Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 18:30 Mødesalen på Stadsbiblioteket Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Søren P. Rasmussen var fraværende deltog deltog deltog deltog deltog deltog Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Derudover deltog Pernille Holmgaard Birger Kjer Hansen Jeppe Bjørn Louise Angelo Side 1 af 34

2 Indholdsfortegnelse 1. Politisk bestilte effektiviseringsanalyser. Kultur- og Fritidsudvalgets område 2. Kulturaktivitetspulje, projekter i Sommerferieaktiviteter - kriterier 4. Ny pulje under folkeoplysning 5. Kulturfonden, ansøgning om støtte til aktiviteter fra Springforbi.nu 6. Kulturfond, ansøgning fra Lyngby Live om støtte til tværgående workshop med lokale kulturaktører 7. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse 8. Kgs. Lyngby Guide 9. Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune 10. LUKKET SAG - Prisuddeling Meddelelser til udvalgets medlemmer - januar 2015 Side 2 af 34

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Politisk bestilte effektiviseringsanalyser. Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling I forbindelse med indfrielse af effektiviseringskravet for 2015 blev det, foruden vedtagelse af en række initiativer for 2015, også vedtaget at igangsætte to analyser, der kunne bidrage til opfyldelse af effektiviseringskravet for Det gælder analyserne: Implementering af folkeskolereformen i relation til musikskolen (FK4) og Lokaletilskud vedrørende folkeoplysning (FK5). Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2014 sagen om Effektiviseringsindsats I forlængelse heraf forelægger forvaltningen dels analysen vedrørende musikskolen i form af det vedlagte "Notat om Musikskolen - baggrund, virkemåde samt struktur som følge af folkeskolereformen med hensyn til udvikling i Musikskolens elevtal" (bilag), samt bekendtgørelsen om musikskolen (bilag), dels analysen "Lokaletilskud vedrørende folkeoplysning (FK5)" (bilag), samt supplerende notat om fortolkning af folkeoplysningsloven (bilag). Det fremgår af notatet om Musikskolen, at folkeskolereformen ikke hidtil har medført en nedgang i søgningen til skolen - tværtimod. På den baggrund er der ikke et effektiviseringspotentiale som følge af folkeskolereformen. Analysen om lokaletilskud konkluderer, at der ikke kan identificeres et konkret effektiviseringspotentiale på lokaletilskud på Folkeoplysningsområdet. Forvaltningen vil dog arbejde videre med lokaletilskuddet til rideklubberne og gennem drøftelse med klubberne foretage nærmere undersøgelser af datagrundlaget. Ønsket er at kunne opgøre den egentlige aktivitet målt på aktivitetstimer og benytte dette som grundlag for tilskud. Til gengæld forventer forvaltningen på baggrund af det foreløbige regnskabsskøn for 2014, at der i indeværende år vil være et mindreforbrug på lokaletilskud i forhold til budgettet, og at dette lavere niveau vil kunne give anledning til en varig nedsættelse af budgettet på ca. 0,2 mio. kr., hvilket forvaltningen samtidig peger på sker. Økonomiske konsekvenser Analyserne afdækker ikke et effektiviseringspotentiale. Til gengæld skønnes lokaletilskuddet at udvise et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan indgå i effektiviseringsforslag for 2016 og frem. Side 3 af 34

4 Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. de udarbejdede analyser tages til efterretning 2. rammen til lokaletilskud reduceres med 0,2 mio. kr. med virkning fra og med Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Ad 1. Taget til efterretning Ad 2. Godkendt som forslag til effektivisering for 2016 og frem. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Lokaleanalyse Notat om fortolkning af folkeoplysningsloven - lokaletilskud 3. Notat vedr. Musikskolen 4. Bekendtgørelse om musikskoler Side 4 af 34

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturaktivitetspulje, projekter i 2015 Sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen for blev der afsat en pulje til kulturelle aktiviteter på kr. årligt. Ifølge budgetaftalen skal udmøntningen ske med udgangspunkt i kommunens strategi for udviklingen af kommunens kulturliv og de fire overordnede temaer: Børn og unges kultur Kulturen som borgernes samlingspunkt Kulturarv som fælles erindring Kunst og kultur i det offentlige rum. Kulturaktivitetspuljen i 2014 fordeltes således: "For Fuld Musik" Samarbejdsprojekter mellem Musikskolen og folkeskolerne i skoleåret ( kr.) Børneteater i lokalsamfundene kultur som løftestang for mikrobibliotekerne i Lundtofte og Virum ( kr.) Åbne værksteder og billedskole på Sophienholm ( kr.) En afrapportering vedrørende ovenstående projekter udarbejdes, når alle projekter er fuldført. Kultur- og Fritidsudvalget skal i 2015 udmønte kr. til kulturelle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturstrategiens fire temaområder. Forvaltningen peger i den henseende på følgende initiativer: Initiativer rettet mod børn og unge: Forvaltningen peger på, at der også i 2015 kan der lægges vægt på initiativer rettet mod børn og unge, jf. protokol af behandling af sagen "Status på kulturstrategi" i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. august 2014 (bilag), herunder Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om at sætte fokus på tematikken "børn og unges kultur" samt understøttelse af udvikling af samarbejder mellem kommunale kulturinstitutioner samt folkeskolen i forbindelse med implementering af folkeskolereformen. Det er forvaltningens vurdering, at der på den måde opretholdes at understøtte - og fortsat arbejde med udviklingen af - kulturstrategiens tema "Børn og unges kultur" og målene om, at "Vi udvikler flere aktiviteter for børn og unge, som Side 5 af 34

6 imødekommer deres behov og interesser og er fællesskabsudviklende" samt "Vi giver børn og unge mulighed for at sætte deres eget præg på kulturlivet"." Kommunen har mange kulturtilbud som retter sig mod et voksent publikum, såsom Templet, kulturaftalerne, Lyngby Kulturhuset og Sophienholm. Med afsæt heri foreslås muligheden for, at stort set hele Kulturaktivitetspuljen i 2015 rettes mod en fortsat bred børnekulturel indsats i overensstemmelse med ovenstående, dels i tilknytning til folkeskolereformen, dels i form af en række tilbud på kommunens kulturinstitutioner. Der vedlægges seks konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag): Fang Fortællingen (Stadsbiblioteket, Billedskolen, folkeskoler); kr. Identitet (Stadsbiblioteket, Musikskolen og Billedskolen); kr. Klassisk musik - lytteklub for børn (Stadsbiblioteket, Musikskolen); kr. Med Musik og kunst som omdrejningspunkt (Musikskolen og Billedskolen og folkeskoler); kr. Tekst og lyddesign (Musikskolen og Stadsbiblioteket); kr. Efterårsbilledskole og åbne værksteder (Billedskolen og Sophienholm); kr. Forvaltningen peger endvidere på, at dele af midlerne kan rettes mod supplerende formidling af Lyngby-Taarbæks historie: Der kan herunder sættes initiativer igang indenfor kulturstrategiens tematik om "Kulturarv som fælles erindring", gennem formidling af kulturarven. Der vedlægges fire konkrete projektforslag til udmøntning af kulturaktivitetspuljen i 2015, hvoraf forslag 2 også retter sig mod kulturstrategiens tematik "Børn og unge". Forslag 4 er et tværgående forslag, på tværs af kulturstrategiens 4 tematikker, jf. de sagen vedlagte projektbeskrivelser (bilag). 1) Digitalisering af Stadsarkivets samling af spolebånd og kassettebånd med interviews, 120 bånd, maksimalt kr. 2) Etablering af en skoletjeneste for formidling af Lyngby-Taarbæks Kulturarv; kr. 3) Bygningsregistrering af Taarbæks ældste huse; kr. 4) Fælles lancering af et emne for de kulturelle institutioner og foreninger i 2016; kr. Af hensyn til at understøtte kulturstrategiens anvisninger i et andet perspektiv end i 2014, peger forvaltningen på sidstnævnte tematik (nr. 4). Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen af det skitserede beløb evt. suppleret med midler fra kulturfonden. Side 6 af 34

7 Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der sker en udmøntning af puljen til kulturelle aktiviteter til initiativer, som understøtter kulturstrategiens tematikker "Børn og unges kultur" og "Kulturarv som fælles erindring" 2. det drøftes, om kulturaktivitetspuljen 2015 skal tilføres midler fra kulturfonden. Kultur- og Fritidsudvalget den 4. december 2014 Ad 1. Udvalget besluttede at udmøntning af puljen rettes mod projekterne "Fang fortællingen" og "Efterårsbilledskole og åbne værksteder" med de nævnte beløb. Den resterende udmøntning af puljen afventer uddybning af de øvrige forslag samt ses i sammenhæng med analysen af Musikskolens bidrag til folkeskolereformen. Sagen koordineres med Børne- og Ungdomsudvalget. Ad 2. Udvalget besluttede, at der afsættes kr. af Kulturfonden i 2015 til projekter om formidling af kulturarv primært rettet mod demente og børn. Forvaltningen udarbejder et oplæg herom. Genfremsættes med henblik på udmøntning af den resterende pulje, på baggrund af uddybende notat om målgrupper for de foreslåede aktiviteter og om musikskolen (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Udgik af dagsordenen. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Notat vedr. Musikskolen 2. Samlet oversigt over projekter 3. fang fortællingen kulturaktivites puljen 4. Identitet - hvem er jeg kultur aktivitets puljen 5. Lytteklub for børn 6. Med musik og kunst som omdrejningspunkt 7. Tekst og lyddesign 8. Efterårsbilledskole og åbne værksteder 9. Kulturarvsprojekter Side 7 af 34

8 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Sommerferieaktiviteter - kriterier Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i december 2014 jf. vedlagte protokoludskrift (bilag), at sommerferieaktiviteterne videreføres for i alt kr., til dels i en pulje som Folkeoplysningsudvalget, efter retningslinjer fastlagt af Kultur- og Fritidsudvalget, fordeler til aktiviteter for børn og unge i sommerferien i regi af foreningerne, dels til sommerferieaktiviteter på Billedskolen og til rollespil med udgangspunkt i niveauet i Da der ikke eksisterer et web-baseret deltagerbetalingssystem i Musikskolens administrationssystem, forudsættes det, at Billedskolens aktiviteter i første omgang bliver gratis for deltagerne, i lighed med de allerede udbudte billedskoleaktiviteter i efterårsferien. Den samlede bruttoudgift til aktiviteterne i sommerferien 2014 v ar knap kr., som således kan videreføres budgetmæssigt. I forbindelse med videreførelse af rollespil skal det bemærkes, at denne aktivitet i 2014 blev udbudt af firmaet "DB-Event" i samarbejde med "Eventyrridderne", som er en landsdækken d e non-profit f o rening. Deltagerantallet var sat til 40 og deltagerbetaling var 500 kr. per deltager. Forvaltningen forudsætter, at budgettet holdes på samme niveau som i 2014, da prisen herved kan holdes i størrelsesordenen kr. (brutto), som betyder en budgetteret udgift for kommunen på kr. Forvaltningen peger på den baggrund på, at de kr. fordeles således: Billedskolen/Musikskolen kr. Rollespil kr. Sommerferieaktivitetspulje kr. Med udgangspunkt i målsætningen om at fortsætte med et bredt og varieret udbud af sommerferieaktiviteter, har forvaltningen udarbejdet et forslag til retningslinjer for tildeling af midler (bilag) og anmodet Folkeoplysningsudvalgets medlemmer om bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne er anmodet om, samtidig med at forvaltningen har udarbejdet forslaget, med henblik på at foreningerne hurtigst muligt kan komme i gang med at planlægge sommerferieaktiviteterne. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen Side 9 af 34

9 Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den afsatte ramme fordeles som skrevet 2. de foreslåede retningslinjer lægges til grund for Folkeoplysningsudvalgets fordeling. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Ad 1. Godkendt Ad 2. Godkendt, idet retningslinjerne suppleres med de af udvalget drøftede kriterier. Formandsskabet drøfter sagen med Folkeoplysningsudvalget med baggrund i det indkomne høringssvar. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Sag sommerferieaktiviteter 2. Forslag til kriterier for sommerferieaktivitetspulje 3. Sommerferieaktiviteter - FIL kommentarer til kriterier for tild Side 10 af 34

10 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Ny pulje under folkeoplysning Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. juni 2014 en ny tilskudsmodel for de frivillige folkeoplysende foreninger, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag). I den forbindelse blev det besluttet, at for "at ligestille alle foreninger og give mulighed for aktivitetsrettet støtte til fx stævner, mesterskaber, lejrdeltagelse og kurser lægges Idrætsfonden på i alt kr. ind under folkeoplysningsrammen og folkeoplysningsudvalget og kan fremover søges af både idrætsforeninger m.v. og børne- og ungdomsforeninger, herunder spejderne. Der udarbejdes i samarbejde med de frivillige foreninger et forslag til retningslinjer for en uddeling, der dels understøtter involvering af de frivillige foreninger i forbindelse med selve tilskudstildelingen, dels understøtter en enkel og effektiv tilskudsadministration. Samtidigt kan puljen forhøjes med fx i alt kr., finansieret af det samlede tilskud til de frivillige foreninger". Forvaltningen har derfor afholdt møder med repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger, som foreslår, at beløbet deles i to puljer: 1. Idrætspulje for idrætsforeningerne. Puljen administreres af FIL og benyttes til at yde tilskud til deltagelse i ekstraordinære aktiviteter, der udgiftsmæssigt ikke kan afholdes inden for en idrætsforenings normale budget, og hvortil der ikke på anden vis ydes særskilt kommunal støtte til internationale mesterskaber og turneringer mv. 2. Pulje til støtte af lederuddannelse for de øvrige børne- og ungdomsforeninger. Puljen administreres af et udvalg med repræsentanter fra de uniformerede børne- og ungdomsforeninger (Samrådet) og de øvrige børne- og ungdomsforeninger. Puljens primære formål er at støtte ledertræning/- uddannelse. Udkast til retningslinjer for uddeling af henholdsvis idrætspulje og pulje til støtte af lederuddannelse er vedlagt sagen (bilag). Opdelingen er foreslået af repræsentanterne, der peger på, at der eksisterer forskellige behov for ekstra tilskud udover et fast medlemstilskud, som følger med den nye tilskudsordning for de frivillige folkeoplysende foreninger. Endvidere ser de det svært at skabe en samlet pulje, der understøtter en enkel, lige og effektiv tilskudsadministration, hvis puljen på en gang skal indeholde støtte til både Side 11 af 34

11 stævner, mesterskaber, lejrdeltagelse og kurser. Forvaltningen tilslutter sig denne tanke og peger med hensyn til puljernes størrelse på, at de - inden for den af kommunalbestyrelsen skitserede økonomiske ramme - fastlægges til hver at udgøre, i størrelsesordenen, kr. Økonomiske konsekvenser Puljerne på tilsammen kr. finansieres ved at lægge det afsatte budget for den nuværende Idrætsfonden, som er placeret under budgetområdet "Idræt", ind under budgetrammen for folkeoplysning, samt forhøje puljen finansieret fra den samlede pulje for medlemstilskud i 2016, jf. ovenstående. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at der under folkeoplysningsrammen etableres de beskrevne puljer til fordeling efter de skitserede retningslinjer. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Anbefalet. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Protokol KMB Retningslinjer for idrætspuljen 3. Retningslinjer for kommunal pulje til støtte af lederuddannelse Side 12 af 34

12 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden, ansøgning om støtte til aktiviteter fra Springforbi.nu Sagsfremstilling Kulturhuset Springforbi.nu søger støtte til at afholde en koncertrække bestående af 10 koncerter, hvoraf de to er del af en mini-multi-festival, Spring!, der veksler mellem forskellige musikgenrer, jf. den sagen vedlagte ansøgning (bilag). Salonkoncerterne sigter mod at tilbyde et bredt publikum en enestående musikoplevelse i rammer, der leverer professionelle musiktilbud. Springforbi.nu er et kulturhus i Taarbæk, der tilbyder foredrag, udstillinger og aktiviteter med fokus på kunst, kultur, videnskab o g natur. Huset åbnede i 2014 og har over de sidste 18 måneder opbygget et alsidig aktivitetsportefølje og en støt voksende publikumsskare. I forbindelse med koncerterne vil der derfor være foredrag og samtale med musikerne og således give publikum mulighed for at spørge ind til musikken. Det er Springforbi.nu's hensigt, at en formidlingsform som tidligere er kendt fra klassisk musik som musik-saloner: arrangementer, som blander foredrag, debat og musik, også kan anvendes i forbindelse med den rytmiske musik. Med koncertrækken i 2015 sætter Springforbi.nu musikken ind i en sammenhæng, det være sig kulturel, politisk eller æstetisk. Listen over kunstnere skal opfattes som vejledende, idet endelige aftaler afventer Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om støttetildeling. Der ansøges om kr. ud af et samlede budget på kr. jf. det sagen vedlagte bu dg et for 2015 (bilag). Springforbi.nu har for 2014 søgt og modtaget støtte fra både Kulturstyrelsen ( kr) samt Kultur- og Fritidsudvalget ( kr), bevilliget den 20. februar 2014, jf. den sagen vedlagte protokol (bilag). Støtten fra Kulturstyrelsen (Statens Kunstråds Musikudvalg) under Honorarstøtte-ordningen for rytmisk m usik indbefatter, at man for hvert musikerhonorar (hvert klip ) får et halvt honorar i støtte fra Kulturstyrelsen. Denne støtte er betinget af en matchende kommunal bevilling på den anden del af honoraret. Af vedlagte evalueringsmateriale, statistik og artikel (bilag) fremgår det, at opstartsåret er karakteriseret ved afprøvning af en række arrangementsformer, hvoraf visse arrangementer har tiltrukket større publikumsantal end andre. De gjorte erfaringer i 2014, danner udgangspunkt for planlægningen af den Side 13 af 34

13 kommende sæson. Der findes ikke konkret publikumsstatistik for 2014, idet publikum normalt køber billet til arrangementet ved ankomst (og altså ikke elektronisk i forkøb). Markedsføringsmæssigt har Springforbi.nu arbejdet med at formidle kendskabet til stedet og arrangementerne via facebook, hvor der synes at være stor opmærksomhed omkring stedets aktiviteter. Ligeledes har der være gjort en målrettet indsats i forhold til at markedsføre sig lokalt via lokalavisen Det Grønne Område (DGO). Erfaringerne var, at hvis DGO bringer foromtale, så betyder det meget for arrangementet. I forbindelse med koncertarrangement den 8. november 2014 med Amanda Wium, havde DGO bragt en foromtale/artikel (bilag), hvilket var af stor betydning i forhold til at tiltrække et lokalt publikum: Mere end 50 % af publikum var ved denne koncert fra Lyngby-Taarbæk og adspurgt havde alle set omtalen i lokalavisen. Samlet set vurderer Springforbi.nu, at de efter en opstartsfase, hvor man dels gjorde erfaringer vedrørende arrangementer og typer, dels fik skabt kendskab til spillestedet blandt andet gennem DGO, i 2015 vil kunne tiltrække flere publikummer til arrangementerne. På selve arrangementsområdet har Springforbi.nu ydermere arbejdet med at tilknytte flere frivillige kræfter til huset og aktiviteterne, således er de litterære arrangementer i 2015 tilrettelægges, så disse varetages af frivillige kræfter. Springforbi.nu har ansøgt Kulturstyrelsen om støtte på kr, jf. d et sagen vedlagte honorar-budget for koncerter 2015 (bilag). For at kunne opnå denne støtte, kræves et matchende kommunal støttetilsagn. Springforbi.nu ansøger om op til kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune, da der er et ønske at sætte et højt kunstnerisk og formidlingsmæssigt niveau, der blandt andet indebærer udgifter til foredragsholdere og teknisk afvikling af koncerten. Projektets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier, og lever op til kulturstrategiens mål for kulturen som samlingspunkt, om at etablere levende og spændende møder mellem kulturen og borgere ved hjælp af kulturelle aktiviteter, som bygger på deltagelse og debat. Forvaltningen peger på, at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at Springforbi.nu fortsat arbejder med at øge synligheden af stedet og arrangementerne, blandt andet i form af plakater og andet relevant materiale på kulturinstitutioner i kommunen. Økonomiske konsekvenser Opgaven kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Side 14 af 34

14 Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Springforbi.nu imødekommes med kr., idet udvalget lægger til grund, at annoncering sker synligt i forhold til kommunens borgere, og at det der ved årets afslutning fremsendes oplysning til kommunen om aktivitetsomfang, herunder deltagerantal. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. LTK ansøgning oktober Budget springforbi Protokol KFU februar Evaluering Rytmisk Salon i Springforbi.nu Artikel 6. Budget Koncerter Honorarstøtte 2015 Side 15 af 34

15 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfond, ansøgning fra Lyngby Live om støtte til tværgående workshop med lokale kulturaktører Sagsfremstilling Foreningen "Lyngby Live" ansøger Kommunens kulturfond om støtte til afholdelse af et seminar for kommunens forskellige aktører, jf. den sagen vedlagte ansøgning (bilag). Det drejer sig nærmere om en 3 timers begivenhed for virksomheder, handelslivet, politikere, organisationer og frivillige foreninger, kaldet "Kickoff", som skal finde sted i januar eller februar Formålet er at udvikle og etablere et arrangements- og aktivitetsorienteret netværk af kulturaktører i kommunen, med det mål at kunne lave flere tværgående arrangementer i kommunen, og derigennem sætte fokus på mulighederne for gennem tværgående samarbejde at styrke Lyngby som by og kommune. Lyngby Live har tilrettelagt et program med faglige, horisontudvidende og igangsættende indlæg, med eksterne, såvel som lokale, oplægsholdere. Disse knytter an til Lyngby-Taarbæk Kommunes fælles, lokale virkelighed. Lyngby Live faciliterer derpå et gruppearbejde, ud fra tema om hvad Lyngby kan anvende i form af lokale kræfter og aktører, samt hvilke resultater man vil kunne opnå, og inden der sluttes af med opsamling og perspektivering. Det samlede budget for arrangementet beløber sig til kr. jf. det sagen vedlagte budget (bilag). Heraf søges dele af beløbet dækket via sponsorater fra partnere. Lyngby Live ansøger i henhold til budgetrammen om kr. I budgettet indgår leje af lokale, projektledelse og indgåelse af aftaler med medvirkende og samarbejdsparter, samt forplejning, materiale og evt. honorar til oplægsholdere. Udover støtte fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond søger Lyngby Live desuden om støtte fra Nordeafonden, samt ansøger om tilskud til forplejning og andet på dagen via sponsorater. Seminarets formål ligger inden for Kulturfondens kriterier og ligeledes indenfor målsætningerne i kulturstrategiens tematik: "Kulturen som samlingspunkt" (bilag). Ligeledes understøttes målsætningen om at prioritere udviklingen af flere tværgående partnerskaber, netværk og samarbejder på tværs af kunst og kulturformer for at skabe et nytænkende og mere sammenhængende kulturliv i hele Lyngby-Taarbæk. Forvaltningen peger således på, at ansøgningen imødekommes. Side 16 af 34

16 Økonomiske konsekvenser Projektet kan finansieres inden for Kulturfondens ramme. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Udsat, med henblik på at ansøger præciserer ansøgningens borgerrettede aspekt. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Kick-off ansøgning til LTK's kulturfond 2. Kulturstrategi tema 2 3. Budget Kickoff 2015 Side 17 af 34

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse Sagsfremstilling Oversendt fra Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte den 14. juni 2014 kommissorium for et pilotprojekt i Lundtofteområdet, med henblik på analyse af mulighederne for en bedre arealudnyttelse af de kommunale bygninger i området. Centralt i analysen har været Medborgerhuset og de aktiviteter, der finder sted i de kommunale ejendomme i ca. 1 km. radius af dette. Pilotprojektet skal ses som et led i Forvaltningens arbejde med implementering af kommunens forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje - herunder Space Managementstrategien - og bygger endvidere på målene i kommunens frivillighedsstrategi, kulturstrategi og kommunens handicappolitik, hvad angår tilgængelighed til kommunale faciliteter. Det har været en forudsætning for pilotprojektet, at lokalområdets foreninger, borgere og kommunale institutioner blev inddraget i analysen. Der har derfor været gennemført tre workshops med repræsentanter herfor - og er herudover blevet suppleret med en registrering af arealudnyttelsen af de berørte bygninger. Pilotprojektet har fire formål: 1. At komme med konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i et konkret område i kommunen kan udnyttes bedst muligt. 2. At give Forvaltningen erfaringer med at udarbejde Space Management analyser med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter/brugere, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet. 3. At bidrage til tilvejebringelse af nøgletal for arealoptimering, der kan indgå i andre Space Management projekter. 4. At komme med forslag til medfinansiering af det konstaterede moderniseringsog genopretningsbehov på de berørte kommunale bygninger i området gennem en arealoptimering ud fra Space Management principperne, samt frasalg af bygninger, der ikke er brug for og som samtidig ville være forbundet med store renoveringsomkostninger. Økonomiudvalget besluttede 18. september 2014, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus skulle afvente analysen af Side 18 af 34

18 Lundtofteområdet. Placering af et mikrobibliotek indgår derfor i arbejdet i pilotprojektet. Forvaltningen har arbejdet med projektet i efteråret Arbejdet har bestået i: Afholdelse af tre borgermøder i Lundtofte Medborgerhus Fremskaffelse af data om ejendommene, om brugerne og brugen af ejendommene Udarbejdelse og præsentation af forslag til bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme med økonomisk overslag på udgifter og indtægter på baggrund af input fra workshoppene. De ejendomme, der har indgået i analysen, er Lundtofte Skole, Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus, Klub Lundtofte, Dagplejen Spiren, S. Willumsens vej 12 og 12 B ("Indvandrerkulturhuset" og "Spurvenes" klubhus), Lundtoftevej 212 ("LTA-huset"), Spejderhuset og Lundtofte Skolestræde 9a-e.("Den hvide længe"). Sideløbende med pilotprojektet har Forvaltningen fået udarbejdet en strukturanalyse omkring skoler og dagtilbud. Pilotprojektet har derfor ikke set på, hvordan de eksisterende ejendomme, der i dag huser fx børnehaver, kan udnyttes bedre, men koncentreret sig om de bygninger i området, der bruges af fritidsbrugere. I bilag 1 fremlægges 4 forslag til en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet. Forslagene er drøftet med brugerne på det tredje borgermøde, som blev afholdt 2. december I bilag 2 fremlægges 4 forslag til placering af mikrobibliotek i Lundtofte, jf. Økonomiudvalgets beslutning 18. september 2014 om, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus skulle afvente analysen af Lundtofteområdet. I bilag tre er samlet præsentationerne fra de tre afholdte borgermøder og de input, der er kommet fra de fremmødte borgere, herunder kommentarer til de forslag, der fremlægges til politisk drøftelse i denne sag. I bilag fire er samlet tællingerne af brugernes benyttelse af de bygninger, der er omfattet af analysen. Nedenfor skitseres kort de fire forslag til arealoptimering (1-4) samt de fire forslag til placering af mikrobibliotek (A-D) i overskriftsform. I alle forslagene 1-4 beholdes Lundtofte Skole og Lundtoftehallen. Arealoptimering i Lundtofte: Forslag 1: Lundtofte Medborgerhus som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet), Klub Lundtofte og Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den Side 19 af 34

19 hvide længe). S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Del af Klub Lundtoftes udeareal sælges. Lundtoftevej 212 (LTAhuset) sælges. Spejderhuset, Dagplejen og Klub Lundtoftes sal nedrives og dele af grunden sælges fra. Forslag 2: Lundtofte Medborgerhus og "Den hvide længe" som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet), Klub Lundtofte og Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den hvide længe"). S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Spejderhuset nedrives. Forslag 3: Lundtofte Medborgerhus og Spejderhuset som samlingssted for foreninger og kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole, i Lundtoftehallen, Lundtofte Medborgerhus (incl. Keramikværkstedet) og Spejderhuset. S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Klub Lundtofte sælges. Lundtofte Skolestræde 9a-e ("Den hvide længe") nedrives og arealet kan omdannes til parkeringspladser. Forslag 4: Lundtofte Skole som lokalt uddannelses- og kulturcenter Aktiviteterne samles på Lundtofte Skole og i Lundtoftehallen. Lundtofte Medborgerhus og de bygninger, der ligger på matriklen (Keramikværkstedet, Klub Lundtofte, Dagplejen Spiren) sælges. S. Willumsensvej 12 og 12 b (Indvandrerkulturhuset og MC Spurvene) sælges. Lundtoftevej 212 (LTA-huset) sælges. Spejderhuset og Lundtofte Skolestræde 9a-e sælges. Placering af mikrobibliotek: Forslag A: Mikrobiblioteket placeres på Lundtofte Skole. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: kr. Forslag B: Mikrobiblioteket placeres i Lundtofte Medborgerhus. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: kr. Forslag C: Mikrobiblioteket placeres i Lundtoftehallen. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: kr. Forslag D: Mikrobiblioteket placeres i butikslokale i Lundtofteparken. Overslag på udgifter til etablering af mikrobibliotek incl. opfyldelse af tilgængelighedskrav: kr. Hertil kommer en årlig leje. Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter de forskellige forslag med henblik på at signalere, hvilke forslag Økonomiudvalget vil anbefale at henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-og Ungdomsudvalget arbejder videre med, Side 20 af 34

20 således at Økonomiudvalget efterfølgende på baggrund af fagudvalgenes drøftelser kan tage endelig stilling til sagen. Forvaltningen påpeger, at der i alle de fire forslag 1-4 er en udfordring i forhold til de foreninger, der bruger bygningerne på S. Willumsensvej 12 og 12B, idet de er foreninger, der i mange år har haft enebrugen af bygningerne og derfor ikke ser, at deres aktiviteter nemt kan tænkes ind i en løsning, hvor flere aktiviteter samles i få bygninger. Det kunne derfor overvejes, om der kan tilvejebringes en løsning, der tager højde for disse udfordringer - uden at der gås på kompromis med de overordnede principper om arealoptimering og deling af lokalefaciliteter. Forvaltningen bemærker, at der er udarbejdet lokalplan 207 for Lundtofteområdet, som er en bevarende lokalplan, der indeholder bevarende bestemmelser for de bevaringsværdige huse hørende til det oprindelige landsbysamfund. Lundtofte Medborgerhus er en de bygninger, der i lokalplanen betegnes som bevaringsværdig. Forslagenes realisering kræver derfor justering af de nuværende planbestemmelser for området. Økonomiske konsekvenser Økonomien i de enkelte forslag er i overslagsform skitseret under de enkelte forslag. I forslag 2, 3 og 4 finansieres ombygning og modernisering via salg af de ejendomme, hvor de aktuelle aktiviteter flyttes fra. Forslag 4 kræver en anlægsinvestering eller salg af flere ejendomme - afhængig af hvor omfattende en udbygning og modernisering af Lundtofte Skole, der besluttes. Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår en første drøftelse af de fremlagte scenarier og signalgivning i forhold til hvilket eller hvilke, der skal arbejdes videre med. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning om valg af scenarie og afledte beslutninger. De planmæssige forhold hører under Byplanudvalget og med slutkompetencen hos Kommunalbestyrelsen. Etablering af mikrobibliotek hører under Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget 1. Drøfter de fire forslag 1-4 jf. bilag 1 omkring bedre udnyttelse af ejendommene med henblik på at tilkendegive, hvilke forslag der skal arbejdes videre med. 2. Oversender spørgsmålet om etablering af mikrobibliotek til Kultur- og Fritidsudvalget. Side 21 af 34

21 Økonomiudvalget den 11. december 2014 Ad 1: Ud fra ønsket om at give området et samlet løft, anbefaler et enigt Økonomiudvalg, at der arbejdes videre med model 4. Muligheden for at inddrage ejendommene på S. Willumsensvej i Lundtoftehallens samlede arealer undersøges. Bygningen Lundtofte Gamle Skole bevares. Øvrige arealer i området herunder den tidligere genbrugsstation kan indgå i planerne. Ad 2: Oversendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på endelig beslutning i Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Forvaltningen undersøger nærmere en mulighed for mikrobibliotek på Lundtofte Skole. Sagen forelægges udvalget på ny, inden den oversendes til endelig beslutning i Økonomiudvalget. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Bilag 1 Forslag 1-4 Liv i Lundtofte til ØK december.pdf 2. Bilag 2 Forslag A-D placering af mikrobibliotek i Lundtofte.pdf 3. Bilag 3 præsentationer og input fra borgermøder.pdf 4. Bilag 4 Tællinger i Lundtofte.pdf 5. Bilag 5 LUKKET BILAG Estimeret økonomi Liv i Lundtofte.pdf Side 22 af 34

22 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kgs. Lyngby Guide Sagsfremstilling Sagen er oversendt fra Økonomiudvalget. På baggrund af et oplæg fra Det Grønne Område foreslås, at Lyngby-Taarbæk Kommune i 2015 udgiver en attraktiv, ca. 100 siders guide til oplevelser i kommunen, ilagt et udtageligt oversigtskort. Formålet med guiden er at give kommunens borgere et øget kendskab til lokalområdet og formidle bredden i områdets attraktioner og tur-muligheder. Samtidigt skal guiden være til inspiration for turister, der gæster kommunen i kortere eller længere tid, og som derfor kan have glæde af viden om aktiviteter og attraktioner. Guiden skal således give borgere og turister inspiration til at benytte områdets faciliteter og tilbud, også gerne de mindre kendte steder. Guiden kan evt. rumme forslag til udflugtsmål med en anderledes, personlig vinkel, f. eks. de bedste steder med børnebørnene, Lyngbys skjulte oaser eller kvarterer med kant. Indholdet kan også struktureres omkring turismestrategiens fire styrkepositioner; kultur, natur, handel- og byliv samt aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Vidensby. Endelig kan guiden give forslag til gå-, løbe- og cykelruter, udflugtsmuligheder med kano, fiskestang eller bådfart, og det vedhæftede kort vil hjælpe borgerne med at finde de relevante steder i kommunen. Det præcise indhold skal således fastlægges i samarbejde med bl.a. turismeaktører, relevante foreninger m.v. Guiden forventes distribueret til læsere af Det Grønne Område og bliver således husstandsomdelt. Endvidere er det hensigten at distribuere Guiden via biblioteker, turist-lokaliteter mv. Derfor anslås et oplag på ca stk. Guidens indhold redigeres med sigte på at være relevant i ca. fire år, før den igen kan revideres og genoptrykkes. Derfor omtaler guiden ikke specifikke events og arrangementer, men henviser evt. til hjemmesider med opdaterede kalenderinformationer mv. Det Grønne Område foreslår, at der også udgives en engelsk version af guiden, primært med tanke på organisationer med ansatte, som har brug for overblik over byens tilbud, events og oplevelsesmuligheder samt internationale turister. Dette forudsætter supplerende finansiering. Side 23 af 34

23 Guiden er ikke tænkt som en guide til Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceydelser, men guiden kan kort nævne, at borgerne kan finde relevant information på Økonomi DGO har udarbejdet et overslag over udgifterne til en ny guide, som kan sammenfattes således: Udgift (Hele Kr.) Guide på dansk, stk Guide på engelsk, stk Oversættelse E-paper versioner, dansk & engelsk i alt Note: Genoptryk af ekstra stk Tilbuddet omfatter således salg af annoncer, grafisk opsætning, tryk og distribution. Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at varetage indsamling samt redaktion af alt tekstmateriale. Det foreslås, at den engelske version søges finansieret i et samarbejde med eksterne parter. Der anvises i øvrigt finansiering fra henholdsvis Center for Borgerservice og Digitalisering samt Center for Miljø og Plan. Disse to centre vil i al væsentlighed stå for finansieringen af de ca kr. til Guiden på dansk plus ekstra oplag. Guiden vil i øvrigt få en række digitale link og faciliteter indlagt til de lokale lokationer og aktiviteter, ligesom hele Guiden også vil blive tilgængelig som digital udgave. Beslutningskompetence Økonomiudvalget, for så vidt angår finansiering af den borgerrettede kommunikation Teknik- og Miljø-udvalget, for så vidt angår finansiering af kortmateriale Erhvervs- og Beskæftigelses-udvalget, for så vidt angår koblingen til turismestrategien Kultur- og Fritidsudvalget, for så vidt angår koblingen til kulturarv og friluftsliv Side 24 af 34

24 Indstilling Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget allerede nu - overordnet - godkender at der udarbejdes en Guide 2015 med henblik på udgivelse primo maj 2015, idet berørte fagudvalg vil få sagen forelagt i møderunden i januar 2015 under hensyn til turistsæson 2015: 1. at finansiering af den borgerrettede kommunikation sker med op til fra Økonomiudvalgets område, (Center for Borgerservice og Digitalisering) 2. at finansiering af kortgrundlag sker med op til kr. fra Teknik- og Miljøudvalgets område (Center for Miljø og Plan) 3. at indsamling af tekstinput fra relevante turismeaktører til Guiden indgår som aktivitet i Turismestrategiens handleplan 2015 under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. at indsamling af tekstinput fra relevante parter under kultur og fritidsområdet sker under Kultur- og Fritidsudvalget 5. at forvaltningen søger finansiering af den engelske version i samarbejde med eksterne parter. Økonomiudvalget den 16. december 2014 Oplæg til Lyngby Guide oversendes til drøftelse i de relevante fagudvalg. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2015 Et flertal bestående af LA, A, V, O og B anderkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant. SF og C støtter forslaget om en trykt guide, som værende en prisvenlig indgangsvinkel til at støtte op omkring turismestrategien. Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2015 Et flertal bestående af Ø, A og V, anerkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant. C tiltræder forvaltningens indstilling. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Et flertal bestående af Ø, A, C og V, anerkender behovet for den pågældende information, men mener ikke, at formen er tidssvarende og relevant. Udvalget ser gerne et kort trykt over Lyngby-Taarbæk Kommune. SF stemmer imod, idet SF støtter forvaltningens indstilling om en trykt guide, som en for kommunen billig måde at producere indholdet, som derefter kan anvendes digitalt. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Revideret tilbud på Kgs. Lyngby guide Side 25 af 34

25 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune Sagsfremstilling Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 19. august 2014 at udarbejde en turismestrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med turismeerhvervet. Hermed fremlægges forslag til Turismestrategi (bilag). Den 10. november 2014 afholdt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget workshop med turismeerhvervet på baggrund af forvaltningens foreløbige udkast til turismestrategi. Formålet var at kvalificere udkastet, så den endelige strategi også afspejler turismeerhvervets interesser og kan være et fælles udgangspunkt for det videre arbejde. Referat af turismestrategisk aften den 10. november 2014 er vedlagt sagen (bilag). Med afsæt i dialogen med turismeerhvervet fremlægger forvaltningen forslag til Turismestrategi Hovedmålet i strategien er at øge erhvervslivets indtægter fra turisme. De operationelle mål er henholdsvis at få flere 24-timersturister, og at få dem til at blive i lidt længere tid. Med afsæt i dialogen med erhvervet peger turismestrategien på, at turismen i området kan fremmes ved 1. at synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner både for potentielle turister og for dem, som kun besøger området kortvarigt 2. at gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud 3. at styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om nye, fælles initiativer 4. at huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer 5. Turismestrategien fremlægges som den fælles platform, der kan samle parterne om flere fælles indsatser. Udgangspunktet er, at turismeindsatsen skal løftes af turismeaktørerne med en understøtning fra kommunens side. For at understøtte det konkrete arbejde lægger strategien op til, at kommunen afsætter et kvart årsværk til varetagelse af en tovholderfunktion. Tovholder indkalder til ca. to årlige netværksmøder m.h.p. at facilitere et tværgående turismenetværk. Tovholder vil også udarbejde en årlig handlingsplan samt en halvårlig status. Første handlingsplan forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i 1. kvartal Side 27 af 34

26 Turismestrategien anvendes dermed som afsæt for den videre dialog med relevante aktører om relevante indsatser. Økonomi Layout og tryk af turismestrategien sker inden for de eksisterende økonomiske rammer. Der er afsat kr. til henholdsvis byliv og turisme i budget Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi godkendes. Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 2. december Anbefalet. Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget samt til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget den 6. januar 2015 Anbefalet, idet udvalget understøtter de af turismestrategien afledte initiativer inden for udvalgets område. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Udvalget peger på, at der med fordel kan indgå mere om kommunens musikliv og øvrige arrangementer, at kommunens righoldige foreningsliv - herunder idrætsforeninger - fremhæves, samt at tovholders opgaver udtrykkeligt indeholder dette aspekt. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. Referat af Turismestrategisk aften i Lyngby-Taarbæk Kommune den 10. november Forslag til Turismestrategi Side 28 af 34

27 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Meddelelser til udvalgets medlemmer - januar 2015 Sagsfremstilling 1. Opgradering af Danmarks Rostadion Lokale- og Anlægsfonden har bevilget kr. til opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø, så World Rowing Masters Regatta kan afvikles på søen i 2016, jf. vedlagte pressemeddelelse fra Lokale- og Anlægsfonden (bilag). Lyngby-Taarbæk Kommune er medarrangør, og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 16. maj 2013 at yde en underskudsgaranti på op til kr. finansieret inden for udvalgets økonomiske ramme. 2. World Cup 2015 kano og kajak Den maj 2015 afholdes World Cup i kano og kajak sprint på rostadion ved Bagsværd Sø i et samarbejde mellem Dansk Kano og Kajakforbund, Sport Event Denmark, Wonderful Copenhagen, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede den 12. juni kr. til formålet, jf. vedlagte protokoludskrifter (bilag), herunder også meddelelse af 11. september 2014 til udvalgets medlemmer (bilag). Den aktue lle status med hensyn til planlægning og aktiviteter omkring stævnet fremgår af det sagen vedlagte dokument af 1. december 2014 herom (bilag) 3. Bellevue Teatret - forestillinger i Lyngby-Taarbæk Kommune Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. marts 2014, jf. vedlagte protokoludskrift (bilag), at indgå i et teatersamarbejde med Gentofte Kommune, blandt andet således, at Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager med tilskud til Bellevue Teatret i de to sidste år af en aftale om kommunal finansiering af teatret i perioden Beslutningen resulterede i vedlagte aftale af 2014 (bilag), hvoraf blandt andet fremgår, at Bellevue Teatret som led i samarbejdet skal spille 5 gange årligt i Lyngby-Taarbæk Kommune i både 2015 og 2016 med hensyn til forestillingen "Folk og Røvere i Kardemommeby". Forvaltningen har nu koordineret med teatret således, at de fem forestillinger påregnes afviklet i dagene november 2015 i Lyngby. Bellevue Teatret har endnu ikke fastlagt resten af teatersæsonen , hvorfor det er aftalt, at der afholdes en - endnu ikke fastlagt - teaterforestilling i foråret 2015 i Lyngby- Taarbæk Kommune. Valg af forestilling træffes i dialog mellem Teatret og forvaltningen under hensyntagen til kvalitet, målgruppe og teatrets øvrige repertoire. Side 32 af 34

28 Det er samtidig drøftet med teatret, hvorledes den nærmere relation til kommunen vil være i perioden i forbindelse med premiereforestillinger. Samme procedure, som gælder for Gentofte Kommune følges, dvs. Kommunalbestyrelsesmedlemmer med ledsager vil i 2015 og 2016 modtage invitation til Bellevue Teatrets premiereforestillinger. 4. Det Flydende Teater - forestillinger i Gentofte Kommune Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 13. marts 2014, jf. ovenstående, at indgå i et teatersamarbejde med Gentofte Kommune bl.a. således, at Det Flydende Teater mod betaling fra Gentofte Kommune til Lyngby-Taarbæk kommune opfører 3 årlige forestillinger i både 2015 og 2016 i Gentofte Kommune, jf. herved også den sagen ligeledes vedlagte aftale af 2014 (bilag). På det grundlag har Gentofte Kommune p.t. drøftelser med Det Flydende Teater om, af det opfører sin kommende produktion 3 gange i forbindelse med Gentofte Kommunes Kulturdag. 5. Oversigt over projekter i Lyngby Idrætsby Forvaltningen har udarbejdet vedlagte oversigt (bilag) over delprojekter i Lyngby Idrætsby, inklusive status for projekterne og inddragelse af interessenter. 6. Opfølgning på udvalgets besøg på Helsingør Kulturværft Medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget besøgte mandag den 8. december 2014 Helsingør Kulturværft, som er fremhævet af IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions ) som et af de biblioteker i verden, man bør se [...] Ifølge Kulturværftets hjemmeside skal Kulturværftet være... "et kulturelt center for kundskab og kreativitet, udfoldelse, oplevelse, uddannelse og identitet fyldt med liv i alle døgnets vågne timer - 7 dage om ugen". Det skal jf. lokalplan vedtaget i Helsingør Kommune i foråret 2004 være "stedet, hvor mennesker mødes: børn, unge, voksne, de lokale og turisterne - med andre ord: mødestedet for det lokale og det globale." Kommunen skriver endvidere: "Med vedtagelsen af lokalplanen blev grunden lagt til det mest betydningsfulde byomdannelsesprojekt i byens nyere historie. På det gamle værftsområde mellem Kronborg og bymidten er Kulturværftet skabt som et lokalt forankret, internationalt orienteret kulturområde. Med Kulturværftet samler og udbygger Helsingør Kommune kulturinstitutioner og andre kulturrelaterede aktiviteter i byens historiske omdrejningspunkt: Havnen. Som et kulturelt kraftcenter skabes Kulturværftet som en moderne arvtager til den tidligere værftsproduktion. Kulturværftet spiller som sådan en afgørende rolle i Helsingør Byråds ønske om at gøre kultur, kreativitet og kundskab til en drivkraft for kommunens og regionens udvikling." Side 33 af 34

29 Kultur- og Fritidsudvalget hørte oplæg ved formand for Kultur- og Turismeudvalget og 2. viceborgmester Henrik Møller (A), chef for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Stella Hansen samt bibliotekschef Margrete Haugen, jf. det sagen vedlagte planchemateriale (bilag). 7. Kulturpolitisk topmøde 2015 Kulturstyrelsen har med den sagen vedlagte skrivelse af 16. december 2014 (bilag) inviteret til det årlige kulturpolitiske topmøde fredag den 6. marts 2015, der afholdes i Aalborg. 8. Gensidig orientering om evt. afholdte arrangementer Dorthe la Cour orienterede om henvendelsen fra Lyngby Bueskytterforening og FIL m.h.t. behovet for omklædningsfacilitet i nærområdet på det tildelte område i Lyngby Idrætsby og det møde med FIL, som hun havde deltaget i sammen med forvaltningen herom. Henvendelsen vil blive forelagt som sag på førstkommende ordinære møde i Økonomiudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget den 7. januar 2015 Taget til efterretning, idet udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge muligheden for at genskabe gavlmalerier på Lyngby Hovedgade, samt at forvaltningen undersøger muligheden for at uddele bogpakker til børnefamilier. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V). Bilagsfortegnelse 1. World Rowing Masters Regatta 2. World Cup kano og kajak sprint Protokol KFU Protokol KFU Bellevue Aftale med Lyngby Kommune 6. bilag til meddelser. kfu protokol marts Oversigt over delprojekter i Lyngby Idrætsby 8. Præinvitation topmøde 6 marts 2015 (2) 9. Plancher fra oplæg i Helsingør Side 34 af 34

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Tirsdag den 18 juni 2013 kl 17:00 afholder Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Kommunalbestyrelsens

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Turismestrategi 2015-17

Turismestrategi 2015-17 Turismestrategi 2015-17 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Miljø og Plan Plan og Erhverv Lyngby Rådhus Lyngby Torv 17 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 24 90 24 25 www.ltk.dk erhverv@ltk.dk April 2015 Turismestrategi

Læs mere

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket

Referat. 173 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket Referat Dato: 17-09-2014 08:30:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 173 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/217 Dagsordenen blev godkendt. 174 Lukket punkt Lukket 175

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120)

Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Bilag Evaluering af sundhedsdagene 2014 og godkendelse af videre proces for sundhedsdage 2015 (SOU, 24/11, 2014, sag 120) Sundheds- og Omsorgsudvalget, tog den foreliggende evaluering af Sundhedsdagene

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 20.06.2016 Ref.... : Cbs Referat - Politisk styregruppemøde nr. 3 Liv i Lundtofte Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010

Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Referat Dato: 02-02-2010 /FO Referat fra møde i Kultur- og Fritidsnetværket i Kulturarkaden i Vordingborg den 29. januar 2010 Mødedeltagere: Flemming Olsen, Jørgen Sprogøe Petersen, Joan Kamstrup, Kai

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 29-04-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang var fraværende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

NY POLITISK ARBEJDSFORM

NY POLITISK ARBEJDSFORM NY POLITISK ARBEJDSFORM POLITIKERNE SKAL TÆTTERE PÅ BORGERNE I DET POLITISKE ARBEJDE Kommunaldirektør Frank E. Andersen Gentofte Kommune Præsentation af Gentofte Kommune 26 km2 mellem Øresund og København,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 02-12-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.00-10.00 i mødelokale H4 *

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Protokol Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 08:15 afholdt Udviklings- og Strategiudvalget møde i udvalgsværelse

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende

VETERAN STRATEGI. For tidligere udsendte og deres pårørende VETERAN STRATEGI For tidligere udsendte og deres pårørende VETERANSTRATEGI FOR RANDERS KOMMUNE Med veteranstrategien vil Randers Kommune anerkende veteraner for den indsats, de har ydet for det danske

Læs mere

Mødedato. :

Mødedato. : LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE CAE Dato... : 04.02.2016 Ref.... : Cbs Politisk styregruppemøde Liv i Lundtofte Mødedato. : 28.01.2016 Deltagere (politisk styregruppe): Borgmester Sofia Osmani, formand for styregruppen

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 4. juni 2014 Udsattepolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Socialdemokratiet v/ Tatiana Sørensen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020.

Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret 2017 og frem til 2020. Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten for Kultur og Borgerservice Dato 13. oktober 2016 Kulturpolitik 2017-2020 Denne nye fireårige kulturpolitik udstikker retningen på kulturområdet under kulturhovedstadsåret

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere