København den 27. marts Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder"

Transkript

1 København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr af 8. november 2007 om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder som ændret ved bekendtgørelse nr af 30. november 2007 og ved bekendtgørelse nr af 21. december 2007 vurderer og evaluerer Radio- og tv-nævnet på grundlag af de i fastsatte kriterier, de ansøgninger, der ikke er afvist i henhold til 17. På baggrund af evalueringen af ansøgningerne afgør Radio- og tvnævnet, hvilken ansøger, Nævnet vil udstede tilladelse til. Der indkom inden ansøgningsfristens udløb, den 4. februar 2008, kl. 12, tre ansøgninger, fra: Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Danske Bank Reg.nr Konto nr Boxer TV A/S (Boxer) Danmarks Digital TV A/S (DDTV) Danmarks TV A/S (Danmarks TV) Nævnet har konstateret, at alle ansøgere har afgivet de krævede oplysninger og har indsendt det krævede materiale. Nævnet afviste ingen af ansøgningerne i henhold til 17, ifølge hvilken Nævnet efter modtagelse af ansøgninger skulle foretage en indledende vurdering af, om der i de modtagne ansøgninger på tilfredsstillende vis var redegjort for, at ansøgerne og deres eventuelle samarbejdspartnere besidder den fornødne finansielle styrke samt tekniske og forretningsmæssige kompetence til at kunne varetage opgaven som gatekeeper, og at ansøgningerne i øvrigt indeholdt de i udbudsmaterialet krævede oplysninger m.v. Evalueringskriterier

2 - 2 - Evalueringskriterierne fremgår af bekendtgørelsens og af Radio- og tv-nævnets udbudsmateriale, der er offentliggjort den 7. december Tilladelsen udstedes til den ansøger, som har indgivet den ansøgning, der vurderes bedst ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningerne i forhold til følgende tre evalueringskriterier: Ansøgers redegørelse for, hvordan ansøger fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper tillægges en vægt med 50 pct. Ansøgers planer for programudbuddet tillægges en vægt med 25 pct. Ansøgers forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme tillægges en vægt med 25 pct. Bedømmelse af de tre evalueringskriterier sker ved tildeling af point fra 0 til 20. For de evalueringskriterier, som er baseret på underkriterier eller delkriterier, gives der point på hvert enkelt del- eller underkriterium. Karakteren 20 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis. Karakteren 0 gives til den ansøgning eller de ansøgninger, der alene vurderes at opfylde de ufravigelige krav til, at en ansøgning kan tages i betragtning, men som ikke indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. Ansøgninger, der ikke tildeles 20 point eller 0 point, tildeles et helt pointtal mellem 20 og 0 afhængig af, hvordan ansøgningen i relation til det pågældende kriterium vurderes at være placeret mellem yderpunkterne "vurderes at opfylde det pågældende kriterium på udmærket vis" og yderpunktet "indeholder ikke elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium. I det følgende gennemgås bedømmelsen af hver enkelt ansøgning i forhold til de opstillede evalueringskriterier. Bedømmelsen er foretaget ved brug af karakterskalaen beskrevet i udbudsmaterialet, punkt Fremme af effektiv konkurrence I henhold til 19 tillægges, ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, ansøgeres redegørelse for, hvordan ansøger

3 - 3 - fremmer effektiv konkurrence på det danske tv-marked ved sin udførelse af opgaven som gatekeeper en vægt med 50 pct. Nævnet lægger ved vurderingen af redegørelsen vægt på, om ansøger i redegørelsen har godtgjort, at ansøger ved varetagelsen af opgaven som gatekeeper vil kunne fungere uafhængig af aktører, der gennem ejerskabskonstruktioner eller andre former for indflydelse har tilknytning til det danske tvmarked. Nævnets vurdering af de konkurrencemæssige virkninger i tvmarkedet skal ske på baggrund af en udtalelse fra Konkurrencestyrelsen for samtlige indkomne ansøgninger. Udbudsmaterialet uddyber krav til redegørelserne og de forhold, der indgår i Nævnets bedømmelse af redegørelserne. Konkurrencestyrelsens udtalelse Konkurrencestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsens 19 afgivet en udtalelse til Radio- og tv-nævnet. Som anført i udbudsmaterialet, punkt er Konkurrencestyrelsens bedømmelse foretaget ud fra følgende kriterier: Har ansøger tilknytning til det danske tv-marked og i hvilken form og i hvilket omfang Har ansøger foreslået relevante foranstaltninger til imødegåelse af konkurrencemæssige risici Har ansøger foreslået evt. yderligere konkurrencefremmende tiltag Konkurrencestyrelsen har i sin udtalelse, der vedlægges denne evaluering foreslået, at ansøgerne tildeles følgende point i henhold til den af Radio- og tv-nævnet opstillede karakterskala: Boxer: 18 point Danmarks TV (MTG): 12 point DDTV (Telenor): 11 point Radio- og tv-nævnet har drøftet Konkurrencestyrelsens forslag og de overvejelser og hensyn, der ligger bag forslaget. Nævnet har i den forbindelse drøftet, hvorvidt den foreslåede pointtildeling kan tiltrædes. Radio- og tv-nævnet er nået til den konklusion, at Nævnet tiltræder Konkurrencestyrelsens udtalelse og tillægger Boxer 18 points, DDTV 11 points og Danmarks TV 12 points.

4 - 4 - Ansøgernes planer for programudbuddet I henhold til 20 tillægges ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, ansøgernes planer for programudbuddet en vægt med 25 pct. Nævnets bedømmelse sker på basis af en samlet vurdering af ansøgers forretningsplan for så vidt angår det planlagte programudbud m.v. I Nævnets bedømmelse indgår planerne for de tre MUX, som vil kunne ibrugtages fra 1. november 2009, og Nævnet lægger vægt på: antal kanaler, der tilbydes om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanalerne, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor om der tilbydes programmer i særlig høj billedkvalitet (HDTV) om der tilbydes en mangfoldig programflade udover de stillede minimumskrav planerne for udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester Udover ovennævnte hensyn lægger Nævnet ved sin bedømmelse vægt på planerne om udnyttelse af alle de udbudte sendemuligheder, herunder eventuel udnyttelse til mobil-tv efter DVB-H standarden, idet omfanget af de ovennævnte elementer i denne forbindelse ikke er afgørende. Ved bedømmelsen indgår tillige tidshorisonten for, hvornår det planlagte programindhold er til rådighed for seerne. Dog tillægges eventuel ibrugtagning af enkeltsendemuligheder før 1. november 2009 ikke vægt. Radio- og tv-nævnet har som anført ovenfor i sit udbudsmateriale uddybet kravene til redegørelsen for programplanerne og Nævnets evaluering af dette element, der er opdelt i flere under- og delkriterier. Nævnet har ved sin evaluering af ansøgeres programplaner fulgt bekendtgørelsens og udbudsmaterialets systematik. I henhold til 23, stk. 1, fastsættes tilladelsesvilkårene på baggrund af bekendtgørelsens generelle vilkår, som også er gengivet i udbudsmaterialet, og på baggrund af indholdet af ansøgningen. På den baggrund har Nævnet med henblik på at kunne stille krav til gatekeeper i tilladelsen, alene medtaget ansøgernes klare tilsagn om det fremtidige programindhold og øvrige programplaner. Det er således ansøgernes oplysninger i ansøgningerne, der er afgørende for, hvilke elementer, der inden for de enkelte delkriterier og underskriverier er lagt til grund ved Nævnets evaluering.

5 - 5 - Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgernes planer for programudbud m.v. har resulteret i følgende tildeling af points: Delkriterium - og vægt Underkriterium og vægt Boxer TV A/S Danmarks Digital TV Danmarks TV A/S A/S Antal kanaler, der tilbydes 5 pct. Om der gives Om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanalerne, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor mulighed for individuelt kanalvalg 20 pct. Om der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker 40 pct. Den planlagte pct. prissætning 40 pct. Om der tilbydes program- mer I særlig høj billedkvalitet (HDTV) Ikke på forhånd fastsat vægt Om der tilbydes en mang- foldig programflade udover de stillede minimumskrav 20 pct. Planerne for - - -

6 - 6 - udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester ikke på forhånd fastsat vægt Om der eventuelt tilbydes mobil-tv efter DVB-H standarden 15 pct. Tidshorisonten for, hvornår det planlagte programindhold er til rådighed for seerne 20 pct. Samlet vurdering af planerne for programudbud. Heri indgår bedømmelsen af de to underkriterier uden en på forhånd fastsat vægt 15 pct. Vægtede points Afrundede points ,55 14,7 16, Redegørelse for Radio- og tv-nævnets evaluering af programplanerne 1. Delkriterium: Antal kanaler, der tilbydes Ved bedømmelsen af antal kanaler, der tilbydes er det tilbudte antal kanaler omregnet til 24-timers SDTV-kanaler. Det er forudsat, at bekendt-

7 - 7 - gørelsens bestemmelser, herunder krav og målsætninger vedrørende teknisk billedkvalitet i bilag 3, kan overholdes. Danmarks TV har tilbudt 30 kanaler, hvilket efter Nævnets vurdering med lidt usikkerhed om hvor mange kanaler, der med den forudsatte billedkvalitet, vil være plads til i hver MUX er i det øverste leje af, hvor mange kanaler der maksimalt kan være indeholdt i de udbudte MUX. Da Nævnet ikke har grundlag for at antage, at der er plads til flere kanaler end tilbudt af Danmarks TV, tildeles 20 point for 30 kanaler. På baggrund af, at det skønnes, at et eventuel tilbud om under 10 kanaler ville være så lavt et antal, at tilbuddet måtte anses ikke at indeholde elementer, der kan tillægges positiv betydning i henhold til det pågældende kriterium, ville et tilbud om 10 kanaler være blevet tildelt 0 point. På den baggrund får Boxer, der udbyder 29 kanaler, 19 points, DDTV får for 24 kanaler 14 points og Danmarks TV 20 points for 30 kanaler. 2. Delkriterium: om der gives seerne mulighed for individuelt valg af kanaler, og at der ved eventuel pakketering tilbydes et bredt og varieret udvalg af pakker, samt den planlagte prissætning herfor 1. Underkriterium: Individuelt kanalvalg Ved bedømmelsen er der lagt vægt på om der gives mulighed for individuelt valg af kanaler uden krav om tilknytning til programpakker, idet der dog skal være mulighed for valg af mindst tre individuelle kanaler for at dette parameter tillægges vægt. Boxer og DDTV tilbyder hver tre individuelle kanaler, og får hver 20 points, mens Danmarks TV ikke vil forpligte sig til individuelt valg af kanaler og får 0 points. 2. Underkriterium: Bredt og varieret udbud af pakker I bedømmelsen indgår: Antallet af tilbudte programpakker. Tilbudte enkeltkanaler tæller med som programpakker. En eventuel pakke med alle kanaler indgår i dette parameter. Den bedste bedømmelse vil blive givet til den ansøgning, der har det højeste antal tilbudte programpakker. Det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke. En eventuel pakke med alle kanaler indgår ikke i dette parameter. Den bedste bedømmelse vil blive givet til den ansøgning, der har det laveste gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke

8 - 8 - Boxer TV udbyder 78 kanaler i 16 pakker, heraf én pakke med alle (25) kanaler, DDTV tilbyder 44 kanaler i 10 pakker og Danmarks TV 28 kanaler i 11 pakker. Boxer har 3,5333 kanaler i gennemsnit pr. pakke, DDTV har 4,4000 og Danmarks TV har 2,5454 kanaler i gennemsnit pr. pakke. Boxer får for dette underkriterium 17 points, DDTV 12 points og Danmarks TV 17 points. 3. Underkriterium: Prissætning af kanaler I bedømmelsen indgår den gennemsnitlige kanalpris for alle kanaler i alle tilbudte pakker inkl. enkeltkanaler. En eventuel pakke med alle kanaler indgår i dette parameter. Den bedste bedømmelse vil blive givet til den ansøgning, der har den laveste gennemsnitlige pris pr. kanal. Boxer har en gennemsnitlig pris på kr. 17,12, DDTV kr. 21,45 og Danmarks TV kr. 17 kr. Nævnet tildeler 20 points for en gennemsnitlig pris på 17 kr. og eftersom, der tildeles hele points får Boxer 20 points, DDTV 16 points og Danmarks TV ligeledes 20 points. 3. Delkriterium: HDTV Der er ved bedømmelsen lagt vægt på om ansøgeren tilbyder kanaler i HDTV, hvor stor en andel af den samlede kapacitet, der anvendes til HDTV samt variationen i de kanaler og programmer, der udbydes i HDTV. Endvidere indgår antallet af timer, der udsendes programmer eller kanaler i HDTV pr. uge, måned og år indgå i bedømmelsen. Bedømmelsen omfatter de MUX, hvori der ikke tilbydes mobil-tv. Bedømmelsen af dette delkriterium indgår som del i den samlede vurdering af delkriteriet, samlet vurdering af planerne for programudbud. Boxer giver tilsagn om at ville benytte HDTV ved udsendelse af store, opmærksomhedsskabende events, som f. eks. OL, fodboldslutrunder og royale begivenheder. DDTV tilbyder at udsende enkelte programmer, som film og internationale sportsbegivenheder i HDTV og Danmarks TV tilbyder en fast HDTV-kanal i de første tre MUX med et indhold af kombineret sport og film. Ingen af ansøgerne har oplyst, hvor mange timer, der vil blive udsendt HDTV. Danmarks TV får ved den samlede vurdering points for HDTV kanalen, mens Boxer og DDTV ikke får points for tilsagn og tilbud om i ubestemt omfang at udsende henholdsvis events og programmer. 4. Delkriterium: Mangfoldig programflade

9 - 9 - Ved bedømmelsen af dette punkt er der lagt vægt på om der tilbydes andre programkategorier end de fem, der indgår som minimumskrav (underholdning, nyheder, musik, populær videnskab, sport), som tilsammen iflg. Nævnets ikke bindende vejledning bør udgøre mindst 50 % af sendetiden, og hver kategori mindst 5 %. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på antallet af programkategorier, der tilbydes, idet der er tillige lagt vægt på, at de tilbudte nye programkategorier har et vist omfang, jf. Nævnets vejledning. om der tilbydes helt nye kanaler, det vil sige kanaler, som enten ikke eksisterer på udbudstidspunktet, eller kanaler som ikke udbydes på det danske tv-marked. I denne forbindelse lægges der vægt på, om og i givet fald hvornår der er planer om at udbyde kanalen på andre platforme. Boxer tilbyder 7 ekstra programkategorier, DDTV 5 og Danmarks TV lover 9 ekstra programkategorier. Selvom ordvalget varierer lidt, vurderes det, at alle kan forpligtes i tilladelsen med hensyn til antal og navn på de tilbudte kategorier. Alle tre ansøgere giver tilsagn om hver to nyudviklede kanaler. Boxer vil introducere, DDTV vil initiere, mens Danmarks TV kun lover at gennemføre udbud om indholdet af nye kanaler. De to første er dermed forpligtede på at nye kanaler kommer i gang, mens den sidste kan frigøre sig fra løftet, hvis der ikke kommer tilfredsstillende bud. Ingen af ansøgerne giver oplysninger om evt. udbud af de nye kanaler på andre platforme. Det fremgår af Nævnets vejledning, at tilbud om 15 programkategorier udover programkategorierne krævet som minimumskrav ville opfylde ønsket om andre programkategorier på udmærket vis. Tilbud af 2 nye kanaler anses endvidere af Nævnet for at opfylde ønsket om helt nye kanaler på udmærket vis. På den baggrund får Boxer 12 points for 7 programkategorier og tilsagn om at introducere to nye kanaler, DDTV får 10 points for 5 programkategorier og løfte om at introducere to nye kanaler og Danmarks TV får 14 points for 9 programkategorier og løfte om udbud af to nye kanaler. 5. Delkriterium: Nye digitale tjenester Ved bedømmelsen er der lagt vægt på om der tilbydes nye digitale tjenester, i hvilket omfang disse tjenester udbydes samt i hvilken grad de vurderes som innovative på markedet.

10 Bedømmelsen af dette delkriterium indgår som del i den samlede vurdering af delkriteriet, samlet vurdering af planerne for programudbud. De tre ansøgere tilbyder af nye digitale tjenester på de udbudte sendemuligheder følgende: Boxer tilbyder en avanceret EPG - Boxer Navigator, bl.a. med PVR, VOD som push-tjeneste, mobil-tv i DVB-H standard samt løbende at introducere nye tjenester. DDTV tilbyder EPG og basale funktionaliteter, herunder PVR samt opstiller et idékatalog over mulige nye tjenester. Danmarks TV tilbyder HDTV, 6 digitale radiokanaler, supertekst, forældrekontrol, tjenester for hørehæmmede og svagtseende og PVR. Det vurderes, at Boxers tilbud om nye digitale tjenester er en udmærket opfyldelse af kriteriet, der dog kunne indeholde flere innovative tjenester. Danmarks TV opfylder på udmærket vis kriteriet, mens DDTVs tilbud om nye tjenester er af mindre omfang og ikke særskilt innovative. 6. delkriterium: Mobil-tv efter DVB-H standarden Ved bedømmelsen af dette punkt er der lagt vægt på, om ansøger tilbyder udsendelse af mobil-tv efter DVB-H standarden, og der er i den forbindelse lagt vægt på: 1. den planlagte teoretisk beregnede befolkningsmæssige dækning 2. tidshorisonten for opbygningen af sendenettet 3. indholdet af de tilbudte tjenester/programmer/kanaler Alle tre ansøgere vil anvende DVB-H i hele eller dele af MUX 6 fra Ad 1) De tre ansøgere har foretaget beregninger på forskelligt grundlag. Med henblik på en ensartet bedømmelse af ansøgerne, har Nævnets tekniske konsulent, Progira, foretaget en beregning for alle tre ansøgere på det samme grundlag: indendørs dækning til håndholdt modtager med en antenne i 1,5 m højde og 95 % stedsandsynlighed. Ansøgerne har haft lejlighed til at forholde sig til Progiras beregninger, og har i lyset heraf meldt tilbage, hvilken dækning der kan lægges til grund for evalueringen. Ansøgerne har oplyst en dækning, som resulterer i, at Boxer når en dækning på ca. 37 %, DDTV en dækning på 68 % og Danmarks TV 55 %, hvilket lægges til grund. Ad 2) Tidshorisonten, Danmarks TV lover hele dækningen fra 1. november 2010, Boxer bygger op i to faser og når den lovede dækning 30. september 2011, mens DDTVs udgangspunkt er 1. november Ad 3) Indholdet.

11 Boxer vil udbyde samme kanaler som på DVB-T og særlige DVB-H programmer, eksempelvis MTV Shorts. Boxer har indgået aftale med Copydan Kabel TV, KODA og UBOD, der sikrer, at Boxer rettighedsmæssigt er i stand til at lancere mobil-tv. Danmarks TV har en hensigtserklæring med TV 2 om at udsende deres kanaler og vil endvidere sende TV3 og TV3+, mens DDTV kun nævner en gros salg plus en mulig beredskabskanal. På baggrund af ovenstående tildeles de tre ansøger samlet points som følger: Boxer 15 points, DDTV 14 points og Danmarks TV 15 points 7. Delkriterium: Tidshorisont DVB-T dækning. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på med hvilken hastighed ansøgerne vil udbygge nettet til den krævede teoretisk beregnet befolkningsmæssige dækning på mindst 97 pct. I bedømmelsen af udbygningsplanerne er indgået udbygningen de tre MUX, der er til rådighed for gatekeeper fra 1. november Det fremgår af udbudsmaterialet, at en 97 pct. dækning ved indberetningen den 31. december 2009 vil blive tildelt 20 points. Boxer, DDTV og Danmarks TV tilbyder alle en dækning i alle 3 MUX senest den 31. december 2009 på mindst 97 pct. På den baggrund tildeles alle tre ansøgere 20 points for DVB-T dækning. 8. Delkriterium: Samlet vurdering af planerne for programudbud. Heri indgår bedømmelsen af de to underkriterier, HDTV og nye digitale tjenester, der ikke har en på forhånd fastsat vægt I bedømmelsen indgår bl.a. planerne for HDTV og nye digitale tjenester og planerne for udnyttelsen af MUX 6, i det omfang der ikke er tale om udnyttelse til DVB-H. Samlet set vurderer Nævnet, at Boxer ikke opfylder kriteriet på udmærket vis, men ansøgningen indeholder vigtige elementer, der kan tillægges positiv betydning. I denne bedømmelse indgår Boxers tilbud om nye digitale tjenester, jf. bemærkninger under 5. delkriterium, mens tilsagnet om HDTV ikke er tillagt betydning, jf. bemærkninger under 3. delkriterium. DDTV opfylder ikke kriteriet på udmærket vis, men ansøgningen indeholder vigtige elementer, der kan tillægges positiv betydning. I bedøm-

12 melsen indgår DDTVs tilbud om nye digitale tjenester, jf. bemærkninger under 5. delkriterium, mens tilsagnet om HDTV ikke er tillagt betydning, jf. bemærkninger under 3. delkriterium. Danmarks TV vurderes til næsten at opfylde kriteriet på udmærket vis. I denne bedømmelse indgår Danmarks TVs tilbud om nye digitale tjenester, jf. bemærkninger under 5. delkriterium og HDTV, jf. bemærkninger under 3. delkriterium. På den baggrund får Boxer får 15 points, DDTV 14 points og Danmarks TV 19 points. Ansøgeres forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme (forretningsplanen) I henhold til bekendtgørelsens 21 tillægges ved Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger, ansøgers forudsætninger for og kompetence til at gennemføre sine planer, herunder planernes forretningsmæssige realisme en vægt med 25 pct. Ved vurderingen tages udgangspunkt i ansøgers redegørelser for sine kompetencer samt den fremsendte forretningsplan. Radio- og tv-nævnet har som i sit udbudsmateriale uddybet kravene til redegørelsen for ansøgernes forudsætninger og kompetence og Nævnets evaluering af dette element, der er opdelt i under- og delkriterier. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgernes planer for programudbud m.v. har resulteret i følgende tildeling af points: Delkriterium og vægt Om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner som er Underkriterium og vægt Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af dækning og service level 60 pct. Boxer TV A/S Danmarks Digital TV A/S Danmarks TV A/S

13 nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår og herunder de fastlagte minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. 60 pct. Om ansøger sandsynliggør en tilstrækkelig indtjening til at dække investeringer og omkostninger, herunder graden af positiv økonomi i forretningsplanen 40 pct. Vægtede points Afrundede points Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold støttesystemer, billing, kryptering 20 pct. Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration 20 pct. Hvor godt forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er underbygget. Graden af positivt økonomisk resultat i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital) ,4 14,43 15,

14 Redegørelse for Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgernes forudsætninger for og kompetence til at gennemføre deres planer Radio- og tv-nævnet har i evalueringen af ansøgernes forudsætninger for og kompetence til at gennemføre deres planer bedømt hver ansøgning i henhold til de fastlagte del- og underkriterier. BOXER 1. Delkriterium Om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår og herunder de fastlagte minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. 1. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af dækning og service level Nævnet vurderer, at Boxers ansøgning er meget veldokumenteret med hensyn til investeringer og driftsomkostninger for de tekniske løsninger, organisation og processer relateret til etableringen af dækning og service level, og dermed indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår og herunder de fastlagte minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. Dækningen spejler I/S DIGI-TVs dækning for MUX-1 og MUX-2, og dette vurderes at være en teknisk og forretningsmæssig fordel. Ansøgningen er dog noget svagere omkring de forhold, som vedrører dækning for DVB-H, der kun er summarisk beskrevet. Her er også medtaget omkostninger til fremføring af web-tv, hvor det er uklart, om der er medtaget omkostninger til sikret fremføring (Conditional Access og Quality of Service). I forhold til DVB-H er der tvivl om, hvorvidt den dækning, som etableres, vil være tilstrækkelig i forhold til, hvad Nævnet anser for at være forretningsmæssig nødvendig, dvs. indendørs modtagelse med håndholdte terminaler. Dette evalueres som en underestimering af de nødvendige investeringer til DVB-H sendenettet for at tilbyde de tjenester og opnå de kundetal, som anføres i forretningsplanen.

15 Boxers ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder mange elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Boxer 15 points. 2. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing, kryptering Nævnet vurderer, at investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing, kryptering er meget velbeskrevet af Boxer, og der er fremlagt dokumentation, som underbygger de anførte tal. Der er dog enkelte mangler omkring mobil-tv. Boxers ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således underkriteriet på ikke helt udmærket vis, og Nævnet tildeler Boxer 17 point. 3. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration Nævnet vurderer, at investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration er meget velbeskrevet og dokumenteret med baggrund i undersøgelser i det danske marked samt erfaringer i det svenske marked. Der er dog enkelte mangler relateret til mobil-tv. Boxers ansøgning opfylder således underkriteriet på stort set udmærket vis, og Nævnet tildeler Boxer 18 point. 2. delkriterium Om ansøgningen sandsynliggør en tilstrækkelig indtjening til at dække investeringer og omkostninger, herunder graden af positiv økonomi i forretningsplanen 1. underkriterium Hvor godt forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er underbygget.

16 Forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er udmærket underbygget for DVB-T. Der er mindre erfaring og dermed også fremlagt mere overfladisk dokumentation vedrørende DVB-H og web-tv. Eftersom disse forhold udgør en væsentlig del af indtægtssiden i forretningsplanen, så udgør dette en risiko for en tilstrækkelig indtjening til at dække investeringer og omkostninger, herunder graden af positiv økonomi i forretningsplanen. Boxers ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder mange elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Boxer 15 points. 2. underkriterium Graden af positivt økonomisk resultat i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital) Nævnet vurderer, at når det økonomiske resultat i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital) i forretningsplanen sammenholdes med de usikkerheder, som er anført i forhold til DVB-H og web-tv, er de samlede forventninger til økonomien positive, men følsomme for øvrige usikkerheder. Positiv økonomi opnås relativt sent. Der er en stor profilering mod mobil-tv og web-tv hvor usikkerheden omkring ARPU, markedsstørrelse, forretningsmodel og teknisk løsning er størst. Boxers ansøgning opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder en del elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Boxer 14 points.

17 DDTV 1. Delkriterium Om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår og herunder de fastlagte minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. 1. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af dækning og service level Nævnet vurderer, at DDTV har fremlagt en teknisk meget veldokumenteret plan for valg af teknologi og etablering af den nødvendige dækning for DVB-T. De tekniske beskrivelser er veldokumenterede, velbegrundede og vurderes at være af høj kvalitet. DDTV viser erfaring med implementering, test og drift af MPEG-4 baseret DTT. Der er dog anført et antal væsentlige forudsætninger i forhold til etableringen af den nødvendige dækning. I forhold til investeringer og driftsomkostninger er der ikke i tilstrækkelig grad fremlagt underbyggende dokumentation. I forhold til DVB-H vurderes, at ansøgers beregnede dækning er væsentlig overestimeret. Investeringerne for at opnå den beregnede dækning vurderes derfor ikke som værende dokumenteret på tilstrækkelig vis. Derudover vurderes, at der er en risiko for komplikationer forårsaget af valget af hierarkisk modulation 1 for MUX 6, som kan ramme både DVB-T og DVB- H, hvilket kan medvirke til at forsinke indførelsen af DVB-T og/eller DVB-H på MUX 6 med de yderligere omkostninger dette evt. kan medføre. DDTVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler DDTV 11 points. 2. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing, kryptering Nævnet vurderer, at ansøgningen relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing og kryptering er teknisk meget veldokumenteret, og nogenlunde dokumenteret i forhold til processer, 1 Med henblik på at udsende både DVB-T og DVB-H i samme MUX

18 men mangelfuld i forhold til underbyggende dokumentation af investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester. DDTVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder nogle elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler DDTV 12 points. 3. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration Nævnet vurderer, at forholdene relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration er velbeskrevet, men mangelfuld i forhold til underbyggende dokumentation. DDTVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder nogle elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler DDTV 12 points. 2. Delkriterium Om ansøgning sandsynliggør en tilstrækkelig indtjening til at dække investeringer og omkostninger, herunder graden af positiv økonomi i forretningsplanen 1. Underkriterium Hvor godt forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er underbygget. Nævnet vurderer, at forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er velunderbygget for DVB-T med basis i markedsundersøgelser i det danske marked. På indtægtssiden er der ikke stor risiko i forhold til DVB-H, eftersom dette bliver etableret i samarbejde med partnere. I den generelle markedsudvikling som ligger til grund for estimatet af ansøgers forventede markedsandel er tv over fiber (IPTV og analog) estimeret til at have nul kunder i hele tilladelsesperioden. Dette vurderes at resultere i en mindre overestimering af egne markedsandele. DDTVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således stort set underkriteriet på udmærket vis, og Nævnet tildeler DDTV 18 point.

19 Underkriterium Graden af positivt økonomisk resultat i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital) Nævnet vurderer, at de økonomiske resultater i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital), som er anført i forretningsplanen, er tilstrækkelige til at give en sund forretning med relevant margin, og der opnås en tidlig positiv økonomi. DDTVs ansøgning opfylder således underkriteriet på udmærket vis, og Nævnet tildeler DDTV 20 point.

20 Danmarks TV 1. Delkriterium Om ansøgningen indeholder en realistisk forventning til de investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner som er nødvendige for at leve op til tilladelsens vilkår og herunder de fastlagte minimumskrav til gatekeepers distributionsvirksomhed mv. 1. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af dækning og service level Nævnet vurderer, at Danmarks TV har fremlagt en teknisk veldokumenteret plan for valg af teknologi og etablering af den nødvendige dækning. I forhold til DVB-H vurderes det, at den løsning, som er beskrevet for dækning, ikke er tilstrækkelig I forhold til DVB-H vurderes det, at den løsning, som er beskrevet for dækning ikke er tilstrækkelig i forhold til, hvad Nævnet anser for at være forretningsmæssig nødvendigt, dvs. indendørs modtagelse med håndholdte terminaler. Derudover vurderes, at der er en risiko for komplikationer forårsaget af valget af hierarkisk modulation 2 for MUX 6, som kan ramme både DVB-T og DVB-H, hvilket kan medvirke til at forsinke indførelsen af DVB-T og/eller DVB-H på MUX 6 med de yderligere omkostninger dette evt. kan medføre. Danmarks TVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder mange elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Danmarks TV 15 points. 2. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing, kryptering Nævnet vurderer, at investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af tjenester i form af indhold, støttesystemer, billing, kryptering er nogenlunde underbygget og beskrevet. Der er dog mangler omkring underbyggende dokumentation for omkostninger til kanalindhold. 2 Med henblik på at udsende både DVB-T og DVB-H i samme MUX

21 Danmarks TVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder mange elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Danmarks TV 15 points. 3. Underkriterium Investeringer, driftsomkostninger og øvrige dispositioner relateret til etablering af markedsføring, kundeservice, salg og administration Nævnet vurderer, at Danmarks TVs ansøgning indeholder begrænset underbyggende dokumentation for omkostninger relateret til markedsføring, kundeservice, salg og administration. Danmarks TVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder nogle elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Danmarks TV 12 points. 2. Delkriterium Om ansøgningen sandsynliggør en tilstrækkelig indtjening til at dække investeringer og omkostninger, herunder graden af positiv økonomi i forretningsplanen 1. Underkriterium Hvor godt forretningsplanens væsentligste elementer på indtægtssiden er underbygget. Nævnet vurderer, at indtægtssiden i Danmarks TVs forretningsplan er rimelig underbygget i forhold til DVB-T. Dog fremgår det ikke klart, hvilke forventninger ansøger har til de konkurrerende teknologier i tilladelsesperioden, og hvordan dette påvirker markedsandele og priser. Forretningsplanen er mindre underbygget i forhold til DVB-H og web-tv, men disse tjenester er ikke bærende for forretningens samlede økonomi og udgør dermed ingen væsentlig risiko. Danmarks TVs ansøgning og den foreliggende dokumentation opfylder således ikke underkriteriet på udmærket vis, men indeholder mange elementer, der kan tillægges positiv betydning, og Nævnet tildeler Danmarks TV 16 point. 2. Underkriterium

22 Graden af positivt økonomisk resultat i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital) Nævnet vurderer, at de økonomiske resultater i form af PBT (resultat før skat) samt ROIC (afkast på investeret kapital), som er anført i forretningsplanen, er tilstrækkelige til at give en sund forretning med relevant margin, og der opnås en tidlig positiv økonomi. Danmarks TVs ansøgning opfylder således underkriteriet på udmærket vis, og Nævnet tildeler Danmarks TV 20 point. Radio- og tv-nævnets afgørelse Den samlede bedømmelse i forhold til de tre evalueringskriterier giver følgende resultat: Boxer TV A/S Danmarks Digital TV Danmarks TV A/S A/S Konkurrence pct. Programudbud pct. Forudsætninger og kompetence 25 pct. Vægtede points 17 12,75 14,25 Afrundede points Radio- og tv-nævnet vil herefter udstede tilladelse til Boxer TV A/S som gatekeeper.

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008

TILLADELSE TIL BOXER TV A/S. København den 4. april 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TILLADELSE TIL BOXER TV A/S København den 4. april 2008 Tilladelse til Boxer TV A/S til distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Kulturministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om Radio- og tvnævnets udbud af jordbaserede

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Bilag 1.1: Forretningsplan Template

Bilag 1.1: Forretningsplan Template Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

8. marts Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 8. marts 2016 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Att.: adm. direktør Ulf Lund Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3395 4200 slke@slke.dk

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen

29. august 2014. Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K. Att: adm. Direktør Steen Ulf Jensen 29. august 2014 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1004 København K Radio- og tv-nævnet Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334 Att: adm. Direktør

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk

Senest mandag den 12. februar kl. 12.00 på e-mail julhaa@mediesekretariatet.dk EMBEDSMANDSUDVALGET FOR DIGITALT TV København den 6. februar 2007 Høring af sekretariatsudkast til rapport fra Embedsmandsudvalget vedrørende udbud af digitalt tv Mediesekretariatets første udkast til

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S' henvendelse om kanaludskiftninger Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr.: 2014-002802 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 18. december 2013 Sagsnr.: 2013-021914 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Ulf Lund 7. maj 2015 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Ulf Lund Boxer TV

Læs mere

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder

1. Radio- og tv-nævnet udbyder ved skønhedskonkurrence til en gatekeeper minimum fire jordbaserede digitale tvsendemuligheder 2007-Bekendtgørelse Model A: Gatekeeper får alle sendemuligheder Model B: DigiTV beholder én sendemulighed Bemærkninger Kapitel 1. Udbudsgenstand Kapitel 1. Udbudsgenstand 1. Radio- og tv-nævnet udbyder

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler

Tilsynssag vedr. Boxers forpligtelser om high-pay kanaler Den 15. maj 2017 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postboks 118 1014 København K Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk CVR 34072191 Att.:

Læs mere

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006

NOTAT. Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen. Den 25. oktober 2006 MEDIESSEKRETARIATET NOTAT Den 25. oktober 2006 Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen Digitalt tv - oplæg til drøftelse med branchen...1 1. Forudsætninger for DTT i Danmark...1 Antal sendemuligheder

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Radio- og tv-nævnet 27. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8

NOTAT. Kommenteret høringsnotat om MUX 8 NOTAT Medier 28. maj 2014 Kommenteret høringsnotat om MUX 8 Det følger af medieaftalen for 2012-2014, at det ottende digitale tvsendenet skal udbydes til en kommerciel distributør til mere digitalt tv,

Læs mere

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006

I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej Odense C. København den 10. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET I/S DIGI-TV Att. Lars Esben Hansen TV 2 DTT A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 10. januar 2006 Tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og billedprogrammer ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Nabolands-tv i dansk digitalt tv

Nabolands-tv i dansk digitalt tv Nabolands-tv i dansk digitalt tv Eri k No r d a h l Sv e n d s e n Mediesekretariatet, Styrelsen för Bibliotek og Medier DTT i Danmark Distributionen af tv digitaliseres på alle platforme. På satellit

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2

Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Bilag 5 Dato November 2015 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. Udskillelse af leverandører ved overgang til fase 2 Til Udvikling af nye, innovative løsninger til optimal anvendelse af ressourcer i

Læs mere

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1

4. februar Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 4. februar 2015 Kommenteret høringsnotat om modeller for distributionen af radiokanaler i den fremtidige, kommercielle DAB-blok 1 Kulturstyrelsen udsendte den 16. december 2014 en høring over modeller

Læs mere

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu?

Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Ordregivers beskrivelse af evalueringsmetoden hvad gør man nu? Anders Birkelund Nielsen Overblik Kort om tildeling og evalueringsmetode Eksempler på evalueringsmodeller Kort om C-6/15 TNS Dimarso NV KFST

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen

Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010. Advokat Andreas Christensen Dansk Forening for Udbudsret Medlemsmøde den 14. september 2010 Advokat Andreas Christensen side 2 Prækvalifikation Prækvalifikation Underretning af ansøgere Ordregivers begrundelse vedrørende manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005

9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden Aalborg. København den 22. august 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Radio Ellekær 2.Aalborg Kommune Trangetvej 14 Borgmesterens Forvaltning 9330 Dronninglund Postboks 462 Boulevarden 13 9100 Aalborg København den 22. august 2005 Klage fra Radio Ellekær

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende

1) Pointtildeling (forudsætninger) 2) Det danske tv-marked 3) De enkelte ansøgere konkurrencemæssige betænkeligheder (uden kompenserende 14-03-2008 MES 4/0102-0400-0074/75/76 /VU Evaluering af de konkurrencemæssige forhold KONKURRENCESTYRELSEN Indledning Bedømmelsen af de konkurrencemæssige forhold foregår ved hjælp af en såkaldt skønhedskonkurrence.

Læs mere

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 15. december 2016 Radio- og tv-nævnet Evalueringsrapport om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025209 (Poul Holm, Trine H. Garde) 24. juli 2012 K E N D E L S E cbrain A/S (selv) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen

Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver. 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen Evalueringsrapport Udbud af Pleje- og overvågningsopgaver m.v. omfattet af servicelovens 41, 83, 84, 95 og 97 i Aalborg Kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen EU-udbud nr. 2016/S 074-128459 Den 3. juni

Læs mere

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Evalueringsrapporten om Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T)

Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) Bilag 8: Dækningsberegninger (DVB-T) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...2 3 Grundlag for dækningsberegninger...3 4 Beregnet dækningsgrad...4 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN

KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen EVALUERINGSRAPPORT KULTURELT UDBUD AF INDVENDIG DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF CLUB DANMARK HALLEN DATO: 28.10.2016 Sags nr. 2016-0083970 Evalueringsrapport

Læs mere

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid.

Klage fra UTV over afslag på forøget sendetid. MEDIESEKRETARIATET 1. UTV Århus 2. Århus kommunes Fritids- og Aarhus Universitet Kulturforvaltning Willemoesgade 15 Vestergade 55, Postboks 619 8200 Århus N 8100 Århus C København den 24. februar 2005

Læs mere

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H)

Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) Bilag 9: Dækningsberegninger (DVB-H) 2 Indholdsfortegnelse 1 Sammendrag...2 2 Forudsætninger i udbuddet...3 3 Grundlag for dækningsberegninger...4 4 Beregnet dækningsgrad...5 1 Sammendrag Udsendelse af

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby

Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, København V. Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby RADIO- OG TV-NÆVNET Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V Udsættelse af opstartsfrist på kanal 40 Holeby I henhold til SBS TV A/S programtilladelse af 2. oktober 2006, skulle

Læs mere

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning

Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ansøgning Danmarks Digital TVs DTT ANSØGNING - BILAG TIL SKEMAET 1. ANSØGNING I UDBUDSMATERIALET forretningsplan TELENORS ERFARING OG KOMPETENCE KONKURRENCEFREMMENDE TILTAG indleveret

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

København den 22. januar 2004

København den 22. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Lokalradioforeningen Max FM 2.Storradionævnet for v/ Stig Hartvig Nielsen Kronjylland/Djursland Hovedvejen 17, Kousted Kulturel Forvaltning 8900 Randers Laksetorvet 8900 Randers København

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Klimatilpasningspartnerskabet (1) Dokumenttype Bilag 5 Dato Maj 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER

Læs mere

Regeringens Medieaftaleoplæg for

Regeringens Medieaftaleoplæg for Regeringens Medieaftaleoplæg for 2007-2010 Temaer Udbygning af digitalt tv Udbygning af digital radio Etablering af en Public Service Fond Privatisering af TV 2 DR Medielicens KODA/Gramex Digitalt tv er

Læs mere

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD

Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD 1 Region Syddanmarks EPJ-Udbud EPJ SYD EPJ SYD Dagsorden: 1. Velkommen 2. Præsentationsrunde 3. Rammer for udbuddet 4. Tidsplan 5. Overblik særlige forhold vedr. udbudsmaterialet 6. Spørgsmål-svar-processen

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1

Fordelingen af sendetid i region Hovedstaden i MUX 1 19. december 2014 Sendesamvirket Hovedstaden Christiania TV Vesterbro Lokal TV Sendt til: reipuert@mail.dk andreasbennetzen@gmail.com johannes@uptv.dk Radio- og tv-nævnet Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig,

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1

Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Tilladelse til ikkekommercielt tv i MUX 1 Felter markeret med * skal udfyldes. Vedhæftede bilag må højst fylde 15 MB i alt. CPR-nummer Fornavn (inkl. mellemnavn) Efternavn Vejnavn, nummer Evt. c/o adresse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5

UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 5 Dato Juni 2014 Bilag 5 er i sin helhed et mindstekrav. UDSKILLELSE AF LEVE- RANDØRER VED OVER- GANG TIL FASE 2 BILAG 5 UDSKILLELSE AF LEVERANDØRER VED

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere