Afrapportering fra DDB s musikudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra DDB s musikudvalg"

Transkript

1 Afrapportering fra DDB s musikudvalg juni juni 2015 DDB Sekretariatet NOTAT Sammenfatning DDB s musikudvalg er enigt med DDB s koordinationsgruppe i, at det er vigtigt at påbegynde diskussionen om, hvordan DDB kan spille en rolle i bibliotekernes håndtering af musikområdet. Samtidig fremhæver udvalget, at grundlaget for at drøfte DDB s rolle på musikområdet bør være en fælles retning for bibliotekernes håndtering af musikområdet som helhed. En sådan fælles retning, som uddyber bibliotekslovens bestemmelser om musikområdet, findes ikke. Derfor foreslår udvalget, at der skabes afklaring af, hvordan og hvorvidt bibliotekerne kan samles om en fælles retning for musikområdet, som blandt andet afspejles i de digitale tiltag på området. I udvalget er der dog allerede på nuværende tidspunkt enighed om, at man ønsker et bibliotekstilbud på musikområdet, som er stærkere forankret i lokalmiljøet og som bidrager til at skabe en helhedsoplevelse af musikken som udviklende og dannende. Derfor foreslår udvalget, at DDB sideløbende med initieringen af et arbejde for at skabe fælles retning for musikområdet gennemfører et projektpuljekald med sigte på at understøtte decentrale eksperimenter med at styrke den gode lokale digitale musikformidling. Ligeledes foreslår udvalget, at DDB undersøger muligheden for en tættere integration mellem musikrelateret materiale og øvrigt biblioteksmateriale i forbindelse med søgning i bibliotekets katalog, dels teknisk og dels i forhold til at anvende brugerdrevet indholdsproduktion. Endelig peger udvalget på, at der er behov for en stærk, fælles organisering af bibliotekernes digitale musiktilbud, og at DDB bør være involveret heri. Dog er der i udvalget ikke enighed om, hvilken teknisk løsning der skal understøttes. Derfor er det udvalgets forslag, at DDB som et led i udviklingen af en fælles retning på musikområdet undersøger muligheden for og det hensigtsmæssige i, at DDB samler bibliotekerne om ét fælles digitalt musiktilbud. Desuden foreslår udvalget, at Bibzoom og DDB sideløbende hermed udarbejder alternative betalingsmodeller for det nuværende Bibzoom, som afspejler sammenhængen mellem forbrug og pris. Sammenfattende foreslår udvalget således følgende 6 handlinger: H.C. Andersens Boulevard København V

2 1. Der skal skabes afklaring af, hvordan og hvorvidt bibliotekerne på baggrund af bibliotekslovens bestemmelser kan samles om en fælles retning for musikområdet. 2. DDB skal gennem projektpuljekald yde økonomisk støtte til eksperimenter med at styrke den gode lokale digitale musikformidling. 3. DDB skal undersøge, hvordan man teknisk kan opnå tættere integration mellem musikrelaterede materialer og bibliotekets øvrige materialer. 4. DDB skal undersøge, hvordan brugerdrevet indholdsproduktion kan anvendes til at understøtte tættere integration mellem materialetyper. 5. DDB skal undersøge, om det er muligt og hensigtsmæssigt, at DDB samler bibliotekerne om ét fælles digitalt musiktilbud. 6. Bibzoom og DDB skal i fællesskab udvikle alternative betalingsmodeller for det nuværende Bibzoom. 1. Baggrund Koordinationsgruppen nedsatte i marts 2015 et mindre, hurtigarbejdende udvalg på musikområdet med følgende opdrag: Udvalget skal kortlægge muligheder og udfordringer for DDB i bibliotekernes håndtering af musikområdet og DDB s eventuelle rolle heri. Udvalgets kortlægning skal om muligt resultere i et antal scenarier/anbefalinger til DDB s fremtidige rolle i bibliotekernes håndtering af musikområdet. Udvalgets kortlægning og scenarier/anbefalinger skal bidrage til drøftelsen på årets strategidag (d. 8. juni 2015) af musik som strategisk indsatsområde Udvalget består af Charlotte Pedersen (kultur- og biblioteksleder, Middelfart), Flemming Munch (repræsentant for Bibzoom), John Larsen (biblioteks- og kulturhusleder, Odsherred), Morten Bengtson (repræsentant for emusik), Trine Nielsen (souschef, Ringsted). Udvalget er blevet sekretariatsbetjent fra DDB sekretariatet af Jeppe Mossin og Sofie Federspiel. Udvalget har mødtes tre gange i perioden april-maj På baggrund af mødernes drøftelser har udvalget i det følgende beskrevet et sæt af overordnede udfordringer på musikområdet og konkrete forslag til DDB s rolle i at løse disse. 1 Kommissorium for et hurtigtarbejdende udvalg på musikområdet. 2

3 2. Centrale forhold for udvikling af bibliotekernes (digitale) håndtering af musikområdet. Som udgangspunkt for drøftelserne af DDB s rolle i bibliotekernes håndtering af musikområdet har udvalget tematiseret en række forhold, som er centrale for udviklingen af musikområdet. Uklar retning: Hvad vil bibliotekerne og brugerne med musikområdet? Biblioteksloven fastslår, at bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, blandt andet gennem musikken: 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. 2 Dog beskriver loven hverken i hvilken form, udstrækning eller omfang, bibliotekerne skal stille musikken til rådighed. Loven ekspliciterer heller ikke, i hvilket omfang og hvordan bibliotekerne er forpligtede til at tilbyde en kontekst omkring disse musikbærende materialer, som kan skabe merværdi for brugerne. Dette gør loven heller ikke på andre materialeområder, hvorfor musikken i dén henseende ikke er anderledes stillet end eksempelvis kunstområdet eller filmområdet. Det er dermed bibliotekernes egen fortolkning af loven, som er afgørende for, i hvilket omfang musikken indtager en væsentlig eller en mindre plads i det enkelte biblioteks bestræbelser på at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. For nuværende eksisterer der ingen fælles retning for denne fortolkning, hverken hvad angår fokus for området eller forholdet mellem de fysiske og de digitale tilbud. Dertil kommer, at der heller ikke eksisterer et veldokumenteret indblik i, hvad brugerne ønsker og forventer sig af musikken som en del af bibliotekernes tilbud. Rapporten Fremtiden biblioteker målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling 3 giver et delvist indblik i dette, men der eksisterer ikke specifik viden om, hvordan brugerne mener, at bibliotekernes musiktilbud kan skabe merværdi for dem. En sådan viden er af stor værdi for at kunne skabe en farbar vej for udviklingen af musikområdet. 2 Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed ( 3 Moss-Bjerre Analyse (2014): Fremtidens Biblioteker målgruppebaseret viden til biblioteksudviklingen. 3

4 Manglende viden om bibliotekernes vilje til og mulighed for at investere i musikområdet Udvikling af musikområdet afhænger ikke bare af brugernes og bibliotekernes ønsker og ideer samt de kommercielle aktørers tilbud på området, men også af de lokale muligheder for at investere økonomi og ressourcer i processen. Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt en opgørelse eller estimat over, hvor stor en andel af bibliotekernes medarbejderressourcer, der anvendes på udvikling af musikområdet, fx relation til formidling, netværk eller inddragelse af lokalmiljøet. Den seneste undersøgelse fra Biblioteksbarometeret har som noget nyt tilvejebragt viden om, hvor stor en andel af materialebudgettet, bibliotekerne bruger på digitale materialer. De foreløbige tal 4 viser, at bibliotekerne i gennemsnit bruger 1,2 % af deres samlede materialebudget til digitale materialer på musikområdet. Dette gennemsnit dækker over en stor spredning blandt bibliotekerne, idet enkelte biblioteker oplyser at anvende op til 9% af deres materialebudget på digitale materialer på musikområdet, mens en række biblioteker oplyser, at de ingen udgifter har til digitale materialer på musikområdet. Mens tallene er informative, giver de kun et delvist billede at bibliotekernes prioritering af musikområdet set i forhold til deres generelle økonomiske situation, vurderingen af efterspørgslen af digitale musikmaterialer og visioner for musikkens placering i bibliotekernes tilbud. Der mangler således grundlæggende viden om, hvad bibliotekerne fremadrettet har mulighed for og ønsker at investerer økonomisk og ressourcemæssigt i at understøtte musikkens position som en del af bibliotekernes tilbud, både hvad angår lokale som nationale. Bibliotekernes digitale musiktilbud i dag: Spredt organisering og vigende opbakning Der eksisterer i dag to forskellige tværgående digitale musiktilbud blandt bibliotekerne: Bibzoom og emusik. Bibzoom er en digital musikløsning, som folkebibliotekerne kan abonnere på. Bibzoom tilstræber at have tilbud indenfor både smal og populær musik, og tilbyder bl.a. mulighed for lytterguides, læse musikanmeldelser og -formidling, deltage i lytterklubber og for at lytte til musik 5. Indholdet produceres både centralt og decentralt. Brugere af tjenesten får adgang til 2x2 ugers fri musikaflytning inden for hver periode på 6 uger. Tjenesten drives af et konsortium bestående af 4 Datasættet er pr stadig ufuldstændigt. Beregningerne baserer sig således på en svarprocent på 89, og datasættet er kun overfladisk renset for fejl og mangler. 5 Bibzoom kan i 2015 tilbyde ca. 25 mio. tracks. 4

5 Statsbiblioteket, Herning Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Aabenraa Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Ikast-Brande Bibliotek, Biblioteket Frederiksberg, Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen. Prisen for abonnement er i ,3 kr. pr. borger i den pågældende kommune. Der er aktuelt 53 kommuner, der abonnerer på tjenesten. emusik er et projekt, som har haft til formål at udvikle en digital musikløsning, der satser på at tilbyde oplevelser til musikentusiaster med smag for det smalle. Tjenesten fokuserer på formidling af musik og rummer bl.a. arrangementskalender, anmeldelser og generel musikformidling, blog feeds og playlister. Gennem connectors til services som fx Bibliotek.dk, Bibzoom, Spotify og Youtube guider tjenesten brugeren hen til musikken selv og musikrelateret materiale hos andre bibliotekstjenester og kommercielle aktører. Indholdet på emusik produceres af både biblioteksansatte, bloggere og kunstnere. Tjenesten er oprindeligt udviklet som et projekt i et samarbejde mellem Viborg Bibliotekerne, HørBholm bibliotek, Helsingør Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Køge Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og København Biblioteker samt DBC. Da projektperioden nu er afsluttet, står samarbejdspartnerne for at skulle træffe beslutning om tjenestens videre eksistens. På nuværende tidspunkt er emusik med andre ord i venteposition og Bibzoom er den digitale tjeneste, der har størst tilslutning blandt landets kommuner. Dog har Bibzoom de senere år oplevet en faldende tilslutning fra kommuner, fra 66 abonnenter i 2013 til 53 abonnenter i Disse forhold understreger yderligere behovet for at genoverveje bibliotekernes udvikling af musikområdet. 4. Udvalgets 6 forslag til handlinger vedr. musikområdet På baggrund af udvalgets drøftelser er udvalget blevet enige om at forelægge DDB s koordinationsgruppe følgende seks forslag til handlinger vedr. musikområdet. Mellem biblioteksstrategi og digital, understøttende udvikling DDB skal understøtte bibliotekernes målsætninger på musikområdet. Men da der ikke eksisterer en fælles retning for musikområdet, mangler der afklaring af, hvad bibliotekerne vil med musikken. Det er nødvendigt at skabe denne afklaring, for at der kan være fokus og retning for en digital udvikling af området. Forslag 1: Udvalget foreslår, at der skabes afklaring af, hvordan og hvorvidt bibliotekerne på baggrund af biblioteksloven kan samles om en fælles retning for musikområdet, som blandt andet afspejles i de digitale tiltag på området. 5

6 Samtidig med et evt. arbejde med at finde fælles fodslag på musikområdet pågår, er det vigtigt, at områdets udvikling ikke stagnerer. De følgende forslag fra udvalget skal derfor ses som opfordring til handlinger, der bør initieres sideløbende med arbejdet for at skabe en fælles ramme for bibliotekernes ambitioner med musikområdet som helhed. Eksperimenter med at styrke den gode lokale digitale musikformidling Der er behov for at sikre, at bibliotekernes musiktilbud har lokal relevans. Lokal relevans vil sikre musiktilbuddets forankring blandt brugerne samt medvirke til at styrke bibliotekernes rolle i udviklingen af lokalsamfundet. Derfor er det væsentligt, at der arbejdes med at afdække, hvordan det lokale miljø kan få en mere fremtrædende og integreret placering i bibliotekernes musiktilbud. Det kunne dreje sig om at få lokalmiljøet til at bidrage med indholdsproduktion, og det kunne dreje sig om at få skabt større opmærksomhed om eksistensen af og mulighederne ved det lokale biblioteks musiktilbud. Forslag 2: Udvalget foreslår, at DDB yder økonomisk støtte til eksperimenter, der har til formål at styrke den gode lokale digitale musikformidling. Dette bør ske gennem kald til DDB s projektpulje, hvor der eksempelvis lægges vægt på inddragelse af lokale kræfter i genereringen af indhold, eller på let tilgængelige løsninger, som kan sikre, at lokalsamfund og bibliotek gensidigt støtter hinandens udvikling på musikområdet. Det bør være en central præmis for økonomisk støtte, at projektet tager højde for, hvordan lokale løsninger kan genbruges i andre kommuner. Bilag A oplister en række eksempler på mulige initiativer på området. Eksperimenter med at sikre tættere integration mellem musikrelateret materiale og bibliotekernes øvrige materiale. En måde at styrke synligheden og relevansen af bibliotekernes musiktilbud er at sikre en tættere integration mellem det musikrelaterede materiale og bibliotekernes øvrige materiale, således at brugeren får en helhedsoplevelse i sit møde med såvel litteraturen som musikken. Forslag 3: Udvalget foreslår, at DDB i samarbejde med relevante parter undersøger, hvordan man teknisk kan opnå tættere integration mellem musikrelateret materiale og bibliotekernes øvrige materiale, således at musikken lyd, noder, anmeldelser, lytteklubber osv. bliver en mere integreret del af bibliotekernes materialesamling. Bilag B oplister en række forslag til mulige initiativer på området. Forslag 4: Udvalget foreslår, at DDB i samarbejde med relevante parter undersøger, hvordan brugerdrevet indholdsproduktion kan anvendes til at understøtte en tættere integration mellem 6

7 materialetyper. Bilag C oplister en række forslag til mulige initiativer på området. Fælles organisering omkring et digitalt musiktilbud: hvad og hvordan? Mens der i udvalget er enighed om, at der er behov for et fælles digitalt musiktilbud, er der ikke enighed om, hvordan et sådant tilbud skal udvikles og vedligeholdes og hvad det skal indeholde. Blandt udvalgets medlemmer er der således tre forskellige ønsker til, hvordan og om hvad en fælles organisering af det digitale musiktilbud skal finde sted (se uddybning i bilag D): Det første ønske er, at Bibzoom skal forsætte i regi af Statsbiblioteket mf., samtidig med at det følges tættere af DDB, dels i form af partnerskabsaftale og dels i form af økonomisk understøttelse og sikring af understøttende it-infrastruktur. Det andet ønske er, at Bibzoom gøres til en tilvalgspakke i DDBregi, sådan at DDB bliver hjemsted for koordinering og vedligehold af Bibzoom som en national tjeneste, med fokus på at skabe samarbejde mellem brugere, biblioteker og rettighedshavere. Det tredje ønske er, at bibliotekerne i samarbejde med DDB skal udvikle en ny musiktjeneste, som er indlejret i DDB CMS. En sådan musiktjeneste skal satse på samarbejde om indhold på tværs af biblioteker og brugere, og gøre det muligt for brugerne kan benytte en eventuel foretrukken musiktjeneste. Bilag D uddyber kort tankerne om de tre modeller. Arbejdsgruppen er dog enig om, at det kan være problematisk at vælge én løsning frem for en anden, så længe der ikke ligger en fælles retning for musikken som bibliotekstilbud, jf. udvalgets Forslag 1. Forslag 5: Udvalget foreslår, at DDB undersøger, om det er muligt og hensigtsmæssigt, at DDB samler bibliotekerne om ét fælles digitalt musiktilbud 6. En DDB-løsning på området vil have form af en tilvalgspakke, og det vil være frivilligt for bibliotekerne at deltage i og betale til løsningen. Mens en tilvalgspakke skal være økonomisk selvbåren, skal bibliotekerne dog være indforstået med, at en tilvalgspakke på musikområdet også vil påvirke fokus, økonomi- og ressourcetræk i forhold til DDB s basispakke samt øvrige tilvalgspakker (pt. DDB CMS). Desuden 6 Dette kan med fordel ske i forbindelse med en afklaring af, hvordan og hvorvidt bibliotekerne på baggrund af bibliotekslovens bestemmelser kan samles om en fælles retning for musikområdet., jf. udvalgets Forslag 1. 7

8 skal bibliotekerne være indforståede med, at DDB med en tilvalgspakke på musikområdet vælger at understøtte én digital løsning på musikområdet frem for en anden. Tilvalgspakken kan tage forskellige former, men umiddelbart er det forventeligt at et digitalt musiktilbud i DDB-regi vil betyde, enten at DDB primært har en koordinerende og bestillende rolle i forhold til et musiktilbud som Bibzoom, eksempelvis i form af partnerskab og økonomisk støtte, eller at DDB i samarbejde med bibliotekerne sikrer udvikling og drift af et musiktilbud, som er indlejret i DDB CMS. Forslag 6: Udvalget foreslår, at Bibzoom og DDB udarbejder forslag til alternative betalingsmodeller for det nuværende Bibzoom. Betalingsmodellerne skal lægge vægt på gennemsigtighed og om muligt basere sig på sammenhæng mellem forbrug/antal lån og prisen. 5. Afslutning Som det var opdraget fra DDB s koordinationsgruppe vil udvalget på strategidagen præsentere deltagerne for de i nærværende dokument beskrevne betragtninger og forslag til DDB-initierede handlinger i forhold til musikken som bibliotekstilbud. Derudover vil udvalget på strategidagen også fremhæve nogle af de problemstillinger, som ikke bliver direkte bearbejdet i udvalgets forslag, men som er afgørende for udviklingen af bibliotekernes musiktilbud. Disse handler i udgangspunktet om bibliotekernes vilje til og mulighed for at satse på at udvikle musikområdet og om hvilke(n) instans, der har legitimitet til at skabe en fælles retning for bibliotekerne på musikområdet. Disse problemstillinger må nødvendigvis lede frem til en debat i DDB, som udvalget mener presser sig på: Nødvendigheden af en medlemsdiskussion af, hvordan DDB hensigtsmæssigt kan håndtere den store spredning i medlemmernes ønsker og behov, som udspringer af medlemmernes meget forskellige økonomiske og ressourcemæssige vilkår. 8

9 Bilag A Input til initiativer, der kan styrke den gode lokale digitale musikformidling. Inputtene er ikke listet i prioriteret rækkefølge og er ikke nødvendigvis udtryk for udvalgets samlede holdning: Styrket markedsføring af bibliotekernes musiktilbud. DDB kan i den forbindelse bidrage med udvikling og udbredelse af best practice. Styrket mobil platform af den tekniske løsning (for nuværende Bibzoom). Samarbejdsaftaler med private parter, fx Kulturnaut. DDB kan i den forbindelse bidrage ved at være koordinerende funktion og udbrede best practice samt rådgive ift. det tekniske. Styrket samarbejde mellem bibliotekerne og de lokale kulturinstitutioner, så bibliotekerne er med til at skabe opmærksomhed om og understøtte oplevelsen i forbindelse med lokale koncerter, fx i form af målrettet formidling og musikpræsentation. DDB skal i den forbindelse stå for teknisk integration mellem organisationernes tjenester og forhandling af rettigheder med leverandører, herunder adgang til metadata. Styrket samarbejde med lokale/unsigned kunstnere. DDB kan i den forbindelse bidrage til at udvikle Bibzooms løsning på området. Udvikling af tekniske løsninger, som gør det muligt for bloggere, musikere mv. at bidrage med indhold. Det skal være muligt at integrere bibliotekernes elektroniske ressourcer med eksterne musikrelaterede ressourcer. Det skal være muligt at dele indhold på tværs af bibliotekerne, eksempelvis gennem BPI. Det skal være muligt for brugerne at bidrage til bibliotekernes musiktilbud ved at kommentere og berige indhold. Sociale medier skal indtænkes og udnyttes til at skabe lokal forankring af musiktilbud og sikre communitydannelse DDB skal udvikle plug-ins til lokale hjemmesider. DDB skal sikre vidensdeling og eksponering af de bedste lokale tiltag. Det enkelte bibliotek skal forpligte sig til at udvikle og vedligeholde en lokal vinkel på musiktilbuddet. Bilag B Input til initiativer, der kan skabe en tættere integration mellem musikmateriale og bibliotekernes øvrige materiale. Inputtene er ikke listet i prioriteret rækkefølge og er ikke nødvendigvis udtryk for udvalgets samlede holdning: Udvikling af ideer om, hvordan metadata krydses og eksponeres, så brugeroplevelsen beriges. DDB skal sikre one shop search. 9

10 DDB skal sikre den nødvendige udvikling i DBC, som kan styrke søgbarhed og eksponering af metadata på tværs af materialetyper og former. Bilag C Input til hvordan der kan arbejdes med at anvende brugerdrevet indholdsproduktion til at styrke musikmaterialets integration i bibliotekernes øvrige materialer DDB skal sikre samarbejdspartnere, der kan udvide bibliotekernes viden om, hvordan relevansen af bibliotekets musiktilbud øges. Bilag D Kort præsentation af tre muligheder for et fælles digitalt musiktilbud i regi af DDB. 1. Bibzoom skal være bibliotekernes foretrukne digitale musiktjeneste. Det er centralt, at Bibzoom fortsat inddrager et bredt spektrum af parter til at udvikle fremtidens digitale musiktilbud for dernæst at forhandle rettigheder og tekniske løsninger. Derfor skal der udvikles partnerskab mellem DDB og Bibzoom med henblik på at sikre forankring og opbakning til Bibzoom, både hvad angår markedsføring af Bibzoom, økonomisk opbakning til Bibzoom og i forhold til udvikling af den nødvendige understøttende biblioteksinfrastruktur for Bibzoom. 2. DDB bør være centrum for udvikling og drift af bibliotekernes fælles digitale musiktilbud, hvorfor en digital musiktjeneste bør være en tilvalgspakke i DDB-porteføljen. Det er centralt, at DDB etablerer en organisation, som inddrager et bredt spektrum af parter til at udvikle fremtidens digitale musiktilbud for dernæst at forhandle rettigheder og tekniske løsninger. Det er nærliggende, at de tekniske løsninger baserer sig på Bibzoom, hvorfor Bibzoom bør udvikles og driftes i regi af DDB. 3. Bibliotekerne og DDB bør i fællesskab udvikle en ny teknisk løsning til digital formidling af musik. Løsningen bør være indlejret i DDB CMS (eksempelvis som et tema) og bør gøre det muligt lokalt at præge musiktilbuddet samt facilitere et musikcommunity. DDB skal ikke producere indhold, men virke koordinerende i forhold til at sikre indholdsleverancer. Løsningen skal gøre det muligt for brugerne at benytte en evt. foretrukken musiktjeneste. Løsningen skal desuden gøre det muligt at skabe rum for forskellige segmenter, dvs. det skal ikke være en one-fits-allmodel. 10

UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER. Ved DDB s musikudvalg

UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER. Ved DDB s musikudvalg UDVIKLING AF BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTILBUD OPLÆG TIL HANDLINGER OG INITIATIVER Ved DDB s musikudvalg 1 Indhold 1. Baggrund for udvalgets arbejde og resultater 2. Centrale problemstillinger for udviklingen

Læs mere

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne

Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne Ny digital musiktjeneste på folkebibliotekerne / Jakob Heide Petersen Københavns biblioteker 28. november 2016 Indhold Baggrund Biblioteksloven Medieudviklingen Formålet med musikindsatsen Baggrund for

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund og sammenfatning DDB-sekretariatet gennemførte primo januar 2016 en tilfredshedsundersøgelse blandt landets bibliotekschefer. I alt har 67%

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB).

Ifm. En del af dagsordenspunkt 3 deltog Maja Vestbirk, Rolf Madsen og Erik Bachmann Pedersen (DDB). Referat 4. januar 2017 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 6. december, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

BIBZOOM WORLD STRATEGI

BIBZOOM WORLD STRATEGI BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 WORLD STRATEGI 2013 SIDE 2 BIBZOOM WORLD STRATEGI 2013 GODKENDT AF LEDELSEN DEN JANUAR 2013. INDHOLD Mission... 3 Vision... 3 Mål... 3 Rammer... 3 Finansiering... 3 Målgrupper...

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Afbud: Erik Hofmeister (Det kgl. Bibliotek). Nicolai Dupont Heidemann (Sønderborg), Niels-Henrik Gylstorff (AAU), Vibeke Steen (Gribskov).

Afbud: Erik Hofmeister (Det kgl. Bibliotek). Nicolai Dupont Heidemann (Sønderborg), Niels-Henrik Gylstorff (AAU), Vibeke Steen (Gribskov). Referat 20. februar 2017 DDB Sekretariatet MØDE I DDB S KOORDINATIONSGRUPPE Møde den 24. januar 2017, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Kristoffersen (Brønderslev), Helle Kolind

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016

Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen. Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Biblioteksområdet i Slotsog Kulturstyrelsen Tine Vind, enhedschef for biblioteker, November 2016 Foto: Ferie Camp med Cirkus Panik, 2016 (Anne Roesen) Slots- og Kulturstyrelsen fusioneret 2016 af Kulturstyrelsen

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG

BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG BIBZOOM 2014 & DET MODERNE MATERIALEVALG Statsbiblioteket Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Aabenraa Bibliotekerne Biblioteket Sønderborg Silkeborg Bibliotekerne Frederiksberg Biblioteket DET

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 30. marts, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. april 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 30. marts, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Helle Kolind Mikkelsen (KL),

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT 13-12-2013 edoc 2013-0261756-3 Digitalisering af folkebibliotekernes

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 15. juni 2016, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slotsog Kulturstyrelsen), Lone Gladbo

Læs mere

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015

Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Strategi for Aalborg Bibliotekernes medietilbud i 2015 Mål og fokusområder 2015 Aalborg Bibliotekerne har fokus på, at udvikle bibliotekstilbuddet i takt med aktuelle tendenser i samfundet og medieudviklingen.

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 25. oktober, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 09. november 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 25. oktober, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Hofmeister (Statsbiblioteket),

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 9. september 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 22. september 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 9. september 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Referat Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Møde den 11. juni 2014, kl. 15.00-18.00 i KL Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S, Mødelokale S-01+02 Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard,

Læs mere

Ifm. dagsordenspunkt 3 deltog Erik Pedersen, Jeppe Mossin, Ninna Rasmussen og Rolf Madsen (DDB-sekretariatet).

Ifm. dagsordenspunkt 3 deltog Erik Pedersen, Jeppe Mossin, Ninna Rasmussen og Rolf Madsen (DDB-sekretariatet). Referat 14. december 2015 DDB sekretariatet Møde i koordinationsgruppen Møde den 2. december 2015, kl. 10.15-15.15 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen,

Læs mere

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren.

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren. Referat 08. november 2017 DDB Sekretariatet MØDE I DDB S KOORDINATIONSGRUPPE Møde den 1. november 2017, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Kristoffersen (Brønderslev), Erik Hofmeister

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek

Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek Baggrundsmateriale - Sektor Bibliotek 1. Kort beskrivelse af området Formålet med folkebibliotekerne er iflg. Lov om biblioteksvirksomhed fra 2 at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her.

Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen. 7. september billedtekst placeres her. Informationsmøde om årets folkebibliotekspuljer Udviklingspuljen & Projektpuljen 7. september 2017 billedtekst placeres her. Dagens program 10.00-10:30 Ankomst og morgenmad 10:30-10:45 Velkomst og præsentation

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Ifm. dagsordenspunkt 11 deltog Lotte Hviid Dhyrbye (Tænketanken Fremtidens Biblioteker).

Ifm. dagsordenspunkt 11 deltog Lotte Hviid Dhyrbye (Tænketanken Fremtidens Biblioteker). Referat 6. april 2017 DDB Sekretariatet MØDE I DDB S KOORDINATIONSGRUPPE Møde den 4. april 2017, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Kristoffersen (Brønderslev), Erik Hofmeister

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek

REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK. 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek REFERAT OPSTARTSMØDE I DET NATIONALE BENCHMARKNETVÆRK 17. JANUAR 2012 Odense Centralbibliotek TILSTEDE: Elisabeth Kaper Buch, Herning Bibliotekerne Lone Westphall, Herning Bibliotekerne (Konsulent) Henrik

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden K O M M I S S O R I U M F O R A R B E J D S G R U P P E O M S T Y R I N S G A F T A L E N P Å D E T S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E F E B R U A R 2 0 1 2 Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5.

Grundet transportproblemer ankom Annette Brøchner Lindgaard, Jytte Bræmer og Flemming Munch ca. midtvejs i dagsordenens punkt 5. Referat 17. december 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. december 2014, kl. 11.30-16.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen,

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE

BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Foto: Kurt Pedersen BIBLIOTEKSSTRATEGI: SAMMEN MED BORGERNE 2017-2020 Tårnby Kommunebiblioteker udviklede i 2011 visionen: Levende

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017

KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 KOMMISSORIUM FOR IT-KLUBBEN 2014-1017 18. DECEMBER 2014 FORMÅL MED IT-KLUBBEN IT-klubben er et netværk for it-tillidsvalgte & it-professionelle medlemmer i Finansforbundet IT-klubben skal sikre en kontinuerlig

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE

DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE DIGITALE SAMMENHÆNGE FOR BØRN OG UNGE v. Kirsten Jørgensen, KL Den fælles kommunale digitaliseringsstrategi Frem mod 2020 vil kommunerne: arbejde for, at børns digitale dannelse og læring påbegyndes tidligt

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE

BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE 2017 BIBLIOTEKS- POLITIK FOR VEJLE BIBLIOTEKERNE IND HOLD POLITIK Vejle Bibliotekerne Vækst i menneskers liv... side 3 Oplevelser og mødesteder... side 5 Demokrati... side 6 Kan vi hjælpe?... side 7 Relationer

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag

Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Digitale strategier for fremtiden - et praksisanvendeligt vidensgrundlag Støttet af: Lotte Hviid Dhyrbye Tænketanken Fremtidens Biblioteker 3 punkter, 3 nedslag, 15 min. Baggrund & ambitioner Metoder &

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen

Referat. Styregruppen for DDB. Ordinært møde den 17. november 2014, kl i Kulturstyrelsen Referat Styregruppen for DDB Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i Kulturstyrelsen Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone

Læs mere

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning.

Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Høringsparter 26. marts 2007 J. nr. 406-1 jth Høring om Biblioteksstyrelsens oplæg til reform af folkebibliotekernes overbygning. Statens kontrakt med centralbibliotekskommunerne udløber med udgangen af

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere