Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus"

Transkript

1 Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne få mere indsigt i, hvorledes behovet for kontinuerlig kompetenceudvikling kan imødekommes, blev der i efteråret 2005 og foråret 2006 afviklet et it-kompetenceudviklingsprojekt. Til at beskrive og dernæst igangsætte udviklingsprojektet blev der etableret en projektgruppe, bestående af uddannelseslederen på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus (SIA), pædagogisk koordinator på SIA og undertegnede som projektleder. Denne gruppe beskrev indledningsvis organiseringen af udviklingsprojektet i dokumentet It projekt - Kompetenceudvikling og fortløbende udvikling af pædagogiske it-kompetencer på SIA. 1 Projektet blev defineret som et organisatorisk udviklingsprojekt og i alle skolens fagteam skulle underviserne som udgangspunkt forholde sig til visionerne for projektet. Der blev i foråret 2005 etableret en it-vejledergruppe, bestående af fem it-kyndige undervisere. Inden projektets officielle start arrangerede projektledelsen forberedelsesaktiviteter for ledelse og de fem it-vejledere. Disse aktiviteter synes at have levet op til sit formål, da én af de fem vejledere fik afklaret, at hun ikke følte sig rustet til at indgå i projektet og da resten af vejledere og projektledelse følte sig bedre rustede og afklarede i forhold til at igangsætte projektet. Det var lige inden projektets officielle start ikke muligt at rekruttere en afløser og projektets konkrete it-vejledningskapacitet var fra begyndelsen nedsat med ca. 16 % i forhold til det kalkulerede. I starten af projektperioden opstod usikkerhed hos involverede it-vejledere, hvorvidt fagteam skulle deltage i projektet, eller kunne deltage i projektet. Projektet var tænkt som et organisatorisk udviklingsprojekt og uddannelseslederen overtog derefter kommunikationen med fagteam, som umiddelbart ikke synes at have forholdt sig projektets visioner. Det endelige resultat ved den summative evaluering efter projektperioden blev, at 13 af 19 fagteam aktivt deltog i projektet. I løbet af projektperiodens første semester besluttede projektgruppen at foretage to afvigelser fra det oprindelige koncept. Dels skulle to af it-vejlederne anvende en 1 (SIA februar 2005).

2 væsentlig del af deres norm til at udarbejde manualer til Av-udstyret og desuden afholde 2 spot-kurser for instruktion af udstyret. Dels måtte der i visse tilfælde tildeles vejledning til enkeltpersoner frem for fagteam. Der var her tale om enkeltpersoner, som i forhold til de andre medlemmer i deres fagteam, havde anderledes behov for kompetenceudvikling indenfor de basale IT-genrer. Det vurderes, at disse to afvigelser har forbrugt ca. 40 % af den kalkulerede vejledningskapacitet. De to afvigelser betragtedes, som nødvendige, da de blev efterspurgt af en del underviserkolleger og da det på dette tidspunkt i høj grad gav mening for at resten af projektets gennemførelse. Flere fagteam synes undervejs i perioder at prioritere andre og måske umiddelbart mere presserende opgaver i det daglige, frem for it-kompetenceudvikling. Hvilket måske har resulteret i, at ikke alle fagteam har fået fuldført deres arbejde med egne planer om itkompetenceudvikling indenfor projektperioden. I forbindelse med projektets midtvejsevaluering diskuterede it-vejlederne desuden, hvorledes fagteam kunne inspireres til øget fokus på IT i den konkrete undervisningsafvikling og i mindre grad have fokus på administrativ anvendelse af it og it-anvendelse i forbindelse med kollegasamarbejde. Der var imidlertid efterfølgende ikke ledig vejledningskapacitet til at sætte ressourcer ind i forhold til dette. Den manglende vejlederkapacitet, på grund af vejleders frafald og to vejlederes arbejde med av-manualer, kunne have været brugbar i en mere offensiv strategi i forhold til fagteam i starten af projektperioden. Flere vejledningsressourcer kunne desuden have været anvendt til at facilitere anvendelse af it den konkrete undervisningsafvikling. It-vejlederne har samlet anvendt 460 timer af deres arbejdsnorm til deltagelse i projektet. Projektleders timeforbrug til at gennemføre projektet, indsamling af data og udfærdigelse af evalueringsrapport er samlet set på 260 timer. SIA s undervisere har samlet anvendt ca. 500 timer af deres arbejdsnorm på deltagelse i aktiviteterne i projektets regi. Århus Amt har givet et tilskud på kr. primært til afholdelse af udgifter i forbindelse med projektledelse. I løbet af semestrene efteråret 2005 og foråret 2006 har 13 fagteam og 6 enkeltpersoner modtaget vejledning af it-vejledere. It-vejlederne har sammenlagt deltaget i 46 vejledningsseancer, hvoraf de 31 har været til fagteam og resten til enkeltpersoner. To itvejledere har gennem hele perioden arbejdet med udarbejdelse af manualer for Av-udstyr

3 i alle skolens undervisningsrum. Desuden har disse to it-vejledere i perioden afholdt 2 spotkurser for ca. 20 interesserede undervisere. I forbindelse med spørgeskemaundersøgelse ved projektets afslutning angiver 22 af de 29 respondenter, at de indenfor 3-10 it-genrer har modtaget it-vejledning og/eller at have samarbejdet med fagteam om kompetenceudvikling. Fire respondenter har modtaget itvejledning og/eller samarbejdet med fagteam om kompetenceudvikling indenfor to itgenrer, én respondent angiver indenfor én it- genre. Respondenter som angiver at have modtaget it-vejledning og/eller samarbejdet med fagteam om kompetenceudvikling indenfor 1-3 it-genre, angiver samtidig med, at deres kompetencer indenfor de basale itgenre er enten kan i høj grad eller kan i nogen grad. Dette kunne indikere, at respondenter med de svageste kompetencer, ikke har været mindst aktive i projektets regi. Der synes desuden at være tegn på, at aktiviteterne i projektets regi har fremkaldt en del eksperimenterende adfærd og/eller planer om noget sådan. Indenfor de langt de fleste It-genrer, som i organisationen bedømmes som basale og nødvendige, har % af alle respondenterne angiveligt igangsat eller har planer om at igangsætte it-anvendelse på nye måder, hvilket kan tolkes som tegn på kompetenceudvikling. Underviserne vurderer efter projektperioden, i et udleverede spørgeskema (2006), deres egne it-kompetencer indenfor en række it-genrer. I 2004 vurderede underviserne i et spørgeskema egne kompetencer indenfor de samme it-genrer. Det er dog ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af de data, der er fremkommet i forbindelse med de to undersøgelser. Men forsøges en mere overordnet sammenligning af vurderingerne fra 2004 med 2006, efterlader det indtrykket af, at underviserne efter egen vurdering samlet set har udviklet en del flere kompetencer på en række basale områder, som fx alment computerkendskab, konferencesystemer, præsentations-programmer, tekstbehandling og Av-udstyr (Av med stort?). En kompetenceudvikling som it-kompetenceprojektet kan tænkes at have medvirket til. Det skal i den forbindelse tilføjes, at i samme periode har flere undervisere deltaget i Sund it og mange har udnyttet muligheden for at få teknisk support hos SIA s tekniske it-supportere, hvilket alt andet lige også har medvirket til itkompetenceudvikling. Underviserne angiver i spørgeskema, at der er samarbejdet en hel del i fagteam med henblik på it-kompetenceudvikling indenfor de forskellige it-genrer. Men angivelserne

4 peger også i retning af, at der ikke i alle fagteam har været en fælles dybdegående dialog, med hensyn til det enkelte medlems kompetencer og heller ikke dybdegående fælles dialog vedrørende den enkeltes behov for udvikling af kompetencer. It-vejledere har angiveligt fornemmet, at it-kompetente kolleger i enkelte fagteam har ønsket at udvikle sig ud over det basale niveau, hvilket i visse tilfælde kan tænkes at have betydning for ressourcerne til at støtte kolleger med mere basale kompetenceudviklingsbehov. Dette kan måske være en del af årsagen til, at 6 undervisere har anmodet om personlig vejledning, hvilket fra projektets start ikke var en del af konceptet. It-vejlederne har angiveligt ikke altid udarbejdet logbogsbeskrivelser for en del individuelle henvendelser fra kolleger vedrørende akutte it-problemstillinger, som efterfølgende resulterede i korte vejledningsseancer. I visse tilfælde har det været vanskeligt at afgøre, hvorvidt problemstillingerne har haft direkte tilknytning til itkompetenceprojektets aktiviteter. At it-vejlederne er blevet adspurgt i akutte problemsituationer, kan tolkes derhen, at de via deres aktiviteter i it-kompetenceprojektet, i underviserkollegernes øjne, har fået en vis status som officielle pædagogiske Itvejledere. Det kan dog også tolkes derhen, at der, udover den allerede etablerede tekniske IT-support, også i perioder kan være brug for en asymmetrisk it-pædagogisk kollegasupport. 22 respondenter angiver i spørgeskemaet, at det enten i nogenlunde grad eller i høj grad kan være perspektivrigt, at fremtidens nødvendige it-kompetenceudvikling kan foregå ved samarbejde mellem fagteamkolleger med samtidig mulighed for it-vejledning, som det er praktiseret i dette it-kompetenceudviklingsprojekt. Refleksioner på grundlag af ovenstående data og analyse resulterer i følgende anbefalinger med henblik på den fremtidige fortløbende it-kompetenceudvikling på SIA. Omfanget af undervisernes eksperimenterende adfærd, som synes at have foregået i forbindelse med projektet, peger frem mod følgende anbefalinger: SIA kan med fordel også i fremtiden afsætte ressourcer til at imødekomme undervisernes behov for it-kompetenceudvikling med tildeling af pædagogisk it-vejledning.

5 Vejledningen skal kunne formidles til fagteamsamarbejde, hvor alle eller dele af fagteamets medlemmer er involverede og hvor it-vejlederen skal forsøge at fremme kollegers gensidige inspiration og fælles dialog om it-pædagogiske problemstillinger og visioner. I visse tilfælde bør vejledning kunne formidles til enkeltpersoner, som har behov for et større kompetenceløft, eller hvor der i fagteam ikke er ressourcer til at bistå kollegers læring. Evalueringen viser også tegn på, at der blandt underviserne er størst interesse og drev i itkompetenceudvikling, hvor fagteam selv finder det meningsfuldt i forhold til deres egen praktiske, faglige og pædagogiske hverdag. På områder hvor det i højere grad er organisationen på SIA, der finder det nødvendigt, at den enkelte udvikler deres ITkompetencer, må der igangsættes et visionsarbejde, der udvikler undervisernes medejerskab i forhold til udviklingen af ønskede kompetencer. Der kan med fordel etableres en fast pædagogisk it-vejlederstruktur, som i den daglige debat kan fremme fokus på it, hvor det er relevant og som desuden kan træde til, når team eller enkeltpersoner ansøger om støtte til kompetenceudvikling. Der bør fremover udvikles en kultur på SIA, hvor undervisere i højere grad anspores til at demonstrere for andre kolleger, hvorledes man i sin pædagogiske hverdag har eksperimenteret eller måske har planer om at eksperimentere med pædagogisk itanvendelse. Det kunne inspirere kolleger til at prøve noget lignende. Pædagogiske itvejledere vil kunne medvirke til at fremme en sådan kultur på it-området, da de kan tænkes at have fingeren på pulsen i forhold til undervisernes hverdag og deres kompetenceudvikling. Århus Poul H. Christensen

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF INITIATIV VEDRØRENDE NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTERIETS INITIATIV VEDRØRENDE STYRKET FORÆLDREINDDRAGELSE AF NYDANSKE FORÆLDRE I GRUNDSKOLEN EVALUERINGSRAPPORT 2014 TEORI OG METODECENTRET Teori og Metodecentret, UCC

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats

Vi læser for livet. En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats Vi læser for livet En virkningsevaluering af en læseindsats 2012 Vi læser for livet 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering

BØRN AF KRIG OG FRED. Evaluering BØRN AF KRIG OG FRED Evaluering Sara Priskorn og Nana Folke August 2011 Indhold Indledning... 4 Hovedkonklusioner... 5 Klasseundervisning om flygtninge... 5 Gruppeforløb for flygtningebørn... 6 Forældresamarbejde...

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering

Kompetencecentre i lærende regioner. Slutevaluering TEKNOLOGISK INSTITUT Kompetencecentre i lærende regioner Slutevaluering Analyse og Erhvervsfremme Juni 2008 Indhold 1. Indledning...3 1.1. Udviklingsprojektets baggrund og formål...3 1.2. Slutevalueringens

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb.

Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb. Projektrapport 2 Analyse af produktet - herunder evaluering og slutrefleksion af samlede projekt og projektforløb. Projekttitel: DE STUDERENDES INFORMATIONSVEJE: En undersøgelse af studerendes brug og

Læs mere

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling)

It i skolen. Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) It i skolen Analyse af kommunale initiativer (delopsamling) 1 Indledning For at skabe et overblik over implementeringen af it på kommunalt niveau i de seneste år har EVA gennemført en analyse af en række

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014

Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 Evaluering af Industriprojektet Slutevaluering udarbejdet for Efterskoleforeningen, juli 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed med

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere