Års- og udviklingsplan 2013 Klub Egedal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Års- og udviklingsplan 2013 Klub Egedal"

Transkript

1 Års- og udviklingsplan 2013 Klub Egedal

2 Klub Egedal profil 1.januar 2012 indførte Egedal kommune områdeledelse på klubområdet. Områdeledelse har til formål, at udnytte de organisatoriske ressourcer effektivt, at skabe bedre ledelse og øget fokus på den daglige pædagogiske ledelse til gavn og glæde for børn, unge og forældre i Klub Egedal. Klub Egedal består af 8 fritidsklubber, 2 juniorklubber og 4 ungdomsklubber. Der er ca. 90 ansatte og ca medlemmer i Klub Egedal. Klub Egedal målgruppe er børn og unge i alderen år. Klub Egedals pædagogiske principper og værdier Klub Egedal er underlagt FN s børnekonvention og arbejder efter dagtilbudsloven, Egedal kommunes almene børne- og ungepolitik, samt kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik. Overordnede mål og opgaver Med baggrund i ovenstående og Egedal kommunes 5 overordnende værdier, Helhed Respekt Engagement Ansvarlighed Resultatorientering og handlekraft er det Klub Egedals overordnede mål. I samarbejde med børn, unge og forældre, at skabe fritids- og ungdomstilbud med et højt aktivitets- og serviceniveau. Tilbud hvor børn og unge er aktive og har indflydelse på deres hverdag, og som medvirker til at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Klub Egedal har særligt fokus på: Udvikling Læring Trivsel & sundhed Medlemsdemokrati Inklusion og det forebyggende arbejde Den bærende metode i arbejdet, er at fremme ovenstående gennem relationer og planlagte aktiviteter hvor børn og unge har indflydelse og inddrages, samt en kultur og samværsform som er præget af tolerance, respekt og rummelighed, og ved at være større børn og unges mødested. Vi arbejder med medlemsdemokrati som arbejdsform dette sikrer medlemmerne indflydelse, og at de inddrages i de daglige aktiviteter og gøremål, og der igennem gør sig nogle erfaringer i forhold til demokratiet og i forhold til at tage medansvar. Vi arbejder med en anerkendende tilgang, og tager udgangspunkt i medlemmernes ressourcer og i positive erfaringer. Side 1

3 Klub Egedal medvirker til at udvikle børn og unges personlige kompetencer bl.a. evnen til at vælge fra og til, innovation og kreativitet, sociale færdigheder og evnen til at løse konflikter. Dette medvirker til, at de kan mestre eget liv og ruster dem til ungdoms- og voksenlivet. Klub Egedal har en trivselspolitik som medvirker til, at fremme det enkelte barn/unges trivsel og en god tone, så klubben er et rart sted at være. Trivselspolitikken sikre at der handles konsekvent i forhold til mobning, hvis dette finder sted i klubberne Vi fremmer sundhed gennem kost og bevægelse. Klubberne skal hver dag tilbyde et sundt mellemmåltid om eftermiddagen og give medlemmerne adgang til lækkert koldt vand. Vi skal hver dag give børn og unge mulighed for, at udfolde sig fysisk, og tilbuddene skal være alsidige, således, at så mange børn og unge som muligt deltager efter interesse. Der skal ligeledes være opmærksomhed på børn og unges seksualitet og hygiejne. Klub Egedal skal være kendetegnende ved, at vi er til for alle børn og unge, at vi er et inkluderende og rummeligt klubtilbud, som gør en ekstra indsats i forhold til de svagest stillede børn og unge og deres familier. Klub Egedal er et generelt forbyggende tilbud som medvirker til, at hindre kriminalitet, hærværk, misbrug og mistrivsel blandt børn og unge. Klubben skal, når det er nødvendigt yde en målrettet opsøgende indsats, både i forhold til enkelte børn, som grupper i lokalområderne. Klub Egedal skal til enhver tid arbejde for, at skabe de bedst mulige fysiske rammer, da dette har stor betydning for børn og unges trivsel og læring. Side 2

4 Klub Egedals vision Klub Egedal vil være nyskabende og foregangskommune på klubområdet via høj faglighed med fokus på børn og unges sociale læring, fællesskab, nærvær, helhed og kommunikation. Klub Egedal vil være på forkant med de seneste tendenser, så vi afspejler den samfundsmæssige og teknologiske udvikling. Nyskabende Gennem innovative processer skaber personale og ledelse, fremtidens tilbud Ledelse og personale skal være proaktive og vise mod Personalet skal være nytænkende og nyskabende i hverdagens aktiviteter Gennem åbenhed og tillid har vi fokus på faglighed, tværfaglighed og en styrket kultur Faglighed Med udgangspunkt i det enkelte menneskes resurser og personlighed, ønsker vi at kompetenceudvikle Klub Egedals medarbejdere - udvikling af kompetencer sker gennem uddannelse, vidensdeling, - lokalt og i klub Egedal. Igennem ledelse og selvledelse, skabe en bevidsthed hos den enkelte der underbygger/udvikler fællesskabet, både lokalt og i Klub Egedal. Den enkelte medarbejder, er bevidst om det pædagogiske indhold i den enkelte aktivitet. Social læring Vi vil give børnene kendskab til de sociale spilleregler, så de kan begå sig i fællesskaberne. Vi vil stimulere børns nysgerrighed og læring gennem vores aktiviteter, relationer og samværsmuligheder. Vi har fokus på sprog, samværsformer og hensynet til andre. Nærvær. Vi vil kendes ved nærværende voksne, der favner alle gennem en anerkendende og rummelig tilgang. Gennem troværdighed skaber vi tryghed og udvikler miljøer, hvor børn, unge, voksne og andre samarbejdspartnere er medskabere af fælles trivsel, udvikling og læring. Helhed. Vores mål er samarbejde, vidensdeling, og en vis ensretning i forskelligheden. De enkelte klubber er åbne for forandringer i egen og Klub Egedals praksis. Et godt samarbejde med forældre, skole og fritidsliv skal skabe helhed for børn og unge. Kommunikation Vi skal være bevidste om den nonverbale kommunikation og professionelt differentiere vores kommunikation afhængigt af målgruppen Vi skal skabe synlighed internt og eksternt om klub Egedal og klubarbejdets værdier. Vi skal være opmærksomme på sprogets betydning sproget skaber virkeligheden. Vi skal have fokus på positiv kommunikation, som understøtter en udviklende kultur. Side 3

5 Samarbejdspartnere og netværk I forhold til vores samarbejdspartnere vil Klub Egedal være kendt for; høj faglighed, positivt kommunikation og samarbejde, fleksibilitet, nyskabelse, kreativitet og et godt arbejdsmiljø, samt at vi yder en ekstra indsats i forhold til børn og unge. Medlemmer og forældre Vi ser større børn og unge som samarbejdspartnere i forhold til, at skabe tilbud de synes om, og som de føler er deres. Vi samarbejder med forældrene omkring klubtilbuddene og samarbejdet skal være kendetegnende ved åbenhed, respekt, tillid og anerkendelse. Skoler & Sfoér Vi vil være proaktive, kreative og fleksible i forhold til, at skabe det bedst mulige samarbejde med Egedal kommunes skoler. Vi ønsker et tæt samarbejde omkring udsatte børn og unge, og at vi på skolerne kan synliggøre Klub Egedal - dette specielt i forhold til det generelle forebyggende arbejde. SSP Vi skal have et tæt samarbejde med SSP omkring udsatte børn og unge, og negative grupperinger og kriminalitet. I alle Klub Egedals tilbud er der udnævnt en SSP-ansvarlig medarbejder. Disse medarbejdere vil også kunne fungerer som gadeteam i særlige tilfælde. Ung Egedal Vi skal samarbejde med Ung Egedal til gavn og glæde for de unge, det kan være omkring fælles tilbud til unge, og ved at gøre brug af hinandens ressourcer og kompetencer. Sammen med de unge skal vi være innovative og skabende. Foreningslivet Klub Egedal skal udvikle samarbejdet med foreningslivet i forhold til at give børn og unge kendskab til de tilbud foreningslivet tilbyder. Vi skal ligeledes søge, at etablere ordninger der kan komme de unge, foreningslivet og Klub Egedal til gode. Udnyttelse af fælleslokaler, evt. fælles arrangementer m.v. Øvrige samarbejdspartnere Natteravnene, PPR, Familiehuset, BUPL, Ungdomsringen, klubber i andre kommuner og center for skole- og dagtilbud og Center for familier. Ledelse Ledelsesteam I Klub Egedal udgør områdelederen og de 8 daglige ledere et ledelsesteam som ambitiøst og i fællesskab skal udvikle hele klubområdet i Egedal kommune. Det er nødvendigt at de enkelte ledere har et helhedsperspektiv på hele klubområdet i Egedal kommune og at man bruger hinandens kompetencer og viden. Pædagogisk ledelse De daglige ledere skal dagligt have fokus på den pædagogiske ledelse og udvikling i de enkelte klubber. Dette skal medvirke til at sikre høj faglighed og kvalitet i tilbuddene. Klub Egedal ønsker at være på forkant med den pædagogiske udvikling, og den almindelige udvikling i samfundet, med ændrede ønsker og behov. Vi vil være innovative og hele tiden forsøge, at udvikle og skabe det bedst mulige tilbud, i forhold til de ressourcer der er til rådighed. Side 4

6 Personaleledelse Der er fokus på god ledelse, og de daglige ledere skal have en anerkendende og systemisk tilgang. Personalet er Klub Egedals vigtigste ressource, i bestræbelserne på at nå sine mål. Derfor skal Klub Egedal arbejde målrettet med medarbejdernes kompetenceudvikling, og være en god og attraktiv arbejdsplads. Uddannelse skal være i fokus, og vi skal ligeledes sikre viden - og erfaringsudveksling bl.a. gennem klubnetværket og kulturrejser. Medarbejderne har mulighed for, at deltage i netværk og teams, og der skal i alle klubber uddelegeres kompetence, ansvar og økonomi. Nødvendige krav til personalet er et positivt og anerkendende livssyn, engagement, fleksibilitet, ansvarsfuldhed, udviklingsorienteret, omstillingsparat og gode samarbejdsevner. LEAN skal medvirke til, at skabe rum for udvikling og effektive forretningsgange. Strategisk ledelse Områdelederen skal i samarbejde med de daglige ledere agere strategisk i forhold omverden. Hvilke temaer er på den politiske dagsorden, hvilke tendenser ser vi blandt børn og unge. Hvor kan og skal vi finde nye veje at gå, og hvordan kan vi etablere netværksledelse. Vi skal være proaktive, innovative og løbende udvikle vores organisation og klubtilbuddene, således at vi fremstår som et attraktivt børne og ungdomstilbud, samt som en kompetent samarbejdspartner, der er med til at præge udviklingen på børne- og ungeområdet i Egedal. Økonomisk ledelse Lønbudgetterne er ikke uddelegeret og det er områdelederens ansvar at sikre lønbudgettet samles set overholdes. Områdelederen skal sikre kvaliteten og udviklingen igennem ressourcefordelingen. Administration og administrativ udvikling Vi skal have en effektiv administration, og vi skal derfor hele tiden overveje hvordan opgaver løses mest hensigtsmæssigt og med fokus på, hvad der har kundeværdi. Ny hjemmeside, nyt betalings- og administrationssystem, nyt økonomi og personalesystem Nøps og at alle klubber har fået 7259 tlf.nr. medvirker i høj grad til dette. LEAN Det er politisk besluttet at alle i Egedal kommune skal arbejde med LEAN. Formålet med Lean er, at undersøge om vi løser opgaver på den mest effektive måde i forhold til ressourcer, og at skabe merværdi hos brugerne. Effektivitet skal opfattes som et positivt ord af personalet, både i forhold medarbejdernes trivsel og muligheder, som i forhold til brugerne. Side 5

7 Pædagogisk planlægning og evaluering Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske handleplan skal formidle refleksioner, overvejelser og prioriteringer i det pædagogiske arbejde samt vise hvad personalet gerne vil blive klogere på at udvikle det kommende år. At evaluere handler om at gennemfører evalueringer, der giver en viden om børnenes læring, som kan bruges i det videre pædagogiske arbejde Egedal Kommunes pædagogiske handleplan er bygget op over Huset og EVA Tegn på læring I den pædagogiske handleplan skal der være en klar sammenhæng mellem: Planlægning Praksis Evaluering Udvikling Den pædagogiske læreplan består af oprindelig af 3 dele. Huset, evaluering af sidste års læreplansmål, kommende læreplansmål (metoder / aktiviteter og dokumentation): Klubberne kan dog nøjes med Huset, Eva kan så bruges til planlægning og evaluering af aktiviteter 1. En basisdel HUSET a. Principper, mål og værdier - hvad vil vi grundlæggende kendes for i vores institution? b. Dagtilbudsloven læreplanstemaer c. Vurdering og opfølgning hvad har vi lært? d. Læringsmål hvad vil vi? e. Tegn på læring vi kan se vi arbejder med vores læringsmål når børnene f. Metoder og aktiviteter hvad gør vi? g. Dokumentation hvordan vil vi dokumentere? 2. Evaluering af årets læreplansmål - vurdering og opfølgning a. Hvad viste dokumentation og evalueringsspørgsmålene om vores læreplansmål? b. Hvad har vi lært af forløbet? c. Hvad tager vi med os fremover? 3. Årets læreplansmål udvikling a. Læringsmål når vi arbejder med temaet er vores mål b. Tegn på læring vi kan se vi arbejder med vores læringsmål når børnene c. Metoder og aktiviteter hvad gør vi, aktiviteter og hvem gør hvad. d. Dokumentation evalueringsspørgsmål, metoder og indsamling. For Klub Egedal er der udarbejdet et fælles hus. De enkelte klubber arbejder evt. med udvalgte indsatsområder i Eva Side 6

8 Øvrige metoder: Uanset om vi taler om pædagogisk ledelse eller personaleledelse, skal vi have en anerkendende og systemisk tilgang, hvor vi har fokus på ressourcer og sprogets betydning. Der er metodefrihed, men det skal kunne dokumenteres at ledelsesteorier har været bragt i spil Anerkendende tilgang Stjernestunder og medaljer: En metode som skaber energi og glæde ved at se efter positive oplevelser. Anvendes både i forhold til børn og personale. Vi anvender Appreciative Inquiry: Anerkendende metode som tager udgangspunkt i det der virker. Bruges til forandringsprocesser De Bonos Hatte: Bruges til ideudvikling og at arbejde med udfordringer og forandringsledelse Rundt om kaninen: Dialogmetode til at få nye perspektiver på et emne inden man træffer en beslutning. Maturanas domæneteori: En teori som ud fra forskellige perspektiver koordinerer virkelighedsopfattelser. Kan anvendes ved udfordringer, konflikter og forandringsledelse David Epston-modellen. En model som afdækker barnets udfordringer, men som fokusere på barnets ressourcer. LP-modellen. En metode til afdækning af barnets ressourcer. Bliver brugt af skolerne. Den lærende klub Afdækker og bruger sine muligheder. Gør uhensigtsmæssigheder og undren til genstand for forandring. Har evne til at se tingene på nye måder, giver plads til det eksperimenterende og søgende, det legende og det usædvanlige. Kan sætte spørgsmål ved egne handlinger og derigennem udvikle kompetence og evne til at reflektere, at lære og handle på ny. Kultur-rejser Ved at tage på kulturrejser kan vi lære om det bedste i andres praksis, og blive klogere på egen praksis. Matrix-modellen Anvendes til planlægning og evaluering af aktiviteter i forhold til overordnede målsætninger. Situationsbestemt ledelse Ledelsesmodel som hjælper lederen med at benytte den mest hensigtmæssige ledelsesstil i en given situation. Swot Metode som giver overblik over ens organisations styrke- og konkurrencesituation i forhold til en given udfordring. Side 7

9 Mål for året, udviklingsperspektiver, samt resultat og effektmål Med udgangspunkt i dagtilbudsloven skal vi sikre, at vi lever op til Egedal kommunes Børne- og ungepolitik, samt den sammenhængende børne- og ungepolitik og FNs børnekonvention. Derudover skal vi arbejde målrettet i forhold til politiske og administrative udmeldte mål og opgaver. Egedal kommunes almene børne- og ungepolitik har 3 overordnede mål i forhold til børn og unge: Udvikling Læring Trivsel Indsatsområder i 2013: IT, innovation og science Demokrati og involvering Inklusion Sundhed Kommunikation Implementering af medielæringsstrategien Egedal har to overordnede strategiske mål som hele organisationen skal bidrage til bliver indfriet: Promovering af Egedal kommunes byudviklingsområder Involvering af civilsamfundet I forhold til involvering af civilsamfundet har Klub Egedal fokus på at alle klubber i 2013 har min et projekt med involvering af frivillige. Det kan eks. være frivillige borgere til klubfestivalen, seniorer som laver lektiecafeer i klubberne, unge i ungdomsklubberne, seniorklubber om formiddagene i klubberne, unge som frivillige i forhold til rollespil, dans m.v. Læringsmiljøer Klubberne er et læringsmiljø som udvikler børn og unges kompetencer og forbereder de unge til arbejdslivet, - kompetencer som kreativitet, innovation og samarbejdsevne. Vi skal styrke og udvikle sociale, kreative, demokratiske og personlige kompetencer i et frirum, som i væsentlig grad er styret af de unge selv, eller hvor det er sikret, at medlemmerne har haft indflydelse. Klub Egedal skal i 2013 implementerer Medielæringsstrategien. IT, innovation og science Danmark skal i fremtiden leve af kreativitet, innovation og viden. Derfor er det vigtigt at klubberne bliver et læringsrum i forhold til IT, for leg og eksperimenter med nye muligheder med henblik på at få viden og nye ideer. Klub Egedal skal lave en opgradering af det traditionelle klubtilbud gennem brug af tablets/ipads, - mere aktuelle tilbud, arbejdsgange, læringsredskab m.m. Hvordan kan klubberne arbejde med science. Hvordan skabes der små læringsrum, mulighed for små forsøg og eksperimenter med f.eks. wedo lego eller mind storm. Hvordan kan vi sætte fokus på anatomi og biologi i en klubkontekst. Resultat og effektmål: Der skal gennemføres temaformiddage og kurser Der skal ultimo 2013 være tablets i alle klubber Alle klubber skal i løbet af 2013 have gennemført min. et innovationsprojekt Side 8

10 Alle klubber skal inden udgangen af 2013 have lavet et videoprojekt Der skal være science-aktiviteter til klubfestivalen og alle klubber skal deltage i science ugen. IT, innovation og science skal være et fast punkt i IT-netværket Demokrati Medlemsdemokrati at gøre sig erfaringer i forhold til medlemsdemokrati, medindflydelse og medansvar er en af klubbernes vigtigste samfundsmæssige opgaver. Børn og unge skal rustes til, at blive aktive borgere som tager medansvar i forhold til egen hverdag og samfundet. Vi skal arbejde med, at skabe et større engagement hos specielt de unge og arbejde på, at skabe forståelse og en større udbredelse af frivillighedsbegrebet. Resultat og effektmål: Høj grad af involvering af børn og unge i hverdagen Synliggørelse af den formelle indflydelse Synliggørelse af den uformelle indflydelse Hver klub skal stille med større børn eller unge som frivillige til klubfestivalen Der skal på tværs af ungdomsklubberne arbejdes med unge-involvering Inklusion Hverdagen og aktiviteter planlægges med fokus på en støttende og integrerende indsats, i forhold til de svagest stillede børn og unge samt børn og unge med særlige behov. Bl.a. en koordinering når disse børn modtages i klubben, og en udpegning af kontaktmedarbejder for disse personer. Rollen som kontaktmedarbejder for enkelte børn skal videreudvikles og forankres i alle klubber. For de børn som har støttebehov, skal klubberne arbejde for at støtten bevilliges, således at disse børns trivsel og inklusion sikres. Klubberne skal gennem planlægning og organisering, sikre en struktur som tilgodeser udsatte børn og børn med diagnoser. Vi skal videreudvikle og forankre en anerkende kultur. Vi skal have fokus på medlemmets ressourcer, og der skal være et overskud og en ånd som fremmer inklusion og børns trivsel. Resultat og effektmål: Klubben skal inkludere flere udsatte børn og børn med diagnoser uden støtte. Tegn på inklusion er når de svagest stillede børn og unge selv søger aktiviteter og selv igangsætter aktiviteter. Når de svagest stillede børn og unge deltager i aktiviteter med andre børn og unge. Når vi bringer de svagest stillede børn og unges kompetencer og ressourcer i spil, således at de styrker deres selvværd og accepten af dem i forhold til øvrige medlemmer. Når de svagest stillede børn og unge aktivt bruger de voksne Når alle voksne arbejder inkluderende Der bliver i samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud lavet et inklusionsprojekt. Projektet starter op med to klubber 1.januar. Alle klubber skal udpege en medarbejder som ressourceperson/tovholder i forhold til inklusion. Sundhed Klubberne skal arbejde målrettet med at fremme børn og unges sundhed. Det sker igennem daglige voksenstyrede fysiske aktiviteter og sunde madordninger. Derudover skal der være fokus på børn og unges almene trivsel. For de større børn og unge skal vi sikre at der skabes rum for at tale om hygiejne, sex og alkohol. Side 9

11 Resultat og effektmål: Alle klubber skal have sunde madordninger Der skal tilbydes min. to voksenstyrede fysiske aktiviteter hver dag i alle klubber Der skal arbejdes med at de fysiske rammer lægger op til leg og bevægelse. Vi skal agere hurtigt og konsekvent i forhold til mobning Børn og unge skal positivt udtrykke trivsel i klubberne Etablering eller brug af sexualister og rusister. (ung til ung metoden) Kommunikation Egedal kommune har besluttet, at der skal være fokus på positiv, proaktiv og fremadrettet kommunikation. Det er ligeledes besluttet, at der skal informeres via hjemmeside/egebørn, og at der skal være storskærme med nyheder og info, samt at der skal være færre opslagstavler. Resultat og effektmål: Vi skal have udarbejdet en kommunikationspolitik i Vi skal have en ny og attraktiv hjemmeside, som afspejler tilbuddets målgruppe. Fra 2013 skal alt post m.v. sendes elektronisk Vi henvender os til brugerne via vores nye hjemmeside, sms og Face book Mål i forbindelse med indførelse af områdeledelse: Nedenstående mål skal være opfyldt for at der kan tales om at forandringsledelsen i forbindelse med indførelse af klub Egedal er gennemført. Resultat og effektmål: Fokus på udvikling af ledelse og der igennem en større pædagogisk faglighed Forsat implementering af den fælles ramme og arbejdsplan Større uddelegering af ansvar, kompetence og økonomi i de enkelte klubber, primo 2013 i alle klubber. Visionen for Klub Egedal skal gøres konkret og det skal kunne ses i hverdagen i klubberne. Udvikle og understøtte en anerkendende kultur og øget faglighed i den daglig ledelse Større fleksibilitet for brugerne i tilbuddene og udvikling af fælles aktiviteter og arrangementer. Fokus på planlægning af kompetenceudvikling, temaformiddage og uddannelse i forhold til 2013 Etablering af områdebestyrelse og forældreråd i alle klubber Forsat udvikling og forankring af lean i Klub Egedal Etablering af fælles pulje til administration, efter og videreuddannelse, fælles arrangementer og udvikling af Klub Egedal med henblik på budget Opfølgning og sikring af politikker, handleplaner, indsatsområder LEAN Vi vil anvende LEAN til at skabe større kundeværdi i ydertimerne af dagen. Dette sker igennem en kortlægning og ændring af arbejdsgange, future state, ved at lave standarder, anvende 5S samt ved at indføre ugentlige tavlemøder. Resultat og effektmål: Vi skal omlægge eller udvide aktiviteter i forhold til de kundeværdier medlemmerne har udtrykt i medlemsundersøgelser. Klubberne skal arbejde aktivt LEAN-værktøjer, hvor det giver mening. Side 10

12 Budget 2013: Konti Dækker Beløb Løn Løn til personale ex. områdeleder kr. Vikar Til dækning af fravær kr. Normbeløb Uddannelse Øvrige udgifter Samlet budget Til aktiviteter, indkøb, administration, arrangementer mv. Kurser, temaformiddage, fællesuddannelse mv. Indvendigt vedligehold, lys, varme, renovation kr kr kr kr. Brugerinformation Navn: Klub Egedal Klub Egedals område: Egedal kommune. Institutionens type: Kommunal drevet klub under dagtilbudsloven. Fritidsklub for 3/4-7.klasse Juniorklubber for 6-8.klasse Ungdomsklubber 7.klasse-18 år Grundoplysninger Adresse: Tlf.: Tlf områdeleder Per Dahlstrøm Hjemmeside: Områdeleder: Per Dahlstrøm Daglig ledere: Springbrættet: Tue Fournaise Sødalen fritidscenter: Gert Jørgensen Ganløse fritids- og ungdomsklub: Bent Højgaard Mortensen Veksø fritids- og ungdomsklub: Claus Olsen Stenløse fritidscenter: Erik Hjort Byggelegepladsen Stengården: Tommy Olivenlund Fritids- og ungdomsklubben Hampen: Hans Chr. Grau-Hansen Ørnebjerg Fritidscenter: Claus Olsen Områdebestyrelsesformand: Connie Petersen Side 11

13 Institutionstype og aldersgruppe: Fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub Aldersgrupper: Fritidsklubber 4-7.klasse - 3.klasser kan starte i fritidsklubben fra 1.januar. Juniorklubber 6-8.klasse. Ungdomsklubber: 7.klasse -18 år. Åbningstider: Daglige åbningstider: Fritidsklubber: Mandag torsdag i tidsrummet kl , fredag kl (Forskelligt fra klub til klub) Juniorklubber: Mandag torsdag kl Ungdomsklubber: Mandag torsdag kl ( enkelte klubber også fredag og søndag) Klubberne har skiftende antal lukkedage: I 2013 er der lukket på følgende dage: Dagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24.december, 31.december samt dagene mellem jul og nytår. Der kan være klubber som har lukket 2 uger i sommerferien, dette aftales i det lokale forældreråd Ind- og udmeldelser - venteliste til klub: Indmeldelser sker ved henvendelser til den enkelte klub. Udmeldelse kun via kommunens hjemmeside. Der er ikke venteliste i Klub Egedal Henvisning til evt. handleplaner, politikker, brugerundersøgelser mv. : Takst pr. klubplads: Fritidsklub: 350,00 kr. pr. måned. Juniorklubber: 90,00 kr. pr. måned. Ungdomsklubber: 90,00 kr. måned. Profil Side 12

14 Klubbens pædagogiske principper og værdier: I samarbejde med børn og unge at skabe børne- og ungehuse med et højt aktivitets- og serviceniveau, et sted hvor børn og unge har indflydelse, og som samtidigt er et tilbud som medvirker til at fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring. Principper for Klub Egedal Vi skal have en klar forståelse for, at vi er en del af en større organisation og at vi skal have et helhedssyn. Vi har et højt aktivitetsniveau Vi har en anerkendende kultur Vi er struktureret & de fysiske rammer har stor betydning Vi er positive, proaktive og udviklingsorienteret Vi har høj grad af uddelegering af ansvar, kompetence og økonomi Vi ser forskellighed som en styrke. Værdier i Egedal kommune Respekt: Vi udviser respekt, når samarbejdet på tværs i organisationen mellem ledere, medarbejdere og politikere, og i forholdet til borgere og brugere hviler på gensidig tillid og respekt vi i ånd og formidling gennemfører politiske og ledelsesmæssige beslutninger vi respekterer og anerkender hinandens forskelligheder vi lytter og søger at forstå hinanden Ansvarlighed: Vi udviser ansvarlighed, når vi tager medansvar for fællesskabet den enkelte medarbejder tager ansvar for sine handlinger, således at den enkelte i sig selv er en god rollemodel vi tager organisatorisk og personligt ansvar for læring og udvikling vi sætter fokus på områder, der bør udvikles Engagement: Vi udviser engagement, når vi udstråler virkelyst og arbejdsglæde, som smitter vi forpligter os vi klart giver udtryk for holdninger vi yder vores bedste vi er åbne vi løser vores opgaver optimalt, effektivt og til tiden vi forfølger en løbende udvikling af alle opgaveområder Side 13

15 Helhed: Vi skaber/understøtter helhed, når vi samarbejder på tværs, og får de enkelte arbejdspladser til at se sig selv som en del af en større helhed vi løser opgaverne, således at borgerne, erhvervslivet og politikerne oplever, at der er helhed i opgaveløsningen vi skaber en vi -følelse vi lader grundværdierne være ledestjerner, som fremmer holdånden vi er indstillet på, at vidensdeling er til gavn for alle Resultatorientering og handlekraft: Vi udviser handlekraft, når vi er proaktive, så vi søger at præge udviklingen af kommunens serviceydelser vi er omstillingsparate vi sætter klare mål vi skaber resultater gennem handling vi prioriterer spillerum, initiativer, forsøg og kreativitet frem for stram kontrol vi gennem dialog og samarbejde inddrager berørte parter for at opnå de bedste resultater vi synliggør både mål og resultater Aktiviteter: Idræt, leg og bevægelse - Musik, dans og teater Værksteder IT, science og innovation Rollespil Fester Klubfestival Overnatninger - Rejser og kolonier Rejser - Madordning Dyr BMX Klatring - Pige-aktiviteter Faktuelle oplysninger Antal børn i Klub Egedal: Fritidsklubber: 1920 medlemmer Ungdomsklubber og juniorklubber: 560 medlemmer Antallet af børn pr. medarbejdere med pædagogiske opgaver: Fritidsklubben: 69,724 stillinger til en normering på 1925 børn, svarer til 27,60 børn pr. medarbejder. Aftenklubben: 4,412 stillinger til en normering på 560 medlemmer svarer til 126,93 børn pr. medarbejder. Der er 1,84 stillinger til administration. Dette er taget ud af den almindelige ressourcetildeling. Total 75,976 Side 14

16 Lokaler og indretning 8 fritidsklubber med gode fysiske rammer. I forlængelse af 6 af fritidsklubberne er der etableret ungdomsklubber eller juniorklub. Der er stor forskel på hvilke udendørsmuligheder de forskellige klubber har. Sidst opdateret: december 2012 Per Dahlstrøm Områdeleder Side 15

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i KUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub

Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Velkomstfolder til nye børn og forældre i TUK s Juniorklub Vi tror på, at et godt forhold til forældrene er grundlæggende for at opnå et trygt forhold til de unge VI FORVENTER: At unge og forældre medvirker

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordvest, PPR, Asferg Skole, Fårup Skole, Blicherskolen, Vestervangsskolen AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Klubadministrationen Stillings- og personprofil Stillingsbetegnelse: Reference til: Leder til Leder for klubberne Organisation Klubområdet i Albertslund Det samlede klubområde i Albertslund er en del af

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune.

Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. Faglig leder søges til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt kommune. I Jammerbugt kommune mener vi, at den faglige og direkte ledelse gør en forskel. Vi søger derfor en engageret og ambitiøs faglig

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune.

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub i Frederiksberg Kommune. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx 2014. 1.0 Indledning Formålet med mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub er at beskrive

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014

Dagtilbud Nordøst AFTALE NOVEMBER 2014 < Dagtilbud Nordøst AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Børnehuset Boelholm Boelholmvej 3 3660 Stenløse 72599580 Anne.krusaa@egekom.dk www.boelholm.dk

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) < Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere