Svar på 37 spørgsmål 2013/253

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar på 37 spørgsmål 2013/253"

Transkript

1 llinniartitaanermut. liageeqarnermut, Kultureqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisunut liaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Jens B Frederiksen Demokraterne Iher Svar på 37 spørgsmål 2013/253 Kære Jens B. Frederiksen Du har stillet tre spørgsmål i henhold tillnatsisartuts forretningsorden. Spørgsmålene er i nedenstående besvaret et for et. Spørgsmål 1. Naalakkersuisut bedes redegøre for hvilke projekter og foreninger der har fået tildelt midler fra tips- og lottomidlernes pulje C i årene 2011, 2012 og Besvarelsen må gerne indeholde en overskuelig skematisk opstilling Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Tlf: SO 00 Fax Ema": Svar: Vedlagt som bilag 1 er oversigt over modtagere af tilskud i årene fra Tipsog Lottomidlernes Pulje C. Spørgsmål 2. Hvilke typer af projekteriforeninger vil Naalakkersuisut nedprioritere som følge af, at Naalakkersuisoq for Kultur har valgt at opprioritere Nationalteatret? Svar: At Naalakkersuisut agter at prioritere bestemte indsats områder eksempelvis teaterområdet, er ikke ensbetydende med, at alle ansøgninger pr. automatik modtager tilskud. Det skal yderligere præciseres, at det ikke er Nationalteatret som sådan, der er opprioriteret, men at det er hele teaterområdet, som påregnes at blive et indsatsområde. Tildeling af tilskud sker i øvrigt som hidtil på baggrund af en konkret vurdering af ansøgninger, der opfylder tilskudsbetingelserne_ Hvis man ser på teatervirksomheden i Grønlands muligheder for støtte, findes der i de eksisterende retningslinjer en undtagelse i punkt 1.8,6 for kommercielle produkter for teatervirksomhed samt muligheden, jf. punkt 1.10: "Der ydes tilskud til opsætningen af teaterstykker herunder udgifter til scenografi efter de øvrige regler i dette regelsæt" 1

2 Muligheden for, at professionel og amatør teatervirksomhed ansøger støtte til projekter fra pulje c, er dermed reel. Og både amatør teatervirksomhed og Nationalteatret har tidligere gjort god brug af denne ordning. Teatervirksomhed i Grønland har i øvrigt gode muligheder for støtte igennem lokale fonde som Nunafonden, Napa.gl, danske og nordiske fonde og via samarbejdsaftaler med Katuaq, Taseralik, Sermermiut og ikke mindst de 4 kommuner. Så muligheden for at skabe nye projekter med lokale og udenlandske partnere er til stede. Der sker ingen nedprioritering af andre projekter/ansøgere. Frem til år 2011 har indtægten fra Tips og Lotto midler været baseret på det overskud som Tips og Lotto giver i Grønland, dette er efter liberaliseringen af spilleloven i Danmark ændret til citat: "Lov for Grønland om visse spil fastsætter følgende i 35: 35. Der overføres årligt et beløb fra den danske stat til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland med tilladelse i henhold til denne lov. Beløbet svarer til det beløb, der af Danske Spil AIS på baggrund af regnskabsåret 2010 overføres i 2011 til Grønlands Selvstyre i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Stk. 2. Beløbet i stk. 1 reguleres med forbrugerprisindekset. Procenten beregnes med 1 decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1 million. Stk. 3. Finansministeren og skatteministeren afgiver inden den 1. januar 2016 en redegørelse med henblik på eventuel revision af størrelsen af beløbet til Grønlands Selvstyre nævnt i stk. 1. Stk. 4. Beløbet nævnt i stk. 1 fordeles af Grønlands Selvstyre til almennyttige formål, jf. dog stk. 5. Stk. 5. En del af beløbet nævnt i stk. 1, som størrelsesmæssigt svarer til den i 2003 bortfaldne statsafgift af spil i Grønland, der blev modregnet i det årlige bloktilskud, kan af Grønlands Selvstyre anvendes til andre formål Denne lov betyder, at frem til der foreligger en redegørelse fra Finans- og Skatte ministerierne er indtægterne fastlagt på de i finansloven 2014 nævnte (side 479) 28,2 mio. kr. Efter Akileraataanermut Pisortaqarfik har fået sine 9,8 mio. kr. er der således, jf. fordelingsnøglen i Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011, 7,3 mio. kr. til Tips og Lottos Pulje C. Indtægten fra Tips og Lotto har været støt stigende i en årrække uden at omfanget af ansøgninger er fulgt med. Da ikke forbrugte midler kan overføres fra tidligere år, er der akkumuleret ikke forbrugte midler i pulje C, Naalakkersuisut vurderer på den baggrund, at teatrets mulighed for at søge i Tips og Lotto midlernes pulje C ikke mindsker andre ansøgeres muligheder for at få godkendt ansøgninger. I 2013 er der eksempelvis fra pulje C til dato uddelt 5,3 mio. kr., uden at de afsat til forskningsmidler er indregnet i uddelingen. 2

3 Spørgsmål 3. Naalakkersuisoq for Kultur har udtalt, at han lægger vægt på, at Nationalteatret kommer ud på kysten. Hvordan vil han sikre det, når det tydeligt fremgår, at man ikke kan søge om tilskud til rejser fra Tips- og lotto midlernes pulje C? Svar: Beklageligvis er de anførte oplysninger på sullissivik.gl på dette punkt ikke fuldt overensstemmende med de gældende retningslinjer. I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside for Naalakkersuisut, blev linket til de korrekte retningslinjer, som lå på desværre tabt. Denne fejl er der nu rådet bod på, og de gældende retningsliner for Tips og Lotto pulje C kan nu downloades fra sullissivik.gl. Af de vedlagte retningslinjer for Tips og Lotto pulje C (bilag 2) fremgår det, jf. 1.8,1, at der ikke kan søges tilskud til rejser, såfremt dette forventes dækket af arbejdsgiveren. Denne regel skal tolkes sammen med retningslinjernes 1.8,6. Der gives dermed mulighed for, at der kan ansøges til rejser, hvis disse ikke er dækket af det almindelige budget eller tilskud. Derfor er der mulighed for at søge til rejseomkostninger i forbindelse med produktionseiler turnevirksomhed, der ikke kan forventes afholdt inden for ansøgerens almindelige budget. Inussiarnersumik inuulluaqqusilluta I Med venlig hilsen J (7~ / l/. Nick Nielsen 3

4 DEMOKRAATIT DEMOKRATERNE 11. december 2013 I medfør af 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål: Spørgsmål til Naalakkersuisut vedr. nationalteatret og tips- og lottomidler: l. Naalakkersuisut bedes redegøre for hvilke projekter og foreninger der har fået tildelt midler fra tipsog lotto midlernes pulje C i årene 2011, 2012 og Besvarelsen må gerne indeholde en overskuelig skematisk opstilling. 2. Hvilke typer af projekter/foreninger vil Naalakkersuisut nedprioritere som følge af, at Naalakkersuisoq for Kultur har valgt at opprioritere Nationalteatret? 3. Naalakkersuisoq for Kultur har udtalt, at han lægger vægt på, at Nationalteatret kommer ud på kysten. Hvordan vil han sikre det, når det tydeligt fremgår, at man ikke kan søge om tilskud til rejser fra Tips- og lotto midlernes pulje C? (Medlem af Inatsisartut Jens B. Frederiksen, Demokraterne) Begrundelse: Naalakkersuisoq for Kultur mener højst besynderligt at være herre over, hvornår en sag er lukket. Således udtaler han følgende til Sermitsiaq.ag: "Debatten i pressen om Nunatta Isiginnaartitsisarfias økonomi er dermed lukket, og begge parter er tilfredse med den enighed, der er opnået." Her er jeg desværre nødt til at gøre Naalakkersuisoq for Kultur opmærksom, at det aldeles ikke er hans opgave at afgøre, hvornår en sag er lukket. Han mangler i skrivende stund stadig at besvare spørgsmål nummer 245 og 246 angående Nationalteatret, og mine ovenstående spørgsmål skal naturligvis også besvares, så derfor er sagen bestemt ikke lukket. Naalakkersuisoq for Kultur har tilsyneladende besluttet, at en del af tips- og lottomidlerne skal øremærkes til Nationalteatret. Tips- og Lottomidlerne udgør i alt 28,2 millioner kroner på Finansloven for 2014, men da midlerne for en stor dels vedkommende er afsat til lokale- og anlægsfonden, til Grønlands Idrætsforbund, til Elitesport Greenland og til Børne- og Ungeorganisationer, så betyder det, at Naalakkersuisoq for Kultur udelukkende kan øremærke midler fra den såkaldte pulje C, der er afsat til "Andre almennyttige formål". Denne pulje består af lige godt 7,3 millioner kroner. Det siges sig selv, at hvis Nationalteatret skal have 3 millioner fra denne pulje, så er der rigtig mange projekter/foreninger, der kommer til at gå forgæves efter støtte. Demokraterne finder det på den baggrund interessant at få oplyst, hvilke foreninger og/eller projekter, der skal nedprioriteres som følge af beslutningen fra Naalakkersuisoq for Kultur. 1

5 DEMOKRAATIT DEMOKRATERNE Spørgsmålene bedes besvaret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 2

6 Retningslinier for tips- og lotto midlerne pulje C 1. Formål og anvendelse 1.1 I henhold til Landstingslov nr.7 af 1. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidlerne ydes der tilskud til almennyttige formål herunder kulturelle formål, folkeoplysnings-formål, sygdomsbekæmpende og forebyggende formål, sociale formål, friluftsformål og almennyttige forskningsformål 1.2 Foreninger, enkeltpersoner, landsorganisationer, landsforeninger, sammenslutninger og selvejende institutioner 0.1. kan søge om tilskud (se ansøgningsskemaerne). 1.3 Der kan søges om projekttilskud (jf. 3.1) og driftstilskud (jf. 3.2) 1.4 Der ydes desuden tilskud til forskning inden for områderne nævnt i afsnit 1.1. Tilskud til forskningsaktiviteter administreres af forskningsafdelingen i styrelsen iht. gældende regler.. Der henvises til yderligere information om ansøgningsskema m.v. på En forudsætning for at modtage tilskud er, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland. 1.6 Der ydes tilskud til projekter og aktiviteter, der foregår i eller uden for Grønland. 1.7 Der ydes ikke tilskud til arrangementer eller dele af arrangementer, hvor der udskænkes øl, vin eller spiritus eller hvor dette finder sted i tilknytning til arrangementet. 1.8 Der gives ikke tilskud til: l) ferierejser, studierejser, ekspeditioner og uddannelser, 2) rejser og kurser der forventes dækket af arbejdsgiveren 3) indkøb af instrumenter, hardware og software, materialer, redskaber m.m. (dog undtaget 1.10 mht. materialer) 4) præmier, dvs. såvel pokaler som pengepræmier eller ting, der har kontant værdi 5) nybygninger og renoveringer, 6) kommercielle produkter (dog undtaget 1.9 og 1.10) 7) aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgernes almindelige budget 8) aktiviteter, som henhører under Grønlands Selvstyres centraladministration eller kommunalbestyrelsen 9) aktivitet der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen 10) dækning af underskud. 11) dækning af ansøgernes løn/honorar. 12) etablering og drift af hjemmesider (gælder ikke for informationsvirksomhedjf. 3.2) 1.9 Der ydes tilskud på max. kr til trykning af bøger under forudsætning af, at relevante bilag (f.eks. indholdsfortegnelsen og tekstprøver), herunder aftale med trykkeri og forlag er vedlagt som bilag. Der ydes tilskud til skønlitterære, kulturelle værker, og til folkeoplysning. Der ydes kun tilskud til nyudgivelser. Der ydes ikke tilskud til forlag.

7 1.10 Der ydes tilskud til opsætningen afteaterstykker herunder udgifter til scenografi efter de øvrige regler i dette regelsæt Det kan højest bevilges tilskud l år frem fra ansøgningsfristen. 2. Tilskudsbetingelser Krav til ansøgeren 2.1 Der lægges vægt på, at bevilgede tilskud kommer en bred kreds af ansøgere, deltagere og borgere i almindelighed til gode og har medvirken af grønlandske aktører i arrangementet. 2.2 Såfremt ti Iskuddet gives ti I en konkret del af ansøgningen, vil dette fremgå af bevillingsskrivelsen. Krav til godkendelse af landsdækkende organisationer, landsforeninger og sammenslutninger 2.3 Det skal af vedtægter fremgå, at organisationen/foreningen/sammenslutningen har til formål på landsplan at samle lokalforeninger eller enkelt medlemmer med samme interesse, jf Organisationen/landsforeningen/sammenslutning skal følge de almindelige regler for foreningsvirksomhed. Det vil bl.a. sige have godkendte vedtægter, en bestyrelse, føre medlemsliste, afllolde generalforsamling mv. 2.5 En organisation/landsforeninglsammenslutning skal have mindst 25 medlemmer i mindst 2 kommuner eller 4 lokalforeninger i mindst 2 kommuner. 2.6 Foreninger, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er under 30 år, betragtes som børneog ungdomsforeninger og skal fremsendes som anvist i punkt Krav til godkendelse af lokalforeninger 2.7 Det skal af vedtægterne fremgå, at lokalforeningen har til formål at samle medlemmer med samme interesse, jf Lokalforningen skal følge de almindelige regler for foreningsvirksomhed. Det vil bl.a. sige have godkendte vedtægter, en bestyrelse, føre medlemsliste, afholde generalforsamling mv. 2.9 Lokalforeningen skal have mindst 10 medlemmer Foreninger, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er under 30 år, betragtes som børneog ungdomsforeninger og skal fremsendes som anvist i punkt Medlemsdefinition 2.11 Kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan betragtes som fuldgyldige medlemmer. 2

8 Kontrol af medlemstal 2.12 Foreninger og organisationer skal på direktoratets foranledning fremsende dokumentation for antallet afkontingentbetalende medlemmer med oplysninger om navn, adresse og fødselsdato Såfremt medlemsregistreringen ikke opfylder styrelsens krav vil udbetalte tilskud blive krævet tilbagebetalt helt eller delvis. Krav til ansøgningen 2.14 Kun ansøgninger der er rettidigt indsendt til styrelsen vil blive behandlet Kun ansøgninger, der opfylder kravene i henhold til afsnit 4 vil blive behandlet Idrætsforeninger og de ikke idrætslige børn e- og ungdomsorganisationer bliver tilgodeset gennem pulje A (tilskud til idrætsorganisationerne) og pulje B (tilskud til det ikke idrætslige børn- og ungdomsarbejde som SORLAK administrerer). Disse organisationer kan imidlertid søge pulje C-midler til aktiviteter, der falder helt eller delvist uden for betingelserne for at få tilskud gennem pulje A og B Ansøgninger fra ikke idrætslige børn e- og ungdomsorganisationer til pulje B sendes til SORLAK. Ansøgninger, der ikke kan modtage tilskud fra pulje B, sendes videre til KIIIA med SORLAK's indstilling Ansøgninger fra idrætsforeninger sendes til Grønlands Idrætsforbunds (GIF). Ansøgninger, der ikke kan modtage tilskud fra pulje A, sendes videre til KIIIA med GIF's indstilling. Vilkår for tildeling af tilskud 2.19 Udbetaling af tilskud kan ske under forudsætning af, at den samlede finansiering af aktiviteten kan godkendes og kan ikke anvendes til andre aktiviteter end det, der er søgt om tilskud til Ved indtægtsgivende aktiviteter kan der stilles som betingelse, at tilskuddet helt eller delvis tilbagebetales, hvis aktiviteterne giver overskud Ansøgere, der modtager tilskud, er selv ansvarl ig for afregning af skat f.eks. ved honorering af samarbejdspartnere Bevilgede tilskud kan helt eller delvis kræves tilbagebetalt, såfremt de fremsendte oplysninger ikke er korrekte, hvis betingelser for tilskuddet ikke er overholdt, eller hvis regnskabet ikke er fremsendt til tiden Udbetalingen af tilskud kan ske i rater. 3

9 3 Tilskudsformer og ansøgningsfrister 3.1 Projekttilskud: Kan søges af alle og omfatter tilskud til konkrete tidsbegrænsede projekter, hvor formålet er i overensstemmelse med punkt 1.1. Der kan kun søges om tilskud til projekter, der påbegyndes efter ansøgningsfristen. Der kan gives op til 75 % af det tilskudsberettigede budget, dog max. kr Ansøgn ingsfrister: 15. feb., 15. apri I, 15. sept. og 15. nov. 3.2 Driftstilskud: Kan søges af landsorganisationer, landsforeninger og sammenslutninger med et almennyttigt formål. Der kan ydes op til kr Der kan kun søges om tilskud til den del af driftsudgifterne, der ligger ud over andre driftstilskud. Driftstilskud omfatter tilskud til ansatte, lokaler, kontorhold, bestyrelsesarbejde (dog ikke honorar til bestyrelsesmedlemmerne), informationsmateriale og lignende. Ansøgningsfrist: 15. december. 4 Retningslinjer for ansøgning 4.1 Ansøgningen skal være skrevet på PC eller skrivemaskine. 4.2 Der skal fremsendes en ansøgning for hver tilskudstype eller aktivitet, der ansøges tilskud til. 4.3 Ansøgningsskemaerne vedrørende tilskud fra tips- og lottomidlerne skal anvendes. Ansøgningsskemaerne med betingelser for tilskud findes på og kan desuden fås ved henvendelse til styrelsen. Ansøgningen sendes til Styrelsen for Kultur, Uddannelsen, Forskning og Kirke, Box 2221, 3900 Nuuk. 4.5 Ansøgninger skal være styrelsen i hænde senest kl på dagen for ansøgningsfristens udløb. Kun ansøgninger fremsendt med posten kan godkendes. 4.6 Sagsbehandlingstiden må påregnes at være mindst 4 uger. 4

10 5 Regnskab og revision Regnskabskrav S.l Landsorganisationer, landsforeninger og sammenslutninger, der har modtaget et årligt driftstilskud, skal indsende et underskrevet årsregnskab og revisionsprotokollat til styrelsen senest d. l.juni. år efter S.2 Arsregnskabet skal være revideret af en statsaut. eller registreret revisor, såfremt der i årets løb er modtaget kr.iso.ooo eller mere i tilskud fra pulje C (inkl. projekttilskud). S.3 Landsorganisationer, landsforeninger og sammenslutninger, som har modtaget tilskud til projekter, skal indsende et regnskab for tilskuddets anvendelse senest 3 måneder efter projektets gennemførelse. Regnskabets indtægts- og udgiftsposter skal modsvare posterne i det indsendte budget. Landsorganisationer, foreninger m.v. som i årets løb har modtaget ISO.OOO kr. eller mere i projekt tilskud skal desuden indsende et årsregnskab revideret af en statsautoriseret eller registret revisor til direktoratet. S.4 Lokalforeninger, institutioner o.l., der modtager tilskud til projekter, skal fremsende regnskab med mindst to underskrifter. Regnskaberne underskrives af formanden/direktør/ institutionslederen og den regnskabsansvarlige. Regnskabets indtægts- og udgiftsposter skal modsvare posterne i det indsendte budget. S.S Enkeltpersoner, der modtager tilskud til projekter, skal fremsende et regnskab revideret af en revisor eller et regnskab vedlagt kopi af udgifts- og indtægtsbilag. Regnskabets indtægts- og udgiftsposter skal modsvare posterne i det indsendte budget. S.6 Regnskaber kan ikke fremsendes pr. fax eller mail. S.7 Ved uregelmæssigheder i de aflagte regnskaber kan styrelsen til enhver tid standse for fremtidige udbetalinger til tilskudsmodtageren og kræve udbetalt tilskud tilbagebetalt. S.8 Styrelsen kan til enhver tid anmode en foreningens eller landsorganisationens/ landsforenings/ sammenslutnings revisor om at kontrollere den fremsendte medlemsregistrering. Ansøgeren har pligt at oplyse revisoren om dette. Eventuelle udgifter hertil afholdes af organisationen. Den l. december 2009 Styrelsen for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke s

11 Tips og lotto Pulje C 2011 Tips og Lotto midler Pulje C 2011 NAVN PÅ MODTAGER PROJEKT TITEL Drifts tilskud KaialIalit Røde Korsit Grl. Kunstnersam. KIMIK KalaaUit Atuakkiortut INNK (Musikerforbundet) Neriuffiit Kattufliat KaI. Nun. Peqatiginniat Kat. KaI. Nun. Qimussertartut Kat. Kattuffik Uttoqqaat Nipaat KNEK Foreningen Ataala Blå Kors PROJEKT TILSKUD Katuaq- Grønlands Kulturhus Katuaq- Grønlands Kulturhus Katuaq - Grønlands Kulturhus K.N. Qlmussertartur Kat. (KNQKI Meeqqat Erlnarsoqatlgilt Iklnngutaat Dlda's Danseburaeu Kalaalit Røde Korslat Nordisk Koncertkor Kitte vinter-jensen Foreningen Nerlusaaq Qeqertaml erlnasoqatlgllt Ajoqinnguup Erlnarsortartul Taserallk- Slslmlut Kulturhus Taserallk- Slslmlut Kulturhus Taserallk- Slslmlut Kulturhus Kattulflk Utoqqaat Nipaat Maniltsumi Utoqqaat Peqatlg/lll Nerluffllt Kattufflat Aviaja Rohmann Pedersen MIPI Qeqqanl Erlnarsoqatigllt Kattufflat Qeqqanl Erlnarsoqatigllt Kattufflat K.N.Q.K Katuaq- Grønlands Kulturhus Nunatta Atuagaateqarfla Kajumilssutsimlnnlk Erlnarsoqatlgilt Katuaq- Grønlands Kulturhus national teatret GIF røde Kors Taserallk Katuaq - Grønlands Kulturhus maria motzfeldt Nive Nielsen Katuaq - Grønlands Kulturhus Nunatta Atuagaateqarfla national teatret nerlufilt kattuflat Katuaq - Grønlands Kulturhus kujataamloqatlgilt nlpat Kalaallt Røde Korslat Katuaq - Grønlands Kulturhus nuka bisgaard josef lund josefsen IIsathe møller kruse meqqat erlnarsoqatlgilt "Nipi og Qaamasoq Sag ""-Iysinstalation Frigg Amandsa teater,feb "Worhop med Ole Frimer Trio" "Avannatta Qimussersua 2011 " "Deltagelse i Nordbusang i Horsens" "Danseforestil/ingen Taskforce" i Katuaq "Sommerlejre i Kangersuneq" "Vivaldi 2012" "Intensivt Qigung kursus" "udgivelse af bladet.. Neriusaaq... Optræden i Nuuk, juni-juli 2011 Kortræf i Kangaatsiaq, juli 2011 Hinnarik Meeqqaf/u Taseralimmi, juni 201 NAIP i Taseralik, maj 2011 Gæsteforestilfing "Kimittooq", sept Generalforsamling, juni 2011 Sommer, juli 2011 Kursus for samtalepartnere, maj 2011 DVD om demens i Grønland Trykning af nøgletal Korleder og stemme træning, okt. 11 Sangkorstræf i S/simiut, juli 11 Kursus Outervision 2011, oktober 11 Foredrag med Martin Breum, maj 11 Jubilæumsrejse til Danmark Adventskoncert m. Chris Minh Doky den lille prins sports årbog 2011 it akademi julekoncert unge og identitet julebog arrangement deltagelse SXSW farvel hr muffin unnuk kulturisiorfik anaanat as akademymut al/akkat trykning af piecer qasapip ul/ua kmgul/eq pikkorissarneq aktivitetes leder kursus kit johnson nuuk gaypride sermersooq sang grl grammatik for den enkelte borger børne stævne aarhus

12 Tips og lotto Pulje C 2012 Tips og lotto midler Pulje C 2012 NAVN PÅ MODTAGER PROJEKT TiTEL Drifts tilskud 2012 kalaallit atuakkiortut KNQK kimik neriusaaq kattuffik blå kors Kai nunaannl erinars kattufiat utoqqaat nipaat kattuffik kai. Nun. Peqatigiiniat kattufiat Røde kors INNK musiker forbund neriuffiit katuffiat Projekttilskud sørine Petersen QEK Katsl Frederiksen josef lund josefsen liullssat folkedanser forening peqatigilnlat kattufiat Katuaq katuaq kaiailiit røde kors ingeratsiler liullssat qullissat Ikinngutaat EPl nunnuma olsen Manlltsuml erlnarsoqatlgilt taserailk kulturhus taserallk Nuuml Aaslvilerlsut katuaq Aasiaat Nipaat kajumlssutlmlk erlnarsoqatlgilt neriuffiit kattuffiat neriuffilt kattufflat kalaalllt røde kors klmlk Epl qeqqani erlnarsoqatlgllt kattufiat josef lund josefsen katti frederiksen finin Lynge KNQK Taserailk alexander andersen Taseralik kai. Nunaanni rødekorsit Milne / Olsen / josefsen Milne / Olsen / josefsen heile koch jensen Mllllk publlshlng national teatret nive nielsen nive nielsen nunatta atuagaateqarfia josefv lund josefsen liulissani erlnarsoqatlgllt nordisk koncert kor Innk forlaget Dacapo taserallk kulturhus neriusaaq Anori periuk nordic baltiic festival trykning af bog Otto & tipaaraq sang kursus for børn og unge Norlek deltagelse konference udstiling aviaaja Kleist Burkal outervision sommerlejer amerallk Les Torres de Brist teaterstykke i qullissat Seminar Dance w. snowfiake show i esbjerg udstiling jazz i Sisimiut aasivik ina rosing sommer udstilling sis. Erinarsoqatigiit napinnisaat jubilæums tourne musik video om kræft samtale person kursus representanskabs møde kunstudstililing taseralik Seminar baitic choir festlvai qaasuitsup kommunlani pikkorlssaaneq tryk bog otto & tipaaraq Fredrriksen indsamilng af foto dokumentarisk mat. uklumoortumik qimussertitisarneq udstiling nov 2012 IdentlD julekoncert arktisk førstehjælp guide kom, kujalleq julekoncert kom. Sermersooq juliekoncert oversættelse bog hele traumer projekt allatta jule forestiling pequusiortoq andersen tysklands turne - rejser australien tourne unnuk kulturlsiorfik kai. SIneriaanni pikkorisaaneq sangundervisning ilulissat syng med Sermersooq innks general forsamling gri spejderbog kunngl I taseralik tilskud til bladet neriusaaq

13 Tips og lotto pulje C 2013 Tips og l otto midler Pulje C 2013 NAVN PÅ MODTAGER PROJEKT TITEL Driftstilskud utoqqaat katufflat sannlgasoq tungujonoq Kalaalllt nunaannit peqatigilnlat kalaalllt røde korslat kaiaailiit atuakklonut Kai. Nun. Erinarsoqatigllt kattunat Fllm.gl Projekt tilskud KATUAQ Grønlands Kulturhus Nerluffllt Kattufflat KATUAQ Grønlands Kulturhus Kalaalllt Røde Kors Birthe og Otto Egede Juaako lybenh Josef lund Josefsen Erlnarsoqatigllt Kulusuk Meeqqat Erinarsoqatigllt Iklnngutaat, 3905 Nuussuaq Nordisk Koncenkor, Nuuk Avannaata Ulmussersua, KNQK, Uummannaq Nunaqarfimmluqatigllt, Kangerluk Vestnordiske dage I Nuuk 13-1S.sept. landsmøde Outervlslon Danse Festival 2013 Sommerlejr I Man. Fra Nuuk,Paa.,Slsl., Qaq., Man.,lIu. Data Indsamling til brug for folkeoplys. Uummannaq 2S0 års Jub. Avannaanl, Tunuml, erinars. PIkko. Sangundervisning Deltagelse I Nordisk Børnekors5lævne, Frederiksstad Gounod 2014 Avannaata Qlmussersua 2013 Ulmussertitslneq, Aasarsioqatigllnneq Vilhelm lyngep Erlnarsoqatigllvl, 3920 Qaqonoq Tall Shlp Race 2013 Erlnarsoqatigllt Erlnaq, Uummannaq Ulrik Albrechtsen Qeqqanl Erlnarsoqatigllt Kattufliat, manlitsoq Qeqqanl Erlnarsoqatlgllt Kattufflat, manlltsoq Iperaq Com Forlag, Kattl Frederiksen Iperaq Com Forlag, Kattl Frederlksen Josef lund Josefsen - Jim Mllne liaml AI Film l/s, Emile H. Peronard Orkesterskolens Forening, c/o Grace lisbeth Karline Poulsen leise Johnsen Kalaalllt Nunaannl Qlmussenanut Kattuffiat Ida heinrich josef lund j Jim Mllne Tasrallk Kulturhus Nlpe koret Taserallk nunatta Islglnnanltslarfia Nunatta islglnnanitslarfla nunatta Islglnnanitslarfia Manlltsuml utoqqaat peqatlglit Arbejdsgruppen v. sus Andreassen IngeratslIer koret erlnarsoqatigllt Nangaasut Na... Utoqqaat peqatigllt Qaqonoq SMS Festival Edward Mørch Najaaraq Møller Kajumlssutslmlk erinars. Josef Lund Josefsen Josef lund josefsen Ida H,jim M Wne QE 83 erlnarsoqatigilt Kaperlaap nlpaa Natalie Holm Ingeratsiler Karitas production Juaako Lybenh Nive Nelsen Nerlufiit kattufiat Nunatta Islglnaanitslsarfia Kalaalllt rødekorslat Neruflit kattufflat Nunatta atuagaateqarfla Nunaatta Islglnnaartltlisarfia Nunatta Islglnaartltslsarfla Kalaalllt Rødekorslat Ole Glensen Kai. Nun Qimussertartut kattumat Georg Olsen Georg Olsen Katuaq Grl kulturhus Katuaq Grl kulturhus Nerl usaaqforenlngen Erlnarsornermlk Plkkorlssarneq Trykning af bog "Kai. Nun. liaglit" Primus nodeprogram atorlugu erinars. Plkkorlssarneq Qeqq. Erlnar. Katerlnnerat 2013 Meeqqanut atuagaq, O-S år Udg. Af digtsamling Karen Frederlks. Avannaarsuanl, Kujaslnnerpaamllu tusarnaanltslneq "Inulaat Isal - Folkets flimarklv Orke5lertræf 2013 Thunder Earth Pow wow Jette Bangs Billeder og liv KNQK ataatsimeersuamlssaa Avanaanl juulllmut tusarnaanltslneq HuBllltu tusarnaanltslneq danseforestilling / workshop nexl,one kajumlllutik Islglnnanltslsanut plkkorlssarnerat Qulllssara I tivoli københavn heater rose tiguagaanera man,kangaamut,napasoq,atammik utoqqanaasa naaplnnerat Blok P en udstlllng trommedans korsang gamle sange lok Slslmlunl Erlnarsoqatlgllssuit naaplnnlssaannut peqataaneq island Sms Festival Saqqaq Ullorlssat - dukomentarfilms projekt Plkkorlsaaneq erlnars. Avanaanilu erlnarsornermlk pikk. Komuneqarfik sermersooq jullerpalaartumik tusar plkkorlssanitslneq erlnarsorneq plkkorlsaaneq erlnarsorneq sangkursus I kulusuk josef lund josefsen Ploneer Teater forestlllng og workshop Tallat erinnat, atuakklallu meeqqanut inerslmasunumu Nive Nielsen & the deer chlldren SXSW kursus samtale personer Sarfatuut strømsteder forestilling representantskabsmøde I dk og møder i dk oversættelse opsætning trykning af plecer Unnuk Kulturlslorfik NUUK Tourne med forestillingen mlklseq Toume med forestilingen Marluulluta Oplysnings kampagnle focus pil frlv III gt arbejde i grønland Glimt fra grl kultur - genoptryk afbog Projekt - i sum.sloq a ~ gll neq / samrnd - om opretholdelse af hunde Kulturpris projekt-o - dokumentar om kulturpris modtagere Fresh w lnds art festival ISland - Nlght -!værkulturelt teater forestiling v ises The animais In the hakkeb.kke skov Kunst og k u l tu~dsskrlft

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde.

1.1 Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige børne- og ungearbejde. Lovgrundlag Landtingslove nr. 7. af. juni 2006 om fordeling af tips- og lottomidler. Indsættes. Formål og anvendelse. Der ydes tilskud til børne- og ungeorganisationer og foreninger til det ikke-idrætslige

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. januar 2015 om tilskudsformer og tilskudsbetingelser m.v. vedrørende fordeling af midler fra visse spil. I medfør af 8, stk. 1 4 i Inatsisartutlov nr. 10 af 22.

Læs mere

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises.

Hvordan søger man? Ansøgningsfrister: 15. september, 15. november, 15. februar og 15. april. Ansøgninger indsendt senere afvises. Tips - og lottomidlernes Pulje C - Projekttilskud Tilskud til lovfastsatte almennyttige formål ydes i henhold til reglerne herom i Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil: Inatsisartutlov

Læs mere

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND.

TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. TIPSTILSKUD RETNINGSLINIER FOR YDELSE AF TILSKUD FRA TIPSMIDLERNE TIL DET IKKE-IDRÆTLIGE BØRNE- OG UNGDOMSARBEJDE I GRØNLAND. KIIP OG SORLAK 1996 Indhold 1. GENERELLE RETNINGSLINIER... 4 1.1. Lovgrundlag...4

Læs mere

9. august 2011 EM 2011/41. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2011 EM 2011/41. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2011 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for lovforslaget Folketinget har vedtaget L 223 af 22. marts 2011 Lov for Grønland om visse spil. Loven indfører en samlet

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2014 1 1: Formål At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Vilkår for tilskud fra tips- og lottomidler til forskning og forskningsformidling Styrelsen for Forskning og Innovation Juni 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 9. november 2017 EM2017/S8 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, hvorledes

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune

Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Kulturelt Samråd for Viborg Kommune Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Kulturelt Samråd, Viborg Kommune. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune, med adresse i Kulturforvaltningen. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer

Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Maj 2011 Vejledning til ansøgningsskema Tips- og lottomidler 2011 Driftspuljen til landsdækkende sygdomsbekæmpende organisationer Sundhedsstyrelsen Enhed for Sunde Rammer Islands Brygge

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Inuussutissalerinermik Ilinniarfik (INUILI) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. INUILI er en selvstændig offentlig institution uden for Naalakkersuisuts almindelige institutionsbeføjelse,

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud

Kapitel 2 Fælles betingelser for tilskud Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Der kan efter ansøgning herom ydes mediestøtte i form af projekttilskud og driftstilskud. Stk.

Læs mere

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning

Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning Tilskudsmidler til jagtforeninger 2017 Vejledning og ansøgning 26. september 2016 Danmarks Jægerforbund har fastsat en bevilling på 950.000 kr. for 2017. Bevillingen fordeles mellem kredsene efter medlemstal.

Læs mere

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997

MEDLEMSTILSKUD 2014. Antal aktive medlemmer fra 0-17 år. Medlemmerne skal være født efter 1.1.1997 Ansøgningsfrist 1. april 2014 Foreningens navn og adresse: Eller evt. selvstændig afdelings navn Kassererens E-mail: Kassererens tlf: nr. i dagtimerne Foreningens CVR. nr. Foreningens regnskabsperiode

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark.

Tak for de fremsendte spørgsmål som vedrører hjemtagelse af personer med vidtgående handicap fra Danmark. Ilaqutariinnermut, Kultureqarnermut, Ilageeqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Medlem af Inatsisartut Debora Kleist, Inuit

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i Ishøj Kommune

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr.

2013 opstilles således. 109 mio. kr. 47 mio. kr. 3 mio. kr. 73 mio. kr. 222 mio. kr. 459 mio. kr. Aningaasaqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen, Partii Naleraq Bureau for

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Betingelser for tilskudsmodtager

Betingelser for tilskudsmodtager Socialstyrelsen Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Jan. 2016 Betingelser for tilskudsmodtager I dette bilag beskrives de generelle regler og betingelser, der gælder for tilskud fra Socialstyrelsen.

Læs mere

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq

Tilskudsregler indenfor. fritid og idræt i. Kommuneqarfik Sermersooq Tilskudsregler indenfor fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq Udarbejdet af: Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Kommuneqarfik Sermersooq 1 Indhold Tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq...

Læs mere