Grundlaget for en elektronisk bredbåndsbro: Et studienet i hovedstadsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlaget for en elektronisk bredbåndsbro: Et studienet i hovedstadsområdet"

Transkript

1 Grundlaget for en elektronisk bredbåndsbro: Et studienet i hovedstadsområdet Foreningen Kollegienet København foreslår oprettelsen af organisation til oprettelse og drift af et regionalt studienet på den danske side af Øresund. 18. januar 2001 På foreningens vegne, David Simonsen 1

2 1 Baggrunden for et studienet i hovedstadsområdet 1.1 Indledning Vil man forbinde de studerende omkring Øresund med højhastigheds netværksforbindelser, er det en forudsætning, at der i hovedstadsområdet etableres en koordineret og kraftig ITinfrastruktur, som man har gjort det på den svenske side af sundet. Foreningen Kollegienet København (herefter FKK) arbejder for oprettelsen af et sådant stort anlagt netværk for de studerende i hovedstadsområdet. Udgangspunktet er de mange kollegiers lokalnet, der allerede i dag giver flere tusinde studerende adgang til Internet og andre relevante netværk. Men der arbejdes også på en løsning, der kan komme de studerende til gode, som ikke er så heldige at bo på kollegium. I det efterfølgende foreslås en løsning, som i første omgang vil give struktureret bredbåndsadgang til studerende på kollegier, men som kan udvides til at omfatte et samarbejde med teleudbydere og dermed komme alle studerende til gode. Løsningen baseres på en central, professionelt drevet organisation, der alene har til opgave at administrere og drive netværket. Brugernes tilknytning til forskellige institutioner vil kunne differentieres, og dermed imødekommer man kravet om tilknytning til specifikke netværk i forbindelse med routing af trafik til relevante netværk samt evt. diskussioner om udgiftsfordeling institutionerne imellem. Man vil kunne homogenisere reglerne for de studerendes brug af nettet. På kollegierne vil der ikke være krav om stor know-how vedrørende driften af de mange lokale net, men stadigvæk være mulighed for at opsætte og drive lokale servere og services (webservere, nyhedsgrupper osv). Forslaget baseres i en non-profit-klausul, der skal sikre at de studerende til enhver tid får billigst mulig adgang til relevante netværk. Desuden er det er krav, at organisationen er demokratisk opbygget, har fast repræsentation af studerende, og arbejder efter Open Source princippet. I forslaget belyses mulighederne for en fornuftig økonomi. Eksemplet tager udgangspunkt i de eksisterende opkoblinger, der altså uden videre kan omlægges, når først den centrale organisation er kommet på plads. FKK forventer at afklare de tekniske spørgsmål omkring oprettelsen af systemet som resultat af et pilotprojekt, der vil løbe af stabelen i februar og marts måned Formål med et studenternet/kollegienet Formålet med et stort anlagt studenternet i hovedstadsområdet er at give flest mulige studerende billigst mulig bredbåndsforbindelse til relevante data- og telenetværk. Desuden skal de enkelte kollegier gøres uafhængige af lokal know-how om drift og vedligeholdelse af centrale serverfunktioner. Dette skal kompensere for tabet af viden og entusiasme som rammer mange kollegienet, når ildsjælene bag netværkene flytter. Projektet skal derudover imødekomme spørgsmålet om økonomisk kompensation institutionerne imellem, i forhold til den heterogene sammensætning af alumner på kollegierne. 2

3 1.3 Incitamenter for at oprette et stort kollegienet Et stigende antal kollegier etablerer på eget initiativ lokalnet og ønsker naturligvis at være forbundet til Internettet og andre relevante netværk (Forskningsnettet, Sektornettet, andre kollegienet). Det kræver både tid og know-how at oprette og drive så komplicerede projekter som lokale netværk med forbindelse til andre net. Kollegienettene er blevet til i kraft af lokale ildsjæle, som har ofret betydelige mængder tid på sagen. Med tiden flytter disse initiativtagere fra kollegierne og tager megen viden og ihærdighed med sig. Nye alumner tager netadgangen for givet på linje med telefonen og er derfor svære at få inddraget på frivillig basis i arbejdet med lokalnettene. Dette skyldes ikke mindst, at en beboer med de nødvendige kvalifikationer kan tjene betragteligt mere som systemadministrator i det private erhvervsliv. Dette fører til, at mange kollegier vil få vanskeligheder med vedligeholdelsen af deres netværk, ligesom deres troværdighed som kompetent samarbejdspartner overfor institutionerne bliver mindre, når der ikke er den nødvendige ekspertise til at håndtere misbrugssager, udvikle nettet mv. De fleste studerende er allerede i dag afhængige af god adgang til nettet. Kravet vil med tiden blive mere udtalt og helt legalt. Der er er store potentialer i brugen af bredbåndstjenester i forbindelse med mange former for (fjern)undervisning, som vinder frem i disse år. Brugen af initiativer som Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek, Danmarks Virtuelle Universitet mm. vil fremover være reglen frem for undtagelsen. I Øresundsperspektiv må man regne med at en sådan infrastruktur vil udgøre en central ressource i det elektroniske/virtuelle samarbejde på alle niveauer af uddannelsessystemet i regionen. En almindelig ADSL-linje er ikke tilfredsstillende i denne sammenhæng. Men den løsning overvejes i dag af mange kollegier som reelt alternativ til at blive opkoblet nærliggende institutioner. En 2 Mbit-linje til brug for 100 studerende har intet med bredbånd at gøre! 1.4 Nuværende struktur i Københavnsområdet Der er i dag lavet separate aftaler mellem enkeltkollegier og flere institutioner om adgang til deres net. Kollegierne har derudover indhentet tilladelse fra Forskningsministeriet til "subnetting" på Forskningsnettet (Se bilag 1), og har hver især afholdt samtlige udgifter i forbindelse med tilkobling til institutionerne (gravearbejde, kabeltræk, tilslutning, aktivt udstyr mv.). Københavns Universitet har indgået aftaler med 12 kollegier (i alt 2700 lejemål). I kraft af den geografiske udbredelse af KU-net, samt dets status som regional Point Of Presence (pop) på Forskningsnettet, er det naturligt at tage udgangspunkt i dette, eksisterende net i planlægningen af et regionalt netværk. KU har hidtil kun været positive overfor ideen om samarbejde. 1.5 Manglende Koordinering Der er i dag ingen koordination af sikkerhed på netværkene, fælles regelsæt (ud over reglerne for KU-net og Forskningsnettet), samkøring af IP-serier eller anden form for fællesadministration af netværkene. Ved Syddansk Universitet samarbejder man i vid udstrækning med byens studenterbaserede kollegienetinitiativ (Foreningen Kollegienet Odense). Ved at lade dem stå for administrationen og driften af nettet, undgår universitetet at skulle allokere ressourcer til administration af kollegienettet. Erfaringen viser at denne løsning fungerer i praksis, og at konstruktionen kan fungere juridisk for eksempel i sager om misbrug af netadgangen. 3

4 2 Forslag til studienet i hovedstadsområdet 2.1 Virtuelt netværk oprettes med central administration Det er tanken at oprettet et såkaldt "virtuelt netværk". Dvs. at man rent fysisk bevarer de eksisterende installationer til kollegienettene, men omorganiserer netværksadministrationen. Man kan til enhver tid tilkoble flere kollegier, efterhånden som behovet opstår. Resultatet er, at man fra centralt hold kan administrere de enkelte netværk, de enkelte studerendes netadgang, sikkerheden og vedligeholdelsen af centrale og decentrale servere mm. (se bilag 2). En sådan struktur vil stadig muliggøre at de enkelte kollegier kan opsætte egne servere af forskellige slag (fx. DNS-, mail- eller web-servere), så de studerende kan eksperimentere med teknikken og udvide netværkene med lokale services. Et net med så mange brugere, kan ikke tåle afhængighed af studietider, eksamensperioder og goodwill. Den tekniske og administrative drift af kollegienettet vil derfor blive varetaget af kompetente folk, som er ansat til opgaven. De mange administrative opgaver i forbindelse med oprettelse af brugere, indgåelse af aftaler, revision mm. vil ligeledes blive varetaget af ansatte. De studerende kan løbende udvikle nettet, idet der vil være mulighed for at opsætte services o.a., som kan drives på nettet uden at påvirke de vitale serverfunktioner. Netop denne form for åbenhed er central for at netværket kan bruges og udvikles som uddannelsesmæssig ressource. Den tekniske opbygning af nettet vil blive koordineret med netværkene på den svenske side af sundet, således at optimale samarbejdsmuligheder sikres. 2.2 Oprettelse af ny forening Til at varetage det foreslåede net, vil der blive oprettet en forening eller et selskab. Formen ligger ikke fast, men er under overvejelse. Organisationens medlemmer kan være studenterbaserede foreninger, der arbejder med kollegienetinitiativer og lignende, administratorer for kollegie- og ungdoms-boliger, samarbejdende institutioner og andre signifikante bidragydere. De etablerede og erfarne kollegieadministratorer kan sikre faglig kapacitet i forbindelse med administration, revision, udarbejdelse af forretningsgange mm. Dertil kommer sikring af en kontinuitet i projektet, der relativt hurtigt må forventes at overgå fra etableringsfase til driftsfase og dermed kan få problemer med at opretholde drivende pionerånd. Her understreges nogle centrale principper, der skal udgøre grundlaget for organisationen: Organisationens formål er at give de studerende bedst og billigst mulig bredbåndsadgang til relevante netværk. Organisationen skal være demokratisk opbygget med repræsentantskab og bestyrelse mm. og køres åbent og gennemskueligt. Der skal til enhver tid være en fast andel af studerende i alle organer, således at de studerendes ønsker afspejles i driften. Organisationens virke skal være non profit, dvs. at der ikke må akkumuleres penge, ud over hvad der er nødvendigt for at sikre daglig drift, vedligehold og nødvendige udbygninger af systemet. Alt systemudvikling skal være Open Source. Det første punkt vil i praksis pege på universitetsnetværk, Forskningsnettet, Sektornettet og Internettet. Der er endnu ikke taget stilling til den formelle sammensætning af de styrende organer, men det vil være naturligt at give plads til vigtige samarbejdspartnere. 4

5 FKK har via Foreningen StudieNet Danmark tæt kontakt til Foreningen Kollegienet Odense og andre kollegienet rundt om i landet. Det er nærliggende at trække på erfaringer og teknisk viden herfra i forbindelse med udarbejdelse af de tekniske løsninger. 2.3 Institutionernes andel i det nye net Man vil på institutionerne ikke mærke meget til den tekniske omlægning af kollegienet-delen. Der vil med tiden blive tilkoblet betydeligt flere kollegier, men man vil i modsætning til i dag helt undgå at administrere enkeltaftaler med kollegierne, ligesom der kun vil være eet kontaktled til de studerende i tilfælde af problemer: den regionale studienetorganisation. Institutionernes net vil fremover, som nu, primært skulle servicere de ansatte og studerende på institutionerne, og studienettet vil derfor kun få tildelt kapacitet i et omfang, som ikke generer brugen af de primære brugeres netadgang. 2.4 Mulighed for tilskud til udvidelse af netkapacitet Efterhånden som kollegienettet udvides, vil der formentlig opstå et ønske om at øge back bone-kapaciteten (et "back bone" er den grundlæggende netstruktur, som man tilkobler de mindre netværk). Man kan med rimelighed regne med, at foreningen vil kunne bidrage til finansieringen af sådanne udbygninger i samarbejde med institutionerne. 2.5 Omlægning af nuværende aftaler For at samle de studerende vil det være formålstjenligt at lade de eksisterende aftaler overgå til den nye studienetorganisation. Det er tidligere gjort i Odense, Sønderborg og Lyngby. Det er en forudsætning for den samlede løsning, at der ikke laves parallelle løsninger, som i værste fald vil kunne modarbejde hinanden. Administrationen af mange studerende, tilkoblet forskellige netværk med forskellige aftaler, vil være ganske uoverskuelig. Det er vigtigt for gennemførslen af projektet, at institutionerne hver især tager stilling til, om de vil indgå i et samarbejde, der indebærer at samtlige lokale kollegietilslutninger fremover vil skulle administreres af foreningen. Denne "monopoltilstand" kan forsvares med udgangspunkt i non-profit klausulen, sikkerheden på nettet og muligheden for på sigt at inddrage de mange studerende, som ikke bor på kollegium i netværket. Dertil kommer aflastningen af behovet for lokal know-how, som i dag er et reelt og presserende problem. 2.6 Teknisk mulighed for indførsel af telefoni-del På sigt kan man muligvis planlægge sammenlægninger af flere kollegiers telefonsystemer. Det åbner for samlet forhandling og indkøb af telefoni-tjenester, der kan distribueres til medlemmerne via foreningens netværk. De store besparelser der kan opnås ved samlet indkøb af telefoni kan evt. bidrage til drift og vedligehold af netværket. Derved sikres de studerende både billig telefoni og netadgang. Det skal dog understreges, at der er flere uafklarede, juridiske spørgsmål i denne sag, som endnu ikke er afgjorte. 2.7 Fælles regler for alle brugere Der gælder forskellige regler for forskellige netværk. I Danmark kan lovgivningen opfattes som et sæt (ganske uklare) minimumskrav. Forskningsnettet har derfor opsat sit eget sæt regler, ligesom institutionerne hver især har yderligere et sæt regler. 5

6 Kollegienetforeningen vil indføre og håndhæve et sæt regler, som samtlige tilkoblede studerende skal skrive under på ved tilmeldingen til netværket. Efter mange revideringer er man i Foreningen Kollegienet Odense nu nået frem til et regelsæt (vedlagt, se bilag 3), der har vist sig anvendeligt i praksis. Dette vil kunne bruges som udgangspunkt for udarbejdelsen af regler for det kommende studienet. 2.8 Central administration af netværk og simplere procedurer I kraft af den centralt styrede netværksopsætning, vil man forenkle kollegiernes daglige drift af lokalnettet så meget, at de studerende blot skal tilmelde sig netværket, installere et netkort og følge nogle ganske simple anvisninger for opsætning af maskinen. For de mere teknisk interesserede kan blandt de tekniske løsninger nævne muligheder for decentrale DHCP-servere, kontrol med tildelte IP-numre vha. fx. Arp Watch-systemer, standardiseret firewallopsætning, der opdateres fra fællesadministrationen osv. 2.9 Godkendelse af brugere og adgangskontrol til nettet En central login-server kan opsættes så brugerne skal godkendes vha. brugernavn og password, hver gang de benytter nettet. Dette giver dels en vis sikkerhed for at netværket ikke misbruges (hver bruger stilles til ansvar for at al trafik genereret med et givent brugernavn), men endnu vigtigere: det forbedrer muligheden for at placere juridisk ansvar i eventuelle sager om misbrug af nettet Fordeling (routing) af trafik til relevante netværk Et krav for tilkobling til fx. Forskningsnettet er, at det kun er studerende med formel tilknytning, der må benytte netadgangen til Forskningsnettet. Det giver i dag de enkelte kollegier det praktiske problem, at ikke alle alumner kan benytte opkoblingen til Forskningsnettet. Man er derfor nødsaget til at oprette en separat, kommerciel forbindelse til de studerende, der ikke er tilknyttet Forskningsnettet. Med en central organisation kan man nøjes med en enkelt, kommerciel linje. I kraft af den aktive validering af brugerne i login-serveren, vil man have mulighed for at route de studerendes trafik til de relevante netværk. Man vil endda kunne måle trafikmængden pr. alumne i forhold til de forskellige institutioner tilknyttet Forskningsnettet. Dermed imødekommer man eventuelle diskussioner omkring trafikkompensation institutionerne imellem Koordination over sundet Under etableringen af studienetorganisationen, vil der blive arbejdet tæt sammen med de studerende i Lund. Det sker for at sikre, at en kommende sammenkobling af netværkene bliver gjort så let som mulig. Netop dette perspektiv er noget nyt i Øresundsregi, og vil på en hel ny måde åbne op for kontaktmulighederne i regionen. Kontakten til de studerende i Lund blev etableret i efteråret 1999, og er siden holdt ved lige Samarbejde med Internetudbydere når ud til samtlige studerende Man kan på sigt indgå aftaler med Internetudbydere om samarbejder, der kan åbne netforbindelsen til Forskningsnettet og andre net for de studerende, der ikke bor på kollegium (se bilag 2). Disse studerende vil via f.eks. et ADSL-abonnement og en særaftale mellem udbyderen og studienetorganisationen få adgang til systemet, og dermed også de netværk som kollegianerne kommer i kontakt til. Internetudbyderen tjener på abonnementet, og sparer i øvrigt Internettrafikken. På den baggrund kan man starte forhandlinger om særlige priser for rammeaftaler om rabat til de studerende med Internetudbyderne. 6

7 2.13 Foreningens arbejdsområde Ved et samarbejde med regionens institutioner vil foreningen primært arbejde med administrationen af de studerendes brug af netadgangen. Dertil kommer arbejde med installering og drift af udstyr på de enkelte kollegier, som selv vil eje og drive de tekniske installationer helt frem til nærmeste krydsfelt på studienettet. Desuden skal der løbende arbejdes med udvikling af nye services for de studerende. Man må anse samarbejder med Danmarks Virtuelle Universitet, Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek mm. som en naturlighed Eksempel på økonomien i forslaget Som "isbryder" foreslås det, at de 12 kollegier (2700 lejemål), som i dag er tilkoblet KU viser vejen. Kollegierne skal betale en fast pris pr. lejemål pr. dag. Derudover betales oprettelsesgebyr, som dækker indkøb af en decentral server, som placeres på kollegiet (almindelig PC). Betales 1 (een) krone om dagen pr. lejemål: Indtægt pr mdr: 2700 lejemål * 1 kr/dag/lejemål * 30 dage = ,00 kr Indtægt pr år: kr/mdr * 12 mdr = ,00 kr Indtægterne vil dække lønninger til drift, administration og udvikling af netværket og udgifter til den kommercielle Internetopkobling. Det enkelte kollegium skal selv afholde udgifterne til fysisk opkobling til netværket. Man vil relativt let kunne få omtrent 1000 lejemål mere tilkoblet (kollegier med eksisterede lokalnet), og dermed anser vi det for anskueliggjort, at der er økonomiske muligheder for drift, vedligehold og udvikling af den foreslåede model Hidtil har følgende vist interesse for projektet - Center for IT i Utbildning (CITU), i Lund ( - COM Center ved DTU ( - Danmarks Unix User Group (DKUUG) ( - Dansk Industri, ITEK ( - Danske Internationale Studenterkomite, DIS bygge og ejendomsadministration - ( - Dansk Metal ( - Foreningen Kollegienet Odense (FKO, - ITbrancheforeningen - IT-højskolen i København ( - NORDUnet ( - Københavns Universitet ( - Rektorkollegiet ( - Skånes og Sjællands Linux User Group (SSLUG, - UNI-C ( 7

8 2.16 Forventet pris for projekterings- og implementeringsfase Det hidtidige planlægningsarbejde er sket på frivillig basis. Projektet har dog nået et sådant omfang, at frivillig arbejdskraft ikke længere alene kan forventes at være nok til at gennemføre arbejdet. Der er brug for tilførsel af know how fra institutionerne samt praktisk ekspertise og hjælp med arbejdet. Undertegnede har sideløbende med studierne brugt en betydelig mængde tid og energi på at nå frem til det beskrevne forslag, og må af økonomiske årsager stoppe engagementet, hvis ikke det kan ske som betalt arbejde. Andre involverede studerende står i en lignende situation. I forbindelse med etableringen af organisationen, teknisk og administrativt, må man regne med at skulle kunne stille med garanti for lån på måske over en million kroner - beløbet vil afhænge af indkomne sponsorater og samarbejdspartnernes villighed til at stille arbejdskraft til rådighed Sponsorater Foreningen Kollegienet København vil arbejde på at skaffe sponsorater og anden økonomisk støtte med det formål at holde prisen på projektet så lav som mulig. Det er vores håb, at man i Øresundsuniversitet, og på den enkelte involverede institutioner i øvrigt, kan blive enige om at aktivt at støtte projektet. En sådan opbakning vil lette det videre planlægningsarbejde betydeligt, og dermed fremme opbygning af landets hidtil største uddannelsesnetværk, der vil udgøre den danske tilkørselsrampe til den "elektroniske bredbåndsbro" for fremtidige samarbejder i regionen omkring Øresund. Med venlige hilsner, på foreningens vegne David Simonsen 8

9 Bilag 1 9

10 Bilag 2 10

11 Bilag 3 Regler for brugen af Foreningen Kollegienet Odenses netværk 1. Bruger Som bruger forpligter du dig til at holde dig informeret om på netværket. Disse vil blive offentliggjort via og på kollegienets hjemmeside: Du forpligter dig til at oplyse Foreningen Kollegienet Odense (herefter forkortet til FKO) om ændringer i dit behov for opkobling til netværket. Her tænkes specielt på fraflytning og fremleje. 2. Ansvar Brugere har selv ansvaret for deres computer samt evt. programmer og dokumenter installeret på denne. Hverken FKO eller nogle af de ansvarlige for netværket kan drages til ansvar for evt. ødelæggelse af hardware eller tab af data, som følge af fejl opstået på netværket eller i forbindelse hermed. 3. Virus Forskellige computervira cirkulerer ofte rundt på netværket i form af inficerede programmer og dokumenter med indlagte makroer. Brugerne er ansvarlige for at checke data for virus, inden de sendes ud på netværket. Enhver bruger skal overholde de sikkerhedsforanstaltninger, der måtte blive iværksat og meddelt via e_mail samt FKOs hjemmeside. Brugere har selv ansvaret for skade på computer og tab data som følge af virus infektion. 4. Beskyttelse af data og programmer Andre brugeres data og programmer er deres private ejendom, og det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til sådanne data uden forudgående aftale med de pågældende brugere. Dette gælder uanset om dataene ligger på brugernes personlige computer eller på en server på netværket. Computere tilsluttet netværket er ikke fra netværkets side beskyttet mod uautoriseret adgang. Det er op til den enkelte bruger at beskytte sin computer eksempelvis ved kryptering af data. 5. Brug af netværket FKOs netværk er via universitetets netværk forbundet til Internet. Det er kun tilladt at benytte netværket til at kommunikere med offentligt tilgængelige services såsom World Wide Web, anonym filoverførsel mv. Det er ikke tilladt at anvende andre services (f.eks. via Telnet, remote execution mv.) uden forudgående tilladelse fra ejeren af systemet. Det er ikke tilladt at foretage IP eller port scanning for at søge efter servere på FKOs netværk. Ethvert forsøg på at bryde sikkerhedssystemer (hacking) er ikke tilladt. Kollegienettet må ikke benyttes til kommercielle formål. Afsenderfeltet på alle s, der afsendes fra en konto på FKOs netværk, skal indeholde kontohaverens fulde navn og adresse. Brug af kollegienettet til distribution af ulovlig software herunder programmer og mp3 filer, som du ikke selv har rettighederne til er ikke tilladt. FKO er forpligtet til at behandle klager vedrørende dette. 6. Adgang Kun beboere/brugere hos foreningens medlemmer må have adgang til FKOs netværk. Dit password er personligt og må ikke videregives til andre. Det er ikke tilladt at oprette proxy faciliteter, modem dial-in eller lignende på computere tilsluttet FKOs netværk. 7. Kollegienets servere Alle brugere får oprettet en konto på kollegienet serveren. Denne konto er personlig og må ikke bruges af andre. Det er ikke tilladt at placere ulovlig software herunder programmer og mp3 filer, som du ikke selv har rettighederne til på kollegienettets servere. Bannerreklamer hvorpå der optjenes penge eller andre former for betalingsmidler er ikke tilladt på FKO's netværk uden forudgående tilladelse fra FKO. 8. Netikette Det forventes, at brugere overholder de uskrevne regler om opførsel på Internet. Herunder forstås, at man i videst muligt omfang undgår at genere andre brugere. Det er eksempelvis ikke tilladt at "spamme" (sende uopfordrede e_mails til en stor gruppe brugere eller sende mange "junk" e_mails til samme bruger) eller misbruge nyhedsgrupper eller mailinglister ved at sende irrelevante indlæg til disse. Overbelastning af netværkets linier herunder Internet adgangen er ikke tilladt og øget belastning må kun foregå i tidsrummet _ Klager fra andre brugere vedrørende overtrædelse af netikette vil blive behandlet af FKO. 9. Overtrædelse af reglerne Overtrædes reglerne, vil det medføre midlertidig eller permanent afbrydelse af tilslutningen til netværket. Ved formodning om overtrædelse af dansk lovgivning vil FKO anmelde dette til politiet. Disse regler er skrevet for at fastlægge ansvar samt forhindre misbrug af netværket og gene af andre brugere. Uerfarne brugere behøver dog ikke være nervøse for, hvad de gør på netværket, idet langt de fleste overtrædelser af reglerne sker tilsigtet. Er du i tvivl om, hvorvidt du har gjort noget, der strider mod reglerne, bør du snarest muligt kontakte FKOs bestyrelse på Senest revideret d. 27. juli

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router:

Adgang til internettet Manuel login: http://login.kollegienet.dk Automatisk login: http://login.kollegienet.dk/jws Benyttelse af router: Velkommen til Foreningen Kollegienet Odense (FKO). Ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten bagerst i denne folder har du mulighed for at benytte internet og internt netværk med FKO som din professionelle

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Vedtægter for OMKnet

Vedtægter for OMKnet Vedtægter for OMKnet 1 Formål: Klubben OMKnet blev oprettet den 22. marts 1998, og har til formål at drive et computernetværk på Otto Mønsteds Kollegium. 2 Medlemskab: Ved indflytning på Otto Mønsteds

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1.

Vedtægter. Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014. Navn & Hjemsted 1. Side 1 af 5 1.1 Internetforeningen Sundbynet Ver. 4.1 Sidst Revideret 18-02-2014 Navn & Hjemsted 1. Foreningens navn er Sundbynet, dens hjemsted er Sundby postdistrikt 2300, og blev oprindeligt dannet

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

beskrivelse af netværket på NOVI

beskrivelse af netværket på NOVI beskrivelse af netværket på NOVI Beskrivelse af netværket på NOVI - NOVInet Indledning Som lejer/beboer på NOVI har man mulighed for at få virksomhedens computere tilsluttet det fælles netværk i NOVI Park

Læs mere

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv.

Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet (ADSL) samt instruktion mv. Michael Halfter Ingerslevsgade 108, st tv 1705 V København d. 19. December 2003 Tilbud, Kabelfri lokalnetværk Som aftalt tilbud for installation af trådløst lokalnetværk med fælles tilslutning til Internet

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket?

1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? 1 Hvad skal man gøre, når man er blevet hacket - eller har mistanke om, at man er hacket? En forudsætning i denne situation er, at der eksisterer kapacitet til at erkende og dokumentere, hvorvidt man er

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt

Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt 13 Nu er det nemt for nutidens nomader at være online overalt Giv medarbejderne i din virksomhed nem adgang til internettet i hele verden TDC Universal Internet gør det nu meget nemmere for dine medarbejdere

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab

WWW.CERT.DK Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Forskningsnettets deltagelse i det danske operationelle ISP-beredskab Preben Andersen, chefkonsulent Forskningsnet CERT 1 Kodeks: Tiltrædelse ISP-Sikkerhedsforum Håndtering af trusler mod infrastrukturen

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk.

Aktion Børnehjælp og vores hjemmesider er nedenfor samlet benævnt Aktion Børnehjælp eller aktionboernehjaelp.dk. September 2017 Privatlivspolitik Aktion Børnehjælp indsamler oplysninger om vores brugere og deres besøg ved hjælp af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på aktionboernehjaelp.dk

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET

ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET ERFA-GRUPPE INTERNET EMNER EN ANTENNEFORENING BØR TAGE STILLING TIL, HVIS FORENINGEN ØNSKER AT UDBYDE INTERNET 8.8.2011 ERFA-Gruppe Internet: Emner en antenneforening skal tage stilling til, hvis foreningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt

Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt Ny Internetudbyder for SBF og A/B Knivholt 6/11-2006 Som bekendt skifter SBF og A/B Knivholt udbyder fra Digginet til bolig:net a/s. Skiftet udføres tirsdag d. 7. november 2006, hvorefter alle beboere

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET

VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET VEJLEDNING TIL BEKENDTGØRELSE NR. 262 AF 22. APRIL 2008 OM TILSLUTNING TIL OG ANVENDELSE AF DET LANDSDÆKKENDE RADIOKOMMUNIKATIONSNET SINE. Nimbusparken 24, 4.. 2000 Frederiksberg. Tel +45 4515 2165. Fax

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk

Netværksdesign I. Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 RaEl@mercantec.dk Netværksdesign I Rasmus Elmholt Netværksdesign I Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse Målpinde...2 Undervisningsform...2 Aflevering...3 Skema...3 Tidsplan...3 Netværksdesign I...4 Indledning...4 Generel beskrivelse...4

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Tænk når du taster. kom nærmere

Tænk når du taster. kom nærmere Tænk når du taster kom nærmere Regler for medarbejdernes brug af TDC s pc-arbejdspladser Nedenfor kan du læse om de regler, TDC s Direktion har vedtaget for brugen af koncernens*) pc-arbejdspladser Reglerne

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT

SIGN-OFF DOKUMENT. Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT SIGN-OFF DOKUMENT KUNDE OPLYSNINGER SALGSKONSULENT PRODUKT Dokumentet faxes, mailes eller sendes retur til: 87 430 44086 222 740 www.sharpaarhus.dk support@sharpaarhus.dk KUNDEKONFIGURATION PRINT SERVER

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)

Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s internettjeneste (dial-up)... 1 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Skift af abonnementsform...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland

Indholdsfortegnelse: Firewall Erhvervsakademi Midtjylland Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Indledning:...3 Kort om Astaro Security Linux:...3 Hvad er en firewall?...4 Hvorfor skal man bruge en firewall?...4 Installation af Astaro Security Linux....5

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere

IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT. - gældende for undervisere IT-retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg Kommunes Skole IT - gældende for undervisere August 2009 IT retningslinier og sikkerhedspolitik for Viborg kommunes Skole IT - gældende for undervisere

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it IT-Afdelingen sikkerhed Instrukser i brug af IT Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Indhold Forord.............................. 3...................... 3 Resumé

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed

Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed Sådan håndterer Danish Crown sin industrielle IT-sikkerhed DAU d. 7 marts 2013 CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT Afdelingschef 43 år Danish Crown

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere

En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere En open source løsning til bibliotekernes publikumspc ere Dokument: bibos installationsvejledning bibos version: 2.1.0.1 released 25. oktober 2013 Senest redigeret: 5. februar 2014 af Niels Schmidt Petersen,

Læs mere

Security Center Et overblik

Security Center Et overblik 01.03.2012 Security Center Et overblik mailfence/spamfence... 2! Generelt om spamfence... 2! Generelt om mailfence... 2! Gennemse e-mails... 2! Overblik... 2! Statistik... 3! E-mail rapport... 3! Indstillinger...

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion...3

Kapitel 1: Introduktion...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Indhold 2 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Hvad du skal gøre efter installationen...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åbne produktet...4 1.2 Hvordan sikrer

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Navnet på Kontoen. Navnet på personen. Hvor kommer posten til personen hen?

Navnet på Kontoen. Navnet på personen. Hvor kommer posten til personen hen? Navnet på Kontoen Navnet på personen Hvor kommer posten til personen hen? Hvad hedder serveren hvor postkontoen ligger? Hvilken server vil jeg sende igennem? Kontonavnet på min postkonto er som regel lig

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup

Præsentation af. Medarbejderbredbånd og Hjemme-PC. v. Hans Peder Hostrup Præsentation af bredbånd og Hjemme-PC v. Hans Peder Hostrup bredbånd lovgrundlag og betingelser for en bredbåndsordning Ny Ligningslov bredbånd Ændringer til ligningsloven 2001: Indførelse af værnsregel

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Reducér risikoen for falske mails

Reducér risikoen for falske mails Reducér risikoen for falske mails Center for Cybersikkerhed 1 November 2017 Indledning Center for Cybersikkerhed oplever i stigende grad, at danske myndigheder og virksomheder udsættes for cyberangreb.

Læs mere

Retningslinier distancearbejdspladser

Retningslinier distancearbejdspladser Retningslinier distancearbejdspladser 0 1. Indledning...1 2. Definition....1 3. Hvem kan få en distancearbejdsplads...1 4. Distancearbejdspladsen...2 6. Kompensation til medarbejderen...4 7. Overgangsordninger...4

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 95 Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret CPE-boksen.

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006

Opsætning af terminalklient til Dantek BiblioMatik 20. januar 2006 Opsætning af terminalklient til 20. januar 2006 2 Opsætning af terminalklient Opsætning af terminalklient til Dette kapitel udgør en del af den samlede vejledning til. Copyright 2006 by Dantek A/S er udviklet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version 2000, efterhånden 15-20 år eller mere. Denne artikel omhandler følgende

Læs mere

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH

Undervisningen, H6. Hovedforløb 6. Undervisningsfag. Bekendtgørelsesfag. Netværksdesign, CCDP, ARCH Undervisningen, H6 Hovedforløb 6 5 ugers varighed Undervisningsfag Bekendtgørelsesfag Grundfag: erverteknolog Blandet miljø erverteknologi - Design af datacenterløsning Områdefag: Bundne specialefag: erverteknologi

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Internettet Netværk. Hvad er netværk?

Internettet Netværk. Hvad er netværk? Internettet Netværk. Internettet består af mange selvstændige netværk som er koblet sammen. På yderste niveau har vi små lokale netværk, så lidt større netværk, nationale netværk og til sidst de internationale

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU).

Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU). Retningslinier for ansattes anvendelse af IT-systemer på Syddansk Universitet(SDU). Formål. Formålet med nærværende regelsæt for IT-anvendelse ved SDU er at fastlægge regler for god ITadfærd og sikre en

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere