter og tjenester: Det planlagte programudbud på FM for den udbudte programtilladelse evalueres i forhold til forretningsmæssige kriterier Eventuelle reklametjenester på FM for den udbudte programtilladelse Det planlagte programudbud på DAB for den udbudte programtilladelse evalueres i forhold til forretningsmæssige kriterier 5

6 Eventuelle reklametjenester på DAB for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på FM for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige begrænsninger på FM for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige fordele på DAB for den udbudte programtilladelse Konkurrencemæssige begrænsninger på DAB for den udbudte programtilladelse Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radiovirksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at værdiforøge de produkter og tjenester, der udbydes indenfor denne programtilladelse Markedsvurdering: Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet i tilladelsesperioden Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet i forhold til FM, DAB, internet og eventuelt andre distributionskanaler i tilladelsesperioden Forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked i forhold til pris og volumen i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andre indtægtsmuligheder i forhold til typer, priser og volumen for radiomarkedet i tilladelsesperioden Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Forventet udvikling af andel og absolut værdi for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse Beskrivelse af de demografiske markedssegmenter ansøger vil fokusere på i tilladelsesperioden indenfor den udbudte programtilladelse. Synergieffekt fra anden virksomhed, som drives i relation til den sendemulighed, der dækkes af programtilladelsen, herunder anden radio virksomhed, medievirksomhed eller anden virksomhed, som kan forventes at påvirke ansøgers markedsandele positivt indenfor denne programtilladelse Konkurrence: Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester indenfor tilladelsesperioden Vurdering af eksisterende konkurrerende virksomheder samt forventninger til konkurrerende virksomheder indenfor tilladelsesperioden 6

7 Sammenligning af ansøgers produkter/tjenester, som udbydes indenfor den udbudte sendetilladelse, med konkurrerende produkter/tjenester Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter med konkurrerende virksomheders synergieffekter Risikoanalyse: Risikoniveau vedrørende markedsandele Risikoniveau vedrørende indtægter FM6 A/S Kvaliteten af ansøgers forretningsplan a) Den økonomiske realisme af forretningsplanen Dokumentation af nødvendig økonomisk soliditet: Ansøgers soliditet er funderet på et løfte om lån på 5 mio. DKK fra SBS Radio A/S samt en garanti på 5 mio. DKK fra SBS Radio A/S. Der foreligger en garanti om positivt driftsresultat før skat fra SBS Radio A/S. Denne er ubegrænset frem til og med 2014, hvorefter den kan opsiges med 12 måneders varsel ifølge den bagvedliggende samarbejdsaftale med SBS Radio A/S. SBS Radio A/S har en svag økonomi, men der foreligger en erklæring fra SBS Broadcast Holding I B.V. (med gyldighed til 30. juni 2011), som bekræfter, at finansiel støtte stilles til rådighed, således at økonomiske forpligtelser kan opfyldes. Denne garanti vurderes at give sikkerhed for etableringsomkostningerne, som vurderes at blive begrænsede. Positivt likviditetsbudget: Med udgangspunkt i historiske data for økonomiske resultater i den danske kommercielle radiobranche vurderes det, at FM6 A/S beskriver moderate og realistiske forventninger til økonomiske resultater. Dertil kommer en garanti fra SBS Radio A/S for positivt driftsresultat før skat til og med Radio- og tv-nævnets finder samlet set med vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden, og hvor det er vurderet positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget, at den økonomiske realisme af forretningsplanen er mere end tilfredsstillende, men mindre end meget tilfredsstillende. Der tildeles 5 points. b) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen 7

8 Kvalitet og realisme i konkurrentanalysen: Der foreligger to markedsanalyser fra 2009 og 2010, som beskriver markedspræferencer i forhold til konkurrerende produkter/tjenester og virksomheder. Ansøgers positionering i det samlede marked tager ligeledes udgangspunkt i disse analyser. Der mangler for enkelte delkriterier underbyggende dokumentation og vurderinger, men overordnet vurderes det, at ansøgningen indeholder en realistisk vurdering af konkurrerende produkter/tjenester og virksomheder. Budgetter med videre indikerer også god forståelse for markedets udfordringer, og de konkurrerende udbyderes indflydelse på ansøgers forretningsmuligheder. Kvalitet og realisme i markedsanalysen: Vurderingen af radiolyttermarkedet tager til dels udgangspunkt i de to markedsanalyser fra 2009 og Vurdering af den samlede udvikling af radiolyttermarkedet for tilladelsesperioden er meget overordnet, men fremstår realistisk. Segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet fremstår realistisk, mens forventet udvikling af det samlede radioreklamemarked mangler underbyggende dokumentation, men dog ikke fremstår urealistisk. Der er manglende underbyggende dokumentation på udvikling af andre indtægtsmuligheder, men budgettet fremstår realistisk. Udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå, er kort og faktuel, ligesom den forventede udvikling af andel og absolut volumen for radioreklamemarkedet, som ansøger forventes at opnå. Beskrivelse af demografiske markedssegmenter er faktuel og underbygget i de foreliggende markedsanalyser. Synergieffekt med anden virksomhed er velbegrundet og klar, og også beskrivelsen af det planlagte programudbud FM/DAB er veldokumenteret. Reklametjenester/salgsprodukter er meget begrænset beskrevet. Konkurrencemæssige fordele og begrænsninger for FM/DAB er meget kortfattet og til dels mangelfuld. Synergieffekt i forhold til produkter/tjenester er kort men godt beskrevet. Der mangler baggrundsmateriale, men ansøger er konservativ/realistisk i forhold til markedsudviklingen af det samlede radioreklamemarked. Budgetter indikerer også en realistisk fortolkning af markedssituationen. På baggrund af ovenstående, hvor der er lagt vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud, 8

9 finder Radio- og tv-nævnet samlet set, at den markedsmæssige realisme af forretningsplanen er tilfredsstillende, og der tildeles 4 points New Radio ApS Kvaliteten af ansøgers forretningsplan a) Den økonomiske realisme af forretningsplanen Dokumentation af nødvendig økonomisk soliditet: Ansøgers soliditet er funderet i udokumenteret egenkapital samt erklæring fra Interaktiv Media Holding, Media & More og Broadcast Partners. Erklæringen fra Interaktiv Media Holding er bindende men ikke beløbsfastsat, og vurderes derfor indholdsløs. Erklæringen fra Media & More indeholder tilsagn om funding svarende til 20 pct. af aktierne. Erklæringen er ikke signeret og tillægges ikke værdi. Erklæringen fra Broadcast Partners er bindende i 2 år, har en maksimal beløbsangivelse og er uden egentlige forbehold i øvrigt. Tilsagnet/erklæringen er adresseret til Radio 100FM, og det er dermed uklart, om den er forpligtende i forhold til New Radio ApS. Erklæringen er uklar i forhold til, hvornår indskud skal ske. Startomkostninger er ikke detaljeret beskrevet, men forventes at være minimale. Redegørelse for ejerforhold i ansøgningens punkt svarer ikke til indholdet af dokumentation fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i bilag 1. Positivt likviditetsbudget: Budgetdokumentationen er meget optimistisk og indeholder dertil tekniske fejl i budget-specifikationen. Det vurderes, at andelen af Non Spot Revenue er sat meget højt. Samlet fremstår de økonomiske forventninger urealistiske, når der tages udgangspunkt i branchens historik og de underbyggende informationer som indgår i ansøgningen. Radio- og tv-nævnets finder med vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden, og hvor det er vurderet positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget, at den økonomiske realisme af forretningsplanen samlet set er ikke tilfredsstillende, og der tildeles 2 points. b) Den markedsmæssige realisme af forretningsplanen 9

10 Kvalitet og realisme i konkurrentanalysen: Vurdering af eksisterende og forventede konkurrerende produkter/tjenester er meget velunderbygget og omfattende. Vurdering af konkurrerende virksomheder er kort, men klar, og sammenligning af ansøgers produkter/tjenester med konkurrerende produkter/tjenester er velunderbygget. Sammenligning af ansøgers forventede synergieffekter med konkurrerende virksomheders synergieffekter er rimelig begrundet. Dokumentationen for konkurrerende produkter/tjenester og virksomheder fremstår realistisk og godt underbygget. Kvalitet og realisme i markedsanalysen: Den samlede udvikling af radiolyttermarkedet beskrives godt, men overordnet, og også segmenteret udvikling af radiolyttermarkedet beskrives godt, men overordnet. Der mangler dog konkrete tal/forecasts. Der er en godt underbygget beskrivelse af andre indtægtsmuligheder, men der mangler konkrete tal. Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radiolyttermarkedet, som ansøger forventes at opnå, er velbegrundet og faktuel. Forventet udvikling af andel og absolut volumen for radioreklame markedet, som ansøger forventes at opnå, er velbeskrevet og faktuel, men meget optimistisk. Beskrivelse af demografiske markedssegmenter er velunderbygget og klar, ligesom også synergieffekt er velbegrundet og klar. Beskrivelsen af det planlagte programudbud FM/DAB er veldokumenteret, og reklametjenester/salgsprodukter er godt dokumenteret. Konkurrencemæssige fordele og begrænsninger for FM/DAB er velunderbyggede, og endelig er synergieffekt med anden virksomhed kort, men godt beskrevet. Ansøger er optimistisk i forhold til udvikling i total media spend og i forhold til radio share of media spend. Dette genspejler sig også i budgettet (bilag 14). De antagelser, som er gjort omkring markedsvolumer for radioreklame, indikerer en optimistisk fortolkning af de foreliggende informationer. Markedsvurderinger og budgetter indikerer således en meget optimistisk fortolkning af de foreliggende fakta. På den baggrund vurderer Radio- og tv-nævnet med vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud, at den markedsmæssige realisme af forretningsplanen samlet set er tilfredsstillende, og der tildeles 4 points Ansøgers kompetence 10

11 Radio- og tv-nævnet skal endvidere bedømme de indkomne ansøgninger i forhold til evalueringskriteriet Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Dette kriterium vægter 40 pct. Ved evalueringen anvendes følgende to kategorier af kompetence: Kendskab Indsigt I forhold til vurdering af ansøgers kompetencer skal med kendskab og generelle kompetencer forstås, at ansøger har praktisk erhvervserfaring med den pågældende virksomhed eller på det pågældende marked. Med indsigt forstås, at ansøger har analyseret de nævnte virksomheder eller markeder. I evalueringen forstås kendskab og indsigt som uafhængige kompetencekategorier, og det er dermed ikke indforstået, at ansøgere, som kan dokumentere kendskab, dermed har indsigt, ligesom det ikke er indforstået, at ansøgere, som kan dokumentere indsigt, dermed har kendskab. Som grundlag for evalueringen anvendes ansøgers fremsendte dokumentation for kendskab og indsigt i form af referencer og analyser. Grundlaget for evalueringen vurderes ud fra tre delkriterier, som hver vægter lige i forhold til den samlede vægtning på 40 pct.: 1) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, herefter kaldet: Kriteriegruppe 1: Fagområde 2) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, herefter kaldet: Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde 3) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet, herefter kaldet Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum. Kriteriegruppe 1: Fagområde Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til fagområde (redaktionel, teknisk og økonomisk). 11

12 Det skal bemærkes, at kendskab i forhold til programformattering og andet redaktionelt kendskab tillægges større vægt end teknisk og økonomisk kendskab. Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til virksomhedsområde (radiovirksomhed eller anden medievirksomhed). Det skal bemærkes, at kendskab til og/eller indsigt i drift af radiovirksomhed tillægges større vægt end anden medievirksomhed. Det skal bemærkes, at nyere kendskab og/eller indsigt tillægges større vægt end ældre kendskab og/eller indsigt. Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum Under denne kriteriegruppe vurderes ansøgers dokumentation for kendskab til og/eller indsigt i at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed i forhold til geografisk marked og erfaringens tidsrum. Det skal bemærkes, at kendskab til og/eller indsigt i det danske mediemarked tillægges større vægt end mediemarkeder i andre lande. Det skal bemærkes, at nyere kendskab og/eller indsigt tillægges større vægt end ældre kendskab og/eller indsigt FM6 A/S Ansøgers kompetence Der beskrives i ansøgningen ikke kompetencer for ansøger, FM6 A/S, men der foreligger dokumentation for kompetencer for ansøgers ejere, Berlingske Media A/S og SBS Radio A/S. Det fremgår af bekendtgørelsens 4, stk. 4, at ansøger kan basere sit tilbud på andre enheders formåen (f.eks. andre enheder i koncernen). Ansøger skal i så fald gennem erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompe- 12

13 tencer til rådighed i hele tilladelsesperioden. Det er Nævnets opfattelse, at ansøger i tilstrækkelig grad har opfyldt denne bestemmelse, således at der ved vurderingen kan lægges vægt på moderselskabernes kompetencer. Med reference til ansøgers samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomst og bestyrelsens sammensætning lægges det derfor til grund for evalueringen, at ansøgers ejere stiller tilgængelig kompetence til rådighed i nødvendigt omfang og som minimum i det omfang ansøgningens bilag 1.4 beskriver. For SBS Radio A/S gælder det, at samarbejdsaftalen forpligter SBS Radio A/S til at stille knowhow til rådighed for FM6 A/S. Dette vurderes at være en operationel kompetence, som også kommer til anvendelse i den daglige ledelse og drift af FM6 A/S. SBS Radio A/S vil som ejer og bestyrelsesmedlem også forventes at stille strategisk kompetence til rådighed for bestyrelsen. For Berlingske Media A/S gælder det, at samarbejdsaftalen ikke forpligter Berlingske Media A/S til at stille kompetence til rådighed for FM6 A/S udover, hvad der følger af nyhedsleverancen. På denne baggrund kan det ud fra ansøgningen ikke vurderes, at Berlingske Media A/S stiller operationel kompetence til rådighed, som er anvendelig i den daglige ledelse og drift af FM6 A/S. Det vurderes dog, at Berlingske Media A/S som hovedaktionær og formand i bestyrelsen stiller strategisk kompetence til rådighed for bestyrelsen. Kriteriegruppe 1: Fagområde Kendskab til programformatering og anden redaktionel virksomhed: Berlingske Media A/S dokumenterer omfattende redaktionel kompetence indenfor en række medieområder. SBS Radio A/S dokumenterer omfattende redaktionel kompetence indenfor radioområdet. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers kendskab til programformatering og anden redaktionel virksomhed i forhold til fagområde er det bedst opnåelige. Teknisk/økonomisk kompetence: 13

14 Berlingske Media A/S dokumenterer omfattende teknisk/økonomisk kompetence indenfor en række medieområder, som vurderes at være tilgængelig for FM6 A/S på bestyrelsesniveau. SBS Radio A/S dokumenterer omfattende teknisk/økonomisk kompetence indenfor radioområdet. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers tekniske/økonomiske kompetencer i forhold til fagområde er de bedst opnåelige. Samlet set vurderer Radio- og tv-nævnet, at ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, idet kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence er vægtet højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence, opfylder kriteriet på bedst opnåelige vis, og der tildeles 8 points. Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde Kendskab til drift af radiovirksomhed: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret erfaring med drift af radiovirksomhed via Berlingske Media A/S og navnlig SBS Radio A/S. Indsigt i drift af radiovirksomhed: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret indsigt i drift af radiovirksomhed med henvisning til de vedlagte analyser. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers kompetencer indenfor radiovirksomhed i forhold til virksomhedsområde er de bedst opnåelige. Kendskab til drift af anden medievirksomhed: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret kendskab til drift af anden medievirksomhed via Berlingske Media A/S. Denne kompetence vurderes at være tilgængelig for FM6 A/S på bestyrelsesniveau. Indsigt i drift af anden medievirksomhed: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret indsigt i drift af anden medievirksomhed via Berlingske Media A/S. Denne kompetence vurderes at være tilgængelig for FM6 A/S på bestyrelsesniveau. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers kompetence indenfor anden medievirksomhed i forhold til virksomhedsområde er tilfredsstillende. 14

15 På baggrund af ovenstående idet kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed er vægtet højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed, og nyere kendskab eller indsigt er vægtet højere end ældre kendskab eller indsigt - vurderer Radio- og tv-nævnet samlet set, at ansøgers kendskab til eller indsigt i radiovirksomhed eller anden medievirksomhed er mere end meget tilfredsstillende, men ikke helt opfylder kriteriet på bedst opnåelige vis, og der tildeles 7 points. Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum Kendskab til det danske mediemarked: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret kendskab til det danske mediemarked. Indsigt i det danske mediemarked: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret indsigt i det danske mediemarked. Det vurderes på denne baggrund, at ansøger på bedst opnåelige vis har kendskab til og indsigt i det danske mediemarked. Kendskab til det internationale mediemarked: Ansøger dokumenterer opdateret kendskab til det internationale mediemarked via koncern-forbundne selskaber, dvs. hos ejers ejer. Det vurderes, at dette kendskab kun i begrænset omfang vil være tilgængelig for ansøger. Indsigt i det internationale mediemarked: Ansøger dokumenterer ikke indsigt i det internationale mediemarked. Det vurderes på denne baggrund, at ansøger dokumenterer at have tilfredsstillende kendskab til og indsigt i det internationale mediemarked. På baggrund af ovenstående vurderer Radio- og tv-nævnet, at ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet idet kendskab til eller indsigt i det danske radiomarked er vægtet højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande, og nyere kendskab eller indsigt er vægtet højere end ældre kendskab eller indsigt - samlet set er mere end meget tilfredsstillende, men ikke helt opfylder kriteriet på bedst opnåelige vis, og der tildeles 7 points. 15

16 New Radio ApS Ansøgers kompetence Kriteriegruppe 1: Fagområde Kendskab til programformatering og anden redaktionel virksomhed: Der dokumenteres omfattende og relevant erfaring indenfor programformatering og redaktionel virksomhed. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers kendskab til programformatering og anden redaktionel virksomhed i forhold til fagområde er det bedst opnåelig. Teknisk/økonomisk kompetence: Der dokumenteres omfattende og relevant teknisk/økonomisk erfaring. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers tekniske/økonomiske kompetencer i forhold til fagområde er de bedst opnåelige. Samlet set vurderer Radio- og tv-nævnet, at ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed, idet kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence er vægtet højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence, opfylder kriteriet på bedst opnåelige vis, og der tildeles 8 points. Kriteriegruppe 2: Virksomhedsområde Kendskab til drift af radiovirksomhed: Ansøger dokumenterer omfattende erfaring med drift af radiovirksomhed. Indsigt i drift af radiovirksomhed: Der foreligger fra ansøger omfattende dokumentation for indsigt i drift af radiovirksomhed. Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at ansøgers kompetencer indenfor radiovirksomhed i forhold til virksomhedsområde er de bedst opnåelige. Kendskab til drift af anden medievirksomhed: Ansøger dokumenterer ikke erfaring med drift af anden medievirksomhed. Indsigt i drift af anden medievirksomhed: Ansøger dokumenterer ikke indsigt i drift af anden medievirksomhed. 16

17 Ud fra en samlet vurdering af ansøgningen vurderes det derfor, at bedømmelse ikke er mulig for ansøgers kompetence indenfor anden medievirksomhed i forhold til virksomhedsområde. På baggrund af ovenstående idet kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed er vægtet højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed, og nyere kendskab eller indsigt er vægtet højere end ældre kendskab eller indsigt - vurderer Radio- og tv-nævnet samlet set, at ansøgers kendskab til eller indsigt i radiovirksomhed eller anden medievirksomhed er meget tilfredsstillende, og der tildeles 6 points. Kriteriegruppe 3: Geografisk marked og erfaringens tidsrum Kendskab til det danske mediemarked: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret kendskab til det danske mediemarked. Indsigt i det danske mediemarked: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret indsigt i det danske mediemarked. Det vurderes på denne baggrund, at ansøger på bedst opnåelige vis har kendskab til og indsigt i det danske mediemarked. Kendskab til det internationale mediemarked: Ansøger dokumenterer omfattende og opdateret kendskab til det internationale mediemarked i form af, at ansøgers nøglepersoner har engagementer i anden international virksomhed. Indsigt i det internationale mediemarked: Ansøger anvender analyser fra andre markeder som grundlag for vurdering af muligheder i det danske marked og har som sådan dokumenteret nogen indsigt i det internationale mediemarked. Det vurderes på denne baggrund, at ansøger dokumenterer meget tilfredsstillende kendskab til og indsigt i det internationale mediemarked. På baggrund af ovenstående vurderer Radio- og tv-nævnet, at ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet idet kendskab til eller indsigt i det danske radiomarked er vægtet højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande, og nyere kendskab eller indsigt er vægtet 17

18 højere end ældre kendskab eller indsigt - samlet set opfylder kriteriet på bedst opnåelige vis, og der tildeles 8 points. 3. Pointgivning 3.1. Pointskema Point fordeling FM6 A/S Points Total points afrundet 6 5 Total points 5,53 4,93 1) Kvaliteten af ansøgers forretningsplan forstået som a) den økonomiske realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på dokumentationen for, at ansøgers økonomiske soliditet er tilstrækkelig i forhold til gennemførelse af forretningsplanen gennem hele tilladelsesperioden. Det vurderes i den forbindelse positivt, at der fremkommer et positivt likviditetsbudget. Dette delkriterium vægter 20 pct. 5 2 New Radio ApS points b) den markedsmæssige realisme af forretningsplanen. Der lægges vægt på kvaliteten af og realismen i konkurrent- og markedsanalysen i forretningsplanen belyst ved beskrivelsen af de planlagte aktiviteter og det planlagte programudbud. Dette delkriterium vægter 40 pct ) Ansøgers kompetence til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kriteriet vægter samlet 40 pct. fordelt ligeligt på tre lige vægtige delkriterier: a) Ansøgers generelle kompetencer til at drive radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kompetencer i forhold til programformattering og anden redaktionel kompetence vægter i denne forbindelse højere end radioteknisk og radioøkonomisk kompetence 7,3 7,3 8 8 b) Ansøgers kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed eller anden medievirksomhed. Kendskab til eller indsigt i drift af radiovirksomhed vægter højere end kendskab til eller indsigt i anden medievirksomhed. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt 7 6 c) Ansøgers kendskab til eller indsigt i mediemarkedet. Kendskab til eller indsigt i det danske mediemarked vægter højere end kendskab til eller indsigt i mediemarkeder i andre lande. Nyere kendskab eller indsigt vægter højere end ældre kendskab eller indsigt Resultat På baggrund af ovenstående evaluering, hvor FM6 A/S tildeles 6 points, og New Radio ApS tildeles 5 points, vil Radio- og tv-nævnet i henhold til bekendtgørelsens 5 udstede programtilladelsen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal til FM6 A/S. 18

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET 29. marts 2010 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3335 Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal Kulturministeriet

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN

UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN UDBUD AF KAPITALFORVALTNINGSMANDATER, HIGH YIELD OBLIGATIONER OG BANKLÅN 1. UDBUD Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse har besluttet at udbyde forvaltningen af 2 porteføljer til eksterne kapitalforvaltere,

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr.

Tilbudsindhentning. Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Tilbudsindhentning Socialstyrelsen indhenter hermed tilbud vedr. Udvikling, planlægning, afholdelse samt evaluering af kurser i DUÅ og PMTO med fokus på ADHD. Tilbudsindhentningen sker som et led i udmøntningen

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation.

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE

BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE BORGERSERVICE TAXI-BEVILLINGER GRUNDLAG FOR TILDELING AF TAXI- BEVILLINGER I ODSHERRED KOMMUNE Forudsætninger Forud for annoncering af en ledig bevilling skal der ikke alene vurderes ud fra servicebehovet

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger,

Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Administrationsgrundlag for tildeling af taxibevillinger, Ringkøbing-Skjern Kommune Forudsætninger 1. Der er pr. 01.10.2015 i Ringkøbing-Skjern Kommune i alt 33 bevillinger. Disse opslås således, at de

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Velkommen. Infomøde. Herning, den 18. november 2015 Henrik Holst Elstrøm, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. Herning, den 18. november 2015 Henrik Holst Elstrøm, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde Herning, den 18. november 2015 Henrik Holst Elstrøm, Erhvervskundedirektør Agenda Indlæg Borgmester Lars Krarup Indlæg - Vækstfonden Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad

Læs mere

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed

Revisorinstruks af 19. februar 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4602-00017 Ref. ANMMA Den 19. februar 2015 Revisorinstruks om erklæring for vandselskabers deltagelse i anden virksomhed (tilknyttede aktiviteter) Revisorinstruks

Læs mere

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen

Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Konsortiedannelse og muligheden for at bero sig på andres formåen Denne korte håndbog giver et overordnet indblik i de samarbejdsmuligheder der findes for virksomheder i forbindelse med, at afgive tilbud

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K 25. juni 2009 Udbudsbetingelser for etablering af et landsdækkende botilbud til unge par, der er i risiko for æresrelaterede konflikter, herunder tvangsægteskaber udbud 1. 1. Indledning og baggrund Ministeriet

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand

Spørgsmål og svar. ATP udbud af juridisk bistand Spørgsmål og svar ATP udbud af juridisk bistand ID Modtaget Spørgsmål Svar 1 27. marts 2012 I punkt 8.1 af materialet står der "Tilbuddet skal afleveres som en præsentation". Hvordan skal udtrykket "præsentation"

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere