Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. Direkte tlf.: Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 5 af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal (bekendtgørelsen). I henhold til 1 i bekendtgørelsen udbyder Radio- og tv-nævnet herved den fjerde jordbaserede FM-radiokanal. Radio- og tv-nævnet tildeler programtilladelsen efter en skønhedskonkurrence med et priselement. Det samlede udbudsmateriale kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside /radio/fm-4/udbud. Radio- og tv-nævnet indkalder hermed ansøgninger til konkurrencen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 28. februar 2011 kl Radio- og tv-nævnet forventer at offentliggøre vinderen af konkurrencen fredag den 8. april 2011 og vil herefter udstede tilladelse til vinderen. For en ordens skyld tager Radio- og tv-nævnet forbehold for en eventuel aflysning af udbuddet. Udbuddet kan aflyses af Nævnet inden fristen for indgivelse af ansøgninger, ligesom Nævnet kan aflyse udbuddet efter ansøgningsfristen, hvis der ikke er fremkommet egnede ansøgninger. Nævnet tager endvidere forbehold for eventuelle ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt. Nævnet kan ifølge bekendtgørelsens 7, stk. 3, desuden foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. EAN: CVR: H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ UDBUDSMATERIALET BAGGRUND ANSØGNINGSPROCEDURE NÆVNETS VURDERING AF ANSØGNINGERNE TILLADELSESVILKÅR IKRAFTTRÆDELSE M.V TIDSPLAN OG SPROG TIDSPLAN FOR UDBUDDET NOTIFIKATION SPROG ANSØGNING ANSØGNINGSPROCEDURE INDHOLD AF ANSØGNING Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Kontaktperson Ejerforhold Ledelsesforhold Plan for driften Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Plan for driften Den planlagte virksomhed Budget og redegørelse for den planlagte programvirksomhed Oplysninger om kompetencer Bud på det samlede tilskud Beskrivelse af og tilsagn om programmer m.v Struktur for minimumskrav og skønhedskriterier vedr. programplaner m.v Nyheds- og aktualitetsredaktion Programmer med værter med holdninger/værdier Nyhedsprogrammer udover minimumskravet Innovation Interaktion med lyttere Tilgængeliggørelse Talentudvikling Formidling af kulturprogrammer Debatprogrammer Formidling af musik...23

3 Bankgaranti ANSØGNINGSFORM OG -FRIST M.V ÆNDRINGER, UDSÆTTELSE AF FRIST FOR ANSØGNINGER, UDSÆTTELSE AF NÆVNETS AFGØRELSE SAMT AFLYSNING AF UDBUDDET ANDET BEHANDLING AF ANSØGNINGERNE MODTAGELSE AF ANSØGNINGERNE VURDERING AF ANSØGNINGERNE Pointskala Plan for driften Delkriterium a) Planens kvalitet og realisme Delkriterium b) Budgettets kvalitet og realisme Delkriterium c) Ledelsesmæssige og medarbejdermæssige ressourcer og kompetencer Størrelsen på det samlede tilskud Tilsagn om programplaner m.v. (skønhedskriterier) Nyheds- og aktualitetsredaktion Programmer med værter med holdninger/værdier Nyhedsprogrammer udover minimumskravet Innovation Interaktion med lyttere Tilgængeliggørelse Talentudvikling Formidling af kulturprogrammer Debatprogrammer Formidling af musik Bedømmelse OFFENTLIGHED UDSTEDELSE AF TILLADELSE OG TILLADELSESPERIODE TILLADELSESVILKÅR PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Ændringsmuligheder Ansøgning om ændring af den konkrete opfyldelsesmåde Andre ændringer Nævnets påbud om ændringer ØKONOMI, SAMARBEJDE M.V Anden virksomhed Public service-puljen PROGRAMINDHOLD Minimumkrav om programindhold m.v Minimumskrav i henhold til 3, stk Minimumskrav jf. bekendtgørelsens 3, stk Skønhedskriterierne, jf. bekendtgørelsens Reklame og sponsorering m.v BEREDSKABSMEDDELELSER... 52

4 OPDELING AF SENDEFLADEN DAB Digital programvirksomhed Betaling for DAB-kapacitet DAB-informationskampagne TILSKUDSGRUNDLAGET, HERUNDER OPGØRELSE AF RIMELIGT OVERSKUD M.V. SAMT TILBAGEBETALING Rimelig fortjeneste og produktudvikling Overførsel til følgende år Overskydende fortjeneste Misligholdelse FRISTER FOR PROGRAMVIRKSOMHEDEN Påbegyndelse af programvirksomheden Indholdsmæssige frister for programvirksomheden Minimumskrav Skønhedskriterier/tilladelseshavers tilsagn OVERDRAGELSE/SALG AF TILLADELSEN OPHØR AF TILLADELSEN ÆNDRING AF SENDEMULIGHEDER OG SIGNALER SENDERETTIGHEDER, FREKVENSTILLADELSE M.V SENDERETTIGHEDER TIL FM4-SENDENETTET Beskrivelse af senderettighederne Beskyttelse af senderettighederne Database over senderettigheder til egne beregninger FREKVENSTILLADELSE Tilladelsen Tilbagekaldelse eller ændringer af frekvenstilladelsen FREKVENSAFGIFT TEKNISKE FORHOLD I ØVRIGT TILSYN OG SANKTIONER TILSYN MED PROGRAMVIRKSOMHEDEN M.V Opbevaringspligt og afgivelse af oplysninger Redegørelse, regnskab og opgørelse af tilskudsgrundlag m.v Sanktioner TILSYN MED OVERHOLDELSE AF FREKVENSLOVGIVNINGEN REGULATORISKE FORHOLD GÆLDENDE LOVGIVNING OPLYSNINGER OM FORHOLD OG TILTAG, DER KAN HAVE/FÅ BETYDNING FOR TILLADELSESHAVER SPØRGSMÅL OG SUPPLERENDE INFORMATION SPØRGSMÅL TIL UDBUDSMATERIALET ÆNDRINGER OG SUPPLERENDE INFORMATION ANDET... 72

5 TILLADELSENS UDLØB BILAG... 73

6 Resumé Nærværende afsnit indeholder et resumé af det samlede udbudsmateriales detaljerede beskrivelser. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem resuméet og de detaljerede beskrivelser i de følgende afsnit er det de detaljerede beskrivelser, der gælder Udbudsmaterialet Den fjerde jordbaserede FM-radiokanal udbydes ved en skønhedskonkurrence med et priselement. Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning, som skal udformes i overensstemmelse med det i udbudsmaterialet angivne og skal indeholde den dokumentation og de oplysninger m.v., herunder en bankgaranti, der er krævet. I afsnit 5.2. er beskrevet, hvorledes Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de indkomne ansøgninger vil ske. Afsnittet indeholder oplysninger om evalueringskriterierne og den indbyrdes vægtning af evalueringskriterierne, herunder oplysninger om de pointskalaer, som Nævnet vil anvende ved bedømmelsen af ansøgningerne i forhold til de enkelte evalueringskriterier. I nærværende afsnit repeteres kort indholdet af de følgende afsnit om baggrund/grundlag for udbuddet, ansøgningsproceduren (herunder hvilke oplysninger ansøgninger skal indeholde), evaluering (dvs. Radio- og tvnævnets vurdering af ansøgningerne) samt tilladelsesvilkår Baggrund Det fremgår af den mediepolitiske aftale for , at hensigten med udbuddet af FM4, på samme måde som TV 2 har givet DR konkurrence på public service-tv til gavn for de danske seere, er, at der også på radioområdet skal findes et alternativ til DR hvad angår public service-radio. På baggrund af forslag fra FM4-udvalget besluttede partierne bag den mediepolitiske aftale for at udbyde en radio med en nyheds-/taleprofil som den fjerde landsdækkende FM-radiokanal, idet minimumskravet for andelen af kulturprogrammer blev fastsat til 14 pct. af den samlede programflade.

7 - 7 - Hensigten hermed er ifølge tillægsaftale af 9. september 2010 til den mediepolitiske aftale for om valg af programprofil for den fjerde landsdækkende FM at skabe en bredt appellerende og nyskabende nyhedsog tale-radio, der blander nyheder, aktualitet, kultur og debat med journalistisk og formidlingsmæssig kvalitet, nye fortælleformer og programgenrer, hvori der stilles særlige krav om markante værter, høj grad af lytterinddragelse, satire og en bred repræsentation af musikgenrer. I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lov nr af 8. december 2010, har kulturministeren udstedt bekendtgørelse nr. 5. af 5. januar 2011 om udbud af den fjerde FM-kanal. Tilladelse kan ikke meddeles DR. DR må heller ikke levere programindhold til kanalen eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. Med tilladelsen følger både ret og pligt til i digital form at paralleludsende de programmer, der sendes analogt. Dette skal ske i DAB-blok 2, hvor den kommende tilladelseshaver får rådighed over 144 kbit/s. Programvirksomheden skal påbegyndes fuldt ud med 24 timer i døgnet fra og med den 1. november 2011, dog med de undtagelser, der i henhold til bekendtgørelsen gælder for nogle programformer og krav, idet fristen for opfyldelse af nærmere angivne krav er 6-18 måneder fra programvirksomhedens start Ansøgningsprocedure I afsnit 4 er beskrevet såvel ansøgningsprocedure som krav til ansøgningernes form og indhold. I perioden fra offentliggørelsen af nærværende udbudsmateriale og frem til mandag den 14. februar 2011 kl vil der være mulighed for at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmålene og svarene herpå vil løbende blive offentliggjort på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Spørgsmålene offentliggøres i anonymiseret form, således at spørgerens identitet ikke eksplicit vil fremgå heraf. Radio- og tv-nævnet vil som udgangspunkt bestræbe sig på at besvare de stillede spørgsmål inden for en uge. Det forventes, at de spørgsmål, der er

8 - 8 - stillet den 14. februar 2011, senest er besvaret mandag den 21. februar Spørgsmål stillet efter den 14. februar 2011 kl vil ikke blive besvaret. Det understreges, at alle spørgsmål skal stilles skriftligt til Radio- og tvnævnet v/ Styrelsen for Bibliotek og Medier på eller med anbefalet post til Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, mrk. Spørgsmål, udbud FM4. Der kan ikke stilles spørgsmål direkte til Kulturministeriet og/eller til IT- og Telestyrelsen. Ansøgninger skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 28. februar 2011 kl Ansøgere skal senest samtidig med ansøgningen stille en bankgaranti på kr. 5 mio. Ansøgere skal bl.a. i ansøgningen: redegøre for ansøgers økonomiske forhold fremlægge en plan for driften dækkende tilladelsesperioden afgive et bud på størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden redegøre for og afgive tilsagn om ansøgers fremtidige programvirksomhed m.v. Ansøger kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen. Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for ansøgninger at aflyse udbuddet. Nævnet er endvidere berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. Nævnet kan ifølge bekendtgørelsens 7, stk. 3, desuden foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Endelig tages forbehold for fejl i udbudsmaterialet. Hvis Nævnet foretager ændringer i udbudsmaterialet inden fristen for ansøgninger, træffer Nævnet afgørelse om evt. udskydelse af fristen. Der henvises i det hele til udbudsmaterialets punkt 4.4 for oplysninger om det pågældende forhold. Al information fra Radio- og tv-nævnet herom vil ske på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Efter ansøgningsfristens udløb vil en eventuel

9 - 9 - aflysning, ændring af vilkår samt evt. udskydelse af dato for Nævnets afgørelse eller lignende tillige blive meddelt ansøgernes kontaktpersoner direkte. Udbudsprocessen, herunder spørgsmål og svar, ansøgninger og øvrige dokumenter og kommunikation, vil som udgangspunkt foregå på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede er et resumé af udbudsmaterialet oversat til engelsk Nævnets vurdering af ansøgningerne Ved modtagelse af ansøgningerne foretager Radio- og tv-nævnet indledningsvis en gennemgang af, om ansøgningerne indeholder de i udbudsmaterialet krævede oplysninger. Nævnet vil herefter hurtigst muligt kontakte ansøgerne med henblik på eventuel præcisering af uklare forhold i de afgivne oplysninger. Der vil som udgangspunkt ikke i den forbindelse være mulighed for at supplere de indsendte oplysninger, men Nævnet kan inden for rammerne af ligebehandlingsprincippet tillige anmode om supplerende oplysninger med henblik på afklaring af forhold, der allerede er beskrevet i ansøgningen. Nævnet kan dog ikke i denne forbindelse stille spørgsmål eller anmode om supplering af oplysninger, der angår grundlæggende elementer i ansøgningen. I henhold til bekendtgørelsen kan Nævnet afvise unormalt lave bud efter en forudgående høring af den pågældende ansøger. Nævnet vil derfor ved sin vurdering af ansøgningerne bl.a. tage stilling til, om der eventuelt er bud på tilskudsbeløbet, der anses at være unormalt lave. Ansøgere, der anses at have afgivet et unormalt lavt bud, vil få mulighed for at udtale sig herom, forinden beslutning om eventuel afvisning træffes. Se nærmere herom i afsnit 5.2. Ansøgninger, der ikke indeholder de i nærværende udbudsmateriale krævede minimumsoplysninger, vil blive afvist af Radio- og tv-nævnet. Se afsnit 4.1 herom. På baggrund af en vurdering af ansøgningerne afgøres det, hvilken ansøger Nævnet vil udstede tilladelse til. Ved Nævnets vurdering af hvilken af ansøgerne, der vil være bedst egnet til at drive den fjerde jordbaserede FMradiokanal, vægter kvaliteten og realismen i ansøgerens plan for driften 35 pct. Størrelsen af det samlede tilskud, ansøger tilbyder at kunne drive kanalen for, vægter 25 pct. Endelig vægter indholdet af de tilbudte programmer m.v. 40 pct. I afsnit 5.2. er det nærmere beskrevet, hvorledes Nævnet vil foretage evalueringen.

10 Tilladelsesvilkår Tilladelseshavers virksomhed skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med tilladelsen, med mindre Radio- og tv-nævnet forinden har godkendt ændringer i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser herom. Vilkårene er nærmere beskrevet i afsnit 8. Tilladelseshaver skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-kanal. Reklamer må ikke indgå i programvirksomheden, og tilladelseshaver må ikke sælge sendetiden. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, dvs. et givet program skal udsendes samtidig i hele tilladelseshavers sendeområde. Tilladelseshaver har pligt til i digital form at paralleludsende de programmer, der udsendes analogt, og at afholde udgifter til såvel analog som digital distribution. Hvis der træffes politisk beslutning om at slukke for de analoge FM-signaler, overgår forpligtelsen til udsendelse af programmer i henhold til kravene i tilladelsen til udsendelse i digital form, som udgangspunkt til DAB. Skulle det på et tidspunkt i tilladelsesperioden blive politisk besluttet at indføre en anden teknologi end DAB, kan det kræves, at udsendelse af programmer sker ved hjælp af denne anden teknologi. Tilladelseshaver har ikke i denne forbindelse krav på økonomisk eller anden kompensation. Tilladelseshaver skal hvert år senest den 1. maj indsende en public service-redegørelse og et selvstændigt årsregnskab for kanalen med opgørelse af resultat, idet Nævnet i denne forbindelse skal godkende tilladelseshavers opgørelse af rimelig fortjeneste, eventuelt afkast på grund af produktudvikling og overførsel af eventuelt overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår. På baggrund af opgørelsen træffes afgørelse om tilbagebetaling af eventuelt overskud ved virksomheden. Hvis tilladelseshaver ikke opfylder sine programforpligtelser m.v. skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4. Såfremt tilladelsen tilbageleveres/inddrages, skal public serviceredegørelse, regnskab og opgørelse af tilskudsgrundlaget, herunder opgørelse af rimeligt overskud m.v., jf. bekendtgørelsens bilag 4, indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen/inddragelsen. Evt. for meget udbetalt tilskud, herunder tilbagebetaling efter opgørelse af rimeligt overskud og eventuelt afkast på grund af produktudvikling, skal tilbagebetales senest samtidig med indsen-

11 delse af regnskabet. Hvis tilladelseshaver ikke har opfyldt sine programforpligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser tillagt 15 pct., jf. bekendtgørelsens bilag 4. Tilladelseshaver skal påbegynde programvirksomheden og sende 24 timer i døgnet fra den 1. november 2011, idet der dog er elementer i programfladen, der først skal tilbydes senere, se nærmere herom i afsnit Ikrafttrædelse m.v. Tilladelsen udstedes med ikrafttrædelse på udstedelsesdatoen for perioden frem til og med 31. oktober IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse på tilladelseshavers anmodning. Der skal til IT- og Telestyrelsen betales en årlig frekvensafgift for frekvenstilladelsen. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i tilladelsen og reglerne i radio- og fjernsynsloven samt regler udstedt i medfør af radio- og fjernsynsloven. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af vilkårene i frekvenstilladelsen og reglerne i frekvenslovgivningen.

12 Tidsplan og sprog 3.1. Tidsplan for udbuddet Processen ved udbuddet forventes at følge nedenstående tidsplan: Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet Mandag den 14. februar 2011 kl. 12:00 Frist for besvarelse af spørgsmål samt evt. ændring af udbudsmateriale 2011 Mandag den 21. februar Frist for indlevering af ansøgninger Mandag den 28. februar 2011 kl. 12:00 Frist for indlevering af bankgaranti Mandag den 28. februar 2011 kl. 12:00 Offentliggørelse af ansøgere Senest mandag den 7. marts 2011 Radio- og tv-nævnets forventede behandling af Tirsdag den 5. april 2011 ansøgninger Forventet offentliggørelse af udbuddets vinder Fredag den 8. april 2011 Forventet udstedelse af programtilladelse Umiddelbart efter fredag den 8. april 2011 Ansøgninger, der modtages efter mandag den 28. februar kl , vil blive afvist Notifikation Det oplyses, at der er indledt en notifikationssag for EU-Kommissionen. Det forventes, at Kommissionen tager stilling i sagen inden den 5. april Hvis sagen giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet og/eller de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, vil dette blive oplyst på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside, www. bibliotekogmedier.dk/medie-omraadet/radio/fm-4/udbud. Ændringer, foranlediget af Kommissionens behandling af sagen, der måtte komme efter den 28. februar 2011, vil blive oplyst til ansøgernes kontaktpersoner, ligesom eventuelle spørgsmål fra Radio- og tv-nævnet som følge af ændringerne vil blive stilet til ansøgernes kontaktpersoner. Radio- og tv-nævnet tager forbehold for, at notifikationssagen kan medføre at udbuddet udskydes eller aflyses. Meddelelse herom vil blive givet på Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside og, hvis beslutning om ud-

13 skydelse eller aflysning træffes efter 28. februar 2011, til ansøgernes kontaktpersoner Sprog Al kommunikation og korrespondance vil under hele udbudsprocessen foregå på dansk. Det vil sige, at eksempelvis ansøgninger, bankgaranti, øvrige dokumenter samt spørgsmål skal være udformet på dansk. Det vil dog være muligt for ansøgerne, udover de obligatoriske oplysninger på dansk, at indgive supplerende informationer om tekniske detaljer og lignende på andre skandinaviske sprog (norsk, svensk) og/eller engelsk. Svar på spørgsmål og al kommunikation fra Nævnet vil ligeledes være udformet på dansk. Af hensyn til eventuelle udenlandske interesserede vil der blive udarbejdet en uforbindende engelsk oversættelse af resumé af udbudsmaterialet, som vil blive offentliggjort samtidig med udbudsmaterialet. Manglende overholdelse af kravet om, at ansøgningen som hovedregel skal være udformet på dansk, vil medføre, at ansøgningen afvises.

14 Ansøgning 4.1. Ansøgningsprocedure Deltagelse i udbuddet sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Ved ansøgning skal formularen Ansøgning, jf. bilag 1, anvendes. Formularen kan downloades fra Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Såfremt den fortrykte formular ikke er anvendt ved ansøgningen, eller der er foretaget ændringer i den fortrykte tekst i formularen, vil ansøgningen blive afvist. Med indgivelse af ansøgningen accepterer ansøger vilkårene for udbuddet, jf. 6, stk. 2, i bekendtgørelsen. I nærværende afsnit beskrives hvilke oplysninger og tilsagn, der stilles krav om, at ansøgningen indeholder, og hvilke oplysninger m.v., ansøger frit kan vælge at give. Nævnet vil afvise ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger. Nævnet vil dog ikke afvise ansøgninger, der alene har uvæsentlige mangler, eksempelvis formelle mangler, der er uden betydning for ansøgningens indhold Indhold af ansøgning Ansøgningsformularen indeholder en række skemaer, der skal udfyldes: 1.1. Oplysninger om ansøger 1.2. Budget og redegørelse 1.3. Oplysninger om ressourcer og kompetencer 1.4. Tilskud 1.5. Tilsagn om programmer m.v. En del af oplysningerne kan gives i form af bilag til besvarelser i skemaerne. Der skal herudover indsendes relevant dokumentation for de i ansøgningsformularen angivne oplysninger. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

15 Oplysninger om ansøger Ansøgers navn, adresse og hjemsted Ansøgers navn, adresse, hjemsted samt identifikationsnummer (for danske ansøgeres vedkommende CVR-nummer) skal oplyses. Oplysninger om det navn, ansøger som radiostation påtænker at markedsføre sig under, skal tillige gives. Ansøger skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-kanal. Ifølge bekendtgørelsens 1, stk. 3, kan tilladelsen ikke meddeles DR. DR må således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden eller i virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden Kontaktperson Oplysninger om ansøgers kontaktperson med navn, adresse, telefonnummer og -adresse skal gives i ansøgningen. Radio- og tv-nævnet vil rette al korrespondance til ansøger til kontaktpersonen Ejerforhold I redegørelsen for ejerforhold skal oplyses alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af ansøger og deres respektive ejerandele i ansøger. Ved angivelsen af ejerforhold skal angivelsen af ejere gå så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for at fastslå, hvem der i givet fald har kontrollen over eller bestemmende indflydelse på ansøgeren. Ejerandelene i de forskellige led skal angives i pct. Herudover skal der redegøres for, hvorledes den i henhold til bekendtgørelsens 1, stk. 6, forudsatte adskillelse af den selvstændige juridiske enhed fra ejerkredsens andre selskaber og lignende er sikret. Eventuelle ejeraftaler for alle leddene skal vedlægges ansøgningen. Ansøgers vedtægter og udskrift i form af fuldstændig rapport fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) skal vedlægges, såfremt ansøger er registreret hos styrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) Ledelsesforhold For så vidt angår ledelsesforhold skal der gives oplysninger om ansøgers ledelse i form af bestyrelsens og/eller den ansvarlige ledelses sammensæt-

16 ning (med angivelse af navn og adresse på de personer, som udgør ansøgers ledelse). Der skal herunder afgives oplysninger om tegningsberettigelsen, ligesom dette skal dokumenteres Plan for driften Oplysninger om ansøgers økonomiske forhold Til brug for vurderingen af den økonomiske realisme af ansøgers plan for driften skal ansøger beskrive forventet kapitalbehov i forhold til opfyldelse af tilladelsens krav og forpligtelser. Ansøger skal endvidere dokumentere, hvordan det forventede kapitalbehov dækkes. Herudover skal ansøger dokumentere, hvordan eventuelt yderligere kapitalbehov, forårsaget af uventet omkostningsudvikling eller andre risici, dækkes Plan for driften Ansøgers plan for driften skal dække hele tilladelsesperioden på otte år. Oplysningerne heri vil indgå i bedømmelsen af ansøgningen, jf. afsnit 5.2. Planen for driften skal, jf. bekendtgørelsens 8, som minimum indeholde: Budget Redegørelse for kompetencer Planen for driften skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse med bilag Den planlagte virksomhed Planen skal indeholde en redegørelse for strategiske og operationelle kunderettede funktioner samt generelle virksomhedsfunktioner. Det skal beskrives, hvordan ansøger etablerer, opretholder og udvikler de funktioner, som er nødvendige for, at ansøger kan opfylde minimumskrav og øvrige kriterier, herunder tilsagn om programmer m.v. Kunde-/lytterrettede funktioner Ved kunde-/lytterrettede funktioner og relationer tænkes primært på funktioner rettet mod og relationer til lytterne, idet der dog kan være andre kunder, eksempelvis sponsorer. Strategiske funktioner

17 Udvikling af markedsstrategi Udvikling af indhold, platforme, funktioner og tjenester Udvikling af ressourcer og faciliteter (studier, netværk, ekspertise) Udvikling af supply chain (underleverandører, aftagere, partnere) Operationelle funktioner Kunde-/lytterrelationer Drift og leverance af tjenester Drift af støttesystemer, ressourcer og faciliteter Styring af supply chain-relationer Generelle virksomhedsfunktioner Strategisk virksomhedsplanlægning Finansiel planlægning og drift Brand management, markeds-/lytterundersøgelser, markedsføring Personaleledelse Håndtering af eksterne relationer og interessenter Forskning, udvikling og teknologi Disaster recovery, sikkerhed Kvalitetsledelse, procesudvikling, processikring, organisationsudvikling Planen skal være dækkende og fuldt afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen Budget og redegørelse for den planlagte programvirksomhed Budgettet skal dække alle virksomhedens aktiviteter, jf. bekendtgørelsens 1, stk. 6 og 7. Økonomiske forhold vedrørende aktiviteter omfattet af 1, stk. 7, skal specificeres særskilt. Budgettet skal være fuldt dækkende og afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen; Oplysninger om indtægter: - Tilskud - Øvrige specificerede indtægter Oplysninger om omkostninger inklusive udvikling og produktion af programmer, distributionsformer, markedsføring, administration, rettighedsbetalinger etc. Oplysninger om kapitalbehov Oplysninger om afkast

18 Budgettet skal fremsendes i PDF-format og i Excel-format og struktureres i overensstemmelse med bilag 1.2. I forbindelse med budgettet skal der udarbejdes en risikovurdering samt en beskrivelse af, hvordan der etableres nødvendige sikkerhedsmarginer og reserver for at sikre, at ansøger kan overholde krav og øvrige kriterier inden for det variationsområde, risikovurderingen beskriver for indtægter og omkostninger. Endvidere skal det så detaljeret som muligt fremgå af budgettet, hvilke ressourcer og udgifter, der medgår til opfyldelse af minimumskravene, jf. bekendtgørelsens 3, og de tilsagn, ansøger giver, jf. kriterierne i 10. I det omfang, det er muligt, bør budgettet opdeles, således at de budgetterede omkostninger m.v. vedrørende de enkelte elementer i bekendtgørelsens 3 og 10 fremgår Oplysninger om kompetencer Ansøger skal i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 4, redegøre for sine kompetencer i relation til programplanerne m.v. I redegørelsen kan indgå dokumenterede erfaringer eller anden dokumentation for kompetencer. Redegørelse for kompetencer: Dokumentation for erfaring med radiovirksomhed Anden dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed Dokumentationen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.3. Der kan foretages tilføjelser for væsentlige forhold, som ikke kan dækkes af den i bilaget anbefalede struktur. Det bemærkes, at ansøger i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 7, kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer. Dette kan f.eks. være underleverandører eller andre enheder i koncernen. I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer og kompetencer m.v., der skal indgå i vurderingen af tilbuddet. Dette kan ske ved fremlæggelse af erklæringer eller anden form for dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i hele tilladelsesperioden. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at DR i henhold til bekendtgørelsens 1,

19 stk. 3, ikke må levere programindhold til kanalen, eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. For at dokumentere erfaring, jf. bekendtgørelsens 8, stk. 4, skal ansøgningen beskrive konkrete referencer og erfaringer med radiovirksomhed og hver reference skal indeholde følgende elementer: Virksomhedens navn og CVR-nr. Årsberetninger for virksomheden (vedlægges) Beskrivelse af det tidsrum, hvor ansøger har været involveret i virksomheden Beskrivelse af virksomhedens samlede markedsområde Beskrivelse af ansøgers konkrete kompetenceskabende aktiviteter i virksomheden i forhold til redaktionelle, økonomiske og tekniske fagområder For at dokumentere andre kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed m.v. skal ansøgningen indeholde en opsummering af de analyser, som ansøger lægger til grund. Det skal også af opsummeringen fremgå, hvornår analyserne og baggrundsmaterialet for analyserne er produceret. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den samlede ledelse samt deres erfaring og kompetencer. Ansøgningen skal indeholde en organisationsbeskrivelse samt beskrivelse af nødvendige kompetencer og ressourcevolumen indenfor de enkelte dele af organisationen. Oplysninger om kompetencer skal være fuldt ud dækkende og afklarende i forhold til de minimumskrav og skønhedskriterier, som indgår i bekendtgørelsen, og skal beskrives og dokumenteres i overensstemmelse med bilag 1.3. Udskiftning af ledelse, nøglemedarbejdere og/eller underleverandører angivet i ansøgningen kan ske på samme vilkår og efter samme fremgangsmåde, som fremgår af afsnit nedenfor Bud på det samlede tilskud Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden. Buddet kan maksimalt udgøre 800 mio. kr. Ansøger skal i planen for

20 driften oplyse fordelingen af tilskuddet over tilladelsesperiodens otte år, idet der maksimalt kan udbetales 100 mio. kr. som tilskud i et enkelt år. Tilskuddet bliver ikke reguleret for inflation eller andre forhold, hvilket betyder, at ansøger selv skal tage højde for den estimerede prisudvikling i hele tilladelsesperioden. Oversigt over buddet på det samlede tilskud skal struktureres i overensstemmelse med bilag Beskrivelse af og tilsagn om programmer m.v. Ansøgningen skal struktureres i overensstemmelse med bilag 1.5. Der kan ikke tages forbehold i skemaet, idet ansøgerne i konkurrence med hinanden vil blive vurderet af Radio- og tv-nævnet bl.a. i relation til det fremtidige programindhold m.v. Tilsagnene vil derfor indgå som krav i den tilladelse, som Nævnet udsteder til vinderen af konkurrencen Struktur for minimumskrav og skønhedskriterier vedr. programplaner m.v. I udbuddet skelnes mellem minimumskrav til programvirksomheden og de tilsagn om programindhold m.v., som ansøgerne giver i deres ansøgninger. Minimumskravene, der fremgår af bekendtgørelsens 3, er grundlæggende krav, som vil gælde, uanset hvem der får tilladelsen, og som ansøgere forpligter sig til at overholde blot ved indsendelse af ansøgningen. Det betyder, at der ikke skal gives særlige tilsagn herom i ansøgningen, og at også minimumskravenes opfyldelsesmåde, der er beskrevet i 5, skal følges af den kommende tilladelseshaver. Der kan derfor heller ikke ved Nævnets vurdering af ansøgninger opnås point for tilsagn om opfyldelse af minimumskravene til programvirksomheden, herunder i henhold til den beskrevne opfyldelsesmåde. Opfyldelse af minimumskravene, herunder opfyldelsesmåden, skal dog indgå i ansøgningen, idet de hermed forbundne kompetencer, ressourcer og udgifter skal fremgå af planen for driften. Minimumskravene vil således indgå ved Nævnets vurdering af planens kvalitet og realisme, jf. bekendtgørelsens 12, stk. 1, nr. 1. De programplaner, som ansøgerne i henhold til bekendtgørelsens 8, stk. 6, skal redegøre for, fremgår af 9 med en uddybning og præcisering af de nærmere krav til redegørelsen i 10. Ansøgere kan således vælge, om

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen. Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Udbudsmaterialet er ajourført 9. februar 2015 som følge af genoptagelsen af udbuddet Radio- og tv-nævnet 4. december 2014 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal RADIO- OG TV-NÆVNET 29. marts 2010 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3335 Radio- og tv-nævnets udbud af den sjette jordbaserede FMradiokanal Kulturministeriet

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnets udbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Radio- og tv-nævnet 25. marts 2014 Sagsnr. 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Kulturministeren har udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder

Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Bilag 1: Ansøgning 1 Bilag 1: Ansøgning Radio- og tv-nævnets udbud af landsdækkende, jordbaserede digitale sendemuligheder Oplysninger i ansøgningen bedes følge rækkefølgen som nedenfor angivet. Det bedes

Læs mere

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3

Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 23. august 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@slks.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 www.slks.dk Radio- og tv-nævnets genudbud af tilladelser til DAB-blok 3 Kulturministeriet

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed Radio- og tv-nævnet 4. januar 2017 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til kommerciel lokalradiovirksomhed

Læs mere

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation.

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

radio i DAB-blok 1 Det samlede udbudsmateriale kan hentes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Jette Fievé Chefkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 33 jfi@slks.dk www.slks.dk Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til distribution af digital radio i DAB-blok 1

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet

I/S DIGI-TV. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk rtv@kulturstyrelsen.dk. Radio- og tv-nævnet I/S DIGI-TV Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Forlængelse af tilladelse til I/S DIGI-TV til distribution af lyd- og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder

København den 27. marts 2008. Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder København den 27. marts 2008 Radio- og tv-nævnets evaluering af ansøgninger om jordbaserede digitale tv-sendemuligheder Grundlag I henhold til 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1287 af 8. november 2007 om

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989

Kravspecifikation. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk EAN: 5798000793989 Kravspecifikation (Kravspecifikation vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende økonomiske og mediefaglige konsulentvurderinger til brug for behandling af ansøgninger i innovationspuljen,

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv.

Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. 11 juni 2007 Beslutningspapir tiltrådt af partierne bag medieaftale 2007-2010 d. 11. juni 2007 - Retningslinier for udbud af digitalt tv mv. A: Overordnet fordeling af digitale tv-sendemuligheder Der er

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz

Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene MHz og MHz Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 Bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz I medfør af 8, stk.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere