Wilo-Control SC-Fire Jockey

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wilo-Control SC-Fire Jockey"

Transkript

1 Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning Ed.01 / Wilo

2 Fig. 1: I ON 0 OFF

3 Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den originale driftsvejledning er på tysk. Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af den originale driftsvejledning. Monterings- og driftsvejledningen er en del af produktet. Den skal altid opbevares i nærheden af produktet. Korrekt brug og betjening af produktet forudsætter, at vejledningen overholdes nøje. Monterings- og driftsvejledningen modsvarer produktets udførelse og opfylder de gældende anvendte sikkerhedstekniske forskrifter og standarder, da vejledningen blev trykt. EF-konformitetserklæring: En kopi af EF-konformitetserklæringen er indeholdt i denne driftsvejledning. Ved en teknisk ændring af de nævnte konstruktioner, der ikke er afstemt med os, eller manglende overholdelse af erklæringerne vedrørende produktets/personalets sikkerhed, der er anført i monterings- og driftsvejledningen, mister denne erklæring sin gyldighed. 2 Sikkerhed Denne monterings- og driftsvejledning indeholder grundlæggende anvisninger, som skal overholdes ved installation, drift og vedligeholdelse. Derfor skal montøren samt de ansvarlige fagfolk/ den ansvarlige operatør altid læse monterings- og driftsvejledningen før installation og ibrugtagning. Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men også de specielle sikkerhedsforskrifter, som er nævnt i følgende afsnit om faresymboler. 2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen Symboler: Generelt faresymbol Fare på grund af elektrisk spænding BEMÆRK Signalord: FARE! Akut farlig situation. Overtrædelse medfører døden eller alvorlige personskader. ADVARSEL! Brugeren kan pådrage sig (alvorlige) kvæstelser. Advarsel betyder, at det kan medføre (alvorlige) personskader, hvis advarslen ikke følges. FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige pumpen/anlægget. Forsigtig advarer om, at der kan opstå produktskader, hvis henvisningen ikke følges. BEMÆRK: En nyttig anvisning for håndtering af produktet. Det gør opmærksom på mulige problemer. Henvisninger, der er anbragt direkte på produktet, som f.eks. pil for omdrejningsretningen markering af tilslutninger typeskilt advarselsmærkat skal altid følges og bevares i fuldstændig læsbar tilstand. 2.2 Personalekvalifikationer Personalet, der udfører installation, betjening og vedligeholdelse, skal være i besiddelse af de relevante kvalifikationer til dette arbejde. Operatøren skal sikre ansvarsområde, ansvar og overvågning af personalet. Hvis personalet ikke har den nødvendige viden, skal det uddannes og undervises. Efter anmodning fra operatøren kan dette om nødvendigt foretages hos producenten af produktet. 2.3 Risici, såfremt sikkerhedsforskrifterne ikke følges Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan udsætte personer, miljøet og produkt/ anlæg for fare. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne medfører, at skadeserstatningskrav bortfalder. I særdeleshed kan overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne eksempelvis medføre følgende farlige situationer: farer for personer som følge af elektriske, mekaniske og bakteriologiske påvirkninger fare for miljøet som følge af læk af farlige stoffer materielle skader svigt af vigtige funktioner på produktet/anlægget svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og reparationsmetoder. 2.4 Sikkerhedsbevidst arbejde Sikkerhedsforskrifterne i denne monterings- og driftsvejledning, gældende nationale forskrifter til forebyggelse af ulykker samt eventuelle interne arbejds-, drifts- og sikkerhedsforskrifter fra operatøren skal overholdes. 2.5 Sikkerhedsforskrifter for operatøren Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller de modtager anvisninger fra denne person vedr. anvendelse af udstyret. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med udstyret. Hvis varme eller kolde komponenter på produktet/ anlægget kan medføre fare, skal disse på opstillingsstedet sikres mod berøring. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control SC-Fire Jockey 3

4 Berøringsbeskyttelse af komponenter, der bevæger sig (f.eks. kobling), må ikke fjernes fra det produkt, hvor denne befinder sig i driften. Utætheder (f.eks. akseltætning) af farlige pumpemedier (f.eks. eksplosiv, giftig, varm) skal afledes således, at der ikke opstår fare for personer eller miljø. Nationale lovmæssige bestemmelser skal overholdes. Let antændelige materialer skal holdes væk fra produktet på alle tidspunkter. Farer på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (f.eks. IEC, VDE osv.) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 2.6 Sikkerhedsforskrifter ved installations- og vedligeholdelsesarbejder Operatøren skal sørge for, at alle installations- og vedligeholdelsesarbejder udføres af autoriseret og kvalificeret fagpersonale, som har informeret sig tilstrækkeligt gennem indgående læsning af monterings- og driftsvejledningen. Arbejde på produktet/anlægget må kun foretages ved stilstand. Fremgangsmåden for standsning af produktet/anlægget, som er beskrevet i monterings- og driftsvejledningen, skal altid overholdes. Umiddelbart efter arbejderne afsluttes, skal alle sikkerheds- og beskyttelsesanordninger hhv. sættes på plads eller i gang igen. 2.7 Egne ændringer og reservedelsfremstilling Egne ændringer og reservedelsfremstilling bringer produktets/personalets sikkerhed i fare og sætter producentens afgivne erklæringer vedrørende sikkerhed ud af kraft. Ændringer på produktet er kun tilladt efter aftale med producenten. Originale reservedele og tilbehør godkendt af producenten fremmer sikkerheden. Hvis der anvendes andre dele, hæftes der ikke for følgerne, der resulterer heraf. 2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser Driftssikkerheden for det leverede produkt er kun garanteret ved korrekt anvendelse i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvejledningen. De grænseværdier, som fremgår af kataloget/databladet, må under ingen omstændigheder undereller overskrides. 3 Transport og midlertidig opbevaring Så snart produktet er modtaget: Kontrollér produktet for transportskader. I tilfælde af transportskader skal de nødvendige skridt indledes ved speditøren inden for de pågældende tidsfrister. FORSIGTIG! Fare for materielle skader! Ukorrekt transport og ukorrekt midlertidig opbevaring kan medføre materielle skader på produktet. Styreenheden skal beskyttes mod fugt og mekanisk beskadigelse. Den må ikke udsættes for temperaturer uden for området fra 10 C til +50 C. 4 Anvendelsesformål (Korrekt anvendelse) Styreenheden Fire Jockeypumpe er beregnet til styring af en trykholdepumpe i automatiske sprinkleranlæg i henhold til EN Anvendelsesområderne er beboelses- og kontorbygninger, sygehuse, hoteller, forvaltnings- og industribygninger. I forbindelse med egnede signalgivere til- og frakobles pumpen trykafhængigt. Korrekt anvendelse er også ensbetydende med, at denne vejledning skal overholdes. Enhver anvendelse, der går ud over dette, anses ikke for at være korrekt. 4 WILO SE 07/2012

5 5 Produktdata 5.1 Typekode Eksempel: W-CTRL-F-1x1,25-T4-DOL-FM-ND5-J W W = WILO CTRL Styring F F = brandslukningsformål 1x Antal pumper 1,25A Maks. nominel motorstrøm [A] T4 T = 3 faser, 4 = 400 V DOL Direct online (direkte start) FM Frame mounted (monteret på bundramme) ND5 New Design styreenhed i størrelsen 300 x 500 x 250 mm J Styreenhed Jockeypumpe (trykholdepumpe) 5.2 Tekniske data (standardudførelse) Netforsyningsspænding [V]: 3~400 V (L1, L2, L3, PE) Frekvens [Hz]: 50/60 Hz Styrespænding [V]: 24 VAC Maks. strømforbrug [A]: Se typeskilt Kapslingsklasse: IP 54 Maks. sikring på netsiden [A]: Se koblingsskema Omgivelsestemperatur [ C]: 0 til +40 C El-sikkerhed: Tilsmudsningsgrad II Alarm-/signalkontakt 250 VAC, 1 A 5.3 Leveringsomfang Styreenhed Koblingsskema Monterings- og driftsvejledning til Fire Jockeypumpe Kontrolprotokol iht. EN Tilbehør 6 Beskrivelse og funktion 6.1 Beskrivelse af produktet Funktionsbeskrivelse Styreenheden anvendes til styring af en trykholdepumpe i sprinkleranlæg iht. EN Pumpen kan til- eller frakobles trykafhængigt via styringen. Anlæggets driftstilstande som driftsklar tilstand, pumpedrift og fejl vises optisk via LED'er i døren. Desuden kan driftstypen ændres via en drejekontakt. Til videreføring af en fejlmelding til bygningsstyringsteknikken er der en potentialfri kontakt til rådighed Styreenhedens opbygning Styreenhedens opbygning afhænger af ydelsen for den pumpe, der skal tilsluttes. Den består af følgende hovedkomponenter: Hovedafbryder: til-/frakobling af styreenheden Human-machine-interface (HMI): signallampe til visning af driftstilstanden (driftsklar tilstand, pumpedrift og fejl), drejekontakt til valg af driftstypen Sikring af drev: sikringer af pumpemotoren ved hjælp af motorværnskontakt Kontaktorer/kontaktorkombinationer: kontaktorer til tilkobling af pumperne Drejekontakt manuel/auto: kontakt til valg af driftstypen manuel (manuel tilkobling af pumpen) og auto (trykafhængig tilkobling af pumpen) 6.2 Funktion og betjening FARE! Livsfare! Ved arbejder på åbnet styreenhed er der fare for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! BEMÆRK: Efter tilslutning af styreenheden til forsyningsspændingen og efter hver netafbrydelse vender styreenheden tilbage til driftstypen, som var indstillet før spændingsafbrydelsen. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control SC-Fire Jockey 5

6 6.2.1 Styreenhedernes driftstyper (fig. 1) Til- eller frakobling af styreenheden Efter etablering af netforsyningen kan styreenheden til- eller frakobles ved hjælp af hovedafbryderen. Efter hovedafbryderen er tilkoblet, er anlægget straks driftsklart. Den driftsklare tilstand vises ved, at signallampen lyser grøn. Pumpeanmodning Hvis det indstillede nominelle tryk underskrides på trykkontakten, så finder en tilkobling af den Styreenhedens visningselementer Driftsklar tilstand Signallampen driftsklar tilstand lyser grøn, så snart der er etableret forsyningsspænding til anlægget, og det er tilkoblet via hovedafbryderen. Anlægget er driftsklart. Pumpedrift tilsluttede pumpe sted. Signallampen signaliserer drift af pumpen. Efter opnåelse eller overskridelse af det nominelle tryk, kobler pumpen straks fra igen. Lampesigna- Signallampen pumpedrift lyser grøn, så snart pumpen er tilkoblet, og der ikke foreligger nogen fejl. Fejl let slukker Motorværn Overstrømsikring Motorer, der starter direkte, beskyttes via motorværnskontakter med termisk og elektromagnetisk udløser. Udløsestrømmen skal indstilles direkte på motorværnskontakten. Motorværnet er også aktivt i manuel drift og medfører en frakobling af den pågældende pumpe Betjening af styreenheden Hovedafbryder Til/fra (kan aflåses i position fra ) Drejekontakt manuel/auto Drejekontakten har to kontaktstillinger. I den øverste position befinder anlægget sig i driftstypen auto. I den nederste position befinder anlægget sig i driftstypen manuel. Driftstype auto : Hvis drejekontakten befinder sig på auto (øverste position), styres pumpen afhængigt af trykkontakten eller trykket. Driftstype Manuel : Hvis drejekontakten stilles på manuel (nederste position), tilkobles pumpen straks og uafhængigt af trykkontakten eller trykket. Pumpen forbliver permanent tilkoblet, så længe drejekontakten står på manuel. Signallampen fejl lyser gul, så snart motorværnskontakten er udløst som følge af en overstrøm i pumpen. 7 Installation og elektrisk tilslutning Installation og elektrisk tilslutning skal udføres i henhold til de gældende lokale forskrifter og må kun udføres af fagpersonale! ADVARSEL! Fare for personskader! De gældende arbejdsmiljøregler skal overholdes. Advarsel! Fare på grund af elektrisk stød! Farer på grund af elektrisk energi skal forhindres. Anvisninger i henhold til lokale eller generelle forskrifter (f.eks. IEC) og fra de lokale energiforsyningsselskaber skal overholdes. 7.1 Installation Installér styreenheden/anlægget på et tørt sted. Beskyt installationsstedet mod direkte sollys. 7.2 Elektrisk tilslutning FARE! Livsfare! Ved ukorrekt elektrisk tilslutning er der livsfare på grund af elektrisk stød. Den elektriske tilslutning må kun udføres af en elektriker, der er autoriseret af det lokale energiforsyningsselskab, og i henhold til de lokalt gældende forskrifter. Overhold monterings og driftsvejledningerne til pumperne og tilbehøret! Afbryd spændingsforsyningen før alle arbejder. 6 WILO SE 07/2012

7 Advarsel! Fare på grund af elektrisk stød! Også når hovedafbryderen er frakoblet, er der livsfarlig spænding på forsyningssiden. Nettilslutningens nettype, strømtype og spænding skal svare til oplysningerne på reguleringsapparatets typeskilt. BEMÆRK: Sikring på netsiden i henhold til oplysninger i koblingsskemaet Før netkablets kabelender ind gennem kabelforskruningerne og kabelindgangene, og forbind dem i overensstemmelse med mærkningen på klemmerækkerne. Tilslut pumpen/anlægget korrekt til jord Tilslutning af forsyning Kablet med 4 ledere (L1, L2, L3, PE) på opstillingsstedet til det forsynende net skal tilsluttes til hovedafbryderen i henhold til koblingsskemaet Tilslutning af pumper Monterings- og driftsvejledningen for pumperne skal følges! Pumpen tilsluttes på klemmerækkerne i henhold til koblingsskemaet. Drift af pumperne finder sted med direkte start Tilslutning af trykkontakt Trykkontakten tilsluttes på klemmerækkerne i henhold til koblingsskemaet. Trykkontakten slutter ved trykfald for at tilkoble pumpen Tilslutning af fejlmelding På klemmerækken til fejlmelding kan der modtages et signal via en potentialfri kontakt, hvilket signaliserer en fejl (se koblingsskema). 8 Ibrugtagning ADVARSEL! Livsfare! Må kun tages i brug af kvalificeret fagpersonale! Der er livsfare ved ukorrekt ibrugtagning. Lad kun kvalificeret fagpersonale gennemføre ibrugtagningen. FARE! Livsfare! Ved arbejder på åbnet styreenhed er der fare for elektrisk stød, hvis spændingsførende komponenter berøres. Arbejderne må kun udføres af fagpersonale! Før den først tilkobling skal det kontrolleres, at ledningsføringen på opstillingsstedet er udført korrekt, især jordforbindelsen. Alle tilslutningsklemmer skal spændes efter inden ibrugtagningen! 8.1 Kontrol af motorens omdrejningsretning Kontrollér, om pumpens omdrejningsretning i netdriften passer ved kortvarigt at tilkoble pumpen i driftstypen manuel (se 6.2.3). Når pumpemotoren bringes til standsning, skal ventilatorhjulets omdrejningsretning sammenlignes med retningsangivelsen på pumpehuset. Hvis pumpens omdrejningsretning i netdriften er forkert, byt da om på to vilkårlige faser på nettilslutningsledningen. 8.2 Indstilling af overstrømsikringsanordningen Motorværnskontakten skal ved direkte start indstilles til pumpens nominelle strømstyrke I N. Den nominelle strømstyrke I N fremgår af pumpetypeskiltet. 9 Vedligeholdelse Vedligeholdelses- og reparationsarbejder må kun udføres af kvalificeret fagpersonale! FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Ved alle vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal spændingen til styreenheden frakobles og sikres mod ubeføjet gentilkobling. Skader på tilslutningskablet må altid kun udbedres af en kvalificeret el-installatør. Styreenheden skal holdes ren. Visuel kontrol af de elektriske anlægsdele i styreenheden. 10 Fejl, årsager og afhjælpning FARE! Livsfare! Ved arbejder på elektrisk udstyr er der livsfare på grund af elektrisk stød. Fejlafhjælpningen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale! Overhold sikkerhedsanvisningerne under Sikkerhed2. Før alle arbejder i forbindelse med fejlafhjælpning skal spændingen til apparatet frakobles og sikres mod ubeføjet gentilkobling. Vi anbefaler, at ibrugtagningen af styreenheden foretages af WILO-kundeservice. Monterings- og driftsvejledning Wilo-Control SC-Fire Jockey 7

8 10.1 Fejlindikator Når der optræder en fejl, lyser signallampen for fejlmelding gul. Signalet for fejl kan modtages på den potentialfrie kontakt. Fejl Årsager Afhjælpning Signallampen lyser gul Overstrømsikringsanordningen er udløst Hvis driftsfejlen ikke kan udbedres, skal du kontakte den nærmeste Wilo-kundeservice eller repræsentant. Tilkobl motorværnskontakten igen 8 WILO SE 07/2012

9

10 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Sartorius WM-modeller

Sartorius WM-modeller Betjeningsvejledning Sartorius WM-modeller Dynamisk vejning Skal opbevares til senere opslag. Original betjeningsvejledning Sartorius AG 98648-018-91 98648-018-91 Typeskilt Typeskilt Kontrollér, inden

Læs mere

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt

Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt 1273-1-8559 03.07.2014 Teknisk vejledning Bevægelsessensor/omskifter enkelt MSA-F-1.1.1 ABB-free@home Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2 Bestemmelsesmæssig

Læs mere

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL

PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL PV-omformer SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL Installationsvejledning STP5-9TL-IA-da-10 IMDA-STP5-9TL Version 1.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator

Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator 2CDC550012D3301 04.2015 Teknisk vejledning Sensor / omskifteraktuator Sensor / omskifteraktuator SA-M-8.8.1 (6251/8.8) Indhold 1 Oplysninger om vejledningen 3 2 Sikkerhed 4 2.1 Anvendte symboler 4 2.2

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com

Betjeningsvejledning. www.qlocktwo.com Betjeningsvejledning www.qlocktwo.com DK Nyd tiden Betjeningsvejledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du tager QLOCKTWO TOUCH i brug; sikkerhedsanvisningerne bag i vejledningen skal følges.

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U)

DA - dansk. Installations- og driftsvejledning. Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) DA - dansk Installations- og driftsvejledning Vandudlader BEKOMAT 32U (BM32U) 01-1889 Kære kunde Tak, fordi De har besluttet Dem for vandudladeren BEKOMAT 32U. For at lette monteringen og installationen

Læs mere