Kommunalbestyrelsen. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Referat"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen Refer Do 29. januar 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Else-Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Helle Mandrup Tønnesen, Tage Vestergaard, Heino Hahn, Kim Errebo, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Carsten Olsen Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Indkommet meriale Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler i Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Skovbo Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger på Solvang Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege & Lendemark Godkendelse af stregi for implementering af vision Høring af VVM redegørelse for Storstrømsbroen samt tillæg til miljøredegørelse for Ringsted-Femern banen og forslag til anlægslov Forslag til stiftelse af tværkommunalt turismeselskab VisitSydsjælland-Møn Repræsentanter og suppleanter til Integrionsrådet Folkeoplysningsrådet - mulighed for indsupplering ved valget Østerbro Strandpark - Orientering om stus i sagen Andelsboligforeningen Skovvangen på Bogø - stus på manglende terminsbetaling Domea - Årsregnskab Lejerbo - Årsregnskab Lejerbo - Fleksibel udlejning Vordingborg Boligselskab afd. 3 Kalvehave - Principiel godkendelse til nedlæggelse af 21 boliger...55

3 27. Måltal for andel af anste med ikke-vestlig baggrund Spørgetid Købstilbud på ejendom - LUKKET SAG Klage over afslag på alkoholbevilling - LUKKET SAG...62 Bilagsoversigt...63 Underskriftsside...66

4 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Forretningsorden for Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller, det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 3

5 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af indkaldelse af stedfortrædere Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lovgrundlag Lov om kommunernes 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Sagsfremstilling Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, et medlem vil være forhindret i varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte overfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes være kortere end 1 måned. Der er ved udsendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsen møde modtaget afbud fra Mette Høgh Christiansen, som på grund af ferie er forhindret i deltage i mødet. I hendes sted er indkaldt 1. stedfortræder på liste A, Anders J. Andersen. Herudover er der modtaget afbud fra Michael Seiding Larsen, Nina Møhler og Kirsten Overgaard, som på grund af kursusdeltagelse er forhindrede i deltage i mødet. I deres sted er indkaldt: Bent Maigaard som 1. stedfortræder på liste V Henning Larsen som 2. stedfortræder på liste V Pernille Mantzius som 3. stedfortræder på liste V Indstilling Borgmesteren indstiller, det godkendes Mette Høgh Christiansen har lovligt forfald og Anders J. Andersen er indkaldt som rette stedfortræder, det godkendes Michael Seiding Larsen, Nina Møhler og Kirsten Overgaard har lovligt forfald, og Bent Maigaard, Henning Larsen og Pernille Mantzius er indkaldt som rette stedfortrædere. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. Stedfortrædere indtog herefter pladserne. 4

6 Kommunalbestyrelsen Indkommet meriale Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Sagsfremstilling. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Sagen udgår. 5

7 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb og overførsel fra ramme 1 til ramme 3 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Psykiri og Handicap - Sagsbeh: Jasmina Diness Mikkelsen Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse og principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Bo og Naboskab Præstø vil i fremtiden få mere plads til aktiviteter og administrionspersonale. Der er afs anlægsmidler til finde egnede lokaler i budget Administrionen er derfor i fuld gang med finde lokalerne. Det nye sted vil få brug for tilgængelighedsforanstaltninger, da brugergruppen på Bo og Naboskab Præstø generelt har fået flere hjælpemidler i form af kørestole, rollorer, lifte, store el-kørestole m.m. Formålet er derfor forbedre og tilrette adgangsforholdene for handicappede. Der søges derfor om overføre kr. til tilgængelighedsforanstaltninger fra ramme 1 til ramme 3. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2015 Drift Anlæg Nyt anlæg 575 Afledt drift Finansiering Drift omkostningssted Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdeling for Økonomi og Personale kan oplyse der for virksomheden Bo og Naboskab Præstø for 2014, forventes et overskud udover 4 % på kr. som søges overført til Indstilling Administrionen indstiller, udvalget anbefaler, der overføres kr. fra ramme 1 til ramme 3, der ansøges om godkendelse af en anlægsbevilling på kr. til ovennævnte, der samtidig frigives en rådighedsbeløb på kr. til ovennævnte anlæg. Beslutning i Sundheds- og Psykiriudvalget den Fraværende: Mette Høgh Christiansen Anbefales godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales således der tilføjes følgende : 6

8 Kommunalbestyrelsen Beløbet på kr. overføres fra 2014 til Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling tiltrådt. 7

9 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Bygningsvedligehold 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kommunale bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Resumé I Teknik- og Miljøudvalgets budget 2015 er der afs rådighedsbeløb på kr. til gennemførelse af Bygningsvedligehold i den kommunale bygningsmasse. Sagsfremstilling Administrionen har på baggrund, af det opderede digitale vedligeholdelsessystem, udarbejdet skemisk redegørelse (bilag) over prioriterede tiltag for bygningsvedligehold 2015 og prioriterede APV (ArbejdsPladsVurdering) arbejder til udførelse i Der foretages min. hvert 3 år en bygningsgennemgang, der danner grundlag for den 5 årige rullende vedligeholdelsesplan som er basis for udvendige bygningsvedligeholdelsesarbejder. APV undersøgelse af fysiske arbejdsmiljøforhold gennemføres hvert 3 år. Derudover foregår et løbende tilsyn med kommunens bygninger, således vedligeholdelsesarbejder, der registreres i denne sammenhæng, rapporteres ind til vedligeholdelsesplanen. Det er således både en fast og en løbende opfølgning som danner grundlag for prioriteringen. Endvidere vil der, for få synergi i investeringerne, ligeledes blive taget højde for udførelse af energibesparende foranstaltninger og eventuelle til- og ombygninger, der kan have en logisk sammenhæng med bygningsvedligehold. Fysiske APV-arbejder for 2015 er, med baggrund i den nylig afsluttede APV, prioriteret i samarbejde med kommunens arbejdsmiljøkoordinor. I de vedhæftede bilag er der, ud over prioriterede bygningsvedligeholdelsesarbejder og APV, afs puljer til akut opstået bygningsvedligehold og APV-arbejder. Overordnet set er den samlede bevilling fordelt med kr. til bygningsvedligehold og kr. til APV-arbejder. Der kan opstå situioner i løbet af 2015, hvor det kan blive nødvendigt omprioritere arbejder, hvorfor den prioriterede liste ikke nødvendigvis er et udtryk for, alle arbejder udføres i Det er således også administrionen der planlægger i hvilken takt de prioriterede arbejder skal udføres. Med baggrund i den vedhæftede prioriterede oversigt søges den samlede anlægsbevilling på kr. frigivet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Projekt XA Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Projekt XA

10 Kommunalbestyrelsen Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Bygningsvedligehold - prioriteret /14 2 Åben APV - Prioritet 2 - liste - handlingsplan for Fysiske forholdulykkesrisici /14 3 Åben APV - Prioritet 5 - liste vedr. indsser der kræver undersøgelse /14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling, på kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på kr., til gennemførelse af bygningsvedligehold, herunder APV arbejder i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 9

11 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Vejbidrag Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Økonomi og Personale - Sagsbeh: Maria Bille Rasmussen Lovgrundlag Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger (stoploven). Sagsfremstilling Vordingborg Kommune skal betale et vejbidrag til Vordingborg Forsyning A/S. Bidraget skal dække udgifter til afledning af det regnvand som løser sig fra vejene i kloakken. Bidraget beregnes af praktiske og historiske grunde som en procentdel af anlægsinvesteringerne i kloakforsyningen. Der er en tvist mellem kommunerne og forsyningssekretariet om hvordan man skal beregne procenten. Denne er desværre ikke afsluttet endnu, men indtil videre betaler Vordingborg Kommune efter den beregningsmodel som er godkendt af Forsyningssekretariet. Der er i september 2014 modtaget afgørelse for år 2012 fra Forsyningssekretariet. Når der foretages en beregning efter den godkendte model fra Forsyningssekretariet for år 2012, betyder det en efterbetaling på kr. til Vordingborg Spildevand A/S for år 2013, samt en aconto betaling for år 2014 på i alt kr. Der er i budget 2014, samt den godkendte anlægs- og investeringsplan for afs et skønnet beløb på kr. til vejbidrag. Da det eksakte beløb vedr. vejbidrag på i alt kr. kendes på nuværende tidspunkt, ansøges der herom, mens resten af bevillingen på kr. lægges i kassen. Som følge af anlægget vejbidrag først kan afsluttes i 2015, søges der samtidig om overførsel af bevilling og rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg XA Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Administrionen indstiller, rådighedsbeløb i 2014 på kr. overføres til 2015, der ansøges om godkendelse af anlægsbevilling på kr. og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015, bevillingen på kr. ligges i kassen i Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. 10

12 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 11

13 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af grusveje Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs kr. til istandsættelse af klasse 6 veje. Klasse 6 veje er de veje, som ikke er med i en funktionskontrakt på vedligeholdelse af asfaltarealet på kørebanen. I 2013 var der afs kr. til samme formål på klasse 6 vejene. Prioriteringen af hvilke veje, der istandsættes først, er dem med det højeste skadespoint. I vurderingen blev der også taget højde for trafikmængden. Prioriteringslisten bliver opderet efter vinteren så eventuelle nye huller kommer med i vurderingen. Samtidig vil der også blive taget højde for, omkostningerne for de forskellige løsningsmuligheder afstemmes bedst muligt i forhold til budgettet. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Istandsættelse af grusveje profitcenter Istandsættelse af grusveje profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til istandsættelse af grusveje. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. 12

14 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 13

15 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til gadebelysning Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på kr. i 2015 til udskiftning af belysningsarmurer. Administrionen prioriterer, armurer med lyskilder af U-rør udskiftes først, da de ikke længere sælges i EU. Armurer med lyskilder af kviksølv udskiftes samtidig, da de ikke må sælges fra 1. april Det er en EU-beslutning, lyskilder med et stort strømforbrug ikke længere må produceres og sælges i EU. Senere vil armurerne med lyskilder af højtryknrium blive udskiftet, da de har et meget højt strømforbrug på de kraftige lyskilder. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Gadebelysning investeringsramme projektnummer XA Gadebelysning investeringsramme projektnummer XA Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., der frigives rådighedsbeløb på kr. i 2015 til udskiftning af lyskilder. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 14

16 Kommunalbestyrelsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 15

17 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til afløbsledninger Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Knud Steen Jørgensen Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagsfremstilling I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der afs rådighedsbeløb på kr. i 2015 samt kr. i hvert budgetoverslagsår til vejafvanding, herunder skift af afløbsledninger. Det afste beløb i 2015 er til opgaver, som har en størrelse, der gør, de ikke kan afholdes på driften. I 2014 opstod der en akut sag, hvor det var nødvendigt etablere 13 nye riste på Rekkendevej i Allerslev. Der havde igennem flere år været problemer med, regnvand fra kørebanen løb ind på prive arealer. Derfor blev midlerne brugt til nye riste, og ikke på de 4 nedenstående projekter. Administrionen prioriterer i 2015 renovere 500 meter afvandingsledning på Vægtervej ved Skibinge samt 300 meter på Langøvej syd for Langebæk. Der udskiftes også 5 brønde på Rynkebjergvej og 7 nye brønde på Kohavevej syd for Ørslev. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Vejafvanding, skift af afløbsledninger profitcenter Vejafvanding, skift af afløbsledninger profitcenter Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. til projektet og rådighedsbeløbet vil herefter kunne frigives. Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr., der frigives et rådighedsbeløb på kr. i 2015 til vejafvanding. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. 16

18 Kommunalbestyrelsen Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 17

19 Kommunalbestyrelsen Ansøgning og fremrykning af anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til istandsættelse af broer og tunneler i 2015 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Trafik, Park og Havne - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om offentlig vej. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb til istandsættelse og vedligeholdelse af broer og tunneler i 2013 og 2014 på i alt kr. Administrionen ønsker fortsætte arbejdet med renovering og istandsættelse af broer og tunneler. Derfor ansøges der om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i 2015, som er vedtaget i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 til Desuden ansøges der om en fremrykning af anlægsbevilling på kr. fra 2016 til 2015, samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. i Der ansøges derved om en samlet anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr. til istandsættelse af broer og tunneler i Pengene skal bruges til færdiggøre de igangste projekter. Desuden skal de bruges til udskiftning af 3 nye bygværker i I den godkendte anlægs- og investeringsplan for er der, til istandsættelse af broer og tunneler, afs rådighedsbeløb på kr. i 2015, kr. i 2016 og i 2017 samt kr. i Der er i 2007 og 2008 gennemført generaleftersyn af samtlige broer og bygværker i den nye Vordingborg Kommune. I 2012 er der yderlige lavet et nyt eftersyn. Eftersynet omfter 23 af kommunens ca. 100 broer, som havde den værste tilstand ved generaleftersynet i 2007 og I forbindelse med eftersynet er der udarbejdet en rapport med en handlingsplan for 2013 til Administrionen har ud fra handleplanen og den afste anlægsbevilling i 2013 og 2014 skiftet i alt 7 bygværker og har fået udskiftet autoværn på yderligere et bygværk. Desuden er der lavet særeftersyn på broer, hvor der var mistanke om, tilstanden var værre end først antaget. Ligeledes er der blevet renoveret, hvor det af sikkerhedshensyn har været nødvendigt. Der er enkelte arbejder, der ikke er afsluttet, som overføres og færdiggøres primo I handleplanen for 2013 til 2016 er der 3 bygværker, som skulle være udbedret inden for 0-1 år, dvs. inden Dette har ikke været muligt for de afste ressourcer og på grund af uforudsete hændelser. Derfor ønsker administrionen, disse bygværker bliver prioriteret i Det er tale om følgende broer (placeringer ses i bilag 1-3): Reg.nr Risby Å Hovedvejen/Københavsvej: Nyt bygværk (2 stk.) og udskiftning af støttemure Reg.nr Ålekistebro - Ålekistevej: Udskiftning af brodæk og nyt autoværn Reg.nr Mern Å Mernvej Udskiftning af brodæk og nyt autoværn Handleplanen er vedhæftet i bilag 4, hvor økonomien og de nødvendige udbedringstiltag kort er beskrevet. Reg.nr Særeftersyn Projektering Tilsyn Udførelse Total I alt

20 Kommunalbestyrelsen En nærmere beskrivelse af bygværkernes tilstand er beskrevet i bilag 5-7. Bilagene består af de genereleftersyn, der er udført på bygværkerne i Beskrivelsen af bygværket ved Hovedvejen/Københavnsvej er beskrevet i 2 generaleftersyn, da billederne i rapporten fra 2008 bedre viser tilstanden. Det er nødvendigt, der udføres et særeftersyn på 2 af de 3 broer, for finde den endelige løsning og derved den præcise økonomi. Resten af de ønskede midler skal bruges til færdiggøre projekterne, der er opstartet i 2014, samt til planlægning af projekterne i Projekterne sendes ud som et samlet udbud, i indbudt licition hos 5 entreprenører, hvoraf de 2 er lokale firmaer, der kan løfte opgaven. Projektering og myndighedsgodkendelse forventes afsluttet 1. kvartal Anlægsarbejderne forventes opstarte den 1. juni 2015 med forventet slutdo den 1. september 2015, Administrionen anbefaler, midlerne fra 2014 overføres til 2015, og de afste midler i 2015 samt kr. fra 2016 i den godkendte anlægs- og investeringsplan for 2015 til 2018, bruges på de 3 ovenstående broer og færdiggørelse af projekter fra Oversigten i bilag 4 beskriver, hvilke broer der er udbedret, dem der foreslås udbedret i 2015 samt, hvilket broer der anbefales udbedret i de kommende år. Det er vigtigt, arbejdet fortsætter efter bygværkerne i oversigten er udbedret. Der er stadig mange bygværker, der har stået i mange år og kræver et eftersyn. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Istandsættelse af broer og tunneller - XA Istandsættelse af broer og tunneller - XA Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, der i den godkendte investeringsplan for er afs rådighedsbeløb i 2015 på kr. og i med kr. pr. år til projektet. Rådighedsbeløb på kr. vil kunne fremrykkes fra 2016 til 2015 med kassebeholdningen som mellemregning. Samlet rådighedsbeløb i 2015 på mio. kr. vil herefter kunne frigives. Bilag: 1 Åben Placering - reg nr Københavnsvej /14 2 Åben Placering - reg nr Ålekistevej /14 3 Åben Placering - reg nr Mernvej /14 4 Åben Oversigt arbejder 2015 Vordingborg Kommune /14 5 Åben Genereleftersyn - reg nr Københavnsvej /14 6 Åben Genereleftersyn - reg nr Københavnsvej /14 7 Åben Genereleftersyn - reg nr Ålekistevej /14 8 Åben Genereleftersyn - reg nr Mernvej /14 19

21 Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrionen indstiller, rådighedsbeløb på kr. i 2016 fremrykkes til 2015, der ansøges om en anlægsbevilling på kr., og der frigives et rådighedsbeløb på i alt kr. i 2015 til istandsættelse af broer og tunneler. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 20

22 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Skovbo Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling I Socialudvalgets budget for 2015 er der afs rådighedsbeløb på 2,907 mio. kr. til renovere klimaskærm og varmecentral på Skovbo. Dialog med Boligselskabet Sjælland om projektering af opgaven er aftalt til 1. kvartal Der anmodes om frigivelse af anlægsmidler med forventning om iværksættelse af arbejdet medio Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Distrikt Skovbo Afledt drift Finansiering Drift Afs rådighedsbeløb Klimaskærm og varmecentral Distrikt Skovbo Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt budgetramme 3 - Skovbo.xlsx /14 Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på 2,907 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,907 mio. kr. til gennemførelse af renovering af varmecentral og klimaskærm på Skovbo. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen 21

23 Kommunalbestyrelsen Indstillingen tiltrådt. 22

24 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til omdannelse af ældreboliger til plejeboliger på Solvang Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling I Socialudvalgets budget for 2015 er der afs rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til omdanne resten af ældreboligerne på 1. sal af Distrikt Solvang til plejeboliger. Herudover er der tidligere afs og frigivet 2 mio. kr. til plejeboliger for demente. Plejecentret Solvang er beliggende på Orevej. Der er etableret 32 plejeboliger for demente i stueetagen. På 1. sal er oprindeligt etableret 32 ældreboliger. Der har generelt været udfordringer med udleje ældreboligerne med gennemsnitligt 10 ledige boliger pr. måned, hvor Socialudvalget betaler huslejen. Hertil kommer 4 boliger, der midlertidigt anvendes til andet formål. Kommunalbestyrelsen har med sin vedtagelse af anlægsbudget 2015 fastlagt, alle boliger på 1. sal ændrer stus og indrettes til plejeboliger for demente og andre plejeboliger. Kommunale ejendomme har indledt arbejdet med selve ombygningssagen i forhold til udbud af opgaven. Processen bl.a. dialog med beboere med tilbud om alterniv bolig og bolig i perioden med ombygning er indledt december Den foreløbige orientering om den fremtidige ændrede stus af boligerne blev ved budgetvedtagelsen for budget 2014 givet mundtligt til beboerne. I forbindelse med budgetvedtagelsen for budget 2015 er dialogen forts. Der er udsendt orienteringsbrev og tilbudt dialog om muligheder. Et projekteringsudvalg er neds og arbejdet indledes januar Dialog med Boligselskabet Sjælland om fastlæggelse af husleje for de ombyggede boliger er aftalt til 1. kvartal Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Distrikt Solvang Afledt drift Finansiering Drift Afs Demens-plejeboliger rådighedsbeløb Distrikt Solvang Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Skema C - Beskrivelse af nye anlægsønsker og ændringer til nuværende investeringsoversigt - budgetramme 3 - Solvang 1. sal.xlsx /14 23

25 Kommunalbestyrelsen Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til gennemførelse af omlægning og ombygning af boligareal med ældreboliger på Solvang. Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 24

26 Kommunalbestyrelsen Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Flexhallen i Stege Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Kultur og Fritid - Sagsbeh: Maria Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Principper for økonomistyring i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Vordingborg Kommune yder hvert år et tilskud til betaling af renter og afdrag på det lån, som Nordea har ydet til Mønshallerne til opførelse af flexhallerne. Denne forpligtigelse har Vordingborg Kommune overtaget den 1. januar 2007 fra tidligere Møn Kommune. Der er godkendt en anlægs- og investeringsplan for med et afs rådighedsbeløb på pr. år indtil lånet udløber. Afdrag på lån finansieres over anlægsbevillingen. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Anlæg Flexhallen i Stege 773 Afledt drift Finansiering Drift Afs Flexhallen i Stege -773 rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale kan oplyse, restgælden pr udgør i alt ,82 kr., som omfter 2 lån. Det ene lån udløber i 2015 og det andet forventes udløbe om 5-6 år, såfremt renten forts er lav. Begge lån er med fast ydelse, det vil sige, afdraget på det enkelte lån afhænger af renteudviklingen. Der blev i alt afdraget ,71 kr. i Indstilling Administrionen indstiller, der ansøges om en anlægsbevilling på i alt kr. der frigives et rådighedsbeløb på kr. i 2015 til Flexhallen i Stege. Beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget den Fraværende: Else-Marie Langballe Sørensen, Kim Errebo Indstillingen anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 25

27 Kommunalbestyrelsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. Kommunalbestyrelsen anbefaler, sagen fremover delegeres til beslutning i Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. 26

28 Kommunalbestyrelsen Budget for og fremtidig drift af Centralvaskeriet i Vintersbølle Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Område: Afdelingen for Borger og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Lisbeth Østergaard Larsen Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar Resumé Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og administrionen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det indstilles, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget. Sagsfremstilling Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 1. oktober 2014, Centralvaskeriet Vintersbølle skulle videreføres som en kommunal virksomhed, og administrionen skulle fremlægge beslutningsforslag om organisering af og budget for den fremtidige drift af vaskeriet. Udvalgets beslutninger er efterfølgende tiltrådt af kommunalbestyrelsen. Efter samråd med Pleje og Omsorg indstilles det, vaskeriet organisorisk placeres under Pleje om Omsorg. Baggrunden herfor er, : Vaskeriet næsten udelukkede udfører opgaver for Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg har tilgrænsende aktiviteter, og derfor vil kunne integrere vaskeriet i den øvrige drift Vaskeriet er fysisk placeret i tilknytning til nogle af Pleje og Omsorgs tilgrænsende aktiviteter (plejeboliger og madservice) i Vintersbølle Der er udarbejdet et forslag til budget for 2015, som viser et 0-budget, hvor udgifter og indtægter udligner hinanden. Det bemærkes, der har været et driftsunderskud i 2014, men der er rettet op på driften, så der nu er sammenhæng mellem driften og det indtægtsmæssige grundlag. Det forventes, vaskeriet fremover vil kunne drives i balance. Det indstilles, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk og ledelsesmæssigt hører under Pleje og Omsorg. Dette indebærer, budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april Dog overføres budgettet efterfølgende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar Virksomheden overdrages ledelsesmæssigt i løbet af første kvartal Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto (funktion) Drift (udgifter) Drift (udgifter) Drift (salg)

29 Kommunalbestyrelsen Drift (salg) Finansiering Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Sagen behandles tillige på møde i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar Økonomi Afdelingen for Økonomi og Personale har ikke yderligere bemærkninger. Bilag: 1 Åben Centralvaskeri - budget for /14 2 Lukket 3 Lukket Indstilling Administrionen indstiller, vaskeriet med virkning fra 1. april 2015 organisorisk hører under Pleje og Omsorg, således budgetansvar og drift af vaskeriet overflyttes til Socialudvalget med virkning fra 1. april 2015 Beslutning i Socialudvalget den Godkendt. Udvalget ønsker driften evalueres om 3 år. Beslutning i Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Kim Petersen Godkendt. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Leasingaftaler vedrørende vaskeriudstyr var udsendt til medlemmerne pr. mail den 26. januar Orienteringen taget til efterretning. 28

30 Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan C Støvvasen i Stege & Lendemark Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Plan og Byg - Sagsbeh: Rosa Philippine Birckner Lovgrundlag Lov om planlægning. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Resumé På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 28. august 2014 om igangsættelse en planproces for et område i Stege/Lendemarke, beliggende i Lendemarke sydøst for Støvvasen, er der nu udarbejdet vedlagte forslag til lokalplan C Sagsfremstilling Baggrund for denne lokalplan er et ønske fra Aldi i Lendemarke om nedrivning af eksisterende butik og opførsel af ny og fra Super Brugsen Lendemarke om udvidelse af butiksareal samt etablering af nyt indgangsparti. Formålet med lokalplanen er sammentænke nævnte ønsker i et fælles projekt, som skaber et nyt og mere åbent byrum til gavn for Stege og Lendemarkes sammenspil. Her er synslinjer og færdselsmuligheder for blød trafik i fokus, hvorigennem butikkernes udearealer integreres med de omgivende veje, havnearealer og rekreive områder. Både rumligt, i volumener, skala og færdsel søges skabt et byrum, som spiller op mod Steges tætte middelalderby og med havne- og industriskalaen på Lendemarke siden af Storebro. Lokalplanområdet ligger, i forhold til skala, byrum og bygninger, imellem 2 vidt forskellige kulturmiljøer, og krydser i nord og syd dem begge. Området kan betragtes som hængsel, eller overgang mellem de to bytyper. Lokalplanforslaget tager i de bebyggelsesregulerende bestemmelser afsæt i dette forhold. Lokalplanen samler Lokalplan nr. 42, Støvvasen i Stege og Lokalplan nr. C , Centerområde i Stege-Lendemarke og inddrager en del af det rekreive område syd for de eksisterende lokalplaner med det formål skabe en sammenhængende plan for området i én lokalplan. Planforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen har vist, der ikke er væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor planen ikke bør miljøvurderes. Bilag: 1 Åben Forslag til Lokalplan C /14 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til lokalplan C udsendes i høring i perioden den 4. februar 2015 til den 1. april 2015, forslag til lokalplan C ikke miljøvurderes, der afholdes borgermøde medio februar. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 29

31 Kommunalbestyrelsen Indstillingen anbefales. Borgermødet holdes tirsdag den 3. marts 2015 i SuperBrugsen Lendemark. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 30

32 Kommunalbestyrelsen Godkendelse af stregi for implementering af vision 2030 Sagsnr.: 14/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Ledelsessekretariet - Sagsbeh: Anja Valhøj Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. august 2014 en ny fælles vision for Vordingborg Kommune i Udvalgte elementer af visionen er efterfølgende indarbejdet i budgetaftalen for budget Nu skal visionen implementeres i organisionen og hos borgere og virksomheder, så det sikres, der både på den korte og lange bane arbejdes på virkeliggørelse af visionen. Visionen kan kun virkeliggøres gennem en fokuseret og prioriteret indss og kun ved alle Kommunalbestyrelsen, medarbejdere i Vordingborg Kommune, borgere og virksomheder i fællesskab arbejder mod samme mål. Visionen er ambitiøs og det er ikke muligt gennemføre alt på én gang. Derfor har administrionen udarbejdet et forslag til en stregi, der beskriver hvordan, Vordingborg Kommune skal arbejde med implementere visionen samt hvordan kommunen vil samarbejde med borgere og virksomheder om virkeliggøre visionen. Stregien er opbygget efter temaerne i visionen og beskriver hvilke fokusområder, der skal arbejdes med. Stregien beskriver således ikke de helt konkrete projekter og aktiviteter, der skal til inden for de enkelte fokusområder. Dette sker i anden omgang i foråret 2015, efter Kommunalbestyrelsen har godkendt de fokusområder, der skal arbejdes med i kommende år. Et udkast til stregien har været drøftet på fagudvalgsmøder i december måned På baggrund af drøftelserne i fagudvalgene er stregien blevet færdiggjort og fremsendes nu til endelig godkendelse i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og kommunalbestyrelsen. Visionen skal kommunikeres Foråret vil også byde på en ny kommunikionsstregi, der vil fokusere kommunikionen omkring arbejdet med Vision 2030 mod de relevante målgrupper både internt og eksternt. Kommunikionsstregien vil være det værktøj, der skal bruges til arbejde med Vordingborg Kommunes omdømme og sikre, vores budskaber bliver hørt. Sammenhæng mellem vision og politikker Stregien sætter rammen for de langsigtede indsser gennem politikformuleringer, lokal- og regionalpolitisk arbejde og hvad vi konkret vil arbejde med de kommende to år. Derfor er et af de første tiltag i 2015, de eksisterende politikker tages op til genvurdering med henblik på indarbejdelse af visionen, sikre sammengæng mellem politikkerne og general aktualisering. Og endelig vil de fokusområder, der har en planlægningsmæssig relevans, blive samlet op i planstregien, som også udarbejdes i starten af Proces og tidsplanen for implementering af visionen er nærmere beskrevet i sidste del af stregien. Bilag: 1 Åben Stregi for implementering af Kommunalbestyrelsens vision /14 Indstilling Administrionen indstiller, forslag til stregi for implementering af Kommunalbestyrelsens vision 2030 godkendes. Beslutning i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den Fraværende: Birgitte Steen Jørgensen 31

33 Kommunalbestyrelsen Indstillingen anbefales. Beslutning i Kommunalbestyrelsen den Fraværende: Michael Seiding Larsen, Nina Møhler, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen Indstillingen tiltrådt. 32

34 Kommunalbestyrelsen Høring af VVM redegørelse for Storstrømsbroen samt tillæg til miljøredegørelse for Ringsted-Femern banen og forslag til anlægslov Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Land og Miljø - Sagsbeh: Erik Rasmussen Lovgrundlag Lov om planlægning. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og prive anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Resumé Vejdirektoret har sendt VVM redegørelse af ny Storstrømsbro i høring og Trafikministeriet har sendt høring af anlægslov for Femern forbindelsen med jernbanestrækning fra Ringsted til Femern. VVM redegørelsen for Storstrømsbroen indeholder beskrivelse skråstagsbro kontra bjælkebro, opgradering af Masnedsundbroen til 80 km/t og valg af afslutning på landfæste fra den gamle Storstrømsbro. Lovforslaget indeholder bemærkninger om økonomiske og administrive konsekvenser for kommunen. Administrionen har udarbejdet bilag med bemærkninger og forslag til VVM redegørelserne. Der indstilles udkast til høringssvar til Vejdirektoret og Trafikministeriet. Sagsfremstilling Vejdirektoret har sendt VVM redegørelse for Storstrømsbroen i høring i perioden 21. november 2014 til 16. januar Trafikministeriet har udsendt Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark i høring i brev af 28. november 2014 med høringsfrist den 5. januar Til denne høring er knyttet høring af tillæg til miljøredegørelse for Ringsted-Femern Banen og tillæg til VVM redegørelse for en fast forbindelse over Femern Bælt. VVM redegørelsen for Storstrømsbroen består af en samlerapport, der sammenfter en miljørapport i to dele samt en rapport om støj og vibrioner. Derudover består VVM redegørelsen af 11 delrapporter om forskellige detailemner. Lovforslaget består af forslag til lovtekst med tilhørende bemærkninger, samt tillæg til VVM redegørelser for Ringsted-Femern Banen bestående af en samlerapport med tilhørende 12 delrapporter over detailemner og tillæg til VVM redegørelse for fast forbindelse over Femern Bælt bestående af en rapport. Rapporter og lovforslag vedlægges som bilag til sagen. Vordingborg Kommune har i høringsbrev af den 24. januar 2012 afgivet bemærkninger til idefasen til Storstrømsbroen. Der har efterfølgende været flere samarbejder mellem Vejdirektoret og Vordingborg Kommune på tekniker niveau om bl.a. vejforhold og spildevandsforhold. Vordingborg Kommune har også afgivet høringssvar til BaneDanmark den 29. april 2011 vedrørende opgradering af jernbanen på Sydbanen. Der har også her efterfølgende været samarbejde mellem BaneDanmark og Vordingborg Kommune på tekniker niveau, især omkring jernbanebroerne i kommunen, men også om bortskaffelse af forurenet jord. Storstrømsbro 33

35 Kommunalbestyrelsen VVM redegørelsen indeholder en beskrivelse af den igangværende VVM proces, beskrivelse af det vurderede forslag til ny bro og nedrivning af den gamle bro, de overvejede alterniver, de konkrete vurderinger af miljøpåvirkninger, samt optegnelse over afværgeforanstaltninger til minimering af miljøgener og efterfølgende overvågning. I det VVM vurderede anlægsforslag indgår to udformninger af broen, en som bjælkebro og en som skråstagsbro. VVM redegørelsen beskriver bjælkebroen er udformet ud fra ønsket om, broen fra land opftes let og elegant. Bjælkebroen vil visuelt være i slægtskab med broer som Vejlefjordbroen, Sallingsundbroen m.fl., hvor den med et enkelt design vil spænde over Storstrømmen. Skråstagsbroen beskrives med pylonerne spiller sammen med Farøbroen i sit udtryk og ved anvendelsen af skråstagsløsningen skabes et markant udtryk for landets 3. længste bro. Dette giver en særlig karakter for farvandet mellem Sjælland og Falster. Der er i VVM proceduren identificeret forhold som ikke indgår i projektet og som vurderes kunne forbedre forholdene i området. Det er bl.a. Masnedsundbroen bør ombygges, således der kan etableres en hastighedsbegrænsning på 80 km/t for opnå en bedre sammenhæng i vejnettet omkring Storstrømsbroen. I forbindelse med nedrivningen af den gamle bro beskrives bevarelsen af landfæstet på Masnedø. I delrapporten beskrives to alternive bearbejdninger af den sydlige afslutning af dæmningen. Alterniv A, som bevarer landfæstet af beton som en markant udsigtsplform er anbefale. Dette alterniv er en markant afslutning, som i fremtiden tydeligt kan være er med til illustrere historien om den gamle Storstrømsbro, der udgik herfra. Beton-landfæstet har en mere urban karakter end alterniv B, hvor landfæstet fjernes og der laves landskabeligt tilpassede skråninger. Administrionens afdelinger har gennemgået VVM redegørelsen og givet en række bemærkninger og forslag. Bemærkninger og forslag er samlet i bilag med tekniske bemærkninger til VVM redegørelse for Storstrømsbroen. Overdragelse af arealer efter anlægsarbejdets ophør medfører drifts-, vedligeholdelses- og udviklingsudgifter. Det er dog ikke muligt fastlægge størrelsesordenen, da der endnu ikke er fastlagt hvilke arealer som overdrages til kommunen. Banestrækning Tillægget til VVM redegørelsen dækker emner som er ændret i forhold til det oprindeligt VVM vurderede projekt og undersøgelser af forhold som er indgået i høringsfasen. Farten for persontog er i forhold til det oprindelige projekt forøget fra 120 km/t til 160 km/t gennem Vordingborg Stion. VVM redegørelsen af denne ændring konkluderer forøgelsen af støj og vibrioner ikke er væsentlig, da støjbelastningen fra godstog er væsentlig større. Der er derfor ikke indarbejdet yderligere støjbegrænsende tiltag på baggrund af ændringen. Vordingborg Kommune har tidligere frems ønske om en øget støjbeskyttelse, som ikke er efterkommet i ændringer i projektet efter høringsfasen. Forslag til anlægslov Lovforslaget dækker banestrækningen fra Ringsted til Masnedsund og fra Orehoved til og med Femern bælt. Lovforslagets bemærkninger beskriver økonomiske og administrive konsekvenser for kommunen. Lovforslaget medfører kommunen vederlagsfrit modtager arealer efter projektets afslutning. Overdragelse af arealer medfører udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling. Desuden kan kommunen blive pålagt optage prive fællesveje som offentlige veje. Administrivt påpeges loven kan medføre administrive opgaver i forbindelse med gennemførelsen af projektet i forhold til varetagelse af myndighedsbehandling. Lovforslagets bemærkninger siger dog også anlægsloven indeholder særlige regler om bl.a. miljøforhold der medfører administrive opgaver, som normalt varetages af kommunen varetages efter anlægslovens regler. 34

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 21. januar 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Refer Do 14. januar 2015 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 18:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Helle

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 22. april 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. maj 2015 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:10 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 14. januar 2015 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 16:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Udsigten, Jobcenteret, Marienbergvej 130, Vordingb John

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 04. december Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 04. december 2014 Mødetidspunkt 16:30 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 08. januar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 08. januar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:20 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Kim

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 22. maj 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 16. januar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:30 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 25. juni 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Tillægsreferat Dato 01. december 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 19:45 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. december 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:45 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiriudvalget Refer Do 04. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 01. oktober 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 01. oktober 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd.

Beslutning: Steen R. Jeppson blev valgt som ordstyrer. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra Punkt 9a: Det Grønne Råd. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 8. august 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Arne Bjørn Nielsen, Arvin

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 21-12-2015 Økonomiudvalget - 21-12-2015 21.12.2015 kl. 17:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Refer Do 28. august 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:55 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere