BERØRT AF KUNSTEN ET ÆSTETISK OG SANSEBÅRET FORLØB FOR DEMENTE BORGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERØRT AF KUNSTEN ET ÆSTETISK OG SANSEBÅRET FORLØB FOR DEMENTE BORGERE"

Transkript

1 Afrapportering BERØRT AF KUNSTEN ET ÆSTETISK OG SANSEBÅRET FORLØB FOR DEMENTE BORGERE

2 Resumé VejleMuseerne kunstmuseet har ønsket at etablere et permanent formidlingstilbud målrettet borgere med en demensdiagnose. VejleMuseerne har på baggrund af støtte fra Kulturstyrelsen udviklet og gennemført formidlingsprojektet Berørt af kunsten. VejleMuseerne søgte kr. og fik bevilliget kr. det har betydet justeringer og nye prioriteringer. Formidlingstilbuddet består af et forløb på syv mødegange på kunstmuseet, hvor deltagerne gennem interaktion med kunstværker tilbydes mulighed for at udtrykke sig og fastholde deres identitetsfølelse gennem æstetiske oplevelser og kunstpraktisk arbejde. Baggrund og formål Formidlingsprojektet Berørt af kunsten opstod som idé på en studierejse til London i januar Ledelsesrepræsentanter fra Vejle kommune indenfor demens, handicap og forebyggelsesområdet, kunstmuseets inspektør og en repræsentant fra VIFIN besøgte et udvalg af Londons museer for at få inspiration til et samarbejdsprojekt 1. Resultatet blev projektet Berørt af kunsten et æstetisk og sansebåret forløb for demente, som fra efteråret 2015 kan lanceres som et permanent formidlingstilbud for borgere med en demenssygdom og deres pårørende. Projektet er udviklet i tæt samarbejde med Vidensforum for demens i Vejle Kommune. Projektets fokus på den æstetiske og sansebårne oplevelse er begrundet i forskningsresultater, der taler for, at dementes æstetiske perceptionsevne og dømmekraft forbliver næsten intakt trods sygdommens nedbrydning af andre kognitive evner hos borgere med en demenssygdom 2 I dag har op mod danskere en demenssygdom, men der er meget få tilbud, hvor borgere med en demenssygdom kan komme hjemmefra, få oplevelser og ny inspiration. Den gamle By i Aarhus har stor succes med deres forløb i en særligt indrettet reminiscens-lejelighed. VejleMuseernes forløb tager udgangspunkt i den æstetiske oplevelse og det sociale samvær. Målet er ikke erindring, men en kunstnerisk oplevelse, hvor sanser og følelser og dermed også erindringer aktiveres. Formålet med projektet og forløbet Berørt af kunsten er at styrke deltagernes identitetsfølelse og sociale kompetencer gennem æstetiske oplevelser og sansebåret formidling af kunst. Projektet har lænet sig op ad forskning, rapporter og de erfaringer vi fik fra engelske museer. Men vi har eksperimenteret og tilføjet vores eget: iscenesættelser af kunstværkerne og kunstpraktiske opgaver, der er tæt forbundne med kunstværkets historie. Projektets mål er desuden at tilbyde demente borgere adgang til oplevelser og interaktion med den originale kunst på museet. En demenssygdom fører ofte til isolation og angst, hvilket påvirker den enkeltes livskvalitet. Kunstmuseet kan tilbyde demente borgere en tryg ramme at mødes i og et målrettet forløb, der tilgodeser dementes særlige behov, men også giver mulighed for fællesskab, personlig udvikling og læring udenfor hjemmet. Da mange demente har vanskeligt ved at komme hjemmefra uden ledsager, er det hensigten i samarbejde med Vidensforum for Demens i Vejle Kommune at supplere museets personale med en gruppe frivillige hjælpere til de demente borgere, der ikke kan få følge af en pårørende eller plejer. Projektets mål er også at udvikle og fremme det tværfaglige samarbejde mellem kunstmuseet og Vidensforum for Demens i Vejle Kommune. Vidensforum for Demens i Vejle Kommune skal være 1 Rapport fra studierejse kan rekvireres hos undertegnede af interesserede. 2 Se Graham, Stockinger og Leder in Frontiers in Psychology: An Island of stability, marts 2013, 1

3 demensfaglig sparringspartner og sikre, at de kunstfaglige formidlere får relevant indblik i demens til at kunne kommunikere optimalt med målgruppen. Slutproduktet, formidlingsforløbet Berørt af kunsten, er et permanent formidlingstilbud til borgere med demens. Formidlingen skal foregå som en møderække bestående af syv enkelte forløb (oprindeligt ti forløb), der tager afsæt i syv udvalgte kunstværker på kunstmuseet. Det enkelte kunstværk formidles med en digital og / eller analog scenografisk iscenesættelse, en billeddialog med fokus på den æstetiske oplevelse, suppleret med hands-on objekter samt et kunstpraktisk forløb der resulterer i et produkt, deltagerne tager med hjem. Berørt af kunsten inkluderer demente borgere på kunstmuseet i Vejle med henblik på gennem æstetisk og kunstpraktisk interaktion med kunsten - at styrke livskvalitet, sociale kompetencer og kognitive funktioner. Formidlingsforløbet skal efteråret 2015 i samarbejde med Vidensforum for Demens i Vejle Kommune tilbydes demente borgere i Vejle Kommunes plejeboliger, men også via Alzheimers forening tilbydes hjemmeboende demente borgere og deres pårørende. Samarbejdspartnere Berørt af kunsten er idéudviklet, testet og evalueret i tæt samarbejde mellem Vidensforum for Demens i Vejle Kommune, v. demensfaglig leder Birte Schelde, Demenskonsulent i Vejle Kommune Grethe Skovlund, scenograf Louise Nissen, kunstner Berit Jansson, Vejle, og kunstmuseets inspektør og projektleder Trine Grøne. Samarbejdet har fundet sted som både individuelle og fælles dialogiske udviklingsmøder mellem samarbejdsparterne. Samarbejdet har været dynamisk og meget frugtbart. Vi er overbeviste om, at den tværfaglige tilgang har bidraget med en merværdi til projektet og tilført ny inspiration. I længere perioder har projektet været midlertidigt på stand-by på grund af nye uforudsete opgaver, kunstmuseets inspektør måtte påtage sig sideløbende med projektet, men alle samarbejdspartnere har udvist forståelse og en professionel tilgang. Alle samarbejdspartnere var involverede i forbindelse med fire testforløb med deltagere fra den lokale Aktivgruppe (som er en gruppe nydiagnosticerede borgere med en demenssygdom) og deres pårørende. Alle samarbejdspartnere har også været involveret i evaluering af både testforløb og projektet som sådan. Hensigten er nu at udbrede kendskabet til projektet nationalt og internationalt med markedsføring af formidlingstilbuddet til efteråret Udviklingsproces På baggrund af studierejsens erfaringer fra Londons museer, andre museers tilbud til demente og evalueringsrapporter 3 udviklede kunstmuseets inspektør sammen med Vidensforum for Demens i Vejle Kommune en konkret ramme for de enkelte forløb. Det var et godt valg at have startet processen med en studierejse, der i første omgang havde tværfagligt samarbejde som hovedsigte og efterfølgende konkretiseredes til et formidlingsprojekt for demente. Det var vigtigt at samarbejdsparterne kunne spejle sig i fælles oplevelser og have mødet med fagfolk som klangbund i den både kunst- og demensfaglige udvikling af forløbet. Vi blev samtidig enige om tre væsentlige parametre: A) Sundhed og udvikling frem for 3 Se f.eks Joanne McLean and others: An Evidence Review of the Impact of Participatory Arts on Older People. 2011, 2

4 sygdom 4. B) En ramme for hvert forløb, der omfatter en scenografisk iscenesættelse af hvert værk, en kunstfaglig dialog og et kreativ, praktisk forløb. C) Brugerinddragelse i videst muligt omfang. Ad A) Da demens er en uhelbredelig og cognitivt nedbrydende sygdom, opfattes en demenssygdom almindeligvist som sidste endestation, uden mulighed for udvikling eller læring. Vores udgangspunkt og tese er, at de udfordringer, kognitive så vel som motoriske, som deltagelse i kunstmuseets forløb indebærer, er stort set de samme som deltagelse i ethvert kursusforløb i forenings- eller folkeoplysningsregi ville fordre. Det er tanken at denne tilgang positivt vil skubbe deltagernes (de demente borgeres) selvopfattelse og identitetsfølelse et nyt og positivt sted hen. Ad B) Hvert formidlingsforløb (syv i alt) består af en sansebåret, kortvarig iscenesættelse af kunstværket, der udvider kunstoplevelsen med lyd (musik, sang, reallyde), lys (fokus på en detalje) eller duft, der understreger værkets motiv og stemning. Formålet er at samle deltagernes fokus på værkets indhold og motivere den efterfølgende dialog mellem de demente borgere, pårørende eller plejere og den kunstfaglige formidler. Dialogen udfolder sig i relation til kunstværkets motiv, kontekst og / eller formelle egenskaber. Dialogen suppleres med hands-on objekter, der kan stimulere følelser, erindring og associationer og derigennem motivere en dialog om værket. Midtvejs i forløbet holdes en pause, der giver anledning til refleksion og afslappet samtale om det oplevede eller andet, der optager deltagerne. Der serveres kaffe og te og en småkage. Inden den kunstpraktiske øvelse får hver deltager en kopi af dagens værk. Til inspiration til den kunstpraktiske opgave og til erindring om dagen. De efterfølgende kunstpraktiske øvelser giver deltagerne en sanselig oplevelse, som munder ud i deltagernes eget kunstneriske produkt, de kan tage med sig hjem. Produktet er med til at fastholde den æstetiske oplevelse og give mulighed for at dele den med familie og venner derhjemme. Hvert forløb afsluttes med en minifernisering af deltagernes kunstneriske produkter og evaluering af dagens forløb. Forløbet Berørt af kunsten tilbyder samlet set demente borgere et forum, hvor den enkelte kan fastholde og udtrykke sin identitet og styrke sin evne til at reflektere og opleve sammen med andre. Ad C) Intentionen var fra start at involvere slutbrugerne i alle projektets udviklingsfaser, også i valg af værker til de enkelte formidlingsforløb. Slutbrugerne skal her forstås som både deltagerne (borgere med en demenssygdom og deres pårørende) og relevante institutioner, her Vidensforum for Demens i Vejle Kommune og den lokale afdeling af Alzheimerforeningen. På baggrund af råd og viden fra Vidensforum for Demens i Vejle Kommune erkendte vi, at hvad angik valg af værker til den videre udvikling af konkrete forløb, var det ikke muligt at opnå det ønskede, konstruktive resultat i dialog med borgerne med en demenssygdom. Så tidligt i udviklingsforløbet ville det ikke give mening at involvere deltagerne. Derfor besluttede vi at involvere deltagerne i testforløb senere i processen og i evaluering af det samlede forløb. I den forbindelse blev de pårørende som brugere tilsvarende involverede i evaluering af testforløb. Som kommende faglige samarbejdspartnere var Vidensforum for Demens i Vejle Kommune involveret fra start til slut og har på alle måder bidraget med viden, konstruktiv respons og ønsker til projektet og pædagogisk tilrettelæggelse af forløbene. Vidensforum for Demens i Vejle Kommune bidrog og bidrager med kontakt til Aktivgruppen, som er et aktivitetstilbud i Vejle Kommune til nydiagnosticerede borgere med en demenssygdom. Medlemmer af Aktivgruppen ville gerne deltage i testforløb og evaluering af Berørt af Kunsten Udvikling af scenografisk iscenesættelse og kreativ workshop foregik i første tempi i dialog mellem scenograf og projektleder / kunstmuseets inspektør. Ideerne til scenografier blev gennemgået og siden præsenteret i samspil med et kunstfagligt oplæg for Vidensforum for Demens i Vejle Kommune for demens. 3

5 Herefter involverede vi kunstneren, som tilrettelagde sit workshopforløb på baggrund af scenografien og det kunstfaglige oplæg, men som også bidrog til justeringer af scenografier og kunstfaglige oplæg. Et enkelt forløb blev herefter gennemført for og evalueret med to frivillige fra Aktivgruppen, med henblik på at afklare endegyldigt om vi var på rette vej. Efter positiv og konstruktiv feedback fortsatte og afsluttede vi udviklingen af i alt syv forløb til syv værker. Vi udvalgte tre værker til testforløb, hvor vi inviterede interesserede fra Aktivgruppen og deres pårørende som deltagere. Vi ønskede dels at få deltagernes respons på forskellige typer scenografiske iscenesættelser, dels mulighed for at justere det kunstfaglige oplæg og den ønskede dialog om værkerne og endelig ønskede vi at afklare en evt. progression i forhold til tryghed, deltagelse i dialog, social interaktion mellem deltagerne og engagement i den kunstpraktiske opgave. Vi sikrede, at forløbet ved værkerne blev afholdt således at andre museumsgæster ikke forstyrrede forløbet og vi overvejede nøje de motoriske udfordringer i den kunstpraktiske workshop samt fastholdt en meget enkel tilgang til arbejdet med materialer og udformning af instruktioner. Derudover tog vi ikke specielle hensyn til deltagerne. Som redegørelsen for testforløbene nedenstående viser, arbejder vi fortsat med den dialogiske del, men vi fastholder et forløb, der et langt stykke af vejen vil svare til kursusforløb, der alment tilbydes i Folkeuniversitetsregi eller folkeoplysningsregi. 4

6 Testforløb Oprindeligt var tanken at engagere en forsker og hans specialestuderende til at medvirke i testforløbet, men det lod sig desværre ikke gennemføre. VejleMuseerne fik derimod mulighed for at engagere en kandidatstuderende fra Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet i et praktikforløb over tre måneder, hvor hovedopgaven var at medvirke som observatør under testforløbene og skrive en evalueringsrapport efterfølgende. 5 Den kandidatstuderendes teoretiske baggrund for observationer og evaluering baserer sig på Etnometodologien, som kendes fra bl.a. sociologen Harold Garfinkel. Etnometodologien er en sociologisk metode, til at forstå menneskers handlinger og opførsel i forskellige konkrete sociale sammenhænge og kontekster. Forståelsen bygger ikke på nogen struktureret fremgangsmåde, men gør ofte brug af visuelle og verbale observationer som midler til dataindsamling. Metoden bruges blandt andet i forbindelse med menneske-computer-interaktion, netop fordi den kan bruges til at studere menneskers relation til maskiner eller andre artefakter. I testforløbet er den derfor relevant, fordi det her både handler om hvordan deltagerne forholder sig til de udvalgte scenografiske fremstillinger, men også deres indbyrdes relationer. Observationerne af de tre testforløb har givet et unikt indblik i, hvordan forløbet har fungeret, også over tid, og dermed givet mulighed for at evaluere på den udvikling de diagnosticerede demente, og ikke mindst deres pårørende, har gennemgået undervejs i forløbet. Observationerne bygger naturligt nok på observatørens subjektive fornemmelse, men har givet os mulighed for at stille spørgsmålstegn ved og justere nogle fremgangsmåder. De grundige evalueringer af de gjorte observationer under testforløbene har bidraget til testforløbenes validitet. Observationerne har gjort anledning til nogle små ændringer i forløbets struktur med hensyn til de kunstfaglige oplæg og dialog, den scenografiske fremstilling af værkerne, de rent praktiske formationer og den kunstpraktiske øvelse. Alle samarbejdspartnere var involverede i testforløbende og vi var alle samlede til en evaluerende dialog efter det sidste testforløb. Helt overordnet viser testforløbene en positiv fremgang og progression hos de demente borgere, både i forhold til deres sociale, adaptive og motoriske relationer og som tidligere beskrevet også hos de pårørende. Forløbene fungerer og har ingen væsentlige fejl og mangler, der ikke kunne rettes op på. Testforløbene og observationerne har givet anledning til små ændringer, fordi det har belyst styrker og svagheder og fordi vi samtidig blev opmærksomme på fordele ved konceptet, som ikke på 5 Rapporten kan rekvireres hos Vejlemuseernes inspektør og projektleder Trine Grøne, 5

7 forhånd var givet i udformningen af forløbets koncept. Således har Berørt af Kunsten vist sig at ramme bredere og stærkere end forventet. Den samlede evaluering med deltagerne (borgerne med en demenssygdom og deres pårørende) gjorde det klart, at vi har nået projektets mål: et formidlingsprojekt, der ganske vist kommer visse særlige behov hos brugerne til gode, men også udfordrer en selvopfattelse, præget af sygdommen. De særlige behov handlede om små grupper (max 8 demente borgere og dertil pårørende) og ro dvs. ingen forstyrrelser af andre museumsgæster under forløbet foran værkerne. De pårørende var afgørende vigtige deltagere i forhold til at kunne assistere de demente borgere under det kunstpraktisk workshopforløb. Dette kom i praksis tydeligt til udtryk i den kreative workshop, hvor de demente deltagere var udfordrede både på motorik og af og til kognitivt i forhold til at huske opgaven. Der var tydeligt behov for en-til-en opbakning. Til gengæld oplevede vi progression: Hvor der i starten var behov for at hånd på hånd hjælp til f.eks. at styre limpistolen, opnåede flere af de demente borgere selvstændigt at kunne klare opgaven efter en halv times tid. Vi håber ud over en god og berigende oplevelse at have Implementering: VejleMuseerne tilbyder fra efteråret 2015 et permanent formidlingstilbud til borgere med demenssygdom og deres pårørende. Der er udformet en folder, hvor vi har formuleret tilbuddet som et kursusforløb med syv mødegange. Folderne sendes lægerne i hele regionen,kan findes på ældrecentre og naturligvis hos Vidensforum for Demens i Vejle Kommune. Der skrives artikler til MID-Magasin og Danske Museer, samt markedsføres i Alzheimerbladet med annoncer og artikler. Der bliver sendt pressemeddelelser ud til efteråret, ligesom vi arbejder mod at deltage på forskellige konferencer i både museumsfagligt og demensfagligt regi, med henblik på at sprede kendskabet til Berørt af kunsten. VejleMuseerne vil arbejde for at etablere en lille stab af frivillige, der efter grundig oplæring kan støtte den demente borger i dialogen som i den kreative udfordring. Vi tilbyder forløbet med deltagerbetaling. VejleMuseerne sikrer desuden projektet fremadrettet ved hjælp af detaljerede manualer, der vejleder de formidlere, der skal gennemføre de kommende forløb. Samarbejdet mellem Vidensforum for Demens i Vejle Kommune og VejleMuseerne er heller ikke afsluttet med denne rapport, tvært imod fortsætter vi det kommende arbejde med projektet fremadrettet og i fællesskab. 6

8 Justeringer af projektet undervejs Overordnet er projektet gennemført som planlagt: Selve formidlingsforløbet er udviklet, gennemført, testet og evalueret som planlagt. VejleMuseerne havde oprindeligt søgt Kulturstyrelsen om kr. til gennemførelse af projektet og fik bevillget kr. Det betød, at vi skalerede antallet af værker, der blev udviklet scenografier til fra 10 til 7. Vi måtte i denne omgang for at overholde budgettet - også nedprioritere den del, der omfattede regulær forskerinvolvering. Et af formålene med at involvere en forsker i projektet var at observere og dokumentere deltagernes reaktioner undervejs i forløbet i forhold til formidlernes møde med deltagerne og med henblik på at tilpasse de pædagogiske og didaktiske metoder bedre til deltagerne. Den del løste vi ved at involvere en universitetspraktikant fra Æstetik og Kultur på Aarhus Universitet. Hun fulgte alle tre testforløb og formulerede en rapport på baggrund af observationer, med afsæt i Etnometodologien, som er en sociologisk metode til at forstå menneskers handlinger og opførsel i forskellige konkrete sociale sammenhænge og kontekster. Rapporten kan rekvireres hos VejleMuseernes projektleder. Tidsmæssigt måtte projektets gennemførelse udsættes undervejs pga. presserende opgaver, som projektleder ikke havde mulighed for at udskyde. Konsekvensen og resultatet af projektets udsættelse har betydet at vi kunne fastholde den kvalitet og faglighed vi ønskede fra start. Konklusion og ny viden Berørt af kunsten opfylder VejleMuseernes formidlingsstrategi i forhold til tværgående og tværfaglige samarbejder og som outreach projekt, der inkluderer sårbare borgere på museet gennem målrettede formidlingstilbud. Demente borgere er en målgruppe, som udenfor privat- eller plejesfæren sjældent tilbydes kulturelle aktiviteter og arrangementer i det offentlige rum. VejleMuseerne har på kunstmuseet åbnet et socialt læringsrum ved at invitere disse borgere indenfor med meningsfyldte aktiviteter målrettet gruppen. Desuden inddrager Berørt af kunsten de demente borgere som skabende deltagere, hvorved de demente tilbydes et forum og et æstetisk medie at udtrykke sig gennem. Hvad betyder det for de dementes livskvalitet, at de tilbydes et tilbagevendende, målrettet formidlingsforløb i et trygt miljø, der imødekommer målgruppens fysiske og mentale behov? Har det betydning for deres sociale liv? På baggrund af observationer og evaluering er vi ikke i tvivl om at projektet har bidraget til de dementes livskvalitet og styrket deres sociale kompetencer. En af deltagerne ville aldrig være kommet hjemmefra, hvis ikke netop den trygge ramme på museet og de demensfaglige samarbejdspartnere havde gjort det muligt. For hende var det også et spørgsmål om hjælp til at komme til og fra sit hjem. Hvad de kognitive funktioner såsom hukommelse, adfærd, evne til at overskue nye indsigter, nye opgaver m.v. angår, vil det fordre mere dybtgående og længerevarende research end her muligt, at redegøre for. Vi fornemmede at når deltagerne overvandt egen manglende tro på at de kunne (f.eks. i forhold til den kunstpraktiske workshop) så gik det også bedre med koncentration og fokus på opgaven. Der må stilles spørgsmålstegn ved om et projekt som Berørt af Kunsten regulært påvirker den kognitive tilstand, men i situationen og iagttaget over tre forløb, oplevede vi hos de demente deltagere større selvtillid og større overskud i forhold til at kunne overskue dagens forløb som helhed. En stor overraskelse for alle var den betydning forløbet havde for de pårørende deltagere. Som ægtefæller til en borger med en demenssygdom bliver tilværelsen på alle planer voldsomt forandret. En demenssygdom betyder for den sygdomsramte ofte, at der kognitivt og motorisk er ting man ikke længere kan. I en lang periode er den sygdomsramte smerteligt bevidst om alt det, der ikke længere fungerer. For 7

9 den pårørende er situationen tilsvarende forandret og også præget af det, man ikke længere kan sammen som ægtefæller. Fra projektlederens side var ideen med pårørendes deltagelse, at de kunne være den demente borger behjælpelig. Vi oplevede at få rigtig travlt, fordi ægtefællerne fordybede sig så interesserede i både dialog og den kunstpraktiske workshop, at flere af de demente deltagere savnede assistance undervejs. Ved den afsluttende evaluering med deltagerne tog en af de pårørende sin mand i hånden og takkede, fordi de igen fik mulighed for sammen at komme hjemmefra sammen og gøre noget sammen igen. Det havde været et stort savn de seneste år. Den nye viden, projektudvikling, testforløb og evaluering har tilført os er særligt på to områder: A) De scenografiske iscenesættelser var vi ikke sikre på ville opfylde intentionen i forhold til at samle fokus og koncentration hos deltagerne samt bidrage til den efterfølgende dialog under det kunstfaglige oplæg. Men de kortvarige iscenesættelser opfyldte deres formål som opmærksomhedsskabende og som udgangspunkt for forløbets røde tråd. Vi tilbyder nu gentagelse af iscenesættelsen som afslutning på det kunstfaglige oplæg. B) Forløbenes betydning for de pårørende var langt større end vi forestillede os. Ud over at komme hjemmefra, gav det de pårørende en ny frihed og ny mulighed for at gøre noget sammen med ægtefællen igen, hvor de følte de ikke behøvede at bekymre sig eller undskylde overfor andre deltagere, at deres ægtefælle på grund af sygdommen agerede lidt anderledes. Det gjorde alle andre jo også, så man var i samme båd! Dette aspekt af projektet kalder også på langt vidererækkende research, end muligt her. Vi glæder os meget til at udbrede og tilbyde forløbene Berørt af kunsten permanent fra efteråret 2015 og til at udvikle det videre, når de første sæsoner er gennemført og vi har fået endnu mere erfaring. 8

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk

FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse. Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk FRIDA KAHLO Kunst og iscenesættelse Ved underviser Mette Rold, adjunkt www. SKAPOS.dk KUNST OG SELVISCENESÆTTELSE Hvad er identitet og hvordan iscenesætter du dig selv? Frida Kahlos (1907-1954) værker

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Response på det pædagogiske didaktiske grundlag. Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen

Response på det pædagogiske didaktiske grundlag. Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen Response på det pædagogiske didaktiske grundlag Eva Lie Bendixen & Lise Ebdrup Rasmusen PÆDAGOGISK GRUNDLAG Udgangspunkt Vores pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i, hvad læring er. Når mennesker lærer,

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering

Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Civilsamfundet - Metoder til samarbejder og brugerinvolvering Fagligt udviklingsforløb 2. møde den 18. april 2013 Program for dagen 08.45-09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00-10.00 Opsamling fra sidst 10.00-10-15

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

"Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil!

Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! "Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! 3½ årig uddannelse til pædagog Idé, design, handling, evaluering Eksperimenter sammen med og i praksis Ikke laboratoriestudie Aktiviteter,

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning

Herning. Indhold i reformen Målstyret undervisning Herning 3. november 2015 Indhold i reformen Målstyret undervisning Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard De nye Fælles Mål Hvordan skal de nye Fælles Mål læses? Folkeskolens

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune

LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune LÆRINGSGRUNDLAG For alle professionelle på 0-18 årsområdet i Slagelse Kommune formålet med det fælles læringsgrundlag er, at alle børn og unge lærer at mestre eget liv. læringsgrundlaget skal sikre, at

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogiske kompetencer

Pædagogiske kompetencer Pædagogiske kompetencer Den samlede pædagogiske opdragelses-, udviklings-, lærings- og dannelsesopgave indebærer, at pædagogen selvstændigt og i samarbejde med andre skal understøtte og stimulere barnets/brugerens

Læs mere

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015

Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Barnet i Centrum 2 Informationsmøde den 17. marts 2015 Hvorfor deltage i Barnet i Centrum? - Erfaringer fra Svendborg kommunes deltagelse i Barnet i Centrum 1 Ved Birgit Lindberg dagtilbudschef Dagtilbudsområdet

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Evaluering af indsatsområder2015/16

Evaluering af indsatsområder2015/16 Evaluering af indsatsområder2015/16 1 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 3 Fokusområder 2015-2016... 4 Udmeldt indsatsområde: Digital læring 2015-2016... 5 Eget fokusområde: Sprog... 7 Eget fokusområde:

Læs mere

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER

ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER SEMINAR 3 ENTREPRENØRIELLE KOMPETENCER - Fokus på læringsudbytte af entreprenørielle processer AU AARHUS UNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER 1. JANUAR 2016 Program for dagen

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Kulturpakker - en kulturel løftestang

Kulturpakker - en kulturel løftestang Kulturpakker - en kulturel løftestang Evaluering af Kulturpakker 2011-12 Nærværende evaluering er skrevet ud fra besvarelser maj 2012 fra kulturpakkekontakter og skoleledere i Haderslev, Kalundborg og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling

Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Udfold dit talent VIA Pædagogik og Samfund Talentforløb inden for Forskning og Udvikling Til dig, der vil have en ekstra faglig udfordring VIA Pædagogik og Samfund VIA Pædagogik og Samfund TALENTFORLØB

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen.

Tilsynserklæring. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03. L0tL32. Tilsynsførende. Beskrivelse af skolen. Skolen. Certificeret privatskoletilsyn Gråspurvevej 67, 03, 03 Nick Stær Anderien Mail: nicksandersen@yahoo.dk Tlf: 50 43 4676 Tilsynserklæring Skolen Skolens navn Skolekode Nørrebro Lilleskole L0tL32 Skolens

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik

Principper for en sundhedspædagogik Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland KKR SJÆLLAND Titel: Principper for en sundhedspædagogik på gruppebaserede patientuddannelser i Region Sjælland

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

man selv bider mærke i

man selv bider mærke i 1 KUNST & TRIVSEL Kan et besøg på kunstmuseum hjælpe gæsten til at tage hånd om tilværelsens eksistentielle udfordringer, lindre stress og dermed give større livskvalitet? Med dette spørgsmål i tankerne

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere