Modtag din post i din digitale postkasse Få overblik og skån samtidig miljøet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modtag din post i din digitale postkasse Få overblik og skån samtidig miljøet!"

Transkript

1 Den 4, december 2014 Tilsynsrapport 2014 Rehabiliterings- og udviklingscenter Filadelfia J.nr Sag vedr. Team Handicap og psykiatri Rådhusvej Sorø T Elisabeth Hefda Modtag din post i din digitale postkasse Få overblik og skån samtidig miljøet! I din digitale postkasse kan du modtage din post sikkert fra det offentlige, banker, a-kasser m.fl. Få adgang til Digital Post fra Brug dit NemID til at logge på har du ikke NemID, så bestil på Vær opmærksom på, at henvendelser med personoplysninger altid besvares sikkert via Digital Post eller alm. brev.

2 Indhold Formål..3 Metode Tilsynets samlede vurdering... 5 Tilsynets bemærkninger... 6 Anbefaling... 6 Oplysninger... 7 Målgruppe og aktiviteter... 8 Fysiske rammer... 9 Psykisk arbejdsmiljø Brugerinddragelse, tryghed og trivsel, omgangstonen Pædagogisk og omsorgsmæssig praksis Visitation, opfyldelse af målgruppens behov, pædagogisk referenceramme, pædagogiske handleplaner Særlige foranstaltninger Medicin, sundhed, magtanvendelse, utilsigtede hændelser Organisation og personalemæssige forhold Personalekompetencer, kvalitetsudvikling, eksternt samarbejde, sygefraværspolitik, vikarforbrug Administration Procedure, retningslinjer, faglig dokumentation, opbevaring af personfølsomme oplysninger, tilbudsportalen... Høringssvar

3 Formål I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til, at føre det driftorienteret tilsyn med tilbud, som ikke er omfattet af 4 (socialtilsyn). Formålet med tilsynet er at få indsigt i, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder de bygningsmæssige rammer, personale og pædagogik. Jf. lovgivningen er tilsynet baseret på tre overordnede aspekter: Kontrolaspektet, hvor det påses om Rehabilitering- og Udviklingscenteret opfylder gældende lovgivning Kvalitetsaspektet, hvor igennem der søges at sikre gode faglige metoder, så hjælpen bliver udført på faglig forsvarlig måde. Udviklingsaspektet, hvor myndigheden gennem dialog kan bidrage til udvikling og gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer. Tilsynet skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddet, herunder om der er overensstemmelse med gældende lovgivning, den beskrevne pædagogik og praksis. Tilsynet omfatter de pædagogiske, organisatoriske og de personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. De fysiske rammers egnethed i forhold til borgernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Det økonomiske tilsyn, som omhandler forbrug, budget o.a. indgår ikke i dette driftorienterede tilsyn. Metode Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer og det foreliggende materiale udleveret på tilsynet, oplysninger fra Tilbudsportalen, stedets og Sorø kommunes hjemmeside. Den anvendte metode, som tilsynet benytter, bygger på det semistrukturerede interview, det vil sige, at der forud for tilsynet er udarbejdet en interviewguide, som er styrende for samtalen, men som samtidig skaber åbenhed og mulighed for dialog i interviewet. Endvidere anvendes observation, hvor tilsynet observerer givne situationer samt atmosfære i tilbuddet. Rapporten er opbygget således, på de første sider fremgår tilsynet samlede vurdering, bemærkninger og evt. anbefalinger. Denne metode benyttes ikke mindst i forhold til de borgere, som ikke kan deltage optimalt i et interview. De indsamlede data danner grundlag for tilsynets faglige vurderinger og dertil knyttede anbefalinger. 3

4 Dernæst er der en række faktuelle data, efterfulgt af de data tilsynet har indsamlet gennem interviewes, observationer og gennemgang af dokumentation. Til sidst i rapporten kommer de samlede data. Rapporten er opdelt i temaer og for hvert tema er der en vurdering, der ligger til grund for den samlede vurdering. Rapporten sendes i høring. Høringssvaret vil fremgå sidst i rapporten. Tilsynets tilrettelæggelse Det anmeldte tilsyn er planlagt ud fra et tidspunkt, hvor der er mulighed for dialog og samvær med flest borgere og personaler. Endvidere er det tilrettelagt ud fra, at lederen kunne være til stede. Til brug for forberedelsen af tilsynet er sidste tilsyns rapport gennemlæst og der er udbedt sig oplysninger fra stedet. Tilsynet er foretaget af: Elisabeth Hefda Konsulent 4

5 Tilsynets samlede vurdering Det vurderes, at rehabiliterings- og udviklingscenter er et velegnet tilbud til målgruppen, som spænder vidt. Tilbuddene matcher de enkelte målgruppers behov. Det er lykkedes at skabe rammer og indhold for meningsfulde aktiviteter og arbejde for borgerne. Borgerne synes at profitere af tilbuddene og de oplever glæde ved, at komme der. Det vurderes, at de fysiske rammer generelt er velegnede, fordi der ikke er visiteret stærkt fysisk handicappede borgere ind. Flere af lokalerne er renoveret og fremstår lyse og virker rare, at opholde sig i, bl.a. fordi støjniveauet er sænket. Det vurderes, at der i høj grad er taget højde for borgernes handicap og opfyldelse af deres behov, da bygningerne er store og indrettet på en måde, så det er muligt at opfylde borgerens tarv. Det vurderes, at der stadigvæk er problemer med træk og temperaturen. Det vurderes, borgerne har medindflydelse og bliver inddraget i det omfang og på det niveau, de kan magte. Ved at have 2 brugerråd, er der således taget højde for, at udviklingsniveauet er forskelligt. Det vurderes, at generelt er omgangsform og sprogbruget godt, men at der er visse steder, hvor det kan være hårdt og nedlandende. Det vurderes, at personalet er konsekvent og tager handling, når de erfarer det. Det vurderes, at det interne samarbejde er blevet bedre ved, at der nu arbejdes bredere sammen i organisationen. Det vurderes, at der er en åben og anerkende kommunikation, hvor personalet er fleksibelt og hjælper hinanden. Det vurderes, at alle borgere har en handleplan og borgerne inddrages på relevant vis. At der er stor indflydelse på, hvad de vil beskæftige sig med og at de sikrer indflydelser på deres liv, gennem dialog, møder og handleplaner. Det vurderes, at handleplaner bliver brugt som et pædagogisk redskab. Det vurderes, at de sidste års anbefalinger er opfyldt ved, at det er lykkedes RUF at få skabt et samarbejde med borgerens botilbud og få fælles indsats over for borgeren. At borgeren har fået større mulighed for at få afprøvet og udviklet sine kompetencer, ved at få tilbudt flere aktiviteter, samtidig med at de ikke er låst fast i en bestemt gruppe. 5

6 Det vurderes, at personalet kan redegøre for målgruppens behov og hvordan de opfyldes og der kan redegøres for de pædagogiske tilgange. Der er fortsat fokus på at forbedre personalet kompetencer for at blive dygtigere til at magte arbejdet med borgere med meget komplekse problemstillinger og tage nye metoder i brug. Det vurderes, at der er sammenhæng mellem personalets kompetencer og målgruppens behov. Det vurderes endvidere, at der hele tiden er fokus på, at kvaliteten i tilbuddet vedligeholdes og udarbejdelsen af Den danske kvalitets model er med til at højne kvaliteten i arbejdet. Tilsynet vurderer, at personalet er bekendt med retningslinjer for magtanvendelse og har fokus på at forebygge handlemuligheder, således at magtanvendelse undgås. Det vurderes, at der er et højt sygefravær, som kan have indflydelse på det tilbud, der gives til borgerne. Det vurderes samtidig, at der er fokus på fraværet og at der i en vis grad er taget højde for ved, at vikarstillingerne til faste stillinger. Det vurderes, at RUF dokumenterer i CARE, efter flere års problemer. RUF er korrekt opført på Tilbudsportalen. Tilsynets bemærkninger At der fortsat arbejdes på at styrke fagligheden til gavn for beboerne. Der er fokus på, at udvikle og give borgerne så mange relevante tilbud som muligt. Anbefaling At borgerne er med til at udarbejde en plan for, hvordan træk og problemer med forskellige temperaturer kan løses. Ru har gennem de senere år haft arbejdsrelateret langstidssygdom. Derfor anbefales det, at der forsat er fokus på, hvilke mekanismer der er årsagen hertil. At der forsat er fokus på omgangsformen og sprogbruget. 6

7 Oplysninger Organisation Rehabilitering- og Udviklingscenter (RUF) drives som en selvstændig enhed under Epilepsihospitalet Filadelfia. Filadelfia er en selvejende institution med egen bestyrelse. Værkstedet Filadelfia har netop skiftet navn til Rehabiliterings- og udviklingscenter. Filadelfia har drift overenskomst med Sorø Kommune. Adresse Værkstedsvej 1,4293 Dianalund Åbningstider: Mandag torsdag Fredag Ledere: Centerchef Erik Sand Jensen. Souschef Linda Vilhelmsen. Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddenes juridiske grundlag er SEL 103 og 104. Antal pladser Der er 170 pladser, hvoraf Sorø Kommune anvender de 92 pladser. Takst pr døgn Taksten for 103 er 270 kr. og for 104 er den 377 kr. (2014) Målgruppebeskrivelse Målgruppen er borgere med epilepsi, udviklingshæmning, autisme, senhjerneskade og borgere uden fast tilknytning til det ordinære arbejdsmarked evt. pga. fysiske og psykiske vanskeligheder. Borgerne kommer fra forskellige private og kommunale tilbud eller fra egen bolig. Antal ansatte og personalesammensætning Der i alt 36 fuldtidsstillinger. 13 udannede pædagoger 2 pædagog studerende 7

8 10 værkstedsassistenter med faglige uddannelser 1 social og sundhedsassistent 6 medhjælpere 2,5 rengøringsassistent 1 souschef 1leder 1sekretær Dato og tidspunkt for tilsynet Den 19. november fra kl til og samtale med lederne den 20. november 2014 fra 9-30 til Deltagere i interviewe. Ledelse: Erik Sand Jensen har været ansat siden Foruden at være udannet pædagog, er han uddannet mekanikker. Har flere års erfaring inden for det pædagogiske område. Er foruden centerchef, afdelingsleder for 103 tilbuddene. Linda Vilhelmsen har været ansat siden 2009,er Cand.pæd. i musik og generel pædagogik og har stor erfaring i at undervise. Har herudover flere uddannelser bl.a. en Master i Coach. Er afdelingsleder for 104 tilbuddene. Medarbejdere: 4 medarbejdere deltog i interviewet: o o o o Værkstedsassistent, uddannet elektriker. Ansat siden Har pædagogisk erfaring. Pædagog uddannet fra kunsthåndværker skolen og pædagog. Ansat siden Pædagog har været ansat siden 1987, har lang pædagogisk erfaring. Pædagog har været ansat siden 1985 og har specialiseret sig inden for autisme området. Borgere: Der deltager 6 borgere i gruppeinterviewet: Borgene har været tilknyttet centeret mellem 5 og 30 år. Den enkelte borger deltager efter deres formåen. Ved sprog / forståelsesproblemer er de gode til at hjælpe hinanden, så den enkelte for givet udtryk for sin mening. Der deltager ikke personale i interviewet. Målgruppe og aktiviteter Rehabilitering og Udviklingscentret er et socialt specialtilbud for voksne under 103 og 104 i Serviceloven. Den beskyttede beskæftigelse er for borgere, der ikke kan mestre det ordinære arbejdsmarked og derfor har brug for et særligt tilrettelagt 8

9 tilbud, hvor der tages hensyn til, hvad den enkelte kan præstere. Eller det er borgere, der ikke er fast tilknyttet arbejdsmarkedet og har brug for at få styrket kompetencerne af faglig og social karakter. Aktivitets og samværstilbud er for borgere, hvor formålet er opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder. Som udgangspunkt er der ikke er tale om egentlig beskæftigelse eller lønnet arbejde, men give borgeren mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter og gøremål. Desuden tilbydes en Særlig tilrettelagt uddannelse (STU) for unge under 25 år, der har sociale og uddannelsesmæssige komplekse vanskeligheder. Herudover tilbydes der, i samarbejde med jobcentre, erhvervsafklaring for borgere der har komplekse og vanskelige sociale og fysiske / psykiske problemstillinger. Viften af beskæftigelse og aktivitetstilbud er bred. Tilbuddene er primært opdelt efter hvilken paragraf borgeren er visiteret til. Det er muligt, at deltage på tværs, således at den borger der kun kan magte nogle timer i et 103 tilbud, for mulighed får at afprøve og udvide sine kompetencer. Der er iværksat flere udviklingsområder bl.a. Friluftværkstedet og Lys/glasværkstedet. Tilsynet vurderer At de mange tilbud matcher den brede målgruppe og den enkelte får gode muligheder for at afprøve og udvikle sine kompetencer. Det virker som, at tilbuddet er tilpasset den enkelte borgere, som synes at profetere af tilbuddet og oplever glæde ved at komme der. Fysiske rammer De fysiske rammer består af 3 bygninger, med dagcenter, aktivitetscenter, produktionsværksteder og 2 butikker. I Værkstedsgårdens bygninger er It- metal cykelværksteder, kreative teams og et dagcenter og en butik, hvor nogle af de fremstillede produkter bliver udbudt til salg. Herudover er der mødelokaler og kontor. Hele værkstedsgården har fået gennemgribende renovering. Gamle maskiner og andet, som stod og fyldte op, er fjernet og der er malet og sat lydisolerende plader op, så alt står, som moderne lyse værksteder. Det har været et stort arbejde og har taget nogen tid, at rydde op og renovere de forskellige rum. RUF står endvidere for Filadelfias kiosk, hvor der også er salg af produkter, der fremstilles. I Korshuset er der, ud over fælleslokalerne, flere rum, hvor de borgere der har brug for det, har fået indrettet deres eget værelse, hvor de kan trække sig tilbage, når der er behov for det. I kælderen har udendørsholdet også tilhørssted. 9

10 Toiletforholdende i hele centeret er ikke ændret siden sidste tilsyn. Personale tilkendegiver, at de er tilfredse med de fysiske rammer, især efter renoveringen og der er opsat støjdæmpere. Borgerne tilkendegiver, at de er tilfredse med de fysiske rammer og glæder sig over renoveringen. Tilkendegiver dog, at der kan være meget støj og at udluftningen godt kunne være bedre. Som ved sidste tilsyn fortæller de, at det trækker og der er problemer med varme/ kulde i flere rum. Selv om det er nævnt adskillige gange, mener de ikke, at der bliver gjort noget ved det. Personalet oplyser, at der er problemer med træk og de skal være bedre til at huske at lukke dørene, desuden er der stadig problemer med træk fra elevatoren. Der er ikke visiteret borgere ind med større fysiske handicap, derfor funger de fysiske rammer tilfredsstillende. Der afholdes brand- og evakueringskursus med personalet. Tilsynet vurderer At de fysiske rammer i værkstedsgården, er velegnede og efter renoveringen af nogle af lokalerne fremstår de lyse og moderne og virker rare at opholde sig i, bl.a. fordi støjniveauet er sænket. Korshuset er ligeledes velegnet til målgruppen. Det vurderes, at der i høj grad er taget højde for borgernes handicap og opfyldelse af deres behov, da det er muligt at trække sig tilbage fra fællesskabt, hvis de har behov for det. Det vurderes, at borgerne stadig oplever problemer med træk og temperaturen. Psykisk arbejdsmiljø Brugerinddragelse, tryghed og trivsel, omgangstonen Borgerne fortæller, at de får de informationer, de har behov for, primært gennem gruppelederen. Tilkendegiver, at de i det store hele er med i de beslutninger der tages, når det angår den enkelte. Nogle af aktiviteterne er fastlagt på forhånd, andre er en del af fællesprojekter. Der er opfølgningsmøder for den enkelte, hvor der kan gives udtryk for, hvilke ønsker der er. Borgerne fortæller, at de har en kontaktperson, der kan ske henvendelse til, hvis de har problemer, det gælder også, hvis det er af mere privat karakter. Borgerne fortæller, at de se som regel kommer godt ud af det med hinanden, men på visse værksteder har der været en del mobning og tonen 10

11 overfor hinanden, har været grov. Borgerne fortæller, at nogle gange opdager personalet det ikke. Hvis det bliver for groft, bliver personalet inddraget. Tilkendegiver, at der godt må være mandehørm, men det skal være af den sjove slags. Personalet oplyser, at de er meget opmærksomme på problemet og at det er blevet bedre. De reagerer med det samme, når de hører, at sproget ikke er ordentlig over for hinanden. Borgerne fortæller, at de ikke har noget socialt samvær, når de ikke er på RUF. Nogle er begyndt, at komme i Sorø netværket. Oplyser, at pga. de offentlige transportmidler kan være svært at komme nogen steder hen om aftenen. Borgerne efterlyser den fælles idrætsdag, som alle VASAC centrene afholdte. Det var her, de mødte gamle og nye venner og havde det rigtig sjovt. Personalet oplever, at der er et godt arbejdsmiljø, som er blevet bedre, efter at de er begyndt at arbejde tværfagligt. Der er en større forståelse og en bedre indsigt i, hvilke opgaver der skal løses på hele RU. En af de metoder der har været med til at tømre teamet sammen, er fortællermetoden. Den enkelte i teamet fortæller, hvilke funktion, mål og forventninger vedkommende har. Teamet giver så herefter feed back. Oplevelsen af hvordan andre opfatter en, har givet en positiv effekt. Der er nogle personaler, der ikke er der længere og nye er kommet til og det har givet en anden dynamik. Personalet oplyser, at de holder møde hver dag. Herudover er der fællesmøder 1 x mdr. og andre møder efter behov. I forbindelse med udarbejdelse af den DDKM (Den danske kvalitetsmode) har der været en del mødeaktivitet. Der er valgt Tillids- og Sikkerhedsrepræsentant for borgerne, som oplyser at det er sjældent, at tillidsrepræsentant kan repræsenterer dem, når der afholdes møde, grundet tidspunktet. Der er også nedsat et brugerråd både for 103 og 104. Der er ligeledes valgt repræsentanter for personalet, som er en del af det samlede Filadelfias MED organisation. Tilsynet vurderer At borgerne har medindflydelse og bliver inddraget i det omfang og på det niveau, de kan magte. Det vurderes også, at der tages hånd om borgeren, så der er skabt tryghed og trivsel hos den enkelte. 11

12 At omgangstonen kan være hård, men at personalet er konsekvent i deres udmelding over for de borger, der mopper eller ikke har et ordentligt sprog. Det vurderes, at samarbejdet mellem personalet er blevet bedre ved, at de nu arbejder bredere sammen i organisationen. Pædagogisk og omsorgsmæssig praksis Visitation, opfyldelse af målgruppens behov, pædagogisk referenceramme, pædagogiske handleplaner Når der visiteres nye borgere ind aftales der, en observationstid på 4 uger. Formålet er at observere, om det er den rette beskæftigelse borgeren bliver tilbudt. I arbejdet med handleplaner bliver der udarbejdet en individuel plan for en periode, hvor efter der sker en opfølgning og en selvevaluerende samtale med borgeren, før der bliver sat nye mål. Nogle af borgerne giver udtryk for, at de er tilfredse med forløbet og deres egen indsigt i, hvordan det går. For at opfylde målgruppens behov, er der påbegyndt en ordning, der hedder hjem ud hjem forstået på den måde, at alle har en base. Afhængig af borgerens ønske og formåen deltager borgeren i et, eller flere af de andre teams tilbud i løbet af ugen. Det kan således være en udfordring at komme væk fra basen og en tryghed i at vende tilbage. Borgerne tilkendegiver, at det er fint og prøve noget andet og personalet finder det givtigt både det, at der er andre, der har øje for borgerens behov, men også det tværfaglige samarbejde. Som udgangspunkt udarbejdes der en drømmeplan, hvor borgeren kan give udtryk for sine ønsker. Herefter udarbejdes der en handleplan på det niveau, der kan opnås. Hvis borgeren bor på et botilbud, samarbejdes der med botilbuddet om målsætningen. Hvilke pædagogiske metoder der anvendes er afhængig af, hvad der ønskes opnået og borgerens udviklingstrin, men som udgangspunkt er det den anerkendende pædagogik og relationpædagogikken. Flere af borgerne er kommunikationssvage og der anvendes der flere forskellige kommunikationsmetoder. Tilsynet vurderer At alle borgere har en handleplan og borgerne inddrages på relevant vis. At for de borgere der bor på botilbud, er den fælles indsats over for borgeren styrket. At der kan redegøres for den pædagogiske tilgang. 12

13 At borgeren har fået større mulighed for at få afprøvet og udviklet sine kompetencer ved at få tilbudt flere aktiviteter, samtidig med at de ikke er låst fast i en bestemt gruppe. Særlig fokusområder Medicinhåndtering, sundhed, magtanvendelser, utilsigtede hændelser I forbindelse med udarbejdelsen af den DDKM har der været fokus på medicinhåndteringen. Tidligere har der været usikkerhed om, hvem der havde ansvaret for borgernes medicin, når de var på RU. Det er nu afklaret og beskrevet og personalet har nu fået undervisning i medicinhåndtering. Ud over bagning o.l. er der ikke fødevarefremstilling på RUF. Der er mulighed for at købe frokost i kantinen, hvor sund kost er en del af organisationen Filadelfia kostpolitik. Motion er en del af aktiviteterne. Organisationen Filadelfia har udarbejdet en sundhedspolitik som vedrører personalet. RU har haft to magtanvendelsesindberetninger. Både personale og ledelsen fortæller, at der er fokus på magtanvendelse. Så vidt muligt presser de ikke borgeren, men prøver enten at tale borgeren ned eller at trække sig, så der bliver ro. Hvis der har været en tilspidset situation, tages konfrontationerne ikke op lige umiddelbart efter, men venter til der er faldet ro på situationen. Der har været usikkerhed om, hvor de utilsigtede hændelser skal indberettes til. Det er nu afklaret. Tilsynet vurderer At der i forbindelse med udarbejdelse af DDKM nu er kommet afklaring på medicinhåndteringen. At der er fokus på sundhed, gennem motion og hvad der tilbydes af drikke- og fødevare Organisation og personalemæssige forhold Personalekompetencer, kvalitetsudvikling, eksternt samarbejde, sygefraværspolitik, vikarforbrug Lederen vurderer, at personalet besidder de kompetencer, der er behov for i forhold til målgruppen. Målgruppen er bred og der er behov for mange kompetencer. Ved nyansættelser er der udarbejdet en uddannelsesplan for det første år i ansættelsen, som giver værktøjer og viden til at løse opgaven. I forbindelse med MUS samtaler vurderes kompetenceplanen. 13

14 Desuden uddannes der 5 videns personer på hvert sit faglige område (Fagteam). De har til opgave at undervise og støtte de øvrige personaler i at kunne udføre jobbet. Eks. er faglig supervision og Coach nogle af tilbuddene. Hvis der er behov for det, anvendes også ekstern supervisor. Personalet vurderer, at RUF gennem det sidste år, har fået et fagligt kompetenceløft. Ved bl.a. læringsstrategier og mentallisering har, det givet en anden viden. Det, at være bevidst om, hvilke redskaber der bliver anvendt i tilgangen til borgerne, har været med til, at udvikle de faglige kompetencer. Det oplyses også, at i nogle tilfælde har det haft betydning, at der er kommet andre personaler til. Det er en fordel, at der er flere til at formidle og dele viden. Personalet tilkendegiver, at de får de kurser, der er behov for, men de er altid interesseret i at dygtiggøre sig. De benytter sig forsat sig af de kursustilbud, som Filadelfia udbyder, som generelt er meget basisviden om epilepsi, førstehjælp o.a. Der er forsat to medarbejdere, der deltager i neuropædagogisk kursus. Organisationen Filadelfia har besluttet, at alle deres tilbud skal kvalitetssikres efter, Den danske kvalitetsmodel (DDKM). Lederen oplyser, at det har været tidskrævende og lærerigt. Beskrivelserne skal være afsluttet og godkendt inden årets udgang. Det oplyses, at samarbejdet med borgerens botilbud, er blevet væsentligt bedre. Personalet henvender sig nu til botilbuddet omkring indsatsen for borgeren og der deltages også i handleplansmøder. Herudover er der andre samarbejdspartnere, så som jobcentre, pædagogseminarier. o.a. Desuden er der et samarbejde med specialcenteret Lundebo omkring dagtilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade. Lederen har endvidere et tæt fagligt ledelsesnetværk med de øvrige sociale ledere på Filadelfia og i Sorø. Lederen oplyser, at i 2014 har sygdomsprocenten været høj. Der har været flere langtidssyge, hvoraf en har været arbejdsrelateret. Der afholdes sygefraværssamtaler. Det er kun i meget begrænset omfang, at der anvendes vikar. De økonomiske midler, der er afsat, bliver brugt til at fastansættelse. Konsekvensen heraf er, at der i perioder kan være flere personaler end den godkendte normeringen. Det oplyses at personalet er bevidst herom og tilrettelægger arbejdet efter normeringen. 14

15 Tilsynet vurderer At der er fokus på, at personalet tilegner sig kompetencer i form af viden og redskaber til at kunne opfylde borgerens behov. At der er sammenhæng mellem personalets kompetencer og målgruppens behov. At personalet har fået kompetencer, som er med til at løfte det faglige niveau. At DDKM er med til, at højne kvaliteten i arbejdet. At indsatsen i samarbejdet med andre boenheder er lykkedes. At der et højt sygefravær, men at der er fokus på det. Administration Procedure, retningslinjer, faglig dokumentation, opbevaring af personfølsomme oplysninger, tilbudsportalen I forbindelse med udarbejdelsen af DDKM er der nedskrevne procedurer for alle de forhold, der er på RUF. Alle personfølsomme oplysninger og dokumentation foregår i Bostedssystemet og overføres til Sorø Kommunes IT- system i CARE, når det vedrører Sorø borgere. Handleplaner udarbejdes i Bostedsystemet og overføres til CARE. Lederen fortæller, at der har været mange problemer med CARE, fordi de to systemer ikke har kunnet fungere sammen. Der er nu 4 personaler, der kan dokumenterer i CARE. Tilbudsportalen er opdateret. Tilsynet vurderer At der er udarbejdet procedurer og retningslinjer i forbindelse med udarbejdelsen af DDKM At personfølsomme oplysninger opbevares forsvarligt. At problemerne med CARE har fundet et leje, som gør at det er blevet til at arbejde i. Høringssvar I høringssvaret havde lederen følgende kommentar: Vi må se, om vi kan gøre noget ved trækken og varmen. Mobningen og den hårde tone arbejder vi meget med, og jeg taler jævnligt med 103 sikkerhedsrepræsentanterne omkring dette emne. I den sidste tid, har de ikke haft noget om mobning, men det dukker frem indimellem. Personalet har klare retningslinjer, hvis de opdager mobning. 15

16 16

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for varslet tilsyn.

Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Tilsynsrapport for varslet tilsyn. Basisoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Vækst huset Tilbudstype Aktivitetstilbud efter SEL 104 Der er herudover et u visiteret tilbud under væksthuset / Klubben

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Satelitten. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Satelitten Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter... 3 Organisation... 3 Fysiske

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune. Mandag den 4. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Musvågevej, Københavns Kommune Mandag den 4. juli 2011 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Musvågevej. Formålet med tilsynet

Læs mere

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.

Fortrolig. Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune. Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Fortrolig Anmeldt tilsyn på Solsikkens aktivitetstilbud Mælkevejen, Skanderborg Kommune Mandag den 27. september 2010 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Bofællesskabet Lundagervej Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Leder Rita A Nielsen Tilsynsrapport af 22. oktober

Læs mere

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave

Tilsynspolitik. Side 1 af udgave Tilsynspolitik 2017 For Leverandører af personlig og praktisk hjælp samt træning til borgere i eget hjem og på plejecentre Leverandører af pædagogisk støtte i eget hjem Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Lykkegard. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Lykkegard Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsynsenheden Indhold Navn og adresse 3 Ledelse 3 Dato og tidspunkt for tilsynet 3 Lovgrundlag, rammer og fokuspunkter 3 Organisation 3 Fysiske rammer 3 Målgruppe

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00

Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune. Lørdag den 26. april 2014 fra kl Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Mastruplund, Rebild Kommune Lørdag den 26. april 2014 fra kl. 10.30 Og Dialogmøde fredag den 9. maj kl.11.00 Indledning Vi har på vegne af Rebild Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bøgebakken, Lejre Kommune Tirsdag den 24. marts 2015 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bøgebakken. Generelt er formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune

Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76. Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bo- og aflastningstilbuddet Pallesvej 20 og Bofællesskabet Pallesvej 74-76 Københavns Kommune Onsdag den 24. oktober 2012 fra kl. 8.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune. Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Østre Gasværk, Københavns Kommune Tirsdag den 4. juni 2013 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Østre Gasværk. Formålet

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Årsrapport Tilsyn Omsorgsområdet November [1] Indhold Baggrund... 3 Uanmeldte tilsynsbesøg i... 3 Formålet med årsrapporten... 4 Sammenfatning af anmærkningerne... 4 [2]

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl

U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune. Onsdag den 10. marts 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT U/Anmeldt tilsyn på Møllehuset og Guldbergshave, Københavns Kommune Onsdag den 10. marts 2010 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg Møllehuset

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune. Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter, Skanderborg Kommune Torsdag den 26. august 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov.

VERSION 2 JUNI Tilsyn. Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. VERSION 2 JUNI 2011 Tilsyn Det generelle tilsyn med døgninstitutioner og private opholdssteder for anbragte børn og unge med særlige behov. 1. Indledning og formål Kommunalbestyrelsen er efter Retssikkerhedslovens

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00

Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune. Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Marienlyst, Skive Kommune Torsdag den 18. december 2014 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Marienlyst. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Specialskolen Bramsnæsvig. Uanmeldt tilsyn den 5. september 2011. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Specialskolen Bramsnæsvig. Uanmeldt tilsyn den 5. september 2011. Gennemført af Henrik Volmer 26. Mar '10, 09.59 Tilføjet: Billede Tilsynsrapport For Specialskolen Bramsnæsvig Uanmeldt tilsyn den 5. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012

Afrapporteringsskema. Center for Døve Døves Vaskeri Generatorvej 2 S, 2730 Herlev. Uanmeldt tilsyn PH 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH 2012 Center for Døve Døves Vaskeri

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30

Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune. Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Højslev Ældrecenter, Skive Kommune Onsdag den 16. maj 2012 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Højslev Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden

STUBBEN. Tilsynsrapport 2013. Tilsynsenheden STUBBEN Tilsynsrapport 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard w Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Uanmeldt tilsyn den 28. september 2011 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE

TILSYNSRAPPORT RANDERS KOMMUNE LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE TILSYNSRAPPORT LUCERNEVEJENS BØRNEHAVE Anmeldt socialfagligt tilsyn August 2017 1. TILSYNSRESULTAT 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et anmeldt tilsyn i Lucernevejens

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune

Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Dan Bundgaard Dato: 24.november 2014 Sagsid. 27.12.16-A26-1-14 Retningslinjer for udførelse af tilsyn med plejeboliger i Horsens Kommune Horsens

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune. Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Sociale Virksomhed Vordingborg Kommune Pakke og montage, Vordingborg og Præstø, Køkken og Kantine og Butikken Torsdag den 20. juni 2013 fra kl. 10 Indledning

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå

Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå Uanmeldt tilsyn 2012 Fonden Team Golå 1 Tilbuddets navn og adresse Tilbuddets målgruppe Tilbuddets leder Tilsynsførende Dato for tilsyn Fonden Team Golå, Mausingvej 11, 8600 Silkeborg Langtidsanbragte

Læs mere

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015

Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Servicedeklaration for Bo og Naboskab Sydlolland 2015 Praktiske oplysninger K.H. Kofoedsvej 16, 4970 Rødby Tlf. 24 82 68 82 Forstander: Kjeld Saul Hjemmeside: bnsydlolland.blogspot.com E-mail: bnsydlolland@regionsjaelland.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2015 Beskyttet beskæftigelsestilbud Nørremarken Nørremarksvej 17 8800 Viborg Disposition 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Tilbudsportalen, side 2 3. Formalia, side 3 4. Baggrundsinformation, side 3 5. Resume af anbefalinger/opmærksomhedspunkter fra sidste års tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med

Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Rapport for uanmeldt, begrænset tilsyn med Institutionens navn Kingstrup, Fredehjemsvej 2, 5591 Geldsted. Sammenfattende vurdering Hvad fungerer godt? Af handleplanerne fremgår, at der er en klar tydeliggørelse

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere