Grundlæggende undervisningsmateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet Udviklet af: Else Marie Sølgaard Skolen i Hammer Bakker Viren Vodskov Tlf.: Februar 2006

2 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK hører til i den fælles kompetencebeskrivelse nr. 2692, Omsorg, sygepleje og pædagogiske arbejde. FKB kan findes på Uddannelsesmålet er relevant for nogle af målgrupperne i FKB en, og er primært målrettet social og sundhedshjælpere og deltagere med tilsvarende kompetencer, der beskæftiger sig med ældre i eget hjem. Uddannelsen kan også være relevant for andre persongrupper, der i dagligdagen har en vis kontakt til personer med demens, f.eks. servicemedarbejdere, ejendomsfunktionærer, taxachauffører, pedeller, portører m.fl. Arbejdsfunktioner Personale, der arbejder i hjemmeplejen, vil i forbindelse med deres arbejdsopgaver indenfor hjemmehjælps området, have gode muligheder for at iagttage og opspore begyndende tegn på demens gennem kommunikationen og i samværet med borgeren. Personalet kan gennem øget viden og fokus på det opsporende og forebyggende sundhedsarbejde som frontpersoner medvirke til, at der igangsættes en nærmere udredning med henblik på, at der stilles en lægelig diagnose. For at borgeren efterfølgende kan få den optimale støtte, omsorg og behandling er det væsentligt at såvel borgeren, de pårørende som personalet tidligt erkender, hvad borgeren fejler. Den tidlige indsats kan være med til at forhale et progressivt sygdomsforløb ved, at de tilbud, der findes i samfundet, kan komme borgeren til gode. Da personalet typisk arbejder alene hos borgeren, er det væsentligt at have kendskab til mulighederne i det tværfaglige samarbejde. Uddannelsesmålet er relateret til flere TAK er i FKB en og skal kvalificere deltagerne inden for følgende: 1. Det pædagogiske samarbejde 2. Omsorgs og sygeplejefagligt arbejde 3. Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje Ad1) I forhold til Det pædagogiske samarbejde med borgeren med en mulig demens, arbejder deltageren udfra forvaltningslovens regler om f.eks. samtykke og tavshedspligt. Det er også væsentligt at inddrage kendskabet til hele borgerens kulturelle baggrund og livsanskuelse, samt integritet og livshistorie, så borgeren kan opleve et ligeværdigt samspil. Deltageren arbejder udfra en aktiverende tankegang, der forebygger en yderligere forværring af tilstanden og bibringer borgeren støtte til overblik og organisering af hverdagen. Det væsentlige i det pædagogiske samvær med borgeren er, at han opnår forståelse for, at der er tegn på begyndende demens, og at deltageren derfor har kendskab til, hvordan det tværfaglige samarbejde og videre forløb foregår for at få stillet en demens diagnose. 1 af 13

3 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Ad 2) I forhold til Omsorgs og sygeplejefagligt arbejde vil deltageren især skulle bruge sine observerende evner, og nøje lægge mærke til de begyndende tegn på en demens. Som frontperson kommer deltageren i mange forskellige hjem, og møder mange ældre borgere. Statistisk ses, at der med tiltagende alder er, en voldsom stigende andel af demens tilfælde. Der er ca. 1 % af de +65 årige, som har demens, mens der er ca. 30 % af de +90 årige, der er demente. En tidlig opsporing og hermed muligheden for en bedre indsats på flere fronter - ikke mindst omsorgsmæssigt og lægeligt ved at der stilles en diagnose - vil give borgeren med demens en bedre livskvalitet. Ad 3) I forhold til Kommunikation og samarbejde i omsorg og pleje vil deltageren i det opsporende og sundhedsfremmende arbejde hos borgeren, skulle bruge sin viden om arbejdspladsens samfundsmæssige opgave, ved netop at have fokus på opsporing af demens. Ved en tidlig indsats og gennem information til borgeren og de pårørende om gode samværsformer og hensigtsmæssig kommunikation kan borgeren støttes af sit netværk i dagligdagen. Deltagerforudsætninger Det kan forventes, at deltagerens forudsætninger stammer fra grunduddannelsen til Social- og sundhedshjælper. Desuden har deltageren nogen erfaring med samarbejdet med borgere med demens, og har udført praktiske såvel som omsorgsmæssige opgaver hos disse borgere. I mange kommuner er der særlige botilbud til borgere med svær demens i form af Leve - bo miljøer og skærmede enheder, hvor det forventes at personalet har en større viden og erfaring om demens. Denne uddannelse henvender sig særligt til personale, der arbejder i borgerens eget hjem. Også andre faggrupper, der møder personer med demens i dagligdagen, kan opnå øget handle kompetence ved at deltage i uddannelsen. Her tænkes på grupper som ikke direkte deltager i omsorgsarbejdet hos borgeren, men som har en mere perifer kontakt, f.eks. taxachauffører, viceværter i større boligområder, pedeller og portører. Struktur Forud for denne uddannelse kan det være relevant at have deltaget i følgende uddannelser: Forebyggelse og sundhedsfremme 2 af 13

4 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Arbejdet med ældre i eget hjem Magt, omsorg og selvbestemmelse Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre Efter kurset kan følgende uddannelser anbefales: De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre Samarbejdet med ældre om sunde kostvaner Omsorg for personer med demens Personer med demens, sygdomskendskab Personer med demens, aktivitet og livskvalitet Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet Kontaktperson i omsorg og sygepleje De tre uddannelsesforløb, som er markeret med fed skrift, skal ses som forløb, hvor kompleksiteten gradvist progredierer i forhold til viden, holdninger, færdigheder og handlinger i demensomsorgen. 2. Ideer til tilrettelæggelse Mål for uddannelsen: Deltageren kan udfra kendskab til de tidligste advarselssignaler ved begyndende demens medvirke til, at der igangsættes en tidlig indsats, ved at deltageren kan videreformidle sine observationer og indgå i en tværfaglig dialog med relevante samarbejdspartnere m.h.p., at der foretages en demensudredning. Endvidere kan deltageren udfra et kendskab til symptomer på demens og tilstande, der kan forveksles med demens medvirke i et sundhedsfremmende og forebyggende arbejde f.eks. i forhold til væskemangel, nedtrykthed og forvirringstilstande. Deltageren kan i samspillet med personen med demens og de pårørende kommunikere og samarbejde med respekt for personens integritet og livskvalitet. 3 af 13

5 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET A. Planlægningsfasen For at sikre en praksisnær kompetenceudvikling foreslår jeg, at deltagerens forudsætninger og forventninger om muligt afdækkes før detailplanlægning af forløbet. Der kan udsendes et spørgeskema med f.eks. følgende spørgsmål: Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Hvor lang tid har du arbejdet i hjemmeplejen? Hvad er din erfaring i forhold til arbejdet med borgeren med demens? Hvor ofte har du opgaver hos en borger med demens? Hver dag? Hver uge? Hver måned? Hvad er dit mål med at deltage i uddannelsen Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet? Har du overvejet, hvilke aktuelle problemstillinger fra egen praksis, du kunne tænke dig at fordybe dig i under kursusforløbet? Har I litteratur om demens på din arbejdsplads? I givet fald hvilke bøger? Hvilke forventninger har din arbejdsplads til din deltagelse i dette forløb? Er der tale om et uddannelsesforløb for en gruppe medarbejdere fra samme arbejdsplads, kan uddannelsen målrettes arbejdspladsens særlige behov. Når kursisternes og arbejdspladsens behov er afdækket, tilrettelægges forløbet under hensyn til uddannelsens mål og rammer. Hver deltager får inden start tilsendt målene, et program for forløbet, en kortere artikel til inspiration, samt anbefalinger på litteratur, som kan læses inden kursusstart. Min anbefaling vil være, at bruge Alzheimer foreningens hjemmeside ( og finde én af de beskrivelser, som pårørende har skrevet. Ved at tilrettelægge uddannelsen med delvis deltagerstyring, og inddrage erfaringer og selvoplevede problemstillinger, tages der hensyn til, at det er voksne deltagere. Knud Illeris siger bl.a. om voksnes læring: Voksne lærer det de vil lære, og det der er meningsfyldt for dem at lære Voksne trækker i deres læring på de ressourcer de har 4 af 13

6 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Voksne tager det ansvar for deres læring, de er interesserede i at tage, hvis de kan komme til at tage det. (Læring, - aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx, side 174, Roskilde Universitets Forlag, 2001) B. Gennemførselsfasen Da der findes tre andre efteruddannelser, hvor demens er omdrejningspunktet, er det vigtigt hele tiden at have øje for målene med denne uddannelse, som især er opsporing og tidlige tegn på demens. Desuden er der fokus på en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i demensomsorgen. Jeg vil foreslå at uddannelsen veksler mellem læreroplæg, gruppearbejde og plenumdiskussioner. Der kan vises film, cd rom/ dvd som dels illustrerer forskellige problematikker, og dels kan bruges som diskussionsoplæg (se forslag på litteraturlisten). Der kan tilrettelægges med et ½ dags studiebesøg (praksisforlagt undervisning) på egen arbejdsplads, hvor opgaven kan være at beskrive en borgers begyndende demenssymptomer, samt videregive og diskutere disse med stedets tilknyttede demenskoordinator. Alternativt kan deltagerne i mindre grupper på selve kursusstedet reflektere over en borgers situation. Deltageren beskriver borgerens begyndende demenssymptomer, adfærd m.v., og underviseren og gruppen kan være kritiske sparringspartnere for deltageren og hinanden. (Se nærmere under punktet Undervisningsmaterialer og opgaver). Jeg foreslår følgende 4 temaer, som uddannelsens fokus: Tema 1. Tidlig opsporing af demens og det tværfaglige samarbejde Tema 2. Symptomer på demens og tilstande der kan forveksles med demens Tema 3. Sundhedsfremmende og forebyggende handlinger Tema 4. Samspillet med personen med demens og de pårørende 5 af 13

7 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tema 1: Tidlig opsporing af demens og det tværfaglige samarbejde (Fokus på målet: Deltageren kan udfra kendskab til de tidlige advarselssignaler ved begyndende demens medvirke til, at der igangsættes en tidlig indsats, ved at deltageren kan videreformidle sine observationer og indgå i en tværfaglig dialog med relevante samarbejdspartnere med henblik på, at der foretages en demensudredning) Forslag til emner: - Tidlige tegn på demens o 10 advarsels signaler ved begyndende demens - Er det aldersforandringer, stress eller begyndende tegn på demens? o Hvad er normale aldersforandringer? o Hvordan viser stress sig? o Hvor er der forskel og hvor er der lighedspunkter? - Hvad er vigtige observationer i mit arbejde m.h.p. en tidlig opsporing? o Er der intellektuelle tegn på demens? o Er der adfærdsmæssige tegn på demens? o Er der sociale tegn på demens? o Er der fysiske tegn på demens? o Er der psykiske tegn på demens? o Hvilke ressourcer har borgeren? veludviklet mestringsevne og lang livserfaring visdom og kundskab om livet sejhed og udholdenhed - Hvordan får jeg en kvalificeret dialog med mine nærmeste tværfaglige samarbejdspartnere? o Hvordan dokumenterer jeg mine observationer? o Hvordan foregår dialogen med de tværfaglige parter? - Hvordan er indsatsen i forhold til opsporing, diagnosticering m.v. organiseret i den enkelte kommune /region? o Hvem er de andre professionelle samarbejdspartnere? o Hvordan er kommunens / regionens organisation og strategi på demensområdet? - Hvordan foregår demensudredningen konkret? o Hvad er kort fortalt de væsentligste undersøgelser, prøver og test, som foretages af lægen, demenskoordinatoren og evt. andre? 6 af 13

8 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Hvorfor er det vigtigt med en tidlig diagnose og indsats? o at sikre at symptomerne på demens ikke skyldes en anden sygdom o at forhale et progressivt sygdomsforløb ved at borgerne får den rette behandling o at give en optimal støtte og omsorg samt vejledning om tilbud i samfundet som kan komme borgeren til gode o at støtte borgeren i at erkende, at der er noget galt o samt støtte borgerens mestringsevne i forhold til de problematikker, der opstår som følge af sygdommen, hvorved livskvaliteten bedst muligt kan bevares Tema 2: Symptomer på demens og tilstande der kan forveksles med demens (Fokus på målet: Endvidere kan deltageren udfra et kendskab til symptomer på demens og tilstande, der kan forveksles med demens medvirke i et sundhedsfremmende og forebyggende arbejde f.eks. i forhold til væskemangel, nedtrykthed og forvirringstilstande.) Forslag til emner: - Hvad er de almindeligste symptomer på demens? - Hvordan udvikler symptomerne sig fra begyndende, til middel og svær demens? - de 5 A er o Agnosi (forstyrrelser med genkende det sanseindtryk) o Apraksi (forstyrrelser med praktiske færdigheder) o Amnesi (hukommelsesproblemer) o Adfærdsmæssig ændring (ændring i forhold til sædvanlig adfærd) o Afasi (besvær med at udtrykke sig) forskellige demens sygdomme, fokus på de 4 mest almindelige: o de mest markante forskelle mellem Alzheimer demens, blodpropsdemens, frontallaps demens og Lewy Body demens - Hvad kan forveksles med demens: o de mange D er: er det demens, eller? Depression (nedtrykthed) Delir (forvirringstilstande) Droger (bivirkning af medicin m.fl.) Dehydrering (væskemangel) Defekt (mangel sygdomme, f.eks. B12, jern, stofskiftehormon ) Druk (alkohol og andet misbrug) 7 af 13

9 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Tema 3: Sundhedsfremmende og forebyggende handlinger (Fokus på målet: Endvidere kan deltageren udfra et kendskab til symptomer på demens og tilstande, der kan forveksles med demens medvirke i et sundhedsfremmende og forebyggende arbejde f.eks. i forhold til væskemangel, nedtrykthed og forvirringstilstande.) Forslag til emner: - Hvordan arbejder jeg sundhedsfremmende og forebyggende? o Kost og væske o Struktur og mening i dagligdagen o Meningsfuld aktivitet, ADL og motion som forebyggelse o Magtfri samvær og netværk o Identitets styrkende samvær o Livshistorier og kulturmæssige forskelle o Integritet og respekten for personligheden Tema 4: Samspillet med personen med demens og de pårørende (Fokus på målet: Deltageren kan i samspillet med personen med demens og de pårørende kommunikere og samarbejde med respekt for personens integritet og livskvalitet.) Forslag til emner: - Hvad forstås ved et godt samspil med borgeren med begyndende demens? - Hvordan kan jeg handle og finde løsninger i forhold til de daglige problematikker? o Vigtigt at se på personligheden, livshistorien, helbredet, hjerneskaden, personens omgivelser (Tom Kitwood) o At arbejde udfra at vedligeholde eller genopbygge menneskets ressourcer o Opmærksomhed og nærvær i samværet o Medarbejderens personlige involvering o Fokus på muligheder frem for begrænsninger o Mestring af eget liv ud fra egne værdier o Anerkendelse af den enkeltes værd o Gøre noget sammen med fremfor for personen o Fokus på omgivelsernes betydning 8 af 13

10 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Kommunikation, der har fokus på den enkeltes personlighed, integritet og livskvalitet o Hvordan kan forskellige kommunikationsredskaber anvendes? o f.eks. empati, aktiv lytning, spejling, facilitering, matchning o Fokus på individuelle forskelligheder - Hvordan kan jeg arbejde indenfor lov om social service, i henhold til omsorg, magt og selvbestemmelse? o Drøftelse af de lovmæssige rammer, der er for omsorgsarbejdet - Hvordan etablerer jeg et godt samarbejde med de pårørende? o At have medspillere frem for modspillere o At forstå de pårørendes situation o Hvem er de pårørende: mænd, kvinder, unge, gamle osv. C. Evalueringsfasen Daglig evaluering og refleksion: Det vil være en god ide, at hver dag startes med en kort runde om, hvordan den foregående dag er oplevet, og hvad der især har gjort indtryk på deltageren. Herved kan undervisningen løbende evalueres, og evt. justeres. Desuden bliver der en rød tråd og kontinuitet i læringen dag for dag ved, at der laves denne korte refleksionsrunde, hvor hver deltager med få ord beskriver, hvad man har reflekteret over i relation til undervisningen. En sådan refleksions runde skal være ukommenteret, og tager ca minutter i alt. Det er vigtigt, at alle siger noget, hvorved alle deltagere bekræftes i at deres aktive deltagelse er væsentlig for læringen. Deltageren afprøver hermed et redskab, der måler temperaturen blandt deltagerne på en hurtig måde, og dette redskab kan også overføres og anvendes i personalegruppen der hjemme. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer 1. Jeg kan foreslå, at der arbejdes med cd rom materialet (se litteraturlisten) i mindre grupper. Der er flere historier m.v., som kan være relevante og spændende at arbejde nærmere med. 2. Gruppearbejde om at inddrage livshistorien i arbejdet: Tænk på den person med demens, som du har valgt at arbejde med. 9 af 13

11 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - - Hvad kender du til hans livshistorie? - - Hvilke områder kunne du have glæde af, at vide noget mere om? - - Hvordan udnytter du personens livshistorie i de aktiviteter, der foregår? - - Hvor og hvordan kan du medvirke til at personens ressourcer bruges mere? 3. Udfra en af filmene (se litteraturlisten) foreslår jeg, at der fokuseres på de følelsesmæssige påvirkninger, som en begyndende demens sygdom giver både den ramte selv og de pårørende. - Hvilke følelser er meget almindelige, når en person er usikker på, hvad han fejler? - Hvordan kan du bedst støtte mennesket med en begyndende demens og dennes pårørende? - Hvordan kan du støtte de pårørende, så samarbejdet mellem alle parter bliver bedst muligt? 4. Jeg kan foreslå at aktuelle tekster fra de forskellige hjemmesider, anvendes i undervisningen, da der ofte er nye problematikker, der dukker op her og belyses ud fra faglige vinkler. Deltageren kan selv søge viden på kursusstedet på nettet, både som en planlagt aktivitet, og når der opstår et behov i undervisningen. 5. Angående en ½ studiedag forlagt i praksis, kan opgaven formuleres udfra nedenstående: - Tænk på din hverdag hos de brugere du kommer hos. Har jeg en bruger med tegn på begyndende demens? - Hvad får mig til at få denne mistanke? - Hvilke tegn / symptomer er der? - Kunne det dreje sig om en anden sygdom? - Sæt dig til at skrive historien: o Kort beskrivelse af brugeren (anonym) o Besvar spørgsmålene ovenfor. o Hvor længe har det stået på? o Andre relevante oplysninger? Tag kontakt til demenskoordinatoren i dit område (aftalt på forhånd), og fortæl om de faglige overvejelser og observationer. Ved at være godt forberedt, vil dine svar være så overbevisende og dokumenterede, at demenskoordinatoren udfra disse kan tage på et vurderingsbesøg. Hvis det ikke er muligt at tilrettelægge med studiedag, kan samme opgave foregå på kursusstedet, i mindre grupper, og med underviseren som sparringspartner. 10 af 13

12 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 4. Litteraturliste mv. At mindes sammen en idébog i omsorgen for mennesker med demens, Errolyn Bruce, Munksgaards Forlag, 2001 Demens, Vejledning for plejepersonale og pårørende, Pjece fra Alzheimer Foreningen Dement, deprimeret eller bare gammel, Nils Christian Gulmann, Per Torpdahl, Pjece fra Pfizer Danmark, 2003 ( Demens og aktiviteter i et livshistorisk perspektiv, Mette Søndergaard, Systeme Academic, 2004 Demens, Lær at genantænde livsgnisten, Jane Verity, Udgivet af Dementia Care Australia Pty Ltd dansk kontakt Gitte Hornbeck tlf En revurdering af demens, - personen kommer i første række, Tom Kitwood, Dafolo Forlag, 1999 Forstå demens, Alzheimerforeningen, Lindhardt og Ringhof forlag, 2004 Hvorfor vil Asta ikke i bad? Personlig hygiejne i demensomsorg, Gun Aremyr, Dafolo forlag, 1999 Hvorfor vil ikke Asta spise?, måltiderne i demensomsorgen, Gun Aremyr, Kommuneforlaget, Oslo, 2001 Håndbog i demens, Else Melin, Rolf Bang Olsen, Omsorgsorganisationernes Samråd, 2000 Kirstens dagbog, et liv med Alzheimers demens. Jonas Lautrup, Steen Kabel, Institut for Pensions og Ældrepolitik, Socialministeriet og Formidlingscenter Nord, 2002 Motion og psyke, Jes Gerlach (red.), Kap. 2 og 3, Psykiatri Fondens Forlag, 2005 Omsorg og magt om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Marianne Schjøtt Rohweder, Socialministeriet, udgivet af Styrelsen for Social Service, 2004 Pas godt på min far, Else Stenbuch Yde, Forlaget Zalamanca, 2002 (tlf ) 11 af 13

13 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Praktisk gerontopsykiatri, Nils Christian Gulmann, Hans Reitzels Forlag, 2001 Pårørende om demens, Peter Olesen (red.), Kroghs Forlag, 2003 Skovdagcentret, Eghjorten i Hillerød, Naturens betydning for mennesker med demens i relation til eksisterende forskning, Christine Swane, Hillerød Kommune, 2004 (tlf ) Socialpædagogik og demens, det vanskelige omsorgsarbejde, Mette Borresen, Helle Krogh Hansen, Lis-Emma Trangbæk, Styrelsen for social service, 2004 Video: Nyeste videoer, DVD er kan søges på og Jeg kan foreslå følgende, som relevante: Alzheimer demens. Når personligheden krakelerer, Alzheimer foreningen, Klinisk film 1999 Demens: Kommunikation og samarbejde, AB Video, 2000 (kan bestilles hos KKS Develop-ment, tlf ) Minderne har jeg da lov at ha, (Demens og reminiscens, Genoptræningsforløb for at genskabe tabte færdigheder) Betania Film, 2002 Min far: at være pårørende til en demensramt, Ellegaard film, 2003, købes hos Conni Pedersen, Tlf En ny demensforståelse at bevare lysten til livet!, Formidlingscenter Nord, Institut for Pensions og ældrepolitik, 2003 Cd rom: At leve med demens, Formidlingscenter Nord, 2002 Demens og arbejdsvilkår, og Formidlingscenter Nord, 2000 Omsorg og magt men hvordan?, Interaktiv undervisnings dvd rom, Socialministeriet, udgivet af Styrelsen for Social Service, 2005 Websider: (ny viden og svar på spørgsmål) (videnscenter for ældre) 12 af 13

14 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET (formidling af viden på demensområdet, Styrelsen for Social Service) (retsinformation, statens online information) (information af viden, samt spørgsmål og svar) 13 af 13

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933 Udviklet af: Asta Nielsen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44327 Udviklet af: Else Marie Sølgaard Skolen i Hammer Bakker Storemosevej 19 9310

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902 Udviklet af: Helle Akselbo Efter- og videreuddannelsesafdelingen Social og sundhedsskolen Fyn Vestre Stationsvej

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44786 Udviklet af: Lise Knokgård og Jørgen Mohr Poulsen Social-

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934 Udviklet af: Birgitte Højlund

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Netværksskabende aktiviteter for ældre og handicappede 44781 Udviklet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44789 Udviklet af: Asta Nielsen Social- og Sundhedsskolen Gjesinglund

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 42935 Udviklet af: Birgitte Højlund Social & SundhedsSkolen, Herning Hanne Friberg SOSU uddannelser, Greve November

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Underviser / Emne

Underviser / Emne Psykisk sygdom og sygepleje Elevernes forudsætninger fra GF2: Fokus på Gf2 er det raske menneske Eleverne har grundlæggende viden om livsstilssygdomme, men ikke om psykiske sygdomme De elever, der på GF2

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677 Juli 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 45315 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952 Udviklet af: Birgitte Højlund Social

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44342 Udviklet af: Else Marie Sølgaard Skolen i Hammer Bakker Storemosevej 19 9310

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Samarbejde med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627 Udviklet af: Elisabeth Hefda Dyrnæsvej 6F 4700 Næstved Tlf.: 55734009 Januar 2009 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration 44627 Udviklet af: Hanne Lomborg Olesen og Arne Nielsen Social-

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens. Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland

Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens. Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland farvedesign opmenuen edesign fra PU-designs højreklik på farvenet og vælg algte slides Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens Fag og læringskonsulent Maria Pedersen SOPU København & Nordsjælland

Læs mere

God praksis ved adfærdsforstyrrelser

God praksis ved adfærdsforstyrrelser God praksis ved adfærdsforstyrrelser DEMENSDAGENE 2017 SYGEPLEJERSKE, VISO- SPECIALIST, DEMENSKONSULENT SUSANNE RISHØJ Ved adfærdsforstyrrelser i forbindelse med demens forstås: Uønskede handlemønstre,

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning 42918 Udviklet af: Marianne Svanholt Professionshøjskolen UCC, AMU efteruddannelse Sydhavns Plads 4 2450 København SV Tlf.: 4189 8130 Februar 2011 1. Uddannelsesmålets

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

Et værdigt liv med demens

Et værdigt liv med demens Et værdigt liv med demens DEMENSSTRATEGIEN 2015-2018 Demensstrategien - Et værdigt liv med demens 2015 2018 I 2010 blev en national handlingsplan for demensindsatsen offentliggjort. Handlingsplanen peger

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Udsyn mod fremtidens velfærd

Udsyn mod fremtidens velfærd Pleje og Omsorg Udsyn mod fremtidens velfærd Demensstrategi for 2014 2018 - konkretisering Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Formålet med demensstrategien 2014-2018... 4 Strategiske temaer... 4... 5

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mennesker med svær demens hvad har de brug for?

Mennesker med svær demens hvad har de brug for? Mennesker med svær demens hvad har de brug for? Mette Borresen, konsulent, Videnscenter for demens, Aalborg kommune Mit rum bliver ikke rigtig stort mere«(jan Lindhart) Der er sådan en forfærdelig tristhed

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2. 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3. 3.

1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2. 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3. 3. 0 Indholdsfortegnelse 1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3 3. Smiley-kort 4 4. Refleksionspunkter til fremme

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske

Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen. Opgave i notesbogen om resurser og krav hos et andet menneske Sosu Trin 1 - Supplerende materiale til i-bogen Kapitel 1 Omsorg og egenomsorg Side 15 Sand/falsk-opgave 1.1 Side 21 Side 21 Opgave i notesbogen om resurser og krav i uddannelsen Opgave i notesbogen om

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus

Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende. Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus Samvær med mennesker med demens kurser til pårørende Seminar onsdag d. 9. september 2015 Demenskoordinatorernes Årskursus 07.09.2015 Aftenens program Kl. 19.00-19.05 Velkomst Kl. 19.05-19.20 Bag om projektet

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser 45392 Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Demenspolitik 2016-2019

Demenspolitik 2016-2019 Demenspolitik 2016-2019 1 Forord ved borgmester Skal udarbejdes. 2 Baggrund Helt særlige forhold gør sig gældende for borgere med demens. Demens er en kronisk og fremadskridende sygdom. Borgeren mister

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Når hukommelsen svigter!

Når hukommelsen svigter! "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Information til borgere med demens og deres pårørende Indhold Indhold... 1 Hvad er demens?... 2 Tegn på demens... 2 De tre almindeligste former for demens...

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens

Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens Kompetenceudviklingsforløb i metoden til forebyggelse af udadreagerende adfærd hos beboere med demens 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tilberedning og servering for patienter 44829 Udviklet af: Maj

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune

Samværsgruppe for borgere med demens. Ballerup Kommune Samværsgruppe for borgere med demens Ballerup Kommune Sundhed Pleje & rehabilitering & ForeByggelSe Hvad kan Træning og Aktivitet tilbyde - Bryde Skabe ensomhed tryghed og og glæde isolation - Skabe Deltage

Læs mere

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene?

I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? I hvilke kapitler besvares uddannelsesmålene? 1. Eleven kan ud fra viden om borgeres behov for intellektuelle, sociale, fysiske, kulturelle og kreative aktiviteter forklare anvendelsen heraf i den tværprofessionelle

Læs mere