Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi. lokale økonomi. Betænkning. Betænkning 1491 Betænkning 1491"

Transkript

1 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale lokale Folkekirkens økonomi økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken den Betænkning lokale økonomi fra Udvalget i folkekirken om den Betænkning lokale økonomi fra Udvalget i folkekirken om Sammenfatning den lokale økonomi i folkekirken Sammenfatning Sammenfatning Kirkeministeriet Sammenfatning - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007 Kirkeministeriet - August 2007

2 Betænkning 1491 Folkekirkens lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken Kirkeministeriet - August 2007

3 Betænkning 1491 Folkekirkens lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken Udgivet af Kirkeministeriet august 2007 Tryk: Herrmann & Fischer ISBN

4 Indhold 1. Indledning Udvalgets kommissorium Udvalgets sammensætning Udvalgets arbejde Sammenfatning Udviklingen i den lokale økonomi Medlemsprocent og kirkeskatteprocent Folkekirkens samlede økonomi Folkekirkens lokale økonomi En omkostningsbevidst folkekirke Administration Effektivt indkøb Energibesparelser Personale Ændring af den lokale organisering Samarbejde om det kirkelige liv Medlemmernes folkekirke Sognestrukturen Målsætning og prioritering Bedre anvendelse af ressourcerne Medlemmerne og kirken Kirken som arbejdsplads Stillingernes indhold Menighedsrådet som arbejdsgiver Uddannelses- og kursusbehov Ledelsesopgaven Økonomistyring i sogn og provsti Styrkelse af økonomistyringen Opstillingsmødet som generalforsamling Kirkegårdsdrift Disponering, budget og regnskab Kirkekassernes udgifter Kontoplan og budget- og regnskabsskemaer Disponeringsregler Kirke- og præstegårdskapitaler og stiftslån IT-anvendelse Udvalgets anbefalinger og forslag Udviklingen i den lokale økonomi

5 3.1. Folkekirkens samlede økonomi Den lokale økonomi De lokale kasser Udviklingen i samlede udgifter Udviklingen i kassebeholdning og gæld Udviklingen i driftsudgifterne Udviklingen i anlægsinvesteringerne Udviklingen i indtægter ekskl. kirkeskat og tilskud Udviklingen i den lokale kirkeskat Udgiftsprofil for De lokale kassers driftsudgifter Et medlemsperspektiv på udgifterne Hovedtyper af lokale kasser Sammenfatning En omkostningsbevidst folkekirke Administrative opgaver Økonomiforvaltning Administrative fællesskaber Lønudbetaling Effektivt indkøb Anvendelse af indkøbsaftaler Anlægs- og renoveringsarbejder Energibesparelser Samarbejde om personaleressourcer Samarbejde om stillinger Koordinering af fridag Inddragelse af frivillige Samarbejde om personalerådgivning Dialogskabende budgetværktøj Ændring af den lokale organisering Samarbejde om det kirkelige liv Medlemmernes folkekirke Sognestrukturen Sognestruktur og udgifter En fremtidig sognestruktur Kirkedistrikter Målsætning og prioritering Målsætning i folkekirken i dag Hidtidige erfaringer med målsætninger Målsætninger som grundlag for prioritering

6 5.3. Bedre anvendelse af ressourcerne Gudstjenester i sognene Præstens arbejdsopgaver Fordelingen af præstestillinger Kirkebygningerne Samarbejde og differentiering Samarbejde med andre parter Medlemmerne og kirken Medlemmernes brug af kirken Menighedens deltagelse Kirkens betjening af medlemmerne Kirken som arbejdsplads Stillingernes indhold Tidligere normeringsmodeller Fastlæggelse af stillingens indhold Menighedsrådet som arbejdsgiver Stillingsbeskrivelser for alle stillinger Modeller for arbejdets tilrettelæggelse Uddannelses- og kursusbehov Nuværende uddannelses- og kursusmuligheder Det fremtidige uddannelses- og kursusbehov Ledelsesopgaven Menighedsrådet definerer ledelsesopgaven Rådgivning til menighedsråd i personalesager Præsten som leder Økonomistyring i sogn og provsti Styringen af den lokale økonomi Politisk styring og markedsstyring Den nuværende styring af den lokale økonomi Alternative styringsmodeller Folkekirken, Den norske kirke og Svenska Kyrkan Sammenligning af kirkernes økonomi Sammenligning af kirkernes virksomhed Styrkelse af folkekirkens styringsmodel Offentlighed om budget og regnskab Årligt menighedsmøde om budget og planer Styrket forvaltningsrevision Budgetværktøjer Sammenhæng mellem målsætninger og ressourcer Øget selvfinansieringsgrad Forenkling af den lokale kassestruktur Bedre sammenhæng mellem den lokale økonomi og stiftet

7 Sognebåndsløsere fra andet ligningsområde Opstillingsmøde som generalforsamling De nuværende regler Opstillingsmødet som sognets generalforsamling Andre mulige ændringer Kirkegårdsdrift Folkekirkens udgifter til kirkegårdsdrift Budget, regnskab og bestyrelse Modeller for samarbejde om kirkegårdsdrift Kirkegårdstakster Disponering, budget og regnskab Kirke-, præstegårds- og kirkegårdskasser Menighedsråd med flere kirkekasser (økonomilovens 1, stk. 2) Præstegårdskasser (økonomilovens 1, stk. 3) De lokale kassers udgifter og indtægter Kirke- og præstegårdskassernes udgifter (økonomilovens 2) Forslag til ny Kirke- og præstegårdskassernes indtægter (økonomilovens 3) Provstiudvalgskassens indtægter og udgifter Budgetlægning for de lokale kasser (økonomilovens 4-9) Budgetproces Budgetsamråd Ligningsbeløb Besluttende budgetsamråd Budgetudvalg Budget- og regnskabsskema og kontoplan Nuværende kontoplan og skemaer Forslag til ny formålskontoplan Forslag til nye budget- og regnskabsskemaer Forslag til finansiel status i årsregnskabet Disponeringsregler Flerårige dispositioner Lånoptagelse Anlægsudgifter Valg af pengeinstitut Regnskab og revision Kirke- og præstegårdskapitaler og stiftslån Baggrund for kapitalerne Gældende regler om kapitalerne

8 Forslag til forenklede regler Stiftslån Anvendelse af informationsteknologi i bogføring og regnskabsfunktionen Systemer der anvendes i dag Provstiernes nye budgetstøttesystem De fremtidige systemer Bilagsfortegnelse

9 8

10 1. Indledning I regeringsgrundlaget af 18. februar 2005 for VK Regeringen II er der i afsnittet om folkekirken bl.a. anført følgende: Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal gennemføre en analyse af årsagerne til stigningen i de lokale udgifter til folkekirken. Udvalget skal fremkomme med forslag, bl.a. om ændring af regler og strukturer, der kan bidrage til at sikre bedre greb om udgiftsudviklingen. Regeringen nedsatte Udvalget om den lokale økonomi i folkekirken den 28. september Udvalgets kommissorium Kommissoriet for udvalget er følgende: De lokale folkekirkelige udgifter er i perioden steget fra mio. kr. til mio. kr. (i 2005-priser). Dette udgør en stigning på 7 % i faste priser. Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent er i samme periode steget fra 0,80 % til 0,87 %, altså en stigning på 9 %. I samme periode er antallet af folkekirkemedlemmer faldet fra til For at sikre en god økonomi i folkekirken i de kommende år er det nødvendigt at give den lokale økonomi et serviceeftersyn, der kan give menighedsrådene redskaber til at kunne prioritere de udgifter, der er af størst betydning for det lokale kirkelige liv. Regeringen nedsætter derfor et udvalg, der skal analysere årsagerne til stigningen i de lokale udgifter og komme med forslag til regel- og strukturændringer, der kan bidrage til et bedre greb om udgiftsudviklingen med henblik på at undgå fortsatte stigninger i kirkeskatten og muliggøre en sænkning af skatten ikke mindst i ligningsområder med høj kirkeskatteprocent. Udvalgets arbejde vil have fokus på fem emner. 1. Den lokale økonomis udvikling Med henblik på at tilvejebringe et grundlag for udvalgets analyser og forslag skal der redegøres for de senere års udvikling i den lokale økonomi i folkekirken. Redegørelsen skal belyse udviklingen i de lokale udgifter i perioden opgjort efter art (løn, drift, anlæg) og formål (kirke, kirkegård, administration mv.). Der skal så vidt muligt redegøres for årsagerne til de senere års udgiftsvækst. 9

11 2. Den lokale økonomis styringsgrundlag Udvalget skal redegøre for det eksisterende regelgrundlag for den lokale økonomiforvaltning, herunder kirkekassernes regnskabs- og budgetskemaer samt konteringsvejledning. Herudover skal redegørelsen indeholde en beskrivelse af den IT-systemmæssige understøttelse af den lokale økonomifunktion. Budget- og regnskabskravene er i dag indrettet, så det er muligt at føre regnskabet i en kolonnebog, hvilket i dag alene anvendes af 5 % af kasserne. For 95 % af kasserne anvendes et IT-baseret økonomisystem. Udvalget skal på grundlag af denne redegørelse og på baggrund af udvalgets øvrige overvejelser fremsætte forslag til ændringer af den lokale økonomis styringsgrundlag. 3. Decentralisering og gennemsigtighed I 2005 udgjorde de lokale udgifter 73 % af folkekirkens samlede økonomi. Som følge af den i foråret 2006 gennemførte ændring af lov om folkekirkens økonomi bliver der fra og med 2007 overført såvel udgifter som indtægter fra fællesfonden til de lokale kirkelige kasser. Den lokale økonomi vil som følge heraf udgøre en endnu større del af den samlede folkekirkelige økonomi. I takt med at det økonomiske ansvar lægges ud til lokal forvaltning, bliver det stadig vigtigere, at der lokalt bliver opbygget en god økonomistyring, så udgiftsprioriteringen i menighedsråd og provstiudvalg sker på et veldokumenteret grundlag. En høj grad af gennemsigtighed i de økonomiske beslutninger og dispositioner er en forudsætning for prioritering og demokratisk kontrol. Udvalget skal blandt andet belyse følgende spørgsmål og stille forslag, der kan styrke grundlaget for den lokale prioritering af udgifterne: Hvordan arbejder man lokalt med at prioritere ressourcerne og sikre, at man får mere for pengene i folkekirken? Hvordan sikres det, at de økonomiske beslutninger i menighedsråd og provstiudvalg træffes på et veldokumenteret grundlag (f. eks. flerårige budgetoverslag, sammenlignelige og oplysende budgetter for alle kasser inden for provstiet)? Hvordan kan man forbedre grundlaget for forvaltningsrevisionen af de lokale kasser? Vil et særskilt regnskab for kirkegårdsdriften kunne bidrage til en bedre styring af den lokale økonomi? 10

12 4. En omkostningsbevidst folkekirke Omkostningsbevidsthed handler om at løse opgaverne uden unødig ressourceanvendelse. Det indebærer, at man udnytter samdriftsfordele, som for eksempel fælles indkøbspolitik, der kan give besparelser for de lokale kasser. Et eksempel er rabatordningen for fastnettelefoni, som har betydet en besparelse på kr. i gennemsnit for de 800 sogne, der har benyttet sig af ordningen. Udvalget skal redegøre for, hvordan omkostningsbevidstheden i den daglige forvaltning kan øges, herunder: Folkekirkens indkøb, f.eks. muligheden for fælles indkøb af energi, anvendelse af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice), anvendelse af FLØS m.m. Grundlaget for kirkefunktionærernes stillingsstruktur og lønudvikling. Grundlaget for at træffe beslutning om restaurering af kirkebygninger og kirkeinventar. Muligheden for besparelser gennem samarbejde mellem sognene om stillinger og øvrige driftsudgifter. Udvalget skal beskrive igangværende initiativer på området, give eksempler på best practice inden for omkostningsbevidst indkøbspolitik og komme med forslag til nye stordrifts- og samdriftsinitiativer. 5. Medlemmernes folkekirke Folkekirkens kerneopgave er knyttet til forkyndelsen. Gudstjenesten og de kirkelige handlinger (dåb, konfirmation, vielse og begravelse) står helt centralt i forhold til denne opgave, men kirkelig undervisning af børn, unge og voksne og kirkelig korvirksomhed har fået stigende betydning i de senere år. Det er afgørende, at kirken bruger så få ressourcer som muligt på administration og andre udenværker i forhold til det, der er kirkens kerneopgaver, og at så mange af kirkens ressourcer som muligt bruges på formål, der har direkte betydning for kirkens medlemmer og udvikling. Det kan også være nødvendigt at omprioritere ressourcer mellem forskellige kirkelige formål. Den faldende dåbsprocent og det svækkede kendskab også blandt folkekirkens medlemmer til hvad kristendom er, stiller kirken over for nye udfordringer med hensyn til, hvordan den skal løfte sin opgave. Kendskabet til kristendom og kirke gennem undervisning og deltagelse i gudstjeneste og kirkelige handlinger har også afgørende betydning for medlemmernes ønske om fortsat at tilhøre folkekirken. 11

13 Udvalget skal komme med forslag til, hvordan folkekirken kan anvende ressourcerne, hvor de gør mest gavn i forhold til kirkens opgave, således at folkekirken kan blive bedre til at møde disse udfordringer og løfte sin opgave under nye vilkår Udvalgets sammensætning Udvalget har haft følgende sammensætning: Udvalgsformand Johannes Jacobsen Kaj Bollmann, generalsekretær i Kirkefondet Kurt Viggo Andersen, formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder Kirsten Moesgaard, formand for Løgumkloster menighedsråd Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd Flemming Andersen, medl af forretningsudvalget i Landsforeningen af Menighedsråd Leif Arffmann, formand for Danmarks Provsteforening Grethe Bøje, bestyrelsesmedlem i Danmarks Provsteforening Jacob Heinsen, departementschef i Kirkeministeriet Sekretariatet har været varetaget i fællesskab af Kirkeministeriet og Landsforeningen af Menighedsråd. I sekretariatet har deltaget: Peter Schrøder, cand. oecon, Landsforeningen, til 1. maj 2007 Steen Marqvard Rasmussen, cand. scient.soc.landsforeningen, fra 1. maj 2007 Samir Babali, fuldmægtig, Kirkeministeriet Myong Grøn, fuldmægtig, Kirkeministeriet Klaus Kerrn-Jespersen, økonomichef, Kirkeministeriet Udvalgets arbejde Udvalgets første møde blev afholdt den 2. november Frem til den 28. juni 2007, hvor arbejdet er afsluttet, har udvalget afholdt i alt 11 møder. 12

14 2. Sammenfatning 2.1. Udviklingen i den lokale økonomi Der verserer mange myter om folkekirkens økonomi. På den ene side er der myter om, at folkekirken er kendetegnet ved ødsle menighedsråd, der betaler 3 mio. kr. for renoveringen af en stump kirkegårdsmur og bygger palæagtige sognegårde. På den anden side er der myter om årlige besparelser på budgetterne og økonomisk hårde tider i folkekirken. De førstnævnte myter florerer navnlig i medierne og offentligheden, de sidstnævnte navnlig blandt menighedsrådsmedlemmer. Man kan godt finde eksempler på både det ene og det andet, men som den følgende gennemgang viser, er der ikke grundlag for at se disse eksempler som typiske for hele folkekirken. Når sådanne myter har kunnet florere uhindret, skyldes det ikke mindst en mangel på gode beskrivelser af, hvordan pengene faktisk bliver brugt i folkekirken. I dette afsnit kortlægges udviklingen i folkekirkens økonomi fra 1988 til Og for perioden siden 1996, hvor der et bedre datagrundlag, er det også muligt at se nærmere på, hvilke formål pengene bliver brugt på Medlemsprocent og kirkeskatteprocent Folkekirkens medlemsandel er i perioden faldet med knap 1/2 procentpoint om året, jf. figur 2.1. Cirka 1/3 af faldet i medlemsandelen skyldes faldende medlemstal, mens 2/3 skyldes befolkningsvækst af borgere, som ikke er eller bliver medlemmer af folkekirken. Figur 2.1. Folkekirkens medlemstal og medlemsandel ,0 95 5,5 90 Mio. 5,0 85 Procent Medlemmer Befolkning 4,5 4, Andel (højre akse)

15 Den gennemsnitlige kirkeskatteprocent er blevet sat betydelig op i løbet af perioden, jf. figur 2.2. Fra 0,79 % i 1988 til 0,87 % i I 2007 er den sat yderligere op til 0,88 %. Figur 2.2. Kirkeskatteprocenten ,90 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0, Kirkeskatteprocen Kirkeskatteprocenten er ikke kun et udtryk for folkekirkens økonomi, men også for ændringer i skattelovgivningen, som har påvirket udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten. Samlet set er udskrivningsgrundlaget steget i reale kroner i perioden, men folkekirkens udgifter er steget endnu mere. Derfor er kirkeskatteprocenten blevet sat op. Men ændringerne i skattelovgivningen, herunder skattereformen i 1994, hvor udskrivningsgrundlaget blev udvidet markant, og justeringen af skattesystemet i 1999, som indebar en reduktion af udskrivningsgrundlaget, kan være med til at forklare bulerne på kurven. Det er klart, at en udvikling, hvor medlemstallet og medlemsandelen går ned, mens kirkeskatteprocenten sættes op, ikke bare kan fortsætte. For på et tidspunkt bliver kirkeskatteprocentens størrelse i sig selv en grund til, at folk melder sig ud, og så er folkekirken inde i en ond cirkel. Der er derfor god grund til at se nærmere på udviklingen i folkekirkens udgifter og på årsagerne til denne udvikling. 14

16 Folkekirkens samlede økonomi Folkekirkens samlede udgifter er opgjort i faste priser i 2006 pris- og lønniveau steget fra 5,1 mia. kr. i 1988 til 6,3 mia. kr. i 2006, jf. figur 2.3. Det er en samlet realvækst på 23 % og svarer til en gennemsnitlig årlig realvækst på 1,2 %. Når stigningen er opgjort som realvækst betyder det, at der er taget hensyn til de årlige stigninger i priser og lønninger. En real stigning betyder derfor flere ansatte, øgede stillingskvoter, flere læs perlegrus osv. Figur 2.3. Folkekirkens samlede udgifter fordelt på lokale kasser, fællesfonden og staten , 2006 pris- og lønniveau 7,0 6,0 Mia. kr priser 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Staten Fællesfonden Lokale kasser Er denne stigning stor eller lille? Det afhænger af, hvad man sammenligner med. Stigningen i udgifter pr. medlem svarer nogenlunde til væksten i bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger, jf. figur 2.4 (næste side). Det vil sige, at folkekirken i hele perioden udgør en nogenlunde konstant andel af den samlede økonomiske aktivitet for så vidt angår folkekirkens medlemmer. Folkekirkens udgifter er steget mere end privatforbruget og cirka lige så meget som det offentlige forbrug, dvs. den offentlige serviceproduktion i form af undervisning, sundhedsydelser, børnepasning osv. 15

17 Figur 2.4. Folkekirkens udgifter pr. medlem sammenholdt med BNP, privat og offentligt forbrug pr. indbygger , løbende priser Indeks 1988= Folkekirken BNP Offentligt forbrug Privat forbrug Men man kan også sammenligne udviklingen i kontingentet til folkekirken med udviklingen i de andre varer og tjenesteydelser, som folk bruger deres penge på, jf. figur 2.5. Figur 2.5. Kirkeskat pr. medlem og forbrugerprisindekset, Indeks 1988= Kirkeskat pr. medlem Forbrugerprisindeks

18 Kirkeskatten pr. medlem, som er den gennemsnitlige pris på et medlemskab af folkekirken, er i perioden 1988 til 2006 steget med 110%, mens forbrugerpriserne er steget med 49%. Prisen på medlemskab af folkekirken er således steget mere end dobbelt så meget som priserne på varer og tjenesteydelser. Dette er ikke nødvendigvis noget problem, især ikke hvis medlemmerne også oplever, at de har fået et tilsvarende større udbytte af at være medlemmer af folkekirken. Men når prisen for medlemskabet hvert år stiger ca. 2 % mere end forbrugerpriserne, kan man tillade sig at konkludere, at denne udvikling kan vise sig at være problematisk, med mindre medlemmerne hvert år relativt set værdsætter medlemskabet af folkekirken 2 % højere Folkekirkens lokale økonomi De lokale kasser har i perioden 1988 til 2006 udvist en gennemsnitlig realvækst på 1,3 % om året. Væksten i de lokale kassers udgifter har altså været præcis af samme størrelse som væksten i folkekirkens samlede udgifter. Men de lokale kasser udgør også ca. 3/4 af folkekirkens samlede udgifter. Tallene viser, at der på nær enkelte år ikke har været foretaget egentlige besparelser i den lokale økonomi. Tværtimod har der været en solid real udgiftsvækst på samlet 25 % over hele perioden, jf. figur 2.6 (næste side). Stigningen i de samlede udgifter dækker over en endnu kraftigere stigning i driftsudgifterne og et direkte fald i anlægsinvesteringerne. Realvæksten i driftsudgifterne har udgjort i gennemsnit 2,0 % om året svarende til 42 % i alt over perioden Det er ikke mindst de reale lønudgifter til kirkefunktionærer, der er steget i perioden, nemlig med 45 % realt over den samlede periode, svarende til 2,1 % realt om året. I perioden siden slutningen af 1990 erne, hvor de samlede udgifter er holdt nogenlunde i ro, er stigningen i lønudgifterne fortsat, men nu finansieret ved en reduktion af anlægsinvesteringerne. De reale lønudgifter til præster er til sammenligning steget med 4 % i samme periode, jf. figur 2.7 (næste side). 17

19 Figur 2.6. De lokale kassers lønninger, øvrige driftsudgifter og anlægsinvesteringer , 2006 pris- og lønniveau 6,0 5,0 Mia.kr priser 4,0 3,0 2,0 Anlægsinvesteringer Øvrige driftsudgifter Lønninger 1,0 0,0 Figur 2.7. Lønninger fordelt på kirkefunktionærer henholdsvis præster, provster og biskopper, , faste priser Indeks 1988=100 Kirkefunktionærer Præster For perioden 1996 til 2006 findes der data for udgiftsudviklingen på de enkelte hovedkonti. For driftsudgifterne kan lønningerne opdeles på henholds- 18

20 vis kirkegård og kirke mv., og de øvrige driftsudgifter kan opdeles på en række formål, jf. figur 2.8. Figur 2.8. De lokale kassers driftsudgifter , 2006 pris- og lønniveau 1400 Mio.kr priser Løn, kirke m.v. Løn, kirkegård Kirke m.v. Kirkegård Præstebolig Administration Kirkelige aktiviteter Lønudgifterne til ansatte på kirkegården er i perioden steget med i gennemsnit 1,6 % realt om året. Et forhold, der trækker i retning af stigende lønudgifter på kirkegården, er, at gravstedsvedligeholdelse i stadig mindre grad varetages af familien selv, men i stedet varetages af kirkegården gennem en ét- eller flerårig vedligeholdelsesaftale. De øgede indtægter fra vedligeholdelsesaftalerne kan dog ikke dække de øgede udgifter. Der sker også en øget mekanisering af arbejdet på kirkegården med anvendelse af gravemaskiner til gravning af grave, anvendelse af løvsugere og minilastere, indførelse af automatiske ringeanlæg mv. Samtidig er antallet af døde faldet 10 %, og kremeringsprocenten er steget. Alle disse faktorer burde trække i retning af et faldende timeforbrug på kirkegårdene. Samlet set er det derfor vanskeligt at se begrundelserne for denne udgiftsstigning. Lønudgifterne til kirkens øvrige ansatte (dvs. ansatte uden for kirkegården) er dog steget endnu mere, nemlig med i gennemsnit 2,3 % realt om året. Den øgede ansættelse af sognemedhjælpere kan forklare cirka en fjerdedel af stigningen i lønudgifterne til øvrige ansatte. Dette afspejler blandt andet, at menighedsrådene har prioriteret den kirkelige undervisning, herunder særligt undervisningen af minikonfirmander (dåbsoplæring). Hvis der ses bort fra stigningen i antallet af sognemedhjælpere, har udgiftsstigningen for kirkens 19

21 øvrige ansatte ligget omtrent på niveau med stigningen for ansatte på kirkegården, nemlig 1,9 % realt om året. Man kan således ikke se nogen effekt af indførelsen af den elektroniske kirkebog, som ellers har effektiviseret arbejdet med personregistreringen med % fra 2004 og frem. Anlægsinvesteringerne er faldet med i gennemsnit 4 % om året fra 1996 til 2006, jf. figur 2.9. Det er primært anlægsudgifterne til kirke mv., som også omfatter sognegårde, der er faldet. Omtrent en tiendedel af dette fald kan tilskrives lavere aktivitet inden for nybyggeri af kirker, mens resten må vedrøre faldende udgifter til nybyggeri af sognegårde samt større vedligeholdelsesarbejder på kirken, men fordelingen kan desværre ikke belyses nærmere ud fra de foreliggende data. Figur 2.9. De lokale kassers anlægsinvesteringer , 2006 pris- og lønniveau 900 Mio. kr priser Kirke m.v. Præstebolig Kirkegård En omkostningsbevidst folkekirke Omkostningsbevidsthed handler om, hvordan man får mest kirke for pengene. Hver krone, der er sparet ved mindre administration, bedre indkøb, samarbejder m.m., kan anvendes på områder, som menighedsrådet særskilt prioriterer. Der er tale om en proces, der aldrig slutter, men hvor man hele tiden skal vurdere, om det kan gøres bedre. I dette afsnit er der samlet en række eksempler, der afspejler omkostningsbevidsthed i folkekirken. I mange tilfælde ved at menighedsråd arbejder 20

22 sammen om at løse de praktiske opgaver. Når der spares penge, giver det frihed til at prioritere nye muligheder eller nedsætte den lokale ligning. Eksemplerne viser, at der altid findes et menighedsråd et eller andet sted i landet, der har fundet en ny måde at spare penge på. En mere omkostningsbevist folkekirke handler derfor ikke så meget om at finde på nye spareforslag som at få bredt den gode praksis, der findes rundt omkring i folkekirken, ud til alle sogne i landet. Eksemplerne er samlet under seks temaer: administration, effektivt indkøb, energibesparelser, personale, den lokale organisering og kirkelige aktiviteter Administration Det må være en klar målsætning, at der ikke skal bruges mere end det nødvendige på administration, så der kan frigøres ressourcer til kirkens egentlige formål. Sognene bruger i dag 12 % af personaleudgifterne på administration (eksklusive personregistrering, men inklusive honorering af menighedsrådsmedlemmerne). Det omfatter blandt andet økonomiforvaltning og personaleadministration. Økonomiforvaltning Økonomiforvaltningen er en af de væsentligste administrative opgaver for menighedsrådet. Samlet anvendes der knap 100 mio. kr. på at forvalte de lokale kassers samlede udgifter på 4,6 mia. kr. Efter den seneste ændring af menighedsrådsloven skal der altid vælges en kasserer blandt menighedsrådets medlemmer. Den valgte kasserer har på menighedsrådets vegne den daglige indsigt i sognets økonomi og har ansvaret for, at økonomiforvaltningsopgaverne udføres korrekt. Kassereren kan godt selv varetage den daglige bogføring, men menighedsrådet kan også beslutte, at bogføringen skal udføres af en af kirkefunktionærerne eller placeres hos en ekstern part, f.eks. et revisionsfirma eller en regnskabsmedarbejder, der er ansat i provstiet. Et eksempel fra Fredericia Provsti, jf. boks 2.1, viser, at der kan spares op mod halvdelen af udgifterne ved at samle og udlicitere bogføringen. Det ændrer ikke på menighedsrådets ansvar for budget og regnskab eller beslutningerne om, hvad pengene skal bruges til, at bogføringen nu varetages af et revisionsselskab. Men det sikrer, at de grundlæggende bogførings-, betalings- og regnskabsopgaver løses så effektivt som muligt. Boks 2.1. Samarbejde om bogføring i Fredericia Provsti I Fredericia Provsti er fem menighedsråd (Christians, Pjedsted, Bredstrup, 21

23 Lyng og Erritsø) gået sammen om en fælles aftale om bogførings- og regnskabsfunktionen. Sognene har tilsammen ca indbyggere. Der er indgået en aftale med et revisionsselskab om varetagelse af opgaven. Aftalen betyder: at der konteres og foretages bogføring 1-2 gange ugentligt ud fra bilag og kontoudtog fra bank at firmaet påser, at alle bilag er attesteret af de personer, der har modtaget ydelsen, samt af den person, der er valgt af menighedsrådet dertil at firmaet foretager regningsbetaling for den enkelte kirkekasse at der udarbejdes kvartalsrapport som sammenholdes med budgettet at der foretages årsafslutning af regnskab at der indberettes løn til lønsystemet. Lønfunktionen foretages fortsat af den enkelte kirkekasse, men kan for en beskeden merydelse overtages af firmaet. Menighedsrådene har derudover fortsat en kasserer, der fungerer som kontaktperson til firmaet. Udgiften er nu kr. Det vurderes, at der er tale om en besparelse på mindst kr. årligt. Der er stor tilfredshed med ydelsen i alle menighedsrådene. Det er provstiudvalgets mål at samle bogførings-og regnskabsfunktionerne for alle kasser i provstiet. At samle bogføringen hos en ekstern part handler ikke kun om at spare penge, men også om at opnå en større ensartethed i opgaveløsningen og en større sikkerhed. For det betyder, at menighedsrådet ikke skal tænke på, hvad der sker ved sygdom, ferie eller stillingsskifte. I Fredericia Provsti er der nu nedsat et udvalg, der skal se på, hvordan man kan samle bogføringen for alle kasser i provstiet. En mulighed er at samle alle kasser hos én ekstern leverandør. En anden mulighed er at oprette et fælles regnskabskontor med en fuldtidsansat regnskabsmedarbejder i tilknytning til et fremtidigt centralt placeret provstikontor. Udvalget skal anbefale, at menighedsrådene samler bogholderi- og regnskabsfunktionerne for de lokale kasser enten gennem et fælles udbud til en ekstern leverandør eller ved oprettelse af et fælles regnskabskontor for provstiet. Det vil både kunne give besparelser og en større sikkerhed i kirkekassens regnskab. Kompetencerne i forhold til kirkekassens økonomi ligger naturligvis fortsat hos menighedsrådet, selv om bogholderiet samles, og den valgte kasserer har ansvaret for at følge med i regnskabet og løbende orientere menighedsrådet. 22

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Folkekirkens økonomi

Folkekirkens økonomi Folkekirkens økonomi Program kl. 17.00 17.45 Folkekirkens overordnede økonomi kl. 17.45 18.15 Anlæg og drift i menighedsråd kl. 18.15 19.00 Spisning kl. 19.00 19.45 Budgetlægning og budgetstyring kl. 19.45

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad?

Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Menighedsrådets opgaver og hvem gør hvad? Information til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Favrskov Provsti. Menighedsrådets opgaver overordnet, jf. lov om menighedsråd 1. Sognets kirkelige

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? November 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem gør hvad? Information målrettet nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Bispebjerg. 1 Hvilke opgaver har et menighedsråd, og hvem

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

KIRKEADMINISTRATION.DK

KIRKEADMINISTRATION.DK KIRKEADMINISTRATION.DK EN DEL AF FOLKEKIRKEN KirkeAdministration.dk gør regnskab og administration nemmere Hvem er vi? KirkeAdministration.dk er stiftet i 2009. Vi er etableret i henhold til menighedsrådslovens

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016

Status for kirkegårdenes økonomi. DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Status for kirkegårdenes økonomi DKL og FDK årsmøde 6. september 2016 Udviklingen i kirkeskatteprocenten 0,88 2 Højeste og laveste kirkeskatteprocenter Kommune Kirkeskattepct. Gentofte 0,43 Frederiksberg

Læs mere

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006

Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Bilag 179 Dato: 1. februar 2006 Referat af debatmøde i Københavns Stift 31. januar 2006 Ordstyrer: Michael Riis bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter oplysninger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om folkekirkens Fællesfond April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om folkekirkens Fællesfond (beretning nr. 10/02) 9.

Læs mere

Menighedsrådets opgaver og kompetencer

Menighedsrådets opgaver og kompetencer Menighedsrådets opgaver og kompetencer Alle folkekirker ledes af et menighedsråd Menighedsrådet - beslutter hvilke aktiviteter der skal være i kirken - fastlægger gudstjenesteformer f.eks. salmesangsgudstjenester,

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Venlig hilsen provstikontoret for Tryggevælde Provsti Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Medlemmerne i et menighedsråd skal varetage mange opgaver. Det kræver mange forskellige evner. Som medlem i et menighedsråd har du mulighed for at bidrage

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Viborg Domprovsti og Viborg Østre provsti. Marts 2012 Hvilke opgaver har et

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier.

Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? En folder til nuværende og kommende medlemmer af menighedsrådene i Skive og Salling provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd? Går du med tanker om at stille op

Læs mere

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE

en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE en pjece til menighedsråd MENIGHEDSRÅD PÅ JERES MÅDE 1 2 forord VED KIRKEMINISTER BERTEL HAARDER Indledningsvis vil jeg benytte denne lejlighed til at udtrykke min respekt for det store arbejde og engagement,

Læs mere

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer

Herning Nordre og Søndre Provstier. Kasserer Kasserer Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv, Fløs, Gias Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning konti art-

Læs mere

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye

Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye 1 Formålet med møderne er at orientere menighedsråd og provstiudvalg om de nye regler om målsætning og prioritering, årlige menighedsmøder, ny kontoplan mv., som blev foreslået i betænkning 1491 og som

Læs mere

Notat. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Notat. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. Vejledning om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dato: * 22. december 2006 Kirkeministeriet 1. Kontor Sagsbehandler Myong Grøn Budgettets formål 1. Kirke- og præstegårdskassernes

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn

ÅRSBUDGET 2013. +Frederikshavn Kirkekasse. Frederikshavn. Frederikshavn. Frederikshavn ÅRSBUDGET 213 for under Frederikshavn i Frederikshavn i Frederikshavn Myndighedskode: 8476 CVR nummer: 789814 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jørn Ploug menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune

ÅRSBUDGET 2014. PUK-kassen. Frederikshavn Provsti. Frederikshavn Kommune ÅRSBUDGET 214 for under i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode: CVR nummer: 25261437 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fladbjerg kapel den 3 / 9 213 Provst Jens Jacob Jensen

Læs mere

Kasserer. Evt. dato med mere

Kasserer. Evt. dato med mere Kasserer Evt. dato med mere Program Vedtægter : Folkevalgt kasserer regnskabsfører Regnskabsinstruks Orientering vedr. håndbøger, dataarkiv m.v. Årsplan Driftsramme anlægsramme Langtidsplan Budgetlægning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund

Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund Bilag 8. København, den 7. juni 2005 Til Grøndalslund Menighedsråd Vedlagt sendes 3 alternative modeller for organisering af den økonomiske forvaltning for Grøndalslund sogn. Modellerne er tilvejebragt

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Fredericia Kirkegårde. Fredericia Kommune ÅRSBUDGET 215 for Fredericia Kirkegårde under i i Fredericia Kommune Myndighedskode: CVR nummer: Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 1 214 Carsten Kjær Jørgensen menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd. i Viborg Østre Provsti. i Viborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Sognes Menighedsråd i Viborg Østre Provsti i Viborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 7918 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd. i Fredericia Provsti. i Fredericia Kommune. Myndighedskode 7911. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Sankt Michaelis Sogns Menighedsråd i Fredericia Provsti i Fredericia Kommune Myndighedskode 7911 CVR-nr. 3924412 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2014. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 214 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 26 / 9 213 Carl Erik

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 27 / 9 212 Torsten Schnieber

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

Resultataftale 2011 for Århus Stift

Resultataftale 2011 for Århus Stift Resultataftale 2011 for Århus Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Århus Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Højby Kirkekasse. Højby Sogn. Hjallese Provsti. Odense Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Højby Sogn i Hjallese Provsti i Odense Kommune Myndighedskode: 7886 CVR nummer: 16446416 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Højby den 23 / 5 213 Solfrid Fjallsbak menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Ølsted Kirkekasse. Ølsted Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

ÅRSBUDGET 2012 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing ÅRSBUDGET 212 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Aase Kjær menighedsrådets

Læs mere

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag.

Landsforeningen vil derfor gerne kvittere for det konstruktive samarbejde, og ministeriets åbenhed overfor Landsforeningens forslag. Kirkeministeriet km@km.dk Høring vedrørende opdatering af cirkulære og vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes, budget, regnskab og revision samt cirkulære om indsamling i kirkerne Landsforeningens

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde:

Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: Velkommen Dagsorden til orienteringsmøde: 1. Velkomst 2. Menighedsrådets opgaver og kompetence 3. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg 4. Redegørelse for kommende opgaver for menighedsrådet

Læs mere

KIRKE FOR ALLE. Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti. 2015 version 1.0

KIRKE FOR ALLE. Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti. 2015 version 1.0 KIRKE FOR ALLE Model for den lokale økonomi i Viborg Domprovsti 2015 version 1.0 Udarbejdet af projektgruppen med følgende medlemmer: Jens Erik Larsen, provstiudvalgsformand, Viborg Oda Thomsen, provstiudvalgsmedlem,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning

Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver. 1 Indledning Oversigt over forslag til ændring af provstens opgaver Dato: 3. januar 2006 Dok. Nr.: 269341 1 Indledning Provsteembedet er et gejstligt embede, og arbejdsgruppen har lagt stor vægt på, at dette også skal

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Faxe. Faxe Sogns Menighedsråd. Tryggevælde Provsti. Faxe Kommune ÅRSBUDGET 21 for Faxe under Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode: 722 CVR nummer: 788919 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Faxe den 12 / 6 214 menighedsrådsformand

Læs mere

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006

Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Bilag 181 Dato: 3. februar 2006 Referat af debatmøde i Viborg Stift den 2. februar 2006 Ordstyrer Frede Hansen bød velkommen til de ca. 185 deltagere og arbejdsgruppens repræsentanter. Efter praktiske

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering

Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Kirkemusiker og kirkesanger PO DOKS Vejledende lønblad for provstierne i Viborg Stift Gældende fra 1. oktober 2012 til næste lønregulering Ministeriet for Ligestilling og Kirke udgiver ikke længere vikarsatser,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2011. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 211 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Albertslund den 26 / 1 21 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET for Haderslev Domprovstiudvalg. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Haderslev Domprovstiudvalg. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 17 for Haderslev Domprovstiudvalg i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode CVR-nr. 11778 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden

Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden Bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen m.v. for fællesfonden I medfør af 10, 11, stk. 1, nr. 5-6, 12, 15, stk. 1, 17, stk. 2, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 17. juni

Læs mere

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4.

Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget i Christians menighedsråd deltager under punkt 3 og 4. Referat for: Fredericia Provstiudvalg PU møde 26. november 2014. Kl. 16.00 Mødested: Christiansvej 6, Fredericia Afbud fra Elli Krog Foldager og Niels Christian Henneberg. Kirsten Nielsen fra musikudvalget

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hulsig Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune

ÅRSBUDGET 2013. Vipperød. Vipperød Menigjedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk KOmmune ÅRSBUDGET 213 for under Menigjedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk KOmmune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Sognegård den 23 / 1 212 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen

Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion. v/ Inge Lise Pedersen Betænkning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion v/ Inge Lise Pedersen 1 Hvad handlede det om? Ansættelse af provster Provstens kompetence, specielt ledelseskompetence Provstiudvalgets kompetence

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv.

Referat fra Provstiudvalgsmøde 27. august 2015. Godkendt. Ved deltagelse af ca. 175 personer er omkostningen omkring 200.000 kr. alt inklusiv. HILLERØD PROVSTI PROVSTEN: HILLERØDSHOLMSALLE 5 3400 HILLERØD 48 24 90 60 PROVSTIKONTOR: ØSTERGADE 16,1 3400 HILLERØD 70 23 03 93 e-mail: jfc@km.dk Hjemmeside: www.hilleroedprovsti.dk Mødepunkt Beslutning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 1. oktober 2012. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Orientering om ungdomspræstens arbejde. V/ungdomspræst Kristian Brogaard 2 Referat Sag:

Læs mere

Beretning og regnskab 2012

Beretning og regnskab 2012 Beretning og regnskab 2012 Rørbæk-Grynderup-Stenild menighedsråd Menighedsrådet Antal møder: 7 Dertil kommer møder i aktivitetsudvalget, bygningsudvalget, kommunikationsudvalget og valgudvalget. Især valgudvalget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919

ÅRSBUDGET 2016. for Faxe Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Faxe Kommune. Myndighedskode 7522. CVR-nr. 70808919 ÅRSBUDGET 216 for Faxe Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Faxe Kommune Myndighedskode 722 CVR-nr. 788919 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Ølsted sogn. Ølsted Sogns Menighedsråd. Hedensted Provsti. Hedensted Kommune ÅRSBUDGET 21 for Ølsted sogn under Ølsted Sogns Menighedsråd i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 796 CVR nummer: 66182916 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune

ÅRSBUDGET 2011. kirkekasse / provstiudvalgskasse. menighedsråd. provsti. kommune ÅRSBUDGET 2011 Dok. 392308 100299/09 for under menighedsråd i provsti i kommune GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT den / 2012 formand kasserer Årsbudget 2011 indeholder følgende: Årsbudget i hovedtal...

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Kregme Kirkekasse. Kregme Menighedsråd. Frederiksværk Provsti. Halsnæs Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kregme Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 7399 CVR nummer: 54664613 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Kregme den 25 / 9 212 Peter Søndergaard

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner

ÅRSBUDGET 2014. Greve-Solrød Provsti. Greve-Solrød Provsti. Greve og Solrød kommuner ÅRSBUDGET 214 for under i i Greve og Solrød kommuner Myndighedskode: 4513 CVR nummer: 312712 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets

Læs mere

ÅRSBUDGET Hørup Kirke. Hørup Sogns Menighedsråd. Sønderborg Provsti. Sønderborg Kommune

ÅRSBUDGET Hørup Kirke. Hørup Sogns Menighedsråd. Sønderborg Provsti. Sønderborg Kommune ÅRSBUDGET 1 for Hørup Kirke under Hørup Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode: 899 CVR nummer: 117 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Høruphav den / 1 1 Niels

Læs mere

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune

ÅRSBUDGET 2008. for. Ølsted. under. Ølsted. Hedensted provsti. Hedensted kommune ÅRSBUDGET for under i Hedensted provsti i Hedensted kommune Side 1 Årsbudget tet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet: Beregning

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816

ÅRSBUDGET 2016. for Mørdrup Sogns Menighedsråd. i Helsingør Domprovsti. i Helsingør Kommune. Myndighedskode 9103. CVR-nr. 59936816 ÅRSBUDGET 216 for Mørdrup Sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 5996816 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013 KOKKEDAL KIRKEKASSE. Kokkedal Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Kokkedal Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den / 1 212 Aage Dtilevsen

Læs mere

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005

ÅRSBUDGET 2007. for. kirkekasse / præstegårdskasse. under. menighedsråd. provsti. kommune. Kirkeministeriet, november 2005 ÅRSBUDGET 2007 for under menighedsråd i provsti i kommune Kirkeministeriet, november 2005 Side 1 Årsbudget 2007 Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den / 2006. Der henvises i øvrigt til

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011 HORNBÆK HELSINGØR HELSINGØR. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for 26744146 under HORNBÆK i HELSINGØR i HELSINGØR Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hornbæk den 26 / 1 21 Jytte Berthelsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson

STANDARDVEDTÆGT. for. den af Vetterslev-Høm menighedsråd. valgte. kontaktperson STANDARDVEDTÆGT for den af Vetterslev-Høm menighedsråd valgte kontaktperson Side 1 af 6 I henhold til 10, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 om menighedsråd vælger menighedsrådet af

Læs mere

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør

ÅRSBUDGET 2013. Mørdrup Sogn. Mørdrup sogns Menighedsråd. Helsingør Domprovsti. Helsingør ÅRSBUDGET 213 for under Mørdrup sogns Menighedsråd i Helsingør Domprovsti i Helsingør Myndighedskode: 913 CVR nummer: 59936816 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Espergærde den 29 / 5 212 Carl Erik

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg

Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg 1 Dagsorden for: Morsø Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde tirsdag, den 24. april 2012 kl. 9.00 Pkt. Sag Beslutning Beslutningssager 1. Godkendelse af referat fra 6/3-12 2. Godkendelse af dagsorden. 3. 677/

Læs mere

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr.

ÅRSBUDGET 2016. for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. i Valby-Vanløse Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7057. CVR-nr. ÅRSBUDGET 216 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 88217 216 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Farum Sogns Kirkekasse. Farum Sogns Menighedsråd. Ballerup-Furesø Provsti. Furesø Kommune ÅRSBUDGET 215 for Farum Sogns Kirkekasse under Farum Sogns Menighedsråd i Ballerup-Furesø Provsti i Furesø Kommune Myndighedskode: 7414 CVR nummer: 16218936 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den /

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Vetterslev - Høm. Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd. Ringsted-Sorø Provsti. Ringsted Kommune ÅRSBUDGET 215 for Vetterslev - Høm under Vetterslev-Høm Sognes Menighedsråd i Ringsted-Sorø Provsti i Ringsted Kommune Myndighedskode: 7373 CVR nummer: 1195213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vetterslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Kokkedal. Kokkedal Sogns Menighedsråd. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 215 for Kokkedal under Kokkedal Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 9145 CVR nummer: 1261387 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 19 / 11

Læs mere

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale

Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Hvilken hjælp kan menighedsrådet få fra Ribe Stift? Kirkens personale Indledning Menighedsrådene ved kirkerne i Ribe Stift løser en stor og vigtig opgave, når de administrerer kirkens personale. Denne

Læs mere

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Store Brøndum-Siem-Torup Sognes Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 71891 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Hørsholm Kirkegård. Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen. Fredensborg Provsti. Hørsholm Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Hørsholm - Kirkegårdsbestyrelsen i Fredensborg Provsti i Hørsholm Kommune Myndighedskode: 4973 CVR nummer: 25357213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Hørsholm den 17 / 9 212

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 19. august 2014. Kl. 10.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale Sag: Logo til

Læs mere

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2

Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Kirkeministeriets høring om Dåbsoplæring DU BEHØVER KUN LÆSE SIDE 1 OG TOPPEN AF SIDE 2 Baggrund: På MR mødet d. 26. april blev Berit og Simon givet opgaven med at udarbejde oplæg til høringssvar på Kirkeministeriets

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret

Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00. provstikontoret Referat fra Provstiudvalgsmøde, torsdag den 11. oktober 2007 kl. 15.00 i provstikontoret Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen og Ege Lau Frandsen Dagsorden: 1. Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere