Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. Direkte tlf.: Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal (bekendtgørelsen). I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet herved den fjerde jordbaserede FM-radiokanal. Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence med et priselement. Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside /radio/fm-4/udbud. Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til konkurrencen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 28. februar 2011 kl Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af konkurrencen fredag den 8. april 2011 og vil herefter udstede tilladelse til vinderen. For en ordens skyld tager Radio- og tv-nævnet forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet. Udbuddet kan aflyses af Nævnet inden fristen for indgivelse af ansøgninger, ligesom Nævnet kan aflyse udbuddet efter ansøgningsfristen, hvis der ikke er fremkommet egnede ansøgninger. Nævnet tager endvidere forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt. Nævnet kan ifølge bekendtgørelsens 7, stk. 3, desuden foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ UDBUDSMATERIALET BAGGRUND ANSØGNINGSPROCEDURE NÆVNETS VURDERING AF ANSØGNINGERNE TILLADELSESVILKÅR IKRAFTTRÆDELSE M.V TIDSPLAN OG SPROG TIDSPLAN FOR UDBUDDET NOTIFIKATION SPROG ANSØGNING ANSØGNINGSPROCEDURE INDHOLD AF ANSØGNING Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Kontaktperson Ejerforhold Ledelsesforhold Plan for driften Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Plan for driften Den planlagte virksomhed Budget og redegørelse for den planlagte programvirksomhed Oplysninger om kompetencer Bud på det samlede tilskud Beskrivelse af og tilsagn om programmer m.v Struktur for minimumskrav og skønhedskriterier vedr. programplaner m.v Nyheds- og aktualitetsredaktion Programmer med værter med holdninger/værdier Nyhedsprogrammer udover minimumskravet Innovation Interaktion med lyttere Tilgængeliggørelse Talentudvikling Formidling af kulturprogrammer Debatprogrammer Formidling af musik...23

3 Bankgaranti ANSØGNINGSFORM OG -FRIST M.V ÆNDRINGER, UDSÆTTELSE AF FRIST FOR ANSØGNINGER, UDSÆTTELSE AF NÆVNETS AFGØRELSE SAMT AFLYSNING AF UDBUDDET ANDET BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE MODTAGELSE AF ANSØGNINGERNE VURDERING AF ANSØGNINGERNE Pointskala Plan for driften Delkriterium a) Planens kvalitet og realisme Delkriterium b) Budgettets kvalitet og realisme Delkriterium c) Ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og kompetencer Størrelsen på det samlede tilskud Tilsagn om programplaner m.v. (skønhedskriterier) Nyheds- og aktualitetsredaktion Programmer med værter med holdninger/værdier Nyhedsprogrammer udover minimumskravet Innovation Interaktion med lyttere Tilgængeliggørelse Talentudvikling Formidling af kulturprogrammer Debatprogrammer Formidling af musik Bedømmelse OFFENTLIGHED UDSTEDELSE AF TILLADELSE OG TILLADELSESPERIODE TILLADELSESVILKÅR PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Ændringsmuligheder Ansøgning om ændring af den konkrete opfyldelsesmåde Andre ændringer Nævnets påbud om ændringer ØKONOMI, SAMARBEJDE M.V Anden virksomhed Public service-puljen PROGRAMINDHOLD Minimumkrav om programindhold m.v Minimumskrav i henhold til 3, stk Minimumskrav jf. bekendtgørelsens 3, stk Skønhedskriterierne, jf. bekendtgørelsens Reklame og sponsorering m.v BEREDSKABSMEDDELELSER... 52

4 OPDELING AF SENDEFLADEN DAB Digital programvirksomhed Betaling for DAB-kapacitet DAB-informationskampagne TILSKUDSGRUNDLAGET, HERUNDER OPGØRELSE AF RIMELIGT OVERSKUD M.V. SAMT TILBAGEBETALING Rimelig fortjeneste og produktudvikling Overførsel til følgende år Overskydende fortjeneste Misligholdelse FRISTER FOR PROGRAMVIRKSOMHEDEN Påbegyndelse af programvirksomheden Indholdsmæssige frister for programvirksomheden Minimumskrav Skønhedskriterier/tilladelseshavers tilsagn OVERDRAGELSE/SALG AF TILLADELSEN OPHØR AF TILLADELSEN ÆNDRING AF SENDEMULIGHEDER OG SIGNALER SENDERETTIGHEDER, FREKVENSTILLADELSE M.V SENDERETTIGHEDER TIL FM4-SENDENETTET Beskrivelse af senderettighederne Beskyttelse af senderettighederne Database over senderettigheder til egne beregninger FREKVENSTILLADELSE Tilladelsen Tilbagekaldelse eller ændringer af frekvenstilladelsen FREKVENSAFGIFT TEKNISKE FORHOLD I ØVRIGT TILSYN OG SANKTIONER TILSYN MED PROGRAMVIRKSOMHEDEN M.V Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger Redegørelse, regnskab og opgørelse af tilskudsgrundlag m.v Sanktioner TILSYN MED OVERHOLDELSE AF FREKVENSLOVGIVNINGEN REGULATORISKE FORHOLD GÆLDENDE LOVGIVNING OPLYSNINGER OM FORHOLD OG TILTAG, DER KAN HAVE/FÅ BETYDNING FOR TILLADELSESHAVER SPØRGSMÅL OG SUPPLERENDE INFORMATION SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET ÆNDRINGER OG SUPPLERENDE INFORMATION ANDET... 72

5 TILLADELSENS UDLØB BILAG... 73

6 Resumé Nærværende afsnit indeholder et resumé af det samlede udbudsmateriales detaljerede beskrivelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem resuméet og de detaljerede beskrivelser i de følgende afsnit er det de detaljerede beskrivelser, der gælder Udbudsmaterialet Den fjerde jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en skønhedskonkurrence med et priselement. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, som skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v., herunder en bankgaranti, der er krævet. I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger vil ske. Afsnittet indeholder oplysninger om evalueringskriterierne og den indbyrdes vægtning af evalueringskriterierne, herunder oplysninger om de pointskalaer, som Nævnet vil anvende ved bedømmelsen af ansøgningerne i forhold til de enkelte evalueringskriterier. I nærværende afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om baggrund/grundlag for udbuddet, ansøgningsproceduren (herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde), evaluering (dvs. Radio- og tvnævnets vurdering af ansøgningerne) samt tilladelsesvilkår Baggrund Det fremgår af den mediepolitiske aftale for , at hensigten med udbuddet af FM4, på samme måde som TV 2 har givet DR konkurrence på public service-tv til gavn for de danske seere, er, at der også på radioområdet skal findes et alternativ til DR hvad angår public service-radio. På baggrund af forslag fra FM4-udvalget besluttede partierne bag den mediepolitiske aftale for at udbyde en radio med en nyheds-/taleprofil som den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, idet minimumskravet for andelen af kulturprogrammer blev fastsat til 14 pct. af den samlede programflade.

7 - 7 - Hensigten hermed er ifølge tillægsaftale af 9. september 2010 til den mediepolitiske aftale for om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM at skabe en bredt appellerende og nyskabende nyhedsog tale-radio, der blander nyheder, aktualitet, kultur og debat med journalistisk og formidlingsmæssig kvalitet, nye fortælleformer og programgenrer, hvori der stilles særlige krav om markante værter, høj grad af lytterinddragelse, satire og en bred repræsentation af musikgenrer. I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lov nr af 8. december 2010, har kulturministeren udstedt bekendtgørelse nr. 5. af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal. Tilladelse kan ikke meddeles DR. DR må heller ikke levere programindhold til kanalen eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. Med tilladelsen følger både ret og pligt til i digital form at paralleludsende de programmer, der sendes analogt. Dette skal ske i DAB-blok 2, hvor den kommende tilladelseshaver får rådighed over 144 kbit/s. Programvirksomheden skal påbegyndes fuldt ud med 24 timer i døgnet fra og med den 1. november 2011, dog med de undtagelser, der i henhold til bekendtgørelsen gælder for nogle programformer og krav, idet fristen for opfyldelse af nærmere angivne krav er 6-18 måneder fra programvirksomhedens start Ansøgningsprocedure I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold. I perioden fra offentliggørelsen af nærværende udbudsmateriale og frem til mandag den 14. februar 2011 kl vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil løbende blive offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå heraf. Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål inden for en uge. Det forventes, at de spørgsmål, der er

8 - 8 - stillet den 14. februar 2011, senest er besvaret mandag den 21. februar Spørgsmål stillet efter den 14. februar 2011 kl vil ikke blive besvaret. Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og tvnævnet v/ Styrelsen for Bibliotek og Medier på eller med anbefalet post til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. Spørgsmål, udbud FM4. Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet og/eller til IT- og Telestyrelsen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 28. februar 2011 kl Ansøgere skal senest samtidig med ansøgningen stille en bankgaranti på kr. 5 mio. Ansøgere skal bl.a. i ansøgningen: redegøre for ansøgers økonomiske forhold fremlægge en plan for driften dækkende tilladelsesperioden afgive et bud på størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden redegøre for og afgive tilsagn om ansøgers fremtidige programvirksomhed m.v. Ansøger kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen. Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan ifølge bekendtgørelsens 7, stk. 3, desuden foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. Hvis Nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristen for ansøgninger, træffer Nævnet afgørelse om evt. udskydelse af fristen. Der henvises i det hele til udbudsmaterialets punkt 4.4 for oplysninger om det pågældende forhold. Al information fra Radio- og tv-nævnet herom vil ske på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel

9 - 9 - aflysning, ændring af vilkår samt evt. udskydelse af dato for Nævnets afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk Nævnets vurdering af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet indledningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men Nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. I henhold til bekendtgørelsen kan Nævnet afvise unormalt lave bud efter en forudgående høring af den pågældende ansøger. Nævnet vil derfor ved sin vurdering af ansøgningerne bl.a. tage stilling til, om der eventuelt er bud på tilskudsbeløbet, der anses at være unormalt lave. Ansøgere, der anses at have afgivet et unormalt lavt bud, vil få mulighed for at udtale sig herom, forinden beslutning om eventuel afvisning træffes. Se nærmere herom i afsnit 5.2. Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 4.1 herom. På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger Nævnet vil udstede tilladelse til. Ved Nævnets vurdering af hvilken af ansøgerne, der vil være bedst egnet til at drive den fjerde jordbaserede FMradiokanal, vægter kvaliteten og realismen i ansøgerens plan for driften 35 pct. Størrelsen af det samlede tilskud, ansøger tilbyder at kunne drive kanalen for, vægter 25 pct. Endelig vægter indholdet af de tilbudte programmer m.v. 40 pct. I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes Nævnet vil foretage evalueringen.

10 Tilladelsesvilkår Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med tilladelsen, med mindre Radio- og tv-nævnet forinden har godkendt ændringer i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser herom. Vilkårene er nærmere beskrevet i afsnit 8. Tilladelseshaver skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-kanal. Reklamer må ikke indgå i programvirksomheden, og tilladelseshaver må ikke sælge sendetiden. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, dvs. et givet program skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. Tilladelseshaver har pligt til i digital form at paralleludsende de programmer, der udsendes analogt, og at afholde udgifter til såvel analog som digital distribution. Hvis der træffes politisk beslutning om at slukke for de analoge FM-signaler, overgår forpligtelsen til udsendelse af programmer i henhold til kravene i tilladelsen til udsendelse i digital form, som udgangspunkt til DAB. Skulle det på et tidspunkt i tilladelsesperioden blive politisk besluttet at indføre en anden teknologi end DAB, kan det kræves, at udsendelse af programmer sker ved hjælp af denne anden teknologi. Tilladelseshaver har ikke i denne forbindelse krav på økonomisk eller anden kompensation. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende en public service-redegørelse og et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af resultat, idet Nævnet i denne forbindelse skal godkende tilladelseshavers opgørelse af rimelig fortjeneste, eventuelt afkast på grund af produktudvikling og overførsel af eventuelt overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår. På baggrund af opgørelsen træffes afgørelse om tilbagebetaling af eventuelt overskud ved virksomheden. Hvis tilladelseshaver ikke opfylder sine programforpligtelser m.v. skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4. Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal public serviceredegørelse, regnskab og opgørelse af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt overskud m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen/inddragelsen. Evt. for meget udbetalt tilskud, herunder tilbagebetaling efter opgørelse af rimeligt overskud og eventuelt afkast på grund af produktudvikling, skal tilbagebetales senest samtidig med indsen-

11 delse af regnskabet. Hvis tilladelseshaver ikke har opfyldt sine programforpligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4. Tilladelseshaver skal påbegynde programvirksomheden og sende 24 timer i døgnet fra den 1. november 2011, idet der dog er elementer i programfladen, der først skal tilbydes senere, se nærmere herom i afsnit Ikrafttrædelse m.v. Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse på udstedelsesdatoen for perioden frem til og med 31. oktober IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til IT- og Telestyrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven samt regler udstedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen.

12 Tidsplan og sprog 3.1. Tidsplan for udbuddet Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan: Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Mandag den 14. februar 2011 kl. 12:00 Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. ændring af udbudsmateriale 2011 Mandag den 21. februar Frist for indlevering af ansøgninger Mandag den 28. februar 2011 kl. 12:00 Frist for indlevering af bankgaranti Mandag den 28. februar 2011 kl. 12:00 Offentliggørelse af ansøgere Senest mandag den 7. marts 2011 Radio- og tv-nævnets forventede behandling af Tirsdag den 5. april 2011 ansøgninger Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder Fredag den 8. april 2011 Forventet udstedelse af programtilladelse Umiddelbart efter fredag den 8. april 2011 Ansøgninger, der modtages efter mandag den 28. februar kl , vil blive afvist Notifikation Det oplyses, at der er indledt en notifikationssag for EU-Kommissionen. Det forventes, at Kommissionen tager stilling i sagen inden den 5. april Hvis sagen giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet og/eller de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, vil dette blive oplyst på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, www. bibliotekogmedier.dk/medie-omraadet/radio/fm-4/udbud. Ændringer, foranlediget af Kommissionens behandling af sagen, der måtte komme efter den 28. februar 2011, vil blive oplyst til ansøgernes kontaktpersoner, ligesom eventuelle spørgsmål fra Radio- og tv-nævnet som følge af ændringerne vil blive stilet til ansøgernes kontaktpersoner. Radio- og tv-nævnet tager forbehold for, at notifikationssagen kan medføre at udbuddet udskydes eller aflyses. Meddelelse herom vil blive givet på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og, hvis beslutning om ud-

13 skydelse eller aflysning træffes efter 28. februar 2011, til ansøgernes kontaktpersoner Sprog Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, bankgaranti, øvrige dokumenter samt spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) og/eller engelsk. Svar på spørgsmål og al kommunikation fra Nævnet vil ligeledes være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede vil der blive udarbejdet en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmaterialet, som vil blive offentliggjort samtidig med udbudsmaterialet. Manglende overholdelse af kravet om, at ansøgningen som hovedregel skal være udformet på dansk, vil medføre, at ansøgningen afvises.

14 Ansøgning 4.1. Ansøgningsprocedure Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Ved ansøgning skal formularen Ansøgning, jf. bilag 1, anvendes. Formularen kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Såfremt den fortrykte formular ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der er foretaget ændringer i den fortrykte tekst i formularen, vil ansøgningen blive afvist. Med indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger vilkårene for udbuddet, jf. 6, stk. 2, i bekendtgørelsen. I nærværende afsnit beskrives hvilke oplysninger og tilsagn, der stilles krav om, at ansøgningen indeholder, og hvilke oplysninger m.v., ansøger frit kan vælge at give. Nævnet vil afvise ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold Indhold af ansøgning Ansøgningsformularen indeholder en række skemaer, der skal udfyldes: 1.1. Oplysninger om ansøger 1.2. Budget og redegørelse 1.3. Oplysninger om ressourcer og kompetencer 1.4. Tilskud 1.5. Tilsagn om programmer m.v. En del af oplysningerne kan gives i form af bilag til besvarelser i skemaerne. Der skal herudover indsendes relevant dokumentation for de i ansøgningsformularen angivne oplysninger. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

15 Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal tillige gives. Ansøger skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-kanal. Ifølge bekendtgørelsens 1, stk. 3, kan tilladelsen ikke meddeles DR. DR må således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden eller i virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden Kontaktperson Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, telefonnummer og -adresse skal gives i ansøgningen. Radio- og tv-nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen Ejerforhold I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af ansøger og deres respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse på ansøgeren. Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct. Herudover skal der redegøres for, hvorledes den i henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 6, forudsatte adskillelse af den selvstændige juridiske enhed fra ejerkredsens andre selskaber og lignende er sikret. Eventuelle ejeraftaler for alle leddene skal vedlægges ansøgningen. Ansøgers vedtægter og udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) skal vedlægges, såfremt ansøger er registreret hos styrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) Ledelsesforhold For så vidt angår ledelsesforhold skal der gives oplysninger om ansøgers ledelse i form af bestyrelsens og/eller den ansvarlige ledelses sammensæt-

16 ning (med angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør ansøgers ledelse). Der skal herunder afgives oplysninger om tegningsberettigelsen, ligesom dette skal dokumenteres Plan for driften Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Til brug for vurderingen af den økonomiske realisme af ansøgers plan for driften skal ansøger beskrive forventet kapitalbehov i forhold til opfyldelse af tilladelsens krav og forpligtelser. Ansøger skal endvidere dokumentere, hvordan det forventede kapitalbehov dækkes. Herudover skal ansøger dokumentere, hvordan eventuelt yderligere kapitalbehov, forårsaget af uventet omkostningsudvikling eller andre risici, dækkes Plan for driften Ansøgers plan for driften skal dække hele tilladelsesperioden på otte år. Oplysningerne heri vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit 5.2. Planen for driften skal, jf. bekendtgørelsens 8, som minimum indeholde: Budget Redegørelse for kompetencer Planen for driften skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse med bilag Den planlagte virksomhed Planen skal indeholde en redegørelse for strategiske og operationelle kunderettede funktioner samt generelle virksomhedsfunktioner. Det skal beskrives, hvordan ansøger etablerer, opretholder og udvikler de funktioner, som er nødvendige for, at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier, herunder tilsagn om programmer m.v. Kunde-/lytterrettede funktioner Ved kunde-/lytterrettede funktioner og relationer tænkes primært på funktioner rettet mod og relationer til lytterne, idet der dog kan være andre kunder, eksempelvis sponsorer. Strategiske funktioner

17 Udvikling af markedsstrategi Udvikling af indhold, platforme, funktioner og tjenester Udvikling af ressourcer og faciliteter (studier, netværk, ekspertise) Udvikling af supply chain (underleverandører, aftagere, partnere) Operationelle funktioner Kunde-/lytterrelationer Drift og leverance af tjenester Drift af støttesystemer, ressourcer og faciliteter Styring af supply chain-relationer Generelle virksomhedsfunktioner Strategisk virksomhedsplanlægning Finansiel planlægning og drift Brand management, markeds-/lytterundersøgelser, markedsføring Personaleledelse Håndtering af eksterne relationer og interessenter Forskning, udvikling og teknologi Disaster recovery, sikkerhed Kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring, organisationsudvikling Planen skal være dækkende og fuldt afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen Budget og redegørelse for den planlagte programvirksomhed Budgettet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 6 og 7. Økonomiske forhold vedrørende aktiviteter omfattet af 1, stk. 7, skal specificeres særskilt. Budgettet skal være fuldt dækkende og afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen; Oplysninger om indtægter: - Tilskud - Øvrige specificerede indtægter Oplysninger om omkostninger inklusive udvikling og produktion af programmer, distributionsformer, markedsføring, administration, rettighedsbetalinger etc. Oplysninger om kapitalbehov Oplysninger om afkast

18 Budgettet skal fremsendes i PDF-format og i Excel-format og struktureres i overensstemmelse med bilag 1.2. I forbindelse med budgettet skal der udarbejdes en risikovurdering samt en beskrivelse af, hvordan der etableres nødvendige sikkerhedsmarginer og reserver for at sikre, at ansøger kan overholde krav og øvrige kriterier inden for det variationsområde, risikovurderingen beskriver for indtægter og omkostninger. Endvidere skal det så detaljeret som muligt fremgå af budgettet, hvilke ressourcer og udgifter, der medgår til opfyldelse af minimumskravene, jf. bekendtgørelsens 3, og de tilsagn, ansøger giver, jf. kriterierne i 10. I det omfang, det er muligt, bør budgettet opdeles, således at de budgetterede omkostninger m.v. vedrørende de enkelte elementer i bekendtgørelsens 3 og 10 fremgår Oplysninger om kompetencer Ansøger skal i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 4, redegøre for sine kompetencer i relation til programplanerne m.v. I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumentation for kompetencer. Redegørelse for kompetencer: Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed Anden dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed Dokumentationen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.3. Der kan foretages tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur. Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 7, kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer. Dette kan f.eks. være underleverandører eller andre enheder i koncernen. I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at DR i henhold til bekendtgørelsens 1,

19 stk. 3, ikke må levere programindhold til kanalen, eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. For at dokumentere erfaring, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4, skal ansøgningen beskrive konkrete referencer og erfaringer med radiovirksomhed og hver reference skal indeholde følgende elementer: Virksomhedens navn og CVR-nr. Årsberetninger for virksomheden (vedlægges) Beskrivelse af det tidsrum, hvor ansøger har været involveret i virksomheden Beskrivelse af virksomhedens samlede markedsområde Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder For at dokumentere andre kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed m.v. skal ansøgningen indeholde en opsummering af de analyser, som ansøger lægger til grund. Det skal også af opsummeringen fremgå, hvornår analyserne og baggrundsmaterialet for analyserne er produceret. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den samlede ledelse samt deres erfaring og kompetencer. Ansøgningen skal indeholde en organisationsbeskrivelse samt beskrivelse af nødvendige kompetencer og ressourcevolumen indenfor de enkelte dele af organisationen. Oplysninger om kompetencer skal være fuldt ud dækkende og afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen, og skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse med bilag 1.3. Udskiftning af ledelse, nøglemedarbejdere og/eller underleverandører angivet i ansøgningen kan ske på samme vilkår og efter samme fremgangsmåde, som fremgår af afsnit nedenfor Bud på det samlede tilskud Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden. Buddet kan maksimalt udgøre 800 mio. kr. Ansøger skal i planen for

20 driften oplyse fordelingen af tilskuddet over tilladelsesperiodens otte år, idet der maksimalt kan udbetales 100 mio. kr. som tilskud i et enkelt år. Tilskuddet bliver ikke reguleret for inflation eller andre forhold, hvilket betyder, at ansøger selv skal tage højde for den estimerede prisudvikling i hele tilladelsesperioden. Oversigt over buddet på det samlede tilskud skal struktureres i overensstemmelse med bilag Beskrivelse af og tilsagn om programmer m.v. Ansøgningen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.5. Der kan ikke tages forbehold i skemaet, idet ansøgerne i konkurrence med hinanden vil blive vurderet af Radio- og tv-nævnet bl.a. i relation til det fremtidige programindhold m.v. Tilsagnene vil derfor indgå som krav i den tilladelse, som Nævnet udsteder til vinderen af konkurrencen Struktur for minimumskrav og skønhedskriterier vedr. programplaner m.v. I udbuddet skelnes mellem minimumskrav til programvirksomheden og de tilsagn om programindhold m.v., som ansøgerne giver i deres ansøgninger. Minimumskravene, der fremgår af bekendtgørelsens 3, er grundlæggende krav, som vil gælde, uanset hvem der får tilladelsen, og som ansøgere forpligter sig til at overholde blot ved indsendelse af ansøgningen. Det betyder, at der ikke skal gives særlige tilsagn herom i ansøgningen, og at også minimumskravenes opfyldelsesmåde, der er beskrevet i 5, skal følges af den kommende tilladelseshaver. Der kan derfor heller ikke ved Nævnets vurdering af ansøgninger opnås point for tilsagn om opfyldelse af minimumskravene til programvirksomheden, herunder i henhold til den beskrevne opfyldelsesmåde. Opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelsesmåden, skal dog indgå i ansøgningen, idet de hermed forbundne kompetencer, ressourcer og udgifter skal fremgå af planen for driften. Minimumskravene vil således indgå ved Nævnets vurdering af planens kvalitet og realisme, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 1. De programplaner, som ansøgerne i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 6, skal redegøre for, fremgår af 9 med en uddybning og præcisering af de nærmere krav til redegørelsen i 10. Ansøgere kan således vælge, om

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l

BIBLIOTEK OG MEDIER. ~ sryrelsln For~ lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV. Tilsagn om tilskud i 2009 og 2010 i MUX l ~ sryrelsln For~ BIBLIOTEK OG MEDIER lvgaderummet (Lorry) Bogtrykkervej 25, st. th. 2400 København NV Radio- og tv-nævnet 22. oktober 2009 Sagsnr: LDT20.2009-0241 ith@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten,

1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, RADIO- OG TV-NÆVNET 1.Foreningen for Lokal-TV 2. Lokalradio- og fjernsynsnævnet for Nordi Sønderborg og omegn borg, Augustenborg, Sydals, Gråsten, Kamillevænget 8 Sundeved, Broager og Sønderborg 5270 Odense

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere